UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚ IONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA “Ș TIINȚ E ECONOMICE” CATEDRA “Management Marketing şi contabilitate”

Raport privind practica de producţie al studentei anului III, al facultăț ii de “Ș tiinț e economice”, specialitatea “Contabilitate” Draguț an Natalia Societatea Comerciala “TehValsan” SRL

Studenta anului III Specialitatea “Contabilitate” Draguțan Natalia Conducător din partea instituției în care se face practica Bandalac Valerie

Conducătorul din partea catedrei “Management marketing şi contabilitate” Efros Stela

CHIŞINĂU 2011

3

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA FACULTATEA "ŞTIINŢE ECONOMICE" CATEDRA " Managment, marketing şi contabilitate "

ZILNICUL petrecerii practicii de producț ie în SC “TehValsan” SRL

Studenta anului III Specialitatea “Contabilitate” Draguțan Natalia Conducător din partea instituției în care se face practica Bandalac Valerie

Conducătorul din partea catedrei “Management, marketing şi contabilitate” Efros Stela

CHIŞINĂU 2011 4

CONȚ INULUL ZILNICULUI PRACTICII DE PRODUCȚIE al studentei Dragutan Natalia № d/o 1 2 3 Perioada 14.02.2011 15.02.2011 16.02.2011 17.02.2011 20.02.2011 Conținutul compartimentului precticii Caracteristica generală a structurii şi organizării activităţii întreprinderii. Organizarea contabilităţii la SC “TehValsan” SRL. Componența centrului de calcul studierea mijloacelor de prelucrare, acumulare și transmitere a datelor. Contabilitatea activelor nemateriate. Studierea intrărilor mijloacelor fixe la SC “TehValsan” SRL. Studierea documentației primare și modul de complectare a acrestora. Analiza calculului uzurii, inventarierea mijloacelor fixe. Studierea ieșirilor mijloacelor fixe la SC “TehValsan” SRL. Contabilitatea intrării și ieșirii investișiilor financiare Evidența investițiilor fonanciare în întreprinderile asociate Contabilitatea materialelor, obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Componența și evidența obiectelor de mică valoare și scurtă durată. Evidența materialelor la depozit, starea depozitelor și magazinelor. Modul de întocmire a documentelor primare, contractelor cu furnizorii privind OMVSD. Calculul uzurii OMVSD precum și înregistrarea acestora. Clasificarea și evidența operativa a personalului. Documentarea, calculul şi contabilitatea salariului Modul de calculare a reținerilor din salariu Automatizarea contabilității muncii și salariului. Contabilitatea producţiei în curs de execuţie şi a produselor fabricate. Evidența analitica si sintetica a producției în curs de execuție și producției fabricate. Documentația și contabilitatea produselor și reflectarea în conturi. Documentarea și evidența mărfurilor în locurile de pastrare și vînzare. Contabilitatea cheltuielilor, automatizarea evidenței mărfurilor. Semnatura
conducătorulu i practicii

4

5

21.02.2011 22.02.2011 23.02.2011 25.02.2011

6

7

26.02.2011 27.02.2011 28.02.2011 02.03.2011

8

9

03.03.2011 05.03.2011

10

06.03.2011 07.02.2011

5

11

08.02.2011 10.03.2011

12

11.03.2011 12.03.2011 13.03.2011 14.03.2011 15.03.2011 16.03.2011

13

14

15

17.03.2011 19.03.2011

16

20.03.2011

17

21.03.2011 22.03.2011

18

23.03.2011

19

24.03.2011

Încheierea contractelor de livrare a marfurilor cît și documetarea lor. Evidența analitică și sintetică a decontărilor cu cumpărătorii și clienții. Analiza contabilității creanțelor decontărilor cu bugetul, ale personalului, ale titularilor de avans. Contabilitatea mijloacelor băneşti şi a investiţiilor pe termen scurt.Modul de organizare a operațiunilor de casă. Modul de deschidere a contului în valută natională cît și documentele necesare prezentate la bancă. Completarea registrelor privind contabilitatea mijloacelor banești din casierie si din conturile bancare. Automatizarea contabilității mijloacelor banești. Contabilitatea capitalului propriu. Constituirea capitalului statutar, componența lui cît și modificările acestuia pe parcursul activității întreprinderii. Evidența profitului nerepartizat (pierderilor excepționale). Contabilitatea datoriilor. Modul de obținere a creditelor bancare, documentele necesare, calculul dobînzii. Studierea evidenței analitice și sintetice a decontărilor cu furnizorii și antreprenorii. Achitarea datoriilor comerciale. Contabilitatea avansurilor pe termen scurt primite și a TVA privind avansurile. Modul de calculare a impozitelor. Caracteristica registrelor pentru evidența analitică și sintetică a datoriilor. Contabilitatea consumurilor, cheltuielilor şi veniturilor. Evidența consumurilor, contabilitatea consumurilor indirecte. Calculul impozitului pe venit și evidența cheltuielilor privind impozitul pe venit. Evidența veniturilor, registrele de evidență a veniturilor. Decontarea cheltuielilor și veniturilor precum și determinarea rezultatului financiar (profit, pierdere). Calculaţia costurilor de producţie. Structura şi modul de întocmire a rapoartelor financiare . Întocmirea balanței de verificare și a Cărții mari. Modul de întocmire a bilanțului contabil. Modul de întocmire a raportului de profit și pierdere. Modul de întocmire a raportului privind fluxul mijloacelor banești. Modul de întocmire a Raportului privind modificările capitalui propriu.

6

2011 Conţinutul temelor la AAEF Analiza activităţii de producţie Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane Analiza asigurării şi utilizai mijloacelor fixe Analiza aprovizionării şi utilizării resurselor materiale Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii Analiza profitului şi a rentabilităţii Analiza situaţiei financiare Conducătorul practicii din partea entităț ii ___________________ Bandalac Valerie 7 .03.20 25.

prelucrarea documentelor primare precum și ținerea evidenței sintetice și analitice. Programul practicii a fost realizat în întregime. într-un termen destul de optim şi rezultatele merită să fie apreciate cu nota „zece”. precum și posibilitatea perfecționării organizării contabilității la întreprindere. sociabilă. punctuală. Studenta Dragutan Natalia.pe perioada practicii. a studiat metodele progresive de lucru a unui contabil. Conducătorul practicii din partea entităț ii ___________________ Bandalac Valerie 8 . Natalia a studiat etapele de formare a informației contabile: primirea. a dat dovada de cunoștințe și de multă perseverență în domeniu. structura acesteia precum şi cu organizarea contabilității pe fiecare sector. acţionând pe principii de relaţii colegiale de bună credinţă. Pe parcursul acestei perioade Natalia a acumulat cunoștințe suficiente în practică în organizarea evidenței contabile la toate sectoarele ei. sârguinciosă. astfel a studiat posibilitățile de perfectare a organizării contabilității la întreprindere. Natalia a respectat graficul de lucru. De asemenea Draguțan Natalia a luat cunoștințe în domeniul analizei activității economicofinanciare precum și a studiat sistemele economice și de gestionare. a făcut cunoştinţă cu domeniul de activitate a Întreprinderii. Sosind la întreprindere.AVIZ Locul petrecerii practicii: SC “TehValsan” SRL Perioada: 14/02/2011 – 25/03/2011. verificarea. Draguțan Natalia s-a prezentat ca o persoana cu spirit de inițiativă cu dorinţă sporită de acumulare a cunoştinţelor.

Analiza asigurării şi utilizării mijloacelor fixe 4.CUPRINS Pag. Analiza asigurării şi utilizării resurselor umane 3. Analiza situaţiei financiare Încheiere Bibliografie Anexe 9 . Analiza activităţii de producţie 2. Analiza aprovizionării şi utilizării resurselor materiale 5. Analiza profitului şi rentabilităţii 7. Introducere Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung Tema 4: Contabilitatea arendei (leasingului) Tema 5: Contabilitatea stocurilor Tema 6: Contabilitatea creanţelor Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti Tema 8: Contabilitatea investiţiilor Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu Tema 10: Contabilitatea datoriilor Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor Tema 12: Contabilitatea veniturilor Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor Tema 14: AAEF 1. Analiza consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii 6.

2023. al materialelor de construcție și echipamentului sanitar Comerțul cu ridicata al materialului lemnos Capitalul social: 5400 lei Administrator: Bandalac Valerie 10 . Republica Moldova Obiectul principal de activitate: Comețul cu ridicata al articolelor de fierarie. “TehValsan”SRL a fost creată la 09 februarie 2006. al vopselelor și sticlei Alte tipuri de comerț cu amanuntul în magazine specializate Comerțul cu ridicata al echipamentului sanitar Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie.C. mun. actul de constituire al societăţii şi toate modificările aduse acestuia sunt înregistrate la organul înregistrării de Stat în conformitate cu “Certificatul de Înregistrare” (Anexa 1. Chișinau. 2.Tema 1: Organizarea contabilităţii în cadrul entităţii Societatea Comerciala “TehValsan” SRL este persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare. Informaţii generale: Denumirea abreviata a organizaţiei economice: S. str. utilajului de apeduct și de încalzire Comerțul cu amanuntul al articolelor de fierarie.02.C. comerț și transporturi Comerțul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte Comerțul cu ridicata al altor materiale de construcție Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase. 2). S.2006 Modul de constituire: nou creata Sediul: MD. Organul de conducere a societăţii este: adunarea generală a asociatilor care este în drept să soluţioneze toate problemele societăţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. “TehValsan”SRL Forma juridica de organizare: Societate cu raspundere limitata Activitatea principală: Comerţ Numarul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1006600004441 Data înregistrarii de stat: 09. Calea Basarabiei.

cum ar fi calculator tip Samsung.2007. “TehValsan”SRL politica de contabilitate este elaborată conform: . Directorul societăţii Bandalac Valerie creează condiţiile necesare pentru organizarea corectă a contabilităţii. astfel contabilul asigură controlul şi reflectarea în conturile contabile a tuturor operaţiunilor economice efectuate. etc. ea nu dispune de un compartiment complex al contabilităţii. conform (Anexa 7). asigură îndeplinirea riguroasă a cerinţelor contabilului-şef privind întocmirea documentelor şi prezentarea informaţiilor necesare pentru ţinerea evidenţei şi completarea rapoartelor financiare.04. “TehValsan”SRL. totodată înregistrează documentele ce atestă desfăşurarea operaţiunilor economice şi contabilizarea corespunzătoare a sumelor indicate în aceste documente. astfel secţia de contabilitatea se supune direct directorului societăţii şi evidenţa contabilă la S. se întocmeşte politica de contabilitate. Ciobanu Valentina.S. Documentele primare sunt prezentate în contabilitate de persoanalul responsabil al întreprinderii. .Standardelor naţionale de contabilitate întărite prin ordinul Ministerului de Finanţe a RM nr. Contabilul-şef poartă răspundere pentru respectarea principiilor metodologice de organizare a contabilităţii.04.Planul de conturi ale activitaţii economico-financiare a întreprinderilor (aprobat de Ministerul Finanţelor prin ordinal nr. indiferent de tipul de proprietate.174 din 25 decembrie 1997. Societatea “TehValsan” SRL dispune de mijloace tehnice pentru prelucrarea informației de evidență.Legea contabilităţii nr. “TehValsan”SRL este efectuată de către contabilul-şef al S.C. “TehValsan”SRL. de aceea la fondarea întreprinderii. utilajului de apeduct şi de incălzire (Anexa 2) Politica de contabilitate este o parte foarte importantă a organizării întreprinderii. Nr 1163 din 24. 113-XVI din 27.1997 .Codul fiscal al R. intrată în vigoare le 10. precum și prezentarea informaţiilor operative precum şi întocmirea rapoartelor financiare în termenii stabiliţi.C.C.C. 174 din 25 decembrie 1997. Deoarece societatea TehValsan este o întreprindere mijlocie. HD 753LJ Serial ATA-II7200 RPM. 300 MB/sec.01. care are 750 GB. 11 . la S. și un alt calculator tip Asus la fel dispune de proprietăți competitive de lucru. fondată de Bandalac Valerie avînd unicul asociat Bandalac Clavdia executa principalul gen de activitate: Comertul cu ridicata al articolelor de fierarie. Moldova.08. pentru întocmirea şi prezentarea oportuna a rapoartelor. .

Conform bilanţului contabil din raportul financiar pentru anul 2009 de gestiune.totalul bilanţului contabil . sunt standarde şi interpretări bazate pe directivele Uniunii Europene şi pe S. . 12 . elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. .C.În cadrul S.I.F.totalul veniturilor din vânzări . relevanţa. astfel entitatea SC “TehValsan” SRL are drept baza aceste criterii şi raportarea financiară corespunde sistemului simplificat în partidă dublă. entitatea dată face parte din sectorul IMM astfel contabilitatea se organizează în baza sistemului: simplificat în partidă dublă.R. care stabilesc reguli generale obligatorii cum ar fi: inteligibilitatea. “TehValsan”SRL evidenţa contabilă se duce automatizat care funcţionează sub formă de programă (Anexa 8).cel mult 15 milioane de lei.numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune .cel mult 49 de persoane. . SC “TEHVALSAN” SRL se încadrează în aceste criterii menţionate mai sus şi anume: . cu prezentarea rapoartelor financiare condensate (simplificate) din motiv ca entitatea nu depăşesc limitele a două din următoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedentă cum ar fi: .totalul bilanţului contabil – 2159827 de lei.cel mult 6 milioane de lei. comparabilitatea.totalul veniturilor din vânzări – 8552846 de lei.. (Anexa 23) Cee ce priveşte ţinerea contabilităţii şi raportarea financiară. credibilitatea.

Tema 2: Contabilitatea activelor nemateriale Active nemateriale .3120 lei Tinînd cont de metoda de calcul a amortizării în entitate şi anume metoda liniară. În baza politicii de contabilitate a SC ”TehValsan” SRL.0.6 „ Active nemateriale” .520 lei. Activele nemateriale cuprind cele mai puţin diverse elemente patrimoniale care au o perioadă de utilizare mai mare de un an. 13 .sunt activele care nu îmbracă formă materială. precum şi în scopuri administrative sau destinate predării în folosinţa (chiriei) persoanelor juridice şi fizice.2 “Cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale” – 72. controlate de întreprindere şi utilizate mai mult de un an în activitatea de producţie. Activul nematerial respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula: Debit contul 111. suma amortizării lunare este de 72. Conform Politicii de Contabilitate amortizarea activelor nemateriale se calculează prin metoda liniară ţinând cont de duratele de utilizare a acestora.22 MDL (Anexa 5) Debit contul 713. Credit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” . astfel la finele anului 2009 întreprinderea dispunea de „Active nemateriale” nete în valoare de 11096 lei (Anexa 23. Activele nemateriale de care dispune întreprinderea sunt toate achiziţionate şi se poate constata ca active nemateriale deoarece entitatea obtine avantaj economic şi se află în folosinţă. unde durata de funcţionare utilă este stabilita de 3 ani. comercială şi alte activităţi.3120 lei Credit contul 242 „Cont curent în valută naţională ” .3120 lei Credit contul 521. Trecerea în cont a TVA de la valoarea de cumparare a acestui activ nematerial avem formula contabilă: Debit contul 534.22 lei.2 “Datorii privind taxa pe valoare adaugată” . Un exemplu este procurarea programei R-cons 5. Bilanaţ Contabil). În componenţa activelor nemateriale a entităţii “TehValsan” SRL dispune la momentul acual doar de „Active nemateriale” care include programe informatice conform (ANEXEI 3 și 5) unde valoarea de intrare conform facturii fiscale inclusiv suma totala TVA este de 3120 lei. activele nemateriale se reflectă în contabilitatea financiară la valoarea de intrare care cuprinde valoarea de procurare a lor.3120 lei.520 lei Datoria faţă de furnizor a fost achitată din contul curent şi s-a întocmit prin formula contabilă: Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” .1 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” .

uzura la începutul lunii.72. La ieşirea lor din gestiune se întocmeşte Actul de casare a activelor nemateriale. rulajul creditor şi semnătura contabilului şef. valoarea probabilă rămasă. formula contabilă. se întocmeşte pe fiecare instrucţiune separat şi conţine: soldul la începutul perioadei. În Registrul contabil se reflectă suma amortizării calculate. Borderoul de calcul al amortizării activelor namateriale se întocmeşte pe fiecare activ nematerial separat. uzura calculată pe lună.Credit contul 113. valoarea de bilanţ. În el se înscrie: denumirea activului. soldul la sfîrşitul perioadei. semnătura contabilului. Activele nemateriale sunt scoase din evidenţa contabilă numai după ce le expiră termenul de utilizare prin actul de casare a activelor nemateriale. data punerii în exloatare. rulajul debitor.22 lei.6 “Amortizarea programelor informatice”. Tema 3: Contabilitatea activelor materiale pe termen lung 14 .

iar in debit casarea sumei uzurii calculate a mijloacelor fixe. În credit acestui cont se reflectă sumele uzurii mijloacelor fixe calculate. Calea de intrare a activelor materiale pe termen lung la întreprindere este doar procurarea contra mijloacelor băneşti.3 „Active materiale în curs de execuţie” Uzura mijloacelor fixe în entitate se calculează la fel prin metoda liniara conform Politicii de contabilitate. Astfel un exemplu este procurarea unui mijloc fix cu factură fiscală la data de 12.2”Datorii privind taza pentru valoare adăugată” – 1990. pot fi utilizate de întreprindere pe o perioadă mai mare de un an. În conformitate cu raportul financiar pentru anul 2009 la SC “TehValsan” SRL. se află în posesia întreprinderii pentru a fi utilizat în activitatea sa. luându-se ca bază durata de funcţionare utilă a acestora. Valoarea de bilanţ a activelor materiale pe termen lung pentru anul 2009 este de 125723 lei. Debit contul 123.2 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 9953.70 lei Credit contul 534. Evidenţa analitică a uzurii mijloacelor fixe se ţine pe feluri de obiecte. Evaluarea iniţială a activelor materiale pe termen lung are loc în momentul recunoaşterii elementelor respective drept active la valoarea de intrare.Active materiale pe termen lung reprezintă activele care îmbracă o formă fizică naturală.3 „Maşini. la finele anului de gestiune entitatea dispunea de: “Mijloace fixe” în valoare de 231137 lei Evidenţa analitică se ţine pe fiecare grupă de mijloace fixe separat. Uzura la SC „TehValsan” SRL se va calculă ţinând cont de valoarea probabilă rămasă.09 lei La momentul dării în exploatare se întocmeşte procesul verbal de primire-predare a mijlocului fix şi se întocmeşte formula contabilă. Aceste active se contabilizează în conformitate cu SNC 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung”. Conform acestui calcul suma uzurii calculate a mijloacelor fixe se repartizează şi se include în consumuri. Constatarea activului drept element a activelor materiale pe termen lung are loc în cazul când poate funcţiona la întreprindere mai mult de un an. 15 .06.2009 şia anume procurarea unui calculator şi toate componentele necesare acestuia cu valoarea totală inclusiv TVA – 11943. care este stabilită de întreprindere.Anexa 23).61 lei Credit contul 521. iar pentru evidenţa sintetică este destinat contul de pasiv 124 „Uzura mijloacelor fixe”.7 „Mijloace fixe” Credit contul 121.70 lei Mijlocul fix respectiv a fost înregistrat la intrări prin formula: Debit contul 123. utilaje şi instalaţii de transmisie” – 11943. asfel uzura ia valoare de 105414 lei (Bilanţ contabil .

În cazul reparaţiei mijloacelor fixe consumurile se acumulează în debitul contului 121 „Active materiale în curs de execuţie” şi se întocmeşte formula contabilă: Debit contul 121 „Active materiale în curs de execuţie” Debit contul 534.34 lei (Anexa 6. Exemplu: Sa procurat un mijlocului fix „Calculator” care a fost procurat la data de 12. Reparaţia mijloacelor fixe se face cu scopul menţinerii lor în stare normală de funcţionare.70 lei. Evidenţa sintetică a uzurii se efectuează de către contabil automatizat unde este reflectată suma uzurii calculată lunar şi repartizarea ei la consumuri în funcţie de destinaţia acestora (Anexa 6).. 7).Soldul creditor reprezintă suma uzurii calculate a mijloacelor fixe existente la întreprindere la finele perioadei de gestiune. La SC “TehValsan” SRL inventarierea se face în baza Regulamentului privind inventarierea.2 „Datorii privind taxa pe valoare adăugată” Credit contul 539 „Alte datorii pe termen scurt”. După efectuarea inventarierii rezultatele acestuia se înscriu în „Procesul verbal al şedinţei comisiei de inventariere” . lunar întreprinderea casează 212. Uzura şi cheltuieli privind repararea şi întreţinerea mijloacelor fixe utilizate în producţie” –59.1. majorării duratei de funcţionare utilă. Formula contabilă este: Debit contul 813. Tema 5: Contabilitatea stocurilor 16 .4 „Uzura mijloacelor fixe” –59.2009 valoarea de intrare 11943.7) Existenţa mijloacelor fixe se poate uşor de determinat cu ajutorul inventarierii. care trebuie să conţină informaţie privind obiectele de inventar ce vor fi supuse inventarierii.52 lei Credit contul 124.06.52 lei (Anexa 3. durata de funcţionare utilă 4 ani. Inventarierea este un ansamblu de operaţii prin care se constată existenţa integrităţii patrimoniului întreprinderii la data la care se execută inventarierea. Evidenţa analitică şi sintetică se face pe fiecare secţie şi pentru fiecare mijloc fix în parte. Comisia de inventariere a întocmit Lista de inventariere a mijloacelor fixe. majorării capacităţii de producţie a mijloacelor fixe.

Pentru contabilitatea curentă a operaţiilor privind intrarea mărfurilor.. edministrative etc. Pentru generalizarea informației privind existența și miscarea materialelor înregistrate în bilanțul întreprinderii este destinat contul de activ 211 “Materiale” unde în debit se reflectă valoarea de cumpărare. piesele de schimb. valoarea lor fiind la finele anului de gestiune precedent 259 255 lei. Exemplu: Reflectarea intrarii mărfurilor 17 . Conform bilanțului contabil întreprinderea în anul de gestiune dispune de materiale în valoare de 1500 lei și în anul precedent valoarea materialelor este de 259255 lei. SC „TehValsan” SRL achiziţionează din import (Anexa) marfuri şi alte tipuri de materiale pe bază de contract încheiate cu fiecare furnizor în parte. semifabricatele cumpărate și articolele de completare. iar în credit valoarea materialelor consumate pentru necesitățile de producție și alte necesități ale întreprinderii. etc. combustibil. iar în credit ieşirea lor din gestiune prin expediere sau vînzare şi reprezintă existenţa lorla finele perioadei de gestiune. În forma automatizată are loc înregistrarea tuturor intrărilor şi ieşirilor de materiale şi asta exact în data când au avut loc aceste operaţiuni. etc. magazinele. Acestea cuprind materiile prime. Activitatea SC „TehValsan” SRL în cea mai mare parte este constituită din vînzarea marfurilor. ambalajele. De evidenţa acestor înregistări responsabil este gestionarul depozitului care poartă răspundere materială pentru toată mişcarea materialelor. materialele de bază și auxiliare. materiale de construcție și alte materiale. aceasta se datorează faptului că societatea dată are ca activitate de bază: Comerţul cu ridicata a articolelor şi mai multor tipuri de mărfuri şi materiale. ale întreprinderii. planul de conturi prevede utilizarea urmatoarelor conturi: Contul 217 „Marfuri” – este destinat pentru eneralizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mărfurilor la depozitele întreprinderii. în magazine. prestării serviciilor. în debitul lui se înregistrează valoarea de intrare a mărfurilor procurate de la furnizor. din acest motiv valoarea de bilanț a mărfurilor este de 1596914 lei la finele anului precedent de gestiune. depozite. În anul de gestiune curent SC “TehValsan” SRL și-a majorat valoarea materialelor prin cumpararea uniu calculatur si componentelea cestuia acestora de la furnizori (Anexa 13) Mărfurile reprezintă bunurile procurate de la alte persoane juridice și fizice cu scopul revînzării în aceiași stare. iar la finele perioadei de gestiune curente entitatea a investit în majorarea mărfurilor cu valoarea de 1824948 lei. SC “TehValsan” SRL achiziţionează materiale. necesităților comerciale. Este un cont de activ.Materialele reprezintă activele curente destinate fabricării produselor.

SC „TehValsan” SRL procură materiale de la SC „HOPMAN & ASIO” SRL în baza facturii fiscale seria KX 3624596 în data de 09.00 lei La fel SC „TehValsan” SRL procură materiale de la acelaşi furnizor SC „HOPMAN & ASIO” SRL în baza facturii fiscale seria KX 3624597 în data de 09.00 lei Credit contul 217 „Marfuri” – 2200.00 lei.00 lei Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula: Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 480.66 lei Achitarea pentru materialele procurate este efectuată prin transfer şi se face formula: Debit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”– 880.2200. mărfuri. inclusiv TVA. mărfuri. mărfurile vindute avind sumă de 2200.10.00 lei Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 480.Intrările de mărfuri se contabilizează în baza documentelor primare care însoţesc mărfurile procurate. în sumă de 880.10.00 lei Exemplu: Ieşirea marfurilor din gestiune prin vinzarea lor. SC „TehValsan” SRL vinde mărfuri la SC „Moldromukrtrans” SRL conform facturii fiscale seria MZ 1095101 în data de 23.07.07.00 lei.10. prin persoana delegata Gobjilă Mihail.00 lei Credit contul 242 „Cont curent in valuta nationala” – 880. La realizarea operaţiunii se întocmeşte formulele contabile: Debit contul 217 „Marfuri” – 400.00 lei.34 lei Respectiv se reflectă şi suma TVA: Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 146.66 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 146. La realizarea operaţiunii se întocmeşte formulele contabile: Debit contul 711 „Costul vinzarilor” .00 lei Respectiv se reflectă şi suma TVA: Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 80.07. În cazul dat în calitate de document primar avem „Factura fiscală” (Anexa 8) atunci când plătitorul este înregistrat ca plătitor de TVA. inclusiv TVA.00 lei 18 .00 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 80. mărfuri. inclusiv TVA. La realizarea operaţiunii se întocmeşte formulele contabile: Debit contul 217 „Marfuri” – 733.34 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 733.00 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 400. în sumă de 480.

Lipsuri de materiale în limita normelor de perisabilitate Debit contul 714. dispozitive de protecție. Inventarierea stocurilor de mărfuri şi materiale se efectuează conform Regulamentului cu privire la inventariere şi anume odată pe an.50 lei 19 . la finele perioadei de funcţiune. întreprinderea de la care este delegat. Pentru evidenţa sintetică a OMVSD sunt destinate conturile 213„Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” şi contul 214 „Uzura obiectelor de mică valoare şi scurtă durată”. în acest caz se întocmeşte actul de returnare a mărfii. La sfîrşitul anului în urma inventarierii s-a constat că OMVSD sunt în funcţiune. TVA – 20 %. Obiectele de mică valoare și scurtă durată (OMVSD) sunt activele valoarea unitară a cărora este mai mică decit limita stabilită de legislație. Înregistrarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată achiziţionate prin Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” subcontul 2131 „Obiecte de mică valoare şi scurtă durată în stoc” . Diferenţele constatate la inventariere se contabilizează astfel: .Delegaţiile la SC “TehValsan” se întocmesc de către contabil.50 lei Debit contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 1135. se completează numele. În componența OMVSD se includ: instrumentele și dispozitivele cu destinație generală și specială. utilajul de schimb.la valoarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată intrate– 5677.00 lei (Bilanţ Contabil.Plusuri de mărfuri: Debit contul 211 „Materiale” Credit contul 612. numărul şi seria buletinului de identitate a delegatului. în valoare de 6813.Delegaţiile se eliberează pe 10 zile. Obiectele vândute sunt înregistrate în „Registrul soldurilor şi rulajelor în preţuri de vânzare” pe fiecare obiect vîndut în parte. Dintre OMVSD folosite la societatea “TehValsan” SRL putem menţiona: echipament şi dispozitive. inventarul de producție și gospodăresc. construcțiile și dispozitivele provizorii etc. Rezultatul inventarierii se înregistrează în Lista de inventariere a rezultatealor. delegatului şi conducătorului întreprinderii. Anexa 23). la filiale cînd se transmite producţia se întocmeşte factura de expediţie. după expirarea termenului ele se anulează. lengeria de pat. valorile de materiale. ambalajul tehnologic. SC„TehValsan” SRL deţine OMVSD.7 „Alte cheltuieli comerciale” Credit contul 211 „Materiale”. îmbrăcămintea și încălțămintea specială. Sînt cazuri cînd se întoarc mărfurile din anumite pricini.7 „Alte venituri operaţionale” . data. forma standart (formular tipizat forma M – 2). Evidenţa delegaţiilor se duce în Registrul de evidenţă a delegaţiilor. semnăturile contabilului.

la valoarea datoriei faţă de furnizor.00 lei.Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale" . Reflectarea valorii plusurilor de OMVSD constatate în urma inventarierii: Debit contul 213 “Obiecte de mică valoare şi scurtă durată” Credit contul 612 “Alte venituri operaţionale” Tema 6: Contabilitatea creanţelor 20 .6813.

2) SC „TehValsan” SRL nu creează rezerve aferente contului 222 „Corecţii la datorii dubioase”. adresele juridice ale părţilor participante la încheierea contractului şi alte condiţii suplimentare.66 lei (Anexa 9. Debit contul 221.66 lei Credit contul 611 „Venituri din vînzări” – 1666. denumirea beneficiarului şi deservirea livrării. suma contractului. numărul şi seria facturii în baza căreia sa efectuat livrarea. Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la scadenţă stabilite prin condiţiile contractului sau altor acte normative. Conform Politicii de contabilitate la SC „TehValsan” SRL creanţele curente şi cele pe termen lung sunt reflectate în contabilitate la valoarea nominală. Evidenţa livrărilor de produse finite. mărfurilor şi altor active livrate. fie prin achitarea în numerar în casierie.1 „Creanţe pe termen scurt aferente facturilor comerciale”– 1666.Întreprinderea în cadrul activităţii sale se întîlneşte cu diferite situaţii in legatură cu mijloacele baneşti. Evidenţa creanţelor comerciale la societate se ţine pe debitori şi pe termenul de achitare a acestora. astfel la expirarea termenului de achitare. 21 . astfel apar creanţele. p. Achitarea la vânzarea produselor finite. Conform anexei la Bilanţul contabil creanţele privind decontările cu bugetul (pentru impozitele şi taxele republicane) ale SC „TehValsan” SRL pentru anul 2009 au fost în sumă de 21787. mărfurilor se efectuează fie prin transfer în baza „Dispoziţiei de plată” de la bancă. de mărfuri se ţine şi în mod automatizat în „Registrul vânzărilor”. Cu orice client al întreprinderii se încheie un contract comercial în care se indică obiectul contractului.00 lei. Produsele finite şi evidenţa livrărilor se ţine în „Cartea de livrări a produselor finite”. în care se înregistrează numărul de ordine. precum şi cel al prestării de servicii nu coincide cu momentul achitării acestora. acestea se casează trecându-se la cheltuieli comerciale prin formula contabilă: Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale” Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Creanţele privind decontările cu bugetul apar ca urmare a diferenţelor dintre sumele calculate şi achitate la buget a impozitelor şi taxelor. termenul de scadenţă. Creanţe comerciale reprezintă a cea parte a creanţelor care apar în cazul cînd momentul transmiterii către cumpărători a drepturilor de proprietate asupra produselor. suma fără TVA şi cu TVA.

În baza decontului de avans se întocmeşte formula: Debit contul 713. Bilantul Contabil) Evidenţa analitică a altor creanţe pe termen scurt se ţine pe fiecare debitor. Titularii de avans sunt angajaţii întreprinderii. Toate creanţele le putem vedea în (Anexa 9. (aferente vânzării mărfurilor către întreprinderile de colaborare). creanţele personalului. alte datorii. Constatarea altor creanţe pe termen scurt se face în baza documentelor justificative. Pentru evidenţa sintetică a creanţelor pe termen scurt ale personalului se utilizează contul de activ 227”Creanţe pe termen scurt ale personalului”.Creanţele apar în legătură cu administrarea şi contabilizarea TVA. necesare pentru acoperirea cheltuielilor care urmează a fi suportate de angajatul respectiv în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Dacă suma TVA aferentă procurărilor depăşeşte suma TVA aferentă volumului livrărilor în perioada fiscală (1 lună) diferenţa la sfârşitul lunii se trece în categoria „Creanţelor pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. recuperării de către gestionari a daunei materiale cauzate. Pentru generalizarea existenţei şi mişcării acestor creanţe la SC “TehValsan”SRL este destinat contul 229 “Alte creanţe pe termen scurt”. În termen de trei zile titularul de avans trebuie să prezinte în contabilitate „Decontul de avans” în care se indică suma primită şi suma efectiv cheltuită. pe tipuri de creanţe. creanţele bugetului în procesul activităţii economice a întreprinderii apar şi alte creanţe pe termen scurt.Cheltuieli generale şi administrative” Credit contul 227 „Creanţe pe termen scurt ale personalului” În afară de creanţele comerciale. care se contabilizează în contul 225 „Creanţe pe termen scurt privind decontările cu bugetul”. pentru luna iulie 2010. cărora li se eliberează mijloace băneşti spre decontare. 2). evidenţa analitică a creanţelor personalului se ţine pe fiecare debitor. Creanţele personalului reprezintă datorii ale angajaţilor faţă de întreprindere şi apar în urma: 1. p.. Tema 7: Contabilitatea mijloacelor băneşti 22 . 3. Creanţele personalului se înregistrează în contabilitatea întreprinderii în baza ordinului de plată şi a listei de plată. acordării avansurilor spre decontare (titularilor de avans) 2. la finele perioadei de gestiune avem acumulate creanțe în valoare de 4670 lei (Anexa.

şef sau a altor persoane cu dreptul de a pune semnătura respectivă adeverite prin ştampila întreprinderii. Casierul primeşte numerarul în casierie din contul bancar în baza delegaţiei bancare . mărfurilor.şef sau altă persoană numită de acesta. În delegaţie se indică denumirea emitentului delegaţiei . Casa ’’. semnăturile emitentului. nr.1992. întocmit de către contabilul . numele şi prenumele mandatorului. În debitul acestui cont se reflectă încasarea 23 . Verso-ul delegaţiei cuprinde suma divizată după destinaţie (achiziţionarea produselor agricole). În funcţie de locul păstrării şi forma de exprimare: mijloace băneşti în numerar care se păstrează în casierie mijloace băneşti la conturile bancare (la contul curent) La SC „TehValsan” SRL. în urma rambursării avansurilor neutilizate de către titularii de avans.a conducatorului şi a doua-a contabilului . codul băncii. datele din buletinul de identitate al persoanei care primeste numerarul. suma solicitată în litere. numărul contului. Modul de efectuare a operaţiunilor în casierie este stabilit prin Normele pentru efectuarea operaţiunilor de casa în economia naţională a Republicii Moldova aprobate prin Hotărîrea Guvernului R. În casieria întreprinderii banii în numerar pot fi primiţi din contul bancar. luna. data. Evidenţa operaţiunilor privind existenţa şi fluxurile mijloacelor băneşti în casieria întreprinderii se ţine în contul de activ 241.764 din 25. anul. Responsabilitatea materială poartă un caracter juridic numai în cazul cînd cu casierul a încheiat un contractul de răspundere materială . La SC „TehValsan” SRL mijloacele băneşti se clasifică după mai multe criterii: 1. precum şi decontările în numerar se efectuează prin casierie.şef sau altă persoană împuternicită. La intrarea mijloacelor băneşti în casierie din contul bancar şi în alte cazuri se întocmeşte dispoziţia de încasare . semnată de contabilul . prima . localitatea emiterii.11. În funcţie de valuta exprimată: mijloace băneşti în valută naţională mijloace băneşti în valută străină 2. încasarea şi păstrarea numerarului. Operaţiunile în casierie sunt efectuate de către casier. care poartă toată responsabilitatea materială pentru integritatea disponibilului bănesc. codul fiscal al întreprinderii..Mijloacele băneşti reprezintă activele cele mai lichide ale întreprinderii. cu modificările şi completările ulterioare . din vînzarea în numerar a produselor.M.

N. iar al doilea se detaşează de la registru şi serveşte casierului drept raport. iar în credit se reflectă utilizarea mijloacelor băneşti din casierie.. Soldul contului 241 . sunt obligate să pastreze mijloacele băneşti temporar libere în instituţiile bancare. Toate întreprinderile. în care se determină soldul de mijloace băneşti în casierie la începutul zilei. La sfirşitul fiecarei zile de muncă dispoziţia de încasare şi plată se înregistrează de către casier în registrul de casă (Anexa 25 ). următoarele sume.23 lei (Anexa 10) Debit contul 241 “Casa” – 116 300. în perioada lunii iulie 2010. Modul de deschidere. Casa ’’ este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti în numerar în casieria întreprinderii la finele perioadei de gestiune. indiferent de forma juridică de organizare a acestora.08 lei În creditul contului 241 “Casa” s-au reflectat.12. 415 din 30.47 lei Credit contul 241 “Casa” – 91451. încasările şi ieşirile acestora în cursul zilei. care împreuna cu documentele anexate se prezintă la contabilitate. care reprezintă un ordin de a transfera beneficiarului o anumită suma de bani. utilizată pentru stingerea datoriilor financiare şi comerciale ale întreprinderii.1 “Facturi de primit din ţară” – 873651. Debit contul 513 “imprumuturi pe termen scurt” – 7200. luîndu-se în consideraţie necesităţile informaţionale la întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti .47 lei La SC „TehValsan” SRL pentru eliberarea numerarului din casierie se întocmeste dispoziţia de plată (Anexa 24 ) semnată de către conducătorul şi contabilul-şef al înterprinderii sau alte persoane împuternicite. în funcţie de modul de prelucrare a informaţiei (automatizată sau manuală). precum şi soldul la sfirşitul zilei. formularele cărora. Registrul de casă se întocmeste în doua exemplare: primul exemplar rămîne în casierie.08 lei Credit contul 245 “Transferuri baneşti în expediţie” – 116 300. administrare şi închidere a conturilor bancare este reglementat de prevederile Regulamentului privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile din R. se determină de sinestătător de către întreprindere. La SC „TehValsan” SRL în iulie 2010 au fost încasate şi eliberate urmatoarele sume: Debit contul 241 “Casa” – 873 651. Evidenţa operaţiunilor în casierie se ţine în registre.M.00 lei Credit contul 241 “Casa” – 7200 lei Debit contul 532 “Datorii faţă de personal privind alte operaţiuni” 91451. Nr.23 lei Credit contul 221. 24 .mijloacelor băneşti în casieria întreprinderii.1999. aprobat prin Hotărirea Consiliului de Administratie al B.M.

Conturi curente în valută naţională ”.16 lei 4. 2. Achitarea datoriilor faţă de organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală: Debit contul 533 “Datorii privind asigurările”-2149..08 Mijloacele băneşti din conturile curente în valută naţională se utilizează pentru achitarea datoriilor faţă de furnizori. Achitarea impozitului pe venit Debit contul 534”Datorii privind decontarile cu bugetul” – 2866.721 009. Soldul contului 242 este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti din conturile curente în valută naţională la finele perioadei de gestiune şi se reflectă în capitolul 2 .00 lei.721009. Încasarea mijloacelor băneşti de la cumpărători şi clienţi pentru bunurile vîndute şi serviciile prestate: Debit contul 242 . organele de asigurări sociale şi de asistenţă medicală.02 lei 5.Cont curent în valută naţională’’ (Anexa 11) au fost întocmite următoarele înregistrări contabile: 1. buget..08 Credit contul 242 “Cont current în valută naţională” – 6131. personal şi alţi creditori.60 lei Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”.60 lei 6.Cont curent în valută naţională’’ -37 820. Achitarea eronată a mijloacelor baneşti în contul de decontare. pentru eliberarea numerarului din casierie şi efectuarea altor operaţiuni. Achitarea cheltuielilor generale si administrative: Debit contul 713 “Cheltuieli generale şi administrative”.50 lei Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională” – 2866.879.00 lei.Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale -37 820. bănci.879.16 lei Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”. Debit contul 539 “Alte datorii pe termen scurt ” – 6131.50 lei 7. În debitul contului 242 se reflectă încasarea mijloacelor băneşti în conturile curente în valută naţională.. iar în credit se reflectă utilizarea mijloacelor băneşti din conturile curente. Achitarea datoriilor faţă de alte întreprinderi şi persoane privind facturile comerciale : Debit contul 521 “Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”. potrivit analizei contului 242 . pentru deschiderea conturilor de depozit şi speciale la bănci. 25 . antreprenori.. Credit contul 221 .02 lei Credit contul 242 “Cont curent în valută naţională”.2149..Active curente ’’ din Bilantul contabil. În luna iulie 2010 la SC „TehValsan” SRL.Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în valută naţională în conturile curente ale întreprinderii este destinat contul de activ 242.

06.Cont curent în valută naţională’’.Active curente’’ din Bilantul contabil. Soldul contului 243 este debitor şi reprezintă suma mijloacelor băneşti în valută străină la finele perioadei de gestiune şi se reflectă în capitolul 2 .Cont curent în valută străină’’ Tema 8: Contabilitatea investiţiilor 26 . ordinul de plată în valută. La sfîrşitul perioadei de gestiune datele din acest registru se utilizează la întocmirea Raportului privind fluxul mijloacelor băneşti şi se trec în Cartea Mare... între întreprindere şi instituţia bancară se încheie un contract de deservire în care se stipulează nomenclatorul serviciilor prestate de bancă. dacă o altă modalitate nu este prevazută de B.2000. SC “TehValsan” SRL nu dispune de contul de activ 243 . În debitul contului 243 se reflectă încasarea mijloacelor băneşti în valută străină.168 din 08. ordinul de încasare în valută.Cont curent în valută străină’’. La deschiderea contului în valută străină. iar in credit se reflectă utilizarea acestora.. comisioanele. Efectuarea operaţiunilor în valută străină necesită folosirea de către întreprinderi a documentelor prevăzute în Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare aprobat prin Hotărîrea Bancii Naţionale a Moldovei Nr.N. de regulă. nota de contabilitate.. Pentru generalizarea informaţiei privind existenţa şi mişcarea mijloacelor băneşti în valută străină este destinat contul de activ 243 . Astfel. ca :dispoziţia de plată în valută.Operaţiunile economice privind mişcarea mijloacelor băneşti pe contul curent se reflectă în registrul contului 242 . Modul de efectuare a operaţiunilor prin contul în valută străină este reglementat de legislatia în vigoare. în contul în valută straină al înterprinderii mijloacele pot fi primite numai prin virament.M. drepturile şi obligaţiile părţilor etc.

deschiderea conturilor de depezit.Investiția reprezintă un activ deținut de întreprinderea – investitor în scopul ameliorării situației sale financiare prin obținerea veniturilor ( dobînzilor. transferării activelor nemateriale și materiale pe termen lung în componența proprietății investiționale. redevențelor). acest compartiment pentru societatea “TehValsan” SRL nu este pus în aplicare. La momentul actual. mai ales azi. Pentru operațiunile de intrare a investițiilor avem urmatoareleformule contabile. acordării împrumuturilor altor întreprinderi și persoane. Pentru operațunile de ieșire a investițiilor avem formulele contabile: Debit contul 721 “Cheltuieli ale activității de investiții” Credit contul 131 “Invetiții pe termen lung în părți nelegate” Credit contul 132 “Investiții pe termen lung în parți legate” etc. Debit cotul 131. majorarea capitalului propriu și cîștigarea altor profituri. cu bani . Această situație este normala pentru că în esență investiția este evident mijlocul de progres competitiv. din acest motiv putem constata că întreprinderea reducere oarecum lichiditatea întreprinderii. Evidența sintetică a investițiilor se ține cu ajutorul conturilor de activ: 131 “Invetiții pe termen lung în părți nelegate” 132 “Investiții pe termen lung în parți legate” Intrarea investițiilor are loc în urma procurăriii titlurilor de valoare contra plată.132 Credit contul 313 “Capital nevarsat” Credit contul 331 “Corectarea rezultatelor pierderilor precedente” Credit contul 537 “Datorii față de fondatori și alți participanți” Ieșirea investițiilor are loc în urma vînzării stingerii și altor ieșiri de titluri de valoare. dividendelor. transferării proprietății investiționale în active nemateriale și active materiale pe termen lung. aport la capitalul statutar. Tema 9: Contabilitatea capitalului propriu 27 . în acelși timp investiția greșita este moarte rapidă..scumpi” și concurență inevitabilă. rambursării împrumuturilor acordate și închiderii conturilor de depozit. lipsa de investiție este moartea lentă a unei întreprinderi.

Capitalul statutar al Societăţii conform „Statutului” (Anexa 2) este compus din depuneri băneşti în valoare totală de 6000 lei (Anexa 12). Capitalul propriu cuprinde capitalul statutar. rezervele. pierderea neacoperită. corectând mărimea capitalului. şi profitul nerepartizat al anilor precedenţi.2 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi” Credit contul 321.Capitalul propriu reprezintă diferenţa dintre mărimea totală a activelor şi datoriilor întreprinderii şi reprezintă sursa de formare a mijloacelor proprii ale întreprinderii.1 „Rezerve prevăzute de legislaţie” În componenţa capitalului propriu al întreprinderii se include Profitul (Pierderea) net al anului de gestiune. La determinarea mărimii capitalului propriu primele cinci elemente ( capitalul statutar. suplimentar. Anexa 23 ) constatăm că în anul 2009 SC “TehValsan” srl dispune doar de suma de 6000 lei.1 „Rezerve prevăzute de statut” Profitul (pierderea) net reprezintă rezultatul financiar al anului de gestiune după impozitare. La formarea capitalului statutar au fost întocmite următoarele formule contabile: Debit contul 241 „Casa” Credit contul 311 „Capital statutar” În „Raportul privind fluxul capitalului propriu” (Bilanţ contabil. În dependenţă de direcţiile de utilizare. rezervele. profitul nerepartizat) se reflectă cu semnul plus la majorarea capitalului statutar. se întocmesc următoarele formule: Debit contul 332 „Profit nerepartizat al anilor precedenţi” Credit contul 321 „Rezerve prevăzute de legislaţie” Credit contul 322. De la momentul constituirii întreprinderii şi până în momentul de faţă suma capitalului statutar nu s-a schimbat. retras. Conform legislaţiei Republicii Moldova societăţile pe acţiuni sunt obligate să creeze capital de rezerve de cel puţin 5400 lei din mărimea capitalului statutar Debit contul 332. Evidenţa profitului net al anilor precedenţi se ţine cu ajutorul contului 332 „Profit net la anilor precedenţi”. profitul utilizat al anului de gestiune) se înregistrează cu semnul minus. 28 . profit nerepartizat şi capitalul secundar. iar ultimele patru (capitalul nevărsat. suplimentar.

La finele anului în acest cont se trec veniturile şi cheltuielile acumulate pe toate tipurile de activităţi. soldul contului numit trece la rezultatele anilor precedenţi prin formula: Debit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 199426.00 lei Dat fiind faptul că fiecare an de gestiune trebuie să înceapă cu soldul „zero” a contului 333 „Profit (pierdere) al perioadei de gestiune” la reformarea Bilanţului contabil.Suma profitului net al anului de gestiune se determină în contul 351 „Rezultatul financiar total”. După reflectarea în acest cont a cheltuielilor aferente impozitului pe venit. Înregistrarea la suma profitului net este: Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” – 356200.00 lei Credit contul 332 „Profit nerepertizat al anilor precedenţi” – 199426. suma diferenţei dintre rulajul debitor şi cel creditor va reprezenta rezultatul financiar net.00 lei Tema 10: Contabilitatea datoriilor 29 .00 lei Credit contul 333 „Profit net (Pierdere) al perioadei de gestiune” – 356200.

Pentru evidenţa sintetică a datoriilor comerciale şi a avansurilor primite pe termen scurt sunt destinate conturile de pasiv 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale”.datorii comerciale .În funcţie de conţinutul economic . În creditul acestor conturi se înregistrează creşterea datoriilor comerciale şi încasarea avansurilor de la cumpărători.datorii pe termen lung La SC “TehVAlsan” SRL datoriile se constată şi se evaluează. 30 . actului de achiziţie.În funcţie de termenul de achitare . faţă de personalul angajat privind remunerarea muncii. dar nu atunci când se plătesc mijloace băneşti sau se transmit alte active în schimb.datorii calculate .Datoriile reprezintă angajamentul de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile procurate şi serviciile prestate. datoriile se reflectă în contabilitate în baza principiului specializării exerciţiului – atunci când au fost înregistrate în documentele contabile. 523 „Avansuri pe termen scurt primite”. În dependenţă de criteriile de clasificare SC “TehValsan” SRL are următoarele datorii: . Procurarea se face în baza facturii fiscale.datorii financiare . iar în debit achitarea datoriilor şi utilizarea avansurilor. După constatare. antreprenori şi alţi creditori pentru activele procurate. conform Politicii de contabilitate . inclusiv TVA şi alte impozite şi taxe care urmează a fi achitate. la suma nominală. faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor.datorii pe termen scurt . avansurile primite şi serviciile de care întreprinderea a beneficiat. facturii de expediţie. fiind incluse în rapoartele financiare în perioada la care se referă. Datoriile comerciale cuprind angajamentele de plată ale întreprinderii faţă de furnizori. Soldul conturilor nominalizate este creditor şi reprezintă datoriile comerciale ale întreprinderii la o anumită dată. faţă de alte persoane juridice şi fizice. 522 „Datorii pe termen scurt faţă de părţile legate”.

00 lei În cazul când achiziţia este făcută din străinătate se utilizează contul 521. se consideră datorii.faţă de organele asigurării sociale şi asistenţei medicale (datorii sociale) .faţă de personal (datorii salariale) .faţă de buget (datorii fiscale) . Avansurile primite sunt sume primite în contul vânzării ulterioare a produselor.2 „Datorii privind decontările cu bugetul” – 80.00 lei La suma TVA: Debit contul 534.faţă de fondatori Datorii faţă de personal cuprind angajamentele întreprinderii privind : a) Retribuţia muncii b) Alte operaţii Calculul salariilor se reflectă în contabilitate astfel: Atunci când salariile calculate se includ în costul produselor fabricate: Debit contul 811 „Producţia de bază” Debit contul 813 „Consumuri indirecte de producţie” Debit contul 812 „Activităţi auxiliare” Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” 31 .00 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 80.2 „Facturi de achitat în străinătate”. Ulterior avansul primit este utilizat la stingerea creanţei apărute la vânzare: Debit contul 523 „Avansuri pe termen scurt primite” Credit contul 221 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Datoriile calculate reprezintă angajamentele de plată a întreprinderii: . care până la livrarea produselor.00 lei Credit contul 521 „Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” – 400.La procurare se întocmeşte formula contabila (Anexa 8): Debit contul 217 „Marfuri” – 400.

4 „Cheltuieli generale şi administrative” Credit contul 534. achitare şi declarare a impozitelor şi taxelor. Toate datoriile le putem observa în Anexa 13 Calculul salariului se efectuează în baza „Contului personal” deschisă pentru fiecare salariat în parte. Evidenţa analitică a acestora la societatea “TehValsan” SRL se duce pe fiecare creditor. comisioanele şi alte plăţi. Veniturile impozabile ale salariaţilor cuprinde toate formele de venit: salariul. premiile suplimentare. energie electrică. indemnizaţiile. pentru apă.8 „Datorii privind decontările cu bugetul” Pentru evidenţa altor datorii pe termen scurt este destinat contul 539 „Alte datorii pe termen scurt”.Atunci când salariile calculate reprezintă cheltuieli ale perioadei: Debit contul 712 „Cheltuieli comerciale” Debit contul 713 „Cheltuieli generale şi administrative” Debit contul 714 „Alte cheltuieli operaţionale” Credit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Evidenţa datoriilor faţă de personal se ţin cu ajutorul contului 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”.5 „Datorii privind decontările cu bugetul” Calculul taxei pentru amenajarea teritoriului se face în baza documentului „Darea de seamă pentru amenajarea teritoriului” Debit contul 713. Impozitul pe bunurile imobiliare se achită în baza „Calculului impozitului pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice ” şi se întocmeşte formula contabilă: Debit contul 713. servicii de canalizare. onorariile. Pentru a generaliza informaţia privind decontările cu bugetul este destinat contul 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”.4 „Cheltuieli generale şi administrative” Credit contul 534. servicii de transport etc. Datoriile privind decontările cu bugetul: Relaţiile agenţilor economici cu bugetul se concretizează în procesul de calculare. Cu ajutorul acestui cont se duce evidenţa datoriilor pentru serviciile de care beneficiază. Evidenţa analitică a decontărilor cu bugetul se ţine pe feluri de impozite ţi taxa. În venitul impozabil nu se cuprinde 32 .

în baza cererii de acordare a scutirilor depusa de fiecare angajat în parte.13). pentru persoanele fizice în modul următor: în mărime de 7% din venitul anual impozabil ce nu depăşeşte suma de 25200 lei. O data cu calculul salariilor apare obligaţia faţă de bugetul asigurărilor sociale. Conform prevederilor Codului Fiscal art. inclusiv a invalidităţii. se acordă la locul de muncă de bază lucrătorilor rezidenţi ai Republicii Moldova. compensaţiile în caz de pierdere temporară a capacităţii de muncă. iar în debit – plăţile virate efectiv sau trecute în cont. reţinut din salariu (inclusiv prime şi facilităţi). datoriilor privind asigurarea medicală . fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) are dreptul la scutiri la impozitul pe venit. Soldul este creditor şi reprezintă suma datoriilor întreprinderii privind plăţile datorate bugetului la sfîrşitul perioadei de gestiune. în mărime de 18% din venitul anual impozabil ce depăşeşte suma de 25200 lei. Conform hotărârii întreprinderii plata salariului trebuie să fie făcută până la data de 5 a lunii următoare în care se calculează salariul. Evidenţa analitică a datoriilor privind asigurările se ţine în vederea obţinerii informaţiei privind existenţa şi destinaţia mijloacelor asigurărilor. la această cerere trebuie să fie anexate documente justificative ce confirmă dreptul la scutirile cerute. Pentru a beneficia de scutire salariatul prezintă la locul de muncă „Cererea de acordare a scutirilor”. Scutirile la impozitul pe venit. Soldul contului dat este creditor şi reprezintă datoriile privind primele de asigurare la sfîrşitul perioadei de gestiune. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate privind asigurările. În creditul acestui cont se reflectă datoriile calculate faţă de buget privind impozitul pe venit.plăţile de asigurare conform contractului de asigurare. se stabileşte suma totală a impozitului pe venit ce se determină în anul 2010. Pentru generalizarea informaţiei privind datoriile faţă de buget aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice în contabilitate este destinat contul de pasiv 534 „Datorii privind decontările cu bugetul”. iar în debit mijloacele achitate. La plata salarului se întocmeşte formula contabilă: Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 242 „Cont de decontare” 33 . La SC “TehValsan” SRL plata salariului are loc prin achitarea în numerar din casieria întreprinderii. În conformitate cu prevederile Codului Fiscal. virate şi cheltuite. asigurarea personalului întreprinderii e destinat contul de pasiv 533 „Datorii privind asigurările” (anexa 10. bursele etc. 15. Pentru evidenţa sintetică a defalcărilor şi decontărilor aferente contributiilor la asigurări sociale în Fondul asigurărilor sociale .

iar în debit – achitarea şi trecerea la scăderi a datoriilor de acest tip. unde se includ următoarele sarcini: a) b) c) calculul necesarului de salariaţi. Informaţia privind calcularea şi mişcarea datoriilor faţă de salariaţi se reflectă în registrul pentru contul 531 „Datorii faţă de personal pentru retribuirea muncii”. În creditul acestui cont se reflectă datoriile aferente altor operaţii calculate personalului. Pentru evidenţa decontărilor cu personalul întreprinderii privind alte operaţiuni. reciclarea angajaţilor. Documentarea. 34 . Pentru sumele salariilor neridicate se întocmeşte „Registrul salariului depuse”. calculul și contabilitatea salariului La întreprinderea “TehValsan” SRL contabilitatea şi calculul salariului se efectuează în secţia de contabilitate. Datoriile financiare include datoriile legate de angajarea capitalului atras – a creditelor bancare.suma creditelor rambursate. cu excepţia decontărilor privind retribuirea muncii.Achitarea salariului din casă se efectuează în baza „Registrului salariilor” unde se indică suma ce trebuie să fie primită de fiecare angajat care îşi pune semnătura după ce o încasează şi se întocmeşte formula contabilă: Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 241 „Casa” La sfârşitul zilei casierul calculează suma salariilor acordate şi suma salariilor neridicate. Pentru evidenţa sintetică a creditelor şi împrumuturilor se utilizează conturile de pasiv 511. iar în debit . În creditul acestui cont se reflectă sumele creditelor pe termen scurt primite şi trecute din grupa creditelor pe termen lung. Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este destinat generalizării informaţiei referitoare la situaţia decontărilor privind creditele. Contul 511 "Credite bancare pe termen scurt" este un cont de pasiv. Soldul este creditor şi reprezintă datoriile întreprinderii faţă de personal aferente altor operaţiuni la finele perioadei de gestiune. a împrumuturilor în valuta naţională şi străină primate de către întreprindere de la alte personae fizice sau juridice. pentru un termen stabilit şi pentru o anumiată plată. este destinat contul de pasiv 532 „Datorii faţă de personal privind alte operaţii” . termenul de rambursare al cărora nu este mai mare de un an. evidenţa pe fişe personale. Soldul acestui cont este creditor şireprezintă datoriile întreprinderii aferente creditelor pe termen scurt nerambursate la finele perioadei de gestiune.

unde timpul de muncă în cadrul unei săptămîni este de 8 ore pe zi. Munca 1 "Cîştigurile salariale". Toate drepturile şi obligaţiile sînt înscrise în „Contractul colectiv de muncă”. unde sînt reglementate toate relaţiile dintre întreprindere şi angajat: statele de plată. categoria. Nr. Pentru a calcula salariul este necesară – Lista de calculare a salariului muncitorilor pentru fiecare lună. prin care îşi anunţă decizia. După angajarea lui este deschis un fişier personal sub numărul din tabel. 1-SSM "Securitatea şi sănătatea în muncă anul 2010" La angajarea salariatului în cadrul întreprinderii salariatul depune cerere. La întreprindere există o singura formă de salarizare: în acord. în care sînt incluse datelel în fiecare zi. Un alt document ce reglementează aceste relaţii este Codul Muncii. remunerarea muncii etc. (Anexa 25). către şeful secţiei cadre şi directorul întreprinderii împreună cu CV. matricol. cu 2 zile de repaus. zilele lucrate etc. deasemenea pe baza lui se calculă salariul. numele salariaţilor. calculul eficienţei factorului muncă. profesia.d) e) f) g) întocmirea rapoartelor statistice Nr. sub care angajatul va apărea în toate documentele de evidenţă primară a volumului şi timpului de muncă. atît absenţele cît şi cauzele lor. Tot prin intermediul tabelului de pontaj la secţia de construcţii se duce evidenţa orelor şi zilelor de muncă la un anumit obiect. În caz că salariatul este concediat sau preferă să-şi dea demisia din propria iniţiativă deasemenea depune o cerere. În contabilitate pe baza acestui document se calculă numărul de ore lucrate efectiv. timpul de muncă. timp de 5 zile. se completează zilnic la sfîrşitul zilei de către fiecare angajat în parte. concedierea. pe baza „Tabelului de pontaj” se calculează datele pentru Raportul Statistic 1-M. Ca document primar pentru evidenţa timpului lucrat serveşte „Tabelul de pontaj” (Anexa 25). controlul medical-Îndreptare. perfectarea forţei de muncă. 1-M "Numărul şi remunerarea salariaţilor". La calcularea salariilor pentru societatea SC “TehValsan” SRL vom intrebuința urmatoarele formule contabile: Debit contul 213 “Obiecte d emică valoare și scurtă durată” Credit contul 531 “ Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Iar în cazul calculării salariilor angajaților încadrați în procesul de comercializare a produselor (marfurilor) avem urmatoarea formulă contabilă: Debit 712 “ Cheltuieli comerciale” 35 . unde se indică nr.

Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 534 “Datorii privind decontările cu bugetul” Plata salariilor se face după efectuarea tuturor reținerilor prevăzute de legislația în vigoare.) La calcularea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor plăți efectuate din contul mijloacelor asigurărilor sociale. Codul muncii prevede: retineri fiscale (impozitul pe venit al persoanelor fizice). Formulele contabile aferente reșinerilor din salariu: Reflectarea reținerilor din salariu angajaților în contul restituirii împrumuturilor acordate anterior. primele individuale de asigurare obligaatorie de asistență medicală). Achitarea salariilor angajaților cu mijloace bănești direct din casierie și din conturi curente în valută națională Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 241 “Casa”. rețineri sociale (contribuții individuale de asigurări de stat obligatorii. 232 “Investiții pe termen scurt” Reținerile contribuțiilor individuale de asisgurări sociale de stat.. Credit contul 242 “Conturi curente in valută natională” Tema 11: Contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor 36 .Credit contul 531 “ Datorii față de personal privind retribuirea muncii” (Anexa. alte reșineri. (Anexa. Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 533 “Datorii privind asigurările” Reținerea impozitului pe venit din sumele salariilor îndreptate spre plată. Debit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Credit contul 231. Salariul se plătește în monedă națională. reținerile primelor individuale de asigurare obligatorie.) Debit contul 533 “Datorii privind asigurările” Credit contul 531 “Datorii față de personal privind retribuirea muncii” Reținerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de legislație..

In debit pe parcursul perioadei de gestiune se reflectă cheltuielile (cu total cumulativ de la începutul anului) constatate conform S. 5-c "Consumurile şi cheltuielile întreprinderii". Cheltuielile au loc la toate tipurile de întreprinderi. Aceste sunt conturi de activ. Cheltuieli privind impozitul pe venit. În cursul perioadei de gestiune alte cheltuieli operaţionale se acumulează în debitul contului 714 cu total cumulativ de la începutul anului şi se reflectă prin următoarele formule contabile: Reflectarea cheltuielilor privind taxa de stat Debit contul 7143 "Taxa de stat" Credit contul 534 "Datorii privind alte impozite şi taxe" Din compartimentul cheltuieli neoperaţionale fac parte : . Cheltuieli ale activităţii neoperaţionale 3.Cheltuieli ale activităţii financiare 37 .C. Evidenţa cheltuielilor se tine în Raport statistic nr. mărfii şi prestării serviciilor. Contul 712 "Cheltuieli comerciale" se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor aferente vânzării produselor. În credit se arată trecerea cheltuielilor acumulate la sfârşitul perioadei de gestiune la rezultatul financiar. Contul 713 "Cheltuieli generale şi administrative" se foloseşte pentru evidenţa cheltuielilor legate de conducerea. Contul 711 "Costul vânzărilor" este destinat generalizării informaţiei privind costul efectiv (valoarea de bilanţ) a produselor. mărfurilor realizate şi serviciilor prestate.Cheltuieli ale activităţii investiţională . În funcţie de direcţiile efectuării.Consumurile reprezintă resursele întreprinderii utilizate pentru fabricarea produselor şi prestarea serviciilor în scopul obţinerii venitului. La finele perioadei de gestiune consumurile se reflectă în Bilanţul contabil ca active şi nu se iau în calcul la determinarea rezultatului financiar al întreprinderii. Cheltuieli ale activităţii operaţionale 2. Acestea sunt legate nemijlocit de procesul de producţie (prestări servicii).N. Pentru contabilizarea cheltuielilor sunt destinate conturile sintetice din clasa 7 "Cheltuieli". La sfârşitul fiecărui trimestru rulajele debitoare ale contului de cheltuieli se trec în Raportul privind rezultatele financiare şi se scad din venituri la determinarea profitului (pierderii) perioadei de gestiune. reclamă In decursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se acumulează cu total cumulativ de la începutul anului cheltuielile comerciale ale întreprinderii. acestea se subdivizează în 3 grupe: 1.3. organizarea şi deservirea întreprinderii în ansamblu.

2 „Semifabricate din producţia proprie” Aceste operaţii se fac prin intermediul dispoziţiei de livrare a materialelor. Producţia în curs de execuţie este evaluată la preţul de cost a cheltuielilor. Pentru evidenţa acestor cheltuieli este destinat contul 731 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit". In cursul perioadei de gestiune în debitul acestui cont se reflectă sumele avansurilor aferente impozitului pe venit în buget. sau materialele sunt eliberate pentru a fi comercializate prin reţeaua proprie de magazine. În debitul acestor conturi se duce evidenţa produselor fabricate. participaţiilor în alte întrprinderi şi cheltuili privind operaţile cu titlul de valoare pe termin lung pentru evidenţa lor este distinat contul 721 « Cheltuieli ale activităţii investiţională » Cheltuieli ale activităţii financiare sunt cheltuielile aferente plăţii redevenţilor.arende finanţate diferenţilor negative ale cursului valutar.Cheltuieli ale activităţii investiţională sunt cheltuelilor aferente ieşirii activilor pe termen lung . iar în credit realizarea sau utilizarea lor în cadrul întreprinderii. Cheltuielile privind impozitul pe venit cuprind plăţile impozitului pe venit efectuate în decursul anului sub formă de avansuri şi la sfârşitul anului de gestiune. reevaluării acestora . pentru reutilizare în cadrul întreprinderii: Debit contul 211 „Materiale” Credit contul 216. calculate în conformitate cu legislaţia în vigoare. calculate ţinându-se cont de diferenţele temporare apărute între venitul contabil şi impozabil La finele fiecărei perioade de gestiune rulajul debitor al contului 731 se reflectă în Raportul privind rezultatele financiare în rândul 140 "Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit" şi se scade din rezultatul financiar la determinarea profitului net (pierderii) al întreprinderii Evidenţa producţiei în curs de execuţie este dusă în contul 215 „Producţia în curs de execuţie”. Evidenţa produselor fabricate este dusă în contul de activ 216 „Produse” ce la întreprindere are mai multe subconturi. Debit contul 2161 „Produse” Credit contul 811 „Producţia de bază” Iar ieşirile pot fi efectuate pe mai multe căi. ca document primar este factura de expediţie eliberată de secţia vînzări: Debit contul 217 „Mărfuri” 38 fazel . Ceea ce priveşte producţia în curs de execuţie atunci aici intră produsele ce nu au trecut toate de producţie. Intrările în acest cont se fac de la producţia de bază prin formula contabilă. iar la sfârşitul anului -cheltuielile efective curente şi amânate aferente impozitului pe venit.În cursul perioade de gestiune se acumulează pe în debitului contului 721 «Cheltuieli ale activităţii financiare » Reflectarea diferenţelor de curs valutar negative aferente soldului mijloacelor valutare în contul valutar .

ca lipsuri la inventariere. procedura de inventariere este aceeaşi ca şi la alte materiale.1 „Produse finite”. Tema 12: Contabilitatea veniturilor 39 .Credit contul 216. sunt verificate la faţa locului numărul efectiv de produse şi corespunderea lor cu datele din contabilitate. Inventarierea producţiei este executată la sfîrşitul lunii în zile libere.1 „Produse finite” Sau ieşirile în alte scopuri: Debit contul711 „Costul vînzărilor” Credit contul 2161 „Produse finite” Concomitent produsele pot să se deterioreze sau să fie sustrase. atunci se întocmeşte formula contabilă: Debit contul 71470 „Alte cheltuieli operaţionale” Credit contul 216. cînd nu lucrează întreprinderea.

care se contabilizează astfel: Debit contul 351 „Rezultatul financiar total” Credit contul 333 „Profit net (pierdere) ale perioadei de gestiune” Suma profitului (pierderii) net al perioadei de gestiune se înregistrează în rândul 150 cu acelaşi nume din Raportul privind rezultatele financiare şi în Bilanţul Contabil în rândul 590 (cu acelaşi nume). Tema 13: Rapoartele financiare ale entităţilor 40 .4 „Creanţe pe termen scurt privind facturile comerciale” Credit contul 611.con. Veniturile la SC “TehValsan” SRL se divizează în: venituri din activitatea operaţională şi venituri ale activităţii neoperaţionale.1 „Venituri din vînzări” Înregistrarea veniturilor din acordarea serviciilor de arendă în baza facturii fiscale se realizează prin formula contabilă: Debit contul 228 „Creanţe pe termen scurt privind veniturile calculate” Credit contul 612 „Alte venituri operaţionale” La finele perioadei de gestiune are loc închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli prin intermediul contului 351 „Rezultatul financiar” întocmindu-se formulele contabile: închiderea conturilor de venituri se face prin debitarea lor în corespondenţă cu creditul contului 351 „Rezultatul financiar total” formula este: Debit contul 611 „Venituri din vînzări” – 8 552 846.Veniturile reprezintă afluxurile globale de avantaje economice obţinute de întreprindere în cursul perioadei de gestiune sub formă de majorare a activelor sau micşorare a datoriilor. veniturile aferente activităţii financiare (bil. care conduc la creşterea capitalului propriu.76 Apoi comparându-se rulajul debitor (cheltuieli acumulate) şi rulajul creditor (totalul veniturilor) ale contului 351 „Rezultatul financiar total” se determină profitul (pierderea) perioadei de gestiune. iar în a doua grupă se includ veniturile activităţii de investiţii. Conform politicii de contabilitate la SC “TehValsan” SRL veniturile sunt constatate şi evaluate ţinând cont de principiul Specializării exerciţiului şi prudenţei. Din prima categorie fac parte veniturile din vânzări şi alte venituri operaţionale.00 lei Pentru perioada iulie 2010 în contul 611 „Venituri din vînzări” – 2 966 241. cu excepţia sporurilor pe suma aporturilor proprietarilor întreprinderii. Înregistrarea veniturilor din vânzarea produselor este: Debit contul 221.).

6. 5. La sistematizarea şi structurarea rulajelor fiecărui cont utilizat pe conturi corespondente este utilizată „Cartea Mare” care la SC “TehValsan” SRL se întocmeşte în mod automatizat. 2. în corelaţie cu sursele de finanţare a acestora. Pentru întreprindere. Cartea Mare este un instrument de verificare a înregistrărilor contabile efectuate şi de asemenea.Rapoartele financiare reprezintă un sistem reglementat de indicatori financiari generalizatori care caracterizează situaţia patrimonială şi financiară a întreprinderii şi rezultatele activităţii economice a cesteia obţinute în cursul perioadei de gestiune respective. legătura dintre conturile sintetice şi bilanţ. precum şi cu rezultatul obţinut. 7. Raportul privind fluxul capitalului propriu (formularul 3). Ulterior la finele perioadei de gestiune soldurile şi rulajele din Jurnalele-order de la fiecare cont se trec în „Balanţa de verificare” care asigură verificarea exactităţi înregistrării operaţiunilor economice în conturi. Anexa la Bilanţul Contabil (formularul 5). SC “TehValsan” SRL aplicînd sistemul contabil complet în componenţa Raportului financiar anual trebuie să conţină următoarele: 1. Notă explicativă. Iniţial conform datelor din documentele primare se verifică corectitudinea reflectării în contabilitate a tuturor operaţiunilor economice şi corespunderea datelor contabilităţii analitice cu rulajele şi soldurile conturilor contabilităţii sintetice. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (formularul 4). 4. 3. întocmirea Bilanţul Contabil este obligatorie parcurgerea unor lucrări premergătore care sunt desfăşurate într-o ordine logică şi anume: 41 . Pentru întocmirea rapoartelor financiare la întreprindere se desfăşoară o activitate amplă de pregătire.1) . Raportul pe profit si pierdere (formularul 2) . Anexa la raportul privind rezultatele financiare (formularul 6). Bilanţul Contabil este definit ca un tablou al situaţiei patrimoniului care reprezintă în unităţi monetare mărimea valorică a bunurilor economice. cu scopul de a verifica corectitudinea şi obiectivitatea datelor care vor fi incluse în rapoartele financiare. Bilanţul Contabil (formularul nr. O dovadă a reflectării corecte a operaţiunilor economice ce au avut loc pe parcursul perioadei de gestiune serveşte egalitatea dintre sumele totale a soldurilor şi rulajelor din Cartea Mare comparativ cu Balanţa de Verificare. o sursă pentru furnizarea datelor necesare întocmirii şi analizei Bilanţului Contabil din Raportul Financiar.

Raportul pe profit si pierdere este una din cele mai importante părţi a rapoartelor financiare care reprezintă interes deosebit pentru toate categoriile de utilizatori. Înregistrarea în conturi a diferenţelor constatate şi executarea tuturor regularizărilor. generalizînd operaţiile economice efectuate într-un interval de timp concret. a amortizărilor. Principalul obiectiv ce se urmăreşte în Bilanţul anual constă în furnizare de informaţii privind situaţia financiară.Determinarea rezultatelor financiare ale exerciţiului. 3. 2. Totodată ele conţin specificarea ulterioară a fiecărui post de bilanţ. 3. stabilirea diferenţelor de inventar. Inventarierea mijloacelor materiale şi băneşti. Mărimea fiecărui element patrimonial se determină pe baza relaţiei de sold în felul următor: Soldul elementului patrimonial la finele perioadei de gestiune = Soldul elementului patrimonial la începutul perioadei de gestiune + Creşterea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune – micşorarea elementului patrimonial în timpul perioadei de gestiune. care reprezintă utilitate pentru toate categoriile de utilizatori în luarea de decizii pentru strategii curente şi de perspectivă. Întocmirea Balanţei de verificare (a rulajelor şi soldurilor ) înainte de inventariere.Verificarea înregistrărilor din conturi a tuturor operaţiunilor economice şi financiare efectuate în cursul anului sau în perioada de gestiune pentru care se întocmeşte Bilanţul Contabil. 5. Venituri. componentele patrimoniului administrat. Active Capital propriu Datorii În Bilanţul contabil activele se împart în active pe termen lung şi active curente. precum şi a resurselor de provenienţă a capitalului. drepturilor de creanţă şi datoriilor. 4. 7. Întocmirea Bilanţului Contabil şi a anexelor la acesta pe formulare tipizate aprobate de Ministerul Finanţelor al RM. 6.1. Verificarea concordanţei dintre datele înregistrate în conturi şi realitatea constatată la inventariere. Indicatorii prezentaţi în raportul în cauză pot fi divizaţi în trei grupe: 1. evoluţia acesteia. 2. limitării în timp a cheltuielilor şi veniturilor. Anexele la Bilanţul Contabil reflectă detaliat indicatorii privind activitatea desfăşurată şi situaţia economico – financiară. 42 . Raportul dat se întocmeşte trimestrial cu total cumulativ de la începutul anului. Conform SNC Bilanţul Contabil cuprinde 3 elemente principale legate nemijlocit de evaluarea situaţiei patrimoniale şi financiare a întreprinderii: 1.

În raportul dat se reflectă fluxul mijloacelor băneşti din diferite tipuri de activităţi. ceea ce presupune o serie de calcule intermediare ale profitului (pierderilor): Profitul brut (rd. 3. Raportul privind fluxul capitalului propriu . 4. Cheltuieli.2. 3.fin) – 1107215 lei Rezultatul din activitatea operaţională – 204 505 lei Rezultatul din activitatea financiară – (9081) lei Rezultatul excepţional – 0 lei Profit net (pierdere netă) – 195424 lei Forma tipizată a Raportului pe profit si pierdere se întocmeşte în baza rulajelor aferente conturilor de venituri şi cheltuieli din clasele a 6 şi a 7 din planul de conturi. Capital statutar şi suplimentar Rezervele Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) Capital secundar Raportul dat este constituit astfel încît modificarea fiecărui element component al capitalului se reflectă astfel: Soldul la finele perioadei de gestiune curente = Soldul la finele anului de gestiune precedente + Încasat – Consumat. Acest raport conţine nu numai informaţii privind mărimea elementelor componente ale capitalului propriu la o anumită dată. prezintă informaţii suplimentare despre modificările intervenite în resursele financiare ale întreprinderii din punct de vedere al încasării şi plăţii mijloacelor băneşti. Raportul privind fluxul capitalului propriu se completează în baza soldurilor şi rulajelor din conturile clasei a treia a planului de conturi.rap.caracterizează acea parte a activelor care constituie proprietatea întreprinderii. 2. Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti. ci şi informaţii referitoare la fluxul acestuia în cursul unui interval determinat de timp. forma 2 . Rezultatele financiare (profit sau pierdere) care reprezintă diferenţa dintre venituri şi cheltuieli. precum şi în 43 . Raportul dat constă din patru capitole care cuprind date privind soldurile şi modificările părţilor componente ale capitalului propriu: 1. Raportul pe profit si pierdere pe anul 2009 se întocmeşte conform metodei cu mai multe trepte.30.

Totodată pentru întocmirea raportului dat se utilizează metoda de casă. înregistrînd valoarea de 35060 lei. Suma dată se reflectă şi în rîndul 440 a bilanţului contabil.00 lei. nici Raportul pe profit si pierdere. În RM conform SNC 7 „Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti” se întocmeşte după metoda directă.Efectiv faț ă de precedent 6=5-3 Efctiv faț ă planificat 7=5-4 44 . date ce nu le furnizează nici bilanţul contabil. cealaltă metodă (în baza profitului) fiind recomandată pentru verificarea corectitudinii primei metode. Încasările sau plata mijloacelor aferente operaţiunilor valutare trebuie să fie recalculate la cursul în vigoare la data încasării sau plăţii. TEMA 14: AAEF Tabelul 1.legătură cu decontările aferente dobînzilor dividendelor şi impozitelor. La SC “TehValsan” SRL fluxul net total de mijloace băneşti pentru anul 2009 a constituit 36431. în timp ce soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei este mai mic. Analiza cantitativă a resurselor umane ale întreprinderii № Categorii de personal Anul precedent 1 2 3 Nivel planificat 4 Anul de gestiune 5 Abaterea +.

32058 .180690 29721 0. Personalul din activitatea de baza se menține pe aceiași poziție atît în anul de gestiune cît ți în anul precedent.Muncitorii la fel scade cu 7 persoane la efectiv față de precedent. 4. 1. Analiza structurală a activelor № 1 Indicatori 2 Anul precedent Anul de gestiune Abaterea +. cît și muncitori și personalul din activitatea secundară.1.25 + 9296 . Active nelmateriale Acive materiale pe termen lung Active financiare pe termen lung 4. În acest caz putem propune următoarele masuri: Angajarea unui personal mai calificat deoarece acesta ar putea promova mai bine produsele. Alte active pe termen lung Total active pe termen lung 5. Numărul mediu scriptic al personalului scade în anul de gestiune față de anul precedent cu 7 persoane.54 36. Stocuri de marfuri și materiale 1800 157781 152273 311860 1833261 0. Tabelul 2. Numărul mediu scriptic 14 al personalului. lei Cota. % Suma.01 11096 125723 5447 131170 1862982 0. lei Cota. O alta cauza a scăderii personalului este remunerarea muncii nesuficiente.72 -36.07 6.total.93 76. atfel ar pentru a fi la înalțime cu mărfurile expuse pe piață. Remunerarea angajaților. care din acest motiv a dus la scăderea vinzărilor .24 45 .72 12.51 5.44 0. principalele motive care au dus la această situație ar fi. % 3 4 5 6 7=5-3 8=6-4 marfurile. la scăderea profitului și rentabilității și respectiv la scăderea numărului mediu scriptic al personalului. 3 12 8 3 4 3 0 -7 -4 0 -8 -5 Concluzie: În rezultatul analizei cantitative efectuate a resurselor umane efectuate la întreprindere am constatat în anul de gestiune o scîdere foarte evidenta a personalului atît din activitatea de baza.Cota.25 6.07 86.82 0. lei Suma.86 +10. Acesată situație o putem caracteriza drept negativă. % Suma. criza financiară globala.47 -6. inclusiv Personal din activitatea 3 de bază Muncitori 11 Personal din activitatea 7 secundară 15 7 -7 -8 2. 2 3.146826 . și cu 8 persoane la efectiv față de planificat. 3.

1. deoarece aceste compartimente în anul de gestiune își măresc valoarea valoarea sa. datorii pe termen scurt. toate acestea duc la micșorarea patrimoniului net. dar această situație nu salvează situația generala a activelor întreprinderii.3) Concluzie: În urma analizei efectuate putem constata că indicatorii: Activele totale.10 1.5=4-3 -251436 +28087 +171217 -450740 Influenț a asupra patrimoniului 6 comercializare.68 %.15 0.6.2-rd. Alte active curente Total active curente Total general active Concluzie: 219559 35060 11823 2099703 2411563 9. Datorii pe termen lung 3.122916 +33005 -10906 -71046 -251736 -4.68 În urma analizei structurii și dinamicii activelor întreprinderii putem constata o scădere a totalului general de active.Să reorganizeze timpul de muncă.7 -0.49 87.45 0.rd. Tabelul 3. Indicatorii cu influența negativă sunt datorii pe termen lung. Creanțe pe termen scurt 7. . acest fapt se datorează atît a scăderii activelor pe termen lung cît și a activelor curente. Active totale 2.63 +1. datorii pe termen scurt au influență negativa asupra patrimoniului net. Mijloace banești 9. pentru cazul activelor curente avem o creștere cu 12.47 3.75 100 .04 99. iar activele totale se diminuiaza în anul de gestiune.86 %. Datorii pe termen scurt Patrimoniul net (rd. 46 .45 12. datorii pe termen lung. În anul de gestiune ponderea activelor pe termen lung a acăzut cu 6. acest moment îl putem caracteriza drept negativ deoarece odată cu scăderea activelor se diminuiază veniturile întreprinderii. În calitate de masuri putem propune următoarele: Întreprinderea trebuie să investească mijloace bamești doar în stocurile necesare procesului de Să faciliteze condițiile de muncă pentru a spori aficiența lucrătorilor. Analiza patrimoniului net № Indicatori Anul Precedent 3 2411263 267428 554983 1588852 Anul de gestiune 4 2159827 295515 726200 1138112 Abaterea +.07 100 96643 68115 917 2028657 2159827 4. Investiții pe termen scurt 8. 1 2 1.

Trebuie de menționat faptul că întreprinderea încă nu are la momentul actual o secție de analiză a situației economice și financiare a intreprinderii.În calitate de măsuri de salvare a situației patrimoniale întreprinderea trebuie sa i-a în considerare mai multe aspecte cum ar fi: Modul de organize a aprovizionării întreprinderii. În baza acestei practici am întocmit raportul. Încheiere Pe parcursul unei perioade de 42 zile lucratoare am efectuat practica de productie la societatea “TehValsan” SRL. Unele segmente sunt reflectate mai larg. altele – mai îngust. și ianuarie 2011 deoarece uneori considerentele securitatii informatiei nu permit prezentarea informatiilor mai ample și pe o perioada mai îndelungata. Sectiunile lui corespund programului de practica propus. Transportarea marfurilor se face cu 47 . și anume aprovizionarea numai cu stocurile necesare. Astefel datoriile vor scădea și vor fi menținute în echilibru constant. Întreprinderea SC “TehValsan” SRL este o întreprindere relativ mica.din punct de vedere a lucratorilor. aceasta se datoreaza faptului ca SC “TehValsan” SRL este relativ mica și în activitatea sa nu se întîlneste cu toate fenomene şi procese ce au loc în activitatea unor firme mai mari. cee ce duce la pierderi ale mijloacelor bănești. datele propuse permit sa tragem anumite concluzii despre activitatea întreprinderii și sa creeam o imagine destul de clara despre starea contabilității la unitatea aceasta. Totusi. Ca anexe pentru lucrarea prezentata vor servi documentele contabile pentru luna iulie 2010. poate chiar inevitarea încheierii procesului de activitate. În fiecare din ele am încercat sa abordez aspectele legate de particularitatile tinerii evidentei pentru fiecare sector al contabilitatii din cele propuse pentru studierea practica. Sfera principala de activitate a societatii este comertul cu ridicata si amanuntul. Însa specificul activitati este ca ea nu necesita multi oameni pentru gestiune.

Toate atributii functionale legate de contabilitate sunt de competenta acestui contabil. În general. materiale practice propuse de SC “TehValsan” SRL pe parcursul perioadei de gestiune. la rezolvarea aspectelor de salarizare. cu unele mici excepţii documentele primare nu sunt înregistrate la timp. rezultatele evidenţei contabile la întreprinderea dată.. evidenta contabila la întreprinderea SC “TehValsan” SRL este dusa de un singur contabil-sef. Conabilitatea întreprinderii se afla într-o interdependenta strînsa cu alte compartimente ale unitatii economice: contabilul participa activ la elaborarea planului de afaceri. În lucrare au fost utilizate S. Noul sistem contabil al agenţilor economici. De fapt. Planul de conturi contabile. trecerea este solicitata în scopul sincronizarii evidentei contabile în subdiviziunile întreprinderii principale În urma studierii modului de ţinere a contabilităţii în cadrul SC “TehValsan” SRL”. de aceea practic firma are nevoie doar de specialisti în domeniul stocarii si comercializarii marfurilor. desfacere. reflectă o situaţie nefavorabilă în ceea ce priveşte activitatea şi dezvoltarea întreprinderii. 48 .ajutorul firmelor de transport. aprovizionare. Studiul evidenţei contabile la întreprinderea dată a determinat consultarea mai multor manuale de specialitate.N.7.ceea ce încalcă disciplina contabilă. În curînd se va efectua trecerea întreprinderii la o versiune mai noua care are anumite proprietati mai convenabile pentru circulatia documentelor. nu am observat încălcări grave de la actele normative şi legislative care reglementeaza activitatea contabilă. Evident ca o firma atît de mica are nevoie de un singur contabil-sef.C. Evidenta se tine cu ajutorul programului „1C“ versiunea 7. fara crearea unui serviciu contabil Dupa cum am mentionat anterior. Forma de contabilitate folosita de întreprinderea este cea automatizata.

N.98. nr. Legislaţia ecologică a Republicii Moldova. 1997.09.05. nr 127 – 129 din 12. 28 din 25. 40.41 din 07.95. 12. 1163 – XIII din 24. 13 „Contabilitatea activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.98. 6.11. 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile din agricultură” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.4 c.10. Comentarii privind aplicarea SNC 16 „Contabilitatea Activelor Materiale pe Termen Lung”// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr 73 – 74 din 05. 62 din18.06. 2. 88-91 din 30.97. 3.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 163-165 din 29. nr. 4.a. Regulamentul cu privire la modul de calculare a Uzurii Mijloacelor Fixe în scopul impozitării nr. 10.N. editura Cartier. Codul Fiscal nr.12 – 13.05. Chişinău.07. Codul Fiscal.2000. 426 – XIII din 04.04. 16 „Contabilitatea activelor materiale pe termen lung” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 13.C.2001. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la clasificarea Mijloacelor Fixe pe categorii de proprietate în scopul impozitării nr.C.12. 75 – 76 din 21.12. 9. 1997. 11. 5. Codul Apelor nr. 7.5 c.127 – 129 din 12.93// Legislaţia Ecologică a Republicii Moldova. 1532 din 22.04.1997. 2. nr. 8.2000.97. 05/1 – CF – 07/92 din 25.1308 – XIII din 25.10.2000.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Chişinău. nr.N.02.C.97.95// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88 – 91 din 30.a. 57 – 58 din 04.04.09. S.97// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.12. Titlul III „Taxa pe Valoare Adăugată” nr.98// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. Legea Republicii Moldova privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a terenurilor nr. Planul de Conturi Contabile al activităţii economico – financiare a întreprinderilor// Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.96. S. 3. Legea Contabilităţii nr. 19.Bibliografie 1. 1415 – XIII din 17.12.09. editura Cartier. S. 14749 .

Chişinău. 1.149 din 16. Nederiţă Al. nr.3 c.C. 16„Contabilitatea activelor materiale” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.0 c. 73-74 din 05.2003. 3. 50 .5 c. Bucur V.12. 14.N. Comentarii privind aplicarea standardelor naţionale de contabilitate la S.a.2001.07.’’Contabilitate Financiară’’.a. 30. 2. 05.2001.a..2001.07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful