P. 1
Tevba i Istigfar

Tevba i Istigfar

|Views: 130|Likes:
Published by Haris Vilajet

More info:

Published by: Haris Vilajet on Apr 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

Elĉi Ibrahim-pašina medresa

Seminarski rad
Tema:Tevba i istigfar

tako da mnogi misle da su to sinonimne rijeĉi. On. 82.Pokajanje Govoreći o tevbi (pokajanju).” (EzZumer. Ona simbolizira ljestve kojima se stiže do cilja. Uzvišeni je objavio: Reci: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili. želim spas i nadam se oprostu za svoje grijehe. sigurno. sadašnjost i budućnost. da krenu putem tevbe. nesramoćenje i zaštitu od kazne za poĉinjene grijehe. mnogo prašta i on je milostiv. doista. želim traĉak nade i svjetlo u mraku koje će mi pomoći da izaĊem iz ovog mraĉnog tunela. središnji i posljednji stepen na putu ka Allahu. Kajanje zbog griješne prošlosti. ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će. Ljudski je griješiti. a ne kaju se i ne ĉine tevbu. imam En-Nevevi je. podrazumijeva pokrivanje grijeha. 53. Ona je spasonosna uputa i izbavitelj iz tuge i oĉaja. pojaĉanja fiziĉke i duhovne snage. . vjernike i one koji to nisu. na dunjaluku i na ahiretu. kad je rijeĉ o pokajanju od grijeha. Vrijednosti tevbe ne mogu se izbrojati.’’ (Tirmizi). rekao: “Svaki ĉovjek je grješnik. Nekada ĉovjek kaže: “Ja tražim sreću. A istigfar znaĉi trenutaĉno traženje oprosta za poĉinjene grijehe. znaj da je tevba izlaz i ona je put spasa. Tevba je put uspjeha na dunjaluku i na Ahiretu. ostavljanje grijeha u sadašnjosti i odluka da se pokajnik više neće vraćati tim grijesima u budućnosti. U islamskoj literaturi. rekao: “Tevba znaĉi povratak Allahu i napuštanje puta koji izaziva Allahovu srdžbu. Na tebi je samo da kreneš tim putem i ĉut ćeš odgovor: Ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela ĉini. sallallahu alejhi ve sellem. Ĉesta je pojava da ljudi ĉine istigfar i traže oprost za grijehe. tevba u sebi sadrži istigfar. a nekada nas opet nemar savlada pa upadnemo u grijeh. a najbolji su oni grješnici koji se kaju. Ona je uzrok ulaska u Džennet i spasa od Vatre. Ali gdje je put i gdje je izlaz?” Ĉovjeĉe. Zatim. i koji zatim na Pravom putu istraje.). ali ne znam put ka sreći i ne znam kako poĉeti? Ja sam poput utopljenika koji doziva nekog ko će mu pružiti ruku spasa. Tevba je prvi. sve grijehe oprostiti. ona donosi svjetlo u srce i briše tragove grijeha. Onaj ko iskreno uĉini tevbu kao da nije ni ĉinio grijehe. a istigfar u sebi ne sadrži tevbu. (Taha. Tevba je širi i općenitiji pojam od istigfara i ona u sebi sadrži ono što je vezano za prošlost. Jednim korakom se približavamo Allahu.’’ Odnosno. što nije taĉno. a drugim udaljavamo od Njega. Jednostavno. ali je šejtanski ustrajavati u grijehu Svaki ĉovjek je grješnik i potreban je tevbe. kao i pokrivanja i brisanja grijeha i njihovo pretvaranje u sevabe i dobra djela. tj. bilo to javno ili tajno djelo. Dakle. tevba je uzrok spuštanja kiše. To je životvorni izvor svakog dobra i sreće. Nekada smo svjesni Njegove svemoći i nadziranja. puta zablude. Tevba je uzrok sticanja Allahove ljubavi. a Allahov oprost. Na to aludira hadis u kojem je Poslanik. u komentaru Muslimove zbirke hadisa. koriste se dva termina: tevba i istigfar (traženje oprosta od Allaha). tevba je vraćanje i okretanje od onoga što Allah prezire. već Allah poziva sve ljude. berićeta u imetku i djeci. poznati islamski uĉenjak. ako se dogodi.) I ne samo to. poĉetak i kraj svakog vjernika.

O sine Ademov. ne gubite nadu u Allahovu milost. onome koji se pokaje. On će vam vaša djela popraviti i grijehe vam vaše oprostiti i znajte da je najbolji govor Allahova knjiga. sve grijehe oprostiti. sallallahu 'alejhi we sellem. Prenosi Enes ibn-Malik. kada bi tvoji grijesi dosegli do neba. a zorom su puno oprosta od grijeha tražili“…(Prevod znaĉenja. (Et-Tevbe. i na to se neću obazirati. r. 12) Bojte se Allaha. gdje kaže: ''Rekao je Allah Uzvišeni: 'O sine Ademov. preporuĉeno jer ĉovjek može tražiti oproste za grijehe a da nije uĉinio grijeh. Istigfar znaĉi tražiti od Allaha da oprosti grijehe. ja bih ti pristupio sa jednakim oprostom. dok god Me budeš molio i od Mene se nadao. Istigfar Ĉinjenje istigfara je u osnovi mustehab. tako da se njihovo znaĉenje vraća na isto iako ima meĊu njima razlike. o Allahovi robovi.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi. na što se odnose mnogi ajeti gdje je došla naredba od Allaha. bojte se Gospodara svoga. makar im bili i rod najbliži. tj. da je rekao: „Obraĉunajte se sa sobom prije nego što od vas bude zatraženo da raĉun položite! Izvagajte svoja djela.. Zbog toga je Omer. oprostio bi ti. El-Hattaba r. za uĉinjeni grijeh. Kada duša koja navodi na zlo zavlada srcem vjernika. rekavši: “Sjedite sa pokajnicima.a. ako bi zatražio od Mene oprost. a tevba znaĉi pokajati se Allahu. ja ĉinim istigfar i tevbu Allahu u jednom danu više od sedamdeset puta". A istigfar zabranjeno ĉiniti za kjafire jer kaže Uzvišeni: "Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobošce.Nema ništa ĉišće od suza pokajnica i ništa nježnije od srca pokajnika. lijepa oaza kojom prolazi putnik. Allah prašta sve grijehe. S tim da istigfar može biti vadžib a to je kada ĉovjek poĉini odreĊeni grijeh. Nuh.. 113) Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili. dželle še'nuhu. zatim me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni. jedini lijek protiv nje je ispitivanje njene savjesti i djelovanje suprotno onome što ona hoće. Ez-Zumer. On će sigurno.a..'' (Bilježi Tirmizi i kaže da je hadis hasen-sahih) Dunjaluk predstavlja put ka ahiretu.” Tevba od najvećeg pokvarenjaka i grješnika može naĉiniti najiskrenijeg vjernika i najpobožnijeg. ĉinite tevbu i istigfar Allahu jer ja ĉinim tevbu u jednom danu sto puta". njihova srca su najnježnija i namilostivija.” (Prevod znaĉenja. 53) "Malo su noću spavali. i kaže da je ĉuo Allahovog Poslanika. da ĉinimo istigfar. radiallahu anhu. Hadis o kojem se govori je mutefekun alejhi. dželle še'nuhu. kada bi mi pristupio sa pogreškama velikim poput zemlje. mnogo mu se klanjajte i za oprost Ga molite i iskreno Mu robujte. a u rivajetu kod Buharije je došao u sljedećem tekstu da je Poslanik saws cinio ovako istigfar: "Tako mi Allaha. Allahovi robovi. Imam Ahmed prenosi od Omera b. kad im je jasno da će oni stanovnici Džehennema biti". preporuĉio druženje s njima. ja ću ti praštati šta god budeš radio. pokajte se Njemu od vaših grijeha i ne gubite nadu u Njegovu milost koliki god bili vaši grijesi. koji treba da vodi raĉuna da ga ljepota oaze ne zavara pa da zaboravi krajnji cilj kojem teži i ide. prije nego što . dok kod Muslima glasi: "O ljudi. O sine Ademov.

biti lakše položiti raĉun ako se danas obraĉunate sami sa sobom.! Ja Mu ĉinim tewbu stotinu puta dnevno. i opskrbit će ga odakle se i ne nada. sallallahu alejhi ve sellem je svojim primjerom najbolje pokazao koliko i kako treba ĉiniti istigfar: "O ljudi. ostaje vam istigfar do Sudnjeg dana…“ (Prenosi Tirmizi) "Ko se drži istigfara.Alllahu moj. sahih) Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Allah je spustio ovom ummetu dvije bezbjednosti (obećao je): da ih neće kazniti dok si ti Muhammede meĊu njima (i to se obistinilo) i da Allah neće kazniti narod sve dok ĉini istigfar. I NIJEDNA TAJNA VAŠA NEĆE SKRIVENA OSTATI.“ (Ahmed. ĉini ga ustrajnim.a presnosi da ja Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Moje srce prekrije nemar.š.“ (Prevod znaĉenja. 18 ) Hadis prenosi Tirmizi Allahov Poslanik.vi budete na vagu stavljeni! Sutra će vam.“ (Ebu Dawud.Na jednom sijelu smo izbrojali da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem stotinu puta rekao: “Rabbi gfrli ve tub alleje inneke entet tevvabul gafur’…prije nego što je napustio sijelo. Zato se okitite dobrim djelima za dan Velikog obraĉuna. za dan „KADA ĆETE ISPITIVANI BITI. na Sudnjem danu. Ibn Madže) . oprosti mi. pa ja zbog toga prouĉim estagfirullah. El-Haqqa.Pa kada ja preselim. on bi po na stotinu puta uĉio estagfirullah . Ibn Madže i Tirmizi. ĉinite iskreno tewbu Allahu dž. Buharija) Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je neprestano ĉinio zikr. En-Nesai. Allah subhanehu ve te ala će mu svakoj tjeskobi izlaz naći i svakoj tuzi olakšanje. El-Egarr el Muzeni r. pa kad bi na trenutak nešto omelo od toga. stotinu puta.“( Ebu-Dawud.” (Muslim) Abdullah ibn Omer kazuje:.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->