CoomIlul JudeJean Covasna Koriuna Megye_ Covoma County COWldl •

KoWs2na

Megye Thri2mus4ht

KiadJ'"

Ii8Yesiilct.

AsodlIIJa pentru

EdJtatde. Dezvnltarea Thrismulul

inJudelul

COVlUna.

PubUshed brCovasna County Tourism Association. 2012

_/Photo,
Albert Zoltan. Ad4m GyuIa, Balazs Attlla, Fazakas Istvan, Gazda ZoItAn, KoWcs llizl6 Attlla, Papucs And ..... TorO AttiJa

o
""""'" ~
SIIntu I<ovioszna

TURISZTIKAI INFORMAcI6s IRODAK: BIROURI DE INFORMARE TURISTICA.: TOURIST INFORMATION OFFICES:

~

MieraJru.

soEIooIyurIvorhdy

I~

T""'~ 1~==:;~iUIui

--V
GI1eorghe C1uc

E!lY@Sii~utca, Str. Unlrtf 2/14

2/A

www.1nfo-coVasna.ro turtsm~plimarlacovasna. www.RpSlszenttYorlYlnfo.ro ....... '-<psI... www.szereda.ro
cslkW~reda.ro www.tcxrlnfo.rc

ro

+{<40)-267-J40344

~"'.7sz. P.l"U~Nr.7. Vir
P-ta CetitU

·C<O)·267-31647.
...(40)-166-317007

ter. 1 sz.

Nr. 1.

MIrton

Enescu utca 2 sz. Su. Enescu, Nr.2.

P""'_Atwt.H, .• _'

Non ter 6 Sl.

•.

1'0

www.Cjrnures.l'ofturbm

I9c*ay lIMn Pia BoakIy IsMrI

tar.....

tur1smIIcjmures.ro

+(-«1)-365·-40-4934

WWYf.ny.vadmente.ro Hr • .tII. ~rajuluf.ro www.szekeolykapu.ro primctllbed8tantel.r'O

·C<O~265-57602.
.(<0)·742-210849

PapmxQs utI;a 60/11 5tr. Paps2or()s Nr.lIJl.

...... r·
.... -

.,-,
'.;.j.J

....

,),

.,""

11:':~
-

.

." I' ~
~
.~~
.

'"

-

SzekelyfOld
Rominia. k02~p:50 rc!s2enek j61 tOrtrneti-neprajzi cljcgy~e. Rq; ok1evdekben Terra Siculorum oi:~ Regrrum Skulonu:n ueveu szerepel. A tort;~Delmi Szekcly:fOW het $zeb:t - UdVltthcl.y-, Csik-, GycrgyO-, Kaswu- , Mazos-, Annyo~ valaminr a Sepsi-. KCzrJi- es o rbaiszekeket cgycsfto Hlitomsdk - foglalt magabm 1876-bm 11 szCkck hclyen Wnnegyeket szerveztek, 1952 is 1960 k6zOtt RominiaP belUJ a Magyar Auton6m Tarton.lmyt, maid a Maws Magym: Auronom Tntmminyt alkotta, MJ, Hargita es KDvasZlU megye. wlamiDt Muos rnegye t6bbsege~n II1a£YUOk 1aku [elenti, A szekelyek .a_ ~ egyik, kU.l<5nlegts rorteuelmi tudattal, orelvjari.si is nq,rajzi sajitossagokkru rendelkezd cseportja, Tobbstgiik magyaroak wlIJ3 mag3.r. Ga~ag nepk61ti:sz!l!tiik, nepmlive$;/;etiik. es hhiipaci hagyoman,'Uk VIIfl. ~t6

II

Tinutul Secuiesc

SzaelyfOld

resze.:

Tillurul Secuie~c este D tegium: isroricoctnogt>ifica bine delimirsra ~ituatil in c:entcul Romilniei. in insceisurile veehi figuread dmumirile Terra Siculorurn fi R~gnum Sicwonun. in perioadll 1437-1876 TJnutul Secuicsc istori€ reunes cinci scaune secuiesri ~ Scaunul Odorheiului, Scaunul Ciucului, TIe! Scaune, Scaunul Muresului ~iScaunul A.ric~u1ui in 1876 scaunele seeuiesd au f08t desffin~te, iuin locul lor au ap:m.t rnai multe comitate. In penoada 19511960, OO:ot1 cu reorganizaJlea reorganizarea admIrus:trariv-tedtorilili II Romfiniei, Tirmtul Secuiese se nurnea Regiunes AmOD()ml Maghina, iar dupa un deceniu de existenli. numele ttg1urili it fost preschimoo.t in ~unea Mure~ Autonom" Maghim'. in zilele noastre pnl.ltlll Secuiesc include judqile Harghim 1i COVMna., precum ~ 0 parte din judetul Mures, cu popu1apc majoriwa rrughiar!l. Din puna de vedere ernie, secuii sunt maghiari, dar cu 0 cOll$tiinl1i istand. apsrre, eu specificitj:~ ewograflce ~i de dialect. La cecendmint rnajoritare.. popul.atici so:declwl de etNl.: maghiari tibld vorbitQri d~ limoo maghi:u;a. Culmra populari II secuilor care ocupa sud-esrul ;d estnl Tr.rn~~niel a paStrllt substraruri arhaiee, au un vast tezaur de cultw:,j, POC/7j~ populad, artli 1'0p1l111:m ~itr:ldipi ...

Szeklerland is a wcU-defined hiAmW _ ethnographical area of the central 1qptJG of Romania, In old Latin documeut5 jt was W!ia:m about \I1i T.::traSit:U.lorum and Regawn Sic:ukmIm. Be=a 1437 aad 1876 the historial S2:ddI 14wl was formed of five districts: ~ Csfk sz ek, Harnmaaek, Maro:uzek aad Aranyosszek, In 1876 !i01De rou.utie:t "'Rle established on thelr territories. Between 19S2lU1d 1960 it formed the AutcmOJllOU$ Hwlgluiaa Province then the Maros A1ltOOOmOWi Hnngarian Province withio the territory of Romattia. Nowadays it refers to the territnries Gf HalgicaIiQd Kovaszna counties II! wdl as to those pId$ of Maws County, whkh are aWnly iDhabfuod by Huogariaa populsrion, From an ethn.i~ point of vi~ S%ck1ca represent a group of population, whose met'llbeos possess spt:c:iaI hMndcal ronsciOlJStleSllas wdlas li.ugmstic and etlmogtaphical features. 00 the ground!; of the spoken ~ rhel'Utma)ority of them CO£I~er thl!alSdves H~_Jt bas been declared :at national census, The 6)Jk an and culture of the ~ populating tho ~ eastern pan of Transylwnia UYe pt"(IW~ udlaic layers. They have deb fuIk ~ lEt and houscllold tradidorui.

Szekledand

me

-

MikcMi':ild

~rn1i.nia

h~~p~

r~bo!:nd, 101
ti~gl~J\\~

kiriaIb~fum,j Rq::i g~kben

Wrt~,.,eli-n~r:l.jJ'.]

Tl!na S.ruIorom ~ R,ogntlm SI£Wof'Ulll m~.n 5Z~1'C"'~A IDH~lldmi StJ:kdrflild Mt !I,dkrt - Ud'l'jllhl:'~", CsLll-. G~-. ~-. Map»·, Afin~~ \~t i! S'q1!1i·. Kh4i· i-~ Orbaim:k.ck"cl ~!t)CS~W HUom!:z& - fugWt m~b"'"-1E71'1-mn ~ ~~k ~ ~~ =,IVntck. l~)'.!! C!. 1'Hill kOOOn Romirum bt:liJl. M~ l\ulDnOm TlItWmI!.nrr. !lUjo:I ~ ~ ~""lil 1I1m'l",)m Tutommyl 'Ilkotla. MiL 1'~T$l~ Gil K£i'I':i:5ma ~e, ~. ~~ rnqyc tcJbh~ m:Jt~ IU:ta r=~t jclcl1ri 1\ i.Y.oC:kd~d! ~ 1lliIgy:oo::.;lg ~ IfLilanl~ ron6ndmj ~ ilyd~ .., <Iip.-.joi ... ~~:4cl<al t~ ~IJ~' Toh!l5ig.Ul< ~ V1Illja. maJ!;it (;~.E !lC:E'koh~.utilk. 1'l"'l'n1ih-'::J,•.-crul< e .. ru.z.Jp<.n ">g)~.mio!'uk """"

"('L11lo.1rul S~cwc=:st este ., U'gmn~ i ~tQrl~f:'I.uO-b"fo'ittl'oikine J~unirn,(6 'IlU",toI illf b"l:llil'l.iI ll.gmanl~ i, in l~""i ~mjl~ \'~dji fi!;~1-03 ~~ J~J,J:m5flk Term SkuI.orum ~i~1i1~LlID 'Si.cwqrurn_ iD peci(~-d> ~H 7 U7(, Tinurul Secuiese i!;!ori~ tofu nell C1Dc1 scaun e £(>c.uqu - SCll~no.ll Odor~l:'1"lLJi, 5c~llI'Lt!I Gm:u'!l<!l. To'Cl ~ClJ.1JI'i~, ~IUllJl MllIr~ulL<1 ~~ ~~unlltl Aru=~lliuL jill 111'" !>nJl[n~lc 'Edllqti au f~m ih:~fiil:i!~1i(, in in Iooullor
~" ~pilirur IIlIU mlll~" (:t)tl)h~(C_ in p<!f11»1[1o l!)52.l 'J6Q. ml~~~ I!~ l~D~::Ini.i1;' <'I!!i>: r<:'<}rgan.iL;,~~ ~ml:ll.!~U~c""-l~ritulil1li " Rom~"i,,,j. Tilllit1l1

5z~k1~~J'lInd is ~ ",cll..deEinm bis!oriu) ~t.h~ogr.!phiC>l1 :lJ\1!ij. elf line ~"mmJ ~lJn (It fu)"u1'li~. In ok! l..t~iJi[1ocu~1I It W~ w nnen about ns Tort;].:='''iruID.ru.m md R¢gfWm l5irulonJm. five di~tP~'" t:d,-uirdy".a, (.sil;:s#~. !Un'rm.~>:~k, M~'<.IH",~i< e n d l\riUlVU$"';k. 10 1876 ."me c"un.~ ",tl"< ~~t:ibil:sh...c em <h.c:<i, tct1'i!"ric", Between ] !.IS:!::l[I<l l~(.o I! rnrmcd Ih~ .. "t_IIID~' ~I.. ~h... \ I'rovina= then th~ M~...,... Au["""",,(l~'" HW18" ...... r",,~;i'I"" ""hbm ~~ t"rthmi' of Jt.Q_oio.. }.I""",iiap it Tl:fw~ t<I d,., [Ncloriu of ~1~1iI ~ k",~ •.,~ counues ..~ "."I!:!! ... ro "'(10)1<" p2I'TS Qf Mal'J<> .eo.u"tj, which '"l' TTUinI~· ml1ll1bll);ld b~
HIlllg'ilm,n pd[}utnio[l. 1",1."''= l4jil!.flJ \10..." ft'lrl1J\C1J of 1~1G Ills ru~«mgl S~!:1"JaOO

a~lli~~~ numea

Ik;gj.1lI01::/1

i~r .guP" 1lII dt><>O",iLJ o!l~ <xi""",~i, m,,"!:te"gfll!llli a(<:JOl p<Ucl>i:mbo;[ j"~~ .. ",, M,,""'li Al;I1'>'T1"'~ 1..{agh.iD:f'~_ ]n ~:iid" nosstre l'"u''I.J1 ~1lIl!"" ~<tdudc: juA"'l",k Ha.tghit~ ~ILov:tS"'l. PfUum ~j o pall" ,n" loo~t"[ M."'~ cu l'''pu!a1,ic miloriwi
11'1~

1\'' ' ' '0111!1§ MilJ!,f1'-l:,

""

DlD ?unrt d.I. \'"tJ~ etnlc, s~ruli ~"m maghian. Iii,· 0 w.l~lIJinp.i~ro.mi~ <'rIlr!t', ~<f !pa;ili~itil'l!l ~o;moBr~fu:c )i .J~ d.~I~~L La ~telJ5l\rni1~ ~ nt~iCint;LtEil poupliil~lieiise dw.:.!ft (II: ~tpi.<~~ta fond \'Drhiu.ui!l~ ~mb<l <ru~~, Cull1liH r~pularl .. SO!ClIli,,",r an om[1l ~.. d·eslUl ~ ~s.t\lIl c TfVlSih~lIinJ~i ~ pi'!i'llilt ~u.b~lMlI.IIJ ~,-"; au un or.l.$t ~ de wltJ.Jiri., pn~;iie popul!lr!, 3rl!i [)'".'l"LLLml ~t LUJ.ilij •• ,

f'rum 3D ~drnko,l ~t "f ~'IiCW, Ih~ S~~ ~t>(E ee m ~ gm,up of P"!,uialJOUl, wlk= m~ pGs~s ~p«loll\iMoric~ ((:J~IDUSm:l<$ AS wt.I.I II>; ~~tk and ~tbl1~gf'3f'hi,,1!Oi t'~~ On ~ !,'1'(~~ (If Ih~spolwn ~ag. "'~ \".1St nPjQti!)' of Ih~lll cQit!]Jer ~~Iw:;; Hunguoll.n$, ~~ ir to"" bcl=1I d~ al .".lilOO1l c~""'u~ The (hll< an.tt<! ~Qlru~ (.f dre ~t'~ popul>llirlg u,1' IDtlIh-

=IT1 ~... ft(
.ed h"u..,hoId

1·n"~rlvam. h..,"<=

iIl'dl:ri~ ~fCn; l1'e.l' h"", Intdititlflo;

rid> full< ~KflII\Ih; ...

r"""""'o:i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful