STPM/S948

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA

PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM)

PERAKAUNAN Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh

Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN “Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.”

PRAKATA
Sukatan Pelajaran Perakaunan yang baharu ini digubal untuk menggantikan sukatan pelajaran Perakaunan sedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun 1997. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yang akan menggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Perakaunan ini mengambil kira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) memperkenalkan sistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajaran di tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolej dan universiti. Penggubalan semula sukatan pelajaran Perakaunan ini merupakan proses pengemaskinian tajuk, kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perubahan dalam persekitaran ekonomi dan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini diharapkan menjadi jambatan ilmu antara mata pelajaran Prinsip Perakaunan di sekolah menengah dengan kursus-kursus yang berkaitan di peringkat diploma atau ijazah yang ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi dan badan profesional. Oleh itu, dalam usaha mereka bentuk sukatan pelajaran ini, jawatankuasa telah mengambil kira kurikulum Prinsip Perakaunan di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia, diploma, dan ijazah serta peperiksaan profesional perakaunan. Sukatan pelajaran ini telah direka bentuk bagi membolehkan calon memahami dan menghayati teori dan aplikasi dua komponen utama perakaunan, iaitu perakaunan kewangan dan perakaunan pengurusan. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara, sukatan pelajaran ini menerapkan beberapa unsur kemahiran insaniah seperti etika, nilai, undang-undang, dan peraturan dalam profesion perakaunan melalui teori dan kerja kursus. Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikut tajuk, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, glosari, rumus perakaunan, senarai buku rujukan dan kertas soalan contoh. Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Mohd Yusoff bin Ibrahim. Anggota jawatankuasa lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah universiti tempatan dan guru-guru yang berpengalaman luas dalam pengajaran Perakaunan di tingkatan enam. Jawatankuasa juga mengambil kira pandangan daripada wakil badan profesional. Bagi pihak MPM, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapan MPM agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran ini berjaya mencapai matlamatnya.

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 948 Perakaunan Halaman Matlamat Objektif Kandungan Penggal 1: Perakaunan Kewangan Penggal 2: Perakaunan Pengurusan Penggal 3: Pengaplikasian Perakaunan Kerja Kursus (Tugasan Amali) Ujian Kerja Kursus Bertulis Skim Pentaksiran Pemerihalan Prestasi Glosari Rumus Perakaunan Senarai Rujukan Kertas Soalan Contoh Kertas 1 Kertas Soalan Contoh Kertas 2 Kertas Soalan Contoh Kertas 3 Tugasan Kerja Kursus Contoh Kertas 4 Kertas Soalan Ujian Kerja Kursus Bertulis Contoh Kertas 5 2 – 12 13 – 23 24 – 31 32 33 34 35 36 37 – 38 39 41 – 49 51 – 57 59 – 65 67 – 69 71 – 74 1 1 .

Objektif Objektif sukatan pelajaran ini adalah untuk membolehkan calon: (a) (b) (c) (d) (e) (f) mengaplikasi konsep. mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan. dan piawaian perakaunan.SUKATAN PELAJARAN 948 PERAKAUNAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan untuk membina dan meningkatkan pengetahuan. kemahiran. memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman. dan pembuatan keputusan. menganalisis. menyedia. prinsip. menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer. kawalan. dan nilai etika calon dalam bidang perakaunan bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi dan profesional serta mengaplikasikannya dalam kerjaya dan kehidupan. dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan. mengamal kod etika profesion perakaunan. andaian. 1 .

analisis. MIA.1 Pengenalan kepada perakaunan kewangan 1. dan percukaian.4 Pengguna penyata kewangan (i) mengenal pasti pengguna penyata kewangan dalaman dan luaran. mesin. perakaunan sektor awam. Akta Pelaporan Kewangan 1997.1. iaitu untuk menyediakan maklumat.1. perekodan.1. dan FRS. MASB. (g) memperihalkan perkembangan dalam piawaian perakaunan di Malaysia yang meliputi Ordinan Syarikat 1940. MICPA. mengkomunikasikan maklumat. IFRS.2 1. iaitu perakaunan pengurusan. perakaunan kos. dan mewujudkan kawalan. (b) membezakan antara perakaunan dengan simpan kira. dan komputer. dan pelaporan maklumat. 2 . pengauditan. SSAP.1 Perakaunan dan simpan kira Skop perakaunan kewangan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan dan simpan kira. membantu membuat keputusan. MAS.1. (d) menyatakan tujuan perakaunan kewangan. 1. (h) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA.PENGGAL 1: PERAKAUNAN KEWANGAN Waktu Pengajaran 40 Tajuk Hasil Pembelajaran 1 Asas Perakaunan Kewangan 1. 1. Akta Syarikat 1965. pengelasan. IAS. (c) mengenal pasti skop perakaunan kewangan. (e) mengenal pasti bidang-bidang perakaunan yang lain.3 Sejarah perakaunan (f) memperihalkan sejarah perakaunan sejak zaman Luca Pacioli dan perkembangan dalam teknik merekodkan secara manual. iaitu pengumpulan. dan Akta Akauntan 1967.

konservatisme. kompeten. 3 . (b) menganalisis kesan perubahan aset. keobjektifan. kos sejarah. dan perlakuan profesional (rujuk Akta Akauntan 1967). kematerialan. 1. dan pendedahan penuh. (c) membincangkan prinsip perakaunan catatan bergu. pemadanan (termasuk prinsip akruan). MIA.Tajuk Waktu Pengajaran (j) Hasil Pembelajaran 1. kerahsiaan dan berhati-hati. MICPA. dan mata wang stabil.1. ketekalan. dan ekuiti pemilik terhadap persamaan perakaunan.1.6 Kerjaya dalam bidang perakaunan 4 (m) mengenal pasti kerjaya dalam sektor awam dan sektor swasta.2 Prinsip perakaunan diterima umum Calon seharusnya dapat: (a) (b) membezakan antara prinsip dengan andaian perakaunan. 1. (k) menjelaskan ciri akauntan beretika seperti integriti. realisasi/pengiktirafan hasil.3 Persamaan perakaunan 2 Calon seharusnya dapat: (a) mengaplikasi persamaan perakaunan. entiti berasingan. 1. liabiliti. keobjektifan. tempoh perakaunan. iaitu tentang standard perilaku moral yang munasabah (Reasonable standard of moral conduct). iaitu usaha berterusan. wang sebagai ukuran.4 Kitaran perakaunan 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan aliran kitaran perakaunan (perniagaan pemilikan keempunyaan tunggal sahaja). membincangkan andaian perakaunan. dan Akta Akauntan 1967. (c) menganalisis kesan hasil dan belanja terhadap persamaan perakaunan. (b) mengenal pasti jenis dan aliran dokumen sumber.5 Etika dalam profesion perakaunan menjelaskan maksud etika. 1. (l) memperihalkan perkembangan profesion perakaunan di Malaysia MACPA.

(e) menganalisis kesan penerimaan hasil dan penerimaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. dan buku tunai.1 Asas akruan dan asas tunai 10 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep asas akruan dan asas tunai.2 Penerimaan (d) membezakan antara penerimaan hasil dengan penerimaan modal. (d) mengepos maklumat ke lejar am dan lejar subsidiari.5.5.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan ke dalam jurnal am. (g) menganalisis kesan perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal terhadap untung dan kedudukan kewangan. (h) menjelaskan konsep penyediaan imbangan duga terlaras. 1. (i) (j) menjelaskan konsep penutupan akaun.3 Perbelanjaan (f) membezakan antara perbelanjaan hasil dengan perbelanjaan modal.5 Hasil. (e) menyediakan imbangan duga (belum terlaras). jurnal khas. (b) membezakan antara hasil terperoleh (earned revenue) dengan hasil diterima. 1. belanja. (g) menjelaskan konsep pelarasan pada akhir tempoh. menjelaskan konsep penyediaan penyata kewangan terlaras. 1. dan pelarasan pada akhir tempoh 1.5. 4 . (c) membezakan antara perbelanjaan terlibat (incurred expenditure) dengan pembayaran. dalam format akaun-T. (f) menyediakan penyata kewangan (belum terlaras).

8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan jenis kesilapan yang menjejaskan dan yang tidak menjejaskan imbangan duga. (ii) titik pengeluaran (perlombongan). (iv) titik kutipan tunai (jualan ansuran). peruntukan hutang ragu. (iii) titik peratusan siap (pembinaan).7 Pemadanan hasil dan belanja 1.6 Pembetulan kesilapan 5 .5. (b) membetulkan kesilapan dalam jurnal dan lejar (termasuk akaun tergantung). dan akaun untung rugi (melibatkan jurnal dan lejar).Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 1.4 Hasil (h) menghitung hasil dengan mengambil kira diskaun diberikan dan penerimaan terdahulu. 1. akaun perdagangan.5. dan hutang lapuk dalam jurnal dan lejar (amaun diberikan).6 Hasil dan belanja lain (o) merekodkan pelarasan bagi susut nilai. 1. (i) mengenal pasti titik pengiktirafan hasil yang berikut dengan merujuk secara umum kepada FRS 111 dan FRS 118: (i) titik jualan (pemborongan dan peruncitan). (m) menjelaskan konsep belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar). (k) merekodkan pelarasan hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh) dalam jurnal dan lejar. 1. (p) mengaplikasi konsep pemadanan hasil dan belanja dalam penyediaan akaun perkilangan. (j) menjelaskan konsep hasil terakru (hasil belum terima) dan hasil terima dahulu (hasil belum terperoleh). (n) merekodkan pelarasan belanja terakru (belanja belum bayar) dan belanja bayar dahulu (belanja prabayar) dalam jurnal dan lejar.5.5.5 Belanja (l) menghitung belanja dengan mengambil kira tempoh manfaat perbelanjaan.

objektif. 2 Aset 2.2 Aset semasa 2. pengebilan. (e) menyediakan penyata penyesuaian bank (kepada baki tunai terlaras). (c) merekodkan urus niaga tunai dalam buku tunai. (b) mengelaskan aset kepada aset semasa. (f) menyediakan catatan jurnal pelarasan penyesuaian bank. objektif. dan lain-lain belum terima.2. dan jurnal pembayaran tunai (rujuk subtajuk 1. (h) merekodkan sekuriti boleh pasar (nilai diberikan).2.2. 2. dan skop sistem jualan kredit. 2.3 Belum terima (j) (k) memerihalkan fungsi. aset tak ketara.1 Pengenalan kepada aset 36 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset. dan skop sistem pengurusan tunai. 2. iaitu sistem pesanan. dan akaun belum terima. (d) menjelaskan kepentingan penyata penyesuaian bank. (i) menilai sekuriti pada nilai pasaran (rujuk FRS 139). nota belum terima. 6 . dan pelaburan.1 Tunai 20 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan tunai dan setara tunai. jurnal penerimaan tunai. iaitu sekuriti ekuiti (saham) dan sekuriti hutang (bon dan debentur). mentakrifkan akaun belum terima. iaitu sistem penerimaan tunai dan pembayaran tunai. aset bukan semasa: aset harta tanah.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 1. loji dan peralatan (aset tetap). (b) memerihalkan fungsi. (c) menyatakan komponen setiap kelas aset.4 (c)).7 Penyediaan penyata kewangan pemilikan keempunyaan tunggal Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira.2 Sekuriti boleh pasar (g) mentakrifkan sekuriti boleh pasar.

(p) merekodkan peruntukan hutang ragu dalam jurnal dan lejar. 2. dan cukai. (o) menghitung peruntukan hutang ragu berasaskan kaedah peratusan jualan kredit dan peratusan penghutang. masuk kemudian keluar dulu (MKKD). (v) menentukan kos inventori dengan menggunakan kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD).). (x) menganalisis kesan penilaian inventori terhadap untung (rujuk FRS 102. 2. belanja bayar dahulu.Tajuk Waktu Pengajaran (l) Hasil Pembelajaran merekodkan akaun belum terima dalam jurnal dan lejar subsidiari. dan bekalan. dan purata berwajaran. (u) membandingkan (secara konsep) sistem inventori berkala dengan sistem inventori berterusan dan kaedah perekodan. (s) mengenal pasti jenis inventori. (m) menjelaskan kepentingan akaun kawalan penghutang. (n) menyediakan akaun kawalan penghutang.2. (w) menentukan nilai inventori berasaskan terendah antara kos atau pasaran (TAKAP). objektif. (z) mempersembahkan aset semasa dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. barang siap/barang niaga. dan skop sistem pengurusan inventori. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1.6 Persembahan dalam kunci kira-kira 7 .2.5 Aset semasa lain (y) mengenal pasti aset semasa lain seperti hasil belum terima.5). iaitu sistem pengurusan masuk keluar inventori. deposit. 2. (q) merekodkan hutang lapuk dan hutang lapuk pulih dalam jurnal dan lejar.4 Inventori (r) mentakrifkan inventori dan memerihalkan fungsi.2. kos pengangkutan. (t) mengenal pasti komponen kos inventori barang niaga yang terdiri daripada kos belian. iaitu bahan mentah. insurans. kerja dalam proses.

(c) mempersembahkan aset tak ketara dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. (c) mempersembahkan pelaburan jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101. dan pelupusan aset tetap. penyenggaraan. jenama. jumlah angka tahun. dan belanja penyelidikan dan pembangunan.3 Pelaburan jangka panjang Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pelaburan jangka panjang yang terdiri daripada pelaburan ekuiti (saham). belanja permulaan (mengikut industri). penjagaan. (b) merekodkan aset tak ketara semasa wujud/perolehan. (rujuk FRS 116). tanda niaga. (c) merekodkan perolehan harta tanah dan loji dan peralatan yang dibeli berasingan. (b) memerihalkan fungsi. pelunasan.4 Aset tak ketara 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan aset tak ketara yang terdiri daripada muhibah. dan pelupusan (nilai diberikan). paten. dan skop sistem pengurusan aset tetap. dibeli sekali gus (lump sum). (e) menghitung dan merekodkan susut nilai dengan menggunakan kaedah garis lurus. 2. 2. belanja penubuhan. dan dibina sendiri.Tajuk Waktu Pengajaran 2 Hasil Pembelajaran 2. hak cipta. syarikat bersekutu dan syarikat lain. (b) merekodkan pelaburan jangka panjang semasa perolehan dan pelupusan (nilai faedah dan dividen diberikan). pelaburan dalam anak syarikat (subsidiari). (d) mentakrifkan susut nilai dan membezakan susut nilai dengan penurunan nilai.5 Harta tanah dan loji dan peralatan (aset tetap) 12 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan harta tanah dan loji dan peralatan. objektif. dan unit pengeluaran (rujuk FRS 104). iaitu sistem perolehan. baki berkurangan. 8 . pelaburan hutang (bon dan debentur).

(b) mengenal pasti jenis liabiliti jangka panjang seperti pinjaman. 3. (c) merekodkan akaun belum bayar dalam jurnal dan lejar subsidiari. dan pendahuluan (rujuk subtajuk 1. 3 Liabiliti dan Ekuiti 3. debentur.2. nota belum bayar. bon.5). dan pajakan. jangka panjang. 3.1 Belum bayar 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan akaun belum bayar.2. (h) mempersembahkan harta tanah dan loji dan peralatan dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.2 Liabiliti semasa lain (f) mengenal pasti liabiliti semasa lain seperti hasil terima dahulu. 9 . (d) menyatakan komponen setiap kelas liabiliti. (c) mengelaskan liabiliti kepada semasa. skrap. (b) memerihalkan fungsi. gadai janji.2 Liabiliti semasa 3. dan lain-lain belum bayar. belanja belum bayar. dan skop sistem belian kredit.3 Liabiliti jangka panjang (a) mentakrifkan liabiliti jangka panjang. (g) merekodkan pelupusan harta tanah dan loji dan peralatan melalui jualan. (e) menyediakan akaun kawalan pemiutang.3). iaitu sistem pesanan dan akaun belum bayar.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran mengenal pasti perbelanjaan hasil dan perbelanjaan modal di sepanjang usia guna aset (rujuk subtajuk 1. objektif.1 Pengenalan kepada liabiliti dan ekuiti 8 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan liabiliti dan ekuiti. (d) menjelaskan kepentingan akaun kawalan pemiutang. 3. (b) membandingkan liabiliti dan ekuiti. sewa beli.5. dan luar jangka. dan tukar beli serta menentukan laba atau rugi pelupusan.

iaitu asas. (d) memerihalkan sumber dana koperasi (rujuk seksyen 50 Akta Koperasi). (c) menyatakan prinsip-prinsip koperasi.4 Liabiliti luar jangka Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep liabiliti luar jangka berasaskan FRS 137. perkongsian. dan syarikat berhad. dan keuntungan modal.2 Perekodan 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan sumber dana. 3. dan atasan.5 Ekuiti pemilik 1 Calon seharusnya dapat: (a) membandingkan ekuiti pemilik antara pemilikan keempunyaan tunggal. 4 Koperasi 12 (Rujuk Akta Koperasi 1993 dan Peraturanperaturan Koperasi 1995) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan koperasi. (c) mempersembahkan ekuiti pemilik dalam kunci kira-kira pemilikan keempunyaan tunggal. (b) mengenal pasti jenis koperasi. (e) memerihalkan pelaburan yang boleh dibuat oleh koperasi (rujuk seksyen 54 Akta Koperasi).1 Pengenalan kepada koperasi 4 4. 3. (f) memerihalkan keuntungan modal dan cara penggunaannya (rujuk seksyen 55 Akta Koperasi). 4. 10 . (b) merekodkan urus niaga ekuiti pemilik dalam pemilikan keempunyaan tunggal. menengah. (d) mempersembahkan liabiliti jangka panjang dalam kunci kira-kira berasaskan FRS 101.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) merekodkan urus niaga berkaitan liabiliti jangka panjang termasuk pelarasan. pelaburan.

(b) menyatakan sebab berlakunya rekod tidak lengkap dan catatan tunggal.Tajuk Waktu Pengajaran 4 Hasil Pembelajaran 4.1 Pengenalan kepada kawalan dalaman 8 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan kawalan dalaman. 5. buku tunai. (iii) kelulusan. belanja. (b) menyatakan objektif kawalan dalaman. 11 . (b) menyediakan penyata pembahagian keuntungan (rujuk seksyen 57 Akta Koperasi). 5. (c) memerihalkan ciri/prinsip kawalan dalaman yang berikut: (i) penetapan tanggungjawab.3 Penyediaan penyata kewangan Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan. (c) menyediakan kunci kira-kira.1 Pengenalan kepada rekod tak lengkap dan catatan tunggal 16 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan rekod tak lengkap dan catatan tunggal.3 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan dan kunci kira-kira. 5 Rekod Tidak Lengkap dan Catatan Tunggal 5. 6 Kawalan Dalaman 6. dan hasil). belian.2 Penentuan untung rugi 11 Calon seharusnya dapat: (a) menentukan untung atau rugi dengan menggunakan kaedah perbandingan modal (penyata hal ehwal) dan kaedah analisis (analisis jualan. (ii) pengasingan tugas.

kos melebihi manfaat. (b) menjelaskan batasan kawalan dalaman seperti subahat. (v) verifikasi dalaman. birokrasi. (iv) jualan. dan pencerobohan sistem.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) pendokumenan. 12 .2 Tatacara kawalan 6 (a) menjelaskan tatacara kawalan dalaman bagi aktiviti berikut: (i) penerimaan tunai. elektronik. (ii) pembayaran tunai. dan fizikal. 6. (v) pergerakan inventori. (vii) pusingan tugas. (vi) kawalan mekanikal. (iii) belian. konspirasi.

dan kewangan). 7. bentuk laporan yang dihasilkan. dan pengguna output. kawalan. pentadbiran. dan peraturan penyediaan laporan. (f) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan dari sudut jenis pengguna. pemprosesan serta pelaporan maklumat kewangan. output. 7.2 Pengenalan kepada pengurusan kos 1 Calon seharusnya dapat: (a) membezakan kos dengan belanja. dan bukan kewangan. (c) mengenal pasti skop perakaunan pengurusan yang terdiri daripada pengumpulan. pemasaan laporan. 13 . (b) mengenal pasti skop pengurusan kos yang meliputi pengumpulan. jenis maklumat digunakan. iaitu kos produk (kos prima. (d) menjelaskan fungsi perakaunan pengurusan dalam perancangan. iaitu kos tempoh (jualan dan agihan.3 Pengelasan kos 3 Calon seharusnya dapat: (a) mengelaskan kos berasaskan: (i) fungsi pengeluaran.PENGGAL 2: PERAKAUNAN PENGURUSAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 7 Asas Perakaunan Pengurusan dan Kos 7. (e) menjelaskan hubung kait perakaunan pengurusan dengan perakaunan kewangan. penganalisisan. dan kos boleh diinventori). pengelasan. dan pembuatan keputusan. fokus. dan pengagihan kos. (b) membandingkan perakaunan pengurusan dengan perakaunan kos dari segi aktiviti. kos penukaran.1 Pengenalan kepada perakaunan pengurusan 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perakaunan pengurusan dan perakaunan kos. (ii) fungsi bukan pengeluaran. tujuan laporan. perekodan.

iaitu sistem pengurusan bahan. 7. kos tak langsung.4 Komponen kos pengeluaran 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan komponen kos pengeluaran yang terdiri daripada kos bahan. iaitu kos tetap. dan skop sistem pengeluaran. kos purata. (d) mengenal pasti jenis dokumen kos bahan yang terdiri daripada permintaan bahan. kos jumlah. pengangkutan.5. kos berubah. kos relevan. insurans. kos tak boleh kawal. objektif. (c) menyatakan tujuan pengumpulan kos.5 Pengekosan produk 24 Calon seharusnya dapat: 7. dan kos campuran (separa berubah).1 Kos bahan (a) membandingkan bahan mentah langsung dengan bahan mentah tak langsung. kos melepas.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (b) mengelaskan kos berasaskan kelakuan. (b) memerihalkan fungsi. pesanan belian. resit. dan kos overhed pengeluaran. (ii) titik pesanan semula dan kekerapan pesanan. 7. dan kad inventori. dan kos pesanan. (e) menggunakan kaedah pengurusan inventori secara tradisi untuk menentukan yang berikut: (i) kuantiti pesanan ekonomi (KPE) dengan menggunakan kaedah bergraf dan kaedah formula. caj pelabuhan. (b) memerihalkan komponen kos bahan yang terdiri daripada harga kos. 14 . dan kos unit. buruh dan overhed. diskaun. (c) mengelaskan kos berasaskan kos langsung. cukai. kos boleh kawal. kos buruh. kos hangus (kos tenggelam). invois. penyimpanan.

15 . 7. latihan. (ii) bilangan output dengan menggunakan kad bilangan output. (g) membandingkan pengurusan inventori berasaskan kaedah tradisi dengan sistem JIT.2 Kos buruh (h) membandingkan buruh langsung dengan buruh tak langsung. (p) menghitung dan mengagih semula kos dengan menggunakan kaedah langsung dan kaedah berjujukan (kaedah bertingkat). sewa. overhed perkilangan. waktu lebih masa dan syif masa bekerja dengan menggunakan dokumen kad kerja. faedah sampingan. KWSP. dan utiliti. dan kepentingannya. kad rakam masa. susut nilai.3 Kos overhed (l) menjelaskan maksud overhed yang meliputi bahan tak langsung. gaji.5. syarat. (o) menguntukkan kos kepada pusat kos pengeluaran dan pusat kos perkhidmatan mengikut kaedah tradisi. (n) mengumpul kos overhed mengikut pusat kos dan seterusnya mengasingkan kos overhed mengikut kelakuan kos. iaitu tetap dan berubah. dan pencen. 7. iaitu waktu biasa. bekalan. cukai taksiran dan cukai tanah. potongan sukarela dan bukan sukarela. buruh tak langsung. penyelenggaraan. (i) masa kerja. bonus. mengelaskan kos buruh berasaskan kelakuan. (j) (k) menghitung kos buruh berasaskan: (m) menyatakan komponen kos overhed termasuk gaji.Tajuk Waktu Pengajaran (f) Hasil Pembelajaran menjelaskan pengurusan inventori dalam sistem tepat pada masa (just-in-time (JIT)) yang meliputi takrif. (i) memerihalkan komponen kos buruh yang terdiri daripada upah. dan kad masa terbiar. PERKESO. dan overhed bukan perkilangan. kerja lebih masa. insurans. masa terbiar.5.

1 Pengekosan tempahan kerja 24 8 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. (c) menyediakan lembaran kos kerja untuk menghitung kos tempahan kerja. kerja dalam proses. (b) menentukan dokumen sumber untuk: (i) kos bahan langsung (kad lejar stok dan nota permintaan bahan). dan kos barang dijual dalam akaun kawalan. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan tempahan kerja. (v) membandingkan kaedah pengekosan berasaskan aktiviti dengan kaedah tradisi dalam memperuntukan kos overhed. dan unit pengeluaran. aliran kos. (u) mentakrifkan pengekosan berasaskan aktiviti. (d) menentukan dan merekodkan kos kerja siap. kos utama. (t) menghitung dan merekodkan overhed terkurang atau terlebih serap ke dalam jurnal dan lejar. (ii) kos buruh langsung (kad masa kerja). (r) memerihalkan penyerapan overhed jabatan pengeluaran kepada produk. jam buruh langsung. 8 Kaedah Pengekosan 8. jam mesin.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (q) menjelaskan konsep penyerapan overhed dalam pengekosan normal dan pengekosan sebenar. kos buruh langsung. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan tempahan kerja. (iii) kos overhed (lembaran kos overhed). (s) menghitung kadar serapan overhed pratentu berasaskan kos bahan mentah. (w) menghitung kadar peruntukan kos overhed berasaskan aktiviti. 16 .

akaun barang siap. aliran kos. (iv) penentuan kos dipindah-masuk. aliran kos. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan proses. dan laba tak normal (terhad kepada dua jabatan sahaja): (i) unit setara.Tajuk Waktu Pengajaran 10 Hasil Pembelajaran 8. iaitu menentukan harga/caj/ yuran/fi. (v) kos barang siap. (c) menjelaskan tujuan pengekosan perkhidmatan. dan pembuatan keputusan. kawalan. (d) merekodkan dalam jurnal dan lejar (akaun kerja dalam proses. dan akaun kos barang dijual). 17 . (iii) kerja dalam proses. (ii) kos unit setara. (b) membandingkan pengekosan pengeluaran barangan dengan pengekosan perkhidmatan. (d) mengelaskan kos kepada kos tersedia (standing cost) dan kos pengendalian berubah (running cost). dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan perkhidmatan. rugi tak normal.3 Pengekosan perkhidmatan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri.2 Pengekosan proses Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan ciri. 8. dan contoh perniagaan yang menggunakan pengekosan proses. (b) membandingkan pengekosan proses dengan pengekosan tempahan kerja. (c) menghitung perkara yang berikut dengan menggunakan kaedah purata wajaran dengan tidak mengambil kira rugi normal.

(ii) kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah. 9 Pengekosan Marginal dan Serapan 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (c) menyediakan penyata pendapatan mengikut teknik (i) pengekosan marginal. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang pengekosan perkhidmatan. 18 . (ii) mengumpul dan menganalisis kos mengikut kaedah tempahan kerja. (d) menjelaskan perbezaan untung bersih mengikut teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menentukan kos seunit perkhidmatan melalui langkah yang berikut: (i) mengenal pasti unit kos dan pusat kos. (iii) menghitung kos seunit perkhidmatan. (ii) pengekosan serapan (pelarasan overhed terlebih dan terkurang serap). (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang teknik pengekosan marginal dan pengekosan serapan. (b) mengasingkan kos kepada: (i) kos produk dan kos tempoh.

ringgit.3 Margin keselamatan 1 (g) mentakrifkan margin keselamatan. untung. kaedah margin caruman. 10. (l) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis KVU. 10.Tajuk Waktu Pengajaran 8 Hasil Pembelajaran 10 Analisis Kos-VolumUntung (KVU) 10. (e) memerihalkan kelebihan dan kelemahan analisis KVU. (d) menyatakan andaian dalam analisis KVU. dan margin keselamatan: (i) perubahan harga jualan. menganalisis kesan perubahan komponen yang berikut terhadap TPM.4 Aplikasi analisis KVU 4 (j) 19 . jualan. (c) menjelaskan konsep margin caruman dan nisbah margin caruman. (b) mengasingkan kos kepada kos tetap dan kos berubah dengan menggunakan kaedah tinggi rendah (rujuk tajuk 9(b)(ii)). (h) menjelaskan kepentingan margin keselamatan. dan kaedah bergraf. dan peratusan. (iv) perubahan volum jualan.2 Kaedah penentuan titik pulang modal (TPM) 2 (f) menentukan TPM dalam unit dan ringgit dengan menggunakan kaedah persamaan. (iii) perubahan kos tetap.1 Pengenalan kepada analisis KVU 1 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan KVU dan pulang modal (terhad kepada satu produk). (i) menghitung atau menunjukkan pada graf margin keselamatan dalam unit. 10. (ii) perubahan kos berubah. (k) menentukan jualan dalam unit atau ringgit bagi mencapai untung sasaran.

(ii) aliran tunai terdiskaun (nilai kini bersih sahaja dengan andaian penerimaan dan pembayaran tunai di akhir tempoh). dan kos tak boleh elak.Tajuk Waktu Pengajaran 30 2 Hasil Pembelajaran 11 Pembuatan Keputusan 11. (b) mengenal pasti kos relevan dan tak relevan. iaitu kos melepas. (iii) situasi faktor terhad (terhad kepada satu faktor sahaja dan mengikut tertib keutamaan). (b) memerihalkan pembuatan keputusan jangka pendek (pendekatan kos relevan) dan jangka panjang (belanjawan modal).1 Pengenalan kepada pembuatan keputusan Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud pembuatan keputusan untuk pengurusan dalaman. kos boleh elak. 11. kos pertambahan. (ii) menerima atau menolak pesanan khas. kos pembezaan. (Faktor kualitatif perlu dibincangkan bagi setiap situasi.3 Belanjawan modal 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan modal.2 Kos relevan 14 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan konsep dan ciri kos relevan.) 11. (c) menganalisis dan membuat keputusan dalam situasi yang berikut: (i) membuat atau membeli. (iv) menggugurkan atau meneruskan keluaran/jabatan. kos hangus (tenggelam). (b) membuat keputusan dengan menggunakan kaedah yang berikut: (i) tempoh bayar balik. 20 . (c) menyatakan langkah dalam pembuatan keputusan.

persaingan. mengawal. (d) menentukan harga jualan mengikut kaedah tokok kos dengan menggunakan pendekatan yang berikut: (i) pendekatan serapan. undang-undang. keadaan ekonomi dan lainlain). (ii) pendekatan marginal (harga jualan = kos + (% tokokan kos)) (Kos dalam persamaan merujuk kepada jumlah kos atau jumlah kos perkilangan bagi pendekatan serapan dan merujuk kepada jumlah kos berubah atau jumlah kos berubah perkilangan bagi pendekatan marginal. (e) menentukan harga jualan mengikut kaedah harga sasaran. (e) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan tentang hasil analisis kualitatif dan kuantitatif.). pasaran. dan membuat keputusan.4 Penentuan harga 6 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan penentuan harga. 11. (Penghitungan peratusan tokokan tidak diperlukan.) (c) menentukan harga pesanan khas berasaskan kos. (harga sasaran = kos sasaran + untung sasaran) (f) menyediakan rumusan kepada pihak pengurusan bagi tujuan perancangan. pelanggan. menilai prestasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. dan asas ekonomi) dan faktor yang mempengaruhi penentuan harga (kos. (b) menjelaskan asas penentuan harga (asas kos. 21 . dasar kerajaan. (d) memerihalkan kebaikan dan kelemahan kaedah tempoh bayar balik dengan kaedah nilai kini bersih.

dan semakan semula (mengambil kira perubahan dalam persekitaran). iaitu varians bahan langsung. varians buruh langsung. (Varians campuran dan varians hasil (yield variance) tidak diperlukan. kaedah (kos sejarah. (iii) varians overhed berubah. (iv) varians overhed tetap. (d) menjelaskan jenis kos piawai. dan ramalan pengurusan). dan kawalan.) (Rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38.Tajuk 12 Pengekosan Piawai 12. 12. iaitu varians perbelanjaan dan varians volum (varians kecekapan dan varians kapasiti tidak diperlukan). (c) menjelaskan jenis varians. iaitu piawai unggul dan piawai praktikal. (b) memerihalkan kepentingan analisis varians. kajian kejuruteraan. iaitu varians perbelanjaan dan varians kecekapan. dan varians overhed. pengukuran prestasi.2 Analisis varians 18 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan varians dan analisis varians.) 22 . penentuan harga. (e) menyediakan lembaran kos piawai. (d) menganalisis varians yang berikut: (i) varians bahan langsung. (b) memerihalkan kepentingan pengekosan piawai dalam penentuan kos produk. (ii) varians buruh langsung. (c) memerihalkan proses penyediaan kos piawai dengan mengambil kira masa. iaitu varians kadar dan varians kecekapan (varians masa terbiar tidak diperlukan). iaitu varians harga dan varians penggunaan (varians harga berasaskan kuantiti belian). perancangan.1 Pengenalan kepada pengekosan piawai Waktu Pengajaran 20 2 Hasil Pembelajaran Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan pengekosan piawai dan menjelaskan kaitannya dengan sistem pengekosan sebenar dan sistem pengekosan normal.

(f) menjelaskan implikasi analisis varians dengan menentukan sebab wujudnya varians dan pihak yang bertanggungjawab dan mencadangkan tindakan susulan pengurusan seperti menyiasat. mengawal. dan membuat keputusan. laporan analisis varians. (g) menyatakan nilai etika yang perlu diterap dalam analisis varians. dan cadangan tindakan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. menilai prestasi. menyemak semula piawai. dan mengenakan penalti. 23 . laporan prestasi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) merekodkan varians dalam jurnal dan lejar. (h) menyediakan laporan pengekosan piawai. memberikan ganjaran.

PENGGAL 3: PENGAPLIKASIAN PERAKAUNAN Waktu Pengajaran 30 Tajuk Hasil Pembelajaran 13 Sistem Perakaunan Berkomputer 13. (d) memerihalkan SPB dari segi: (i) bahagian serta fungsinya seperti kemasukan data. dan output. (d) merekodkan baki awal.1 Pengenalan kepada sistem perakaunan berkomputer (SPB) 4 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan maksud SPB. penyimpanan. (ii) input. (e) menjelaskan kepentingan kawalan dalaman dalam SPB. (b) menjelaskan kepentingan carta akaun (pengekodan). dan manusia. (b) menyatakan kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap SPB.2 Aplikasi perisian perakaunan 26 Calon seharusnya dapat: (a) menetapkan (i) nama dan alamat syarikat. (ii) tempoh perakaunan. dan sokongan teknikal. (iii) tempoh mula penggunaan sistem. perisian. (v) penyata penyesuaian bank. 13. iaitu perkakasan. kunci kira-kira. proses. (iv) senarai buku akaun dan lejar am. 24 . (iii) penyata analisis usia akaun belum terima/akaun belum bayar. (c) menyatakan komponen SPB. (f) menyediakan laporan. (e) merekodkan transaksi. penyata aliran tunai. pemprosesan. (i) imbangan duga. (c) membina carta akaun. (ii) penyata pendapatan.

kawalan. 25 . (iii) kaedah penyediaan belanjawan (belanjawan lini. (ii) pihak yang terlibat. dan belanjawan pertambahan). (v) rangsangan luar (dasar kerajaan. koordinasi. (d) menyatakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan belanjawan seperti yang berikut: (i) tempoh belanjawan (bergantung kepada tujuan belanjawan). dan penilaian prestasi.1 Pengenalan kepada belanjawan 30 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan.) 14 Belanjawan 14. (c) memerihalkan objektif belanjawan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (g) membuat penutupan dan pelarasan akaun dalam situasi berikut: (i) setiap akhir bulan dan hujung tahun. persaingan. dan perkembangan teknologi). komunikasi. tempoh masa. (b) membezakan jenis belanjawan berasaskan fungsi (operasi dan kewangan). motivasi. (iv) aspek kelakuan dalam belanjawan (kelakuan individu dan jabatanjabatan dalam organisasi). (Perisian perakaunan adalah ditetapkan oleh MPM. (ii) penghapusan transaksi yang tidak dikehendaki. belanjawan berterusan. belanjawan asas sifar. dan pendekatan (statik dan fleksibel). (iii) pemulihan data sekiranya berlaku apaapa permasalahan – ketiadaan elektrik dan sebagainya. iaitu untuk perancangan. faktor ekonomi. cita rasa pelanggan. pembuatan keputusan.

