Ασκήσεις για Πάσχα

Οι ασκήσεις θα λυθούν σε ξεχωριστές κόλλες και ΟΧΙ στο τετράδιο
Άσκηση 1
Μια γάτα κινούμενη με σταθερή ταχύτητα κάνει 100m σε 10s
A) Nα βρείτε την ταχύτητα της γάτας
Β)Αν η γάτα συνεχίσει με την ίδια ταχύτητα να βρείτε σε πόση ώρα θα διανύσει τα
2Km.
Γ) Να κάνετε γραφική της ταχύτητας της γάτας με τον χρόνο.
Άσκηση 2
Ένα αμάξι κινείται με σταθερή ταχύτητα 30m/s.
Α) Να βρέιτε σε πόση ώρα κάνει τα 600m.
B) Aν το αμαξι κινείται με την ίδια ταχύτητα για 40s πόση απόσταση θα καλύψει.
Άσκηση 3
Κύλινδρος από χαλκό έχει βάση 10 mm2 και ύψος 3 cm.Η πυκνότητα του χαλκού
gr
είναι 8,9
.Να βρεθεί α) Ο όγκος του κυλίνδρου σε cm3 και σε m3 και β) Η μάζα
cm 3
του χαλκού που περιέχεται στον κύλινδρο σε g και σε Kg.
Άσκηση 4
Ράβδος από σίδηρο (ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο) έχει ακμές α = 1 m, β = 1 dm και γ
gr
= 10 cm.Η πυκνότητα του χρυσού είναι 7,8
.Να υπολογίσετε α) Τον όγκο της
cm 3
ράβδου σε cm3 και σε m3 και β) Τη μάζα του σιδήρου που περιέχεται στη ράβδο σε g
και σε Kg.
Άσκηση 5
Ένα πουλί μάζας m=4Kg βρίσκεται σε ύψος h=5m και έχει ταχύτητα u=10m/s να
βρείτε την κινητική και την δυναμική του ενέργεια.
Άσκηση 6
Να αναφερετε 4 διαφορές μάζα και βάρους
Άσκηση 7
Στο παρακάτω διάγραμμα θέσης –
χρόνου
Α) Να βρείτε την ταχύτητα του
σώματος
Β) Να βρείτε σε πόση ώρα το σώμα
κάνει τα 56m
Γ) Να κάνετε διάγραμμα ταχύτητας
χρόνου

x(m)

42

t(s)
6