ESTRENOS… ESTRENOS… ESTRENOS…

N ueva pos l des r verbuen ci y esucha m ús am ás s i i bi da paa ne, c r i c f l ente… T odo s tenerque i abusa l ni eoc r e áci m i n r c ro pr upas de tenerque es a desa ga o cons r e pas or … per r c r s eguis sw ds y mucho m ásbaa r to… N o l a r m ás Aquía aguna pel uls nter a es buro . vn l s í a i esntes c de es eno, pueden l ren poca hor s s c r tr que l ega s a a u a peta Dr opbox ( o, podem os oj que envi rpel ulsi us en f m a útipaa a í a ncl o c or to l r S u i hone… ) P Com o di l s nsa as“el undo es en s m a . cen os l oga , hor í m tá us nos ”

T he O therGuys 2010) ( L os os otr dos Géner Ac i o: cón Com edi - i en a Crm P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector A da M c y r : m Ka A ctor : W i Fer el M ak W a ber , a Johns S a uelL . J c s EvaM endes M ih el es l r l l , r hl g Dw yne on, m a k on, , ca Kea S teve Cooga R a S tevens R ob R i e, m on W a nsJ . L i a S l ne ton, n, y on, ggl Da ya , r, ndsy oa Com edi de a cón s e dospaejsde polca unade “tor ” ( i Ferel & M ak W a ber y a c i obr ra ií , pes W l r l l r hl g) otr de “competentes ( a a ” S muelL . a k on & Dw a J J cs yne ohns y en l que tendr que ha fente on), a án cer r aun delc iuente (S teve Cooga n) T he Extr M a ( a n 2010) Géner Com edi o: a P as pr íde ocedenci : EE. U a U Diector S hai prngerBer a R ober P uli r : rS i m n, t cni A ctor :Kevi Kl P a Da Ka e Hol esJohn C.R ei y es n i ne, ul no, ti m , l l L uego de s épocade or en l 80' -90' , gr n a u o os s s el a ctorKevi Kl v ve alsa da con n i uel ne a nda s "T he Extr M a .E taes s itc dacom edi s e un "a a n" s una ofsia a obr compa a ñ nte" de vi sm ionai s uda l ra , l qui tom aaun j en oven i nocente com o s pr u otegi " he Extr M a es rgi porS haiS prnger do. T a n" dii da r i Ber a y R ober P uli , r ponsbl de "Am erc n S pl m n t cni es a es ia endor y "T he N a " nny Di res y ai " a pa a aKl na menos Kai Hol esP a Da y J C.R eiy. com ñ n i ne da que te m , ul no ohn l l T he T ra ( i l 2010) Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector Gay W heelr r : r e A ctor : M a es tthew M odi Bob Gunton,R ober F r ter L ar Ba ne, t o s , ry gby,R a ndy W a yne,R a nce How ad,Bur sJ n i ,Cl r Caey,N i k Del c Br R ie Dar W . Conr d,Bonni r ges e k ns ae r k i oa h, ett c , ren a e Johns on Des pués l hori e m uer de s es ay s doshiosels cdi paecís elúni esa de a rbl te u pos us j , uii o r a er co c pe paaela r boga Kent “M a ” M c an.. hataque l esai do un cao de penac pi lque do c Cli . s e s gna s a ta com i enzaac m bi rs vday l de a l que es cer a a a u i a quelos tán c . Copi conf m e ( e or 2010) Cer fed Copy tii Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci :F a a-tai - r n a r nci I la Ia Diector A bba Ki r ta i r : s aos m A c esJ i Bi tor : ul ette noche, ila S hi el J a Cl ude Carè e A ga N aa s Gi nna W lim m l e n- a , ri r , the t n on, a Gi chetti A dra M oor A ngel Baba lo, ndr aL a enzi Fippo T r j no a , in e, o r gal A e ur , l i oa Esaesl hitoradelencuentr entr un hom br y unam uj en un pequeñ puebl i la del t a s i o e e er o o tai no s de l T osa . Élesun esrtori ésque haveni paada unaconf enci. El esuna ur a c na c i ngl do r r er a la gaers fa l ita r nces.S e tr tade unahitorauni s l que podra ucedere ac l er . a a s i ver a, ís l uaqui a

P er i s rer Bounty ( 2009) Géner Ac i o: cón Com edi - i en a Crm P as pr íde ocedenci :Il nda- ei U ni a ra R no do Diector I n Fi bbon r : a tzgi A ctor : Jm Br dbent,Cila M ur es i oa lin phy,Br enda Gl on,N a le Brtton, n ees t i i a Da el aker Jodi W hi ker ni P r , e tta . P er i ’ Bounty esunapr rers oduc i i cón ndependi ente il ndes lenade humor ra al negr y dil o aogosa m áspur esio de S n t h Cer l o tl ac : dosy di m a . Cila a ntes lin M ur phy i pr aM i elM c ea un medi e apia aga terque nter eta cha Cr , ocr s r nte ngs s pr i oponer el quedaendeuda con elJ e de l m ai l l Dar P eri n so do ef a fa oca ren rer , ( enda Gl on),elc lenví adosde s hom br aaus rl sc Br n ees ua a us es j ta a uenta con él S i embago,M i elm a s . n r cha ta a cdentam ente auno de s s ai , l que que P eri quedaobl do am a ro porl m edi que f a ci l us i ros por o c rer i ga tal os os uer n necesrosy porl cua ofece unagr n r ai , o l r a ecom pens, a a destándos l c c í. e a a era O nce Fal ( len 2010) Géner Crm en o: i P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector A s A da s r : h m A ctor :Bra P r l T aaiP .Hens Ed HarsA m y M a ga P eterW el , s A da s es i n es ey, r j on, ri, di n, l A h er m , Cha L i d ndber g Cuental hitorade L i m , per onaal que l cár ele ar t todo l que tení y que a a a s i a una s a a c l rebaó o a hor i ntentar econs ui s vda ena or tr r u i , m ándos de l pr bi y de l extr ñ m étodosde una e o ohi do os a os f m ii vol .. a la i enta . Cher y T r L a ( r ee ne 2010) Géner Crm en o: i P as pr íde ocedenci :R ei U ni a no do Diector P a A ndr W ila s r : ul ew lim A ctor :R a h e Bl ke, es c a l a Jenni J c e a quesT om Ka T om Butcher S onny M usm , ne, , l i Chrsi y M i s unapaej bur i tne ke on r a gues de cls m edi or nai que vve en l que podí s a ae a di ra i o a er c l erc s de cuaqui c le.Esunatade nor a en l que elospr r n l cena a en una uaqui a a l er al r m l a l epaa a , br botelade vi y dic l no suten s e cuánto tadaá s hi S ebatin en vol delf obr r r u j o sa ver utbol E tm br de . li e l puer s a ta uenay Chrs ne contes ,lnzaun teri e chii y r paece con un cuchio en l iti ta a rbl ldo ea r l l l a gaga y unapa lade a es r nta ndil dol centesas es l que l a or zaaa bos P aece que u pada os m da m . r S ebat a hadelta auno de el y a a busa venga m i a es a a chi que si n a do l os hor cn nza entr s per n l co r es ac s . egr e a a

Cai J c a the U ni S ta ofM oney ( sno a k nd ted tes 2010) Géner Docum enta o: l P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector A l Gi r : ex bney J c Abr m of esun hombr de negoci que s enfentaa t l ente aunapenade s sa osde ak a f e os e r c uam ei ñ cár el c r i En es cao i plc av ros em br del ati R epubl a oe ta c por orupcón. te s m ió a i mi os P r do i n s douni e, c dens que s ha a benefca con s gener i d. e bín i ido u os da Br k ng U pw ads 2009) ea i r ( Géner Dr m a R om ántia o: a , c P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector Dayl ei r : r W n A ctor :Zoe L iterJ es s onesDayl ei J i W hi A ndr M ati , r W n, ul e te, ea r n. L ahitorasgue aunaj s i i oven paej de N uev Yor q des ra a k ue, puésde cua o a osj tr ñ untos s s ,e i enten a hoga . Des per dospor esa r de s a rm i dos es a c pa u buri ento,per tem er osde s r r e,deci o os epaas den es a a paaevi rl r tr tegis r ta a uptur .A m edi ca i entr l fc i y eldoc r lty,l cám aasgue a a o m no e a icón u-eai a r i l a es( ci s s DaylW ei y Zoe L iterJ os ctor y neata) r n s -ones que paecen i pr r e asm im os J , r nter etas í s . untos expl a lsater tia al m onoga i e i or n a l na v s a m a nventa nueva r a y l i en un esuer por n s egls í tes m f zo s a s dol i i . U na m ia s cens a a a or j uper r u or nteror r da i n ur l m oven,l l ura y l dol esde l a uj i os or a codependenci ,que s a i as per onaesam edi que na n lsem oci gue us s j da vega a onespr a y de l opis os dem ás bi ntes l cuda que a a ha ta de a i d m n

T he S ocilN etw o k( a r 2010) R ed s a oci l Géner Bi áfc - a a o: ogr ia Dr m P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector Da i Fi r : vd ncher A ctor : J s Eienber ,J ti T i bera A ndr w Gafel M a M i es ese s g us n m l ke, e ri d, x nghela Ar i Ha m e , l, m e m r R ooney M aa Da r , kotaJ ohns Br on, endaS ong, o h P enc . Js e U na noche de otoñ del a o 2003, M ak Zucker g, a o ñ r ber l umno de Hav r y geni de l ra d o a pr a a i s s ogr m cón, e i entaas com puta y con em peñ y entus s o com i u dor o im a enzaades rola una ar l r nuevai .En un f orde bl ng y pr a ai l que com enzó en l ha tai de s col o dea ur oggi ogr m cón,o a bi cón u egi m a pr yor onto s convitó en unar s a gl ly unar ucón en l com unia i S ei a os e ri ed ocil oba evol i a c cón. s ñ y 500 m ionesde a i des ,M ak Zuc e ber eselbionai m ásj l l m gos pués r kr g l ro l oven de l hitora. per a s i .. o paaes empr r te endedor el to ha upues com pl a i , éxi s to i cones s l y l l . c per onaes egaes . M a on, y N a e I Evi ( ns M m s l 209) L ese, y N a e I Evi l M i m s l Géner Com edi - i en - us e o: a Crm S pens P as pr íde ocedenci :Ca da a na Diector R egi l Hakem a r : nad r A ctor :Gr g r S m i Krs Ha , ya R obbi , aa Ga es e o y th, i ten ger R n nsS r h do. U nacom edi negr ( r asngr a c de l c í a a y oj a e) cer a os rmenes–ta poco cómi y ta poco f m ii r – n cos n a laes de l Fa ii M a on. U nabi aí a a m la ns ogr fa pena m odiia de L ese Va Houten,l m ásj s fc da l i n a oven –“y l a que es ba m ásbuena s ta ”, egún elpr o Chal M a on– de lss dor sdelaes Ci opi res ns a egui a s i no. ne es il encamente pol co, í que ti ti ende puentesi s esentr l N or m érc de l ’ y l at l nvii bl e a tea ia os 60 a c ua , paaha a de l m ór daf si cón popul rporl aes s i l , de l i f enci m edi c r bl r a bi a cna i a os s i nos eraesy a ndier a átia ha i l c í enesm a c osper a porej ctosy gobi nos S ítodo es y aguna coss c a os rm yúsul petr dos ér i er . , o, l s a m áses e l M y N a eI Evi S u i vda e pl no fna tendr que vero porus , L se, i m s l noli bl a i l . , án l tedes im os ms . Chale S t Cl ( ri . oud 2010) M á al del i o lá cel Géner Fa sa- om ántia- a a o: ntaí R c Dr m P as pr íde ocedenci : EE. U .- na . a U Ca da Diector Bur S teer r : r s A ctor : Za Efon, m a Cr , ri T a n, a L i ,Ki Bai , ve Fr nco, es c r A nda ew Chale ha R y otta m snger Da a Dona l L ogue, a W ad, ulaM a el A ugus P r , ega M os, ennaO ’ i J se W heel , M tt r J i xw l , tus ew T n s Br Bren, e s er M i Cham e sP a Duc at P a Chevr a l es l r , ul h r, ul eu Chale S t Cl esun j ri . oud oven ta aecta porl muer de s her a m enor S a , n f do a te u m no , m que a cepta un tr bao com o cui doren elcementero en elque elpequeñ es entera Chale ti un a j da i o tá r do. ri ene vncul es ilcon s her a puese puede ver y ca noche s encuentr con élpaaha a í o peca u m no, l , da e a r bl r y j rj uga untos P er s . o ucede que un dí unachia e t a e l vdade Chale, es tendr que a c nr n a i ri y te á el rentr m a egi e ntenerunapr es que hi aS a o i con l j om a zo m r a oven que a a m . R a onaa Beezus 2010) m nd ( R a onay s her a m u m na Géner A ventur s Com edi - a t s o: aa F na í a P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector El beth A l r : i za l en A ctor : Joey Ki S el Gom ez, es ng, ena JohnCor bett, i Brdget M oyna n, nnie Goodw i J s Duha el ha Gi fr n, o h m , S a aO h, c Da S i r M c r ik J s S peva k ndr Hut h no, era Co m c ,a on c. R a onavve de l i a na i unaener aii ta y acdenta spa sda que ti m í a m gi cón, gí lmi da c i da yaa s enden am a ntener atodospendi entesde ela P er s i l. o u nconteni e s do de l di són,a bl enti a ver i ventur y tr ves a pueden a a ur s s m uy útl c ndo s pr er ies ua e opongaa yuda as la l c s de s f m ii.Con l es elaDiney, el r av r a a a u a la a tr l s S ena Gom ez. W alS t e t M oney N everS l l r e: eeps 2010) ( Diector O l S tone r : i ver A ctor : M i elDougls S hi L a es cha a, a Beouf J s Br i Caey M ul ga El W al ch, usn S aa , o h ol n, r l n, i la S a r ndon, i F a k L a l , us n P endl r n ngela A ti eton, John Bedf d L l or oyd, nesaFeri John Bufao M al , a on Va s lto, fl ier J s Cl r Ch iti n Ba , ai Batiom o, at udi Buc . ake, rs a ha M ra r r W lr s k S ecuel de l popul rcntade 1987 "W alS t e t . O l e S tone v ve adii raM i elDougls a a a i l r e" i r v uel rgi cha a com o eli aa e ti ón de l sfna sGor mpl c bl bur a i nza don Gekko,pa con elque cons ó elO sa a pel i gui cr l m ej a .A m bi da20 a osdes or ctor enta ñ puésde l orgi l P ues en l ta des a i na. to i ber d puésde cumplruna i pr onga condenaen prsón,Gekko s encuentr f ade un m undo que en ti posdomi ol da ii e a uer em nó.

Busa r cers ar na sr ai c ndo eha us rui da el conescon s hia Gekko s aí con elnovi de és ,J cob (S hi L a u j, e la o ta a a Beouf, ) qui com i en enzaaveren éll i a de un pa e.P er J cob a ende de f m aa agaque elm a puldorGekko a m gen dr oa pr or m r ni a v detr de ago muy diti de l r a ás l s nto a edenci . ón. L ’ana oeur( r c 2010) Heatbr a e r e kr Géner Com edi - om ántia o: aR c P as pr íde ocedenci :F a a- óna a r nci M co Diector P ac l um ei r : sa Cha l A ctor : R om an Dur ,Va s P aa s J i Fer ir F a ç i Da i ,Hel N oguera es i i s nesa r di, ul e re , r n os m ens ena r, A ndr L i n,a ques a A m a ne Dew am esJ a Yves aese. ew ncol J c Fr ntz, ndi s , e nL f s Ál y s her a s dedia as r rpaejs Des M óna hataM ar ex u m na e c n epaa r a. de co s ruecos ni , ngún s o i ti es dem aido l osy ni tá sa ej ngún tr bao esdem aido gr nde. Con unata ade éxi del100% , a j sa a s to s l m ej esen l que ha on os or o cen.P orm ási nmor lque puedapaecers pr es el tenen a r u of i ón, l i os s pr o códi de honor R egl nº1: N unca s r r una paej es bl R egl nº2: N o u opi go : a epaa r a ta e. a ena or re j m ásP er cua un hombr l contr tapaater na l r ai de s hiacon s novi em pi n m as a . o ndo e os a r mi r a el cón u j u o, eza ar perl sr a. om a egls I s l m o e( o ono ’ a r 2009) Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci :I la a tai Diector L uc Gua gni r : a da no A ctor :T i S w i es l da nton, a i P aenti Edoado Ga i l , l R ohr a her P i Fl vo r , r bbrel ni A ba i w c , ppo Del bono, a Fl i M ai P aa M ai aBe e s W ai A hl ai , brel Fer Di ne er, ra i to, rs r n on, rs uw la Ga i e zetti L ac s de l rc f m ii R ecchi en M i es lenade es os for , ner y fi l d.L a a a a ia a la , l án, tá l pej , l es di o rada sgaes com pues por Eduado T a ediy s muj Em m a ( i S w i a tá ta r ncr u er T l da nton),i gr nte nmi a r apl m ente i us ena ntegr daen l c t am ia a s hiosElsbetta Edoado y Gi nl a a a ulur lnes, us j ia , r a uc , l com pa er y pr eti de es ,l a os ell j y l sf a gener cones os ñ os om dos tos os buel , i e a utur s na ai cel a entr ha tai ebr n e bi cones paios jr nes ubi tos ni y lses cossc c na de y sl ,adi c er de eve a pai a o i s l Vil R ecchil s i y entr delnegoci f m ii ry l cons i cón, la a uces ón ega o a la a ol i unacons i cón da oldai pr es ade l pa esque ca vez esm ástemi puess consi ogr i v os pel da da on centesde l cae al a ls a que per tenecen l gr n bur í i a a gues ndus i l de L ombadí. El j a tra r a oven coci o Antoni ner o, com pl m ente aeno aes mundo y no m uy i i do a com pr io, eta j te ncl na l om s condens em oci a ones en pl tosque no debera es ren l tr dii cul rade l f m ii. T a Em m acomo a ín ta a a cón i i na a a la nto Antoni s per onaesque no encaa en el uni s a que per o on s j jn ver o l tenecen y l pai a s ón des embocaen unacol i que haá que a bosr pa con toda lsaa a y entr en conta diecto con l i ón s r m om n s a t dur s en cto r a na aeza Gr ca aes Antoni enc tur l . a is to o uentr l i pia i paas c ea i ; gr ca aes Em m acons a a ns r cón r us r cones a is to i gue dit nci r e y cr runanuevai sa as ea denti d.El eci apa res or ta y s o ha un r da pr o ga des bi nte ol y emedi ela or o: m . Ea P r y L ove ( t a 2010) Com er r r a a , eza, m r Géner Dr m a- om ántia o: a R c P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector R ya M ur r : n phy A ctor :J i R ober ,a irBadem , l Cr es ula tsJ ve r Bi y udup,a es r n o R i r J n i , ol Da i. l J m F a c , chad e k nsVi a vs Ea P r y, ove esl hitorade unamuj que deci encontr r e “as mim a tr s a i faa os t, a L a s i er de as í s ”, a v ros r c s con ela ory l vdam im a atr vés un vij porI la l I ay Bai I m ai s , a de ae tai , andi l,ndones .L i Giber ( ula i z l tJ i a R ober ) tení todo l que unam uj a t lpuede s a, m ai unac s y unaexi ac rer ts a o er c ua oñ r un rdo, aa tos ar a per com o m ucha otr sper ona,s encontr baper da conf ay busa l que r l ente o, s a s s e a di , us c ndo o eam des baen s vda R eci di ca y a l diyuntiade qué ca i coger Gi t sl de s ea u i . én vor i da nte a s v m no , l ber ae u a oda vda y l ares todo,em bacándos en un vij ar com da i o ri ga r e ae lededor del m undo que s e convi te en unabús er quedapaaencontr r e aelam im a r as l s … T he A m e ia ( rc n 2010) Géner Crm en - a a o: i Dr m P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector A nton Cor j r : bin A ctor :Geor eCl es g ooney, ol nte P l cdo, hekl R euten, a o Bona el, uceA l a Vi a ai T a P ol c l Br i tm n. Jc ( a k Geor Cl ge ooney) e un m er e ai s i ro, a s c n ro oltai un uténti m a tr entr aes .P er cua co es o e s i nos o ndo un tr bao en S ueci no aa ta bi com o es ba pr s paa es es douni e en el a j a c ba n en ta evito r te ta dens extr nj o,a k l dej c ao as conta L ar ( uce Al a q s pr m am ii s á l úl ma a er J c e a l r u cto ry Br tm n) ue u óxi s er a ti . ón S e tr s daentoncesaI la donde s r ugi en un puebl to y empi adifuta l osde l al a tai , e ef a eci eza sr r ej a m uer U nam uj bel ,M a l ( hekl R euten),e com unias pr m am ii ti que verc te. er ga thi T de a l c u óxi s ón ene on

l f brc cón de un am a J c s s pr a a ia i r . a k e or ende as mim o tr ba í s a ndo a ita con elc a delpuebl elpa e msd ur o, dr Benedetto y teni endo un r a con Cl r ( ol nte P l cdo) P er a s lrde lss om nce aa Vi a ai . o l ai a ombr s puede que J ck es a, a té tenta a desi ndo l tno. M othera Chi ( nd l 2009) d M a es hia dr & js Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci : EE. U .- pa a a U Es ñ . Diector R odrgo Gaca r : i rí A ctor : N a i W a , A nnette Beni es om tts ng, Ker y W ahi r s ngton, S a uel L . J c s m a k on, A m y Br ennem a Da i M or e, acBl a , i m y S m i , iaGa Ha i n, vd s M r uc sJm ts L s y m l El di Carl Cal ton, pi a ri o, ra l Gal T a naA l Brtta R ober on, vd R a s A hm ed Bes lo, tya i i ny , ts Da i m ey, t Dr m acentr do en tr m uj es unam uj de unoscncuentaa os( nnette Beni ,l hia a a es er : er i ñ A ng) a j ( a i W a ) que di en a N om tts o dopci 35 a os a ás y una m uj ar merc na ( r ón ñ tr , er foa ia Ker y W ahi s ngton) que qui e a er dopta un ni o.M othera Chi esl hitorade tr m uj esy s r ñ nd l d a s i es er us prnci l r ai i paes el conesa or a: con s hombr , m oss us es con s hia y con s pr a m a es Ante us js us opis dr . l i itenci de s ma e,Kaen a ndonó al ni aque tuvo con 14 a os Ahor ,36 a os a ns s a u dr r ba a ñ ñ . a ñ des , i a s pués m entr s i l menta l pér dade s hia paece encuentr raun hom br que gue a ndo a di u j, r a e es dipues adal unaf m ii y a ta un poco de aegraas vda El beth esa l tá s to re a la por r l í u i . i za quela ni a que a al ñ, hor uchacon s pr ospr em a de f mia s lda y poder Elata én ti l c pa i d de us opi obl s a l , exuai d i . l mbi ene a a cda a a,per s á neces ro que pae ago i per do paaque a endaaa a aotr per ona L uc cr es r m r o er ai s l nes a r pr dor r a s . y ee ta pr r dapaas m a e.S u pr am a e s á f epaa r er dr opi dr er unda enta m i a L uc a ende ac da al hiaque s pr m l entr s y pr ui r a j i em e haquerdo tener M othera Chid tr tade lselc i i . nd l a a e c onesque ha os lsoporuni desque per cem , a t da demosy el poderdel a ir pi e entr m a e e hio. lzo rom bl e dr j Ka i z gor sa beha ia kha rna r ( ye r ni ba daeh 2009) N o O ne Know s bout P e s n Ca A ri a ts Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci :Ia a rn Diector Ba a Ghoba r : hm n di A ctor :Ha ed Behda A s n Koohza N ega S ha ghi es m d, hka d, r gha Dosj óvenesmús ? un hom br y unam uj ? que a a n de s lrde l c c deci f m a un i cos e er c ba ai a ár el den or r gr upo m us a. J i l untos expl a el s undo del T eher contempor c , or n ubm án áneo en busa de otr c os i pr . Cua ntér etes ndo lsa i desl pr ben ca r en Ián,pl nea esa r de s exitenci a utorda es ohí nta r a n c pa u s a ca l ndesi y s a con a t r en Eur ,per s di o y s paa tes no s á f cl. O tr tna ueñ n c ua opa o, i ner n i spor , n er á i . a . m ues adel or endente ci ia a t l tr s pr ne r ní c ua. T he S w ic ( t h 2010) U n pequeñ c m bi o a o Géner Com edi - a a- om ántia o: a Dr m R c P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector J h Gor r : os don, i S peck W l l A ctor : Jennie A niton,J s Ba a T hom a R obi on,J i es fr s a on tem n, s ns ul ette L ew i,P arc W i on,J f s t ik l s ef Gol um , cott Elod, r i Dha e na,T odd L ouio, dbl S r Caol ne vr s s Edw ad J m esHyl nd, l Bar Erc r a a Kel rett, ia i T hom a, ebec aN a i sR c om Jones Kas (Jennie A niton) aa de cumplrl 40 y s si e fr s c ba i os i s encontr ras prnci a ,aí gue i n a u í pe zul s que deci no es a m ás r r al i emi cón atiiilpaatenerun bebé.S i a osm ás r de per r y ecure a ns nai r fca r ete ñ tade, v ve avv ren N uevaYor y s r uel ii k e eencuentr con s neur co e i egur m ej a go, al (a on a u óti ns o or mi W ly J s Ba a qui c i a ente, enzaá as runaf te e i tem n) en, urosm com r enti uer nexpl a e conexi con elhio de i bl c ón j Kas elpequeñ S ebati n ( hom a R obi on) un ni o con elque compate ago m ásque s si e, o sa T s ns , ñ r l us múli esm a a y excentrcda ..Baa en elr a "Ba ter delnovel taga dordelpr i P ul tpl ní s ii des . sda elto s ", i s na em o i J f r y tzer e f e Eugeni , utorde "L a vr des a sí genes uii s. s cda " Jng m o f w a Chen Zhen ( i ung n: 2010) L egend ofthe Fit T he R etur o Chen Zhen s: n f Géner Ac i - a a o: cón Dr m P as pr íde ocedenci :Hong Kong - na a Chi Diector W ar : ikeung L a u A ctor :Donni Yen, hu Q i A nthony W ong Cha S a Yaua i a , ha n Yue, r Dom i k Bo es e S , u- ng, s k Kur ta S w Kal ni , Hua R yu Koha ng, ta Chi ,1920.M i a Chi es tr umai daporl sesaa uza m itaes l er de l S eñ esde na entr s na tá a tza a c r m s l r en a a os or i l Guera S ha a r , ngháies centr de toda lsm ia s un l rentr elcel y eli i no.U no de l m ás el o s a r da, uga e io nfer os

m em or bl hér de l cuda es a es oes a i d Chen Zhen, én s a qui i yudade na e vengó l m uer de s ma tr m a ndo a n di a te u es o ta todoss aes us s i jpones en un doj en Honkou,a nos a es o unque a fna f deteni porunaluvade baa mi a l i l ue do l i ls entr s l nza s l a ba u egendai pa davoldor . Despaeci des entonces f da por m uer a ra ta a a a r do de , ue do to unque s c po u uer nuncas encontr S i a osdes ,un rco em pr ai la a Koo r es delextr nj o con una gr n e ó. ete ñ pués i esro lm do egr a a er a entr daen l es a a cenas a de S ha ocil ngháigr ca as a ita con elm ásm por nte j e m ai o de l cuda P er a is u m s d i ta ef fos a i d. o es miteros hom br no es o que Chen Zhen difa do con elfn de i itr re en eli te s i o e otr sr za i nfl as mpero crm i l P r i i na. onto desubr unaconexi cl ndes naentr l m ai y l jpones .Difa do com o un cr do enm ac r do, c e ón a ti e a fa os a es sr za uza saa Chen s pr e opone des a a gr ca as atesm acaeses m aéfc ai nzaque a ena elpas S u mii m ás m ntel r a is us r r il ta l ia la m za í . s ón i por nte s á desubrrl ls con l aes tos pr r n l jpones . m ta er c i a i ta os s i na que epaa os a es Ki - m chij j eng ( eon-a 2010) L e Gr nd Chef2: Ki chi ttl a m Ba e Géner Dr m a o: a Diector Ba Dong Hun y Ki Gi Hyeong. r : ek m l A ctor : Ki Jeong eun, i Goo, a Jes m Jn W ng ihye, Choi Jong w on. S eong Cha vende i edi n ngr entesde coci en s c m i a ndo portodo l a na u a ón, nda o ncho y l r delpas ago í . U n dí S eong Cha vii elr ta a Choonya a , n s ta es ur nte ngga paaveras pr etai , en l cró y c dó k r u opi ra qui o i ui com o s f as hio des que er un ni o. Cauam ente s vs coi de con l de J ng Eun,l i uer u j de a ñ s l u ii ta nci a a a úniahiasnguí que ti l dueñ delcta es bl mi c j a nea ene a a i do ta eci ento que r es aS eúldes egr a puésde 10 a os J ng Eun esl chefque es ac r de l c c nade l r i ñ .a a tá a go aoi a es denci delprmerm i s o j ponésy a i nitr a s hi f m os por pr r r un ki chique c utió l paa r m ásexi e zo a a epaa m a v os l daes gentes i us eldel , ncl o pr i es dente de Cor .P er elv ae de J ng Eun aS eúlno es negoci niti porobj cons r ea o, ij a de os ene eto egui i edi ngr entesc i rospr osde es pas s des ui elr ta a Choonya ul i na opi te í i , no tr r es ur nte ngga , k cons a i do der elpr oducto de lsmucha pena y lspoca aegra que vii s m a e com o l “otr m uj ” de s pa e a que a s s a sl í s vó u dr a a er u dr l J ng Eun nunc c n có y con elc l a ás tuvo que com peti sem pr porela orde s ma e.Entonces l a a ooi ua dem , , ri e m u dr ,a m a e de J ng Eun pi aS eong Cha s hi a dr a de n, u j dopti que l a o vo, e yude asla a r ta a En es s or ni un av r l es ur nte. to, e ga za concur o na i lde ki s cona mchiy S eong Cha pr n opone as her a que dej rque elga dorha l que l a e u m na a na ga o e ntoj con ell l Esdec r s élga Choonya oca. i, i na ngga s rar bi k eguií eci endo cl i entes P er s J ng Eun ga elr ta a . o, i a na es ur nte despaecera As em pi l ba ladelkm chientr dos ner geni :J ng Eun, c c ner m etiul aque a r í. í , eza a tal i e coci os os a una o i a c os no per i ni pequeñs o m agen de eror y S eong Cha quecoci con l i cón y elcor zón… m te un íi m r r , n na a ntuii a O w la the S par ( nd row 2007) Ci dí en S agón nco a s i Géner Dr m a o: a P as pr íde ocedenci :Vi m - U U . a etna EE. Diector S tepha Ga r : ne uger A ctor :Ca L y, he L u L e, n T hi ha es t T Ha P m L a a f tade vuel l c das a a a opuer de Ho ChiM i y s dii a m im o hotelc da n, zaa o,l ega a em na l er to nh e rge l s a vez. Ha,un guada de zoo,vve ta s o paa s a m aeshata que s j e l a i r i n ól r us ni l s u ef e nunci que s a u a eci do el a s á tr sa do aun zoo i o.T huy vve en l s bi de l cuda y no ti pr a ef nte er a l da ndi i os ubur os a i d ene m ás i que tr baa en unaf iad b mbú.N i opcón a jr ábrc e a ngunaotr opci hataque deci esa a h c a a ón s de c p r ai l cuda En 5 dí ,3 extr ñ c uzaán s c mi en S agón. U no de el i a i d. a s a os r r us a nos i l ntentaá ca bi rel os r m a desi . tno.. R us ( t 2010) S om br s el l a a en A m Géner Dr m a thrler o: a , il P as pr íde ocedenci :Ca da a na Diector Co bn Ber en r : ri ns A ctor :Cor n Be n en, a Ga , l W aner A udr L ynn T ennent. es bi r s Fr nk l L oyd r , l ey Cor n Ber en i pr aJ m esM oor un patorque haper do l f y s encuentr en l bi ns nter eta a e, s di a e e a a c ii de l m edi naeda porl que v ve as cuda na l Al s enter que unaf m ii de l rs s a a d, o uel u i d ta. l e í a a la a zona m uró en un miteros i i s i o ncendi y que s m ej a go de l i a a es ausdo del o u or mi a nf nci c a aes to. M oor s pr s i na e e opone desubrr l ver d y des a a l miteros tr gedi paa c i a da entr ñ r a s i a a a r des r lsauscones En es pr o,desubr i echa a c ai . e oces c e mpor ntesl onesa c de l f l ta ecci cer a a e, a f m ii,l l l d, pa a y l lzosque unen aunacom uni d. ¿S er pos e que v v a a la a eata el s do os a da á i bl uela desubrrs pr os í os Di ? c i us opi vncul con os

Yaosa Ha M i A ñ r lv ce l os Géner A ventur , s i o: a Hitora Diector Dm i y Kor n r : tr obki R epato: I a hkevi A l nder A l r vs ch exa , exei Kr vchenko, T c a houi i S vetl na Vae y Zol k na a , lr otukhi n, Ver tsy Vi , l k i El , i T okae , a m i A ntoni , a a Yur, a o Hr ev zhbi k ktor P a s na ena Bors r v Vl di r k W xm n i P bl ul P asR usa í : i Cer ade Ki lsl sentr l di s c a de R os cubr de sngr f c ev, a ucha e os ver os l nes tov en a e, uego y m uer l te os c m i y lsrber s Vol .L os er a esa ovecha lsguera entr cl nes r com er i r a nos a i a del ga m c der pr na r s e a paa ca con l prsoner , os ii os vendi éndol com o esl vosElher co guerer Yaos v haá l i os ca . oi r o r l a r o mpos e por i bl uniia al ca , fc r os l nes detenerl sm a ar y l a a puebl deteni a s c es i r l ber o, endo elba dae y l tr tade ndi j a a s es er huma . nos P aa m a A c i i 2 r nor l tvty A ñ 2010 o: Diector T od W ila s r : lim . R epato: Ka e Fea s r ti ther ton, brel Ga i Johns on P as Es dos ni í t : a U dos Géner T er or o: r L ahitorade unaj s i oven paej de cae m edi que s vuel ca vez m áspr upa poruna r a ls a e ven da eoc dos pos e pr enci dem oníc e s nuevo hoga,es am ente cua i bl es a aa n u r pecil ndo duer en. O l i m o ntenta n. Conti cón delmim o es nuai s quem a de “s idoc em - umenta” que ta éxi ac nzó en l prmer l nto to la a i a entr . ega R ed (2010 ) P as U S A í: Diector:R ober S chw entke r t R epato: Br r uce W ii,M ay-ouie P aker M o g n Fr a R i r Dr us,KalU r n, ls l r L s r , r a eem n, chad eyf s r ba John M akovih Hel M ir Bra Cox,a es em a,ula M c a l c , en r en, i n Jm R r J i n M hon Géner Ac i | Com edi o: cón a Pr oductor :P i r& W atDiney P it es a xa l s c ur En es a ptai delm íco cómi r lza porW ar Elsy Culy Ha m er Br W ii ta da cón t i c eai do ren l i l m , uce ls l encanaaF a M os , a r r nk esun gente s eto que enc ecr uentr l excus perectapaaa ndona s aa a f r ba ru r r cua agui i etio ndo l en ntentaaes re.P er Fr nk es s i l na o a consi cente de que no legaá muy l os i l r ej s no cuentacon l a a yudade s a guoscom pa er de a us nti ñ os ventur s J M a on ( or n a : oe thes M ga F e m a ,M avn Boggs( ohn M ak v ch) y Vi i ( en M ir . Eshor de que es r e n) ri J lo i ctora Hel ren) a tos c tr j ldosr es al acón m ásdi ti y den unalc i aqui ua o ubia egr en a c i ver da e c ón enesl cons a os i n der dem aido vi os sa ej . P l s gie( eae v 2010) P as EE. U . í U : Diector N i e Hol c r : col of ener R epato: Ca i Keener A m a P eet, ebeccaHa , l P l tt, hom a I n N i a, r therne , nda R lO i l ver a T s a chols Kevi Co rga L oi S m i S aa S teel n r i n, s th, r h e Géner com edi . a átia| f m ii.cne i o: adr m c a la i ndependi ente Gr n com edi negr . U na paej de a c ros Kae y Al ti a a a r a ntiuai , l ex, enen pensdo a pla s a m ir u a r m ento,paaelo qui en dem ol ela r mento veci delque s dueñ ,unavez pata r l er er pata no on os que s muer Andr ,l vudaa a y cac ra a que vi en él Cua Ka a menta e a a ai nci na sar bis ve . ndo te, tor da porl c pa s ha a i de lsni sde Andr ,os es ta s totam ente i pr s es a ul , e ce m ga a eta a l r ul dos on l m evii … bl La ngua O fT he Enem y ( ge 2010) P as U S A i: Dur con: 105 m i ai n. Diector M ic Da i r : t h vs R epato:Ei Bal L i Hady, M ura A br ha , ova Fel uh r on iey, nda r F. ry a m T h ds Gener acon - a a o: c i dr m L o que paecí un vij tr nqui aI r el bús r a ae a l sa en quedade s pa e m uer s convi te en un j o u dr to e er uego de es onae,ntrga y a orcon unaj pi j i i s m oven paesi . l tna

W i ' Bone ( nters 2010) U SA, mi 100 n. DI ECT O R :Debr Gr ni R a a k R EP A R T O : Jennier L a r f w ence,John Ha kes L a en S w eetsr Kevi Br w , ur e, n ezna n,I aa S tone, ha s i h A s ee T hom ps hl on P R EM I S O 2010:S unda nce: Gr n P r i del ur do, ej gui a em o J a M or ón 2010:Gotha A w ads3 nom i conesm ej r p l ul, epato, c rzr v l cón ( a r m r : na i : o e í a r r at i e e ai L w ence) c GÉN ER O Dr m a I i | Vi r a ( o t a érc ) Dr m as eñ Ci i a . ntrga da ur l N r e m ia. a ur o. ne ndependi ente U S A Ac a a cntade ci i l m da i ne ndependi ente que nar l hitorade R ee Dol ( ennierL a r ra a s i l J f y w ence), una a es dol cente que i ntentadesubrrqué haocuri con s pa e, c i rdo u dr que es despaeci y que todo ha i c r tá a r do ce ndia es baenvuel en auntos bi . ta to s tur os --------------------------------------"En m uy poc socai , a s ones unapelc as m ete pordebao de nues api con f si nte a í ul e j tr el a cna utentii d, ef za cda r or ndo nues a f en el poder m aa iosm ente evoca tr e r vl a l dor de l nar cón ci a áfc . ' i ' Bone' es a ra i nem togr i a W nters i ncuesi bl tona emente es pelc a ( a aP ui U S A T oda a í " Cl udi ul g: y) T he L at S even ( s 2010) Géner Ac i m itero o: cón, s i P as pr íde ocedenci :R ei U ni a no do Diecto :I r n N a r r m a qvi A ctor :S i on P hi i , a erHasn, ebati n S tr Das Hea R i R a na , nny Dyer es m l psT m l sa S s a eet, iy d, ta m ni Da En es thrlera te il pocaí co s per ona, a os e s, e des er n en L ondr paacompr r lpti i ete s s extr ñ entr ís pi ta es r oba que s l úli os uper ii on os tm s vventes unacuda de 7 miones ha t ntes v ca L os i deber de i d l l de bia … a í. s ete án tr ta de a i rqué esl que has a r vergua o ucedi m i a s ca dosuno auno porun om ni es do, entr s on za pr ente poderdemoni c . ao P ortu c pa( ul 2010) Ar genti , m i na 90 n. DI ECT O R :A na Be n r R hí r e i R EP A R T O : Erc R ia ,N ia i Gaán,Zenón Gaán,R ubén Vi ni M ataBi nchi O m a N úñ ia v s c s o l l a, r a , r ez, Cal P orauppi ros t l Géner Dr m a o: a Esunatade caer como cuaqui otr paaJ i ,m a e j r sa l er a r uleta dr oven r én s r dade s mai eci epaa u rdo, con s dos ñ hai us ni os cendo des den en s di nuto depata ento, ua elm ás or u mi r m c ndo pequeñ s ca o e e y s ha da o.Con l c í ac ta,J i v a hos ta, e ce ñ os ros ues s uleta a l pi l donde l a a yuday l com pr i da a ens ón n pao ateri es os s rbl s pecha… L acompl ar lda de l pr em a dom és c ABC1, tos ás s ej eai d os obl s tios ocul detr de l sr a de s i d,a paedes a ejs egurda ls r decor da y l r de m ac . a s a opa ra Kung Fu M ater( s 2009) Hong Kong, M i 95 n Diector Dou X i o r : a A ctor :Yuen Bi o, ya L eung, i es a Br n J Chunhua Ya L u, n W u, o Ja Chuchu, haZuezhou, , ng Yua Ga i , S Ya Jeyua Zha W ei P a Yua i, J un, iYue, a X i ol oi n, nge , n nj Fu uj Ba a W ng a ong, Chen Ke, iT i n Da a Ca tegora:Ac i F na í Ar M acaes í s cón, a t s , tes r il a P el ul -es í ar umen de unaexi as i de tel s chi pr goni daporYuen Bi o – dicpul c tos ere evii ón na ota za a sí o a ventaa de J c i Cha y S a m o Hung - que s a entaen els o VI d. Yuen per oniiaa j do a ke n m , e mbi i gl I C. s fc l m onj s oln T a Zong,qui ess ii do por un gener lcons r dor elguerer W a y s e ha i n en ol ta c a pia , r o ng, u péri s i paa que l s fdo obrno, r es ecunde entr ndo as s da y de es m odo deroca a ena us ol dos te r r l em per dor Alnegas elM a tr Zong apatcpa, do aque s i tdur l i pi patii r a . re es o rii r debi u nvesi a e m de r cpa r l spol c s W a s vengaar s ndo l monaterosde l r ón. ElM a tr Zong y s n ucha í a , ng e ti ra a os s i a egi es o u a endi deber enfentas aW a y am uchosotr enem i paar ta ecerl pa y poner pr z án r re ng os gos r es bl a z fn al i us a ques i osnj tos ta contr l m onj . a os es Kal O g J n s ra oa Di m ac , m i na ra 85 n. Diector Chal r : rotte S a Bos up. chs t r R epato: El Ar J en,o huaBe m a N a KoppelN i a S tøv i Ha en. r ena ndt-ens J s r n, nna , kol j rng ns Géner Dr m a f m iir o: a , a la. Kal ,de 13 a os s compa ra ñ ,e dece de s a i J s un huéra que no ti unaver der u m go ona, f no ene da a f m ii.I pia en l s i de tel s “W i a la ns r da a ere evii ón thoutaT r c ”, radeci a a e Kal de compa a aJ sen ñ r ona un excta per pel os vij al gr n ci d, i nte, o i o ae a a uda donde cr encontr r al m a e bi ógia gr een aán a dr ol c de J s ona.