3). belanja jualan dan pentadbiran. overhead kilang. dan tingkat inventori (bahan. 14. (c) membandingkan belanjawan statik dengan belanjawan fleksibel. dan barang siap). (b) memerihalkan kepentingan belanjawan fleksibel.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) memerihalkan langkah penyediaan belanjawan yang terlibat seperti yang berikut: (i) penetapan objektif. (iii) pengumpulan data. (v) penyediaan belanjawan. penggunaan bahan. dan belanjawan modal (rujuk subtajuk 11. buruh langsung. dan penyata aliran tunai).2 Belanjawan induk 20 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan hubung kait komponen belanjawan yang berikut: (i) belanjawan operasi yang meliputi jualan. 14. (ii) pembentukan jawatankuasa. kerja dalam proses. belian bahan. (ii) belanjawan kewangan yang meliputi tunai dan penyata pro forma (penyata perkilangan.3 Belanjawan fleksibel 8 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan belanjawan fleksibel. 26 . (vii) pelaksanaan belanjawan. pengeluaran. (b) menyediakan belanjawan induk yang merangkumi semua komponen belanjawan di atas. kunci kira-kira. (d) menyediakan belanjawan fleksibel dengan mengasingkan kos tetap dan kos berubah (kaedah tinggi rendah). (vi) komunikasi belanjawan. penyata pendapatan. (iv) mengenal pasti faktor-faktor halangan.

dan cadangan kepada pihak pengurusan bagi tujuan merancang. faedah atas modal.1 Pengenalan kepada perkongsian 20 1 (Rujuk Akta Perkongsian 1961) Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan perkongsian. mengawal.3 Penyediaan penyata kewangan 6 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan penyata pendapatan perkongsian. (f) menyediakan rumusan dalam bentuk laporan belanjawan. liabiliti. modal. (c) menjelaskan kepentingan perjanjian perkongsian. peraturan. dan kaedah pengurusan. dan membuat keputusan. menilai prestasi. 15 Perkongsian 15.2 Penyediaan akaun 1 Calon seharusnya dapat: (a) menyediakan akaun modal dan akaun semasa pekongsi (kaedah modal tetap dan modal berubah). 15. (c) menyediakan kunci kira-kira. laporan prestasi belanjawan. gaji pekongsi. dan pembahagian untung rugi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (e) menyediakan laporan prestasi dengan menunjukkan perbezaan antara angka sebenar dengan angka yang dibelanjawankan dalam belanjawan statik dan fleksibel. 27 . (b) menyediakan akaun pengasingan untung rugi dengan mengambil kira faedah atas ambilan. 15. (b) membandingkan perkongsian dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan.

4. membandingkan syarikat berhad dengan pemilikan perniagaan yang lain dari segi perundangan.4 Perubahan dalam perkongsian 15. (h) merekodkan penyelesaian kepentingan pekongsi yang bersara.1 Pengenalan kepada syarikat berhad 12 1 (Rujuk Akta Syarikat 1965) Calon seharusnya dapat: (a) (b) mentakrifkan syarikat berhad. (d) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). (f) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih. (b) merekodkan penilaian semula aset ketika kemasukan pekongsi baharu dalam jurnal dan lejar. (b) merekodkan penyelesaian melalui bayar balik modal pekongsi sekali gus (tidak termasuk peraturan Garner lawan Murray).1 Kemasukan pekongsi baru 8 Calon seharusnya dapat: (a) menjelaskan cara kemasukan pekongsi baharu. iaitu melalui caruman modal dan pembelian kepentingan (caruman modal boleh dalam bentuk tunai dan aset bersih lain).5 Pembubaran perkongsian 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan pembubaran perkongsian dalam jurnal dan lejar. (g) merekodkan muhibah (akaun muhibah dikekalkan dan tidak dikekalkan). 15. modal. dan kaedah pengurusan. (c) menghitung muhibah dengan menggunakan kaedah untung purata dan kaedah perbezaan harga belian dengan aset bersih. 28 . 15. 16 Syarikat Berhad 16.2 Persaraan pekongsi (e) merekodkan penilaian semula aset ketika persaraan pekongsi.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran 15. peraturan. liabiliti.4.

4 Rizab 2 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan rizab hasil dan rizab modal. (c) mentakrifkan saham keutamaan berasaskan ciri penyertaan dan bukan penyertaan. dan modal tertunggak bagi saham biasa dan saham keutamaan.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) membandingkan syarikat awam berhad dengan syarikat sendirian berhad. (c) menjelaskan kegunaan premium saham (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965).2 Struktur modal saham 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan modal dibenarkan. (d) menjelaskan secara ringkas proses penubuhan syarikat. (e) memerihalkan memorandum penubuhan. dan diskaun ((bayaran penuh sahaja dan secara tunai) (rujuk seksyen 60 Akta Syarikat 1965)). rizab penilaian semula. dan prospektus. tata urus penubuhan. dan rizab penebusan modal sahaja). modal berbayar. 16. 16. boleh tukar dan tak boleh tukar. premium.3 Terbitan saham 4 Calon seharusnya dapat: (a) merekodkan terbitan saham pada par. (b) mentakrifkan saham biasa (rujuk seksyen 55 Akta Syarikat 1965). modal diterbitkan. boleh tebus dan tak boleh tebus. 16. (b) merekodkan terbitan bonus dan terbitan hak. 29 . dan terkumpul dan tak terkumpul (rujuk seksyen 66 Akta Syarikat 1965). modal belum panggil. (b) mengenal pasti komponen rizab hasil (pendapatan tertahan dan rizab am) dan rizab modal (premium saham.

penebusan saham. 16.1 Pengenalan kepada analisis dan tafsiran penyata kewangan 12 2 Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan kandungan laporan tahunan diterbitkan yang terdiri daripada penyata kewangan serta nota kepada akaun. iaitu pusing ganti inventori dan pusing ganti belum terima. penyata bukan kewangan. iaitu nisbah hutang atas ekuiti dan nisbah hutang atas aset. dan menegak dan mendatar. (ii) nisbah keumpilan/penggearan. dan terbitan saham bonus sahaja) dan rizab modal (terbitan saham bonus dan premium penebusan saham sahaja). kunci kira-kira. 30 . kuantitatif dan kualitatif.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (c) menjelaskan kegunaan rizab hasil (dividen tunai. (d) merekodkan urus niaga berkaitan rizab hasil dan rizab modal.2 Penghitungan dan pentafsiran nisbah 10 Calon seharusnya dapat: (a) menghitung nisbah yang berikut: (i) nisbah kecairan. 17 Analisis dan Tafsiran Penyata Kewangan 17. dan maklumat tambahan lain. (b) menjelaskan istilah pendekatan analisis kewangan seperti analisis fundamental dan teknikal. iaitu nisbah semasa dan nisbah cepat. 17. dividen saham. (iii) nisbah aktiviti.5 Penyediaan penyata kewangan 4 (a) menyediakan penyata pendapatan. dan penyata perubahan ekuiti (rujuk FRS 101 dan Jadual 9 Akta Syarikat 1965) tetapi tidak termasuk nota kepada akaun.

penggunaan kaedah perakaunan yang berbeza.Tajuk Waktu Pengajaran Hasil Pembelajaran (iv) nisbah keberuntungan.) (b) mentafsirkan nisbah kewangan. 31 . dan nisbah bayar keluar dividen. kadar hasil dividen (DY). dan aktiviti pembiayaan. iaitu untung kasar atas jualan. (v) nisbah pulangan pelaburan. dan pulangan atas aset (ROA). 18. nisbah harga perolehan (P/E). iaitu perolehan sesaham (EPS).2 Penyediaan penyata aliran tunai 12 (a) menyediakan penyata aliran tunai dengan menggunakan kaedah langsung sahaja. (rujuk rumus perakaunan yang dilampirkan pada halaman 37 dan 38. 18 Penyata Aliran Tunai 18. kepelbagaian perniagaan. faktor kualitatif. dan kesan inflasi. (b) menjelaskan kegunaan penyata aliran tunai. untung bersih atas jualan. (c) menjelaskan batasan penggunaan analisis kewangan seperti berasaskan data sejarah.1 Pengenalan kepada penyata aliran tunai 16 4 (Rujuk FRS 107) Calon seharusnya dapat: (a) memerihalkan penyata aliran tunai. (d) mengelaskan item aliran tunai kepada aktiviti operasi. aktiviti pelaburan. (c) mengenal pasti item tunai dan kesetaraan tunai.

Lampiran contoh dokumen. Bagi tugasan Belanjawan. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) Pengenalan perniagaan. Butiran tentang tugasan boleh dimuat turun dari Portal MPM (http://www. Kunci kira-kira pro forma. Belanjawan jualan. Penyata pendapatan pro forma.my) pada penggal 3 pengajian tingkatan enam. Penggunaan bahan. Belanjawan pengeluaran. Belanjawan overhed kilang. Bagi tugasan Sistem Perakaunan Berkomputer. Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran. Kunci kira-kira. Majlis Peperiksaan Malaysia akan menentukan dua tugasan kerja kursus yang wajib dijalankan oleh calon dan dinilai oleh guru mata pelajaran di sekolah. Penyata perkilangan pro forma. Belanjawan buruh langsung. Belanjawan inventori. Belanjawan tunai. Pentaksiran berasaskan sekolah bagi kerja kursus dijalankan dalam penggal 3 pengajian tingkatan enam bagi calon sekolah kerajaan sahaja. Calon dikehendaki menjalankan kedua-dua tugasan secara bersendirian seperti yang ditetapkan.mpm. Kelompok urus niaga. Pengekodan akaun. 32 . Imbangan duga. kemahiran insaniah dan hasil kerja calon yang menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excel dan MS Word dalam bentuk cetakan akan ditaksir dan proses penyediaan hasil kerja adalah berasaskan perkara yang berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) Pengenalan perniagaan.Kerja Kursus (Tugasan Amali) Objektif kerja kursus adalah untuk membolehkan calon mengaplikasikan kemahiran berkomputer melalui penggunaan perisian perakaunan dan membolehkan kemahiran insaniah (soft skills) calon dinilai secara langsung. Penyata Pendapatan. Belanjawan belian bahan.edu. Akaun lejar.

Ujian Kerja Kursus Bertulis Calon yang berikut dikehendaki untuk mendaftar kertas ini: (a) (b) (c) (d) (e) calon persendirian individu. calon yang mengambil mata pelajaran Perakaunan di luar pakej yang ditawarkan oleh sekolah. Soalan kedua pula menguji pengetahuan dan pemahaman calon tentang penyediaan belanjawan berdasarkan kepada kajian kes yang diberikan. Soalan pertama adalah untuk menguji pengetahuan dan pemahaman calon memerihalkan. calon yang tidak mengikuti kelas tingkatan enam bawah dan tingkatan enam atas dua tahun berturut-turut (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). membuat penghitungan ringkas menggunakan pakej perisian perakaunan serta proses. dan cara bagaimana perekodan perakaunan dibuat dengan menggunakan pakej perakaunan itu. calon yang mengulang tingkatan enam atas (sama ada di sekolah kerajaan atau sekolah swasta). calon sekolah swasta. 33 . Dua soalan masing-masing tentang sistem Perakaunan Berkomputer dan Belanjawan akan dikemukan. menjelaskan.

7%) dan tajuk 14. 15 hingga 18. Ujian Bertulis 2 soalan perlu dijawab daripada 3 soalan esei berdasarkan tajuk 14. Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 7 hingga tajuk 12.2.7%) 80 40 Penggal 3 Pentaksiran berasaskan sekolah 948/5 Perakaunan Kertas 5 50 diskalakan kepada 2 soalan esei 40 berdasarkan tajuk 13 (16.2 perlu dijawab. 14.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Masa Pentadbiran Penggal 2 948/2 Perakaunan Kertas 2 Perakaunan Pengurusan 80 (33.1. 1¼ jam Pentaksiran berpusat 34 . Kerja Kursus 2 tugasan yang perlu dijawab berdasarkan: (i) tajuk 13 dan (ii) tajuk 14.3%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 3 948/3 Perakaunan Kertas 3 Pengaplikasian Perakaunan 40 (16. Pengaplikasian Perakaunan Ujian Kerja Kursus Bertulis Markah (Wajaran) 80 (33.3.Skim Pentaksiran Penggal Pengajian Penggal 1 Kod dan Nama Kertas 948/1 Perakaunan Kertas 1 Tajuk Perakaunan Kewangan Jenis Ujian Ujian Bertulis 4 soalan perlu dijawab daripada 5 soalan esei berdasarkan tajuk 1 hingga tajuk 6.7%) 1 jam Pentaksiran berpusat 948/4 Perakaunan Kertas 4 Pengaplikasian Perakaunan 120 diskalakan kepada 40 (16.

menaksir. prinsip dan teknik perakaunan. Calon Gred C berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang baik untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. Kemampuan yang baik bagi mengenalpasti secara terperinci setiap fakta. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. 35 .Pemerihalan Prestasi Calon Gred A berupaya: (a) Pengetahuan dan Kefahaman Kemampuan yang menyeluruh untuk mentakrifkan prinsip dan tema utama sukatan pelajaran perakaunan. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang sederhana untuk memilih. mengelas. prinsip dan teknik perakaunan. menaksir. dan mengaplikasikan data perakaunan yang bersesuaian. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang memuaskan untuk mengintegrasi. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. mengelas. Kemampuan yang sederhana bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. (c) Sintesis dan Penilaian Kemampuan yang menyeluruh untuk mengintegrasi. Kemampuan yang cemerlang bagi menganalisis dan mengulas maklumat perakaunan yang dibentangkan dalam pelbagai bentuk. dan menilai maklumat perakaunan serta membuat kesimpulan yang munasabah. Kemampuan yang cemerlang bagi mengenal pasti secara terperinci setiap fakta. (b) Aplikasi dan Analisis Kemampuan yang cemerlang untuk memilih.

6. 11. 9. 10. 2.Glosari 1. 5. FRS – Financial Reporting Standards IAS – International Accounting Standards IFRS – International Financial Reporting Standards KWSP – Kumpulan Wang Simpanan Pekerja MAS – Malaysian Accounting Standards MASB – Malaysian Accounting Standards Board MACPA – Malaysian Association of Certified Public Accountants MICPA – Malaysian Institute of Certified Public Accountants MIA – Malaysian Institute of Accountants PERKESO – Pertubuhan Keselamatan Sosial SSAP – Statements of Standard Accounting Principles 36 . 7. 8. 3. 4.

Analisis nisbah (a) Nisbah kecairan (i) Nisbah semasa atau modal kerja = (ii) Nisbah cepat atau ujian asid = Aset semasa Liabiliti semasa Aset semasa Inventori Belanja bayar dahulu Liabliti semasa (b) Nisbah keumpilan atau nisbah penggearan (i) Nisbah hutang atas aset = Jumlah liabiliti Jumlah aset Jumlah liabiliti Saham keutamaan + Saham biasa + Rizab (ii) Nisbah hutang atas ekuiti = (c) Nisbah aktiviti (i) Pusing ganti inventori = Kos jualan Inventori purata (jawapan dalam kali) (ii) Pusing ganti belum terima = Jualan kredit Akuan belum terima purata (jawapan dalam kali) (d) Nisbah keberuntungan (dalam %) (i) Margin untung kasar atas jualan = Untung kasar Jualan 100 100 100 (ii) Margin untung bersih atas jualan = (iii) Pulangan atas aset = Untung bersih sebelum cukai Jualan Untung bersih selepas cukai Aset purata (e) Nisbah pulangan pelaburan (i) Nisbah perolehan sesaham = Untung bersih selepas cukai Dividen saham keutamaan Bilangan purata saham biasa diterbitkan (ii) Nisbah harga/perolehan = Harga pasaran saham Perolehan sesaham Dividen sesaham (jawapan dalam kali) (iii) Kadar hasil dividen = Harga pasaran sesaham Dividen tunai 100 (iv) Nisbah bayar keluar dividen = Untung bersih selepas cukai 37 . 1.Rumus Perakaunan Yang berikut ialah rumus yang dicadangkan untuk tujuan peperiksaan STPM.

2. Kuantiti pesanan ekonomi (i) Kuantiti pesanan ekonomi G = P S = = 2GP S Jumlah permintaan atau penggunaan setahun Kos memesan dan menerima setiap pesanan Kos penyimpanan satu unit bahan setahun (ii) Titik pesanan semula = Penggunaan maksimum × Tempoh menunggu maksimum 3. Analisis Varians (i) Varians bahan langsung = Varians harga + Varians penggunaan (ii) Varians harga bahan langsung = (Harga piawai Harga sebenar) × Kuantiti sebenar Kuantiti (iii) Varians penggunaan atau varians kuantiti bahan langsung = (Kuantiti piawai sebenar) × Harga piawai (iv) Varians buruh langsung = Varians kadar + Varians kecekapan (v) Varians kadar buruh langsung = (Kadar piawai Kadar sebenar) × Jam sebenar Jam sebenar) × Kadar piawai (vi) Varians kecekapan buruh langsung = (Jam piawai (vii) Varians overhed berubah = Varians perbelanjaan overhed berubah + Varians kecekapan overhed berubah (viii) Varians perbelanjaan overhed berubah = (Kadar serapan overhed berubah × Jam sebenar) Kos overhed berubah sebenar (ix) Varians kecekapan overhed berubah = (Jam piawai overhed berubah Jam sebenar) × Kadar serapan (x) Varians overhed tetap = Varians perbelanjaan overhed tetap + Varians volum overhed tetap (xi) Varians perbelanjaan overhed tetap = Kos overhed tetap dibelanjawankan tetap sebenar Kos overhed (xii) Varians volum overhed tetap = (Kadar serapan overhed tetap × Jam piawai) overhed tetap dibelanjawankan Kos 38 .

9.. 2004. 2007.. Noreen dan E. dan Kimmel. 2003. dan Kamarulzaman. Wan Madznah. 2001. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. Prabir. A. 3. Edisi ke-2. Ltd. Kieso.. 11. Edisi ke-2. K. 2. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. 2001.J. R.I. J. 8.I. I. B. dan Kamarul Baraini. Singapura: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Zaleha. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd. M.. 2000. Managerial Accounting. dan Kamarul Baraini. D.. Asas Perakaunan Pengurusan.W. Perakaunan Kewangan.. Azizah. Sistem Perakaunan & Kawalan.. Akta Koperasi 1993 Akta Syarikat (Pindaan).. W. Oxford Fajar: Shah Alam. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.I. A. 39 . Wan Madznah... Weygandt...H. Wan Madznah.S.J. 2007.. 4.. Edisi ke-12. Che Zuriana. Accounting Principles. 10. 1965 (Akta 125) Akta Perkongsian 1961 (Akta 135) Financial Reporting Standards (2005) Aini. Azmi. New York: Mc Graw Hill. Edisi ke-8. W. Penerbit UUM: Sintok. 2007. D. Perakaunan Pengurusan.E..D. Perakaunan Pengurusan.Senarai Rujukan Guru atau calon boleh menggunakan buku yang ditulis khas untuk peperiksaan STPM dan buku rujukan yang lain seperti yang disenaraikan di bawah: 1. P. D. 7. Shaari. H. Accounting Principles. 13. Perakaunan Kos. 6. 12. Petaling Jaya: Prentice Hall Pearson Malaysia Sdn Bhd.. Prinsip Perakaunan. K. 14. 2004. Garrison. W. Shamsul Nahar. Edisi ke-2. Kuala Lumpur: Prentice Hall.. A. 5. 2004.

40 .

Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.KERTAS SOALAN CONTOH 948/1 STPM PERAKAUNAN KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Jawab mana-mana empat soalan. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/1 41 .

Nota belum bayar ini akan matang dalam masa 6 bulan dan faedah dibayar pada tarikh matang. [6 markah] (b) Nyatakan dua urus niaga yang memberikan kesan terhadap aset. Tahun kewangan Dusun Sdn. [1 markah] [2 markah] [3 markah] 948/1 42 .00 dengan kadar faedah 6% setahun. liabiliti. [6 markah] (d) Pada 1 September 2011.00 dan lebihan daripada penilaian semula dinyatakan sebagai keuntungan tahun semasa. Dusun Sdn. [2 markah] (c) Nyatakan sama ada prinsip perakaunan dipatuhi atau tidak bagi setiap situasi di bawah dan huraikan prinsip berkenaan. Bhd.000. (iii) Isteri pemilik Kedai Runcit Desa menggunakan wang perniagaan untuk membeli komputer bagi kegunaan anaknya. telah membeli sebuah jentera daripada seorang pembekal jentera dan menandatangani satu nota belum bayar berjumlah RM100.000.00 mengikut nilai pasaran. atau ekuiti yang tidak melibatkan aliran tunai. (ii) Pihak pengurusan Syarikat Amal Berhad membuat keputusan menukar penggunaan kaedah penentuan susut nilai kepada kaedah baki berkurangan pada tahun semasa selepas dua tahun mengamalkan kaedah garis lurus. Kos asal tanah ialah RM50. (i) Pengurus Syarikat Maju Berhad mengarahkan akauntan merekodkan nilai tanah RM100. Bhd. (ii) Sediakan catatan jurnal pelarasan pada 31 Disember 2008. Jentera dijangka dapat digunakan selama 5 tahun tanpa nilai sisa. Kaedah susut nilai yang digunakan ialah kaedah garis lurus. Dikehendaki: (i) Sediakan cacatan jurnal pada tarikh nota belum bayar ditandatangani.000.1 (a) Jelaskan empat konsep etika dalam profesion perakaunan. (iii) Sediakan catatan jurnal pada tarikh matang nota belum bayar. berakhir pada 31 Disember.

062.600 (42.000 2009 RM 1.400) (18.400) (21.000) 135.2 (a) Huraikan tiga titik pengiktirafan hasil. [6 markah] [2 markah] (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad adalah seperti yang berikut.950.000) 705.000 (452.000) 93.000 (1.560.600) 231.000 (1. Syarikat Puteri Mahkota Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000) 177.000 (54. Berikan contoh bagi setiap satu.245.000) 498 000 (344. (b) Nyatakan dua perbezaan antara perbelanjaan modal dengan perbelanjaan hasil.600 948/1 43 .

440.000 450.290.000 330.149.Syarikat Puteri Mahkota Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 45.403.000 618.000 777.000 1.000 623.000.845.000 69. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 1.000 531.000 54.000 Maklumat tambahan (1) (2) (3) Semua jualan adalah secara kredit.000 141.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000 210.000 276.000 181.000 1. 2009 RM 1.000 222.845. Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.000.000 390.000 450.000 240.000 1.000 54.000 600.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112. (i) Nisbah semasa (ii) Pusing ganti inventori (iii) Nisbah hutang atas ekuiti (iv) Nisbah untung bersih atas aset [3 markah] [3 markah] [3 markah] [3 markah] 948/1 44 . Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.290.000 252.000 41.000 60.000 Dikehendaki: Hitung setiap yang berikut bagi Syarikat Puteri Mahkota Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.

Belanja operasi syarikat bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 ialah RM20. penyelia akan menasihati Jabatan Gaji secara lisan tentang kadar perubahan gaji pekerja.000. Kad masa yang kosong biasanya diletakkan di pondok pengawal kilang dan perlu diambil pada setiap pagi Isnin. (iv) Kerani yang bertanggung jawab menyediakan gaji telah bekerja selama 20 tahun di syarikat tersebut. potongan. (v) Hanya akauntan syarikat sahaja yang menandatangani cek gaji. Sekiranya pekerja tidak hadir. dan gaji bersih pekerja kilang berasaskan kad masa yang diambilnya dari pondok pengawal. Beliau juga mencatat butiran gaji dalam rekod pendapatan pekerja dan menyediakan cek gaji. Bhd. [4 markah] (b) Nyatakan kelemahan kawalan dalaman bagi setiap situasi di bawah yang berkaitan dengan operasi Syarikat Madu Asli Berhad dan cadangkan langkah untuk memperbaiki kelemahan tersebut. [7 markah] (ii) Sediakan penyata pendapatan bagi kedua-dua kaedah tersebut. Syarikat menggunakan sistem inventori secara berterusan. cek tersebut diserahkan kepada kerani gaji untuk dituntut kemudian. (i) Setiap pekerja baharu akan ditemuduga oleh penyelia kilang. (ii) Tempoh percubaan bagi pekerja baharu ialah sebulan. (iii) Kehadiran pekerja kilang direkodkan dengan menggunakan kad masa. Borang yang sama akan digunakan oleh penyelia untuk menulis kadar upah sejam pekerja baharu untuk diserahkan kepada kerani Jabatan Gaji. Pemohon yang berjaya dalam temuduga akan mengisi borang maklumat peribadi. Pekerja perlu mengisi nama dan mencatat masa masuk dan masa keluar setiap hari.3 (a) Syarikat Bunga Raya Sdn. Dikehendaki: (i) Hitung inventori akhir dan kos barang dijual dengan menggunakan kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu (MDKD) dan Masuk Kemudian Keluar Dulu (MKKD). Yang berikut ialah urus niaga belian dan jualan inventori syarikat dalam tahun 2010. Beliau bertanggung jawab menghitung gaji kasar. Pada hujung minggu. pekerja perlu menyerahkan semula kad masa kepada pengawal yang bertugas. Urus niaga Belian Jualan Baki (unit) 200 100 unit @ RM150 400 unit @ RM90 200 unit @ RM85 400 unit @ RM120 600 unit @ RM70 300 unit @ RM50 700 unit @ RM100 100 500 700 300 900 1200 500 Tarikh 1 Januari (inventori awal) 1 Februari 15 Mac 30 Jun 30 Julai 20 September 30 Disember 31 Disember Kos inventori awal ialah RM100 seunit. Setelah tempoh percubaan tamat dan penyelia berpuas hati dengan prestasi pekerja berkenaan. Beliau menyerahkan cek yang telah ditandatangi kepada penyelia kilang untuk diagihkan kepada pekerja. 948/1 45 . merupakan syarikat yang menjual peralatan komputer.

(vi) Syarikat membuka satu akaun semasa di bank. Akauntan menyediakan penyata penyesuaian bank setiap bulan. [9 markah] 948/1 46 . Sepanjang lima tahun beliau bertugas di Syarikat Madu Asli Berhad. khas bagi tujuan pembayaran gaji. beliau belum pernah menemui cek gaji yang tidak dituntut dan beliau berpuas hati dengan prosedur gaji dan upah syarikat yang sedia ada.

000 1.100 1.500 8. (5) 948/1 Sumbangan kepada Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli ialah 10%.000 600 3.160 6.000 9. Debit RM Kredit RM 250.000 4.200 4.000 140. Rebat 5% atas jualan diperuntukkan kepada ahli.340 400 32.4 (a) Jelaskan dua perbezaan antara kunci kira-kira koperasi dengan kunci kira-kira milikan tunggal.180 2.590 108.000.500 36.300 22. Aset tetap disusut nilai pada kadar 20% setahun.000 98.000 200.600 22.410 (3) Sebanyak 80% daripada jumlah jualan ialah jualan kepada ahli.410 549.500 22. [4 markah] (b) Imbangan duga pada 30 Jun 2011 bagi Koperasi Permai Berhad yang diperoleh daripada buku akaunnya adalah seperti yang berikut: Akaun Modal saham Jualan Belanja sewa Bank Pelaburan jangka panjang Aset tetap Peruntukan susut nilai aset tetap Yuran audit Hutang lapuk Zakat Dividen diterima Liabiliti semasa lain Faedah pinjaman Belian Pendapatan lain Pendapatan tertahan Pinjaman Komisen diberi Elaun ahli lembaga koperasi Belanja mesyuarat agung Penghutang Kumpulan Wang Kebajikan Am Ahli Yuran masuk Simpanan tetap Kumpulan Wang Rizab Berkanun Derma Belanja pentadbiran pejabat Belanja jualan dan agihan Peruntukan hutang ragu Belanja kursus Inventori Jumlah Maklumat tambahan (1) (2) Inventori pada 30 Jun 2011 ialah RM18.170 4.720 32.300 549.000 1.460 3. (4) 500 orang ahli telah menghadiri mesyuarat agung tahunan dan diberi elaun kehadiran sebanyak RM25 seorang.000 21.600 3.900 4.200 8. 47 .500 45.000 1.

Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. [6 markah] (ii) Sediakan penyata pembahagian untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2011. [7 markah] 948/1 48 . 2%.(6) Sumbangan kepada Kumpulan Wang Rizab Berkanun. dan 1%. (7) Honorarium pengarah dicadangkan pada kadar 10% dan dividen dicadangkan pada kadar 4% atas modal saham. Kumpulan Wang Pendidikan Koperasi. dan Kumpulan Wang Pembangunan Koperasi masing-masing ialah 12%. [3 markah] (iii) Sediakan kunci kira-kira pada 30 Jun 2011.

000 10. (4) Pada 31 Januari. (5) (6) Belian barang niaga semuanya dibuat secara kredit.470.500 untuk sewa 3 bulan mulai Januari 2011.500 37.500 850 500 Kredit (RM) Baki (RM) 3.450 ialah bayaran kepada pembekal. (2) Semasa akaun ditutup pada 31 Januari 2011.500 12. Encik Din menerima RM600 daripada seorang pelanggan yang berhutang dan wang ini telah digunakan untuk membayar yuran sekolah anaknya.400 21.500 20. rekod yang berikut bagi tahun yang berakhir pada 31 Disember 2010 dapat diselamatkan.450 25. (ii) Sediakan kunci kira-kira pada 31 Januari 2011.800. Arahan bayaran merupakan bayaran daripada penghutang. utiliti RM100. Tunai yang dibankkan semuanya adalah daripada hasil jualan tunai. dan komisen jurujual RM120.450 14. Sebahagian besar daripada inventorinya telah musnah dalam kebakaran itu.300 30. (3) Untung kasar ditetapkan pada 30% daripada jumlah jualan. Maklumat tambahan: (1) Terdapat 20% daripada jualan tunai tidak dibankkan tetapi digunakan untuk membayar gaji sebanyak RM400. RM1.800) 7.680 dan akaun belum bayar ialah RM18.450 1. Amaun sebanyak RM21. Encik Din mengambil setengah daripada tunai yang tinggal sebelum menyerahkan bakinya kepada kerani kedai untuk disimpan sebagai tunai kedai. Dikehendaki: (i) Sediakan penyata pendapatan bagi bulan berakhir 31 Januari 2011.250 850 Ringkasan penyata bank bagi bulan Januari 2011 adalah seperti yang berikut: Tarikh 01/01/11 10/01/11 12/01/11 20/01/11 20/01/11 22/01/11 25/01/11 31/01/11 Butiran Baki Cek 12031 Arahan bayar Tunai Cek 12032 Cek 12030 Cek 12033 Cek 12035 Debit (RM) 8. [12 markah] [6 markah] (iii) Huraikan satu lagi kaedah yang boleh digunakan oleh Encik Din untuk menentukan untung kedai runcitnya.450 8. Perabot yang ada pada 31 Januari dinilai pada RM11. Walau bagaimanapun. Akaun Perabot (nilai buku) Inventori Akaun belum terima Modal Encik Din Akaun belum bayar Gaji terakru Amaun RM 3. [2 markah] 948/1 49 . belanja am RM250.700 (4.900 16.500 dikeluarkan untuk membeli perabot kedai yang baharu.600 Merujuk kepada penyata di atas. RM850 untuk bayaran gaji pekerja yang masih terhutang. dan RM500 untuk komisen jurujual.100 13.950 14. cek bernilai RM8.5 Suatu kebakaran telah berlaku di kedai runcit Encik Din pada 1 Februari 2011. baki akaun belum terima ialah RM15.

50 .

7937 2 0.2486 0.7118 0.3704 0. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan.3700 0.3149 6 0.5194 0.8065 0. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].2660 0.3538 0.3996 0.4019 0. Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/2 51 .8772 0.6944 0.3411 0.2630 0.8197 0.3349 0.5245 0.5066 0.2791 0. Jadual nilai kini di bawah boleh digunakan jika perlu.1789 0.8929 0.6086 0.1574 9 0.4104 0.6504 0.2038 0. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas.5787 0.8333 0.1911 0.7972 0.6407 0.KERTAS SOALAN CONTOH 948/2 PERAKAUNAN KERTAS 2 (Dua jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN.2255 0.3506 0.7432 0.4230 0.6355 0.5523 0.3606 0.6299 3 0.2697 0.4761 0.7182 0.3075 0.3050 0.1249 10 0.2500 7 0.7695 0.5674 0.4514 0.1670 0.4039 0.1164 0.6719 0.2326 0.5921 0.4371 0.4999 4 0.0992 __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.1938 0.8621 0.1615 0.3033 0.2751 0.1369 0.1443 0.4823 0. Jawab mana-mana empat soalan.2267 0.00 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% Jangka masa 1 0.5507 0.4523 0.3220 0.5158 0.3139 0.4556 0.8475 0.3968 5 0.6750 0.1983 8 0.2218 0. kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Jadual Nilai Kini Nilai Kini untuk RM1.

000 Sistem pengekosan berasas aktiviti syarikat itu mempunyai kelompok kos aktiviti dan ukuran aktiviti seperti yang berikut: Kelompok kos aktiviti Berkaitan volum Berkaitan pesanan Sokongan pelanggan Ukuran aktiviti Jumlah unit Jumlah pesanan Jumlah pelanggan 948/2 52 .600 26.800 640 51.200 44.200 10.200 27. [4 markah] (b) Syarikat Cumiodi Berhad telah memberikan data kos dan hasil untuk tahun semasa seperti yang berikut: Akaun Belian bahan mentah Susut nilai kilang Insurans kilang Buruh langsung Inventori awal bahan mentah Inventori akhir bahan mentah Utiliti kilang (75% berubah) Penyenggaraan kilang Belanja pentadbiran pejabat (60% berubah) Bekalan kilang (40% berubah) Belanja jualan (50% berubah) Gaji pentadbiran kilang Buruh tak langsung Inventori awal bahan siap Inventori akhir bahan siap Dikehendaki: (i) Hitung kos prima dan kos barang dijual untuk Syarikat Cumiodi Berhad.1 (a) Nyatakan empat perbezaan antara perakaunan kewangan dengan perakaunan pengurusan.000 RM 57.560 6. [2 markah] (c) Syarikat Fayuqi Sdn. Kos overhed syarikat adalah seperti yang berikut: Overhed perkilangan Overhed jualan dan pentadbiran Jumlah kos overhed RM400.000 RM640. Syarikat mengamalkan sistem pengekosan berasas aktiviti yang mudah untuk tujuan pembuatan keputusan. Bhd.880 17.000 240.280 19.400 7.200 38.400 24.880 3.000 unit produk dalam tahun semasa. mengeluarkan dan menjual sejenis produk untuk kegunaan pejabat. [4 markah] (ii) Hitung kos produk berubah seunit jika syarikat mengeluarkan 8.040 14.

Kelompok kos aktiviti Kos overhed Overhed perkilangan Overhed penjualan dan pentadbiran Jumlah aktiviti Dikehendaki: (i) Sediakan jadual pengagihan tahap-pertama kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok kos aktiviti.Syarikat Fayuqi mengagihkan kos overhed perkilangan dan kos overhed penjualan dan pentadbiran kepada kelompok aktiviti seperti yang berikut. [4 markah] (ii) Hitung kadar aktiviti bagi setiap kelompok kos aktiviti. [6 markah] Berkaitan volum 50% 20% 1.000 Berkaitan pesanan 40% 55% 250 Sokongan pelanggan 10% 25% 100 948/2 53 .

000 80. Dikehendaki: (i) Tentukan unit jualan yang diperlukan untuk mencapai titik pulang modal bagi tahun 2010 dan tahun 2011.000 dan dijangka akan meningkat sebanyak 20% setiap tahun.00 8.00 Volum unit 50. 1 Oktober Unit dimulakan dalam proses Unit dipindahkan keluar Kerja dalam proses.00 8.500 − Bahan (RM) 51.400 Kos pertukaran (RM) 54.00 57.50 Jenis kos berubah Jualan syarikat adalah seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah: Tahun 2009 2010 Harga seunit RM 58. 31 Oktober Kos ditambah dalam bulan Oktober 60. [3 markah] 948/2 54 .000 592.00 11.500 37. [4 markah] (ii) Hitung kos seunit setara untuk bahan mentah dan kos penukaran. [3 markah] (iii) Perihalkan tiga perkara yang boleh ditunjukkan oleh carta titik pulang modal untuk menggambarkan kecekapan pengurusan syarikat. Data bagi bulan Oktober untuk Jabatan A adalah seperti yang berikut: Liter Kerja dalam proses.000 570.975 − − − 680.50 11. Kos berubah seunit keluaran (ramalan) 2010 Bahan langsung Buruh langsung Overhed pengeluaran Overhed jualan (RM) 26. Dikehendaki: (i) Sediakan jadual kuantiti dengan menunjukkan unit setara untuk aktiviti bulan Oktober.00 6.500 Inventori kerja dalam proses awal ialah 70% siap untuk bahan mentah dan 60% siap untuk kos penukaran. Inventori kerja dalam proses akhir 60% siap untuk bahan mentah dan 30% untuk kos pertukaran.2 (a) Syarikat Amuri Berhad mengeluarkan sejenis bahan kimia yang diproses di dua jabatan. Maklumat berikut adalah untuk dua tahun kewangan berakhir 30 Jun.00 2011 (RM) 26. [4 markah] (ii) Hitung margin keselamatan dalam ringgit bagi tahun 2010 dan tahun 2011. [6 markah] (b) Syarikat Arinsal Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis produk.750 − − − 721. iaitu Jabatan A dan Jabatan B.000 Kos tetap tahun 2009 ialah RM100.50 6.

Masa dan kos operasi yang diperuntukan bagi setiap kes adalah seperti yang berikut: Masa peguam (jam) Masa pembantu professional (jam) Kos operasi langsung (RM) Penggunaan komputer Fotokopi Perjalanan Telefon Kes 1 43 2 Kes 2 62 6 105 16 100 28 118 Kadar overhed untuk semua kos operasi tak langsung ialah 80% atas upah langsung.40 4. [3 markah] (b) Syarikat Ixora Jaya Berhad mengeluarkan dan menjual sejenis keluaran berjenama XORA. Kadar yuran guaman ialah RM120 sejam.000 RM 14. Dikehendaki: Hitung jumlah kos bagi setiap kes di atas.750 5. Unit 35. Pembantu professional kepada peguam dibayar RM50 sejam. 948/2 [9 markah] 55 . Maklumat pengeluaran dan penjualan XORA bagi tahun berakhir 30 Jun 2011 adalah seperti yang berikut.50 5. (ii) Hitung overhed tetap terlebih atau terkurang serap.000 38.3 (a) Nyatakan tiga perbezaan antara pengekosan serapan dengan pengekosan marginal. (c) Lim dan rakan-rakan sebuah firma guaman telah memberikan maklumat kos yang berkaiatan dengan dua kes guaman yang sedang dikendalikan.80 1.600 RM50. [1 markah] [2 markah] [5 markah] (iii) Sediakan penyata pendapatan berasaskan teknik pengekosan marginal.000 40.000 8.80 55.000 unit Jualan Keluaran Harga penjualan seunit Kos perkilangan: Bahan langsung seunit Buruh langsung seunit Overhed berubah seunit Overhed tetap Belanja penjualan dan pentadbiran: Berubah Tetap Overhed kilang tetap diserap berasaskan belanjawan berikut: Overhed tetap dibelanjawankan Volum overhed pengeluaran dibelanjawankan Tiada inventori awal pada 1 Julai 2010 Dikehendaki: (i) Tentukan kadar penyerapan overhed tetap pratentu.

[2 markah] 948/2 56 . Kos modal ialah 10% dan kadar cukai pendapatan syarikat ialah 26%. Bhd.000 70.4 (a) Syarikat Melawar Berhad ingin melabur dalam pembelian peralatan yang berharga RM200. Maklumat yang berkaitan dengan peralatan itu adalah seperti yang berikut: Tahun Pendapatan sebelum susut nilai dan cukai (RM) 70.000. Oleh kerana aset ini akan dibeli pada bulan Julai 2011. mengeluarkan sejenis alat pengering rambut. Peralatan itu mempunyai usia guna 4 tahun tanpa nilai skrap dan akan dijual pada 30 Jun 2015. [2 markah] (ii) Nyatakan dua faktor kualitatif yang perlu diambil kira oleh pengurus besar syarikat dalam penentuan harga pengering rambut itu. Bagi tahun 2011.000 70. Dikehendaki: (i) Tentukan harga jualan seunit pengering rambut yang patut ditawarkan oleh syarikat itu. [2 markah] (b) Syarikat Perkilangan Suria Sdn. Dikehendaki: (i) Hitung tempoh bayar balik dan nilai kini bersih dengan menggunakan aliran tunai selepas cukai. maka susut nilai bagi tahun 2011 adalah untuk setengah tahun sahaja. [14 markah] (ii) Nyatakan satu kebaikan dan satu keburukan bagi setiap kaedah penilaian pelaburan dalam (a)(i) di atas. syarikat itu dijangka mengeluarkan dan menjual 120. Kos pengeluaran berubah seunit ialah RM16 dan kos tetapnya ialah RM360. Pengurus besar mencadangkan pendekatan kos tokokan untuk menentukan harga pengering rambut itu pada kos penuh ditokok 20%.000 70.000.000 unit pengering rambut.000 1 2 3 4 5 Syarikat Melawar Berhad menggunakan kaedah garis lurus untuk menyusut nilai peralatan itu.000 70.

700 24.00 63.500 698. [4 markah] (iii) Hitung varians perbelanjaan overhed berubah dan varians kecekapan overhed berubah.00 per kg 7 jam @ RM9.50 per jam Kos seunit RM 195. 948/2 [4 markah] 57 .00 Kadar piawai overhed pratentu adalah berasaskan penggunaan belanjawan tahunan 600. mengeluarkan produk X.00 10. Sepanjang bulan pertama operasi keputusan berikut telah diperoleh. Bhd.150 22. Syarikat ini menggunakan sistem pengekosan piawai.00 per jam 7 jam @ RM1.50 17.000 140. Unit dikeluarkan Bahan langsung dibeli (kg) Kos belian bahan langsung (RM) Bahan langsung digunakan (kg) Kos buruh langsung (RM) Masa buruh langsung digunakan (jam) Kos overhed berubah: Utiliti Penyenggaraan mesin Bekalan 10.050 110.5 Syarikat Alam Indah Sdn.700 41.200 Dikehendaki: (i) Hitung varians harga bahan mentah dan varians penggunaan bahan mentah.50 286.950 Kos overhed tetap: Penyeliaan Susut nilai loji Susut nilai peralatan Cukai tanah Insurans kilang RM 67.000 jam buruh langsung.000 138. [4 markah] (ii) Hitung varians kadar buruh langsung dan varians kecekapan buruh langsung.000 2.550 74.000 13.50 per jam 7 jam @ RM2. [4 markah] (v) Nyatakan satu sebab bagi setiap varians di atas.000 1.240. Kad Kos Piawai Kos per unit produk X Jenis kos Bahan langsung Buruh langsung Overhed berubah Overhed tetap Jumlah Kadar penggunaan 13 kg @ RM15.260 RM 19. [4 markah] (iv) Hitung varians perbelanjaan overhed tetap dan varians volum overhed tetap.100 82. Maklumat kos piawai untuk produknya adalah seperti yang berikut.450 4.

58 .

Jawab mana-mana dua soalan sahaja daripada tiga soalan yang diberikan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan. Majlis Peperiksaan Malaysia 948/3 59 . Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. kecuali yang sebaliknya dinyatakan.KERTAS SOALAN CONTOH 948/3 PERAKAUNAN KERTAS 3 (Satu jam) STPM MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. __________________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong.

dan Darshan perlu menyediakan akaun semasa pekongsi. Bakar.000 70. Faedah atas modal tetap adalah pada kadar 7% setahun.000 tunai sebagai modal. Untuk tujuan penghitungan muhibah. Bakar dan Chan ialah pekongsi yang berkongsi untung dan rugi dengan nisbah 5:2:1. [6 markah] (ii) Hitung muhibah perkongsian semasa kemasukan Darshan. [2 markah] (iii) Jelaskan mengapa perkongsian Ahmad. Darshan.000 Akaun Semasa RM 15.226 Pada 1 Oktober 2009. Nisbah untung rugi perkongsian baharu bagi Ahmad.000 Untung bagi tahun berakhir 30 September 2010 sebelum mengambil kira gaji Darshan dan faedah atas modal pekongsi berjumlah RM125.100 5. akaun modal dan akaun semasa pekongsi mempunyai baki yang berikut: Pekongsi Ahmad Bakar Chan Akaun Modal RM 130. sebagai pekongsi baru. Darshan membawa masuk RM35. Perjanjian perkongsian memperuntukkan bahawa muhibah bagi kemasukan pekongsi baharu akan ditentukan dengan berasaskan 60% purata keuntungan tiga tahun lepas.000 110. Darshan akan menerima gaji RM8.000 86.000 setahun yang akan dikreditkan ke dalam akaun semasanya tiap-tiap 30 September.950 7. Pada 30 September 2007. Dikehendaki: (i) Sediakan akaun perasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 September 2010. ketiga-tiga pekongsi bersetuju untuk menerima pengurus jualan. [2 markah] 948/3 60 .000 50. untung bagi tahun berakhir 30 September adalah seperti yang berikut: Tahun 2007 2008 2009 Untung RM 74. Chan. Chan.000. Bakar. dan Darshan ialah 4:2:1:1.1 (a) Ahmad. Pada 1 Oktober 2009.

05 per saham juga diisytiharkan untuk semua saham biasa pada tarikh yang sama.000 Urus niaga berikut telah berlaku dalam tahun 2010. Lembaga pengarah telah mengisytihar dividen keutamaan untuk tahun semasa pada 31 Disember 2010. Dividen sebanyak RM0.000 RM2. Saham tersebut diterbitkan pada harga RM0.50 Ekuiti pemegang saham pada 1 Januari 2010 adalah seperti yang berikut: Modal saham biasa Premium saham Pendapatan tertahan RM5. Menebus bon berjumlah RM300.000.000 RM8.000.000 unit saham biasa pada harga RM0. [8 markah] (ii) Jelaskan perbezaan antara rizab hasil dengan rizab modal [2 markah] 948/3 61 . 3 Januari 16 Mei Menerbitkan 4.000 RM1.000 Nilai par sesaham RM1.000.000.800. Terbitan ini dilanggan sepenuhnya.000.000 50.60 per saham.000.500. Untung bersih sebelum dividen berjumlah RM1.000.00 RM0. 1 Julai 31 Dis Dikehendaki: (i) Sediakan catatan jurnal untuk merekodkan urus niaga dan peristiwa di atas.000 unit saham keutamaan 6% pada premium 10%. Menerbitkan saham hak pada kadar satu saham biasa bagi dua saham biasa yang dipegang.(b) Syarikat Urico Berhad telah ditubuhkan dengan modal saham yang dibenarkan seperti yang berikut: Bilangan saham Saham keutamaan 6% Saham biasa 10.55 per saham.000 dengan menerbitkan 500.

Bhd.000 124.044.000 (103.000 3.000 (1.000 44.000) 112.000) 61.000) 164.208.000 34.000 36.000) 36.000 8.000 948/3 62 . Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Hasil jualan Kos barang dijual Untung kasar Tolak belanja: Jualan Susutnilai Gaji Belanja pelbagai Pendapatan bersih daripada operasi Tambah: Hasil faedah dan dividen Pendapatan bersih sebelum cukai Tolak: Cukai pendapatan Pendapatan bersih RM 1.000 (12. adalah seperti yang berikut: Syarikat Indah Palma Sdn.000 Syarikat Indah Palma Sdn.000 64.000 (28. Penyata Pendapatan Tertahan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 Pendapatan tertahan awal Tambah: Pendapatan bersih Tolak: Dividen Pendapatan tertahan akhir RM 88.2 Penyata pendapatan dan kunci kira-kira Syarikat Indah Palma Sdn.000 17. Bhd. Bhd.

000 574.000 482.000 unit saham biasa telah diterbit pada harga RM6.000 226.000 41. (2) Bangunan dan kelengkapan yang masing-masing bernilai RM35.000 112.000 98.000 165.000) 143.000 210.000 134. Bhd.00 nilai par) Premium saham Pendapatan tertahan 220. Kunci Kira-kira Perbandingan pada 31 Disember 2010 RM Aset Semasa Tunai Akaun belum terima Inventori Belanja pelbagai prabayar Aset Tetap Pelaburan jangka panjang Tanah Bangunan Susut nilai terkumpul – bangunan Kelengkapan Susut nilai terkumpul – kelengkapan 53. (3) Bon belum bayar bernilai RM50.000 28.000) 348.000 60.000 5.000 65.000 Maklumat tambahan (1) Saham daripada syarikat lain bernilai RM11. (i) Sediakan penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 mengikut kaedah [16 markah] (ii) Berikan ulasan tentang aktiviti yang mempengaruhi kedudukan tunai syarikat berasaskan penyata yang disediakan dalam (i).000 (28.000 2009 RM 45.000 88.000 68.000 (21.000) 272.000 482.000 3.50 seunit.000 (18.000 16.000 bagi tahun 2010 telah dibayar.000 Ekuiti Pemegang Saham Saham biasa (RM 5. (5) Dividen yang diisytiharkan RM12.000 348.000 200.000 2.000 398.000 55.000 dan RM47.000 55. [4 markah] 948/3 63 .000) 96. Dikehendaki: langsung.000 (28.Syarikat Indah Palma Sdn.000 Liabiliti Akaun belum bayar Cukai belum bayar Gaji belum bayar Bon belum bayar (12% jangka panjang) 53.000 30.000 60.000 102.000 telah dibeli sebagai pelaburan jangka panjang.000 90.000 66.000 18.000 176.000 574.000 40. (4) Sebanyak 4.000 telah dibeli dalam tahun 2010.000 130.000 telah diterbit untuk tunai.

000) 705.000) 498 000 (344.000 (54.3 (a) Jelaskan mengapa kos campuran diasingkan kepada komponen kos tetap dan kos berubah dalam penyediaan belanjawan boleh ubah.560.950.000) 177.245.000 2009 RM 1. (c) Maklumat kewangan bagi Syarikat Nora Berhad adalah seperti yang berikut. Syarikat Nora Berhad Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31 Disember 2010 RM Jualan Kos barang dijual Untung kasar Belanja jualan dan pentadbiran Belanja faedah Untung bersih sebelum cukai Cukai pendapatan Untung bersih selepas cukai 1.000) 93.000 (1.600 [6 markah] 948/3 64 .600) 231.600 (42.000) 135.400) (21.400) (18.062. [2 markah] (b) Nyatakan tiga kegunaan belanjawan dan tiga kelemahan belanjawan.000 (1.000 (452.

000 531.000 181.000 1. (i) Nisbah semasa (ii) Nisbah cepat (iii) Pusing ganti inventori (iv) Pulangan atas aset (ROA) (v) Nisbah hutang atas ekuiti (vi) Nisbah untung bersih atas aset [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] [2 markah] 2009 RM 1.000 141. (2) Inventori pada 31 Disember 2008 ialah RM180.845.000 1.845.440.000 222.000 41.000 210.000 69.000. Dikehendaki: Hitung yang berikut bagi Syarikat Nora Berhad bagi tahun 2010 dan tahun 2009.000 948/3 65 .000 Maklumat tambahan: (1) Semua jualan adalah secara kredit.000 54.290. Berikan ulasan bagi setiap perubahan nisbah yang dihitung.000 1.000 450.000 623.000 1.000 600.290.000 240.000 450.000 777.000 618.000 330.000 390.000 276. (3) Jumlah aset pada 31 Disember 2008 ialah RM1.403.000 Liabiliti semasa: Akaun belum bayar Cukai belum bayar 112.000 Aset semasa bersih Dibiayai oleh: Saham biasa Pendapatan tertahan Bon belum bayar 442.000.Syarikat Nora Berhad Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2010 RM Aset tetap: Loji dan peralatan (bersih) Aset semasa: Tunai Sekuriti boleh pasar Akaun belum terima (bersih) Inventori 1.000 54.000 60.000 252.000 45.149.

66 .

TUGASAN KERJA KURSUS CONTOH 948/4 STPM KERJA KURSUS PERAKAUNAN KERTAS 4 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE) © Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/4 67 .

(iv) 1 memo/nota debit. (i) Pengenalan perniagaan (ii) Pengekodan akaun (iii) Kelompok urus niaga (iv) Akaun lejar (v) Imbangan duga (vi) Penyata Pendapatan (vii) Kunci kira-kira (viii) Lampiran contoh dokumen (f) Hasil kerja calon mesti meliputi kitaran perakaunan yang lengkap. 948/4 68 . (vii) 5 keratan cek. (d) Jenis perniagaan ialah pengeluaran perabot. (e) Dengan menggunakan dokumen-dokumen sumber di atas. (v) 1 memo/nota kredit. roti/kek. (b) Calon dikehendaki menyediakan dokumen sumber berasaskan perniagaan sebenar atau rekaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 tahun. (iii) 5 baucer. calon dikehendaki menyediakan satu laporan bercetak yang mengandungi perkara yang berikut.Calon dikehendaki melaksanakan Tugasan 1 dan Tugasan 2. (g) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian perakaunan yang berada dalam pasaran dan di bawah pengawasan guru. (ii) 8 invois. (vi) 5 slip bank. (c) Tempoh perakaunan yang diuji ialah sebulan. 1 Tugasan 1: Sistem Perakaunan Berkomputer (a) Sediakan dokumen sumber yang meliputi sekurang-kurangnya (i) 5 resit. sos cili/tomato. dan pakaian.

2

Tugasan 2: Penyediaan Belanjawan Induk

(a) Berasaskan maklumat mengenai perniagaan dalam Tugasan 1, calon dikehendaki menyediakan belanjawan induk yang meliputi perkara yang berikut (yang mana berkaitan). (i) Pengenalan syarikat (ii) Belanjawan jualan (iii) Belanjawan pengeluaran (iv) Penggunaan bahan (v) Belanjawan belian bahan (vi) Belanjawan buruh langsung (vii) Belanjawan overhed kilang (viii) Belanjawan inventori (ix) Belanjawan belanja jualan dan pentadbiran (x) Belanjawan tunai (xi) Penyata perkilangan pro forma (xii) Penyata pendapatan pro forma (xiii) Kunci kira-kira pro forma (b) Semua kerja untuk tugasan di atas dibuat di dalam makmal komputer sekolah dengan menggunakan perisian lembaran kerja dan pemprosesan perkataan seperti MS Excell dan MS Word dan di bawah pengawasan guru.

948/4

69

70

KERTAS SOALAN CONTOH
948/5 STPM

PERAKAUNAN KERTAS 5
(Satu jam suku)

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
(MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL)

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT DEMIKIAN. Jawab semua soalan. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Pencukaian hendaklah diabaikan dalam semua soalan, kecuali yang sebaliknya dinyatakan. Markah untuk bahagian soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].

Kertas soalan ini terdiri daripada

halaman bercetak dan

halaman kosong.

Majlis Peperiksaan Malaysia STPM 948/5

71

Kagum Sdn. Bhd.1 (a) Andaikan anda ingin menggunakan pakej perisian perakaunan. Suria Sdn. Teguh Sdn. (i) Tanah pegangan bebas (ii) Lori (kos) (iii) Peruntukan susut nilai lori (iv) Van (kos) (v) Peruntukan susut nilai van (vi) Inventori awal (vii) Belian (viii) Pulangan belian (ix) Pulangan jualan (x) Tunai di Bank Com (xi) Tunai di Bank Mel (xii) Tunai di tangan (xiii) Akaun belum terima: Merdu Sdn. (xiv) Akaun belum bayar: Tiang Sdn. (xv) Modal (xvi) Untung bersih terkumpul 948/5 72 . [3 markah] (iii) senaraikan empat langkah permulaan yang perlu dilaksanakan sebelum urus niaga boleh direkod. Bhd. [4 markah] (b) Senarai akaun dalam buku akaun Syarikat Syeema Sdn. [2 markah] (iv) perihalkan empat ciri Kod Carta Akaun yang berkualiti. [8 markah] (ii) senaraikan enam modul yang biasanya terdapat dalam pakej perisian perakaunan. pada 31 Disember 2010 adalah seperti yang berikut. (i) perihalkan empat kelebihan menggunakan pakej perisian perakaunan dalam pemprosesan maklumat perakaunan. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. Bhd. Alang Sdn.

Bhd. Kod Akaun 1 000/XXX 2 000/XXX 3 000/XXX 4 000/XXX 5 000/XXX 6 000/XXX 7 000/XXX 8 000/XXX 9 000/XXX Dikehendaki: Berdasarkan butiran di atas. [8 markah] Jenis Akaun Modal/Untung bersih terkumpul Harta tanah dan loji dan peralatan Aset semasa Liabiliti semasa Jualan/Pendapatan Kos barang dijual Akaun perkilangan Akaun lain (Pencukaian.Pada 1 Januari 2011 syarikat membeli pakej perisian perakaunan bagi memudahkan kerja kerani akaun. sediakan carta akaun Syarikat Syeema Sdn. Yang berikut ialah garis panduan untuk menyediakan carta akaun. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh kerani syarikat adalah menyediakan carta akaun (pengekodan). Akaun pengasingan) Perbelanjaan 948/5 73 .

Pada 31 Disember tahun ke-2. Harga belian bahan mentah RM1. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan operasi untuk keempat-empat sukuan tahun hadapan (tahun ke-3) dan dua sukuan pertama tahun ke-4.2 Syarikat Hilnor Berhad mengeluar dan menjual sejenis produk yang mempunyai permintaan bermusim di mana permintaan adalah tinggi dalam sukuan ketiga.000 30.00 seunit.60 kg. (3) Tiga kilogram bahan mentah diperlukan bagi setiap unit produk siap.500 kg. Pada 31 Disember tahun ke-2. Jualan dibelanjawankan untuk 6 sukuan yang akan datang adalah seperti berikut: Sukuan Tahun ke-3 1 Jualan dianggarkan dalam unit 2 3 4 Sukuan Tahun ke-4 1 2 Butiran 20. syarikat mempunyai 6. syarikat mempunyai 11. (1) Produk syarikat dijual pada harga RM16. Syarikat menetapkan inventori akhir bahan mentah pada setiap hujung sukuan bersamaan dengan 10% keperluan pengeluaran untuk sukuan berikutnya. jelaskan mengapa syarikat mengeluarkan unit yang lebih atau kurang berbanding unit yang dijual dalam setiap sukuan.000 25.000 (2) Syarikat menetapkan unit inventori akhir barang siap dalam tangan pada setiap akhir sukuan bersamaan 30% atas jualan anggaran untuk sukuan berikut.000 35. [2 markah] 948/5 74 .000 unit barang niaga dalam tangan.000 50. Dikehendaki: (a) Sediakan belanjawan yang berikut untuk empat sukuan tahun ke-3: (i) Belanjawan jualan (ii) Belanjawan pengeluaran (iii) Belanjawan penggunaan dan belian bahan mentah [3 markah] [8 markah] [12 markah] (b) Daripada penelitian anda terhadap belanjawan pengeluaran yang disediakan dalam (a)(ii). bahan mentah dalam tangan.000 40.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful