4.

ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
4.1. ПОЈАМ, ВРСТЕ И ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Под појмом основних средстава подразумевају се она средства која се при коришћењу
постепено троше, не мењајући свој физички (конкретни) облик, док своју вредност преносе сразмерно трошењу - на учинке (готове производе или услуге). Постојећи контни оквир класификује
основна средства у следеће групе:
- земљиште,
- шуме и вишегодишњи засади,
- грађевински објекти,
- постројења и опрема,
- инвестиционе некретнине,
- основно стадо
- остале некретнине, постројења и опрема,
- основна средства у припреми,
- аванси за основна средства.
Да би се могло говорити о евиденцији основних средстава и обрачунавању њиховог утрошка
(амортизације), треба напоменути које се вредности разликују код основних средстава. Вредност по
којој су основна средства купљена од добављача представља њихову фактурну вредност. А
фактурна вредност добављача. увећана за завицне трошкове набавке ових средстава (допреме, царине,
монтаже, пореза и сл.) и довођења у стање функционалне припремљености (укључивање у употребу)
представља набавну вредност. Набавна вредност користи се за евиденцију основних средстава у
књиговодству и као основица за обрачунавање амортизације (отписивање).
Када се набавна вредност умањи за извршене отписе (амортизовану вредност), добија се
садашња вредност основних средстава
Тржишна вредност основних средстава представља вредност која се постиже њиховом продајом
и која може бити већа или мања од садашње вредности.
ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

4.2. ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Задатак књиговодства основних средстава јесте, између осталог, да утврди пословне књиге у које
ће се евидентирати сви подаци и све промене на овим средствима. Бројни подаци о основним
средствима су условљени законским прописима.
Пословне књиге чине:
− књига основних средстава,
− аналитичка књиговодства (књига, картотека) основних средстава и
− синтетичка евиденција у финансијском књиговодству - на конта класе 0.

1

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Књига основних средстава је хронолошка евиденција о основним средствима у употреби. Она
пружа веома велики број различитих података, од општих, техничких до економских, што, по
правилу, није случај с осталим хронолошким евиденцијама. Ова се евиденција не закључује
крајем године већ престанком рада предузећа. Књига основних средстава прати све промене на
основном средству током његовог века трајања.
КЊИГА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ЕВИДЕНЦИЈА О
ИЗЛАЗУ

Фабрички
број
Брoj
Номенклатура
инвентара
- шифра

НАЗИВ
ОСНОВНОГ
СРЕДСТВА

Добављач

Вредност
Износ
Набавна извршене
Садашња Датум
извршеног
вредност ревалоризавредност отуђења
отписа
Датум
(пренос,
циjе
набавке
продаја и
сл.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Х473

прерада
01345

Електрична
бушилица

„Инекс" Пожега

1261/
30.20..

185.000.-

2.365.-

83.344.-

105.021.-

8474

књиговодство
12845

Рачунска машина
„Дунав" - 1 - 663
— дигитрон
Чачак
10. 8. 20..
„Олимпиjа"

4.200.-

10

Датум
расходовања

ПРИМЕДБА

11

12

4.200.-

Аналитичка евиденција основних средстава пружа податке о економским променама за свако
основно средство, као и опште и техничке податке, што је и разумљиво с обзиром на аналитички
карактер евиденције. Повезаност између књиге основних средстава и аналитичке картотеке
остварује се инвентарским бројевима. Свако основно средство приликом стављања у употребу
добија свој инвентарски број, утврђен према интерној номенклатури предузећа и он служи
првенствено за бољу контролу коришћења основних средстава. У аналитичкој картотеци овај
број, у ствари, има функцију броја аналитичких конта.
Треба се, међутим, осигурати и повезаност аналитичке евиденције са главном књигом
(финансијско књиговодство), што зависи од начина и технике ор-ганизације књиговодства. И
технички облик, односно сама конта и дневник за-висе од технике обраде података.
Према постојећем контном плану основна средства се воде на контима класе 0, и то на групи 02
- Основна средства.

2

као и за обртна средства. потребно је претходно утврдити за свако основно средство преостали век коришћења. дегресивно или прогресивно отписивање. . . током његовог корисног века трајања. Да би се утврдиле стопе амортизације. Стопе амортизације примењују се на утврђену основицу (вредност) за амортизацију и тако се добија годишњи износ амортизације. као што су земљиште. књиге у библиотеци. или за унапређивање постојећих и за развијање нових делатности. архивска грађа. Интегритет и континуитет у коришћењу основних средстава обезбеђује се обухватањем свих основних средстава обавезом обрачунавања амортизације и обезбеђењем средстава за њихово стално обнављање. за исплату инвестиционих кредита и зајмова. Исправка вредности је акумулирана амортизација. уметничке слике.бесплатним пријемом. 3 .куповином. при замени средстава. односно изграђеног основног средства у тренутку набавке или довршене изградње.4. тј.4. споменици културе.3.новац. АМОРТИЗАЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА С обзиром на то да се основна средства не утроше једнократном употребом и да при употреби не мењају физички облик ако се користе у више репродукционих циклуса док се не претворе у свој првобитни облик .изградњом или израдом. тако што се 100 подели са веком трајања. Амортизација је према МРС дефинисана као систематско отписивање осно-вице за амортизацију једног средства. према Закону. Реалност основице за амортизацију представља један од основних услова реалног утврђивања амортизације. изградњу или доградњу средстава намењених за проширење капацитета. у складу са њиховим физичким. предузеће само треба да утврђује стопе амортизације у зависности од процењеног корисног века коришћења основног средства. односно моралним рабаћењем. Методи које се примењују при обрачунавању амортизације. који представљају посебну врсту набавке. нарочито за средства значајнијих вредности. Предузеће само одређује који ће метод употребити. увећана за трошкове допреме. не обрачунава се амортизација. Не постоји метод који би дао тачну величину вредности. Такође. Основицу за амортизацију у начелу представља тржишна цена прибављеног. већ се на бази основних економских и искуствених критеријума та вредност процењује. За средства која се физички не троше и временом не губе на вредности.утврђивањем вишкова при инвестирању.наиме. Овом обавезом су обухваћени сви корисници основних средстава. музејски предмети. као и за куповину. улагања у њих су под посебним режимом (због правилне оцене улагања у основна средства). скулптуре. ПРИБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА Предузећа могу прибавити основна средства: . монтаже. поставља се питање како утврдити ону њихову вредност која је пренесена на производе и услуге. . 4. Средства амортизације могу се. изградњу или доградњу средстава. а у оквиру њих може се користити пропорционално. по правилу сваке године приликом билансирања средстава. За вредност те обрачунате амортизације треба исправити првобитну набавну вредност основних средстава. могу бити временски и функционални. Ова својства основних средстава стварају још проблема . како би се очувао интегритет вредности средстава. Стање се утврђује рачунским путем. користити за куповину. То процењивање преосталог века коришћења треба вршити редовно. у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Амортизација је поступак којим се на темељу утврђених критеријума и правила обрачунава и надокнађује пренесена или умањена вредност ствари или не-материјалних права која чине основна средства. за све трошкове потребне да се средство оспособи за своју функцију.

. када му оснивач бесплатно обезбеђује средства у облику ствари за трајно коришћење. Без обзира на начин набавке. извођача радова.решење обесплатном пријему .преузимању основних средстава. записници. б) кредити од банке. Свака набавка мора бити и технички и економски оправдана.Без обзира о којем начину прибављања основних средстава је реч. Евиденција примљених основних средстава врши се по првобитној набавној вредности 4 . који представља налог за књиговодствени обрачун.обрачун (ситуације).новчана средства амортизације или . стручна служба задужена за њену реализацију треба да састави извештај о стављању основних средстава у употребу (извештај о активирању. тј. чији је саставни део план инвестирања или план набавке основних средстава. Ово нису књиговодствени документи о насталој пословној промени на средствима.издвојена новчана средства за инвестиције. Пријем основних средстава врши се на основу одлуке органа управљања. набавка мора да се темељи на дугорочним и средњорочним плановима развитка предузећа. порезима. Одлука органа управљања у ствари је налог одговарајућој стручној служби за почетак набавке . на основу којег одлуку о набавци доноси орган управљања предузећа.фактура добављача о куповини основних средстава.избор најповољнијег добављача.1. царини. физички пријем основних средстава врши се комисијским записником о пријему . који су обично дугорочни. БЕСПЛАТНИ ПРИЈЕМ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Овај начин прибављања основних средстава у пракси се јавља при оснивању предузећа. а могу се добити и од других радних организација. То је саставни део инвестиционог елабората. Тај план треба да предвиди начин прибављања и начин финансирања изворе средстава. Ос-новна средства се приликом пријема морају прегледати и проценити. и за склапање уговора. . У току пословања такође може доћи до бесплатног пријема основних средстава од оснивача или од других организација. Документи о набавци су: . превозу. Извори финансирања основних средстава могу бити: а) сопствена средства .изјвештају.4. 4. По завршеној набавциосновних средстава. монтажи.

Назив дијаграма НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА опис Захтев за набавку основних средстава достављају погони. одељења и радионице Набавна служба упоређује захтев за набавку са планом набавке Страна 1 Број операције 1 2 ! Орган управљања доноси одлуку о набавци (без те одлуке не може се извршити набавка) Набавна служба прикупља понуде о потенцијалних добављача и доноси одлуку о најповољнијој понуди ДИЈАГРАМ бр. 1 3 4 5 5 .

1 Страна 2 Број операције 6 7 8 1 6 .Назив дијаграма НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Набавна служба припрема и закључује уговор са изабраним добављачем Подуџбине основног средства Припрема записника ДИЈАГРАМ бр.

1 Страна 3 ј ј Пријем и контрола докумената у вези са набавком основног средства Завођење фактура Исплата 9 10 11 7 .Назив дијаграма НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Број операције ДИЈАГРАМ бр.

за свако основно средство отвара се посебна картица (са неопходним детаљима) која чини интегрални део књиге инвентара за основна средства ДИЈАГРАМ бр. као што је приложено Када се књига комплетира. 1 Страна 4 Број операције 12 13 8 .Назив дијаграма НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА опис Набављено основно средство добија свој број и води се у књизи инвентара.

који базира на скупу свих докумената 14 (I) по пријему фактура 027 .Добављачи 414 . 1 15 9 .препоручује се (I) прво књижење како би се одмах могла утврдити нето набавна вредност основних средстава за ту готовину За плаћање из сопствених извора: 433 . .Добављачи 242 .Опрема 027 .Основна средства у припреми Напомена.Назив дијаграма НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Страна 5 Број операције ■ Припрема одговарајућег налога за књижење у главну књигу.Дугорочни кредит Документи који су означени у операцији 14 одлажу се у архиву по нумеричком распореду ДИЈАГРАМ бр.Добављачи (II) 023 .Основна средства у припреми 433 .Издвојена новчана средства за инвестицију Набавка на кредит: 433 .

књижи се као у претходним примерима. Приликом куповине основних средстава јављају се куповна (фактурна) цена. трошкови набавке и трошкови монтаже. трошкови допреме. прихватити и обавезу отплате дуга. б) куповина употребљаваних основних средстава. Збир тих вредности чине набавну вредност основних средстава. За ово је потребна претходна сагласност повериоца (банке). после његовог оспособљавања. а не мора. При одлучивању о куповини треба донети две одлуке: одлуку о куповини и одлуку о изворима финансирања куповине основних средстава. на конту 028 . ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ КЊИЖЕЊА Објашњење књижења.Као и код бесплатног пријема основних средстава. а то су фактурна вредност.4.која пре употребе треба да се монтирају.Основна средства у припреми. Куповина основних средстава обавља се јавним надметањем. Са гледишта књиговодствене евиденције разликују се: а) куповина нових основних средстава . У том случају оно може. Исплата обавезе према добављачу може се извршити из сопствених средстава или путем кредита. 4. . КУПОВИНА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Куповина је најчешћи облик прибављања основних средстава.2.која пре употребе не треба да се монтирају и .Предузеће може примити основно средство по коме постоји обавеза на неoтплаћени кредит. царине и монтаже. То значи да се на дуговној страни тог конта формира набавна вредност основног средства. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ФИНАНСИРАЊА КУПОВИНЕ 10 . Предаја основног средства у употребу. књиже се сви издатци који чине набавну вредност основног средства. путем писмених понуда или непосредном погодбом.

Иако монтажу купљеног основног средства предузеће изврши у сопственој режији. За трошкове монтаже машине фактура добављача износи 70.000. Књижење ДНЕВНИК Монтажа основног средства може се вршити у туђој (као што је дато у примеру..динара (вредност радова на монтажи).000.а) Куповина новог основног средства Пример за књижење 1.динара. Ова набавка се финансира из сопствених средстава.динара. ипак. Купљена је машина по фактури 113 за 745.000. повећавају набавну вредност основног средства. 11 .динара. По фактури 115 купљена је једна рачунска машина за 120.динара...000. трошкови монтаже.. За трошкове допреме фактура добављача износи 52. Ова набавка се финансира из дугорочног кредита за основна средства.000. али и у сопственој режији. 2. За трошкове допреме примљена је фактура 83 на 5. Машина је дата у употребу.. Машина је дата у употребу.

2. за износе раније датих аванса и конто 242 . 6.Аванси за основна средства. Те ситуације могу бити: привремене .инвеститор. Ситуације су обично кумулативне. на који је претходно извршен пренос са конта 241 .Основна средства у припреми.Добављачи . По завршетку радова извршен је пренос изграђеног објекта на одговарајући конто групе 02 . Изградња у туђој режији је чешћи облик прибављања ових средстава.200.Евиденција изградње основног средства води се на следећи на-чин: за дате авансе дугује конто 028 .динара пренета је на посебан рачун. Обрачун извршених радова обавља се подношењем ситуација које представљају фактуре извођача радова. Износи примљених ситуација књиже се на конто 027 .обрачунске.Грађевински објекти.000.000. 4. тј. врши се пренос на конто 022 . а потражује конто 242 -Издвојена новчана средства за инвестиције. а конто 433 . обично се врши изградњом у туђој или у сопственој режији. 5. Са посебног рачуна исплаћен је аванс извођачу радова у износу од 500.900. . и окончане. Ови симболи прилагођени су и ручном и аутоматском (електронском) начину обраде података.динара. 7. 3.Шема набавке основних средстава .Основна средства за рад.000. 12 .000. уз коришћење међународних симбола за приказивање дијаграма. При изградњи грађевинског објекта јављају се следећа лица: извођач радова . Са грађевинским предузећем ХY склопљен је уговор о изградњи зграде магацина..грађевинско предузеће. 4. Објашњење књижења.са циркулацијом комплетне документације о куповини и финансирању и са аналитичком и синтетичком евиденцијом дата је на следећим странама.. Ситуације представљају обрачун извршених радова који изврши грађевинско предузеће са назнаком цене и укупне вредности тих радова по позицијама њиховог предрачуна. Када је изградња завршена. Са посебног рачуна плаћена је окончана ситуација. које се подноси по завршетку радова. потражује.3.Добављачи .Аванси за основна средства. које се подносе у току радова. за остатак обавеза. бруто износ поднете ситуације умањити за вредност претходних ситуација и нето износ ситуације књижити и исплаћивати. и банка као кредитор уколико предузеће инвеститор нема довољно сопствених средстава.. Примљена је окончана ситуација која гласи 1. ИЗГРАДЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Прибављање грађевинских објеката.динара.дугује.потражује. организација за коју се радови изводе . садрже вредности извршених радова од почетка радова до момента подношења ситуације. Са посебног рачуна плаћена је привремена ситуација по одбитку аванса. а конто 027 -Основна средства у припреми. који дугује за набавну вредност.динара (бруто-износ). као основних средстава. који дугује. Пример за књижење изградње основних средстава 1. На конто 242 .4.000. преноси се цела предрачунска сума. При књижењу и при исплати о томе треба водити рачуна. а потражује конто 028 .Текући пословни рачун.Издвојена новчана средства за инвестиције. Примљена је привремена ситуација која гласи на 1. Предрачунска сума у износу од 2.Издвојена новчана средства за инвестиције. При плаћању конто 433 . тј..

Књижење ДНЕВНИК 13 .

Начелна одлука о инвестирању. постаје званична. економскофинансијску оправданост и сл.Назив дијаграма ИЗГРАДЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Страна1 Број операције а) Изградња основних средстава у туђој режији Орган упављања доноси одлуку о инвестирању Инвестициони програм припремају развојна служба предузећа или спољни консултанти . изворе финансирања. сировина и материјала. коју је донео орган управљања. 2 14 .институти. тако што до детаља обухватају истраживање тржишта. пошто је финансијер позитивно оценио инвестициони програм Припрема тендер документације 1 2 2(а) (б) Оцена понуде и избор најповољнијег извођача радова Записник о избору извођача радова 3 Са изабраним извођачем радова закључује се уговор о изградњи 4 ДИЈАГРАМ бр.

изградњипредаје се на увид о контроли посебној служби банке Када је пројекат одобрен организација.инвеститор треба да издвоји одговарајући проценат сопствених ношаних средстава(сопствено учешће) на посебан ратун код банке Средства се повлаче са овог рачуна искључиво наменски уз одговарајућу документацију која потврђује намену средстава Финансијско књиговодство књижи сопствено учешће инвеститора 242 .Назив дијаграма ИЗГРАДЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Целокупна документација о инвестирању.Издвојена ношана средства за инвестиције 241 .Дугорочни кредити ДИЈАГРАМ бр 2 8(а) 15 . уз одговарајућу документацију Финансијско књиговодство књижи исплату датог аванса извођачу радова из одобреног кредита 028 .Текући пословни рачун Припрема налога за пренос извфачу радова Страна 2 Број операције 5 6 7 8 Извод банке (обично дневни).Аванси за основна средства 414 .

Дугороши кредити По завршетку радова извођач подноси инвеститору конгнан обрачун .Назив дијаграма ИЗГРАДЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС 9 Проверава се документација о изградњи са привременом ситуацијом 10 Исплата привремене ситуације налогом за плаћање 11 Књижење у финансијском књиговодству 027 .Добављачи Страна 3 Број операције Извођач радова подноси привремену ситуацију 12 Исплата из одобреног кредита 433 .Издвојена средства за инвестиције 414 .Добављачи 242 .Основна средства у припреми 433 .оконачну ситуацију ДИЈАГРАМ бр2 13 16 .

в) стручњака (неутрална организација) 14 15 Контролна исплата изво ђачу радова (умањена за аванс) 16 Упис основног средства у књигу ннвентара 17 Књижење окончане ситуације 242 028 242 414 022 027 Страна 4 Број операције Записник о пријему објекта ДИЈАГРАМ бр 2 18 17 . б) инвеститора.Називдијаграма ИЗГРАДЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Комисија за технички пријем објекта (колаудациона комисија) састоји се од: а) извођача радова.

Основна средства се искључују из употребе најчешће због њихове физичке истрошености. о чему такође одлуку доноси орган управљања.економске застарелости. на основу које ће се основна средства искњижавати из евиденције (уз одлуку треба да постоји фактура. економски застарело. морално.бесплатним уступањем. или техничке . опет на основу одлуке органа управљања. технички. .уступити без накнаде. Уговор о продаји мора се базирати на одлуци.продајом.уз сагласност кредитора . . . 18 .продати. те је због тога постало неупотребљиво. Основна средства која се налазе ван употребе и која су неупотребљива на основу одлуке органа управљања могу се: .1. ОТУЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Предузећа могу отуђити основна средства на један од следећих начина: . али за то је потребна одлука органа управљања. па се тада . или записник о продаји делова расходованог основног средства. 4. Бесплатно уступање основног средства врши се најчешће приликом статусних промена предузећа. врши се када је средство у потпуности амортизовано или ако није у потпуности амортизовано. што представља посебну врсту отуђивања. организација која бесплатно уступа основно средство нема обавезе надокнађивања неамортизоване вредности уколико га је уступила другој организацији на коришћење. ако се прода. али је физички.5. . а на основу ове фактуре средство ће се ис-књижити. На основу записника о примопредаји саставља се фактура о продаји основног средства. . Најповољније је решење продаја јавном лицитацијом.отписати.може уступити и обавеза по неисплаћеном делу кредита. Основна средства се могу и привремено ставити ван употребе (па се поново вратити у употребу). У пракси постоје случајеви да је основно средство које се уступа финансирано при набавци из кредита. Отпис или расходовање основног средства. У свим овим случајевима мора као први докуменат постојати одлука органа управљања.расходовањем. а кредит у тренутку уступања није отплаћен.. БЕСПЛАТНО УСТУПАЊЕ Пошто се обично уступа средство које је употребљавано.утврђивањем мањкова при инвентарисању. али не и амортизовано у потпуности.5.4. Овакво решење има економско оправдање и за предузеће које уступа и за предузеће које прима средство.

.2. али само јавним надметањем . Предузеће може продати основно средство другом правном лицу.4.једнака неамортизованој вредности.5. ПРОДАЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Један од облика отуђивања основних средстава је продаја. Приликом продаје основних средстава продајна вредност може бити: .лицитацијом. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 19 .већа од неамортизоване вредности и .мања од неамортизоване вредности.

Назив дијаграма ПРОДАЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС 1 Одлуку о продаји основног средства доноси орган управљања (Управни одбор. уколико треба заменити постојеће основно средство новим ДИЈАГРАМ бр. погон или одељење. 3 3 Избор најповољнијег купца Комисијски записник о избору најповољнијег купца 4 Припрема отпремнице за продато основно средство 5 | 20 . Скупштина) 2 Продаја се обавља путем лицитације коју води изабрана комисија Страна 1 Број операције Предлог о продаји основног средства даје радионица.

датум продаје и назив купца 8 ДИЈАГРАМ бр. која се пре слања купцу. заводи у књигу излазних фактура 7 У књигу инвентара и у аналитичку картицу основног средства уноси се података о продаји основног средства.Назив дијаграма ПРОДАЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС На основу свих докумената финансијска оператива припрема Страна 2 Број операције 6 Фактуру. 3 21 .

финансијско књиговодство књижи продају на следећи начин: Страна 3 Број операције 9 а) продајна цена = садашња вредност 202 .Назив дијаграма ПРОДАЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС На основу целокупне документације.Купци 0239 .Основна средства 670 .Губици по основу продаје основних средстава 02 .Купци 0239 .Основна средства По завршеној продаји основних средстава целокупна документација се архивира ДИЈАГРАМ бр.Исправка вредности 02 .Исправка вредности 02 .Основна средства б) продајна цена већа од садашње вредности: позитивна разлика се књижи у корист ванредних прихода 202 .Исправка вредности 570 . негативна разлика се књижи као ванредни расход 202 .Купци 0239 .Добитак од продаје основних средстава в) продајна цена мања од садашње вредности. 3 10 22 .

23 .3. РАСХОДОВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Када због физичке дотрајалости. техничке и моралне застарелости основна средства постану неупотребљива органи управљања.000. могу да донесу одлуку о њиховом расходовању. Расходовати се могу основна средс-тва која су: у потпуности и отписана или делимично отписана.. расходује се транспортно средство чија је набавна вредност 850. Према одлуци органа управљања. Књижење ДНЕВНИК .динара. а отписана вредност износи 700.динара.4.. а на предлог комисије.5. на предлог комисије.000. ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ РАСХОДОВАЊА У ПОТПУНОСТИ АМОРТИЗОВАНОГ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА Пример за књижење 1.

Исправка вредности основних средстава 02 -Основна средства б) ако основно средство није амортизовано.Назив дијаграма РАСХОДОВАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ОПИС Стручна комисија предлаже расходовање и утврђује: .економску застарелост и .Основна средства Архивирање свих докумената ДИЈАГРАМ бр 4 5 24 .Губити по основу расходовања основних средстава 02 . .техничку застарелост Страна 1 Број операције 1 Одлуку о расходовању сталне имовине доноси орган управљања 2 У књигу инвентара и у аналитичку евиденцију основних средстава уписују се подаци о њиховом расходовању з Финансијско књиговодство на основу постојеће документације књижи расходовање основних средстава: 4 а) ако је основно средство у потпуности амортизовано 0239 .физичку исправност.Исправка вредности основних средстава 571 . садашња вредност се надокнађује из укупних прихода 0239 .

2. При тoме треба приоритетно да се пође од вредности и од рочности трајања средстава (до годину дана и преко године).500.6. Књижити калкулативни отпис алата за текући месец. затим од начина отписа (калкулативни отпис или стопом од 50 или 100% при давању у употребу). одређује предузеће својим посебним актом о рачуноводствeнoj политици. ИНВЕНТАР И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ Разграничење предмета који чине алат.-динара. Пример за књижење 1. Купљена је електрична брусилица чија набавна вредност. као и за евиденцију исправке вредности. АЛАТ. у оквиру којег треба предвидети даље рашчлањивање за евиденцију појединих врста алата и ситног инвентара. Алат и инвентар. на основна средства (опрему) или на залихе материјала. евидентирају се на посебном аналитичком конту 023 . Век трајања брусилице је 15 месеци. који имају третман основног средства.Постројења и опрема.4. није децидно дефинисано Међународним рачуноводственим стандардима. као и од других специфичности везаних за делатност коју предузеће обавља. заједно са порезом. а који у оквиру обртних. Који предмет опреме ће се третирати као алат и инвентар у оквиру основних средстава. инвентар. резервне делове и слично. износи 1. Књижење ДНЕВНИК 25 .