R es i dent Evi A f lf ( es l terie R i : dent Evi 4) l U SA, 2010, m i 97 n. DI ECT O R :P a W . .A nder on R ul S s R EP A R T O : M il J v v ch, l L ater W entw or M i er S pencerL ocke, i Kodj Ki C oa , la o o i A i r , th l , l Bors oe, m tes S ha n R ober , i w tsS ennaGui or Ka Banfel N o m a Yeung, er o P ersM encheta l y, cey r i d, r n l S gi iGÉN ER O T er or Ac i Ci afc i r . cón. enci icón En un m undo ar sdo por un viusque tr nsor aas vc i a en N o- uer ,Alc ( il ra a r a f m us í m s t m tos ie M la J v v ch) c núas vae en bús ooi onti u ij quedade s evii obr ventespaaconducroshai un l rs o. r il ca uga egur S u ba lasn fn contr l Cor a i U m br l ac n a n tal i i a a por cón ela la z ueva atur s per Alce r be a s l a, o i eci yuda i per dade un vi o a go, nuevo l que pr ete un r ugi s o contr l zom bi nes a ej mi un í der om ef o egur a os es que l guí ha i L os os a c a Ángel , o a lega,a i d s encuentr pobl dade hor s m uer vventesy Alce esper l l r l cuda e a a da de tos ii , i y s c m aa s taán aun pao de unatr mpam or l us a r da es r s a ta. --------------------------------------"L osef ectos3D de úli agener cón a ega unabi tm a i gr n enveni dos de fesur vs lal c r entr de es da i s r c a iua a uata ega ta fa cabaa en el i uego" (F a S c e k T he Hol ood R epor ) r nquii sda vdeoj r nk h c : l yw ter As Good A s d Dea U SA, 2010 DI ECT O R :J n tha M osek R oa n s R epato: A ndi M aDow el Bra Cox, r El esF a W haey, e s ei e , at Dals r e c l in , Cay w , r nk l J s W xlr M t la, GEN ER O :T h i er rl l U n hom br busa v n a por elaes to de s l e c e g nza s i na u í r i os E c ee que elaes to s ha der el o. l r gi s i na e leva ac b p re mimímo m a r l do a o o l s s i l eencana y no desa s r hatada con él r do, c n aá s r . 71:I the Fie nto r Cor del ur 2010 ea S , Diector J r : ohn H.L ee R epato: Chrs na Cha S eung- on Cha S eungr i ti , w , hyeon Choi S eung- on Jeong, , w Dongbeom Ki , eung- oo Ki , a w oo Kw one m S w m S ngGéner Bél dr m a o: i co, a L ahitorade 71 c detes ur or nos unaguerai pos e contr el s i a s c ea en r m i bl a experm enta ej cto de i do ér i Cor delN or dur nte l gueraque es l en 1950. Baa en unahitorar l l pelc a ea te a a r tal ó sda s i ea a í , ul m ues acon del a tr i dezal f oz ba laque l s da a es c a er tal os ol dos dol centes deben l ucha paapr r r oteger , s os l lnea de def afna,bao un a que pors pr a P aael m ente,s m ues a s ol , a í ens i l j ta or es. r l a e tr us em oci ones confi en es s cón l i teri e a paas da a dos y lctos ta i i í te, rbl ún r ol dos veza . tua m M i y L eyenda:L aN ue aA la tos s v i nza Chi 2010 l e, Diector J é L ui Gurdi r : os s i R epato: A ndr Vels Crs án S evé, ako Zaor P a ette S evé, ebati Ba la r és aco, i ti M r r , ul S s án dil Géner A ventur ,a s o: a f ntaí a M atí esun f náti de l j rn a co osuegosde cata de M i y L eyenda .L uego de un i r s tos s mpor nte tor ta neo desubr un s bol ocul que l per iiá a i elpor l que une nues a di c e í o m to, e m t r brr ta tr mens con i ón m undosf ntás cos P ora cdente s a gaS ofaentr en ély esa a daporelm av do Cr a ti . ci u mi í a tr pa la onos , Di delT i po, en has a pora oscon domi relmundo de l huma .M atí deber os em qui oñ do ñ na os nos r n á r uta aa i ,cons rai dosde otr mundosy com ba ra m áspelgr o de l di es ecl r m gos egui la os ti l i os os os . P el ul ba a en elpopul rj í a s da c a uego de cata de cr cón compl m ente chi . r s eai eta l ena Dak M oon R ii ( r s 2009) ng P as pr íde ocedenci : EE. U . a U Diector Da M enni r : na e A ctor :Bi y Dr go, ai Conchi A l o, a R ya S i Hag es l a M ra l t ons M x a n, d i Géner hor or r a o, r , om nce En unapequeñ l lda unaj a ocai d, oven s ena aper da ente de un des e mor di m conoci que ha l do do lega r entemente a puebl Elhom br levacons unahori e m adii que ar s as f m ii eci l o. el i go rbl l cón ratr u a la des ha m ucho ti po, o l chiae tá ci de a orporél a de ce em per a c s ega m , unque v ra per ona de s ai s s s u entor em pi n a os no eza s pecha que ago extr ñ paacon elf ater r l ao s or s o…

Ja Ja i nyu i nghu ( ei ofA sas ) R gn ssi ns Chi ,2010 na DI ECT O R :Cha Bi S u, R o- n John W oo R EP A R T O :M i l Yeoh, ung W oo-ung, ha n Yue, a X ueqi Babi Hs Kel L i chel e J s S w W ng , r e u, l n y Géner Ac i hitora ates acaesdr m a r a o: cón, s i , r m r il , a , om nce Pr oducday s vsdapor John W oo,nar unaenr i uper ia ra evesdatr m aen l que unam uj a a a er cons i encontr rl r tosde un m í co hi que guada agún poder y a ndonaa gue a os es s ti ndú r n l , ba l gr de aes a que per upo s i nos l tenece paapoderi adej ros s l tm atumba P aaelo l r r al a u egí i . r l l eva a c bo una dr tc oper cón de c r a f c a,a a de nom br y ta én de vda a ásia ai iugi a ilc mbi e mbi i , c s n o ei c u o D s u sd s rd s u i r ap rl o g n z c ó d s ai s enter que s a á d s n l s . e p é e e e c b e t o a r a i a i n e i ros e c a u m ai en r lda eselhio de unade s a gua vc i a,que has do busa rdo eai d j us nti s itm s egui c ndo a l aes de s pa e s sberque es u pr aes a s i no u dr i a n s opi pos.

U n c íco esrbi apropós de l s ga“C rti c i ó, i to aa repúscu lo” y l a rcón de l nue asre “The w alkin g a pai i a v ei d ”, ead que el géner va píco es badem os a s a m i o m r i t a tr ndo u gota ento y que er a ael uato de hor a hor c r a de l zom bi .P aai os es r ntenta contr decil a v n nue a pel ulsde chupa a es i uyendo l r a re, quía vs í a c s ngr ,ncl a s egundapate de l excepci l“3 0 d s ofn ight”.Com o unapr oci es a, qui pi aguno r a ona ay om ón pecil a en da l de es fl spaa s dr tos im r u opbox,l envi r s cos l colc i com pl de l com isque ha e aé i n to a e cón eta os c n orgi do ls í a “3 0 d s … ”,r de l pl adel onitaS e Niles . i na a pel uls c ay futo a um gui s tev 30 Da ofN i Dak Da ( Da ofN i 2) ys ght: r ys 30 ys ght U SA, 2010, m i 92 n. DI ECT O R :Ben Keta R i GU I :S teve N i , Keta ( ÓN l Ben es i Cóm i:S teveN i , c l Ben T em pl m i es es th) R EP A R T O : R hys Coio, M i Kis r a r hner Haol P er i u, Ki e S a , r d rnea el nchez, Di a Bar M oni or id, que Ga nder ton. GÉN ER O T er or| Va piosS ecuel .Cóm i r m r . a c S ecuel (diectapaaelm er a de vdeo y DVD) delfl "30 dí de noc a r r c do í im a s he”. L apel ul r í a etom ael c per onae de S tel ,l c lhapublc do l s s j l a ua a ia o ucedi en elpuebl de Bar y conti unal do o row nua uchaen s eto contr l v m pios El v aaá aL osÁngel paal pr entai dell o en unasl que s ecr a os a r . la i j r es r a es cón i br aa e pr ha un buen númer de va r .Es hecho des denaá unafenétiaper ecucón… evé ya o mpios te enca r r c s i Dea Cer d t R ei U ni 2010, m i no do, 92 n. DI ECT O R :S teven L a s R w on I T ER P R ET ES :Bi y M ura Cr i Far a sDa e L egeno, N l l r y, ag ibr s, v DexterFl etcher J net M ontgom er J s ,a y,a on Fl yng em Géner Ho r r c i en, a pios o: r o , rm vm r U naba de ga ter de L ondr r be de un gr de empr ai l of tade compr de s cub “El nda ngs s es eci upo es ros a er a u l I i no”.L os ngs sno a nfer ga ter cepta l com pr , s ver envuel en unal na a y e án tos uchacon l em pr ai , os es rosque s na m enos on da que un c a de va pios ln m r . Beyond the R a ve R ei U ni 2008 no do, Diector M a a Hoene r : tthis A ctor :J m i Dor a , or -a N oone, ebati n Kna T a e Hasn es a e n n N aJ ne S sa pp, m r sa Géner Ho r r thrle , a pios o: r o , ilr v m r U n s da brtáni cuya novi a despaeci m iterosmente,debe vol r hata Ia paa ol do i co a a r do s i a a s rk r i por r e a ej cto.L aúli anoche a ncor as l ér i tm ntes v ae, eci notiis s novi ; paece s que ha del ij r be ca de u a r er s vs en un r oto bos j i ita do em que unto aun m iteros gr de gente.Els da decde em pl rs s i o upo ol do i ea u úli anoche paabusa as novi , o no puede i a na l que v aencontr r tm r cr u a per m gi r o a a. L os Boys T he T his t 3: rt U SA, 2010 Diector Dai P i na r : ro a R epato: Corey Fel a J m ion N ew l nder J eVa M a r dm n,a s a ,o z, tthew Dyl n R ober , ea Ca e o M ih el a tsS n m r n c a , T a t P hoeni ni x Géner Ho r r v m piosc m edi o: r o , a r , o a L osf nsde es sgaes r de pl a ta a taán ácem es l her a Frog es de vuel .J mion N ew lnder y : os m nos tán ta a s a Cor Fel a (cono des de L os ey dm n í de Goonis1985)r ten en elpa de her a exper en elnobl e, epi pel m nos tos e ate de da c z al sc itur sde l noche.En L os Boys3: T he T his elveter no ca -a piosEdga r r aa a ra a a t r t, a zav m r r Fo ( r g Corey Fel a s encuentr des raga r spr c mente toda s a s des Cr que s dm n) e a ar i do, ota áctia s us mita . ee u

vdahalega atoca f i l do r ondo, o l exi anovel tade l aur r ánti -a píc Gw en L i i l ofece per a tos i s i t a om ter co v m r a i ebl e r ng unapequeñ f t a orunaporar fonta l c z d s vday r c ta as hio P eterdelgr n va pio DJ Dus. Con l r a aa e u i esa r u j a m r k a a yudade s r us ecuper dosa i Zoe, as Bl ke, a m gos L r y a Edga ar r fontaá unasngrentaba lapaaexter i relm a. r a i tal r m na l

¡N o ol i l com is r l paaqui vden os c de egao r enes da agunade es s í a… ¡ pi n l ta pel uls c

O pen s s 3: a sla e q nunca eaon M s av j s ue T í o orgi lO pen s s 3 tul i na: eaon Pr oductor :S ony P it es ni a on a c ur A m ti Diector Cody Ca e o r : m rn L acom edi com i a enzac ndo l a i de Boog es ua os m gos cogen s r ponsbida f m ii r s e el us es a l des a laes obr i v ae a lde l mucha , l que Boog decepci do decde ha elvae él ol m im o que l ij nua os chospor o ona i cer ij s o, s o levaa centr de un rng de cic . Cua ca ade l rcon un os delc r paeci aél Boog s l l o i ro ndo mbi uga o ico r do , e ena or de unaher os O s r a r delc r y s dac m a m a a us pate ico, e uentade que no debe el rentr l f m ii egi e a a la y l a ita a m s d. L aGr n A ventur del a a Cum pl ñ de Do al Expl a a ea os r a or dor AÑO : 2010 En elepiodi fna ell trl adellbr de cuentosm a cos DO R A y Bota neces n l ral c s del s o i l a iogí i o gi , s i l ta ega a a a m undo de l des paael umpl ñ de Dor ! os eos r c ea os a Gr M i la Fa i u Vilno vorto T i o O rgi l Des c bl M e tul i na: pia e 2010, m i 95 n. Gr esun hom br depl a e que pl neaela crmi lm ási eí e de l Hitora r rl L una u e or bl a cto i na ncr bl a s i : oba a . I ta porunam a e m av da Gr s o encontr r un obs o en s c mi t e ni a huéra s nci do dr la , u ól aá tácul u a no: r s ñs f na alsque tendr que cui rtem por l ente. a á da am S hr en Hal een [2010] ek low T í o O rgi l S c r S h e l s tul i na: a ed r kes Dr a W o k A ni a on e m r s m ti Diector :Gay T r dae, a a Hui r es r ous l R m n S hr s m ete en eles rtu de Hal een,desfa ek e pí i low ai ndo as a i de cuento de ha spaa r a r us m gos da r elta hitora de m i y ha un concur o.P er s enter n de que tendr que pa a l noche de Hal een s is edo cer s o e a á sr a low en el a tlo de L or Faquad. cs l i d r r

L aL eyendadel a R om pehues Dr gón os Hi y l pa lade vii po a ndil kngosv ven al uel ucha con elachi r r enem i de Gobber-ell go egendai dr gón ro a R om pehues -en es a os ta ventur de a cón agr n esaa Cua na r ga en unam iteros il, a ci a c l . ndo ufa n s i as a es v lentes tos ai mucha chosdea un pln paac ptur ral a tutac i tur . i n a r a a as ra a L a Aventur s S a m y s a de m T í o orgi l S a m y' a tul i na: m s vontur De gehei e door ng en: m ga Bél c , gia 2009, m i 85 n. DI ECT O R Ben S t sen R as En S a m y’ a m s vontur De gehei e door ng,atr vesde l “i a a de unator en: m ga a a nf nci ” tuga– de “s o” ól cncuentaa osen l pel ul – s ven l ef i ñ , a í a e c os ectos c l m i del aenta ento gl ly l neces d de ca bi r oba a i da m a l die c ón de l s eda Entr a rc i a oci d. eteni y educ t v . da ai a A l a O m ega pha nd U S A – I a 2010 ndi, Pr oductor :L i ga ( es A ni a on P r a ons te Cr t m ti oduc i ) tons Diector A nthony Bel & Ben Gl k r : l uc L ahitorac s i uentalsa a ventur s dosobos a de l que l uego de ha sdo ca a porc za esogr n ber i ptur dos a dor l a esa r Élesun l O megaque a al di són,m i a que elaesunaAl que r es c pa. obo m a veri entr s l pha epr enta dicpl y deber A pes rde s dier ises l si i na . a us f enca tosobos com patián un l r ca no paavol as rr ago mi r ver u hoga .. r. Cas T oon M a ´ T al aes r– ters l T l Diney- i r 2010 s P xa, Die cón:Vi N a rc i ctor vone, ob Gi y Kor R a R bbs i e L anuevatempor dade ‘ CasT oon; M a ’ T alT ae ‘ (L osc a A r ters l l s ‘ uentosde M a en es ñ ) legaa te’ pa ol l T oon Diney,Diney Cha ,Diney X D y ABC F m i con 4 nuevosepiodi . John L as s s nnel s a l y s os seter en com pa í de Vi ña ctor N a vone,R ob Gi bbsy Kor R a ha hecho es s i de cor a m a i e n ta ere tos ni dos pr goni dosporl per onaesde ‘ r ‘M a y R a M c ueen, ota za os s j Cas tte yo Q que P i rv e tr ndo en l xa a s ena os c naes s paapr r rel r hatael a mi a l Diney r epaa tereno s lnza ento en 2011 de “Cas r 2” L os i nos M a gac r El i no Zom bi P ngúi de da sa : P ngüi e Dr a w o k , e m r s2010 Es unal a U nal a N o ta tus os te per áslsm ása evi se i c a ocur ! ocur ! pes oj o der a tr da mpa t ntes ii ms ones de l pi nosjm a a os ngüi a s ntesvs s S k pper Kow as i R i y Ca s encontr r caaac r c ita. i , lk, co bo e aán r a a on zom bi, obots r doses uzna sr , ui pel ntesy unapor i enter de di són a r i nte en es nueva cón a ver i terorza ta a ventur en DVD.Con ocho es uzna a pel ntes oper cones engui i uyendo unam ii nuncaa ai P n ncl s ón ntes vs . ita S uper a m n/Bam a A poc l e t n: ayps Diector J r : eph L oeb U SA, 2010 Ba a desubr aunam iteros mucha con poder s ehuma ,que tene unaextr ñ tm n c e s i a cha es obr nos i aa conexi con S uper a Cua ón m n. ndo l ni a la a l a a ñ lm a tenci de Dak ei el s or del m a de ón r s d, eñ l Apokol ,osa i l conteci entos ps mi toma un gio deci da n r di mente pel oss i a. gr

L aCa ade M i s ckey M ous A ventur s l ie L i e e: a A A r br Diney Cha , s nnel 2010 ¡Acom pa aaM ik y,Donad y l pa lapaacom pat rrs s s pr a y ci osa es T odos ñ ce l a ndil r ri i a , or ess el zul ! es entus s a por hoy es Gr n Ca pa ento delCl Ayudaat a i aes tán i m dos que a el a m m ub. us m gos cogerl s a m ous r m i sa ua spaapoder am a s ti ekera enta dec da r r r us enda,ar pa pecesen elL a Cí ul y s ta r go r o c ga rs m edalsdelc m pa ento. L uego,pate con M i na us la a m r ckey y M i e aun s f r porl j a nni aai a ungl m i a busa unaforexótia ¡S i entr s c n l c . empr ha un mundo de di són bao els en Aventur sa e y ver i j ol a l ar lbr ie i e!

P ati os un r l paal que s i c i n con s Dr r m con egao r os e nsrba u opbox ( e s envi r aqui aá enes e i c i n de a a fn de s a ) s nsrba quíl i em na
R eci g ai: ba r ts VA – Bi boad Hot 100 ( S eptem ber2010)en desa gadie t l r l 18cr rca Biboad esunar s s a les douni e es ai daen i or a i s e l l r l evita em na ta dens pecilza nf m cón obr a i ndus i mus a.M a ene vaisls smus a e ,r c n c d si t r a i n l ente, tra i l nti c ra ita i l s e o o i a ne n c o a m c en lsque s encuentr n lsc n i a e a a a conesy ál bumesm áspopul r ,caii a en vai s aes lsfc dos ra c t g ra.L als m ásf m os,“Bi boad Hot 100?, lsfc l s100 prm er sc n i ae o í s ita a a l r l caiia a i a a conesi ndependi entemente del géner usa a que per om i l l c tenezca Ahor l tr em osl m ásr ente l taBiboad i uyendo aats scom o: n. a es a a eci i s l r ncl l rita L a Ga ,O neR epubl , s ,Da i Guetta Kay P e r Enrque I es s Em i ,Ke$ha N el M aoon 5 y dy ga i U her vd c , t r y, i gl i , nem a , l y, r m uchos ás m !
T r cl t a ki : s 1. Ka P er y – T eena Dr m ty r ge ea ( 47) 3: 2. Em i nem F . R i nna – L ove T he t ha W a You L i ( 23) y e 4: 3.T ao Cr – Dyna i (3: i uz m te 23) 4. Br uno M as– J t the W a You r us y Ar ( 40) e 3: 5.Enrque I esa F . P i l– IL i i gl is t tbul ke I ( 03) t 4: 6. U s her F . P i l – DJ Got U s t tbul Faln I L ove(3: li ’ n 41) 7.T a o S w it – M i ( yl r f ne 3:51) 8.Ke$ha– T a I O f ( 43) ke t f 3: 9.N ely – J t A Dr m ( l us ea 3:57) 10. Ka P er y Ft. S noop Dogg – ty r Caior aGurs( lf ni l 3:56) 11. M i P os – Cool T ha M e ke ner er n ( 34) 3: 12. B. B Ft R ie sCuom o – M a c o. vr gi ( 12) 3: 13. Fo R i F . Da i Guetta– Cl l da t v d ub Ca Ha e M e( n’t ndl 3:51) 14. B. . F . Ha ey W ila s & o B. t yl li m Em i nem – Aipl nes 5: r a ( 17) 15.J s Der o – R i n S ol ( 36) a on ul di ’ o 3: 16.Em i nem – N ot Afad ( 08 ) r i 4: 17.M aoon 5 – M ier ( 36) r s y 3: 18. T r v e M c ai Coy Ft. Br uno M as– r Bilonar ( 32) li ie 3: 19. Chrs Br n Ft. T yga & Kevi i ow n M c l – Deuces 4: Cal ( 39) 20. T r S ongz Ft. N ik M i j – ey c i na Bottom s p( 06) U 4: 21. F r Eat M ovem ent Ft. T he a s Ca r c & Dev – L i A G6 ( 39) taa s ke 3: 22.U s F .w il . m – O M G ( 30) her t l. a i 4: 23.Dr ke – Fi YourL ove(3: a nd 29) 24. S ugal nd – S tuc L i Gl ra k ke ue ( 07) 4: 25.N ik M i j– YourL ove(4: c i na 07) 26. L i W a l yne Ft. Dr ke – R i a ght Above I ( 37) t 4: 27. U s her F. J y- – Hot T otti t aZ e ( 40) 4: 28. Kenny Ches – BoysO f T he ney Fal( 34) l 6: 29.O neR epublc– S ecrets 3: i ( 45) 30.N eon T r – A ni a ( 33) ees m l 3: 31.Caior aS w a Dit it – T ea lf ni g src ch M e How T o Dougi ( 00) e 4: 32.T r i – Hey, oulS iter( 37) an S s 3: 33.Cee L o Green – FuckYou!( 44) 3: 34.P aa or – T he O nl Excepti rm e y on ( 28 ) 4: 35. Ada L a ber – I I Ha You m m t f d ( 47) 3: 36. J ohn M a – HafO fM y Heat yer l r ( 11) 4: 37.U ncl Kr c e – S m ie ( 32) e akr l 3: 38. L a Antebelum – N eed You dy l N ow ( 38 ) 4: 39. Dr ke Ft. L i W a a l yne – M isM e s ( 06) 5: 40. S ea Ki ton Ft. N ik M i j– n ngs c i na L etti Go ( ng Dutty L o e ( v ) 3:51) 41. Bil Curi ly rngton – P r etty Good AtDrnki ’ Beer( i n 2:59) 42. T ao Cr Ft. L udars– Br k i uz ci ea yourheat( 07) r 3: 43.T he Ba P er y – I IDi Young nd r f e ( 44) 3: 44.T r i – I I’ L ove(3:59) an f t s 45.L aR oux – Buletpr ( 28 ) l oof 3: 46.L a Ga – Al a o( 31) dy ga ej ndr 4: 47.T he S c i – Br keven(4: rpt ea 19) 48. L ee Brce – L ove L i Cr zy i ke a ( 37) 3: 49.J y S ea Ft. N ik M i j– 2012 a n c i na (tAi T he End)( 42) I n’t 3: 50. U s – T her GoesM y Ba her e by ( 45) 4: 51.S aaBaeil – Ki ofAnythi r r les ng ng ( 30) 3: 52. L a Antebelum – O ur Ki of dy l nd L ove(4: 09) 53.S hontele – I posi e( 44) l m s bl 3: 54. T .. Ft. Ker Hi on – Got Your I i l s Ba k( 25) c 4: 55.Aubur F .I z – L aL aL a( 13) n t ya 3: 56.S oulaBoy T el’em – P retty Boy j l S w a ( 44) g 3: 57. Dr k F . T .. & S w i Bea – ae t I zz tz Fa ( 19) ncy 5: 58.Dai R uc e – Com e Ba kS ong rus k r c ( 3:56) 59. Care U nder ood – U ndo I ri w t ( 2:58 ) 60. M onia – L ove Al O v r M e c l e ( 3:50) 61. Bl ke S hel a ton – Al About l T oni (3: ght 25) 62.Ki CudiFt.Ka W es – Er s d nye t ae M e ( 13) 3: 63. R ik R os Ft. S tyl P – B. . . c s es M F ( ow i ’ M oney Fa t ( 09) Bl n s) 4: 64. L i e Bi T ow n – L i e W hi ttl g ttl te Chur h ( 05) c 3: 65. J s Al n – M y Ki P aty a on dea nda r ( 43) 4: 66.Da ughtr – S eptem ber( 00) y 4: 67.Za Br n Ba – F e ( 48 ) c ow nd r e 3: 68. N ew B oyz Ft. I z – Br k M y ya ea Ba k( 02) n 3: 69.Kei U r n – Im I ( 35) th ba ’ n 4: 70. Eaton C or n – R ol W i I s bi l th t ( 29) 3: 71.J h T ur – Al O verM e( 21) os ner l 3: 72. R odney At i – Fam ers k ns r ’ Da ughter( 29) 3: 73. J r N i a – L over L over er od em nn , ( 15) 3: 74.R ac lF at – W hy W at( 45) sa l ts i 3: 75.L i n P ak – T he Ca l t(5:43) nki r tays 76. Da i Guetta & C hrsW ii F . vd i ls t l Fer e & L M FAO – Getti ’ O verYou gi n ( 08 ) 3: 77.P i – GltterI T he Ai ( 49) nk i n r 3: 78.Za Br n Ba Ft.Al n J c s c ow nd a a k on – As he’s ak ng A w a ( 45) S W li y 3: 79.Ka W es – P ow er( nye t 4:54) 80. S ha ia Ft. F es ygr kr r hl ound – W aa W aa ( hi T i e For Afia k k T s m rc ) ( 22) 3: 81.F na i – Bi s eet(4: a t sa tter w 05) 82. S el ena Gom ez & T he S cene – R ound A nd R ound ( 08 ) 3: 83. Cr i M or n – T hi Ai ag ga s n’t N othi’( 02) n 4: 84.Ci r F .L udars R i ( 36) aa t c i – de 4: 85.T he R ea S et – L ove L i W oe dy ke ( 21) 3: 86. M ia r nda C os ove – Kis U gr si n ( 19) 3: 87.YG – T oot I A nd Boot I ( 03) t t 4: 88. J zm i S ulia – Hol ng You a ne lv n di Dow n ( n’I Cices ( 38 ) Goi n r l ) 3: 89. M umf d & S ons– L i e L i or ttl on M a ( 07) n 4: 90.N e- – Cha pa L ie( 19) Yo m gne f 4: 91.T he S c i – T he M a W ho Ca rpt n n’t Be M oved ( 02) 4: 92. J ti Bi us n eber – S om ebody T o L ove(3: 41) 93.3O H! Ft. Ke$ha– M y Fis Kis 3 rt s ( 13) 3: 94.Antoi Dods & T he Gr ne on egor y Br other Ft. Kely Dods – Bed s l on I uderS ong ( 06) ntr 3: 95.Geor S t at – T he Br a You ge r i e th T a e ( 36) k 3: 96.M ia L a ber – O nl P r e r nda m t y ettir ( 10) 3: 97.T oby Kei – T r ier th al hood ( 28 ) 3: 98.J h T hom ps – W a O ut Her os on y e ( 49) 3: 99. Gypti n – Hol You ( d Yuh) a d Hol ( 22) 3: 100. Br d P asey – A nythi L i a il ng ke M e ( 14) 4:

T he Bee Gees L ove S ongs 2010) – ( T rc lt a ki : s
01.T o L ove S om ebody 02.W or ds 03.Fr tO fM a is y 04.L onel Da y ys 05.How C a You M end A Br n oken Heat r 06.How Deep I YourL ove s 07.M or T ha A W om a e n n 08.O urL ove Don’ T hr I Al A w a t ow t l y 09.Em oti on 10.T oo M uch Hea ven 11.Heatbrea e r kr 12.I lndsI T he S t e m sa n ra 13.J i ulet 14.S ecretL ove 15.ForW hom T he Bel T ol l l s 16.HeatL i M i r ke ne 17.Cl erT ha Cl e os n os 18.ICoul N ot L ove You M or d e 19.W eddi Da ng y 20.L over A nd Frends Bee Gees R ona Kea ng s i – & n ti

P i – Gr tes Hi S o Fa !!( nk ea t ts r! 2010)
T r cl t a ki : s 01.GetT he P aty S tated r r 02.T her You Go e 03.Don’ L et M e Get M e t 04.J t L i A P il us ke l 05.F m iy P orr i a l t at 06.T r oubl e 07.S tupi Gil d rs 08.W ho Knew 09.U + U rHa nd 10.Dea M R . r i r P esdent 11.L ea M e Al (Im L onel ve one ’ y) 12.S o W ha t 13.S ober 14.P l s Don’ L ea e M e ea e t v 15.Ba I l d nfuence 16.Funhous e 17.IDon’ Beleve You t i 18.W ha yaW a Fr M e ta nt om 19.R as YourGls ie as 20.Fuc i P erect kn’ f 21.Heatbrea Dow n r k

J ti T i bera – Esenti l i ( us n m l ke s a M xes 2010) T rc lt a ki : s
01.Cr M e A R i ( r Vega Voca M i y ver Dity s l x) 02.L oveS toned / IT hi S he Know s T i to R em i nk ( es x) 03.L i IL ove You ( s ent J xx Voca M i ke Ba em a l x) 04.R ockYourBody ( a O a ol M i P ul kenf d x) 05.S enorta( nis um C l M i i Ha ’ N ub x) 06.M y L ove (S teve A ngel & S eba ti n I os) o s a ngr o 07.S exyBa k( i L oves em i c L nus R x) 08.L oveS toned / IT hi S he Know s J ti R em i nk ( us ce x) 09.W ha Goes ound … C om es ound ( ebati L egerR em i – R a o Edi) t Ar Ar S s en x di t 10.R ockYourBody ( a S nderK ei l nenber s us I T he Cl M i g’ J t n ub x) 11.S exyBa k( okerae R em i c P fc x)

Depeche M ode – T ourofthe U ni s [L i e i Ba c ona ( ver e v n rel ] 2010)
T r cl t a ki : s CD1: 01 – i chans n i 02 – w r ong 03 – hol to f e eed 04 – w ak ng i m y s li n hoes 05 – i’ no good ts 06 – aques on ofti e ti m 07 – pr ous eci 08 – fy on the w i c een l ndsr 09 – j ezebel 10 – hom e( cous c a ti) CD2: 01 – com e ba ck 02 – polc oft uth iy r 03 – i yourr n oom 04 – if you eel 05 – enj the sence oy i l 06 – neverl m e dow n a i et gan 07 – dr s i bl c esed n ak 08 – srpped ti 09 – behi the w heel nd 10 – per ona j us s l es 11 – w ati f the ni i ng or ght

R i nna– L oud ( ha 2010) T rc lt a ki : s
01 S & M 02 W ha’ M y N a e ( ea Dr k ) ts m f t ae 03 Cheer ( i T o T ha) s Drnk t 04 Fa ng di 05 O nl Gil(n the W ord) y rI l 06 Caior aKi ( lf ni ng Bed) 07 M a Dow n n 08 R ani M en ( ea N ik M i j i ng f t c i na) 09 Com plc t d ia e 10 S k n i 11 L ove T he W a You L i ( ea Em i ) y ef t nem 12 W ha’ M y N a e ( son R i nna ts m Ver i ha ) 13 W hos ha Chik( i N i T t c Dortos ght) 14 O nl Gil(n the W ord)R em i y rI l x 15 S tikU p ( he S a da N i L i S ong) c T tur y ght ve

P et S hop Boys U l m a ( – ti te 2010) T rc lt a ki : s

01.W es End Gil 4: t rs 05 02.S ubur a4: bi 01 03.I’ A S i 5:00 ts n 04. W ha Ha I Done T o Des v t ve er e T hi? 4: s 20 05.Al a O n M y M i 3:57 w ys nd 06.Heat4: r 17 07.Dom i Da ng 4: no nci 18 08.L ef T o M y O w n Devi 4: t ces 45 09.Bei Borng 4:51 ng i 10. W her T he S treets Ha N o e ve N a e ( Ca T a M y Eyes O f m I n’t ke f You)4: 32

11.Go W es 5:02 t 12.Bef e 4: or 05 13.S e A Vi ( ha T he W a L ie I) da T ts y f s 4: 01 14.N ew Yor Ci Boy 3: k ty 20 15.Hom e A nd Dr 3:58 y 16.M ia l 3:55 r ces 17.Im W i S tupi 3: ’ th d 27 18.L ove E c 3: t . 33 19.T ogether3: 30

Bar W hi – I on ( ry te c 2010) T rc lt a ki : s
01.L ove’s hem e T 02.Ca Get Enough ofYourL ove, be n’t Ba 03.You’retheFis the L at, y Ever ng r t, s M ythi 04.Honey P l s Ca YaS ee ea e, n’t 05.N ever N everGonnaGi YaU p , ve 06.Im GonnaL ove You J taL i e M or Ba ’ us ttl e, by 07.I’ Ecs s W hen You L a Dow n N ext to M e t s tay y 08.Im Q uaii to S a sy You ’ lfed ti f 09.S haL aL aM ea IL ove You ns 10.L et the M us P l y i a c 11.S ho’ You R i ght 12.P r ci W ha You P r ch a tce t ea

R obbi W ilm s I A nd O ut O fConsi nes: T he Gr tes His e la – n cous s ea t t 1990– 2010 ( 2010)
T r cl t a ki : s DI CO 01 S 01.S ha e m 02.Heata dI r n 03.M or ng S un ni 04.You Know M e 05.Bodi es 06.S he’sM a donna 07.L ovelght i 08.R udebox 09.S i S i S i n n n 10.A dver ii S pa ts ng ce 11.M a M e P ur ke e 12.T rppi i ng 13.M iunder tood s s 14.R a o di 15.S exed U p 16.S om ethi Bea f ng utiul

17.Com e U ndone 18.Feel 19.M rBoj ngl a es DI CO 02 S 01. I W ilT ak a d Holyw ood W il l l n l l L iten s 02.S om ethi ****** n’ 03.T he R oa T o M a l y d ndaa 04.Eter ty ni 05.L et L ove Be Your Ener gy 06.S upr e em 07.Ki ds 08.R ock DJ 09.I’ O nl U s ts y 10.S he’s he O ne T 11.S t ong r 12.N o R egr ets 13.M il um lenni

14.L et M e Enter an You ti 15.A ngel s 16.S outh O fT he Bor der 17.L a Da zy ys 18.O l Bef e IDi d or e 19.F eedom r 20.Ever ng C ha ythi nges DI CO 03:B S I A N D R A R I I S DES T ES 01.O f ten

02.Kaa S ta r oke r 03.T oxi c 04.M y Cul e tur 05.N obody S om eda y 06.GetA L i e Hi ttl gh 07.O ne Fi Da ne y 08.Cofee, eaa S ym pa f T nd thy 09.Do M e N ow 10.T he P osc r t ad

11.M eet T he S tas r 12.Don’ S top T ak ng t li 13.Don’ S a N o t y 14.L ones rR ii ta s ng 15.L ol a 16.T he O nl O ne IKnow y 17.Els k ati 18.L ong W akHom e l

J m es unt – S om e Ki O fT r a Bl nd oubl ( e 2010)
T r cl t a ki : s 01.S ta the N i y ght 02.Da nger ous 03.Bes L ad P l ns t i a 04.S o Fa Gone r 05.N o T eas r 06.S uper ta s r 07.T hes Ar the W or e e ds 08.Calng O ut YourN a e li m 09.Heat ofGol r d 10.I lBe YourM a ’ l n 11.I T i e I Al IHa f m s l ve 12.T ur M e O n n

John L ennon – Gi m e S om e T r ( m uth 2010)
14.I ol ti s a on 15.I a ne m gi 16.Ha X m a ( a I O v r ppy sW rs e ) 17.Gi P ea A Cha ve ce nce 18.O nl P eopl y e CD2 W om a n 1.M other 2.Hol O n d 3.You Ar Her e e 4.W el W el W el l l l 5.O h M y L ove 6.O h Yoko! 7.Gr O l W i M e ow d th 8.L ove 9.J l Guy eaous 10.W om a n 11.O ut T he Bl ue 12.Bl s es You 13. N obody L oves You ( hen W You’ e Dow n And O ut r ) 14.M y M um m y’ Dea s d 15.Im L os You ’ i ng 16.( us L i e S tati O ver J t k ) r ng 17.#9 Dr m ea 18.Bea f Boy ( ri Boy) utiul Dalng CD3 Bor ow ed T i e r m 1.M i Ga es nd m 2.N obody T ol M e d 3.Cl nup T i e ea m 4.Crppl I i i ed ns de 5.How Do You S l eep? 6.How ? 7.I ti ntui on 8.Im S teppi O ut ’ ng 9. W ha tever Gets You T hr T he u Ni ght 10.O l DitR oa d r d 11.S c r a ed 12.W ha You Got t 13.Col T ur e d ky 14.N ew Yor Ci k ty 15.S ur i e S ur i e (S w eet Bid O f prs prs r P aa r dox) 16.Bor ow ed T i e r m 17.L ook At M e 18.W a ng T he W heel tchi s CD4 R oots 1.Be- A -ul Bop- L a 2.You Ca Ca M e n’t tch 3.M edl R i I U p/R ea T eddy ey: p t dy 4.T i A$ ght 5.Ai tT ha aS ha e n’ t m 6.S w eet L i e S i ttl xteen 7.Do You W a Da nna nce 8.S lppi ’a S ldi i n nd i n’ 9.P eggy S ue 10.M edl Brng I O n Hom e/S end ey: i t M e S om e L ovi ’ n 11.YerBl ( i e ues L v ) 12.J t Beca e us us 13.Boney M or e oni 14.BeefJ k er y 15.YaYa 16.Hound Dog ( i e L v) 17.S tandBy M e 18.Her W e Go Agan e i

T r cl t a ki : s CD1 W or i Cls Her kng as o 1.W or i Cls Her kng as o 2.I ta Kam a ( e Al S hi O n ns nt r ! W l ne ) 3.P ow erT o T he P eopl e 4.God 5.IDon’t W a Be aS ol erM a a nna di m IDon’ W a Di t nna e 6.Gi m e S om e T r m uth 7.S unda Bl y oody S unda y 8.S teelAnd Gls as 9.M ea Ci t ty 10.IDon’ W a Fa I t nna ce t 11.R em em ber 12. W om a I T he N i n s gger O f T he W ord l 13.IFound out

T a orS w it– S pea N ow ( uxe Edi on)2010) yl f k Del ti (
T r cl t a ki : s Dic1 s 1.M i 3:50 ne 2.S pak Fl 4: r s y 20 3.Ba T o Decem ber4:53 ck 4.S pea N ow 4: k 00 5.Dea J 6:43 r ohn 6.M ea 3:57 n

7.T he S tor O fU s 25 y 4: 8.N everGr U p 4:50 ow 9.Encha nted 5:52 10. BetterT ha R evenge 3: n 37 11.nnocent 5:02 I 12. unted 4: Ha 02 13. at Kis 07 L s s 6: 14. ong L i 5:18 L ve

Dic2 s 1.O ur 3:58 s 2.I T hi W a A M ovi 3:54 f s s e 3.S uper a 4: m n 36

4. Ba k T o Decem ber ( c Acous c ti) 4:52 5.Ha unted (Acous c 3: ti) 37 6.M i ( S Ver i 3:50 ne U son)

7. Ba k T o Decem ber ( S Ver i c U son) 4:53 8.T he S tor O fU s U S Ver i 4: y ( son) 26

M i el cha Bubl – Cr zy L ove [Hol ood Edi on] ( e a l yw ti 2CDs 2010)
T r cl t a ki : s CD1 01.Cr M e A R i 04: y ver 14 02.Al O fM e 03: l 07 03.Geor aO n M y M i 03: gi nd 08 04.Cr zy L ove 03: a 31 05.Ha ven’t M et You Yet 04: 05 06.Al IDo I Dr m O fYou 02: l s ea 32 07.Hol O n 04: d 06 08.Heata T oni 03:52 r che ght 09. You’ e N obody T il S om ebody r l L oves You 03: 07 10. Ba You’ve Got W ha I T a by t t kes 03: 20 11.At T hi M om ent 04: s 37

12.S tadus W i N a al 7 03: r t th tur ly 15 13. W ha tever I T a t kes ( i R on w th S exs i 04: m th) 34 14.S om e Ki O fW onder ul 04 nd f 03: CD2 01.Holyw ood 04: l 15 02.At T hi M om ent(L i e 04: s v ) 32 03. Ha ven’t M et You Yet ( i e) L v 05: 22 04.End O fM a 03:54 y 05.M e And M r .J s ones L i e 03: ( v ) 44 06.T w it& S hout( i e 01:52 s L v) 07.Heata T oni (L i e 03: r che ght v ) 48 08.Bes O fM e 04: t 33

L a Ga – Fem ae I ti ( dy ga l ntui on 2010)
T r cl t a ki : s 01.Elc rc Kis L i Ver i e t i s ( ve son) 02.N o Fl oods 03.W onderul f 04.R ockS how 05.Bl ueber y Kis r ses 06.O h W el l 07.Ka L ie ndy f 08.W ih You W er Her s e e 09.Fool M e Agan ( ed i Hones Eyes t ) 10.R ed And Bl ue 11.W or ds 12.S om ethi Cr zy ng a

El JohnA nd L eon R usel – T he U ni ( ton sl on 2010) Gr ba en L osÁngel aprncpi de es a o,con mús i ta com o a do es i i os te ñ i nvi dos cos “Bra W i on”,“Booker T ”,“Don W a” y “N ei Young”. Ca er Cr e ha in l s s l m on ow fl a lss i im do a es onespaaun doc r umenta,c ea ta bi un m om ento de l l r ndo m én a hitorayaque esl prm er vez que lss i s i a i a a es onesde gr bai de l mús a d a cón a i e c El ha s gr ba s U n r s o con s do “s ton n i do a da. egitr oni etenta per con un toque ” o m oder no.
T r cl t a ki : s 1.I I W an’ F rBa 3: ft s t o d 42 2.Ei Hundr Dola S hoes 22 ght ed lr 3: 3.Hey A ha 5: b 39 4.Gone T o S hioh 4:50 l 5.Jm m i R odgers ea 3: i e ’ Dr m 42 6.T her s o T om or ow 3: e’ N r 45 7.M onkey S ui 4: t 45 8.T he Bes P at O fT he Da 4: t r y 45 9.A Dr m C om e T r 5:05 ea ue 10. hen L ove I Dyi 4:50 W s ng 11. S houl Ha S ent R os 5: I d ve es 18 12. r S houl Ha T ur Heats d ve ned T o S tone 3: 47 13. ever T oo O l ( o Hol N d T d S om ebody)4:57 14. he Ha O fA ngel 4: T nds s 43

T r cl t a ki : s 1.N a ona R a om ( 05) ti l ns 4: 2. Jm m i S t n i I T he R an i e a d ng n i ( 16) 4: 3.S ta ons fT he Cr s 4:59) ti O os ( 4. A S l ow Dr g W i Jos ne a th ephi ( 43) 2: 5.Fve S m alW or ( 45) i l ds 4: 6.Chur hU nder ound ( 02) c gr 5: 7.You Hung T he M oon ( 3:55)

El i Cos l – N a ona R a om ( vs tel o ti l ns 2010)

8. Bulets For T he N ew - n Ki l Bor ng ( 35) 3: 9.IL os You ( t 2:56) 10.Dr W a on, P r ume( 41) . ts I es 3: 11.O ne Bel R i ng ( 38) l ngi 3: 12.T he S pel T ha You Cat( 32) l t s 2: 13. T ha’ N ot T he P at O f Hi ts r m You’ e L ea i ( 43) r v ng 4: 14.M y L ovel Jezebel( 32) y 2: 15.Al T hes S t a s( l e r nger 5:53) 16.A Voi I T he Dak( 36) ce n r 3:

A v i L a i – Esenti lM i ( rl vgne s a xes 2010)
T r cl t a ki : s 01.Com plc t d( he M arx M i ia e T t i x) 02.Gilrend (Dr L uke M i rfi . x) 03.Hot(W oldeck R em i f x) 04.S k Boi Acous cVer i 8er ( ti son) 05.M y Ha Endi ( ppy ng Acous cVer i ti son) 06.T a M e A w a ( ke y Acous cVer i ti son) 07.N obody’ Hom e( s Acous cVer i ti son) 08.He W a n t( s ’ Acous cVer i ti son) 09.W hen You’ e Gone ( r Acous cVer i ti son) 10.Gilrend ( unki X L M i rfi J e x)

T r cl t a ki : s 01 Cel a on ( ebr ti HV2 Hys ’ R em i terX x) 02 L aI l Boni L el P aaT ute(HV2 Hoppi Extended R em i sa ta a l ng x) 03 T rggerng YourS ens ( i i es HV2 Extended Da R em i nce x) 04 I a c( s a HV2 Extended R em i x) 05 Gi I 2M e ( ve t HV2 S tik A nthem R em i cy x) 06 4 M i nutes HV2 Exodus em i ( R x) 07 Hey You ( HV2 N a a Extended R em i tur l x) 08 R a O fL i (HV2 El ti R em i y ght eva on x)

M a donna– Get U p!I’ T i e( t s m HV2 P r oyec )( t 2010)

R ik M ati – R em i ( cy rn xes 2010)
T r cl t a ki : s 01.A m or[N ew R em i S aa m R em i x la ] 02.Ba bú [Eduv p R em i m i x] 03.Bela[R em i l x] 04.Bom bon De Azuc r( +M Clsi Cl M i a M asc ub x) 05.Cor zón [JS .R a o Edi a . di t] 06.Déj te L l r[Dj ha Huela a eva C po v] 07.Di e Q ue M e Q ui m eres nce M i [Da x] 08.Donde Es r s( son R em i taa Ver i x) 09.Dr I O n M e (regeton m i op t x) 10.IDon’ Cae [L uny T unes egga t r R eton M i x] 11.I’ Ali [Bonus r c ] t s rght T ak 12.L aBom ba( em i dub m i r xx) 13.L i i L aVi L oca( ia v ng’ da m j ngos ai ti m i m rqui n x) 14.L oa [Geor N oregaR a o Edi ded ge i di t] 15.M ai ( ub M i ra Cl x) 16.P ega ( elc r r m i ) te e t o e x 17.S ha YourBon- [Fer ndo Gai y Cl M i ke Bon na rba ub x] 18.S he Ba [R em i ngs x] 19.S ol Q ui o Am ate (Extended Cl M i C on Chrs naAguier o er r ub x) i ti la

ErcCl pton – Cl pton ( i a a 2010)
T r cl t a ki : s 01.T r velng Al 03:55 a i one 02.R ocki Char04: ng i 05 03.R ie R uns vr Deep 05:53 04.J udgem ent Da 03: y 14 05.How Deep I T he O cea 05: s n 30 06.M ik a 03: l m n 21 07.Cr zy A bout You Ba 04: a by 09 08.T ha’ N o W a T o Get Al 06: ts y ong 08 09.Ever ng W il Ali 03:52 ythi l Be rght 10.Di m onds 23 a 04: 11.W hen S om ebody T hi You’ e W onderul nks r f 02:51 12.Had T i es 46 r m 03: 13.R oli A nd T um blng 05: lng i 18 14.Autum L ea 05: ves 39

S a na– Gui rHea T he Gr tes Gui rClsisO fA l T i e ( nta ta ven ea t ta as c l m 2010)Del uxe Ed I eí es a a i ncr bl col bor cones …
T r cl t a ki : s 01. W hol L otta L o e ( e turng e v fa i ChrsCor l i nel) 02. Ca You Hea M e Knocki n’t r ng ( ea i S cott W eia f turng l nd) 03. S uns ne O f Your L ove hi ( ea i R ob T hom a) f turng s 04. W hie M y Gui rGentl W eeps l ta y ( ea i I aA re & Yo- M a f turng ndi . i Yo ) 05. P hotogr p ( e turng Chrs ah f a i i Da ughtr y) 06.Ba I Bl c ( e t i N a) ck n ak f a urng s 07. R i sO n T he S tor ( ea i der m f turng Ches ter Benni ngton & Ra y M a r nzaek) 08.S m oke O n T he W a ( ea i ter f turng J c S ha x) a oby ddi 09. Da nce T he N i ght A w a y ( ea i P a M ona n f turng t ha ) 10. Ba A Gong ( ea i Ga i ng f turng v n R osdae) s l 11. L i e W i ttl ng ( ea i f turng J oe Cocker ) 12. I Ai S uper ti ous ( ea i n’t s ti f turng J onny L a ng) 13. For una S on (f turng S cott t te ea i S ta pp) 14. U nder T he Brdge ( ea i i f turng A ndy Vaga) r s

Col a – Gr a e t hi ( dpl y e t s ts 2010)
T r cl t a ki : s 01.ViaL aVi v da 02.T he S centit i s 03.S peed O fS ound 04.Don´t P a c ni 05.Vi et Hil ol l 06.S hie vr 07.A M esa sge 08.I M y P l ce n a 09.Fx You i 10.Yelow l 11.L os t

12.T ak l 13.A W hiper s 14.P olti ik 15.God P ut A S m ie U pon YourF ce l a 16.T he Hades P at r t r 17.Cl ocks 18.W ha I tf 19.W hi S ha s te dow 20.S t a ber y S w i rw r ng 21.T r oubl e 22.L over I J pa – R ei O fL ove sn a n gn

S oundgaden – T el r epha s ( uxe Edi on)( ntam Del ti 2010)
T r cl t a ki : s Dic1 s 101.Al YourL i l es 102.Hunted Dow n 103.Fopp 104.Beyond T he W heel 105.Fow er( l BBC S esi s on) 106.Ha Al O ver nds l 107.Bi Dum b S ex g 108.Get O n T he S na e( i e k L v) 109.R oom A T housnd YeasW i a r de ( i e Ver i S ngl son) 110.R us Ca ty ge 111.O uts ned hi 112.S l ves Buldozer a & l s Dic2 s 201.J us i tP os ( i e es Chrs e L v) 202.Bith R i l r tua 203.M y W a ve 204.S uper unknow n 205.S poonm a n 206.Bl c Hol S un ak e 207. F l O n Bl ck Da ( deo el a ys Vi Ver i son) 208.Bur I M y Ha den n nd 209.Dus ty 210.P r etty N oos ( i on S N L ) e L ve 211. Bl U p T he O uts W ord ow i de l ( T V L i ‘N ’L oud) M ve 212.Bl c R an ak i

R ober P l nt – Ba O fJ ( t a nd oy 2010) R ober P l nt,el que f a v c ls de l l t a uer o aita os egendai L ed Zeppel ros i n, r es a m e c do dicogr io egr a l r a s áfc .
T r cl t a ki : s 1.A ngelDa nce 2.Centr ltw o o ni a ne 3.Ci Il M ar You O ne Da ndy ’l ry y 4.Even T hi S halP as w a s l sA y 5.Ham s w it W a r S f y 6.Hous ofCads e r 7.Im f li i l a i ’ alng n ove gan 8.M onkey 9.S aa YourKi t n ngdom M us Com e Dow n t 10.S iv rR i le der 11.T he onl s y ound tha m a s t tter 12.You Ca buy m y l n’t ove

T he R ol ng S tones 40 Clsis ongs 2010) l i – as S c (
07.A ngi e 08.You Got M e R ocki ng 09.S ha ttered 10.Honky T onk W om en 11.L ove I S t ong s r 12.M i Em oti xed ons 13.Keys o YourL ove T 14.A nybody S een M y Ba by 15.S teai M y Heat lng r 16.T umblng Di i ce 17.U nder o e O fT he N i cvr ght 18.Em oti lR es ona cue 19.I’ O nl R o k‘ ’R ol ts y c n l 20.L osng M y T ouch i 21.S treetFi ng M a ghti n 22.Gi m e S hel m ter 23.L et’s pend T he N i T ogethr S ght 24.( Ca Get N o)S a sa t on I n’t ti f c i 25.T he L at T i e s m 26.U nderM y T humb 27.GetO f O fM y Cl f oud 28.I’ Al O verN ow ts l 29.Gi m e S hel m ter 30.J pi’J c F ah um n a k ls 31.You Ca t Al a Get W ha You n’ w ys t W a nt 32.19th N er ous ea dow n v Br k 33.N ot Fa A w a de y 34. Ha You S een Your M other ve Ba by 35.S ym pa ForT he Devi thy l 36.M others i e Hel ’ L ttl per 37.S he’s R anbow A i 38.W id Hor es l s 39.R uby T ues y da 40.P ant I Bl c i t, ak

T r cl t a ki : s 01.S tat M e U p r 02.Br n S uga ow r 03.M is s You 04.Bea tO fBur s den 05.Don’ S top t 06.Ha ppy

S csorS iter – N i W or ( is s s ght k 2010)
T r cl t a ki : s 01 N i W or ght k 02 W hol N ew W a e y 03 Fie W i Fie r th r 04 Any W hi W a ch y 05 HaderYou Get r 06 R unni O ut ng 07 S om ethi L i T hi ng ke s 08 S k n T hi Ca i s t 09 S k n T i i ght 10 S ex a Vi ence nd ol 11 N i L ie ght f 12 I s e L i nvii bl ght

N ei Di m ond – Dr m s 2010) l a ea (
A punto de cum plr70 a osy t a cnco déca sde car a N ei Di m ond hagr ba i ñ rs i da rer , l a a do porfn elál i bum con elque s pre has a Dr m s unacol ón de 14 c n i i em oñ do. ea es ecci a cones l egendai s com pues sporgr ndesa ra , ta a utoresde l er r c . E m íco atitai uye en a a o k l ti r s ncl es l nza i te a m ento s c nci us a ones f v rta de l Bea es T he Ea es L eonad Cohen, ao i s os tl , gl , r N i s R a N ew m a L eon R usel y BilW i s entr otr a es l on, ndy s n, s l l ther, e os utor . Elál bum conti l mús a q i l aN ei Di m ond cua er j ene a i ue nfuyó c l a ndo a oven, com enza ndo con “L et I Be M e”,popul rza por l Every Br t ai da os l other en 1960. En es “ba de s te úl r ecuerdos nosencontr m osta bi con “Bl ckbid” y “Yes da “de l Bea es “A ” a m én a r ter y os tl , S ong f You “de L eon R usel “Al Agan ( a al ” de Giber O ’ ulia , n’t N o or s l one , i N tur ly) l t S lv n “Ai S uns ne” de Bil i sy otr s a em bl áti de l a os y 70. hi l W ther o tem s em cos os ñ 60 P er a ás “Don’t Forget M e” de Har N i s “Feel L i Hom e” y “L os You” de o dem , ry l on, s s ke i ng Ra ndy N ew m a “Des a n, per do” de Gl Frey y Don Henl (o i pr s o a voz y en ey l nter eta ol gui ra o eli pr i nte “Hal uj h” de L eonad Cohen. Y com o br tar ) m es ona lel a r oche fna un i l a , a ver i de s “Im aBelever que Di m ond gr bó por v z p i er y f elgr n uto- són u ’ i ”, a a e r m a ue a éxi de l M onkees to os .

N a r – Gr a e tHi ( zaeth e t s ts 2010)
T r cl t a ki : s CD 01 01.R a m a z ( za na 3:52) 02.Ba Ba Boy ( d d 3:59) 03.M or ng Dew ( 15) ni 3: 04.Go Dow n Fi ng ( 08) ghti 3: 05.L ove Hur s 3:54) t( 06.S ha ngha’ I S ha id n ngha ( 46) i 3: 07. T eena N er o Br kdow n ge v us ea ( 45) 3: 08.Dr m O n ( 28) ea 3: 09.HarO fT he Dog ( 23) i 3: 10.Hol R oler( 27) y l 3: 11.Car O ut Feelngs 3: ry i ( 21) 12.T el a ( egr m 7:51)

13.Expect N o M er y ( 29) c 3: 14.Gone Dea T r i ( 46) d an 3: 15.P l ce I YourHeat( 04) a n r 3: 16.M a T he S uns ne ( 33) y hi 3: 17.Holda ( 40) i y 3: 18. Ever Young M a s Dr m y n’ ea ( 21) 3: 19.L ove L ea T o M a ds dnes ( 44) s 3: 20.R uby T ues y ( 31) da 3: 21.A ni as 4: m l ( 05) CD 02 01.Br oken Dow n A ngel 3: ( 47) 02.T hi Flght T oni (3: s i ght 26) 03.M y W hi Biycl ( 30) te c e 3: 04.W oke U p T hi M or ng ( s ni 3:55)

05.T urn on YourR eceie ( 21) v r 3: 06.You’ eT he Vi i ( 37) r oln 3: 07.IDon’ W a T o Go O n W i t nt thout You ( 49) 3: 08.N o M ea Ci ( 33) n ty 6: 09.W ha teverYou W a Ba ( 01) nt be 3:

10.S ta ( r 4:57) 11.Heat s ow n Col ( 16) r’ Gr d 4: 12.Dr s to Kil 3: esed l ( 34) 13.M oonlght Eyes 3: i ( 39) 14.L i e P at ofYou ( 33) ttl r 3: 15.W hereAr You N ow ( e 3:59)

16.P i O fM y Heat( 30) ece r 4: 17.W i nnerO fT he N i (4: ght 14) 18.Ever T i e I R ans 4: y m t i ( 14) 19.S tea r ler( 32) m o l 4: 20. W hen the L i ghts Com e Dow n ( 30) 3:

P l cebo – Ba e f the S un [Es a Edi on] ( a ttl or pecil ti 2010)
T r cl t a ki : s Dico1 s 1.Ki L i tty tter 2.As a Heat htr y r 3.Ba e ForT he S un ttl 4.ForW ha I’ W or t ts th 5.Devi I T he Detal ln is 6.Brght L i i ghts s e ver i (i ngl son) 7.S pea I T ongues kn 8.T he N ever Endi W hy - ng 9.J i ulen 10.Ha You’ e Gone ppy r 11.Br the U nder a ea w ter 12.Com e U ndone 13.Ki O fM edii ngs cne Dico2 s 1.T rggerHa Ha i ppy nds 2.M ons T r k ter uc 3.Br the U nder a ( l ) ea w ter S ow 4.U niex s 5.Beca e IW a You ( edux) us nt R 6.Blnd ( edux) i R 7.Dr g ( edux) a R 8.T w enty Yeas R edux) r( 9.S oul a ( edux) m tes R 10. T rgger Ha i ppy Ha nds ( f l Bufao Da ughterR em i x)

J e S ara o t i ni Bl c S w a A nd W or hol W i r ( ak ns m e zads 2010)
T r cl t a ki : s 01 – P r oni on em ti 02 – Dr m S ong ea 03 – P yr hi Vit r a r c co i 04 – L i Yeas w a ght rA y 05 – S oltude i 06 – L i ew or h L a ttl t ne 07 – T he Gol R oom den 08 – T w o S i to Ever S tor des y y 09 – W or hol W i r m e zads 10 – W i i the T r nd n ees 11 – God i Cr ng s yi

VA – T he P op Yeas T he 70s 10 CDs r– ( Boxs 2010) et
T r cl t a ki : s Dic 1 s: 1. T he Gues W ho – A m erc n s ia W om a (#19) n 2. N or a Gr m n eenba – S pii I um rt n T he S k ( y #1) 3.S hocki Bl – Venus #8) ng ue ( 4.F edaP a – Ba O fGol (#1) r yne nd d 5. Char en O f T he Boad – Gi im r ve M e J t A L i e M or T i e( us ttl e m #3) 6. J ohnny J ohns on & T he Ba a ndw gon – ( a e I) O n T he Bl m t P ony Expr s #7) es ( 7. Edion L i s ghthous – L ove Gr s e ow ( her M y R os ay Goes ( W e em r ) #1) 8.Chrs e – Yelow R ie ( i ti l v r #1) 9.M el ni – R uby T ues y ( ae da #9) 10. S i on & Gaf m runkel – Brdge i O v rT r e oubl W a ( ed ter #1) 11. Andy W ila s – Ca Hel li m n’t p Falng I L ove (#3) li n 12. El i P r l – T he W onder O f vs es ey You ( #1) 13. J ohnny Ca h – W ha I T r s t s uth ( #21) 14. F i W ea ar ther – N a a S i tur l nner ( #6) 15. R oger W hi k r – I Don’ tta e t Beleve I I Anym ore(#8) i nf 16. Jm R eeves – N obody’ Fool i s ( #32) 17. T he 5th Di enson – W eddi m i ng Bel Bl ( l ues #16) 18.Butter cotch – Don’ You Know s t ( #17) 19.T he P eddl s– Gile P . .IL ove er ri S You ( #34) 20.F m iy – S t a Ba ( a l r nge nd #11) Dic 2 s: 1. L ynn Ander on – R os Gaden s e r ( #3) 2. M i e O f T he R oa – Chipy ddl d r Chipy Cheep Cheep ( r #1) 3. T ony O ra l ndo & Da n – Knock w T hr T i es #1) ee m ( 4. Cl gh R odger – J c I T he oda s ak n Box ( #4) 5.S w eet – Co- ( Co #2) 6. Ba Ci R oler – Keep O n y ty ls Da ng ( nci #9) 7.M el ni – W ha Ha T hey Done ae t ve T o M y S ong, a ( M ? #39) 8. AlGr een – T ied O fBei Al r ng one ( #4) 9. Char en O f T he Boad – im r Ever ng’s ues y ( ythi T da #12) 10. T he Delonis– L aL a M ea I f c ns L ove You ( #19) 11.T he Fa s c – S om ethi O l ntatis ng d, S om ethi N ew ( ng #9) 12. R onni Dys – W hen You Get e on R i Dow n T o I ( ght t #34) 13. Andy W ila s – W her Do I li m e Begi ( hem e Fr “L ove S tor n? T om y”) ( #4) 14. P er y Com o – I’ I posi e r ts m s bl ( #4) 15.Bob Dyl n – W a ng T he R ie a tchi vr Fl ( ow #24) 16. T he Byr – Ches ds tnut M ae r ( #19) 17.F m iy – I M y O w n T i e (#4) a l n m 18.R edbone – T he W i Q ueen O f tch N ew O rea ( l ns #2) 19. R a S tevens – Brdget T he y i M i dget (T he Q ueen O f T he Bl ) ues ( #2) 20. Geor e Fa e & A l n P rce – gi m a i R os ( etta #11) Dic 3 s: 1.M ott T he Hoopl – Al T he Young e l Dudes #3) (

2.T . ex – T el a S a ( R egr m m #1) 3.S w eet – L i e W il ( ttl ly #4) 4.Ar gent – Hol YourHea U p ( d d #5) 5. Coln Bl tone – S a You Don’ i uns y t M i ( nd #15) 6.N i s – W i l on s thoutYou ( #1) 7. S i on & Gaf m runkel – A m erc ia ( #25) 8.Dr Hook – S yl i ’ M other( . v as #2) 9. Hal Q ui rey nne – N ew O rea l ns ( #19) 10.Bil i s– L ea O n M e ( l W ther n #18) 11.J ohnny N a h – ICa S ee Cl ry s n eal N ow ( #5) 12. AlGr een – L e ’ S ta T ogether ts y ( #7) 13. S l & T he Fa iy S tone – y ml R unni A w a ( n’ y #17) 14. Char en O f T he Boad – im r W or i O n A Buidi O f L ove kng l ng ( #20) 15. T he O ’a – Ba k S ta s J ys c bber ( #14) 16. M i e O f T he R oa – S a s ddl d m on And Dell h (#26) ia 17.F m iy – Bures (#13) a l l que 18. J ohnny Cah And T he Eva s ngel T em pl C hoi – A T hi Cal L ove e r ng led ( #4) 19. M a Da i – Ba Don’ Get c vs by t Hooked O n M e( #29) 20. El i P r l – A n A m erc n vs es ey ia T rl ( iogy #8) Dic 4 s: 1. L ou R eed – W ak O n T he W id l l Si ( de #10) 2.Da i Esex – R ockO n ( vd s #3) 3.S w eet – T he Baloom Bltz (#2) lr i 4. Bar Bl – Da n ( n A ry ue nci’ O S a da N i (#2) tur y ght) 5. T he N ew S eeker – You W on’ s t Fi AnotherF L i M e( nd ool ke #1) 6. Da n Fea i T ony O ra w turng l ndo – T i A Yelow R i e l bbon R ound T he O l e O a T r (#1) k ee 7.T . ex – 20th C entur Boy (#3) R y 8. T he Il Br sey other – T ha L a s t dy ( #14) 9.T he O ’a – L ove T r i ( J ys an #9) 10. R obert Kni ght – L ove O n A M ountan T op ( i #10) 11.Haol M el i & T he Bl N otes r d vn ue – I You Don’t Know M e By N ow f ( #9) 12. Bil P a – M e And M r .J ly ul s ones ( #12) 13. T he Drf s – L i S iter And iter ke s Br other( #7) 14.A ndy W ila s S oltar (#4) li m – i ie 15.Al t Ha m ond – Free El i ber m ectrc Ba ( nd #19) 16. Da Edmunds – Bor T o Be ve n W i You ( th #5) 17. Ar gent – God Ga R ock And ve R ol T o You ( l #18) 18.Focus S yl i ( – v a #4) 19. Gol den Earng – R a r L ove ri da ( #7) 20. T he Edga W i r nter Gr oup – Fa r nkens n (#18) tei Dic:5 s

1.Elc rcL i O r hesr – M aM a e t i ght c t a - M aBele (#22) l 2.Da i Esex – GonnaM a You A vd s ke S ta ( r #1) 3. Ba Ci R oler – S ha A-a y ty ls ng- L ng ( #2) 4.T er y J c s– S eaonsI T he S un r ak s n ( #1) 5.J ohn Denver– A nni ’ S ong (#1) es 6.T he T hr Degr – W hen W ilI ee ees l S ee You Agan ( i #1) 7.T he T ym es M sGr ce (#1) – . a 8.T he HuesCo p r ti – R ock T he r o a on Boa ( t #6) 9. T he Il Br sey other – S um m e s r Br eeze (#16) 10.S a na– S a baP aT i #27) nta m ( 11.Haol M el i & T he Bl N otes r d vn ue – T he L ove IL os (#21) t 12. M FS B – T S O P – T he S ound O f P hia phi ( l del a #22) 13.AlGr een – S haL aL a( a M e - - M ke Ha ppy)( #20) 14.T he Drf s– Kis ’ I T he Ba iter si n n ck R ow O fT he M ovi ( es #2) 15. Chale R i – T he M os ri ch t Bea f Gil( utiul r #2) 16.Bil S w a – ICa Hel ( ly n n p #6) 17.Helo – T el Hi ( l l m #6) 18.Fr tCls – Bea Ba ( is as ch by #13) 19. S how a ddyw a ddy – Hey R ock And R ol ( l #2) 20.T . ex – T eena Dr a ( R ge e m #13) Dic:6 s 1.Da i Esex – Hol M e Cl e (#1) vd s d os 2. Ba Ci R oler – Bye Bye Ba y ty ls by ( #1) 3. I n Hunter – O nce Bi a tten T w i ce S hy ( #14) 4.S al Huh A Gls O fCha pa ior as m gne ( #2) 5. Av r ge W hi Ba – P ik U p ea te nd c T he P i eces #6) ( 6.L a l – L a M am aa (#17) Bele dy r l de 7.L i L ew i – I’ I Hi Kis #6) nda s t sn s s ( 8. Es ther P hilps – W ha A li t Dif ence A Da M a e ( fer y k s #6) 9. T he T hr Degr – T a e Good ee ees k Cae O fYour el ( r s f #9) 10. T he T r m m ps– Hol Ba k T he a d c N i (#5) ght 11.Gl dysKni & T he P i – T he a ght ps W a W e W er – T r T o R em em ber y e y ( #4) 12.Ar Gaf t runkel– IO nl Ha Eyes y ve ForYou ( #1) 13. T a m y W ynette – S ta By m nd YourM a (#1) n 14. J ohnny M a s – Im S tone I thi ’ n L ove W i You ( th #10) 15.L eo S a – M oonlghti (#2) yer i ng 16. J ohnny N a h – T eas O n M y s r P il ( low #1) 17.Al een – L . . E ( Gr O V. . #24) 18.Helo – N ew Yor Gr l k oove (#9) 19.T . ex – N ew Yor Ci (#15) R k ty 20. S how a ddyw a ddy – T hr S teps ee T o Hea (#2) ven Dic:7 s 1.Boney M .– Da Cool #6) ddy (

2.A ndr T r Connecti – M ore, ea ue on M or M or (#5) e, e 3.M el M oor – T hi I I ( ba e sst #9) 4.T i Chal – IL ove T o L ove (#1) na res 5.T he O ’a – IL ove M us ( J ys i #13) c 6. W id Cher y – P l y T ha Funky l r a t M us ( i #7) c 7. Bil O cea – L ove R eal Hur s ly n ly t W i thout You ( #2) 8.T he Drf s– You’ e M or T ha iter r e n A N umber I M y L i e R ed Book n ttl ( #5) 9. T he I l Br sey other – Haves F r s r t o T he W ord ( l #10) 10. L i nda L ew i – Ba Im Your s by ’ s ( #33) 11. L eo S a – You M a M e Feel yer ke L i Da ng (#2) ke nci 12. T he W aker Br l other – N o s R egr ( ets #7) 13. Elc rc L i O r h sr – L i i e t i ght c e t a v n’ T hi (#4) ng 14.T . ex – IL ove T o Boogi (#13) R e 15. S how a ddyw a ddy – U nder T he M oon O fL ove (#1) 16.Ba Ci R oler – IO nl W a y ty l s y nna Be W i You ( th #4) 17. S m oki – L i i N ext Door T o e v ng Alc ( ie #5) 18.Doly P aton – J l ( l r o ene #7) 19. Erc Cam en – Al By M ys f i r l el ( #12) 20. Gl dys Kni a ght & T he P i – ps M i ght T r i T o Geor a( dni an gi #10) Dic:8 s 1. Bos – M or T ha A Feelng ton e n i ( #22) 2.R a J m – Bl c Betty (#7) m a ak 3.El i P r l – W a Dow n ( vs esey y #1) 4. T he J c s a k ons – S how You T he W a T o Go ( y #1) 5.Hea a – Boogi N i tw ve e ghts #2) ( 6.T he Em oti – Bes O fM y L ove ons t ( #4) 7.Haol M el i & T he Bl N otes r d vn ue – Don’ L ea M e T hi W a ( t ve s y #5) 8.Deni W ila s Free (#1) ece li m – 9. Ba c r – YesS i,I Ca Boogi c aa r n e ( #1) 10. Bil O cea – R ed L i S pel ly n ght l s Da nger( #2) 11.Gl dysKni & T he P i – Ba a ght ps by Don’ Cha YourM i (#4) t nge nd 12. O dysey – N a ve N ew Yor e s ti kr ( #5) 13. Eath,W i & Fie – S a da r nd r tur y N i (#17) te 14.S a na– S he’s ot T her (#11) nta N e 15.Boz S c ggs L i S hufl (#13) a – do fe 16. L eo S a – W hen I N eed You yer ( #1) 17. S how a ddyw a ddy – You Got W ha I T a ( t t kes #2) 18. T he Dool – L ove O f M y L ie eys f ( #9) 19. M ay M a Gr r c egor – T or n Betw een T w o L over ( s #4) 20. Dea End Ki – Ha I T he d ds ve R i (#6) ght Dic 9 s: 1.Vil ge P eopl – Y. . A .( la e M C. #1)

2.Boney M .– R aputi (#2) s n 3. Da Hatm a – I t n R epl y n r n nsa t a ( #8) 4.S aa Brghtm a & Hot Gosi – I rh i n s p L os M y Heat T o A S tas p t r r hi Tr ooper( #6) 5.Ba c r – S or y,’ A L a ( c aa r Im dy #8) 6.Co- o – Ba O l Da ( C d d ys #13) 7.Bil i s– L ovel Da ( l W ther y y #7) 8. Eath, W i & Fie – F n ay r nd r ats ( #14) 9. Elc rc L i O r h sr – S w eet e t i ght c e t a T ak n W om a (#6) l i’ n 10.Bl ??ys Cul – ( ue ter t Don’t Fea ) r T he R ea ( per #16) 11. P a S m i Gr up – Beca e tti th o us T he N i (#5) ght 12.T he Vi a s– Autom a cL over br tor ti ( #35) 13.I n Dur & T he Bl a y ockhea – Hi ds t M e W i YourR hythm S tik( th c #1) 14.S m oki – O h Caol( e r #5) 15. S a a m ntha S a – Em oti ng ons ( #11)

16. Evel “C ha pa yn m gne” Ki – ng S ha e ( m #39) 17.T he O ’a – U s T aBe M y Gil J ys ed r ( #12) 18. Gl dys Kni a ght & T he P i – ps Com e Ba And Fi s W ha You ck nih t S tated (#15) r 19. Er on – I Ca t S tand T he upti n’ R an( i #5) 20. T he T hr Degr – Gi i ’ U p ee ees vn Gi i ’I (#12) vn n Dic 10 s: 1. T he J c s – S ha e Your Body a k ons k ( Dow n T o T he Gr ound) (#4) 2. M c a F dden & W hi tehea – Ai d n’t N o S toppi U s ow ( n’ N #5) 3.T he N ol ns Im I T he M ood For a – ’ n Da ng ( nci #3) 4.T he Dool – W a eys nted (#3) 5.Er on – O ne W a T i upti y cket (#9) 6.T he P oi nterS iter s s - r( Fie #34) 7. Eath,W i & Fie – Af e T he r nd r tr L ove Ha Gone (#4) s

8.P hoebe S now – Ever N i (#37) y ght 9. T he T hr Degr – W om a I ee ees n n L ove (#3) 10.T he I l Br sey other – I’ A Dico s ts s N i (R ockDon’ S top) (#14) ght t 11. F a que – S t ut Your F r nti r unky S tuf ( f #10) 12.Gay’ Ga – Keep O n Da n’ r s ng nci ( #8) 13. S ecr Afar– T i e For Ac i et f i m t on ( #13) 14. I n Dur & T he Bl a y ockhea – ds R eaons o Be Cheer ul P at3)( s T f ( r #3) 15.S a Cae – Ever Da Hur s #3) d f y y t( 16. Af T he Fie – O ne R ul For ter r e You ( #40) 17. J s P res – T a O n T he uda i t ke W ord ( l #14) 18. Chea T rc – I W a You T o p ik nt W a M e( nt #29) 19.T oto – Hol T he L i (#14) d ne 20. M ea L oa – Ba O ut O f Hel t f t l ( #15)

M e des do dej pi ándol en l úl m apági una di ti s educ tia c rc t a es a ti na s ver da y a v s a iaur s s e ls obr a ventaa del opbox. j s Dr M iándols uno enti r a, ende m ás c o f onaque con m uchím a paa a … de óm unci s s l br s i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful