S C JOKARIM IMPEX SRL

-1-

Comanda de Transport International NR. 14/ 18.01.2012

Catre SC.TRANSRAPID SPEED LINE SRL. CUI: 27826625
Prin prezenta S.C. JOKARIM IMPEX S.R.L., cu sediul în loc. OTOPENI, Jud. ILFOV, Str. PRIVIGHETORILOR Nr.2, C.U.I. RO 29200554 ,Nr. Reg. Com: J23/2650/2011 , în calitate de Beneficiar vă solicitam transport de marfa pe ruta BUCURESTI ( RO ) -VARNA (BG)

Marfa se ridica de la: Depozit Antefrig, Bucuresti, Sector 2 Data: 19.01.2012 Marfa va fi descarcata la : Firma PATEV REEXPORT LTD Localitatea: Varna, Depozit Otets Paisiy Nr 17 Toate chetuielile survenite pe parcursul transportului vor fi suportate de către transpotator DUPA CONFIRMARE AMBELE PARTI SE OBLIGA: Preţul negociat şi acceptat este: 1600 RON+TVA; in cazul unei stationari survenite din cauza beneficiarului acesta se obliga sa achite stationare cu pret de 350 ron/zi Preţul transportului se achită în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. În cazul neachitării preţului la data scadentă, se vor achita penalităţi de întârziere de 1% calculată pe valoarea totală a facturii pe fiecare zi de întârziere. Plata se efectuează cu: bilet la ordin Cec barat cash virament bancar X

Prin semnarea prezentului formular de comandă, Clientul declară că a luat la cunoştinţă şi a însuşit prevederile contractuale din Anexa 1, care îi sunt aplicabile sub orice condiţie. BENEFICIAR SC JOKARIM IMPEX SRL TRANSPORTATOR SC TRANSRAPID SPEED LINE SRL IF 08 TRS- Neagut Stan

precum şi preţul de transport convenit ori obişnuit.2012 OBLIGAŢIILE PRESTATORULUI a) să asigure mijlocul de transport adecvat. documentele de transport c) Să supravegheze încărcarea şi descărcarea mijlocului de transport atât la locul de încărcare al beneficiarului cât şi la locul de descărcare. c) de gaj şi de retenţie pentru mărfurile transportate. recepţionarea şi integritatea mărfurilor sau orice altă observaţie privind starea acestora d) Beneficiarul va asigura efectuarea plăţii formalităţilor vamale atât la export cât şi la import e) Să plătească contravaloarea serviciilor de transport efectuate în baza prezentului contract f) Să plătească taxa de staţionare pentru depăşirea timpului de staţionare acordat g) Să completeze integral. fără alte daune b) Dacă marfa a ajuns la destinaţie cu deprecieri calitative. iar beneficiarul nu a anunţat transportatorul în scris pentru a obţine autorizaţiile necesare efectuării transportului respectiv. beneficiarul se obligă să suporte toate amenzile şi penalităţile care se aplică transportatorului b) Beneficiarul va răspunde pentru plata la termen a contravaloarei transportului. în baza unor reglementări vamale. etc ANEXĂ 1 LA FOMULARUL DE COMANDĂ PENTRU TRANSPORT INTER/EXTERN . taxele vamale. b) să i se restituie cheltuielile necesare şi utile ce le-a făcut cu transportul mărfii. la data şi ora fixată. sanitare ori de poliţie. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Răspunderea beneficiarului a) În cazul în care pe durata transportului se constată de către organele de control abilitate de lege. semnată şi stampilată sau un BO semnat şi stampilat. 14/ 18. despăgubirea la care va fi obligat constă în suma corespunzătoare deprecierii mărfii. cărăuşul va fi obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare. natura mărfii. avalizat de către asociatul şi administratorul firmei. să semneze şi să ştampileze formularul de comandă h) Să emiită gărănţie în favoarea Prestatorului pentru a asigura plata serviciilor efectuate. conform comenzii ferme a Beneficiarului şi în condiţiile stabilite de comun accord b) să ia în primire marfa şi să întocmească după primirea mărfii. DREPTURILE PRESTATORULUI a) să refuze eliberarea mărfii la destinaţie pentru neplata taxelor de transport sau nerestituirea unui exemplar din documentul de transport subscris de cărăuş. avansuri. d) are drept de retenţie asupra mărfurilor transportate până când primeşte preţul convenit pentru transportul efectuat. datorită depăşirii termenului de executare a transportului. corespunzătoare categoriei de drum pe care se efectuează transportul. ale acordului TIR precum şi cu celelalte reglementări ale legislaţiei de transport internaţionale şi naţionale d) Să încarce şi să descarce marfa în şi din mijloacele de transport OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI a) Să îndrume şi să furnizeze toate informaţiile necesare pentru efectuarea transporturilor în timp şi pe ruta stabilită b) Să încredinţeze prestatorului toate documentele necesare pentru transportul de mărfuri c) Să confirme în documentele de transport efectuarea transportului.01. la descărcarea mărfii Beneficiarul va remite Prestatorului o filă de CEC în alb. e) are drept de retenţie asupra mărfurilor dacă nu i s-a restituit exemplarul scrisorii de transport semnat de el. lipsa sau defectuozitatea ambalajului. Drepturile şi obligaţiile prestatorului în privinţa încărcării şi descărcării mărfurilor sunt conforme cu reglementările acordului CMR. a cărui capacitate este suficientă şi în stare corespunzătoare. care va fi utlizat de către Prestator pentru recuperarea debitelor sale ca urmare a neefectuării plăţii de către Beneficiar conform formularului de comandă. Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă va putea dovedi că pierderea sau avaria mărfurilor au fost cauzate din motive de forţă majoră. în baza căruia cere judecătoriei vânzarea totală sau parţială a mărfii. Pentru depăşirea timpului de staţionare acordat se va percepe o taxă de staţionare de 500Euro pe zi. Cărăuşul are deci privilegiul asupra mărfurilor transportate până la predarea lor destinatarului. de magazinaj.S C JOKARIM IMPEX SRL -2- Comanda de Transport International NR. orice întârziere ducând la plată de penalităţi c) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea pentru orice consecinţe nefavorabile rezultate ca urmare a unor date incorecte sau incomplete privind comanda de transport cât şi documentele însoţitoare ale mărfii Răspunderea prestatorului a) În cazul avarierii mărfii în timpul transportului şi din culpa prestatorului. că s-a depăşit greutatea maximă admisă prin lege. În acest sens. PREŢUL TRANSPORTULUI Preţul transportului este cel menţionat în formularul de comandă. existenţa unui sechestru asigurator sau pentru motive de ordine publică.

reglementări ale autorităţilor locale de tranzit. Prin forţă majoră se înţelege: fenomene naturale care împiedică derularea în condiţii de siguranţă a transportului.executarea contractului a devenit imposibil de realizat. caz fortuit.producerea efectelor contractului .S C JOKARIM IMPEX SRL -3- Comanda de Transport International NR.01.eliberarea mărfurilor de către cărăuş şi primirea efectivă a acestora de către destinatar. LITIGII Neînţelegerile dintre părţile contractante în legătură cu clauzele şi executarea prezentul contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. ca urmare a unei cauze străine de voinţa cărăuşului: forţa majoră. dacă acest lucru nu este posibil va fi sesizată instanţa judecătorească competentă de la sediul Prestatorului. fapta expeditorului sau faptul unui terţ. 14/ 18. acţiuni militare. acţiuni organizate ale muncitorilor şi funcţionarilor ÎNCETAREA CONTRACTULUI . diversiuni.2012 Exonerarea de răspundere: Părţile sunt exonerate de răspundere pentru cazurile de forţă majoră. . . asediu. dovedite cu acte legale.