ใบเสนอราคา

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา
1. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..อยู่เลขที…่ ….……..….ถนน…………..……………………
ตําบล/แขวง……………………………..อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………………………………….…
โทร…………………………..…….. โดย ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร หนังสือเชิญยื่นซองโดยวิธีพิเศษ
เลขที่ ศธ 04258.49 / ว............ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 โดยตลอดและยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว
รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุรวมทั้งบริการซึ่งกําหนดไว้ในเอกสาร ตามราคาและกําหนดเวลาส่งมอบดังต่อไปนี้
ภาษี
กําหนด
ราคาต่อหน่วย มูลค่าเพิ่ม
รายการ
ที่
จํานวน
รวมเป็นเงิน
ส่งมอบ
(ถ้ามี)

ราคารวมทั้งสิ้น
(…………………………………………………………………………………………..…………)
ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคานี้ และโรงเรียนอาจรับคําเสนอนี้
ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลตามสมควรที่โรงเรียนร้องขอ

- 2 4. ข้าพเจ้ายอมรับว่า โรงเรียน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specificatons) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่ โรงเรียน พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้
โรงเรียน ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สําหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งโรงเรียนคืนให้ข้าพเจ้าไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าโรงเรียนไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
เสนอมา

วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ…………………

(ลงชื่อ)……………………………
(……………………………………)
ตําแหน่ง……………………………………….
ประทับตรา (ถ้ามี)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา
ห้าง ร้าน หจก. บริษทั .....................................................................................
เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ชั้น

สาระการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือ

หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2
วิทยาศาสตร์พื้นฐานเล่ม 1
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2
ประวัติศาสตร์
ม.1 สังคมศึกษา ศาสนา พระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละ สุขศึกษา
ศึกษา
ศิลปะ
ทัศนศิลป์ (วิฑรู โสแก้ว)
การงานอาชีพฯ งานบ้าน
My worldฯ 1
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

Exploring reading &writing 1

สํานักพิมพ์

จํานวน
(เล่ม)
160

อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
อักษรเจริญทัศน์
วพ.
วพ.

150
150
150

อักษรเจริญทัศน์

80

วพ.
อักษรเจริญทัศน์
ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช

160
120
160

160
160
160

60
60
160
160

50

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา
ห้าง ร้าน หจก. บริษทั .....................................................................................
เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ชั้น

สาระการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือ

หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
คณิตศาสตร์ เล่ม 1
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ เล่ม 2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ประวัติศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ม.2
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพละ สุขศึกษา
ศึกษา
ดนตรี-นาฎศิลป์
ศิลปะ
ทัศนศิลป์ (วิฑรู โสแก้ว)
การงานอาชีพฯ งานบ้าน
My worldฯ 2
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

Exploring reading &writing 2

สํานักพิมพ์

จํานวน
(เล่ม)
130

อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
สสวท.
สสวท.
สสวท.
วพ.
พว.

130
130
130
130
130
50
130
110

อักษรเจริญทัศน์

130

อักษรเจริญทัศน์
วพ.
อักษรเจริญทัศน์
ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช

50
55
120
130
50

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ห้าง ร้าน หจก. บริษัท ...........................................................................เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม.28
ชั้น

สาระการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือ

หลักภาษาและการใช้ภาษา
วรรณคดีและวรรณกรรม
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่ม 2
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เล่ม 2
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5 เล่ม
1
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6 เล่ม
2
พระพุทธศาสนา
หน้าที่พลเมือง
ม.3
สังคมศึกษา ศาสนา เศรษฐศาสตร์
และวัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์
ประวัติศาสตร์
กฎหมายน่ารู้ ม.ต้น
สุขศึกษาและพละ สุขศึกษา
ศึกษา
ดนตรี-นาฎศิลป์
ศิลปะ
ทัศนศิลป์ (วิฑรู โสแก้ว)
My worldฯ 3
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย

Exploring reading &writing 3

สํานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

จํานวน
(เล่ม)
120
120
120
120
30
30
120

สสวท.

120

วพ.
วพ.
วพ.
วพ.
วพ.
วพ.
วพ.

120
120
120
120
120
20
120

อักษรเจริญทัศน์
วพ.
ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช

50
55
120
50

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา (หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ห้าง ร้าน หจก. บริษัท ..................................เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชั้น

สาระการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือ

บร.ภาษาไทย เล่ม1
บร.ภาษาไทย เล่ม2
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 1
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 2
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 2
โลกดาราศาสตร์และอวกาศ
พื้นฐาน
ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1
ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 2
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 1
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 2
เคมีเพิ่มเติม เล่ม 1
ม.4
เคมีเพิ่มเติม เล่ม 2
ฟิสิกส์พื้นฐาน ม.4-6
สังคมศึกษา ศาสนา ประวัติศาสตร์ไทย
และวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
สุขศึกษาและพละ สุขศึกษา
ศึกษา
ดนตรี-นาฎศิลป์
ศิลปะ
ทัศนศิลป์ (วิฑูร โสแก้ว)
การงานอาชีพฯ งานบ้าน
My world 4
ภาษาต่างประเทศ Weaving It Together 1
ภาษาไทย

Fifty-fifty Intro
รวมราคา

อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.

จํานวน
(เล่ม)
80
80
80
80
80
80
170

สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
วพ.
วพ.
เอมพันธ์

40
40
40
40
40
40
170
40
80
80

วพ.
วพ.
อักษรเจริญทัศน์
ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช

50
80
80
80
40

ไทยวัฒนาพานิช

40

สํานักพิมพ์

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา (หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ห้าง ร้าน หจก. บริษัท .....................................เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชั้น

บร.ภาษาไทย เล่ม1

วพ.

จํานวน
(เล่ม)
86

บร.ภาษาไทย เล่ม2

วพ.

86

วรรณกรรมท้องถิน่

อักษรเจริญทัศน์

43

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 3

สสวท.

86

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 4

สสวท.

86

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 3

สสวท.

86

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

สสวท.

86

ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3

สสวท.

43

ชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4

สสวท.

43

ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3

สสวท.

43

ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 4

สสวท.

43

เคมีเพิ่มเติม เล่ม 3

สสวท.

43

เคมีเพิ่มเติม เล่ม 4

สสวท.

43

พระพุทธศาสนา

วพ.

80

หน้าที่พลเมือง

วพ.

80

วพ.

80

วพ.

80

พว.

43

เอมพันธ์

86

ดนตรี

อักษรเจริญทัศน์

50

นาฎศิลป์

อักษรเจริญทัศน์

50

วพ.

86

My world 5

ไทยวัฒนาพานิช

86

Weaving It Together 2

ไทยวัฒนาพานิช

43

Fifty-fifty book one

ไทยวัฒนาพานิช

43

สาระการเรียนรู้

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ม.5

รายชื่อหนังสือ

สังคมศึกษา ศาสนาและ
เศรษฐศาสตร์
วัฒนธรรม
ภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์สากล
สุขศึกษาและพละศึกษา
ศิลปะ

สุขศึกษา

ทัศนศิลป์ (วิฑูร โสแก้ว)
ภาษาต่างประเทศ

รวมราคา

สํานักพิมพ์

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รายการหนังสือแนบท้ายใบเสนอราคา (หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551
ห้าง ร้าน หจก. บริษัท ..................................เสนอ โรงเรียนกระแชงวิทยา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ชั้น

ม.6

สาระการเรียนรู้

รายชื่อหนังสือ

สํานักพิมพ์

จํานวน (เล่ม)

บร.ภาษาไทย เล่ม1
บร.ภาษาไทย เล่ม2
ภาษาไทย
หลักและการใช้ภาษา
ประวัติวรรณคดี
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 6
ชีวิวิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5
เคมีเพิ่มเติม เล่ม 5
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์เพิ่มเติม เล่ม 3
พระพุทธศาสนา
หน้าที่พลเมือง
สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒน เศรษฐศาสตร์
รรม
ภูมิศาสตร์
ศาสนาสากล
สุขศึกษาและพละ สุขศึกษา
ศึกษา
ดนตรี
ศิลปะ
นาฎศิลป์
ทัศนศิลป์ (วิฑูร โสแก้ว)

วพ.
วพ.
วพ.
อักษรเจริญทัศน์
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
สสวท.
วพ.
วพ.
วพ.
วพ.
วพ.
อักษรเจริญทัศน์

58
58
35
35
58
58
23
23
23
58
58
58
58
35
58

อักษรเจริญทัศน์
อักษรเจริญทัศน์
วพ.

50
50
58

My world 6
ภาษาต่างประเทศ Weaving It Together 3
Fifty-fifty book two

ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช
ไทยวัฒนาพานิช

58
23
35

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวมเงิน
(บาท)

รวมราคา
รวมเป็นเงิน
หักส่วนลด 20%
คงเหลือเงินสุทธิ
ตัวอักษร

(…………………..…………..)
(…………………..…………..)
(……………..………………..)
(………………………………………………………..)

(ลงชื่อ)
(……………..………………………………)
ตําแหน่ง………………………………………. ประทับตรา (ถ้ามี)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful