You are on page 1of 12

To Aeax{j)jJiTtKO l11JJtOTtKO Teayovot TOVAi" FtweY1J

CTlav1Jyvea1<t yivnat tjl1JM UTOV~yt ruiJeY1J MaetycJ fPeaY1(,()TlOvAO. To Tlav1Jyvet 1frav TlOA.V sa ~OTlO~1frav A.iyo~. T cJea av(}i(oV'V ra KA.aeta. 'Tail-avo ta aetoTlA.erJl-ivo Jl-ta xaea 1j~av to Ka1JJl-ivo". Baardei OeaKo~ to Veeo, ottjlaet ro Tlav1Jyvet. ~EexovJl-: tfJya, otC;eJl-e. XKauav at Jl-ovk~ yta Veeo Kat ra UTOZXeta an' ~1Joitjla. rteone~ xooeooove. Ki awa ra A.tav0Jl-0VA.aea neaave va tjlocp1juoV'V. Teid xaea UOV, avatC;1J. 'TtcJeY1Jva ftC ro ipouordv: fJaA. ' ra TleofJa~a UT1JUTav1J': Tpeu; A.vytet~ uV'Va(onat, s' va nav , va TloV'V~OV ueaKov: -ATloA.a, 0eaKo JI-: to Veeo. -ATloA.a, 0eaKo JI-: to Veeo va mel zo Tlav1Jyvet. Sivo~ el~t, otC;e ftC... "

°

°

B&v n~Jl-TlOA.te~ avozna Kat UTa ~A.A.ta ~OV~Jl-0uxo. MaetycJ fPeaYKOTlOvAO. KeeJttiuav Kat ~ 'aeJtti(}ta ~OV~ {J}~~1Jv Tloota ~OV~ Kd~{J}. ATlofJeaov~ '~atJttiUT1JKaV to 0eaKo v 'anaJl-cJuoV'V, Kat ~1JvavyovA.a Jl-e 0eOuta UTOVIlapraaao ~eafJaVe. X~1J roveva aas eofJOA.1Juav Jl-TleOUTa 'va~ KafJaA.Me1J~' Kea~oVUe Kat UTOxtet ~OV OA.OXeVUO Konaet. T cJea ° OeaKo~ Jl-0VyKetUe Kat fJy1jKe an ' ~1Ju1l1JA.ta ~OV. Kat ftC ~1JyvcJJl-1JUKt~1JKe Kat Jl-e ~O vov ~OVliet: - KaA.cJ~ ~OytO~ TlcJeXt~at, KaA.cJ~ ~O KOA.a~UtOJl-0V. Tu; A.vyeet~ ayvanetjle Kat ~etxet va n~ cpayet. M' KafJaA.Me1J~ xVJl-1JC;e Kat tov ttooonatde». Tov 0eaKov KaKOcpav1JKe, TlOA.Vsou fJaevcpav1J.

°

TvA.iynat UTOaA.0Yo, ftC A.Vuua TlokJtdet, va xarantei to aA.0Yo JI- ' OA.OV KafJaA.Me1J· ior Bya(et cp{J}na an ' to UTO~ zou; OVeA.ta(et Kat Jl-0VYKei(et. Ma ftC ru; ~eel~ n~ Konaett~ OeaKo~ C;etjlvxaet. Ki KafJaA.Me1J~' acpano~, , ftC tor .1,' zou... naet. Y'ae1J Kt 1JAdJl-vta avaUTivaC;e, sou fJeonov 1Jovxa~tea. Ildet, aTlOMet zo Veeo va mel to Tlav1Jyvet. Kd~v UTaVeO at A.vytet~, UTOV~yto ~ac;av ~a~, Kat TliU{J}TlaA.tyvetuav, va Tlav ' UTOTlav1Jyvet. Hveav apvtd va tjlivoV'Ve, Ketytaeta uovfJA.tuJl-iva. Kt at yteat utevav to xoeo, c;oTliu{J}TlaA.A.1JKdeta, Kat Tlaea TliU{J}A.vytet~ Kona Jl-e ~ov~ kfJme~.

°

°

(~

~_o _ 'l.la_v~_r_V_e_dK_Z_"_~_o_v_A_f_Ti_z@_'_ey_~ _ __
H E\JOE~ta 'tCilV ApaxCil~t'toov

~)

AaTpda TO\J Ayio\J fECilpyiO\J OTI]v ApUXCil~a xuvEmt <ITa ~u9l'] TO\J xp6vo\J Kat OUVOEEmt fA£ 'to\J<; 9PUAO\J<;, 'U<;napaMoEt<;, rn 'tpayoUota Kat 'tl']V urropfa 'tl']<;. Aaflnp~ l'] EKKAl']oia TO\JAyio\J OTI]V KOp\J<p~'tl']<;ApUXCil~a<; £V'[\JnCilotal;E rrdvm 'to\J<; ~EVO\J<;. porrrec flUP't\JPtE<; ~E~atI ooVO\JV nroc \Jn~pXE ~Ol'] <ITa 1676. LE TOU'tl'] 'tl']V navEflop<pl'] EKKAl']oia Kat <ITO ylSpo Xoopo ytop'tul;o\JV ot ApaXCil~hE<; TO naYl']yupUKt, 'tl']V 'tPt~flEPl'] ytOp~ rrpoc 'Ufl~V TO\JAyio\J fECilpyiO\J. ZCilV'ta~ l'] ntOTI] trov ApaxCil~t'toov <ITOV A<pEY'tl'] Ai ftoopYlJ, 6nCil<; 'tov anOKaAOUV, EK<ppul;E'tat <ITO I1aYl']yupuKt a\J96Pfll']'ta. L'tl']V ytop~ a~ EXO\JVEvoCilfla'tCil9d Kat Ota'tl']pouV'tat aflE'tU~Al']'ta flExpt ~flEpa naAat6mm E9tfla trov EMl']vtKoov naYl']yuptoov flE apxat6m'tE<; Kam~oAt<;. I10\J9£vU tOCil<; OTI]V EMuoa OEV EXEt otaoCil9d 't600 l'] no9£V'tt~ eucovn 'to\J EMl']vtKOU naYl']yuptOU, omoc ytopml;6mv <ITO B\Jl;uvuo Kat <ITa xp6vta 'tl']<; TO\JpKOKpaua<;. H At'tUVE\JOl']'tl']<; tEP* EtK6va<; 'to\J Ayio\J I'sop-

H

rrpoc TOV nOAtOUXO 1\yto 'tl']<;

ApUXCil~a<; 0<p\Jpl']Aa~9l']KE flEoa O'U<;t<ITOptKE<;OOKtflaoiE<; 'to\J 't6no\J. I1oMt<; napaMoEt<; ava<pEpOV'tat OTI] OCil'tl']ptooOl'] £TIEfl~aOl'] 'to\J Ayio\J <ITa xp6vta 'tl']<; TO\JpKOKpaua<; Kat OTI]V Ermvdomcq. LTO ~EKtYl']flU 'to\J Ayoova ot ApaXCil~hE<; U\jJCiloav 'tl'] OtK~ TO\J<;Ol']flata K£V'tl']flEvl'J fA£ 'tOV rrpoordrq 'to\J<;1\yto fEoopytO. 'Hmv a\J~ l'] npoo'tl'] Ol']flUta 'tl']<; ermvu<ITa'tl']flEYl']<; POUflEAl']<;,TO Aa~apo 'tl']<; Ernrvdotnonc, nO\J E\JAO~9l']KE OTI]V Ayia I1apaOKE\J~ 'tl']<; At~aoEtu<; urro 'tOV Hodia LaAooVCilV, TO L\tOvUmo A9l']voov Kat TO NE6<p\JTO TaAavUo\J, K\Jflu'UOE <ITOVmpyo 'tl']<; 'Opa<; OTI] At~aOEtU Kat napaM9l]KE <ITOV A9avdoto L\tUKO.

yiO\J 'tl']V napaflo~ 'tl']<; ytOp~<; flE ~\Jl;avu~ flEYaAOnpEnEta Kat anapu~a'tl'] 'tu~, 0 xop6<; 'tCilV yEp6V'tCilV, rn ayCilvtO'UKU E9tfla (0 ayoova<; TO\J ovrppopucoo op6flO\J 'tCilV yEp6V'tCilV, 'tCilV avopoov Kat 'tCilV VECilV,'to ~KCil-

o ;.tyto~ reoJeyto~ 0 TeOTlatorpoeo~ uvy'KaTdtye-.at UTOV~MeyaA,oJtdeTVee~ 'Kat elva: aTlo TOV~nto A,aorptA,ei~Ayiov~ TYJ~E'K'KA,YJuia~ ~~. rew10YJ'Ke Tleet TO 275 Kat JtaerveYJae TO 303 Jt.X UTYJ'V otde'Keta TYJ~j:JautA,eia~ TOVLl to'KA,YJna'Vov.H mox1 TOVVTl1e(e enox1 U'KA,YJeoJ'Vt(JJyJtoJ'Vranlov T1~ O e XetUTta'Vt'K1~ TliUTYJ~. 0 reoJeyto~ 1Ta'V Otot'KYJT1~ Tdy~TO~ emM'KT(JJ'V TOV e(JJJtaiKov UTeaTov 'Kat ota'Ket'VOTa'Ve ae oA,e~ n~ UTean(JJn'Kt~ emxete1uet~ yta TYJyewatOTYJM Kat TYJrpeo'VYJu1TOV. Ilao' OA,YJ'VJt(JJ~'YJ oo(a 'Kat n~ o nJti~ oev ae'V10YJ'Keva Ovutduet M Tldna 'Kat va oJtOA,oy1uet Jte TlaeeYJuia JtTleoUTd UTO'V aVTO'Ked,oea 'Kat ae TlOA,A,OV~ dexone~ 'YJ XetUTta'Vt'K1'ov TliUTYJ.YTltJtet'Ve TlOA,}"d'Kat rpet'KTd j:Jaua'VtUT1eta 'Kat a'Vaoeix.YJ'Ke MeyaA,oJtde·vea~.

Flporrdvuov 6flCil<; 'to I1aYl']YUpUKt npOOEAa~E Kat E9vtK6 xa-

pa~pa flE'tU'tl'] flUXl'] 'tl']<; ApUXCil~a<; TO NOEfl~Pto TO\J 1826. AKA6Yl']'tl'] efvm l'] ntOTI] 'tCilV ApaxCil~t'toov 6'U 0 T ponmorpopoc fEoopytO<; OO~YlJOE TO\J<;'EMl']V£<; ayCilvt<ITE<; Kat 'tOV apXl']y6 TO\J<; fEoopytO KapdioKuKl'] OTI]v rreptAaflnpl'] vlKl'] KaTU 'tCilV TO\JpKaA~avoov 'to\J MO\J<ITuflnEl']. H vlKl'] a\J~ rrepcos OTI]v urropfn Cil<;l'] «Avu<ITaOl'] 'tl']<; Errcvdornonc», 9ECilpEhat urro 'to\J<; Apa-

fla 'tl']<; nE'tpa<;, 'ta aAflam, l'] At90~OAta, l'] O<patPO~OAta, l'] OtEAK\JoUvoa, l'] naAl']), 'to OpooflEVOOTI] ~puOl'] 't' At ftoopYlJ, 'to E9tflO 'tl']<; rrpoorpopdc apvtoov orro 'to\J<; K'tl']vo'tp6<p0\J<;, nO\J dvat 'ta Ena9Aa 'tCilV vtKl']'toov, 'to Kotv6 'tpanEl;t OTI]V a\JA~ 'tl']<; EKKAl']oia<;, 'to PO\JflEAtoo'UKOYAEVU Kat 'tEAO<; 0 'tEA£'t0\JpytK6<; xop6<; 'tl']<; A~~<; 'to\J naYl']yuptOU 'tl']V 'tPt'tl'] flEpa efvm E9tfla nO\J 0\JY'tl']p~9l']Kav aVaMOtCilm <ITOxp6vo.

XCil~hE<; Cil<;to xopixpufo 9aufla TO\JnOAtOUXO\J'to\J<;A<pEY'tl'] ' At ftoopYlJ. To I1aYl']yupUKt anoodXVEt 6'U EOoo OTI]V ApuXCil~a l'] napuooOl'] OEV efvm ~EKOflflEVl] orro 'tl']V npaYfla'UK6'tl']m aMU efvm EK<ppaOl'] \jJ\JXt~ Kat ~tCilfla 'to\J ApaXCil~t'tl'] Ku9E l']AtKta<;.

A

v Kat 'to iStt.t0 TI']~ rrpootpopdc rou Ayiou fEWPyiOU, EhE
W~

upvtorv npo~ nt.t~v
W~

Ko~aVl']~ (Boiou)

Kat oTl']v Ao~-fwvta

Xavtorv.

EKd t.tciAt-

01']t.t0'tEA~~EhE

tOt-

OTa, ot ~OOKO(q>ipvouv 'ta xorrdom

'tOu~ OTOXWptO, oTl']v

WnK~ rrpooqiopd,

ouvuvnetm

OE nOAAOU~rorrouc,

0t.tW~

EKKA1']o(arou Ayiou fEWPyiOU, orrou, onw~ mo'tEUE'tat ipxoV'tat t.tova 'roue. ME'ta Tl']V 'tiAEOT] aytaot.tou ot ~OOKO( 'ta apt.tiyouv OT1']Vt.taV'tpa

OTrJVEUpU'tEP1'] nEptox~ TI']~ epaK1']~ Et.tq>ay{~Et KTTA1']KnK~ E nUKVOTl']'ta. L1ton «EKd uno 't1']V auyrl 'twv xptonavtKwv xpOVWV, ornv iO~1']OE 'to apxa(o dOWAO 'twv SpaKWv, 0 't1']~ "Imro-

i~w

uno Tl']v EKKA1']ota OTrJv

xap1'] 'tou Ayiou.

To yciAa Otavit.tE'tat o'rouc rrpooxovqrec, 'tou Ayiou fEWPyiOU 'to rrpe«T01l

"Imreoc "Hpoc",

1'] EUAa~Eta Kat 1'] Ampda

L't1']V ITEAonoVVl']oo, OEnOAAa t.tip1'], oUVl']S(~ouv ot nott.tiVE~ va oq>a~ouv OT1'] top~ y 'to uposvtxo

nOAou 8palCTJ<;" t.tE'ta~t~aO't1']KEorov Ayto fEropytO, rrou ytoPTa~OTaV rrdvru t.tEt.tEyciA1'] Aat.tnpoTl']Ta 00<; OAtovx0<; n OAOKA~pOU 'tt]<; 9palCTJ<;»· 'OXt t.tovo ot 'EAA1']vE~ aAAa Kat ot Apt.tivtot, ~t.tEpa ytop~ AtvE. OT1'] epaK1'], 'tou Ayiou ota't1']pouv ~wvTava aKOt.t1']Kat 'ta iStt.ta OTl'] oTl']v EKKA1']-

cpvt rrou YEvvti'tat OTO KonaOt,

ayu.tJ(!-

ylnp>,
Eivat

orroc AivE. a~loCJt)t.tdoo'(o OTt O'tt]v Apaxoo~a, 0'(0 ITaVl']YUot Apaxw'twv aywKal t.tE,(l<; OVo t.top<pt<;: tOtwUK~ fEWpytO yta inaSAa

paKl, '(0 tOlt.t0 anaV'ta

fEWPyiOU, 'tou «2:0V(!11 Ke(JO(!10', ornoc

rrpooqiopd

efvm

'm

apvaKta orrou rrpootpepoev

L'tO

L1tout.t0'tEtXO t.tE'ta 't1']v AEt'toupyia xpovwv,

~hE~ nott.tivE~ o'tov'Ayto

ofn 'tOU 'At ftwpYl1 'tou «JIa2azo1<.aUT(!ITf/>', K't(0t.ta'to~ 'twv npw'to~u~avnvwv t.totpa~E'tat OTOU~rmpeoptoxo-

vtoUKWV ES(t.tWV,KaSw~ Kat 'to apy{-o~EA(a~, rrou \jJ~VEt KaSE oucovevem a~t.tEpa 'tou Ayiou fEWpyiOU. L11']t.tO'tEA~~ rrpooqiopd efvut 'ta upvtd, rrou rrpocqiepovrm orro Tl']v EKKA1']o(aKat 'tov L1~t.t0yta
'to

rrpooxovnrec OTov'AytO Kat iytVE 'to KaStEpwt.tivo «JtIl1lTdx» (Suo(a). I'evucd, O'tO ~OpEto 'E~po, OTa OEKmp(a xwpta 'twv «Md(!U}(ffII», Yl1YEVWVepaKWv, 'to iStt.t0 va oq>a~ouv upvf Kat
va 'to xdvoov

t.tEVOU~Kpia~ orro 'ta upvtd, rrou owptoav

xorvo 'tpani~t

Tl']v 'tph1'] 1']t.tipa

't1']~ytop't~~, OTO <<X4laupa»

'tou naVl']yuptou.

<Patv0t.tEvtKa, 'tOuAaxtOTov, 'to \jJ~ott.t0 trov apvtwv OEV iXEt aAAO oxorro orro 't1']v eoprooruei out.tq>wva t.tEU~ Em~t.tE~ '(alOE

«1<.OV(!Jt1ldvz"o'tov'Ayto

fEWpytO ~'tav nOAu Kat Pu~ta 'tou

«euosxla». '0t.tW~,

OtaoEoot.tivo. AAAa Kat OTa xwpta Ka'to(Kta, anapa~aTa 'tat.ta'ta 'teov

Bcrorom

't1']~Aaoypaq>(a~, 't1']~ ESvoAo-

KtAK(~ 'to «1<.ov(!Jt1ldvz»yta 'tov 'Ayto fEWpytO t.tEupvtd Kat

yia~ Kat 't1']~ urroptuc 'twv SP1']OKEtWV, ~roo nou o<pa~E'(0

rncrov, etvut

iStt.t0 rrou Tl']pEhat apvtwv rrpotovm EUAoyia 'tOu~, onw~

t.tia ytop't~

OEoopElTal OTt looouvat.td

f.lE «(Jvola//.

t.tiXpt o~t.tEpa. EK'tO~ orro Tl']v rrpoorpopd orro
'm

Eival OUOlaO'tl~ t.top<p-'].00'(000

npooqiopd

OE t.tlU toxa'tt],

~t~ata,

E~E'tt]<; 'tov

LE aAAou~ rorrooc,

Alyt.tiVl'] t.t0p<p~ nou OEY OUt.ti~El nAtov

'tt]v apXl~

ut.touv 'tov 'Ayto fEWpytO odx.voVTa~ q>tA6~EVl']OtaSEOT] OTOU~naVl']yuptW'tE~ Kat rrpootpepovrnc

efvm t.tla Ouma

u'tUTIl'] nou ola'tt]pd

naAlO Op1']OKEU'tlKO 'tt]<; xapa~pa.

'roue, fEWpyO( Kat rroiuevec,
'tOv'Ayto fEWPytO, rrpootpepoov

rrpoofioxeivrcc

W~

't1']v avot~taUK1'] ~poX~ urro 'tov Ka'tE~ox~V rrpocrrrrn yciAa, 'tup(, ytaoupu,

(A110 .0 (Jz(JJdo «0 Arpt1lT1J~ Ai" rt{J(!Y1J~ '1J~ A(!dxfl)(Ja~ «a: .0 JIav1Jyv(!d1<.z», Kal1~ T. Aovu1<.oV - Evayytlov NZ1<.olzod1<.1J)

N

n.x. OTONio LOuAt LEPPWV, OTrJvPooo, OTOVITEV'taAoq>o