ASPECTE ALE EVOLlJfIEI UMBII ROM.

ANE

I.

!I

II

I
1

'I, d~Unele nu concords punctual cu normele oficiale actuale: prefer , de PIa,accentuarea ~rofesor, celei cu accentul pe silaba finala, mi s-a parui tot, deauna preferabil pluralul nivele celui in -uri, recomandat de DOOM '- s' pe care, in numele "unitatii limbii Iiterare", mi-am dat osteneala sa-l fol'~ sese. (In anii din urma, constatand cit E. Coseriu, care a avutmai PUfin°, face cu lucrarile .normative mai recente '. foloseste numai forma .,nivel: am a . ~ aJuns la concluzia ca acest plural reprezenta norma anterioara.) Altele rna separa de propria mea generatie sau de generatia mai tanara' prefer manas.tire pronuntarii mandstire (frecventa si tolerata si ea d~ romanesc intre analitic ljIisintetic DOOM), flexiunea creoeid, crevete (recomandata in DOOM)celor care aso• De$i precizare~ ca "studiul. tipol.ogic.a~/iimb~lorare in v:dere ~a~~ct~ciaza formele crevet, creoeii saucrevet, crevete, prefer pluralul seminarii, ceacestora facand abstractie de istorie revme frecvent m definijia tilei de a doua variante admise de DOOM: seminare), imi 'suna' mai bine !v""F."~,,intrecercetarea tipolo~ca si cea diacronica nu poate fi yorba de un avatarii decit avatare sau avataruri, oirusi decit virusuri, m-as unpaca mai antagonic. ., .. bine cu compusi decit cu compuse, resimt ca greseala grava genitiv-dativul Delimitarea tipologiei de istorie are in vedere, de fapt, distinctia dmtre foarte raspandit (si vechi) sorei mele", rna deranjeaza foarte tare vroiam ,.Cl,:l::>J.llLi:lH::a tipologica" si cea "genealogidi" a limbilor, subliniind in d e pentru sau vream, nu pot sa trec cu vederea utilizarea cvasigenerala end e n t a criteriilor tipologice fata de "lnrudirea" limbilor, fata de apara formei de prezent (eu) continui, in locul recomandatei continuu etc., dar la aceeasi "familie" a limbilor istoric corelate. si a pluralului coperii. Evolutia unei limbi sau a unei familii de limbi se poate realiza in limitele Aceste cateva exemple - care dovedesc prezenta variantelor in uzul sosau, cial si personal chiar si la nivelullimbii literare - vor sa scoata in evidenta ._l~CJlU""'?L·tip dimpotriva. modificarile diacronice ale unei limbi pot antreschimbari profunde, conducand la rnutatii tipologice: Domeniullingvistic prezenta particularitatilor competentei lingvistice individuale pentru a lUH1(UlL~ ilustreaza in mod elocvent prin evolutia sa relatia posibila dintre sublinia dificultatea si arbitrarul introduse de componentul subiectiv in .<:r~I1...",n>lrp>l lingvistica si mutatia npologica. De altfel,tocmai diferentele fraactivitatea de construire a normelor, de cultivare a variantei literare. au Solutia trebuie cautata in sensul limitarii influentei acestui factor prin IJ;)'n>l''ltp care opun limba latinacontinuatoarelor ei rO.mm:uce of~r.itun 11.,listinctiej· tipologice dintre limbile flexionarel sinteiice $1cele analztlc~.. . gasirea unor cai de obiectivare a procesului. Intre care sondajul statistic Dad in forma sa initiala tipologia este tributara m 0 r f 0 log 1e I, ruveprocedeu delicat, a carui eficienta depinde de adecvarea alegerii conditiide organizare superficiala a limbii, ulterior, datorita schim~ari1o~.~e lor de efectuare - nu trebuie neglijat. U"corlcepPle si de metodologie lingvistica. dar si ca urmare a cuprinderii m Interventie conventionala, inevitabila din pricina dinamicii interne a a unui materiallingvistic tot mai bogat si mai: divers, s-a recurs, limb ii, orice revizuire a normelor este 0 opera tie delicata si angajanta, care .••.• clasificareatipologica, pastrand cadrul de stabilitate .initial, la caracterisobliga pe 'legislator' la 0 atitudine de atent autocontrol vizand obiectiva• • 2 i tici ale organizarii profunde. sintactice sau semanhco-smtactIce . rea deciziilor, prin limitarea efectelor influenjei factorului subiectiv. Inte. Ceea ce caracterizeaza metodologia de abordare tipologica este situarea meierea solida a deciziilor confera durabiIitate solutiilor, la nivelul unor caracteristici generale, capabile sa-$i subordoneze, in calitaActele Colocviului Catedrei de limba romnna, 22·23 noiembrie 2001. ...•• de principii unice, realizari variate, acoperind domenii lingvistice cat mai te "Perspective actuale in. studiullimbii romane", Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, • largi. Evaluarea criteriilor clasific.atoare (si a clasific~r~lor ?pologice) .are.in 2002, pp. 41·45 .' vedere puterea explicativa, capaCltatea de a da seama, m virtutea unui prmcip~u unic, de fapte adeseori aparent incongruente.

Cramatica

=:

=-

26. Vezi infra, Dinamica limbii: sorei tmele).

1. J. Marouzeau. Lexique de}a terminologie linguistique, Paris, 1951. 2. B. Comrie, Language Universals and Linguistic Typology. Syntax and Morphology, Oxford, 1983; P. Ramat, Typologie linguistique, Paris, PUF, 1985.

94

95

ASPECTE ALE EVOUJnEI

UMEII ROMANE

ii---__:_-------=..:....::...:.:.:...::..::.::....:::..::__---------Ca plan de generalitate maxima, tipul e compatibil cu limbi diferite, deci, ~ implicit, un virtual criteriu de clasificare (tipologica) 'a limbilor8• ~! Totodata, conceptul tip participa la modul de intelegere dinamica a limii bii, care se constituie in diacronie si functioneaza in sincronie'',
s 1.2. Avand in vedere materialulIingvistic romanie si distinctia tipologica ~J traditionala dintre analitic si sintetic, modelul coserian pW1e in evidenta un ,~alt principiu tipologie: 0 p 0 zit i a dintre fun c t i i I e i n t ern e (ne'~relationale) si fun c t i i I e ext ern e (relationale), corelarea selectiva a , categoriilor de n u mar si g e n (functii interne) cud e t e r min a r i ;' sin tag mat ice. Recunoasterea acestei opozitii rezolva mare parte din incongruentele romanice fala de distinctia sintetic/ analitic a tipologiei traditionale, demonstrand superioritatea explicativa a principiului nou propus. Comparatia ji' dintre latina si limbile romanice revela, in cazul acestora din urma, impor~,tanta acestei opozitii in coerenta organizarii sievolutiei IorIO.

,

Gr a m a i i c a

0.2.0 limba istorica data poate prezenta - si aceasta posibilitate pare a fi cea mai frecvent realizata - particularitati de organizare subsumabile unor principii tipologice diferite: limbile romanice, de pilda, sunt, cum a aratat E. Coseriu'', numai par t i a I analitiee; analicitatea caracterizeaza mai ales domeniul numelui, in timp ce verbul i~i conserva si, in unele cazuri, ~i reface flexiunea4. In aceste conditii, se poate spune ca incadrarea unei limbi intr-o anumita grupa tipologica are in vedere, pe langa criteriul fundamental, 0 apreciere can tit a t i v a: 0 limba poate fi considerata, de pilda, predominant analitica sau sintetica, Ca atare, apartenenta unor limbi la acelasi tip nu exclude existenta unor diferente de natura g r a d u a 1 a de la 0 5' , limba la alta . Daca raportul, in interiorul aceleiasi limbi, intre faptele tip i ce - cele in virtutea carora limba data poate fil este considerate ca apartinand unui anumit tip -~i faptele at i pic e se poate modi fica incursul existentei istorice a limbii date, schimbarea in timp poate face sa basculeze, la un moment dat, statutul tipologic alunei limbi sau macar al unei zone a organizarii sale gramatieale. In aceste conditii e de presupus ca mutatia tipologica si sensul ei pot fi discern ute prin luarea in considerajie a unor fapte de detaliu privite sub aspectul raporturilor cantitativemanifestate in uzul unei limbi.

t

r
i;

1.1. Modelul coserian integreaza t ip u 1 intre nivelurile functionale presupuse de existenta si functionarea limbii, inteleasa ca tehnica istorica a vorbirii": daca nor m a reprezinta "ceea ce in vorbirea unei comunitati lingvistice este tehnica istoric realizata.; fara a fi in mod necesar [si] functional", iar sis t emu I "ansamblul opozitiilor functionale (distinctive) constatabile in aceeasi limba [hablar]", cuprinzand si "ceea ce ar fi realizabil in concordanta cu regulile deja existente (partial a~eptate de norma)", tip u 1 (lingvistic) "cuprinde principiile functionale", reprezinta nivelul superior in aceasta ierarhie: "tipul este 0 structura llngvistica obiectiva, un nivel functional al limbii;este, pur si simplu, nivelul superior de structurareal unei tehnici lingvistice='.
3. Sincronia, diacronia y iipologia, in Aetas del XI Congreso Internacional de Lingiiistica y Filologia Romdnicas, Madrid, 1968, pp. 280-281. 4. E. Coseriu, op. cit., p. 271; Idem, Prelegeri, p. 121. 5. E. Coseriu, Prelegeri, p. 127: .Aceste limbi [limbile romanicej sunt mai analitice dedit limba latina ... , franceza fiind cea mai analitica." 6. Vezi Sincronia, diacronia y tipologia, P: 279. 7. Op. cit. pp. 276--277.

2.1. Mutatia asociata opozijiei fundamentale dintre functiile interne si cele externe si corelarea acestora cu selectia intre procedeele paradigmatiee si 1 sintagmatice au afectat in mod decisiv zona gramaticala a n u mel u i, zona in care se inscrie si articolul; acesta, in calitatea sa de creatie romanica, opune in bloc limbile romaniee sursei lor latine. '~ In cadrul proeesului istoric asigurand continuitatea intre latina si limbile ~ romanice, evolutia limbii romane inregistreaza orientari si solujii eare ii confera 0 pozitie speciala in peisajul romanic. Particularitatile romanesti ale organizarii gramaticale a numelui au un important punet de sprijin in modul , de evolutie a artieolului. Rezultat al unui proces general romanic, articolul romanesc, ea urmare a ,~unor conditionari specifiee, se desparte la un moment datU de echivalentele sale din alte limbi romanice, despartire cu profunde consecinte,
ij
;.j

2.2. Articolul romanesc se caracterizeaza prin (a) pozitia enclitica (a articolului definit) si (b) printr-o mai mare variatie a realizarilor, ceea ce 11situeaza ca determinant eapabil de a servi ca suport nu numai valorilor de gen si numar (ea in celelalte limbi romanice), dar si celor de caz12.
8. Sincronia, diacronia y iipologia, p. 279; Prelegeri, p. 122. 9. Sincronia, diacronia y tipologia, p. 273. 10. E. Coseriu, Prelegeri, pp. 129-13l. 11. Valeria Cutu Romalo, Le nom roumain - evolution et typologie, in Maria Iliescu - Sanda Sora (Hrsg), Rumdnisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik, Wissenschaftlicher Verlag A. Lehmann, Veitschochheim bei Wiirzburg, 1996. 12. Aceasta particularitate a articolului nu poate fi separata de alte trasaturi mai conservatoare ale limbii romane: persistenta, partials. a distinctiilor de caz in flexiunea substantivelor si a adjectivelor feminine la singular; aceeasi opozitie desinentiala nominativ-acuzativ I genitiv-dativ se conserva - fara restrictii de gen 9i numar - in flexiunea pronumelor si a adjectivelor pronominale, clasa careia, etimologic, ii apartine 9i articolul. 97

, , " ,

96

:F

ASPECTE ALE EVOLupEI

LIMBII RoMANE

Gramatica

Limba romana se deosebeste astfel de celelalte limbi romanice nu numai prin postpunerea articolului ~ particularitate care a facut obiectul a numeroase cercetari -, cisi prin complexitatea functiiloracestuia, intre care implicarea lui in expresia functiei externe este, poate, cea mai bogata in consecinte: variatia in caz a articolului a permis limbii romanesa evite solutia prepozitionala in exprimarea raporturilor sintactice. Cu ajutorul articolului, in romana s-a refacut, fie si partial, flexiunea substantivului-', Seau pastrat astfel, la nivelul procedeelor paradigmatice (',prin forma insar;;i a cuvantului,,14), nu numai expresia functiilor nerelationale de gen si numar, ci r;;icea a cazului. In aceste conditii putem spune ca in romana opozitia dintre.functiile interne r;;icele externe se constituie, eel putin la nivelul numelui, mult mai timid ca in celelalte limbi romanice. Refacerea timpurie a flexiunii prin aglutinarea articolului a stavilit dezvoltarea determinarii externe in cazul functiilor relationale'i', ceea ce a facut .ca tipologic limba romana sa ramana mai aproape de latina. Caracterul conservator al romanei in interiorul grupului romanie, constatat si afirmat in legatura cu diverse aspeete de detaliu, se manifesta deci si la nivel tipologic. 3, Daca sub acest aspect romana apare ca limba de tip sintetic, prin alte componente ale sale ea se incadreaza ill procesul evolutiv com u n orientat spre a n ali tis m: categoria externa acomparatiei adj~~tivului(r;;i adverbului), de pilda, se manifesta exclusiv analitic. ..

II In alte situatii, constructia cu prepozitie dub 1e a z a (ca varianta) rllmodalitateasintetica -camp, (Le) spune copiilor si (Le) spune la copii, Cauregizorul si (11) cauid pe regizor. In cazul primului exeIl!_plu,cele doua va~:rriantereprezinta registre stilistico-functionale diferite. In cel de al doilea, ~ii1ustrand posibilitatile de constructie a complementului direct, desi nor;Iw~aliterara favorizeaza realizarea cu pe, in uzul actual abunda constructia Ifiara prepozitie (a~tept colegul), chiar.si in situatiile in care complementul e £!y;realizat prin care (Colegul care-l a~teptam), unde prezenta prepozitiei pe este I;obligatorie Ia nivelul exprimarii exemplare.

I.ta

3, I, Dar chiar in domeniul numelui - ca r;;iin latina, de altfel- modJlitatea sintetica de expresie n u este unica,
3,2, Procedeul pre po z i j ion a 1 ill realizarea functiilor externe relationale intervine ill domeniul numelui romanesc in limba actuala ca posibilitate unicasau ca.alternativa a modalitatii paradigmatice. Ca un i c a posibilitate, constructia prepozitionala este impusa de prezenta unor cantitative - a numeralului cardinal (taUf a irei copii, Le-a scris la trei dintre ei), a adjectivului tot la singular (paniciparea atouta clasa) .Aceleasi prepozitii specializate (q pentni· genitiv, la pentru dativ) solutioneaza si dificultatile de utilizarea elementelor pronominale ce (irtterogativ si relativ), ceva, altceva, ceea ce, invariabile si incompatibile -in calitatea lor de pronume - cu determinarea prin articol (d. apariiia a ceva nou, impotriva a ceea ce a vrut, AdaugilZa ce a cii~tigat etc.),
13.Pozitia enclitic a a articolului definit (favorizata de preferinta pentru postpunerea demonstrativului in latina dunareana) a putut facilita fuziunea articolului cu desinenta, 14. E. Coseriu, Prelegeri, p. 129. 15. Irnplicarea incipienta a limbii romane in proeesul de mutatie tipologica prin-separarea functiilor interne de cele externe (conditionata de asocierea lor selectiva cu deterrninarea paradigmatica/Interna si determinarea sintagmatica/externa} este dovedita de utilizarea destul de frecventa in textele din seeolul al XVI-lea a prepozitiilor in explicarea functiilor relajionale.

1);3,3, Spre deosebire de celelalte limbi romanice, romana dispune insa si li'de un altprocedeu analitic, n e pre paz it ion at de realizare a raI'porturilorsintactice: lui (camp. prozalui Sadoveanu, (Ii) scrie lui Mimi etc.). ~j' Inregistrat in descrierile gramaticale ca "articol hotarat proclitic,,16, lacest luiinsojind un nume propriu (de persoanajnu are decat rolul de a ~;:exprima c a z u 1 (genitiv sau dativ). Limitarea la' aceasta unica functie17 ~i\devine mai evidenta prin extinderea procedeului (frecvent in limba actulala)~i la numele proprii feminine (Ii scrieluiloana/lui mama18). Prin forjarea acestui nou instrument'< care nu se deosebeste decat etifimologic de prepozitie19~, limba romana participa la procesul general ro- . l,'manic de inlocuire adeterminarii interne prin determinarea externa in ca~;zul functiilor relationale. £ Dar si in acest caz solutia romaneasca este diferita, iar diferenta reveleaza ponderea deosebita pe care "articolul", datorita conservarii unor vaW riatii flexionare, a avut-o ill organizarea expresiei raporturilor de caz. ; Diri perspectiva Iimbii actuale se constata, retrospectiv, largirea treptata a situatiilor in care vorbitorul utilizeaza pe lui proclitic inexprimarea • raportului de genitiv / dativ: de la numele proprii masculine, lui $tefan, lui .' Toma, la cele feminine, lui Irinel, lui Maria, si apoi la cere comune: lui mama, lui sora mea, lui colega. ••• In situatiile ilustrate prin ultimeleexemple, modalitatea analitica, desi neacceptata de normeleliterare, este frecventa si ill evident progres'",

i.:

*

f

r

3,4, Alaturi de structurile analitice discutate anterior, care au a istorie in'delungata lit evolutia 1imbii romaIl:e~i care sunt macar tolerate, daca nu ~chiaracceptate, ill comunicarea illgrijita uzul actualinregistreaza si alte situatii de extindere a expresiei analitice a raportului de caz.
16. Denumirea se explica istoric prin originea comuna aelementului lui, enclitic ~i proclitic (comp. Radului/lui Radu). 17. Asociat eu un substantiv comun, el exprima determinare, gen, numar ~i caz. 18. Literar: li serie Ioanei/mamei. ( 19. Ca si prepozitia este proclitie, invariabil si nu are decat functia de expresie a relatiilor cazuale. 20. Depasindu-se domeniul substantivului, se aud chiar si formulari ca Nu i-a spus lui nimeni.

98

99

I :~'
ASPECTE ALE EVOLUfIEI LIMBII ROMANE

i~

Gramatica

In acest sens trebuie mentionata ca destul de frecventa in exprimarea orala (mai pujin ingrijita) constructia cu prepozitia la utilizata in situajii in care norma literara cere genitivul- d. A uiiat deschisd usa la casa (pentru usa casei), A pierdut Minufa la capil (in loc de hainuia capilului). 4. Examinarea raIJortului analitic/.flexionar in exprimarea func!i~lor.relationale (externe) la nivelul numelui conduce (a) la constatarea ca in hmba ~omana modalitatea analitica ocupa, din punctul de vedere al varietatii situatiilor, un domeniu mai larg decat eel al flexiunii, care acopera lnsi:i structurile mai frecvente, si (b) la observatia ca in situatiile compatibile cu ambele modalitaji de expresie, cea analitica este preferata lanivelul mai putin cultivat al exprimarii. Extinderea procedeului ~alitic c~~acterize~za deci mai des acest nivel, desi un progres al structunlor analitice este VIzibil (d. largirea distributiei elementului proclitic lui) si la nivelullimbii exemplare. Considerand in ansamblu situatia, extinderea structurilor analitice - angrenand in egala masura elementului lui si constructiile prepozijionale -, prin amploarea (si continuitatea) procesului, poate fi interpretata ca indicand 0 posibila mutatie tipologica, in care analiticul tinde sa prevaleze ill exprimarea functiilor relationale la nivelul numelui. Soar putea spune ci:i limba romana tin d e sa regaseasca astfel, cu mare intarziere si ~upa 0 evolutie sinuoasa si complexa, procesul general romanic de con:llat¢ a functiei externe cu modalitatea sintagmatica a expresiei.
"Studii si cercetari Iingvistice", XLV (1994); nr. 2, pp. 33-37

in legatura ell eategoria de "gen"

1. Genul reprezinta una dintre problemele controversate si mult discutate ale gramaticii romanesti, Pana la un moment dat, obiectul disputelor l-a constituit genul neutru, in speta indreptatirea stiintifica a considerarii lui ca al treilea termen, alaturi de masculin si feminin, in interiorul categoriei de gen. Controversa se intemeiaza pe 0 constatare comparativ-istorica - disparitia neutrului din celelalte limbi romanice - si pe 0 particularitate a morfologiei romanesti absenta unei demarcatii desinentiale neechivoce intre substantivele neutre si ~ele masculine si feminine: Recunoscand ca baza teoretica necesitatea prezentei ru;ei r:n~d~litati ~e expres~~ lingvis~ica ~roprii pentru a accepta existenta in hmba a unei categorn gramaticale ,argumentarea s-a
1. AI. Graur, Siudii de lingvistica gdnerala, Bucuresti, Editura Academiei R.P.R., 1960, P: 34:: "Orice categorie gramaticala trebuie sa fie exprimata prin mijloace lingvistice ... 0 categone nemarcata deloc nu poate fi socotita ca existents."

loprit in special asupra demonstrarii specifi:itat~i sa~ n~specificitatii flej1;xionarea substantivelor neutre, dar a adus m discutie ~l problema omo~cgenitatiisemantice a acestei clase de substantive't. . ~'. Deceniile din urma inregistreaza 0 reluare aproblemei numarului ge·f~.nurilor, si punerea in discutie a statutului categoriei de gen in cadrul dar !'.• istemului gramatical allimbii romane. Acest ultim aspect al problemei ~ ~'iderivadin constatarea ca genul se manifesta in sistem in alt mod decat nu~,m.arulsi cazul, categorii gramaticale cu care este sistematic asociat", '~ . Astfel, pe cand categoriile de numar si caz afecteaza flexiunea subs tanlirtivului,pronumeluisi adjectivului in sensul ca paradigma cuvintelor care ~apartin acestor parji de vorbire au, in general, forme distincte exprimand ~diversele valori (un substantiv, pronume sau adjectiv are, in cele mai mul.~tecazuri, 0 forma de singular diferita de cea de plural etc.), genul consti~tuif~criteriu de flexiune pentru pronume si adjective, dar se manifesta dibefit la substantiv: substantivele se caracterizeaza prin faptul ca n u au borme diferite de gen, ci a par tin unui anumit gen, au "gen fix": am si lipom sunt de genul masculin, fata si casii sunt feminine, tre~ si geniu sunt rineutre. Forma de gen a adjectivelor sau a pronumelor depmde de genul ~unui substantiv, al substantivului caruia i se subordoneaza adjectivul, pe .¥.care 11reia pronumele - in Varba buna ajuta mult. Ea face viafa mai usoara, ttforma de feminin a adjectivului si prorrumelui se datoreste relatiei cu sub- . 7stantivul uorba. F In .aceste conditii, genul, care se manifests prin opozitii flexionare, re1prezentand unul din criteriile flexiunii adjectivului si pronumelui, apare, 'ill cazul substantivului, ca ,0 particularitate intrinseca, care isi gase~te ex;presia la nivel morfologic prin sincretisme si desinente specifice (nu prin ;variajii de forma), dar si la nivelul combinatiilor sintactice: genul unui sub.stantiv impune anumite particularitati comunicarii din care face parte. Constatarea specificitatii formale a contextelor in raport cu genul subt.'stantivelor a Icondus la propunerea compatibil~tatii de apariti~ asu?stan: t tivelor in anumite tipuri de contexte ca modahtate de punere m evidenta ;a apartenentei lor laun gen sau altu14; delimitarea sintactica a genurilor \coriduce insi:1la inregistrarea, alaturi die masculin, feminin si neutru, a £doua arhigen!un° si a genului camun6.
v •

fl·

i2. Pentru

0 priv.ire

de ansamblu a discutiilor si bib.liografia problemei, vezi AI. Graur, op. cit.,

'

'pp. 345 si urm./ . Morfologia, PII" 110-111. . , ~,4. f. modalitatlea de definire contextuala a genurilor propusa de Paula I?lac~n~scu in NumdC ptull'i genul suostaniioului romiinesc, in I. Coteanu (coord.), Elemente de lmgvlstlca structurala, o/(Bucure

ti,Edit1ura Stiintifica, 1967, pp. 251-258. ~5. Ibidem. I *6. Mioara Avraim, "Genul comun" In limba romuna, in SCL, XVIII (1967), nr. 5, pp. 479-489.

100

ASPECTE ALE EVOLUPEI LIMBII ROM.ANE

Grama

i

variatii flexionare la nivel. morfologic, prin deosebiri de organizare a grupului de cuvinte 'la nivel sintactic, implica 0 corelare a acestor elemente de expresie cu 0 anumita informatie semantic a si pot fi descrise si din punctul de vedere al continutulo], Variatiile semantice presupuse de diferitele modalitati de organizare gramaticala a unei limbi sunt reductibile la unitati semnificative carese situeaza la nivele diferite de abstractizare si deriva direct sau mediat din rae" portarea comunicarii la"realitate considerate sub diversele sale ipostaze, inclusiv din perspectiva actului de comunicare. Astfel,de pilda, diferenta de semnificatie dintre singular siplural are un temei referential evident si se lasa surprinsa fara dificultate, de cele mai multe ori, in cazul substantivului, dar presupune 0 analiza mai complicata in cazul adjecti- . vului; desprinderea valorilor categoriei de caz presupune un sistem de referinta mai complex, corelarea referentiala nefiind posibila fara implicarea cOl!lponentei de organizare sintactica a enuntului, In ce priveste categoria de gen, descrierea (si definitia) semantics invoca, in mod traditional, distincjiile 'animat -nonanimat' si 'feminin - masculin', care se organizeaza ierarhic, cea de a doua fiind relevanta numai in cadrul subdaseicaracterizate prin 'animat' sirezultate din selectia operata pe baza celei dintal. Existenta inca in latina a numeroase incalecari intre dasele astfel delimitate, deci a "exceptiilor" reprezentatemai ales prin substantivele de gen masculin sau feminin, caracterizate semantic prin tr~satura 'nonanimat', diminueaza valoarea definitorie caracterizanta a trasaturilor semanticementionate si slabeste temeiul semnificativ al categoriei, conducand pe A. Meillet, de pilda, saafirme ca opozitia gramaticala dintre rnasculin, feminin si neutru nu mai era legata in mod darcu nici 0 notnme''. o consecinta directa a subrezirii bazei referentiale a categoriei de gen 0 constituie disparitia neutrului in limbile romanice, realizandu-se astfel 0 tendinta existenta inca in latina". . Limba romana se singularizeazain lumea lingvistica romanica prin conservarea unei stari de lucruri mai apropiate de cea initiala.xunoscand o partitie a substantivelor in trei clase - masculin, femininsi neutru -, caracterizate prin particularitati flexionare: femininele se deosebesc de masculine si neutre printr-un sistern specific de omonimii, masculinele si neutrele realizeaza aceleasi omonimii prin desinente partial 4iferitelO.
ll ,

2. Categoriile gramaticale,reprezentateprin

Sub aspect semantic, cea mai omogena se revela clasa neutrelor, caracprin 'nonanimat'. Aceasta particularitate aconstituit un argument mare pondere al sustinatorilorconservarii genului neutru in romanall. in romana si..a gasit expresia pastrarea.xu particularitati flexionare diferentiatoare, a celor mai mulmostenite din latina, intratarea in acelasi mod a unorinanimamasculine sau feminine in latina, dar siin incadrarea, de-a lungul issale, in aceasta clasa a numeroase imprumuturi reprezentate prin a carer semantica cuprinde trasatura 'nonanimat' (d., de s1. deal, mg. eras, turc. tutun, £r. tren, germ. steif, engl.stand, rus. etc.) indiferent de genu! din limba de origine. 'Iotodata insa istoria substantivului romanesc inregistreaza, pe de 0 . deplasarea catre feminine. sau masculine13a unor neutre latine, iar pe de alta parte, incadrarea in aceste clase a unui numar important de imprumuturi denumind inanimate. Clasa neutrelor, mai omogena sub aspect semantic pana la un moment dat dedit celelalte doua, incepe treptat sa-~i piarda aceasta caracteristica prin patrunderea unor substantive al carer sens implica trasatura 'animat'. Foarte reduse Ianumar pana la un moment dat, adeseori aparitii intamplatoare - cf de pilda, exemple ca tist(uri), leapard(uri), macrauri aduse in discujie de partizanii ambigenului -, neutrele animate devin mai nu"""<'''r

~''O cu timpul, fiind reprezentate prin substantive generice (animal se alatura mai vechiului dabitac) sau colective (papar, irib, card etc.): exceptiile se inmuljesc simtitor la un moment dat prin aparitia in terminologia biologieia unei largi categorii de substantive neutre (celenterat, gasterapad -etc.) denumind ,,fimte"; in limba actuala nu lipsesc nici neutrele a caror semantic a asociaza trasatura 'animat' cu cea de 'personal': manechin, persanaj, geniu, talent, star fac parte din aceasta categorie. In aceste conditii, prezenta trasaturii inanimat devine insuficienta pentru delimitarea (si caracterizarea) domeniului semnatic al neutrului in limba romana, Pentru a acoperi intreaga clasa, ill configuratia sa actuala s-aprodus ca definitorie trasatura 'nonunisexuat'i".

3. Relevanta gramaticala a 'nonanimatului'

4. Genurile masculin si feminin, cuprinzand substantive "nume de lucruri ~i de fiinte", deci compatibile, in egala masura, cu trasaturile 'animat' ~i 'nonanimat', 'unisexuat' si 'nonunisexat'15, 'personal' ~i 'nonper11. AI. Graur, Studii de lingvisticii generala, p.350. 12. In aceasta situatiesunt substantive ca mat, inel, riiu etc. 13. AI. Graur, op. cii., pp. 357 si urm. 14. Paula Diaconescu, Structurii ~i euoluiie in morfologia substantiuului romiinesc, Bucuresti, Editura Acaderniei R.S.R., 1970, p. 95. 15. Animate nonunisexuate sunt substantivele epicene de tipul [urnicd, elefant etc. 103

7. Istoric, distinctia anirnat - nonanirnat e anterioara celei dintre masculin 1]\, feminin (vezi, A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue laiine, Paris, 1938, pp. 268-269). \; 8. Op. cii., p. 270, unde opune genu! categoriei de timp, pe care 0 caracterizeaza'ca "raponala". 9. A. Ernout, Morphologie historique du latin, Paris, 1935, p. 3: "Neutrul ... a avut, din cea mai veche epoca, tendinta de a fi eliminat pentru a fi inlocuit prin feminin si mai ales Jlirin masculin" . 10. Valeria Guju Romalo, Morfologie structuralii a limbii romane (Substantiv:!'adjectiv, verb), Bucuresti, Editura Acaderniei R.S.R.,. 1968, pp. 61 9i urm. !

ii

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBll ROMANE

Gramatica

sonal', au fost considerate, de multa vreme,ca avand un caracter mai putin unitar sub aspect semantic. Descrierile gramaticale curente pun adeseori in evidenta relajia dintre aceste genuri si diferentele de sex, relevanta numai in cazul unei categorii restranse de substantive, al carer sens impli- i ca trasatura semantica 'animat'. Substantivele de acest fel se organizeaza" adeseori in perechi alcatuite dintr-un substantiv masculin si unul feminin, intre care diferenta semantica consta numai din informatia privind apartenenta la un anumit sex - d. leu: leoaica, nepot: nepoatd etc. Relatia de expresie care coreleaza in perechi substantivele mobile este, in cele mai multe cazuri, de tip derivativ, numeroase sufixe: -a (bunic: bunicif), -ita (easier: easieriti1), -easa (brutar: brutareast'i), -oaicd (iepure: iepuroaiet'i)s.a, servind la derivarea unui substantiv feminin de la unul masculin sau invers d. vulpe: vulpoi, gaseii:gascan. Mai rar, ambele substantive sunt structuri derivative - porumbel: porumbita, de pilda. Asocierea poate fi numai semantica, ca in cazul perechilor de tip jata: baiat, mittu?a: unchi, capra: tap etc. Varietatea (1?i atura) mijloacelor de expresie a opozitiei de sex si gen, n care caracterizeaza clasa, destul de numeroasa in limba romana, a substantivelor mobile, 0 situeaza la n i vel I e x i cal; si nu la nivel gramatical16. o alta categorie destul de bine reprezentata de substantive care se organizeaza sistematic in perechi, asociind un substantiv masculin cu unul feminin, constituie cele in cazul carora diferenta de gen corespunde opozitiei semantice 'porn/ fruct' - d. nue: nuca, lamai: .lifmaie, de exemplu. Apartenenta substantivului la un anumit gen functioneaza astfel, cel putin in unele cazuri, ca modalitate de punere in evidenta a unor anumite deosebiri lexicale. Relevanta semantica lexicala a genului nu se reduce la aceste situatii in care masculinul si femininul sunt asociate constant cu prezenta unor anumite unitati de semnificatie. Numeroase sunt exemplele de substantive in cazul carora deosebirea de gen corespunde unor diferente semnificative nereductibile la 0 singura trasatura si care nu se manifests sistematico Ast- \ fel, intre cal s: calif, cocos, cocoasa nu exista nici orelatie semantica: substantivul masculin termen(-i) are sens diferit de eel neutru (termen, -e), programul (de lucru) este altceva decat programa ~colarif), substantivul neutru contrabas denumeste instrumentul, eel masculin indica pe instrumentist, cuvantul zmeu(-ie), prin care denumim jucaria bine cunoscuta, este neutru, in timp ce creatura fantastica din basmele copilariei este denumita prin masculinul zmeu(-i). Situatiile examinate pun in evidenta rolul pe care genurile (masculin, feminin si neutru) 11au in organizarea lexicului romanesc: corelarea unor sensuri cu un anumit gen este sursa a numeroase cazuri de omonimie partiala.
16. Morfologia, pp. 114-115.

5. Diversitatea semnificatiilor in care este implicat genul functionand ca element de diferentiere lexicala nu permite stabilirea unei relatii sistematice intre genul substantivului si 0 anumita unitate semantics. Prin aceasta particularitate, genul se situeaza, sub aspect gramatical- in [imba romana, ca si in alte limbi -, ca 0 categorie d i fer ita de cele de numar si caz: el apare ca 0 categorie far a functie referentiala, in masura in care nu satisface conditia caracterului dublu al semnului lingvistic; genul actioneaza in cazul substantivelor ca principiu de organizare gramaticala care se manifesta prin prezenta unor particularitati flexionare - sincretisme, desinente - conducand la 0 grupare morfologica a substantivelor si nu difera de eel in virtutea caruia acestea sunt grupate in declinari (sau de eel pe care se intenteiaza clasificarea verbelor in conjugari). Spre deosebire de incadrarea intr-o decIinare insa, apartenenta la un anumit gen a substantivului nu e Iipsita .de relevanta sintactica. Categoria de gen, desemantizata la nivel gramatical ca urmare a evolutiei gandirii, se mentine ca element de organizare si coeziune a grupurilor de cuvinte si se manifesta prin acord: de genul substantivului depin~e forma adjectivului adjunct, a pronumeluicare 11substituie in discurs. In cazul acestor parti de vorbire care cunosc flexiunea in raport cu genul, variatia formala este purtatoarea unei informatii, dar a unei informajii unice, de natura sintacticd: dependenta fala de un anumit substantiv. Aceea1?iinformajie este asociata variatiilor de numar si caz ale adjectivelor. Pronumele are 0 diferita, forma sa cazuala corespunzand locului pe care 11are in organizarea sintactica a enunjului in care apare. Centru al grupului nominal, substantivul de un anumit gen impune determinantilor sai realizarea prin anumite forme, mereu aceleasi.Asocierea constanta a unui substantiv cu determinanti cu 0 anume forma explica pastrarea genului acestuia, persistenta unei caracteristici care si-a pierdut de mult acoperirea semantica, Conservarea genului substantivului se datoreste particularitatilor de forma ale contextului: referirea la anumite tipuri de contexte in delimitarea genului substantivului ne apare astfel nu ca deziderat metodologic, ci ca reprezentand temeiul istoric real al existentei actuale a acestuia. 6. Categorie fara temei referential la nivel morfologic, genul substantivului i1?ipastreaza in limb a romana functia de organizator sintactic si se revela ca un factor activ de diferentiere lexicala, si prin aceasta,de imbogatire a vocabularului. , Reflexe ale distinctiilor originare, proprii genului, se regasesc la nivel lexical in preferinta, manifestata in cadrul cuplurilor omonimice, pent~u neutru a substantivului care corespunde inanimatului (d. contrabasi-uri; si contrabas(-i}, zmeu(-ie} gi zmeu(-i), in constiinta mai vie a corelatiei gen
105

104

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBII ROMANE

Gra m a t i c a

(masculin, feminin) si.sex in cazul categoriei, destul de bine reprezentate inlimbaromana,asubstantivelor mobile, dar care nueste favorizata de existenta in lexic a unor asocierisemantice de alta naturadecat cea a deosebirilor de sex cu distinctia 'masculin: feminin', cum ar fi, de pilda, opozitia 'poml fruct' in perechi de tipul portocal: portocala, nici de tendinta actuala de a acordamai-putinaimportanta diferentei de Sex in cazul unor substantive denumind ocupatii, profesii (d. ministru, decan etc.). In plan sintactic, genulsubstantlvului estedeterminant in selectarea formei adjectivului- atribut(melodia vesda) sau predicativ (Melodia este veselit, Melodiii pluiesie vesela deasupra gradinii), dar si, de cele mai multe ori, a pronumelor: legaturadintresubstantiv si pronumele care il.inlocuieste se realizeaza prin acordul ingen, in primul rand17. Exista insa~i situatii in care utilizarea pro11.umelui nu este eonditionata de ocurenta prealabila a unui substantiv, cand relatia dintre comunicare si realitate exprirnata prin pronume nu presupune un intermediar-substantiv. Aceasta este situatiageneralaa pronumelui personal de persoana I si a II-a. Eventuala alaturare a UI1uisubstantiv (noi, absolvenJii ... , de exemplu) are rolul uneiexplicitari facultative din punctde vedere sintactic: acordul dintre subiect si verbul predicat nu este influentat de prezenta substantivului (d. Noi, absoloeniii, ... considerdm ... ). In constructiile cu acest pronume, forma de gen a adjectivului predicativ (Eu Bunt muliumitlrnultumita, Tu pari vesellvesela) se explicain plan referential, la care trimite direct, farainterventia unui intennediar-substantiv. Fonna de gen a adjectivului este in asemeneasituatii purtatoare a informatiei referitoare la sexul persoanei indieate prin pronumele personal si, ca atare, comporta 0 semnificatie diferitade cea care rezulta din acordul adjectivului cu substantivul regent. In acelasi mod este selectionata forma adjectivului si in constructiile cu subiect indus, unde pronumele personal subiect nu apare (d. Suni bolnavlbolnavii). . Prin raportul direct pe care il stabileste intre enun] si realitatea comunicarii, pronumele personal de persoana I si a II-a este factorul unei "resemantizari" a distinctiilor de gen sau, poate, un obstacol in calea desemantizarii complete: nu intamplator limbile care, ca cele mai multe dintre limbile .romanice, au pierdut neutrul sau chiarcele care, ca engleza, au abolit deosebirile de gen in flexiunea substantivului si.adjectivului pastreaza unele forme pronominale pentru a .indica masculinul, femininul si . chiar neutrul, exprimand astfel distinctiile semantice 'animat/nonanimat', 'masculin/feminin',proprii categoriei de gen. . Unvestigiu analog alunor distincjii semanticeabolite este pastrat in limba.romana prin acord. Pana astazi se intalnescconstructii in care ad17. Morfologia,

jectivul cu functiepredicativa apare cu forma de plural neutru (ferninin) in cazurile in care subiectul multiplu este reprezentat prin substantive marcate semantic prin trasaturarnonanlmat', chiar daca sunt gramatical de genul masculin, ca in exemplul Obrazut $i ochiul au scitpat neatinse, invocat de AI. Graur18 in discutia purtata in jurul neutrului, Un exemplu asemanator este mentionatsi de I. Heliade Radulescu19 (Iarna, $i muniii $i dtmpiile suni acoperite cu zitpadii). Dimpotriva, un exemplu ca Suniemcoiivinsi cit un material de analiza mai bogat ar putea mdri inventarul adjectivelor antepusio,in care, desisubiectul indus, exprimat printr-un pluralal autorului, trimite la 0 persoana feminina, adjectivul predicativ este la masculin plural- si e dificil de sustinut ca formularile cu femininuI tconoinse sau conuinsa; ar fi maiadecvate - pare a indica posibilitatea atenuarii functiei referentiale a genului chiar in aceste conditii mai favorabile conservarii ei.
"Limbll si literatura", XXXVI (1989), vol, I, pp. 5-10

Opozitia. de .numar in limha romana contemporana
destul de recenta a Iimbii romane 0 constituie frecventa constructiilor degenul Sa... dezvolte gustul peniru literaturd ~i arte, "Contemporanul" 1979, nr.42,p. 8, Amatorismul ... f$i areevolu!ii1e $i tectonicilesale (Idem), in care se recurge la pluralul unor substantive in situatii sintactice ~i semantice unde este posibila si chiar preferabila (si pan~ nu demult preferata) forma de singular: utilizand singularul.jn, prima din cele doua propozitii citate (Sa ... dezoolte gustul.pentru liieraiurd $i arta), informatia ramane aceeasi: autorul a preferat insa acestei formulari, in. care arM indica g lob a lactivitatea (totalitatea activitatilor) .creatoare de valori estetice, pluralularte, care detaliaza conceptul implicandexplicit diversele domenii de creatie artistica (muzica, pictura, sculptura etc.), fiecare cu mijloacele proprii de expresie. Preferinja semnalata capata 0 semnificatie 'mai profunda dad 0 raportam la alte fapte, unele de data mai veche din evolujia limbii romane si care privesc realizarea opozitiei de numar in flexiunea substantivului. Un asemenea fapt reprezinta, de pilda, modificarile care conduc la diferentierea formelor de numar ale unor substantive, pana la un moment
18. 5tudii de lingvistica generala, p. 352.
19. Gramaiicd romimeascd, editie si studiu de Valeria GutuRomalo, Bucuresti, Editura Eminescu, 1980, p. 79 (229). 20. Magdalena Popescu-Marin, Cu prioire la antepunerea adjectivului tn limbajul presei, in SCL, XXXI (1980), ill. 4,p. 457.

o particularitate

p. 220.

106

107

ASPECTE ALE EVOLU'fIEI LIMBII RoMANE

Gramatica

dat,invariabile: pttntece (pl. pantece) devine pdniec, paniece.snnire (pl. vintre) sediversifica in uintrd, vintre: in urma unui proces in care, pornindu-se de la forma unica interpretata caplural, se reface 0 forma noua de singular dupa modelul analogic al unor substantive cu flexiune comple2 .ta , ca: fir, fire, mar, mere, casd, case s.a. Aceeasi nevoie de a distinge prin forme clare deosebirile de numar a dus candva la inlocuirea invariabilului manu, manu gri.Jl mana, manu si, apoi, mana, ma(i)ni, a luifie,fie prin derivatulfiicif,fiice ,'capabil sa exprime fara echivoc opozitia de numar si sa evite omonimia partiala (dar generatoare de suparatoare ambiguitati, in acest caz) a intermediarului fie, fii cu masculinul fiu, fii. Transformarea invariabilelor in substantive cu forme distincte de numar este un proces ce poate fi urmarit de-a lungul intregii istorii a limbii romane, De data mai recenta si cu 0 amploare mai redusa este fenomenul aparitiei unor forme de plural in -i, diferentiate astfel de singular, in paradigma unor substantive feminine nume de agent formate cu sufixul -(tor)toare, nu numai in cazurile in care se refers la obiecte inanimate", ci si in situatiile in care denumesc insujletite, mai ales persoane: forme ca bociiori, tnviftiitori, privighetori, ursitort etc. (pentru bocitoare, tnvatiftoare ... ), de1ji evitate in exprimarea ingrijita, se intalnesc la un mare numar de vorbitori. Existenta substantivelor invariabilenu reprezinta insa unica perturbare in manifestarea opozitiei proprii categoriei de numar, deviere de alt tip constituie substantivele cu flexiune defectiva de singular (miiruntaie, zori) sau de plural (cinste,foame, sete). o modalitate de remediere in asemenea situatii reprezinta crearea analogica a unei forme de singular: alaturi de ochelari, panialoni, menjionate de gramatici de obicei ca pluralia tan tum, se intrebuinteazacurent astazi formele ochelar (Ochelarul a ciizut fji s-a spart) si pantalon ($i-a facut un pantaIon nou) in situatiile in careeste vorba de un singur obiect (pentru care exista si alte modalitati de exprimare -0 pereche de panialoni, de exemplu-, preferate altadata). Cele doua forme pantalon, pantaloni; ochelar, ochelari se opun astfel, in virtutea distinctieisingular - plural".

o

1. AI. Graur, Tendiniele actuale ale limbiiromane, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968, p. 83. 2. Pentru modificarila analogice ale flexiunii substantivelor, vezi J. Byck, AI. Graur, De I'influence du pluriel sur le singulier des noms en roumain, in BL, 1(1933), pp. 14-57. 3 Paula Diaconescu, Struciurd ~i eooluiie in morfologia subsiantioului romanesc, Bucuresti, Editura Academiei R.S.R., 1970, p. 112. 4. AI. Graur, op. cii., p. 125; pentru flexiunea acestor derivate, vezi Mioara Avram, Despre flexiunea substantivelor feminine terminate in -(t)oare, in LR, XXVI (1977), nr. 1, pp. 5-13. • 5. Iorgu Iordan, Limba romani'l aciuald. a gramatiei'l a .greselitor", Bucuresti, Editura Soeec et Co., 1943, pp. 64-65; Iorgu Iordan, Valeria Cutu Romalo, AI. Niculescu, Siructura morfologicd alimbii romiine coniemporane, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1967, p. 85. 6. Compo Are un pantalon alb~i doi (sau doui'l perechi de) pantaloni gri. Merita sa fie subIiniat faptul ca precizarea pereehe este simtita necesara mai ales in folosirea la plural a substantivului. 0 situatie analoaga se inregistreaza in eazul substantivului ni'ldrag(i); iiari, salpar! par a fi - eel putin din ce se poate deduce din dictionare - mai putin afeetate de aceasta tendinta,

Destul de frecvent este si singularul icrii ..,.Vii putem servi 0 icri, un pe~te - in locullui icri. tn acest caz insa, cele doua forme - dintre care cea recenta, cu aspect de singular, nu a depasit limitele exprimarii neingrijite - nu corespund distinctiei semantice de numar. Completarea flexiunii substantivelorse realizeaza in limba romana si pe 0 alta cale, prin reunirea intr-o paradigms unica a doua substantive complementar defective: carne, nume de materie, reprezentand ~a. atare un continuu "nenumarabil", folosit ca singular (cu 0 forma de genitiv-dativ, ciirni) si colectivul defectiv de singular cdrnuri, care indica "diversitatea", "sorturile", se contopes~ intr-~ pa~adigma l_l~ca, ~ompleta, realizand un tip flexionar caractenzat prm trei forme distincte . Sentimentul necesitatii si utilitatii distinctiei singular-plural prevaleaza adeseori asupra deosebirilor semantice care le separa, Unirea intr-o paradigma a unor asemenea perechi de substantive defective depinde de factori diversi: frecventa unitatilor lexicale, zona de raspandire, domeniul de utilizare etc. Un rol deosebit ?e imp?rta~t joa~a distanta semantica dintre ele. Fuziunea se produce mal usor cand intra in joe unitatile de continut IIplurali:ate de obiecte ~pai'tina~? ace1~ia1jicategorii" (semnificatie care caracterizeaza p~uralul in o.p~zltle cu su;gularul in cadrul categoriei de numar) si "plurahtate co~ect1var~pr~zent~d. s~r- . turi diferite de obiecte din aceeasi categorie",ca in cazunle larbif, ierbi, terburi, stambif, stambe, stifmburi etc. Diferenta dintre Croieste rochii din stambi; viu coloraia si Croiesie rochii din stiimburi viu colorate poate fi fara dificultate inteleasa in sensu 1opozitiei de numar. R~ducerea la aceasta opozitie a diferentelor dintre unitaji lexicale ca alama, arami; desemnand "materia" si aldmuri, ardmuri, care indica "obiectele" realizate din aceasta materie, este mult mai dificila: posibilitatea de reunire intr-o unica paradigma este si mai greude intrevazut incazurile in care sensurile proprii celor doua unitati reprezinta concepte intre care relajia se stabileste pe baza unei asemanari exterioar~, in virtutea unei particularitati superficiale (comp., de pilda, lapte1ji laptl). . . . Completarea paradigmei si realizarea flexiunii de n~mar prm.~ontopl~ rea a doua unitati lexicale defective due in multe cazun la formatii cu -un.
7. Iorgu Iordan, op. cit., p. 103. •. . . . 8. Dintre dictionarele curente, numai in DEX apare ill titlul icrd, zcre,pentru toate sensurile, fara nici 0 precizare. in celelalte este inregistrat ca defectiv de singular; D~ m~n!ioneaza constructii (cucuruz in icra, ogor icrii) in care apare icra, dar eu sens eOrhpl~t dlf~rIt: 9. Valeria Gutu Romalo, Morfologie structuraid a limbii romiine (Substalitlv, adJec~lV, verb),Bucure~ti,Editura Aeademiei R.5.R., 1968, p. 74; I. Coteanu (coord.), Georgeta Ciompec, C. ~~minte, Valeria. Cutu Romalo, CI. Marza, Em. Vasiliu, Limba romiini'l coniemporana, I, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1974, P: 164.

108

109

ASPECTE ALE EVOLIJTIEI UMBII ROMANE

Gramatica

Cum istoria acestor plurale colective pare a incepe In secolul al XVIJ..lealO, fuziunea; reunirea intr-o paradigms unica ca proces de oarecare anvergura pare a fi de data relativ recenta. Cu acelasi fenomen deextindere a opozitlei de numar prin completarea paradigmei avem a face si in situatii de felul celor mentionate la inceputul acestorInsemnari, situatii caracterizate prin folosirea la plural a unor.substantive a b Sf r a ct e, care pana nu demult erau intrebuintate apro~pe exclusiv la singular. Cauzele selectarii formei de plural variaza de.la.un caz laaltul, rezultatul este insa, din'punctul de vedere al sistemului,unie: extinderea.opozitiei de numar in clasa substantivului. In propozitiile citate la inceputul.articolului, prezenta formelor arte, tectonici, chiar eoolutii se datoreste alegerii preferentiale a pluralelor detaliante in locul singularelor, care presupun 0 viziune globala a conceptelor. Inclinatia evidenta a criticii literare actuale pentru pluralul concretizat prozell ("bucati literare, Iucrari in proza") poate avea explicatii diverse: economia (proze e mai scurtdecat lucrari in prozil), paralelismul cupoezie, in cazul caruia alaturi de singularul folosit cu sens generic (poezia secolului nostru, de exemplu) Iimba cunoaste si pe poezie, poezii pentru a desemna lucrarile subordonate acestuigen de creatieliterara. Raspandirea pluralului in lecul abstractului singular poate fi -~i utilizarea in limba de azi.a substantivului capacitate ofera 0 ilustrare bogata a fenomenu.lui12 - rezultatul unui transfer morfologic gresit de laun sens la altul. Factorul favorizant eel mai important in situatii de acest fel, prin care, realizand 0 veche tendinta, abstractele tind sa fie incadrate in schema morfologica IInormala", caracterizata prin opozitia singular/plural, II constituie 0 adanca schimbarede mentalitate, 0 modificare a modului deintelegere a lumii: .filozofia si stiinta moderna ne-au obisnuit cu relativitatea lucrurilor, ne demonstreaza continuu varietatea. ipostazelor,pluralitatea solutiilor: geometria nu mai e una singura, deci suntem indreptatiti sa vorbim de (diverse) geometrii, adeoaruleoec» lut nu putem decat sa-l aproximam dinaproape in aproape, ca atare pluralul adeoaruri se impunecu necesitate pentru a putea exprima pluralitatea adevarurilor (relative ~i partiaZe).
"Limba rcmana", XXIX (1980), nr. 3

Dinamica Iimhii. (sorei mele)
Faptul ca limb a se modifica cu trecerea vrem~~ este ~en:ult ~OV~?it .atat de realitatea lingvistica. cat ~i de stiinta. Studiile .de ietone a hmbl~- car~ au constituit timp de un secol preocuparea principala, dae~ n,: Chlar~TI1di a .cercetarilor lingvistice - au demonstrat caracterul~~~lmbator ~l limbii, reveland particularitatile evolutiei, f~rmele?i ~on~ltl~e d~ reahza:ea procesului. Progresele stiintei (nu numa: a celei ~mgvls~lce), Im~~ga~lrea si perfectionarea posibilitatilor de invest1ga~e, :afinarea I_TI~elegern lui de functionare sociala a limbii au contribuit la 0 mal adecvata $1 mal complete viziune a fenomenului de euoluiu: Zingvistica: .' Pana la un moment dat, schimbarea era corelata mal ales eu isiona externa, rezultat al raporturilor din t r e limbi, al relatiilor un~i limbi .~ altele dar sial relatiei dintre limba si societatea a dlreicomunlcare 0 asigura. , Cu timpul, ;tentiacercetatorilor s-a cortcentrat asupra is.t~ri:i in!erne, a proceselor de modificare provocate sau favorizatede fozl~~a m sl~te~ a faptelor de Iimba sau. determmate de evolu ria raportunlor d.mtre dlf~ntele v a ria n t e (locale ~i sociale) sub forma carora se manifesta 0 hmba. istorica. Aceste variante configureaza ceea ce E. Co~eriunume~te lIarhitectura limbii" influentata si ea de avolufia societatii. Varianta iiterara,~od;litate decomuniearesuptadiiilectala,a careiaparitie presupune un anumit nivel de organizare sociala,~participa'intr-u~ mod specific la procesul de evolutie a limbii, reprezentand un factor urujicator, in raport cu diversitatea dialectalar .~i conservator, ca urmare a caracterului institutionalizat al normelor. . ". . .' .•.. ..... ' A~ocierea caricterului evolutiv cu unanumit tip de stabilitate fac~par.~ te dintre trasaturile permanente ale limbii. Punctia comur:icativa a limbii este cea care nu permite schimbarea brutala, profunda sitotala: ~bse~ta unui anumit grad de stabilitate ar punein perieol comumcarea, temelUl existentei oricarei comunitati sociale. . ' Stabilitatea unei limbi est~ asigurata de mecanismele interne a~eschimbarii, de earacterul partial si de ritmul inegal al modificarilo.r: chiar ~ perioadele special de active sub aspectul schimbarii, caractenzateprm n~marul mare al inovatiilor, acestea nu reprezinta decat un procentre~atlv scazut in raport cu c~l al elementelor stabile eoexistente in limpa. Evo~utia lingvistica, schimbarea, se realizeaza~~1:'i fiin~ pr~cedata ~e u~~terval de durata variabila in care c 0 e Xl s t a inovatia ~l faptullmgvlShC caruia tinde sa i se substituie. Raporturile de frecventa §i r.as~a~~ir~ din-. tre nou".si vechi" se modifica in timp in favoarea celUl dintai, ritmul schhnbarii'v;riind de la caz la caz si depinzand de diversi factori, ~terni si externi. Nu lipsesc nici sltuatiile in care prevaleaza vechiul, inoyatia ne-

==:

10. AI. Graur, Tendiniele aciuale alelimbii romane, P: 92; Paula Diaconescu, Structurit si eooluiie In morfologia substantivului romdnesc, pp. 115-116. 11. Valeria GutuRomalo, Carectitudine ~igre~ealit (Limba rami/nit de azi), Bucuresti.. Editura Stiintifica, 1972, PI'. 86-87. 12. Cf., de exemplu, Unii f~i irosesc capaciiaiile in lucrari care nu-i reprezintit; pentru alte exempIe si situatii analoage, vezi op. cit., p. 87.

110

111

ASPECTE ALE EVOLUfIEI UMBll ROMANE

reusind sa se extinda, nici evolutia sinuoasa, cu ezitari si reveniri de regula temporare. Perioada de coexistenta variaza de la un caz la altul. In conditiile modalitatii specifice 'de evolutie a limbii - care presupune schimbarea permanenta si partiala - vorbim despre caracterul dinamic al limbii.Dinamica limbii este perceputa atat ca istorie, ca schimbare in timp, cat si ca miscare realizata sub forma coexistentei (la nivelulcomunicarii sociale in ansamblu,dar si in uzul fiecarui utilizator allimbii date) in fiecare moment, in interiorul fiecarei raze, a noului si vechiului, raportul de forte dintre ele modificandu-se continuu. Mobilitatea, dinamica sistemului, presupune aceasta coexistenta in raporturiconcurentiale a faptelor de limba: schimbarea istorica implica incheierea ei, impunerea unuia si disparitia celuilalt. Existenta variantei .Jimba literara" in uzul comunicational al unei comunitati lingvistice reprezinta de obicei un factor favorabil stabilitatii prin conservatorismul normelor: norma, prin caracterulei de obligativitate institutionalizata, fixata prin lucrarile normative si.raspandita prin instructie, se constituie in stavila in calea expansiunii formelor lingvistice care incalca regulile consfintite ca norma, a faptelor care, in perspectiva normelor, se situeaza la nivelul "gregelilor". Varianta Iiterara, in utilizarea ei atenta, se caracterizeaza in interiorul "arhitecturii" unei limbi printr-un grad superior de stabilitate asigurat prin instructie, stabilitate care este insa agresata de presiunea uzului mai putin supravegheat, asociat cu vorbitorul mai pufin instruit, mai putin familiarizat cu exigentele normei literare, dar si de "limba vorbita", de exprimarea orala. Frecventa mai mare a greselilor de exprimare in comunicarea orala se datoreste conditiilor proprii acestei modalitaji de utilizare a limbii: grabei, lipsei ragazului de reflectie, concentrarii atentiei asupra a ce este de spusin defavoarea constructiei discursului etc. "Gre~elile" de tot felul care potfi intalnite in exprimarea orala nu reprezinta 0 particularitate a .Jimbii vorbite", ci a uzului ei. Un exemplu edificator pentru raporturile dintre istoria si dinamica limbii ofera, de pilda, evolutia morfologica a substantivului sora in limba romana. Facand parte dingrupul semantic al cuvintelor "nume de rudenie" (alaturi .de mama, taid, frate, unchi, socru etc), grup caracterizat printr-o mare stabilitate, substantivul sora, mostenit din latina, s-a pastrat de-a lungul intregii istorii a limbii romane, in istoria lui inregistrandu-se schimbari de sens si de forma. Continutul semantic al substantivului s-a imbogatit: sensului mostenit ("persoana de sex femininconsiderata in raport cu copiii acelorasi parinti sau ai aceluiasi tata ori aceleiasi marne") i s-a adaugat - relativ tarziu, sub influen]a unor modele straine - intelesul "infirmiera, asistenta sociala" (sora medicalai. Suportul fonic al substantivului a cunoscut 0 evolutie mai complicata. 112

Etimologic, sora face parte, alaturi de nora, oaspe, sarpe etc., din seria celor cateva substantive a carer flexiune pastreaza din latina (si) forma de nominativ singular (in conditiile in care majoritat~a substantiv.elor ro~anesti mostenite din latina deriva dintr-o forma unica de acuzativ-ablahv). sist~mul flexionar allimbii romane, sora, surori se situeaza - impreuna-en nora, nurori - ca reprezentand un tip de substantive neregulate. Caracterul flexionar aberant al substantivului se pastreaza de-a lungul tim-

In

pului.. .. v . Intr-o prima faza (in romanacomuna) paradigma era .conshtUlta d.m formele sor(u) - pentru nominativ si acuzativ singulaAr- 91 s~r~:e/s!!ron pentru celelalte cazuri de singular si pentru plural, In conditiilein care substantivele feminine se termina.xle regula,in vocala (-a sau, mai rar, -e), finala formeide singular soru, sor (derivand dinlat. soror) a reprezentato exceptie, 0 neregularitate; tot neregularitate - fata de fl~x~unea "regulata" reprezentata prin substantivele cu doua ~ormev d~stmcte (ca~a( ca~e, masa/mese, cariet cdrti, floare/flori) - este considerata diferenta fomca dintre cele doua forme (sora/surori) ale paradigmei. Descrierile gramaticale atribuie aceasta neregularitatefie prezentei desinentei -ori, fie variatiei insolite a radicalului : sor-, suror-, Textele din secolul al XVHea inregistreaza alaturi de eor, soru 0 forma sora, care - refacuta prinanalogie cu substantivele regulate de ~ipu.~ masd, fata, Iada - corecteaza una din partieulariUitile aberante ale flexiunii acestui substantiv neregulat. Constituirealimbii literare in secolul al' XIX-lea confera caracter de norma paradigmei sora, surori, a carei neregularitatea se reduc~ ladif~r:nta fonica particulara care deosebeste cele doua forme. Forma etimologica so~ runu este acceptata de varianta literaraa limbii romane dec at in grupan ca soru-mea, soru-ia (dar si sora-mii etc.), unde cele doua componente substantivul si posesivul - i~ipierd independenta alca~uind un compus cu flexiune proprie (soru-mea, soru-mii, de pilda), diferita d~ cea eu car~ componentele participa ca unitati de sine statatoare la alcatuirea grupulUl nominal: surorii mele. In realizarile neliterare ale limbii romane este atestata si forma de singular suror(a), ca in Cd-mi esti fratior! ~i .io-# ~uror; Ca fe-ai capiitat nurora/ I)« gfnde;;ti ca ti"i sorora. H. Tlktl:" Ruman::ch deutsches WorterbuchII Bucuresti, 1911, sub sora. 0 evolutie paralela mregistreaza flexiunea substantivului nora atat in varianta literaraa limb ii, cat si in uzul popular, . v v Secolul nostru, mai ales - s-ar parea - in cea de a doua [umatate, a~est~ o noua faza in evolutia flexiunii substantivului sora prin aparitia unei noi forme de genitiv-dativ singular, sore, utilizata - ~calc~d normele exprimarii ingrijite - de unii vorbitori paralel cu suron : sam mele, de exemplu (in loc de surorii mele).

=:

113

ASPECTE

ALE EVOLlJTIEI

LIMBII ROMA.NE

Varianta neliterara a fost asociata de preferinta, intr-o prima faza, cu semnificatia "infirmiera": Mi-am laea: sacul de drum in seama sorei de seroiciu (d. Valeriu Anania, Aventurile peregrinului apter, Bucuresti, Editura Eminescu, 1985, p. 384) utilizarea ei acoperind ulterior ~isensul originar, de rudenie. Creatie analogies ca si sora, aceasta noua forma "regularizeaza" paradigrna de sin g u I a r a substantivului: sora/ sora/ sorei, ca si casal casal casei. Extinderea acestei formatii relativ recente afecteaza insa numai partial paradigma substantivului: varianta de genitiv-dativ sore este totdeauna asociata cu morfemul de determinare -i (sorei): rdspunsul sorei, spune sorei etc. (niciodata *unei sore, acestei sore). Induderea in paradigma a acestei forme, care la 0 privire superficiala pare a avea un rol regularizator, accentueaza caracterul neregulat al flexiunii substantivului prin (a) aparitia la genitiv-dativ singular a unor forme paralele a carer utilizare depinde, in mod cu totul exceptional in sistemul morfologic allimbii romane, de gradul de determinare, de prezenta sau lipsa morfemului de determinare definita: formele sora, sorei se opun seriei o (dar si aceasta/orice/vreo) sora, unei (acestei/orictirei/vreunei) surori; (b) disocierea formelor de genitiv-dativ singular (sora, sorei) de cele de plural isurorile tniste, aceste etc.) surori), surorilor tunor, acestor etc.) surori, omonime in flexiunea majoritatii covarsitoare a substantivelor feminine romanesti. Omonimia pare a avea tendinta de a fi restabilita in vorbirea unora dintre vorbitorii actuali ai limbii romane prin folosirea - soar parea mult mai recenta - si la plural a formei analogice majoritatea sorelor, toate sorele (d. Ag}1thaChristie, Chiparosul trist, Constanta, f.a., pp. 24, 26). In aceste conditii, se poate spune ca in uzul actual (scris si vorbit) substantivul sora cunoaste trei paradigme: pe de 0 parte, cea literara, care se conformeaza normelor actuale, cu doua forme de baza (sora, surori), si, pe de alta parte, paradigmele care indud varianta neliterara sore. Dintre acestea mai raspandita este paradigma sora, sore(i), surori, care poate fi intilnita chiar si in exprimarea unui mare numar de vorbitori de limb a Iiterara. Generalizarea, la singular si plural, a variantei neliterare (sora, sore) este, din punctul de vedere allimbii romane ingrijite, dar conotata negativ, ca apartinand unui registru subliterar. Utilizarea cu trei tipuri de flexiune a substantivului sora, care face parte din categoria cuvintelor cu cea mai mare stabilitate, dovedeste ca in uzul actual allimbii rornane acest substantiv reprezinta in organizarea morfologica a limbii romane actuale un punct de instabilitate, de posibila schimbare, ilustrand printr-o situatie particulara caracterul dinamic allimbii. Incadrarea acestei faze in perspectiva de ansamblu a istoriei limbiiromane revela modul specific de realizare a schimbarilor lingvistice, a evolutiei limbii.
~Limba si literatura romans", 2000, nr. 3, pp. 77- 80

Numele propriu ~i articolul in limba romana Tratat mai curand sumar in gramaticile traditionale. dificil de integrat in coordonatele semanticii structurale'. indus ca realizare de tip special a grupului nominal in gramaticile transformationale'', ~un;ele (sub~t~tivu~) propriu (NP) pare a se bucura de un statut privilegiat .cercetan~e - fi3 lozofice si lingvistice - ale ultimului deceniu . Acest.r:vm~:~~ al mter~~ sului se datoreste progreselor logicii analitice, dar 91 implicarii enuntarii si a discursului in studiullingvistic al comunicarii. , Examinarea NP din perspectiva referintei si a compatibilitatilor sintagmatice (examinare care pare a gasi un punct de sprijin promitator in e nun t).scoate in evidenta trasaturile care il particularizeaza.in categ~ria substantivului, in care este indus in mod traditional, dar 91 ceea ce 11 apropie de faptele de limb a careapartin domeniului deic~ic:lor.~ . Semantica NP revela atat caracterul unic al referentului sau, cat ~llegaturile strict istorice" si conventionale, care leaga NP de referentul pe care il rep;ezinta': Prin sens~l sau nondescriptiv", NP est~ ind:penden~5 fata de organizarea semantics a limbii; rolul sau in comumcare 11 confera 0 functie deictica6. , In calitate de centru al unui grup nominal, NP se incadreaza intr-o retea complicata de deterrninanti, ceea ce antreneaza sc~im~ari semantice si morfologice. 0 pozitie centrala in aceasta retea ocupa articolul.

n:

v

1. In limbile care cunosc aceasta modalitate de determinare, se stabileste un joe complicat de relatii intre NP si NC. (num:le/s~b~tantivul comun): Relatia nume: articol" are un rol proemment in delimitarea celor doua subclase: in cele mai diverse limbi, numeroase NP se caracterizeaza prin incompatibilitatea de asociere cu articolul. Af~itatea de se~~ficatie din~ tre NP si NC + articol definit deriva din functia lor comuna, din faptul ca ambele implica un referent u n i c. . .. . Asocierea cu un referent unic angajeaza, in cele doua situatii, mecarusme profund diferite: in cazul NC ea se bazeaza pe un sistem de opozitii
1. F. de Saussure, Cours de linguistique generale, 1976, P: 237: "Numele proprii, in special cele de locuri, ... nu permit nici un fel de analiza si, ca urrnare, nici 0 interpretare a elementelor componente." 2. Identificat in structura de adancime ca / definit+substantiv /. 3. Vezi, de pilda, S. Krippke, La logique des noms prop res, Paris, 1982; G. Kleib~r, Pro,bleme~ de reference: description definie ei noms propres, Paris, 1981; Idem, Nominales .. Essazs de semantique referentielle, Paris, 1994; M.-N. Gary-Prieur, Grammaire du nom propre, Pans, PUP, 1994. 4. M.-N. Gary-Prieur, op. cii., pp. 11-12. 5. G. Kleiber, Problemes de reference: description definie et noms propres, pp.104-105. .' 6. In calitatea sa de "termen" unic, NP se refera direct, fara a necesita un continut descriptiv, la un "obiect" unic.
11 "i

114

Gramatica ASPECTE ALE EVOUJpEI UMBII ROMANE

determinative centrat pe articol, opozitii din care NP sunt excluse prin capacitatea lor specific a de a se referi la (un) individ n u min d u -1, in d i can d u-l (deci fara evocarea unui continut semnificativ descriptiv): Chopin si artistul trimit, in mod diferit, la un referent unic (eventual acelasi),

u:

2. In organizarea gramaticala a limbii romane, articolul are anumite trasaturi care Ii asigura 0 functionare si un rol care 11 opun altor limbi curioscand acest tip de determinant. Specificitatea articolului romanesc consta (a) p vo~s u n ere a art~co.lului de fin i ~:- particularitate pe larg t.p discutata in literatura de specialitate - care a facilitat procesul de fuziune completa intre desinenta si articol, si (b) v a ria t i a articolului si in functie de c a z (comp. jratele, un jrate; fratelui, unui jrate), particularitate carei~ i s-l acordat mai putina importanta, dar care se revela bogata in consecinte, Datorita acestei ultime particularitati, articolul este capabil sa-si asume pe langa valoarea originara de determinant, si exprimarea informatiei de gen si numar8, dar si de caz'', informatie exprimata prin constructii prepozitionale in diferite limbi (ca franceza, spaniola, engleza etc.). Dimpotriva, ingermana, ca si in romana, articolul serveste si la exprirnarea cazului. 3. In conditiile morfologice proprii limbii romane, rolul articolului asociat cu un NP se reduce la exprimarea cazului; semantismul specific al NP - care implica referentul unic - aboleste componenta determinativa a articolului. Din punctul de vedere al asocierii NP cu "articolul", marca de caz, se pot distinge in romana mai rnulte.situajii: Ion vine, El este Ion, dar Vad pe Ion, Spun lui Ion,jratele lui Ion. Spre deosebire de nominativ, in utilizarea cazurilor oblice se recurge la marci cazuale antepuse: pe pentru acuzativ (complement direct), lui pentru genitiv-dativ, care nu se deosebeste de prepozitia pe decat prin va loarea de caz exprimata si prin provenienta (in descrierile gramaticale este inregistrat ca "articol definit proclitic" utilizat cu NP masculine); in romana actuala lui poate fi asociat, in aceleasi conditii sintactice, cu NP feminine (d.jratele lui Maria, ca si jratele lui Ion). Un comportament identic caracterizeaza NP provenind din NC - cum sunt Croitoru, Schiopu, a carer vocala finala -u « -ul), golita de semnificatia determinativa originara, nu serveste decat la deosebirea NP de NClO.
7. Valeria Gutu Romalo, Le nom roumain - evolution et typologie, in Maria Iliescu, Sanda Sora (Hrsg), Rumdnisch: Typologie, Klassifikaiion, Sprachcharakieristik, Wissenschftlicher Verlag A. Lehmann, Veitschochheim bei Wiirtzburg, 1996. 8. Ca in franceza, spaniola etc. 9. Valeria Cutu Romalo, lac. cit. 10. Acelasi rol are -a la finala unor NP feminine - compo Floarea (NP): floare (NC), Violeta (NP): tnoleta (NC).

Exprimarea relatiilor de caz se realizeaza si pentru aceasta categorie de NP cu aceleasi mijloace - d. Croitoru este poet, Am invitat pe Croitoru, Sora lui Croitoru. o situatie diferita au NP geografice - Bucuresti/Bucurestiut este capitala tarii, Vine in Bucuresii, Cunoasie Bucuresiiul, istoria Bucurestiului, Consacrd un articol Bucuresiiului. In acest caz, prezenta indicelui de caz "articol" enclitic este facultativa pentru nominativ(subiect)l1, exclusd in cazul acuzativului impus de 0 prepozitie, obligatorie in celelalte cazuri. Aceleasi reguli se aplica NP feminine ca: Maria, Ileana etc. (nume de persoana) : Maria vine, Maria e Maria, Vad pe Maria, dar Spun Mariei,jratele Mariei etc. si Craiova, Constanta etc. (nume de locuri): Craiova este un oras mare, Vine la Craiova, strazile Craiouei, Se ofera Craiovei, cu deosebirea ca in acest caz finalele NP - care indeplinesc rolul de mardi a cazului - sunt totdeauna omonime cu formele articolului definitasociat NC feminin comp. Casa e mare, pereiii casei etc.; exceptie fac constructiile prepozijionale - comp. Vii la Craiova si Vii la gara.

4. Omonimia dintre

marcile de caz ale NP feminine si articolul (definit) enclitic a fost exploatata in limba romana flexionar si derivational. Prin aceasta omonimie se explica formarea unor vocative ca loandl, Marie!12, utilizand terminatiile -a, -e (care apar ca desinenje ale NP feminine in condijiile de articol zero d. casa,femeie). Spre deosebire de NC, unde finalele -a, -a corespund opozitiei determinat definit/nedeterminat: casal casa, in cazul NP feminine (de persoana), aceleasi terminatii realizeaza opozitia cazuala nominativ (acuzativ)/vocativ: Ioana! / loana! Se ajunge astfella forme paralele de vocativ: Ioand! (creajie noua) Ioano! (vocativ traditional si familiar), dar si Ioana! (vocativul - omonim cu nominativul- eel mai freevent folosit); Marie! Mario! Maria! etc., utilizate in aceleasi conditii.

5. In domeniul derivarii NP, opunerea finalelor -a si -it serveste la deosebirea NP feminine (Florica, Aurica, Ionica) de NP masculine (Florica, Aurica, Ionica); procedeul functioneaza in grupul substantivelor derivate cu -ic (+ -a] -it). Finala -a este utilizata ca sufix derivativ si in formarea unor NP feminine plecand de la masculine: Petra «Petru), $tejana «$tefan), Dana «Dan)13 etc. 6. Situajiile discutate sub §2 - 5 revela divergente functionale care separa, in romana, articolul (determinant) asociat cu NC de unitatile omonime, care caracterizeaza uzul NP. Trasatura comuna aces tor unitati, care, in
11. Nominativul nume predicativ este totdeauna nemarcat - cf. Bucurestiiul) este Bucuresii, 12. Valeria Cutu Romalo, Uncle valori ale ariicolului, in Omagiu lui Iorgu Iordan. Cu prilejul implinirii a 70 de ani, Bucuresti, Editura Academiei R.P.R., 1958, P: 369. 13. In cazul NC, finala -a opune femininul masculinului - comp. elev/elevii, poet/poetii,

bunic / bunicit.

117 116

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBII RoMANE

Gramatica

acelasi timp, le opune articolului, este abseni« functiei/valorii determinative. Afinitatea profunda, semantica si functionala, dintre articol (+NC) 9i NP14 explica incompatibilitatea - in numeroase limbi - de asociere a anumitor NP (de obicei, nume de persoane si locuri) cu articolul, ca si mutatiile flexionare afectand articolul inclus in structura morfematica a NP «NC) - d. Croitoru'", Utilizarea nediferentiata a denumirii "articol" pentru aceste elemente eterogene din punct de vedere functional se explica printr-o traditie abuziva si inselatoare.

Observalii privind pronumele personale in !imbile romanice

1. In evolutia de la latina la romana, pronumele, desi mai conservator sub diverse aspecte (cf., de pilda, cazul) dec at alte parti de vorbire, inregistreaza (si e1) modificari importante. Evolutia pronumelui personal se realizeaza prin schimbari in planul expresiei, care antreneaza reorganizarea opozitiilor semnificative; modificarile .sfectand alte categorii de pronume privesc aproap~ exclusiv expresia. 2. Sub aspectul expresiei, sistemul pronumelui personal este mult mai bogat in limbile romanice decat in latina. Imbogatirea se realizeaza prin (a) inglobarea altor pronume in categoria pronumelor personale, (b) crearea unor forme noi, (c) atribuirea unui sens suplimentar si unui nou regim sintactic formelor existente. Modalitatea (a) de imbogatire consta in transferul pronumelor ille, ipse din seria demonstrativelor in cea a pronumelor personale, transfer care presupune desprinderea lor din sistemul de opozitii semnificative a1 demonstrativelor si includerea lor in sistemul de opozitii propriu pronumelor personale: ille inceteaza de a mai fi corelat cu iste sau cu ipse si se inscrie in sistemul de opozitii al pronumelor ego si tu. Transferul presupune efasarea sensu lui specific demonstrativ al lui ille1 si dezvoltarea unui sens nou, eel de persoana a III-a. Prin crearea unei forme pentru persoana a III-a, pronumele personal a devenit art de a exprima categoria gramaticala a persoanei ill totalitatea sa (categorie a carei exprimare constituie de altfe1 particularitatea distinctiva a pronumelui personal in raport cu alte pronume), ceea ce are ca rezultat marirea numarului de opozitii2 de la una (ego/tu) la trei (ego/tu, ego/ille, tu/ille). Prin procedeele (b) si (c) se creeaza 0 varietate de pronume personal necunoscuta latinei: pronumele de politete. Aparitia acestui nou tip de pronume personal se explica printr-o schimbarea de mentalitate, determinata de schimbari ale relatiilor sociale. Temeiul acestei noi creatii lingvistice 11constituie nevoia de exprimare a respectului, care se manifesta diferit in conditii sociale diferite si imbraca in limba forme foarte variate''. La un moment dat al evolutiei sociale, res- • pectul/ deferenta implica sentimentul distantelor sociale - rezultat al dife1. Particularitatea de a indica departarea, care il caracteriza in latina clasica, se atenueaza in latina populara in asa masura, incat ajunge sa fie utilizat in aceleasi contexte cu is (comp. Jesus vidit ilIum et dixit ad eum; Vulgata, Luc., 19). 2. Avand in vedere numai categoria de persoana. 3. Chr. Nyrop, Linguistique et histoire des moeurs, Paris, 1934, pp. 44-45 si urm.; Ch. Bally, Le langage et la vie, ZUrich, 1935, pp. 35 si urm.

7. Recuperarea valorii determinative a articolului asociat cu un NP se
produ~e in limba rornana in doua circumstante profund diferite: (a) In situatiile in care NP, conservandu-si calitatea proprie de "substantiv care se refera la un referent unic", situeaza acest referent in circumstante diferite.Jn acestcaz, NP este obligatoriu asociat cu un epitet - d. G. Enescu, compoziiorul; Eminescu eel tani1r, Eminescu eel de alti1data, Bucuresiiul de altddatd, Iasul adolesceniei sale etc. Asociat cu un NP de persoana, epitetul (exprimat printr-un NC sau un determinant adjectival, adverbial etc., int~odus adeseori prin cel16) indeplineste 0 functie mai curand apozitionalao In cazul NP de locuri, pozitia subordonata a epitetului este mai clara, ceea c~ explica, poate, articolul care insoteste NP. (b) In situatiile de utilizare a NP ca NC - comp. Harpagon este un persona] literar si E~ti un harpagon, Mozart a locuit la Praga si Am ascultat un Mozart exceptional (0 lucrare muzicala de Mozart). In acest caz, NP (>NC) admite, in principiu, un tratament flexionar normal fiind compatibil cu variatia in numar (ni~te harpagoni, cativa wati), dar si postpunerea articolului definit, care, in situatia data, i9i recupereaza valoarea determinativa specifica, Acest transfer morfologic implica importante modificari semantice: NC «NP) nu mai trimite la referentul unic indicat de NP cu care este "istoric" asociat; el pierde valoarea deictica specifica NP si dobandeste un continut descriptiv care evoca, de obicei, intr-un anumit mod, referentul NP (astfel, un harpagon este un avar, (un) don juan(ul) este un seducator etc. Translarea NP catre NC se realizeaza printr-un proces metaforic sau metonimic mai mult sau mai putin complicat17.
[Nom propre et article en roumain], In "Revue roumaine de linguistique", XL (1995), nr. 1·3, pp. 45·48

14. M.-N. Gary-Prieur, op. cii., p. 96: "Pe plan referential, articolul definit indeplineste acelasi rol ca si numele propriu: el presupune identificarea, intr-o situatie data, a particularului la care face referinta." 15. Le Havre, de pilda, este considerat de M.-N. Gary-Prieur (op. cit., p. 98) 0 "combinatie lexicalizata" . 16. Pentru statutul actual allui eel, vezi Morfologia, pp. 99-101. 17. E. Coseriu, El plural en los nombres proprios, in Teoria de1lenguaje y lingiifstica general. Cinco esiudioe, Madrid, Gredos, 1961; M.-N. Gary-Prieur, op. cit.

118

119

ti,Edit1ura Stiintifica, 1967, pp. 251-258. ~5. Ibidem. I *6. Mioara Avraim, "Genul comun" In limba romuna, in SCL, XVIII (1967), nr. 5, pp. 479-489.

100

ASPECTE ALE EVOLUPEI LIMBII ROM.ANE

Grama

i

variatii flexionare la nivel. morfologic, prin deosebiri de organizare a grupului de cuvinte 'la nivel sintactic, implica 0 corelare a acestor elemente de expresie cu 0 anumita informatie semantic a si pot fi descrise si din punctul de vedere al continutulo], Variatiile semantice presupuse de diferitele modalitati de organizare gramaticala a unei limbi sunt reductibile la unitati semnificative carese situeaza la nivele diferite de abstractizare si deriva direct sau mediat din rae" portarea comunicarii la"realitate considerate sub diversele sale ipostaze, inclusiv din perspectiva actului de comunicare. Astfel,de pilda, diferenta de semnificatie dintre singular siplural are un temei referential evident si se lasa surprinsa fara dificultate, de cele mai multe ori, in cazul substantivului, dar presupune 0 analiza mai complicata in cazul adjecti- . vului; desprinderea valorilor categoriei de caz presupune un sistem de referinta mai complex, corelarea referentiala nefiind posibila fara implicarea cOl!lponentei de organizare sintactica a enuntului, In ce priveste categoria de gen, descrierea (si definitia) semantics invoca, in mod traditional, distincjiile 'animat -nonanimat' si 'feminin - masculin', care se organizeaza ierarhic, cea de a doua fiind relevanta numai in cadrul subdaseicaracterizate prin 'animat' sirezultate din selectia operata pe baza celei dintal. Existenta inca in latina a numeroase incalecari intre dasele astfel delimitate, deci a "exceptiilor" reprezentatemai ales prin substantivele de gen masculin sau feminin, caracterizate semantic prin tr~satura 'nonanimat', diminueaza valoarea definitorie caracterizanta a trasaturilor semanticementionate si slabeste temeiul semnificativ al categoriei, conducand pe A. Meillet, de pilda, saafirme ca opozitia gramaticala dintre rnasculin, feminin si neutru nu mai era legata in mod darcu nici 0 notnme''. o consecinta directa a subrezirii bazei referentiale a categoriei de gen 0 constituie disparitia neutrului in limbile romanice, realizandu-se astfel 0 tendinta existenta inca in latina". . Limba romana se singularizeazain lumea lingvistica romanica prin conservarea unei stari de lucruri mai apropiate de cea initiala.xunoscand o partitie a substantivelor in trei clase - masculin, femininsi neutru -, caracterizate prin particularitati flexionare: femininele se deosebesc de masculine si neutre printr-un sistern specific de omonimii, masculinele si neutrele realizeaza aceleasi omonimii prin desinente partial 4iferitelO.
ll ,

2. Categoriile gramaticale,reprezentateprin

Sub aspect semantic, cea mai omogena se revela clasa neutrelor, caracprin 'nonanimat'. Aceasta particularitate aconstituit un argument mare pondere al sustinatorilorconservarii genului neutru in romanall. in romana si..a gasit expresia pastrarea.xu particularitati flexionare diferentiatoare, a celor mai mulmostenite din latina, intratarea in acelasi mod a unorinanimamasculine sau feminine in latina, dar siin incadrarea, de-a lungul issale, in aceasta clasa a numeroase imprumuturi reprezentate prin a carer semantica cuprinde trasatura 'nonanimat' (d., de s1. deal, mg. eras, turc. tutun, £r. tren, germ. steif, engl.stand, rus. etc.) indiferent de genu! din limba de origine. 'Iotodata insa istoria substantivului romanesc inregistreaza, pe de 0 . deplasarea catre feminine. sau masculine13a unor neutre latine, iar pe de alta parte, incadrarea in aceste clase a unui numar important de imprumuturi denumind inanimate. Clasa neutrelor, mai omogena sub aspect semantic pana la un moment dat dedit celelalte doua, incepe treptat sa-~i piarda aceasta caracteristica prin patrunderea unor substantive al carer sens implica trasatura 'animat'. Foarte reduse Ianumar pana la un moment dat, adeseori aparitii intamplatoare - cf de pilda, exemple ca tist(uri), leapard(uri), macrauri aduse in discujie de partizanii ambigenului -, neutrele animate devin mai nu"""<'''r","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/87964979","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=87964979&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[65818036,73904788,200078583,155285338,96155981,256346194,17222184,38740738,125910742,126695522,96784530,91930661,93468625,263504218,282766939,239488191,244157917,212863738,253264900,224369806,224355300,238704340,225916486,224258670,163646054,224419023,182553141,211302755,202691564,239588474,293461549,224410295,224426877,224326250,224349281,234028503,273582508,273440534,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,224270540,163580087,235411767,224252178,224285255,250006950,235583696,231689346,224248577,182546874,249308781,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Ab+KyAj4a15YxJjzLPDVQ3N1JGc=","module_id":"1fU31A2KzkB1s8+BVQjiKqDbu7Q=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[65818036,73904788,200078583,155285338,96155981,256346194,17222184,38740738,125910742,126695522,96784530,91930661,93468625],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Aspecte Ale Evolutiei Lr - Gramatica","track_opts":{"compilation_id":"Ab+KyAj4a15YxJjzLPDVQ3N1JGc=","module_id":"3fGredacpxKa8WRsBBOSz8mBu/g=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"17222184":{"type":"document","id":17222184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17222184/149x198/1fd553f644/1399807557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17222184/298x396/61623d2ce2/1399807557?v=1","title":"fisa psihopedagogica-exemplu","short_title":"fisa psihopedagogica-exemplu","author":"mirela mirea","tracking":{"object_type":"document","object_id":17222184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UFKlgoM0JgTexI2hisRpUHEbmB0="},"url":"https://www.scribd.com/document/17222184/fisa-psihopedagogica-exemplu","top_badge":null},"38740738":{"type":"document","id":38740738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38740738/149x198/f2c381844e/1521997132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38740738/298x396/dafd315fc0/1521997132?v=1","title":"STILISTICA","short_title":"STILISTICA","author":"lucian_ovidiu","tracking":{"object_type":"document","object_id":38740738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c8q3zWkFSexb79eSEgtN+CGxcww="},"url":"https://www.scribd.com/doc/38740738/STILISTICA","top_badge":null},"65818036":{"type":"document","id":65818036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/65818036/149x198/6d2aa85394/1378224876?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/65818036/298x396/a034221917/1378224876?v=1","title":"Calchieri","short_title":"Calchieri","author":"atamaniuclera","tracking":{"object_type":"document","object_id":65818036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uttW0ARR2Vipb9Z9o42ICuDLpk0="},"url":"https://www.scribd.com/document/65818036/Calchieri","top_badge":null},"73904788":{"type":"document","id":73904788,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/73904788/149x198/0ceb9b676a/1535372090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73904788/298x396/e76237c90e/1535372090?v=1","title":"Morfosintaxa_Pana Dindelegan.oct 2010","short_title":"Morfosintaxa_Pana Dindelegan.oct 2010","author":"Cristina","tracking":{"object_type":"document","object_id":73904788,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5KLJrvWTFgHQ1gJDy8u/G/i6H7Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/73904788/Morfosintaxa-Pana-Dindelegan-oct-2010","top_badge":null},"91930661":{"type":"document","id":91930661,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/91930661/149x198/e5792f54a6/1445272329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91930661/298x396/a2ba6899f1/1445272329?v=1","title":"Model de Cerere Personala","short_title":"Model de Cerere Personala","author":"vadivis","tracking":{"object_type":"document","object_id":91930661,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1uW1qwtqhN1eQBEysqkLgMnbE+M="},"url":"https://www.scribd.com/doc/91930661/Model-de-Cerere-Personala","top_badge":null},"93468625":{"type":"document","id":93468625,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93468625/149x198/6173122a67/1430819543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93468625/298x396/ad08eebc4d/1430819543?v=1","title":"caracteristica","short_title":"caracteristica","author":"Daria Rusetcaia","tracking":{"object_type":"document","object_id":93468625,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kCvf+3vXH48hxD7RN3Tvob+BhAc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/93468625/caracteristica","top_badge":null},"96155981":{"type":"document","id":96155981,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96155981/149x198/67564b101b/1516558658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96155981/298x396/a49c2119ec/1516558658?v=1","title":"DSL. Dictionar de Stiinte Ale Limbii","short_title":"DSL. Dictionar de Stiinte Ale Limbii","author":"goldielocks","tracking":{"object_type":"document","object_id":96155981,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sHjVaWZH8PQAArA9aFMl1PGtFko="},"url":"https://www.scribd.com/doc/96155981/DSL-Dictionar-de-Stiinte-Ale-Limbii","top_badge":null},"96784530":{"type":"document","id":96784530,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96784530/149x198/b1ffb6da60/1519287250?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96784530/298x396/0e47804653/1519287250?v=1","title":"Vindeca-Ti Corpul - Louise Hay","short_title":"Vindeca-Ti Corpul - Louise Hay","author":"Alexandra Mazilu","tracking":{"object_type":"document","object_id":96784530,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfMnx69sWqP70qUidpcDU901Vbk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/96784530/Vindeca-Ti-Corpul-Louise-Hay","top_badge":null},"125910742":{"type":"document","id":125910742,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125910742/149x198/21877ebe78/1519656788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125910742/298x396/1b5513eb24/1519656788?v=1","title":"Povara Bunatatii Noastre","short_title":"Povara Bunatatii Noastre","author":"Cristian Badarau","tracking":{"object_type":"document","object_id":125910742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ItVPQw4AHBGG2i3eajIurBqpeUM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125910742/Povara-Bunatatii-Noastre","top_badge":null},"126695522":{"type":"document","id":126695522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/126695522/149x198/97fbebe69f/1424971313?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/126695522/298x396/71ebdea846/1424971313?v=1","title":"Pasarile Tineretii Mele","short_title":"Pasarile Tineretii Mele","author":"Invatatorul Modern","tracking":{"object_type":"document","object_id":126695522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VJwuOflBYjd5zEs4ZVWRAod1GbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126695522/Pasarile-Tineretii-Mele","top_badge":null},"155285338":{"type":"document","id":155285338,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155285338/149x198/285352b978/1448425819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/155285338/298x396/834dbf75d6/1448425819?v=1","title":"SubsTantiVizAreA","short_title":"SubsTantiVizAreA","author":"Cristina Bulgaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":155285338,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t58qpxs1tsRUn94bpX73UCIWX64="},"url":"https://www.scribd.com/doc/155285338/SubsTantiVizAreA","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qOv3npSN5ZaluVw7igm1Q8GYfw8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1tu8JvosOJLbwUtRwcfeEDDEbMw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uCC0QNHY+PVYiObdOsp9fd75u5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DTv8xonETKTtqlJbu6dM52uTp+8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hYpOiiOjPI4DKoLENSafNPuCeZ8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+l8ynPaiNDYpkW7Mc/0WkmtKAfU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9PwMBw8dtqnkzb9ipMyBcMN19A="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JuJ3CqRPBTjfn+3xeb4mCA3S3l0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fYcntWljLjfeZVRms4ZhxHbtPZo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zNZqvyIsudmAFOnGMZKjd4IghBA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ed++QEhqkkKbneiJYDK9ELRrS/Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"200078583":{"type":"document","id":200078583,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/200078583/149x198/650d527785/1402952290?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/200078583/298x396/536d5ef9b8/1402952290?v=1","title":"Dificultati Gramaticale Ale Limbii Romane","short_title":"Dificultati Gramaticale Ale Limbii Romane","author":"remylaurent","tracking":{"object_type":"document","object_id":200078583,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vz+/45QDL15xzYpn5C4lqpxcgNA="},"url":"https://www.scribd.com/document/200078583/Dificultati-Gramaticale-Ale-Limbii-Romane","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KxclIEekrrdzskrMIPoZC7NVK2Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mGlK4MfnJGWDCyWfzNNiTB3BANQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c8z6pjv87XVJCBSvJYipM3Rb1W4="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgyhRor6aZ0KXENxFdUGD+2Yeck="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PgLJCpf7qL7YiJzbKtV4AHtt8FE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539762925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539762925?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VEVnh8Rg7FXVVQIsX3BF0qjw2nI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TrDpSpmjNbK6tLG7aG2t5pF4r9U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2yjtrFoRav8A+KulIJiSZ3QGoH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ghnoajarWT5B57Y33P0ejsJgI4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Rk6uodZuKRChFHtqY8mQA7OAwNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539762555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539762555?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oj/7zJG2VUKRedncpxp1ZlegWDs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/Ri27dnNhIwdNflOXfBwMXJ146U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CESdKsuE5lXVHmISRtJyBo1LueQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tEGR06gjrBBOb1kvqDqC/Cd2euw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXDbC7j0+syccKd0s4zA+dYomww="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/VAnE1LjjFhkoJxJXoFi9JfOoIs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sw1d8lCysKKDHhOKKLvMu/nrMTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yy2dtrt2jDRjQSXwJIMerrIeuyw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1539682349?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1539682349?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6RujnITIadsaUAe3g7tlz8O/Ris="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r+TvtPtQouY6RplI8H0s7ZbeiHA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PsjU9zBDFRGW7y6A1erXoJ7n9gE="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539762851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539762851?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IYqDkMLB8SPbxsdEbZBUEdKhBko="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KCqKcZbt01xDDF+jpX5qMEcYmHk="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mOBQE6GXeQN/eceYKPtzEw30KNs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BkwAfktVGu5mgc48KG348qEUbJA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0auNO6y29gqdfuQdcoMnCEqrhOA="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gn1fIv6DNzf4pampDGWExpmMrXI="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LblYPWHF2Dfk2VCYITJ3iweLy4A="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539736933?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539736933?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WiIc+p/SOrFPQz7o0Ydv1jjBHhM="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mJWlmtP1CLEbUdenjJhNcMZaETs="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AxqF79tz8241tqQxeItB6oR0XjU="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oqye5mwD9XoA3Z1zHJ3O75AzDuU="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u4dKy9rT1FV/hoAOTTW1YFB1JAM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"noVYcqZXz9qqTEprbS4R9j0Wmws="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sYtUhVRbhgAZTgpXwy2NhVuZcv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uQNZbRJrtlYx4g8L9gejZpn8k3Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"256346194":{"type":"document","id":256346194,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/256346194/149x198/3f94e2486a/1503548095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/256346194/298x396/0f6efe25e5/1503548095?v=1","title":"Al.Graur - Puţină gramatică [AN].pdf","short_title":"Al.Graur - Puţină gramatică [AN].pdf","author":"ancaxxw","tracking":{"object_type":"document","object_id":256346194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qjy4oQFDBObzZb53SV9SsAVyki8="},"url":"https://www.scribd.com/document/256346194/Al-Graur-Puţină-gramatică-AN-pdf","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wxzG4Ht2XH0wh9MCAQGxsYEi2+k="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1yvazpueobGU90jif+qwUUZrHFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QhsdAZXVVQ6H2ZjeemS668UN3NE="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eBR7B2QSkns8w/QbfdSprbjw1Kk="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UW2inJTjJwSXYMG+VOWabBDOHFA="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QVzW+B1GAM/dmUfwGC6IIGbpSWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/87964979","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=gDdrAuIeGCx%2B900iqZ2TVpxmU9g%3D&authenticity_token=GAfqORaXHScudBB1k7EFMIZaNvZWsR3fXBy7d0Xp7xllScfo%2FFVcF6X66qsIGvXqSidM1IDbmBk5O4eQK8KOLg%3D%3D&expires=1540369970&wordDocumentId=87964979&wordUploadId=91171401"},"renewal_nag_props":null}-->

~''O cu timpul, fiind reprezentate prin substantive generice (animal se alatura mai vechiului dabitac) sau colective (papar, irib, card etc.): exceptiile se inmuljesc simtitor la un moment dat prin aparitia in terminologia biologieia unei largi categorii de substantive neutre (celenterat, gasterapad -etc.) denumind ,,fimte"; in limba actuala nu lipsesc nici neutrele a caror semantic a asociaza trasatura 'animat' cu cea de 'personal': manechin, persanaj, geniu, talent, star fac parte din aceasta categorie. In aceste conditii, prezenta trasaturii inanimat devine insuficienta pentru delimitarea (si caracterizarea) domeniului semnatic al neutrului in limba romana, Pentru a acoperi intreaga clasa, ill configuratia sa actuala s-aprodus ca definitorie trasatura 'nonunisexuat'i".

3. Relevanta gramaticala a 'nonanimatului'

4. Genurile masculin si feminin, cuprinzand substantive "nume de lucruri ~i de fiinte", deci compatibile, in egala masura, cu trasaturile 'animat' ~i 'nonanimat', 'unisexuat' si 'nonunisexat'15, 'personal' ~i 'nonper11. AI. Graur, Studii de lingvisticii generala, p.350. 12. In aceasta situatiesunt substantive ca mat, inel, riiu etc. 13. AI. Graur, op. cii., pp. 357 si urm. 14. Paula Diaconescu, Structurii ~i euoluiie in morfologia substantiuului romiinesc, Bucuresti, Editura Acaderniei R.S.R., 1970, p. 95. 15. Animate nonunisexuate sunt substantivele epicene de tipul [urnicd, elefant etc. 103

7. Istoric, distinctia anirnat - nonanirnat e anterioara celei dintre masculin 1]\, feminin (vezi, A. Meillet, Esquisse d'une histoire de la langue laiine, Paris, 1938, pp. 268-269). \; 8. Op. cii., p. 270, unde opune genu! categoriei de timp, pe care 0 caracterizeaza'ca "raponala". 9. A. Ernout, Morphologie historique du latin, Paris, 1935, p. 3: "Neutrul ... a avut, din cea mai veche epoca, tendinta de a fi eliminat pentru a fi inlocuit prin feminin si mai ales Jlirin masculin" . 10. Valeria Guju Romalo, Morfologie structuralii a limbii romane (Substantiv:!'adjectiv, verb), Bucuresti, Editura Acaderniei R.S.R.,. 1968, pp. 61 9i urm. !

ii

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBll ROMANE

Gramatica

sonal', au fost considerate, de multa vreme,ca avand un caracter mai putin unitar sub aspect semantic. Descrierile gramaticale curente pun adeseori in evidenta relajia dintre aceste genuri si diferentele de sex, relevanta numai in cazul unei categorii restranse de substantive, al carer sens impli- i ca trasatura semantica 'animat'. Substantivele de acest fel se organizeaza" adeseori in perechi alcatuite dintr-un substantiv masculin si unul feminin, intre care diferenta semantica consta numai din informatia privind apartenenta la un anumit sex - d. leu: leoaica, nepot: nepoatd etc. Relatia de expresie care coreleaza in perechi substantivele mobile este, in cele mai multe cazuri, de tip derivativ, numeroase sufixe: -a (bunic: bunicif), -ita (easier: easieriti1), -easa (brutar: brutareast'i), -oaicd (iepure: iepuroaiet'i)s.a, servind la derivarea unui substantiv feminin de la unul masculin sau invers d. vulpe: vulpoi, gaseii:gascan. Mai rar, ambele substantive sunt structuri derivative - porumbel: porumbita, de pilda. Asocierea poate fi numai semantica, ca in cazul perechilor de tip jata: baiat, mittu?a: unchi, capra: tap etc. Varietatea (1?i atura) mijloacelor de expresie a opozitiei de sex si gen, n care caracterizeaza clasa, destul de numeroasa in limba romana, a substantivelor mobile, 0 situeaza la n i vel I e x i cal; si nu la nivel gramatical16. o alta categorie destul de bine reprezentata de substantive care se organizeaza sistematic in perechi, asociind un substantiv masculin cu unul feminin, constituie cele in cazul carora diferenta de gen corespunde opozitiei semantice 'porn/ fruct' - d. nue: nuca, lamai: .lifmaie, de exemplu. Apartenenta substantivului la un anumit gen functioneaza astfel, cel putin in unele cazuri, ca modalitate de punere in evidenta a unor anumite deosebiri lexicale. Relevanta semantica lexicala a genului nu se reduce la aceste situatii in care masculinul si femininul sunt asociate constant cu prezenta unor anumite unitati de semnificatie. Numeroase sunt exemplele de substantive in cazul carora deosebirea de gen corespunde unor diferente semnificative nereductibile la 0 singura trasatura si care nu se manifests sistematico Ast- \ fel, intre cal s: calif, cocos, cocoasa nu exista nici orelatie semantica: substantivul masculin termen(-i) are sens diferit de eel neutru (termen, -e), programul (de lucru) este altceva decat programa ~colarif), substantivul neutru contrabas denumeste instrumentul, eel masculin indica pe instrumentist, cuvantul zmeu(-ie), prin care denumim jucaria bine cunoscuta, este neutru, in timp ce creatura fantastica din basmele copilariei este denumita prin masculinul zmeu(-i). Situatiile examinate pun in evidenta rolul pe care genurile (masculin, feminin si neutru) 11au in organizarea lexicului romanesc: corelarea unor sensuri cu un anumit gen este sursa a numeroase cazuri de omonimie partiala.
16. Morfologia, pp. 114-115.

5. Diversitatea semnificatiilor in care este implicat genul functionand ca element de diferentiere lexicala nu permite stabilirea unei relatii sistematice intre genul substantivului si 0 anumita unitate semantics. Prin aceasta particularitate, genul se situeaza, sub aspect gramatical- in [imba romana, ca si in alte limbi -, ca 0 categorie d i fer ita de cele de numar si caz: el apare ca 0 categorie far a functie referentiala, in masura in care nu satisface conditia caracterului dublu al semnului lingvistic; genul actioneaza in cazul substantivelor ca principiu de organizare gramaticala care se manifesta prin prezenta unor particularitati flexionare - sincretisme, desinente - conducand la 0 grupare morfologica a substantivelor si nu difera de eel in virtutea caruia acestea sunt grupate in declinari (sau de eel pe care se intenteiaza clasificarea verbelor in conjugari). Spre deosebire de incadrarea intr-o decIinare insa, apartenenta la un anumit gen a substantivului nu e Iipsita .de relevanta sintactica. Categoria de gen, desemantizata la nivel gramatical ca urmare a evolutiei gandirii, se mentine ca element de organizare si coeziune a grupurilor de cuvinte si se manifesta prin acord: de genul substantivului depin~e forma adjectivului adjunct, a pronumeluicare 11substituie in discurs. In cazul acestor parti de vorbire care cunosc flexiunea in raport cu genul, variatia formala este purtatoarea unei informatii, dar a unei informajii unice, de natura sintacticd: dependenta fala de un anumit substantiv. Aceea1?iinformajie este asociata variatiilor de numar si caz ale adjectivelor. Pronumele are 0 diferita, forma sa cazuala corespunzand locului pe care 11are in organizarea sintactica a enunjului in care apare. Centru al grupului nominal, substantivul de un anumit gen impune determinantilor sai realizarea prin anumite forme, mereu aceleasi.Asocierea constanta a unui substantiv cu determinanti cu 0 anume forma explica pastrarea genului acestuia, persistenta unei caracteristici care si-a pierdut de mult acoperirea semantica, Conservarea genului substantivului se datoreste particularitatilor de forma ale contextului: referirea la anumite tipuri de contexte in delimitarea genului substantivului ne apare astfel nu ca deziderat metodologic, ci ca reprezentand temeiul istoric real al existentei actuale a acestuia. 6. Categorie fara temei referential la nivel morfologic, genul substantivului i1?ipastreaza in limb a romana functia de organizator sintactic si se revela ca un factor activ de diferentiere lexicala, si prin aceasta,de imbogatire a vocabularului. , Reflexe ale distinctiilor originare, proprii genului, se regasesc la nivel lexical in preferinta, manifestata in cadrul cuplurilor omonimice, pent~u neutru a substantivului care corespunde inanimatului (d. contrabasi-uri; si contrabas(-i}, zmeu(-ie} gi zmeu(-i), in constiinta mai vie a corelatiei gen
105

104

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBII ROMANE

Gra m a t i c a

(masculin, feminin) si.sex in cazul categoriei, destul de bine reprezentate inlimbaromana,asubstantivelor mobile, dar care nueste favorizata de existenta in lexic a unor asocierisemantice de alta naturadecat cea a deosebirilor de sex cu distinctia 'masculin: feminin', cum ar fi, de pilda, opozitia 'poml fruct' in perechi de tipul portocal: portocala, nici de tendinta actuala de a acordamai-putinaimportanta diferentei de Sex in cazul unor substantive denumind ocupatii, profesii (d. ministru, decan etc.). In plan sintactic, genulsubstantlvului estedeterminant in selectarea formei adjectivului- atribut(melodia vesda) sau predicativ (Melodia este veselit, Melodiii pluiesie vesela deasupra gradinii), dar si, de cele mai multe ori, a pronumelor: legaturadintresubstantiv si pronumele care il.inlocuieste se realizeaza prin acordul ingen, in primul rand17. Exista insa~i situatii in care utilizarea pro11.umelui nu este eonditionata de ocurenta prealabila a unui substantiv, cand relatia dintre comunicare si realitate exprirnata prin pronume nu presupune un intermediar-substantiv. Aceasta este situatiageneralaa pronumelui personal de persoana I si a II-a. Eventuala alaturare a UI1uisubstantiv (noi, absolvenJii ... , de exemplu) are rolul uneiexplicitari facultative din punctde vedere sintactic: acordul dintre subiect si verbul predicat nu este influentat de prezenta substantivului (d. Noi, absoloeniii, ... considerdm ... ). In constructiile cu acest pronume, forma de gen a adjectivului predicativ (Eu Bunt muliumitlrnultumita, Tu pari vesellvesela) se explicain plan referential, la care trimite direct, farainterventia unui intennediar-substantiv. Fonna de gen a adjectivului este in asemeneasituatii purtatoare a informatiei referitoare la sexul persoanei indieate prin pronumele personal si, ca atare, comporta 0 semnificatie diferitade cea care rezulta din acordul adjectivului cu substantivul regent. In acelasi mod este selectionata forma adjectivului si in constructiile cu subiect indus, unde pronumele personal subiect nu apare (d. Suni bolnavlbolnavii). . Prin raportul direct pe care il stabileste intre enun] si realitatea comunicarii, pronumele personal de persoana I si a II-a este factorul unei "resemantizari" a distinctiilor de gen sau, poate, un obstacol in calea desemantizarii complete: nu intamplator limbile care, ca cele mai multe dintre limbile .romanice, au pierdut neutrul sau chiarcele care, ca engleza, au abolit deosebirile de gen in flexiunea substantivului si.adjectivului pastreaza unele forme pronominale pentru a .indica masculinul, femininul si . chiar neutrul, exprimand astfel distinctiile semantice 'animat/nonanimat', 'masculin/feminin',proprii categoriei de gen. . Unvestigiu analog alunor distincjii semanticeabolite este pastrat in limba.romana prin acord. Pana astazi se intalnescconstructii in care ad17. Morfologia,

jectivul cu functiepredicativa apare cu forma de plural neutru (ferninin) in cazurile in care subiectul multiplu este reprezentat prin substantive marcate semantic prin trasaturarnonanlmat', chiar daca sunt gramatical de genul masculin, ca in exemplul Obrazut $i ochiul au scitpat neatinse, invocat de AI. Graur18 in discutia purtata in jurul neutrului, Un exemplu asemanator este mentionatsi de I. Heliade Radulescu19 (Iarna, $i muniii $i dtmpiile suni acoperite cu zitpadii). Dimpotriva, un exemplu ca Suniemcoiivinsi cit un material de analiza mai bogat ar putea mdri inventarul adjectivelor antepusio,in care, desisubiectul indus, exprimat printr-un pluralal autorului, trimite la 0 persoana feminina, adjectivul predicativ este la masculin plural- si e dificil de sustinut ca formularile cu femininuI tconoinse sau conuinsa; ar fi maiadecvate - pare a indica posibilitatea atenuarii functiei referentiale a genului chiar in aceste conditii mai favorabile conservarii ei.
"Limbll si literatura", XXXVI (1989), vol, I, pp. 5-10

Opozitia. de .numar in limha romana contemporana
destul de recenta a Iimbii romane 0 constituie frecventa constructiilor degenul Sa... dezvolte gustul peniru literaturd ~i arte, "Contemporanul" 1979, nr.42,p. 8, Amatorismul ... f$i areevolu!ii1e $i tectonicilesale (Idem), in care se recurge la pluralul unor substantive in situatii sintactice ~i semantice unde este posibila si chiar preferabila (si pan~ nu demult preferata) forma de singular: utilizand singularul.jn, prima din cele doua propozitii citate (Sa ... dezoolte gustul.pentru liieraiurd $i arta), informatia ramane aceeasi: autorul a preferat insa acestei formulari, in. care arM indica g lob a lactivitatea (totalitatea activitatilor) .creatoare de valori estetice, pluralularte, care detaliaza conceptul implicandexplicit diversele domenii de creatie artistica (muzica, pictura, sculptura etc.), fiecare cu mijloacele proprii de expresie. Preferinja semnalata capata 0 semnificatie 'mai profunda dad 0 raportam la alte fapte, unele de data mai veche din evolujia limbii romane si care privesc realizarea opozitiei de numar in flexiunea substantivului. Un asemenea fapt reprezinta, de pilda, modificarile care conduc la diferentierea formelor de numar ale unor substantive, pana la un moment
18. 5tudii de lingvistica generala, p. 352.
19. Gramaiicd romimeascd, editie si studiu de Valeria GutuRomalo, Bucuresti, Editura Eminescu, 1980, p. 79 (229). 20. Magdalena Popescu-Marin, Cu prioire la antepunerea adjectivului tn limbajul presei, in SCL, XXXI (1980), ill. 4,p. 457.

o particularitate

p. 220.

106

107

ASPECTE ALE EVOLU'fIEI LIMBII RoMANE

Gramatica

dat,invariabile: pttntece (pl. pantece) devine pdniec, paniece.snnire (pl. vintre) sediversifica in uintrd, vintre: in urma unui proces in care, pornindu-se de la forma unica interpretata caplural, se reface 0 forma noua de singular dupa modelul analogic al unor substantive cu flexiune comple2 .ta , ca: fir, fire, mar, mere, casd, case s.a. Aceeasi nevoie de a distinge prin forme clare deosebirile de numar a dus candva la inlocuirea invariabilului manu, manu gri.Jl mana, manu si, apoi, mana, ma(i)ni, a luifie,fie prin derivatulfiicif,fiice ,'capabil sa exprime fara echivoc opozitia de numar si sa evite omonimia partiala (dar generatoare de suparatoare ambiguitati, in acest caz) a intermediarului fie, fii cu masculinul fiu, fii. Transformarea invariabilelor in substantive cu forme distincte de numar este un proces ce poate fi urmarit de-a lungul intregii istorii a limbii romane, De data mai recenta si cu 0 amploare mai redusa este fenomenul aparitiei unor forme de plural in -i, diferentiate astfel de singular, in paradigma unor substantive feminine nume de agent formate cu sufixul -(tor)toare, nu numai in cazurile in care se refers la obiecte inanimate", ci si in situatiile in care denumesc insujletite, mai ales persoane: forme ca bociiori, tnviftiitori, privighetori, ursitort etc. (pentru bocitoare, tnvatiftoare ... ), de1ji evitate in exprimarea ingrijita, se intalnesc la un mare numar de vorbitori. Existenta substantivelor invariabilenu reprezinta insa unica perturbare in manifestarea opozitiei proprii categoriei de numar, deviere de alt tip constituie substantivele cu flexiune defectiva de singular (miiruntaie, zori) sau de plural (cinste,foame, sete). o modalitate de remediere in asemenea situatii reprezinta crearea analogica a unei forme de singular: alaturi de ochelari, panialoni, menjionate de gramatici de obicei ca pluralia tan tum, se intrebuinteazacurent astazi formele ochelar (Ochelarul a ciizut fji s-a spart) si pantalon ($i-a facut un pantaIon nou) in situatiile in careeste vorba de un singur obiect (pentru care exista si alte modalitati de exprimare -0 pereche de panialoni, de exemplu-, preferate altadata). Cele doua forme pantalon, pantaloni; ochelar, ochelari se opun astfel, in virtutea distinctieisingular - plural".

o

1. AI. Graur, Tendiniele actuale ale limbiiromane, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1968, p. 83. 2. Pentru modificarila analogice ale flexiunii substantivelor, vezi J. Byck, AI. Graur, De I'influence du pluriel sur le singulier des noms en roumain, in BL, 1(1933), pp. 14-57. 3 Paula Diaconescu, Struciurd ~i eooluiie in morfologia subsiantioului romanesc, Bucuresti, Editura Academiei R.S.R., 1970, p. 112. 4. AI. Graur, op. cii., p. 125; pentru flexiunea acestor derivate, vezi Mioara Avram, Despre flexiunea substantivelor feminine terminate in -(t)oare, in LR, XXVI (1977), nr. 1, pp. 5-13. • 5. Iorgu Iordan, Limba romani'l aciuald. a gramatiei'l a .greselitor", Bucuresti, Editura Soeec et Co., 1943, pp. 64-65; Iorgu Iordan, Valeria Cutu Romalo, AI. Niculescu, Siructura morfologicd alimbii romiine coniemporane, Bucuresti, Editura Stiintifica, 1967, p. 85. 6. Compo Are un pantalon alb~i doi (sau doui'l perechi de) pantaloni gri. Merita sa fie subIiniat faptul ca precizarea pereehe este simtita necesara mai ales in folosirea la plural a substantivului. 0 situatie analoaga se inregistreaza in eazul substantivului ni'ldrag(i); iiari, salpar! par a fi - eel putin din ce se poate deduce din dictionare - mai putin afeetate de aceasta tendinta,

Destul de frecvent este si singularul icrii ..,.Vii putem servi 0 icri, un pe~te - in locullui icri. tn acest caz insa, cele doua forme - dintre care cea recenta, cu aspect de singular, nu a depasit limitele exprimarii neingrijite - nu corespund distinctiei semantice de numar. Completarea flexiunii substantivelorse realizeaza in limba romana si pe 0 alta cale, prin reunirea intr-o paradigms unica a doua substantive complementar defective: carne, nume de materie, reprezentand ~a. atare un continuu "nenumarabil", folosit ca singular (cu 0 forma de genitiv-dativ, ciirni) si colectivul defectiv de singular cdrnuri, care indica "diversitatea", "sorturile", se contopes~ intr-~ pa~adigma l_l~ca, ~ompleta, realizand un tip flexionar caractenzat prm trei forme distincte . Sentimentul necesitatii si utilitatii distinctiei singular-plural prevaleaza adeseori asupra deosebirilor semantice care le separa, Unirea intr-o paradigma a unor asemenea perechi de substantive defective depinde de factori diversi: frecventa unitatilor lexicale, zona de raspandire, domeniul de utilizare etc. Un rol deosebit ?e imp?rta~t joa~a distanta semantica dintre ele. Fuziunea se produce mal usor cand intra in joe unitatile de continut IIplurali:ate de obiecte ~pai'tina~? ace1~ia1jicategorii" (semnificatie care caracterizeaza p~uralul in o.p~zltle cu su;gularul in cadrul categoriei de numar) si "plurahtate co~ect1var~pr~zent~d. s~r- . turi diferite de obiecte din aceeasi categorie",ca in cazunle larbif, ierbi, terburi, stambif, stambe, stifmburi etc. Diferenta dintre Croieste rochii din stambi; viu coloraia si Croiesie rochii din stiimburi viu colorate poate fi fara dificultate inteleasa in sensu 1opozitiei de numar. R~ducerea la aceasta opozitie a diferentelor dintre unitaji lexicale ca alama, arami; desemnand "materia" si aldmuri, ardmuri, care indica "obiectele" realizate din aceasta materie, este mult mai dificila: posibilitatea de reunire intr-o unica paradigma este si mai greude intrevazut incazurile in care sensurile proprii celor doua unitati reprezinta concepte intre care relajia se stabileste pe baza unei asemanari exterioar~, in virtutea unei particularitati superficiale (comp., de pilda, lapte1ji laptl). . . . Completarea paradigmei si realizarea flexiunii de n~mar prm.~ontopl~ rea a doua unitati lexicale defective due in multe cazun la formatii cu -un.
7. Iorgu Iordan, op. cit., p. 103. •. . . . 8. Dintre dictionarele curente, numai in DEX apare ill titlul icrd, zcre,pentru toate sensurile, fara nici 0 precizare. in celelalte este inregistrat ca defectiv de singular; D~ m~n!ioneaza constructii (cucuruz in icra, ogor icrii) in care apare icra, dar eu sens eOrhpl~t dlf~rIt: 9. Valeria Gutu Romalo, Morfologie structuraid a limbii romiine (Substalitlv, adJec~lV, verb),Bucure~ti,Editura Aeademiei R.5.R., 1968, p. 74; I. Coteanu (coord.), Georgeta Ciompec, C. ~~minte, Valeria. Cutu Romalo, CI. Marza, Em. Vasiliu, Limba romiini'l coniemporana, I, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1974, P: 164.

108

109

ASPECTE ALE EVOLIJTIEI UMBII ROMANE

Gramatica

Cum istoria acestor plurale colective pare a incepe In secolul al XVIJ..lealO, fuziunea; reunirea intr-o paradigms unica ca proces de oarecare anvergura pare a fi de data relativ recenta. Cu acelasi fenomen deextindere a opozitlei de numar prin completarea paradigmei avem a face si in situatii de felul celor mentionate la inceputul acestorInsemnari, situatii caracterizate prin folosirea la plural a unor.substantive a b Sf r a ct e, care pana nu demult erau intrebuintate apro~pe exclusiv la singular. Cauzele selectarii formei de plural variaza de.la.un caz laaltul, rezultatul este insa, din'punctul de vedere al sistemului,unie: extinderea.opozitiei de numar in clasa substantivului. In propozitiile citate la inceputul.articolului, prezenta formelor arte, tectonici, chiar eoolutii se datoreste alegerii preferentiale a pluralelor detaliante in locul singularelor, care presupun 0 viziune globala a conceptelor. Inclinatia evidenta a criticii literare actuale pentru pluralul concretizat prozell ("bucati literare, Iucrari in proza") poate avea explicatii diverse: economia (proze e mai scurtdecat lucrari in prozil), paralelismul cupoezie, in cazul caruia alaturi de singularul folosit cu sens generic (poezia secolului nostru, de exemplu) Iimba cunoaste si pe poezie, poezii pentru a desemna lucrarile subordonate acestuigen de creatieliterara. Raspandirea pluralului in lecul abstractului singular poate fi -~i utilizarea in limba de azi.a substantivului capacitate ofera 0 ilustrare bogata a fenomenu.lui12 - rezultatul unui transfer morfologic gresit de laun sens la altul. Factorul favorizant eel mai important in situatii de acest fel, prin care, realizand 0 veche tendinta, abstractele tind sa fie incadrate in schema morfologica IInormala", caracterizata prin opozitia singular/plural, II constituie 0 adanca schimbarede mentalitate, 0 modificare a modului deintelegere a lumii: .filozofia si stiinta moderna ne-au obisnuit cu relativitatea lucrurilor, ne demonstreaza continuu varietatea. ipostazelor,pluralitatea solutiilor: geometria nu mai e una singura, deci suntem indreptatiti sa vorbim de (diverse) geometrii, adeoaruleoec» lut nu putem decat sa-l aproximam dinaproape in aproape, ca atare pluralul adeoaruri se impunecu necesitate pentru a putea exprima pluralitatea adevarurilor (relative ~i partiaZe).
"Limba rcmana", XXIX (1980), nr. 3

Dinamica Iimhii. (sorei mele)
Faptul ca limb a se modifica cu trecerea vrem~~ este ~en:ult ~OV~?it .atat de realitatea lingvistica. cat ~i de stiinta. Studiile .de ietone a hmbl~- car~ au constituit timp de un secol preocuparea principala, dae~ n,: Chlar~TI1di a .cercetarilor lingvistice - au demonstrat caracterul~~~lmbator ~l limbii, reveland particularitatile evolutiei, f~rmele?i ~on~ltl~e d~ reahza:ea procesului. Progresele stiintei (nu numa: a celei ~mgvls~lce), Im~~ga~lrea si perfectionarea posibilitatilor de invest1ga~e, :afinarea I_TI~elegern lui de functionare sociala a limbii au contribuit la 0 mal adecvata $1 mal complete viziune a fenomenului de euoluiu: Zingvistica: .' Pana la un moment dat, schimbarea era corelata mal ales eu isiona externa, rezultat al raporturilor din t r e limbi, al relatiilor un~i limbi .~ altele dar sial relatiei dintre limba si societatea a dlreicomunlcare 0 asigura. , Cu timpul, ;tentiacercetatorilor s-a cortcentrat asupra is.t~ri:i in!erne, a proceselor de modificare provocate sau favorizatede fozl~~a m sl~te~ a faptelor de Iimba sau. determmate de evolu ria raportunlor d.mtre dlf~ntele v a ria n t e (locale ~i sociale) sub forma carora se manifesta 0 hmba. istorica. Aceste variante configureaza ceea ce E. Co~eriunume~te lIarhitectura limbii" influentata si ea de avolufia societatii. Varianta iiterara,~od;litate decomuniearesuptadiiilectala,a careiaparitie presupune un anumit nivel de organizare sociala,~participa'intr-u~ mod specific la procesul de evolutie a limbii, reprezentand un factor urujicator, in raport cu diversitatea dialectalar .~i conservator, ca urmare a caracterului institutionalizat al normelor. . ". . .' .•.. ..... ' A~ocierea caricterului evolutiv cu unanumit tip de stabilitate fac~par.~ te dintre trasaturile permanente ale limbii. Punctia comur:icativa a limbii este cea care nu permite schimbarea brutala, profunda sitotala: ~bse~ta unui anumit grad de stabilitate ar punein perieol comumcarea, temelUl existentei oricarei comunitati sociale. . ' Stabilitatea unei limbi est~ asigurata de mecanismele interne a~eschimbarii, de earacterul partial si de ritmul inegal al modificarilo.r: chiar ~ perioadele special de active sub aspectul schimbarii, caractenzateprm n~marul mare al inovatiilor, acestea nu reprezinta decat un procentre~atlv scazut in raport cu c~l al elementelor stabile eoexistente in limpa. Evo~utia lingvistica, schimbarea, se realizeaza~~1:'i fiin~ pr~cedata ~e u~~terval de durata variabila in care c 0 e Xl s t a inovatia ~l faptullmgvlShC caruia tinde sa i se substituie. Raporturile de frecventa §i r.as~a~~ir~ din-. tre nou".si vechi" se modifica in timp in favoarea celUl dintai, ritmul schhnbarii'v;riind de la caz la caz si depinzand de diversi factori, ~terni si externi. Nu lipsesc nici sltuatiile in care prevaleaza vechiul, inoyatia ne-

==:

10. AI. Graur, Tendiniele aciuale alelimbii romane, P: 92; Paula Diaconescu, Structurit si eooluiie In morfologia substantivului romdnesc, pp. 115-116. 11. Valeria GutuRomalo, Carectitudine ~igre~ealit (Limba rami/nit de azi), Bucuresti.. Editura Stiintifica, 1972, PI'. 86-87. 12. Cf., de exemplu, Unii f~i irosesc capaciiaiile in lucrari care nu-i reprezintit; pentru alte exempIe si situatii analoage, vezi op. cit., p. 87.

110

111

ASPECTE ALE EVOLUfIEI UMBll ROMANE

reusind sa se extinda, nici evolutia sinuoasa, cu ezitari si reveniri de regula temporare. Perioada de coexistenta variaza de la un caz la altul. In conditiile modalitatii specifice 'de evolutie a limbii - care presupune schimbarea permanenta si partiala - vorbim despre caracterul dinamic al limbii.Dinamica limbii este perceputa atat ca istorie, ca schimbare in timp, cat si ca miscare realizata sub forma coexistentei (la nivelulcomunicarii sociale in ansamblu,dar si in uzul fiecarui utilizator allimbii date) in fiecare moment, in interiorul fiecarei raze, a noului si vechiului, raportul de forte dintre ele modificandu-se continuu. Mobilitatea, dinamica sistemului, presupune aceasta coexistenta in raporturiconcurentiale a faptelor de limba: schimbarea istorica implica incheierea ei, impunerea unuia si disparitia celuilalt. Existenta variantei .Jimba literara" in uzul comunicational al unei comunitati lingvistice reprezinta de obicei un factor favorabil stabilitatii prin conservatorismul normelor: norma, prin caracterulei de obligativitate institutionalizata, fixata prin lucrarile normative si.raspandita prin instructie, se constituie in stavila in calea expansiunii formelor lingvistice care incalca regulile consfintite ca norma, a faptelor care, in perspectiva normelor, se situeaza la nivelul "gregelilor". Varianta Iiterara, in utilizarea ei atenta, se caracterizeaza in interiorul "arhitecturii" unei limbi printr-un grad superior de stabilitate asigurat prin instructie, stabilitate care este insa agresata de presiunea uzului mai putin supravegheat, asociat cu vorbitorul mai pufin instruit, mai putin familiarizat cu exigentele normei literare, dar si de "limba vorbita", de exprimarea orala. Frecventa mai mare a greselilor de exprimare in comunicarea orala se datoreste conditiilor proprii acestei modalitaji de utilizare a limbii: grabei, lipsei ragazului de reflectie, concentrarii atentiei asupra a ce este de spusin defavoarea constructiei discursului etc. "Gre~elile" de tot felul care potfi intalnite in exprimarea orala nu reprezinta 0 particularitate a .Jimbii vorbite", ci a uzului ei. Un exemplu edificator pentru raporturile dintre istoria si dinamica limbii ofera, de pilda, evolutia morfologica a substantivului sora in limba romana. Facand parte dingrupul semantic al cuvintelor "nume de rudenie" (alaturi .de mama, taid, frate, unchi, socru etc), grup caracterizat printr-o mare stabilitate, substantivul sora, mostenit din latina, s-a pastrat de-a lungul intregii istorii a limbii romane, in istoria lui inregistrandu-se schimbari de sens si de forma. Continutul semantic al substantivului s-a imbogatit: sensului mostenit ("persoana de sex femininconsiderata in raport cu copiii acelorasi parinti sau ai aceluiasi tata ori aceleiasi marne") i s-a adaugat - relativ tarziu, sub influen]a unor modele straine - intelesul "infirmiera, asistenta sociala" (sora medicalai. Suportul fonic al substantivului a cunoscut 0 evolutie mai complicata. 112

Etimologic, sora face parte, alaturi de nora, oaspe, sarpe etc., din seria celor cateva substantive a carer flexiune pastreaza din latina (si) forma de nominativ singular (in conditiile in care majoritat~a substantiv.elor ro~anesti mostenite din latina deriva dintr-o forma unica de acuzativ-ablahv). sist~mul flexionar allimbii romane, sora, surori se situeaza - impreuna-en nora, nurori - ca reprezentand un tip de substantive neregulate. Caracterul flexionar aberant al substantivului se pastreaza de-a lungul tim-

In

pului.. .. v . Intr-o prima faza (in romanacomuna) paradigma era .conshtUlta d.m formele sor(u) - pentru nominativ si acuzativ singulaAr- 91 s~r~:e/s!!ron pentru celelalte cazuri de singular si pentru plural, In conditiilein care substantivele feminine se termina.xle regula,in vocala (-a sau, mai rar, -e), finala formeide singular soru, sor (derivand dinlat. soror) a reprezentato exceptie, 0 neregularitate; tot neregularitate - fata de fl~x~unea "regulata" reprezentata prin substantivele cu doua ~ormev d~stmcte (ca~a( ca~e, masa/mese, cariet cdrti, floare/flori) - este considerata diferenta fomca dintre cele doua forme (sora/surori) ale paradigmei. Descrierile gramaticale atribuie aceasta neregularitatefie prezentei desinentei -ori, fie variatiei insolite a radicalului : sor-, suror-, Textele din secolul al XVHea inregistreaza alaturi de eor, soru 0 forma sora, care - refacuta prinanalogie cu substantivele regulate de ~ipu.~ masd, fata, Iada - corecteaza una din partieulariUitile aberante ale flexiunii acestui substantiv neregulat. Constituirealimbii literare in secolul al' XIX-lea confera caracter de norma paradigmei sora, surori, a carei neregularitatea se reduc~ ladif~r:nta fonica particulara care deosebeste cele doua forme. Forma etimologica so~ runu este acceptata de varianta literaraa limbii romane dec at in grupan ca soru-mea, soru-ia (dar si sora-mii etc.), unde cele doua componente substantivul si posesivul - i~ipierd independenta alca~uind un compus cu flexiune proprie (soru-mea, soru-mii, de pilda), diferita d~ cea eu car~ componentele participa ca unitati de sine statatoare la alcatuirea grupulUl nominal: surorii mele. In realizarile neliterare ale limbii romane este atestata si forma de singular suror(a), ca in Cd-mi esti fratior! ~i .io-# ~uror; Ca fe-ai capiitat nurora/ I)« gfnde;;ti ca ti"i sorora. H. Tlktl:" Ruman::ch deutsches WorterbuchII Bucuresti, 1911, sub sora. 0 evolutie paralela mregistreaza flexiunea substantivului nora atat in varianta literaraa limb ii, cat si in uzul popular, . v v Secolul nostru, mai ales - s-ar parea - in cea de a doua [umatate, a~est~ o noua faza in evolutia flexiunii substantivului sora prin aparitia unei noi forme de genitiv-dativ singular, sore, utilizata - ~calc~d normele exprimarii ingrijite - de unii vorbitori paralel cu suron : sam mele, de exemplu (in loc de surorii mele).

=:

113

ASPECTE

ALE EVOLlJTIEI

LIMBII ROMA.NE

Varianta neliterara a fost asociata de preferinta, intr-o prima faza, cu semnificatia "infirmiera": Mi-am laea: sacul de drum in seama sorei de seroiciu (d. Valeriu Anania, Aventurile peregrinului apter, Bucuresti, Editura Eminescu, 1985, p. 384) utilizarea ei acoperind ulterior ~isensul originar, de rudenie. Creatie analogies ca si sora, aceasta noua forma "regularizeaza" paradigrna de sin g u I a r a substantivului: sora/ sora/ sorei, ca si casal casal casei. Extinderea acestei formatii relativ recente afecteaza insa numai partial paradigma substantivului: varianta de genitiv-dativ sore este totdeauna asociata cu morfemul de determinare -i (sorei): rdspunsul sorei, spune sorei etc. (niciodata *unei sore, acestei sore). Induderea in paradigma a acestei forme, care la 0 privire superficiala pare a avea un rol regularizator, accentueaza caracterul neregulat al flexiunii substantivului prin (a) aparitia la genitiv-dativ singular a unor forme paralele a carer utilizare depinde, in mod cu totul exceptional in sistemul morfologic allimbii romane, de gradul de determinare, de prezenta sau lipsa morfemului de determinare definita: formele sora, sorei se opun seriei o (dar si aceasta/orice/vreo) sora, unei (acestei/orictirei/vreunei) surori; (b) disocierea formelor de genitiv-dativ singular (sora, sorei) de cele de plural isurorile tniste, aceste etc.) surori), surorilor tunor, acestor etc.) surori, omonime in flexiunea majoritatii covarsitoare a substantivelor feminine romanesti. Omonimia pare a avea tendinta de a fi restabilita in vorbirea unora dintre vorbitorii actuali ai limbii romane prin folosirea - soar parea mult mai recenta - si la plural a formei analogice majoritatea sorelor, toate sorele (d. Ag}1thaChristie, Chiparosul trist, Constanta, f.a., pp. 24, 26). In aceste conditii, se poate spune ca in uzul actual (scris si vorbit) substantivul sora cunoaste trei paradigme: pe de 0 parte, cea literara, care se conformeaza normelor actuale, cu doua forme de baza (sora, surori), si, pe de alta parte, paradigmele care indud varianta neliterara sore. Dintre acestea mai raspandita este paradigma sora, sore(i), surori, care poate fi intilnita chiar si in exprimarea unui mare numar de vorbitori de limb a Iiterara. Generalizarea, la singular si plural, a variantei neliterare (sora, sore) este, din punctul de vedere allimbii romane ingrijite, dar conotata negativ, ca apartinand unui registru subliterar. Utilizarea cu trei tipuri de flexiune a substantivului sora, care face parte din categoria cuvintelor cu cea mai mare stabilitate, dovedeste ca in uzul actual allimbii rornane acest substantiv reprezinta in organizarea morfologica a limbii romane actuale un punct de instabilitate, de posibila schimbare, ilustrand printr-o situatie particulara caracterul dinamic allimbii. Incadrarea acestei faze in perspectiva de ansamblu a istoriei limbiiromane revela modul specific de realizare a schimbarilor lingvistice, a evolutiei limbii.
~Limba si literatura romans", 2000, nr. 3, pp. 77- 80

Numele propriu ~i articolul in limba romana Tratat mai curand sumar in gramaticile traditionale. dificil de integrat in coordonatele semanticii structurale'. indus ca realizare de tip special a grupului nominal in gramaticile transformationale'', ~un;ele (sub~t~tivu~) propriu (NP) pare a se bucura de un statut privilegiat .cercetan~e - fi3 lozofice si lingvistice - ale ultimului deceniu . Acest.r:vm~:~~ al mter~~ sului se datoreste progreselor logicii analitice, dar 91 implicarii enuntarii si a discursului in studiullingvistic al comunicarii. , Examinarea NP din perspectiva referintei si a compatibilitatilor sintagmatice (examinare care pare a gasi un punct de sprijin promitator in e nun t).scoate in evidenta trasaturile care il particularizeaza.in categ~ria substantivului, in care este indus in mod traditional, dar 91 ceea ce 11 apropie de faptele de limb a careapartin domeniului deic~ic:lor.~ . Semantica NP revela atat caracterul unic al referentului sau, cat ~llegaturile strict istorice" si conventionale, care leaga NP de referentul pe care il rep;ezinta': Prin sens~l sau nondescriptiv", NP est~ ind:penden~5 fata de organizarea semantics a limbii; rolul sau in comumcare 11 confera 0 functie deictica6. , In calitate de centru al unui grup nominal, NP se incadreaza intr-o retea complicata de deterrninanti, ceea ce antreneaza sc~im~ari semantice si morfologice. 0 pozitie centrala in aceasta retea ocupa articolul.

n:

v

1. In limbile care cunosc aceasta modalitate de determinare, se stabileste un joe complicat de relatii intre NP si NC. (num:le/s~b~tantivul comun): Relatia nume: articol" are un rol proemment in delimitarea celor doua subclase: in cele mai diverse limbi, numeroase NP se caracterizeaza prin incompatibilitatea de asociere cu articolul. Af~itatea de se~~ficatie din~ tre NP si NC + articol definit deriva din functia lor comuna, din faptul ca ambele implica un referent u n i c. . .. . Asocierea cu un referent unic angajeaza, in cele doua situatii, mecarusme profund diferite: in cazul NC ea se bazeaza pe un sistem de opozitii
1. F. de Saussure, Cours de linguistique generale, 1976, P: 237: "Numele proprii, in special cele de locuri, ... nu permit nici un fel de analiza si, ca urrnare, nici 0 interpretare a elementelor componente." 2. Identificat in structura de adancime ca / definit+substantiv /. 3. Vezi, de pilda, S. Krippke, La logique des noms prop res, Paris, 1982; G. Kleib~r, Pro,bleme~ de reference: description definie ei noms propres, Paris, 1981; Idem, Nominales .. Essazs de semantique referentielle, Paris, 1994; M.-N. Gary-Prieur, Grammaire du nom propre, Pans, PUP, 1994. 4. M.-N. Gary-Prieur, op. cii., pp. 11-12. 5. G. Kleiber, Problemes de reference: description definie et noms propres, pp.104-105. .' 6. In calitatea sa de "termen" unic, NP se refera direct, fara a necesita un continut descriptiv, la un "obiect" unic.
11 "i

114

Gramatica ASPECTE ALE EVOUJpEI UMBII ROMANE

determinative centrat pe articol, opozitii din care NP sunt excluse prin capacitatea lor specific a de a se referi la (un) individ n u min d u -1, in d i can d u-l (deci fara evocarea unui continut semnificativ descriptiv): Chopin si artistul trimit, in mod diferit, la un referent unic (eventual acelasi),

u:

2. In organizarea gramaticala a limbii romane, articolul are anumite trasaturi care Ii asigura 0 functionare si un rol care 11 opun altor limbi curioscand acest tip de determinant. Specificitatea articolului romanesc consta (a) p vo~s u n ere a art~co.lului de fin i ~:- particularitate pe larg t.p discutata in literatura de specialitate - care a facilitat procesul de fuziune completa intre desinenta si articol, si (b) v a ria t i a articolului si in functie de c a z (comp. jratele, un jrate; fratelui, unui jrate), particularitate carei~ i s-l acordat mai putina importanta, dar care se revela bogata in consecinte, Datorita acestei ultime particularitati, articolul este capabil sa-si asume pe langa valoarea originara de determinant, si exprimarea informatiei de gen si numar8, dar si de caz'', informatie exprimata prin constructii prepozitionale in diferite limbi (ca franceza, spaniola, engleza etc.). Dimpotriva, ingermana, ca si in romana, articolul serveste si la exprirnarea cazului. 3. In conditiile morfologice proprii limbii romane, rolul articolului asociat cu un NP se reduce la exprimarea cazului; semantismul specific al NP - care implica referentul unic - aboleste componenta determinativa a articolului. Din punctul de vedere al asocierii NP cu "articolul", marca de caz, se pot distinge in romana mai rnulte.situajii: Ion vine, El este Ion, dar Vad pe Ion, Spun lui Ion,jratele lui Ion. Spre deosebire de nominativ, in utilizarea cazurilor oblice se recurge la marci cazuale antepuse: pe pentru acuzativ (complement direct), lui pentru genitiv-dativ, care nu se deosebeste de prepozitia pe decat prin va loarea de caz exprimata si prin provenienta (in descrierile gramaticale este inregistrat ca "articol definit proclitic" utilizat cu NP masculine); in romana actuala lui poate fi asociat, in aceleasi conditii sintactice, cu NP feminine (d.jratele lui Maria, ca si jratele lui Ion). Un comportament identic caracterizeaza NP provenind din NC - cum sunt Croitoru, Schiopu, a carer vocala finala -u « -ul), golita de semnificatia determinativa originara, nu serveste decat la deosebirea NP de NClO.
7. Valeria Gutu Romalo, Le nom roumain - evolution et typologie, in Maria Iliescu, Sanda Sora (Hrsg), Rumdnisch: Typologie, Klassifikaiion, Sprachcharakieristik, Wissenschftlicher Verlag A. Lehmann, Veitschochheim bei Wiirtzburg, 1996. 8. Ca in franceza, spaniola etc. 9. Valeria Cutu Romalo, lac. cit. 10. Acelasi rol are -a la finala unor NP feminine - compo Floarea (NP): floare (NC), Violeta (NP): tnoleta (NC).

Exprimarea relatiilor de caz se realizeaza si pentru aceasta categorie de NP cu aceleasi mijloace - d. Croitoru este poet, Am invitat pe Croitoru, Sora lui Croitoru. o situatie diferita au NP geografice - Bucuresti/Bucurestiut este capitala tarii, Vine in Bucuresii, Cunoasie Bucuresiiul, istoria Bucurestiului, Consacrd un articol Bucuresiiului. In acest caz, prezenta indicelui de caz "articol" enclitic este facultativa pentru nominativ(subiect)l1, exclusd in cazul acuzativului impus de 0 prepozitie, obligatorie in celelalte cazuri. Aceleasi reguli se aplica NP feminine ca: Maria, Ileana etc. (nume de persoana) : Maria vine, Maria e Maria, Vad pe Maria, dar Spun Mariei,jratele Mariei etc. si Craiova, Constanta etc. (nume de locuri): Craiova este un oras mare, Vine la Craiova, strazile Craiouei, Se ofera Craiovei, cu deosebirea ca in acest caz finalele NP - care indeplinesc rolul de mardi a cazului - sunt totdeauna omonime cu formele articolului definitasociat NC feminin comp. Casa e mare, pereiii casei etc.; exceptie fac constructiile prepozijionale - comp. Vii la Craiova si Vii la gara.

4. Omonimia dintre

marcile de caz ale NP feminine si articolul (definit) enclitic a fost exploatata in limba romana flexionar si derivational. Prin aceasta omonimie se explica formarea unor vocative ca loandl, Marie!12, utilizand terminatiile -a, -e (care apar ca desinenje ale NP feminine in condijiile de articol zero d. casa,femeie). Spre deosebire de NC, unde finalele -a, -a corespund opozitiei determinat definit/nedeterminat: casal casa, in cazul NP feminine (de persoana), aceleasi terminatii realizeaza opozitia cazuala nominativ (acuzativ)/vocativ: Ioana! / loana! Se ajunge astfella forme paralele de vocativ: Ioand! (creajie noua) Ioano! (vocativ traditional si familiar), dar si Ioana! (vocativul - omonim cu nominativul- eel mai freevent folosit); Marie! Mario! Maria! etc., utilizate in aceleasi conditii.

5. In domeniul derivarii NP, opunerea finalelor -a si -it serveste la deosebirea NP feminine (Florica, Aurica, Ionica) de NP masculine (Florica, Aurica, Ionica); procedeul functioneaza in grupul substantivelor derivate cu -ic (+ -a] -it). Finala -a este utilizata ca sufix derivativ si in formarea unor NP feminine plecand de la masculine: Petra «Petru), $tejana «$tefan), Dana «Dan)13 etc. 6. Situajiile discutate sub §2 - 5 revela divergente functionale care separa, in romana, articolul (determinant) asociat cu NC de unitatile omonime, care caracterizeaza uzul NP. Trasatura comuna aces tor unitati, care, in
11. Nominativul nume predicativ este totdeauna nemarcat - cf. Bucurestiiul) este Bucuresii, 12. Valeria Cutu Romalo, Uncle valori ale ariicolului, in Omagiu lui Iorgu Iordan. Cu prilejul implinirii a 70 de ani, Bucuresti, Editura Academiei R.P.R., 1958, P: 369. 13. In cazul NC, finala -a opune femininul masculinului - comp. elev/elevii, poet/poetii,

bunic / bunicit.

117 116

ASPECTE ALE EVOLUTIEI LIMBII RoMANE

Gramatica

acelasi timp, le opune articolului, este abseni« functiei/valorii determinative. Afinitatea profunda, semantica si functionala, dintre articol (+NC) 9i NP14 explica incompatibilitatea - in numeroase limbi - de asociere a anumitor NP (de obicei, nume de persoane si locuri) cu articolul, ca si mutatiile flexionare afectand articolul inclus in structura morfematica a NP «NC) - d. Croitoru'", Utilizarea nediferentiata a denumirii "articol" pentru aceste elemente eterogene din punct de vedere functional se explica printr-o traditie abuziva si inselatoare.

Observalii privind pronumele personale in !imbile romanice

1. In evolutia de la latina la romana, pronumele, desi mai conservator sub diverse aspecte (cf., de pilda, cazul) dec at alte parti de vorbire, inregistreaza (si e1) modificari importante. Evolutia pronumelui personal se realizeaza prin schimbari in planul expresiei, care antreneaza reorganizarea opozitiilor semnificative; modificarile .sfectand alte categorii de pronume privesc aproap~ exclusiv expresia. 2. Sub aspectul expresiei, sistemul pronumelui personal este mult mai bogat in limbile romanice decat in latina. Imbogatirea se realizeaza prin (a) inglobarea altor pronume in categoria pronumelor personale, (b) crearea unor forme noi, (c) atribuirea unui sens suplimentar si unui nou regim sintactic formelor existente. Modalitatea (a) de imbogatire consta in transferul pronumelor ille, ipse din seria demonstrativelor in cea a pronumelor personale, transfer care presupune desprinderea lor din sistemul de opozitii semnificative a1 demonstrativelor si includerea lor in sistemul de opozitii propriu pronumelor personale: ille inceteaza de a mai fi corelat cu iste sau cu ipse si se inscrie in sistemul de opozitii al pronumelor ego si tu. Transferul presupune efasarea sensu lui specific demonstrativ al lui ille1 si dezvoltarea unui sens nou, eel de persoana a III-a. Prin crearea unei forme pentru persoana a III-a, pronumele personal a devenit art de a exprima categoria gramaticala a persoanei ill totalitatea sa (categorie a carei exprimare constituie de altfe1 particularitatea distinctiva a pronumelui personal in raport cu alte pronume), ceea ce are ca rezultat marirea numarului de opozitii2 de la una (ego/tu) la trei (ego/tu, ego/ille, tu/ille). Prin procedeele (b) si (c) se creeaza 0 varietate de pronume personal necunoscuta latinei: pronumele de politete. Aparitia acestui nou tip de pronume personal se explica printr-o schimbarea de mentalitate, determinata de schimbari ale relatiilor sociale. Temeiul acestei noi creatii lingvistice 11constituie nevoia de exprimare a respectului, care se manifesta diferit in conditii sociale diferite si imbraca in limba forme foarte variate''. La un moment dat al evolutiei sociale, res- • pectul/ deferenta implica sentimentul distantelor sociale - rezultat al dife1. Particularitatea de a indica departarea, care il caracteriza in latina clasica, se atenueaza in latina populara in asa masura, incat ajunge sa fie utilizat in aceleasi contexte cu is (comp. Jesus vidit ilIum et dixit ad eum; Vulgata, Luc., 19). 2. Avand in vedere numai categoria de persoana. 3. Chr. Nyrop, Linguistique et histoire des moeurs, Paris, 1934, pp. 44-45 si urm.; Ch. Bally, Le langage et la vie, ZUrich, 1935, pp. 35 si urm.

7. Recuperarea valorii determinative a articolului asociat cu un NP se
produ~e in limba rornana in doua circumstante profund diferite: (a) In situatiile in care NP, conservandu-si calitatea proprie de "substantiv care se refera la un referent unic", situeaza acest referent in circumstante diferite.Jn acestcaz, NP este obligatoriu asociat cu un epitet - d. G. Enescu, compoziiorul; Eminescu eel tani1r, Eminescu eel de alti1data, Bucuresiiul de altddatd, Iasul adolesceniei sale etc. Asociat cu un NP de persoana, epitetul (exprimat printr-un NC sau un determinant adjectival, adverbial etc., int~odus adeseori prin cel16) indeplineste 0 functie mai curand apozitionalao In cazul NP de locuri, pozitia subordonata a epitetului este mai clara, ceea c~ explica, poate, articolul care insoteste NP. (b) In situatiile de utilizare a NP ca NC - comp. Harpagon este un persona] literar si E~ti un harpagon, Mozart a locuit la Praga si Am ascultat un Mozart exceptional (0 lucrare muzicala de Mozart). In acest caz, NP (>NC) admite, in principiu, un tratament flexionar normal fiind compatibil cu variatia in numar (ni~te harpagoni, cativa wati), dar si postpunerea articolului definit, care, in situatia data, i9i recupereaza valoarea determinativa specifica, Acest transfer morfologic implica importante modificari semantice: NC «NP) nu mai trimite la referentul unic indicat de NP cu care este "istoric" asociat; el pierde valoarea deictica specifica NP si dobandeste un continut descriptiv care evoca, de obicei, intr-un anumit mod, referentul NP (astfel, un harpagon este un avar, (un) don juan(ul) este un seducator etc. Translarea NP catre NC se realizeaza printr-un proces metaforic sau metonimic mai mult sau mai putin complicat17.
[Nom propre et article en roumain], In "Revue roumaine de linguistique", XL (1995), nr. 1·3, pp. 45·48

14. M.-N. Gary-Prieur, op. cii., p. 96: "Pe plan referential, articolul definit indeplineste acelasi rol ca si numele propriu: el presupune identificarea, intr-o situatie data, a particularului la care face referinta." 15. Le Havre, de pilda, este considerat de M.-N. Gary-Prieur (op. cit., p. 98) 0 "combinatie lexicalizata" . 16. Pentru statutul actual allui eel, vezi Morfologia, pp. 99-101. 17. E. Coseriu, El plural en los nombres proprios, in Teoria de1lenguaje y lingiifstica general. Cinco esiudioe, Madrid, Gredos, 1961; M.-N. Gary-Prieur, op. cit.

118

119

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/87964979","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=87964979&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[65818036,73904788,200078583,155285338,96155981,256346194,17222184,38740738,125910742,126695522,96784530,91930661,93468625,263504218,282766939,239488191,244157917,212863738,253264900,224369806,224355300,238704340,225916486,224258670,163646054,224419023,182553141,211302755,202691564,239588474,293461549,224410295,224426877,224326250,224349281,234028503,273582508,273440534,224306619,337536061,249309502,254039238,182565115,224270540,163580087,235411767,224252178,224285255,250006950,235583696,231689346,224248577,182546874,249308781,216442529,182522032,224266633,163647832,163603389,246897514,182560283,163579056,224248520,163564256,249308236,224421552],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"Ab+KyAj4a15YxJjzLPDVQ3N1JGc=","module_id":"1fU31A2KzkB1s8+BVQjiKqDbu7Q=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[65818036,73904788,200078583,155285338,96155981,256346194,17222184,38740738,125910742,126695522,96784530,91930661,93468625],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Aspecte Ale Evolutiei Lr - Gramatica","track_opts":{"compilation_id":"Ab+KyAj4a15YxJjzLPDVQ3N1JGc=","module_id":"3fGredacpxKa8WRsBBOSz8mBu/g=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"17222184":{"type":"document","id":17222184,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17222184/149x198/1fd553f644/1399807557?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/17222184/298x396/61623d2ce2/1399807557?v=1","title":"fisa psihopedagogica-exemplu","short_title":"fisa psihopedagogica-exemplu","author":"mirela mirea","tracking":{"object_type":"document","object_id":17222184,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UFKlgoM0JgTexI2hisRpUHEbmB0="},"url":"https://www.scribd.com/document/17222184/fisa-psihopedagogica-exemplu","top_badge":null},"38740738":{"type":"document","id":38740738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38740738/149x198/f2c381844e/1521997132?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/38740738/298x396/dafd315fc0/1521997132?v=1","title":"STILISTICA","short_title":"STILISTICA","author":"lucian_ovidiu","tracking":{"object_type":"document","object_id":38740738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c8q3zWkFSexb79eSEgtN+CGxcww="},"url":"https://www.scribd.com/doc/38740738/STILISTICA","top_badge":null},"65818036":{"type":"document","id":65818036,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/65818036/149x198/6d2aa85394/1378224876?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/65818036/298x396/a034221917/1378224876?v=1","title":"Calchieri","short_title":"Calchieri","author":"atamaniuclera","tracking":{"object_type":"document","object_id":65818036,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uttW0ARR2Vipb9Z9o42ICuDLpk0="},"url":"https://www.scribd.com/document/65818036/Calchieri","top_badge":null},"73904788":{"type":"document","id":73904788,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/73904788/149x198/0ceb9b676a/1535372090?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/73904788/298x396/e76237c90e/1535372090?v=1","title":"Morfosintaxa_Pana Dindelegan.oct 2010","short_title":"Morfosintaxa_Pana Dindelegan.oct 2010","author":"Cristina","tracking":{"object_type":"document","object_id":73904788,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5KLJrvWTFgHQ1gJDy8u/G/i6H7Q="},"url":"https://www.scribd.com/document/73904788/Morfosintaxa-Pana-Dindelegan-oct-2010","top_badge":null},"91930661":{"type":"document","id":91930661,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/91930661/149x198/e5792f54a6/1445272329?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/91930661/298x396/a2ba6899f1/1445272329?v=1","title":"Model de Cerere Personala","short_title":"Model de Cerere Personala","author":"vadivis","tracking":{"object_type":"document","object_id":91930661,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1uW1qwtqhN1eQBEysqkLgMnbE+M="},"url":"https://www.scribd.com/doc/91930661/Model-de-Cerere-Personala","top_badge":null},"93468625":{"type":"document","id":93468625,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/93468625/149x198/6173122a67/1430819543?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/93468625/298x396/ad08eebc4d/1430819543?v=1","title":"caracteristica","short_title":"caracteristica","author":"Daria Rusetcaia","tracking":{"object_type":"document","object_id":93468625,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kCvf+3vXH48hxD7RN3Tvob+BhAc="},"url":"https://www.scribd.com/doc/93468625/caracteristica","top_badge":null},"96155981":{"type":"document","id":96155981,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96155981/149x198/67564b101b/1516558658?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/96155981/298x396/a49c2119ec/1516558658?v=1","title":"DSL. Dictionar de Stiinte Ale Limbii","short_title":"DSL. Dictionar de Stiinte Ale Limbii","author":"goldielocks","tracking":{"object_type":"document","object_id":96155981,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sHjVaWZH8PQAArA9aFMl1PGtFko="},"url":"https://www.scribd.com/doc/96155981/DSL-Dictionar-de-Stiinte-Ale-Limbii","top_badge":null},"96784530":{"type":"document","id":96784530,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96784530/149x198/b1ffb6da60/1519287250?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/96784530/298x396/0e47804653/1519287250?v=1","title":"Vindeca-Ti Corpul - Louise Hay","short_title":"Vindeca-Ti Corpul - Louise Hay","author":"Alexandra Mazilu","tracking":{"object_type":"document","object_id":96784530,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yfMnx69sWqP70qUidpcDU901Vbk="},"url":"https://www.scribd.com/doc/96784530/Vindeca-Ti-Corpul-Louise-Hay","top_badge":null},"125910742":{"type":"document","id":125910742,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/125910742/149x198/21877ebe78/1519656788?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/125910742/298x396/1b5513eb24/1519656788?v=1","title":"Povara Bunatatii Noastre","short_title":"Povara Bunatatii Noastre","author":"Cristian Badarau","tracking":{"object_type":"document","object_id":125910742,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ItVPQw4AHBGG2i3eajIurBqpeUM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/125910742/Povara-Bunatatii-Noastre","top_badge":null},"126695522":{"type":"document","id":126695522,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/126695522/149x198/97fbebe69f/1424971313?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/126695522/298x396/71ebdea846/1424971313?v=1","title":"Pasarile Tineretii Mele","short_title":"Pasarile Tineretii Mele","author":"Invatatorul Modern","tracking":{"object_type":"document","object_id":126695522,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VJwuOflBYjd5zEs4ZVWRAod1GbY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/126695522/Pasarile-Tineretii-Mele","top_badge":null},"155285338":{"type":"document","id":155285338,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/155285338/149x198/285352b978/1448425819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/155285338/298x396/834dbf75d6/1448425819?v=1","title":"SubsTantiVizAreA","short_title":"SubsTantiVizAreA","author":"Cristina Bulgaru","tracking":{"object_type":"document","object_id":155285338,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"t58qpxs1tsRUn94bpX73UCIWX64="},"url":"https://www.scribd.com/doc/155285338/SubsTantiVizAreA","top_badge":null},"163564256":{"type":"book","id":163564256,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/149x198/4d140b8606/1539678559?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163564256/298x396/3f016be665/1539678559?v=1","title":"Beautiful Ruins: A Novel","short_title":"Beautiful Ruins","author":"Jess Walter","tracking":{"object_type":"document","object_id":163564256,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qOv3npSN5ZaluVw7igm1Q8GYfw8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163564256/Beautiful-Ruins-A-Novel","top_badge":null},"163579056":{"type":"book","id":163579056,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/149x198/e3ae8b9345/1539684141?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163579056/298x396/c599e1583f/1539684141?v=1","title":"The Art of Racing in the Rain: A Novel","short_title":"The Art of Racing in the Rain","author":"Garth Stein","tracking":{"object_type":"document","object_id":163579056,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1tu8JvosOJLbwUtRwcfeEDDEbMw="},"url":"https://www.scribd.com/book/163579056/The-Art-of-Racing-in-the-Rain-A-Novel","top_badge":null},"163580087":{"type":"book","id":163580087,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/149x198/df75726300/1539685724?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163580087/298x396/012861be61/1539685724?v=1","title":"Bel Canto","short_title":"Bel Canto","author":"Ann Patchett","tracking":{"object_type":"document","object_id":163580087,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uCC0QNHY+PVYiObdOsp9fd75u5M="},"url":"https://www.scribd.com/book/163580087/Bel-Canto","top_badge":null},"163603389":{"type":"book","id":163603389,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/149x198/7c1ceeb759/1539690193?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163603389/298x396/2c8c5e4da3/1539690193?v=1","title":"A Prayer for Owen Meany: A Novel","short_title":"A Prayer for Owen Meany","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163603389,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DTv8xonETKTtqlJbu6dM52uTp+8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163603389/A-Prayer-for-Owen-Meany-A-Novel","top_badge":null},"163646054":{"type":"book","id":163646054,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/149x198/73d89ab0b4/1539677564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163646054/298x396/92feb6c9c7/1539677564?v=1","title":"Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New America","short_title":"Devil in the Grove","author":"Gilbert King","tracking":{"object_type":"document","object_id":163646054,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"hYpOiiOjPI4DKoLENSafNPuCeZ8="},"url":"https://www.scribd.com/book/163646054/Devil-in-the-Grove-Thurgood-Marshall-the-Groveland-Boys-and-the-Dawn-of-a-New-America","top_badge":null},"163647832":{"type":"book","id":163647832,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/149x198/974fcd39b2/1539676950?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/163647832/298x396/58f221bfa6/1539676950?v=1","title":"The Cider House Rules","short_title":"The Cider House Rules","author":"John Irving","tracking":{"object_type":"document","object_id":163647832,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"+l8ynPaiNDYpkW7Mc/0WkmtKAfU="},"url":"https://www.scribd.com/book/163647832/The-Cider-House-Rules","top_badge":null},"182522032":{"type":"book","id":182522032,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/149x198/e1b9e42cb5/1539678027?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182522032/298x396/ddcc62ae69/1539678027?v=1","title":"The Bonfire of the Vanities: A Novel","short_title":"The Bonfire of the Vanities","author":"Tom Wolfe","tracking":{"object_type":"document","object_id":182522032,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"a9PwMBw8dtqnkzb9ipMyBcMN19A="},"url":"https://www.scribd.com/book/182522032/The-Bonfire-of-the-Vanities-A-Novel","top_badge":null},"182546874":{"type":"book","id":182546874,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/149x198/f82b3526b2/1539685580?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182546874/298x396/8079e74998/1539685580?v=1","title":"The Love Affairs of Nathaniel P.: A Novel","short_title":"The Love Affairs of Nathaniel P.","author":"Adelle Waldman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182546874,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JuJ3CqRPBTjfn+3xeb4mCA3S3l0="},"url":"https://www.scribd.com/book/182546874/The-Love-Affairs-of-Nathaniel-P-A-Novel","top_badge":null},"182553141":{"type":"book","id":182553141,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/149x198/9d8b4953ee/1539684300?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182553141/298x396/89521cc859/1539684300?v=1","title":"The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first Century","short_title":"The World Is Flat 3.0","author":"Thomas L. Friedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":182553141,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fYcntWljLjfeZVRms4ZhxHbtPZo="},"url":"https://www.scribd.com/book/182553141/The-World-Is-Flat-3-0-A-Brief-History-of-the-Twenty-first-Century","top_badge":null},"182560283":{"type":"book","id":182560283,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/149x198/0601b1931c/1539682299?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182560283/298x396/f6a21d4103/1539682299?v=1","title":"Wolf Hall: A Novel","short_title":"Wolf Hall","author":"Hilary Mantel","tracking":{"object_type":"document","object_id":182560283,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zNZqvyIsudmAFOnGMZKjd4IghBA="},"url":"https://www.scribd.com/book/182560283/Wolf-Hall-A-Novel","top_badge":null},"182565115":{"type":"book","id":182565115,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/149x198/825ad48fb6/1539683319?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/182565115/298x396/e6af4ca8dd/1539683319?v=1","title":"The Silver Linings Playbook: A Novel","short_title":"The Silver Linings Playbook","author":"Matthew Quick","tracking":{"object_type":"document","object_id":182565115,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Ed++QEhqkkKbneiJYDK9ELRrS/Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/182565115/The-Silver-Linings-Playbook-A-Novel","top_badge":null},"200078583":{"type":"document","id":200078583,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/200078583/149x198/650d527785/1402952290?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/200078583/298x396/536d5ef9b8/1402952290?v=1","title":"Dificultati Gramaticale Ale Limbii Romane","short_title":"Dificultati Gramaticale Ale Limbii Romane","author":"remylaurent","tracking":{"object_type":"document","object_id":200078583,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Vz+/45QDL15xzYpn5C4lqpxcgNA="},"url":"https://www.scribd.com/document/200078583/Dificultati-Gramaticale-Ale-Limbii-Romane","top_badge":null},"202691564":{"type":"book","id":202691564,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/149x198/de3999cc66/1539687372?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/202691564/298x396/0ba4b4666c/1539687372?v=1","title":"Smart People Should Build Things: How to Restore Our Culture of Achievement, Build a Path for Entrepreneurs, and Create New Jobs in America","short_title":"Smart People Should Build Things","author":"Andrew Yang","tracking":{"object_type":"document","object_id":202691564,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KxclIEekrrdzskrMIPoZC7NVK2Y="},"url":"https://www.scribd.com/book/202691564/Smart-People-Should-Build-Things-How-to-Restore-Our-Culture-of-Achievement-Build-a-Path-for-Entrepreneurs-and-Create-New-Jobs-in-America","top_badge":null},"211302755":{"type":"book","id":211302755,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/149x198/e130bab094/1539688681?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/211302755/298x396/19f10ceb3f/1539688681?v=1","title":"The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy Answers","short_title":"The Hard Thing About Hard Things","author":"Ben Horowitz","tracking":{"object_type":"document","object_id":211302755,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mGlK4MfnJGWDCyWfzNNiTB3BANQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/211302755/The-Hard-Thing-About-Hard-Things-Building-a-Business-When-There-Are-No-Easy-Answers","top_badge":null},"212863738":{"type":"book","id":212863738,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/149x198/486257e90d/1539686327?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/212863738/298x396/40684a0550/1539686327?v=1","title":"The Unwinding: An Inner History of the New America","short_title":"The Unwinding","author":"George Packer","tracking":{"object_type":"document","object_id":212863738,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c8z6pjv87XVJCBSvJYipM3Rb1W4="},"url":"https://www.scribd.com/book/212863738/The-Unwinding-An-Inner-History-of-the-New-America","top_badge":null},"216442529":{"type":"book","id":216442529,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/149x198/e28b506e87/1539679194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/216442529/298x396/716aaad647/1539679194?v=1","title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932: A Novel","short_title":"Lovers at the Chameleon Club, Paris 1932","author":"Francine Prose","tracking":{"object_type":"document","object_id":216442529,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BgyhRor6aZ0KXENxFdUGD+2Yeck="},"url":"https://www.scribd.com/book/216442529/Lovers-at-the-Chameleon-Club-Paris-1932-A-Novel","top_badge":null},"224248520":{"type":"book","id":224248520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/149x198/0427bca488/1539689492?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248520/298x396/505053db71/1539689492?v=1","title":"The Kitchen House: A Novel","short_title":"The Kitchen House","author":"Kathleen Grissom","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PgLJCpf7qL7YiJzbKtV4AHtt8FE="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248520/The-Kitchen-House-A-Novel","top_badge":null},"224248577":{"type":"book","id":224248577,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/149x198/97fab15653/1539762925?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224248577/298x396/35883a5fcb/1539762925?v=1","title":"The Rosie Project: A Novel","short_title":"The Rosie Project","author":"Graeme Simsion","tracking":{"object_type":"document","object_id":224248577,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"VEVnh8Rg7FXVVQIsX3BF0qjw2nI="},"url":"https://www.scribd.com/book/224248577/The-Rosie-Project-A-Novel","top_badge":null},"224252178":{"type":"book","id":224252178,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/149x198/77a859fdd8/1539680766?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224252178/298x396/dfbec9e04b/1539680766?v=1","title":"Brooklyn: A Novel","short_title":"Brooklyn","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224252178,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TrDpSpmjNbK6tLG7aG2t5pF4r9U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224252178/Brooklyn-A-Novel","top_badge":null},"224258670":{"type":"book","id":224258670,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/149x198/b2ee6fe90c/1539692711?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224258670/298x396/eb9e673a3c/1539692711?v=1","title":"The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power","short_title":"The Prize","author":"Daniel Yergin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224258670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"2yjtrFoRav8A+KulIJiSZ3QGoH4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224258670/The-Prize-The-Epic-Quest-for-Oil-Money-Power","top_badge":null},"224266633":{"type":"book","id":224266633,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/149x198/196f9b9902/1539693034?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224266633/298x396/c65dbae83f/1539693034?v=1","title":"The Perks of Being a Wallflower","short_title":"The Perks of Being a Wallflower","author":"Stephen Chbosky","tracking":{"object_type":"document","object_id":224266633,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1ghnoajarWT5B57Y33P0ejsJgI4="},"url":"https://www.scribd.com/book/224266633/The-Perks-of-Being-a-Wallflower","top_badge":null},"224270540":{"type":"book","id":224270540,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/149x198/246ef7879c/1539692156?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224270540/298x396/b9d115f691/1539692156?v=1","title":"The Master","short_title":"The Master","author":"Colm Tóibín","tracking":{"object_type":"document","object_id":224270540,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Rk6uodZuKRChFHtqY8mQA7OAwNk="},"url":"https://www.scribd.com/book/224270540/The-Master","top_badge":null},"224285255":{"type":"book","id":224285255,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/149x198/a61ed79e9b/1539762555?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224285255/298x396/a6488a57c8/1539762555?v=1","title":"The Flamethrowers: A Novel","short_title":"The Flamethrowers","author":"Rachel Kushner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224285255,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Oj/7zJG2VUKRedncpxp1ZlegWDs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224285255/The-Flamethrowers-A-Novel","top_badge":null},"224306619":{"type":"book","id":224306619,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/149x198/5a300f585d/1539689274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224306619/298x396/21c3e990fc/1539689274?v=1","title":"The Light Between Oceans: A Novel","short_title":"The Light Between Oceans","author":"M.L. Stedman","tracking":{"object_type":"document","object_id":224306619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/Ri27dnNhIwdNflOXfBwMXJ146U="},"url":"https://www.scribd.com/book/224306619/The-Light-Between-Oceans-A-Novel","top_badge":null},"224326250":{"type":"book","id":224326250,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/149x198/f1e7bf86b3/1539685752?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224326250/298x396/67d6eee06a/1539685752?v=1","title":"Steve Jobs","short_title":"Steve Jobs","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":224326250,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CESdKsuE5lXVHmISRtJyBo1LueQ="},"url":"https://www.scribd.com/book/224326250/Steve-Jobs","top_badge":null},"224349281":{"type":"book","id":224349281,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/149x198/c8e6142eca/1539694184?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224349281/298x396/121ea6d44a/1539694184?v=1","title":"How To Win Friends and Influence People","short_title":"How To Win Friends and Influence People","author":"Dale Carnegie","tracking":{"object_type":"document","object_id":224349281,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tEGR06gjrBBOb1kvqDqC/Cd2euw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224349281/How-To-Win-Friends-and-Influence-People","top_badge":null},"224355300":{"type":"book","id":224355300,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/149x198/e0393734b6/1539682261?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224355300/298x396/fac4cdb725/1539682261?v=1","title":"Grand Pursuit: The Story of Economic Genius","short_title":"Grand Pursuit","author":"Sylvia Nasar","tracking":{"object_type":"document","object_id":224355300,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dXDbC7j0+syccKd0s4zA+dYomww="},"url":"https://www.scribd.com/book/224355300/Grand-Pursuit-The-Story-of-Economic-Genius","top_badge":null},"224369806":{"type":"book","id":224369806,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/149x198/d2fc5923b8/1539682387?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224369806/298x396/a026add765/1539682387?v=1","title":"The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer","short_title":"The Emperor of All Maladies","author":"Siddhartha Mukherjee","tracking":{"object_type":"document","object_id":224369806,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/VAnE1LjjFhkoJxJXoFi9JfOoIs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224369806/The-Emperor-of-All-Maladies-A-Biography-of-Cancer","top_badge":null},"224410295":{"type":"book","id":224410295,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/149x198/5f74dd59cd/1539681694?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224410295/298x396/58644b8626/1539681694?v=1","title":"Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln","short_title":"Team of Rivals","author":"Doris Kearns Goodwin","tracking":{"object_type":"document","object_id":224410295,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sw1d8lCysKKDHhOKKLvMu/nrMTs="},"url":"https://www.scribd.com/book/224410295/Team-of-Rivals-The-Political-Genius-of-Abraham-Lincoln","top_badge":null},"224419023":{"type":"book","id":224419023,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/149x198/7e946216e0/1539681871?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/224419023/298x396/08758c4819/1539681871?v=1","title":"John Adams","short_title":"John Adams","author":"David McCullough","tracking":{"object_type":"document","object_id":224419023,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Yy2dtrt2jDRjQSXwJIMerrIeuyw="},"url":"https://www.scribd.com/book/224419023/John-Adams","top_badge":null},"224421552":{"type":"book","id":224421552,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/149x198/e4771e6ad3/1539682349?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224421552/298x396/ca6cceb93d/1539682349?v=1","title":"Good in Bed","short_title":"Good in Bed","author":"Jennifer Weiner","tracking":{"object_type":"document","object_id":224421552,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6RujnITIadsaUAe3g7tlz8O/Ris="},"url":"https://www.scribd.com/book/224421552/Good-in-Bed","top_badge":null},"224426877":{"type":"book","id":224426877,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/149x198/67b53f7428/1539679227?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/224426877/298x396/61c4862b68/1539679227?v=1","title":"Angela's Ashes: A Memoir","short_title":"Angela's Ashes","author":"Frank McCourt","tracking":{"object_type":"document","object_id":224426877,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"r+TvtPtQouY6RplI8H0s7ZbeiHA="},"url":"https://www.scribd.com/book/224426877/Angela-s-Ashes-A-Memoir","top_badge":null},"225916486":{"type":"book","id":225916486,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/149x198/ceefd53ff2/1539684951?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/225916486/298x396/3fda0d41f4/1539684951?v=1","title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True Story","short_title":"A Heartbreaking Work Of Staggering Genius","author":"Dave Eggers","tracking":{"object_type":"document","object_id":225916486,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PsjU9zBDFRGW7y6A1erXoJ7n9gE="},"url":"https://www.scribd.com/book/225916486/A-Heartbreaking-Work-Of-Staggering-Genius-A-Memoir-Based-on-a-True-Story","top_badge":null},"231689346":{"type":"book","id":231689346,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/149x198/8820ffce2e/1539762851?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/231689346/298x396/8022aee462/1539762851?v=1","title":"The Blazing World: A Novel","short_title":"The Blazing World","author":"Siri Hustvedt","tracking":{"object_type":"document","object_id":231689346,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"IYqDkMLB8SPbxsdEbZBUEdKhBko="},"url":"https://www.scribd.com/book/231689346/The-Blazing-World-A-Novel","top_badge":null},"234028503":{"type":"book","id":234028503,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/149x198/600d1fe3f9/1539687394?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/234028503/298x396/1455400f40/1539687394?v=1","title":"Bad Feminist: Essays","short_title":"Bad Feminist","author":"Roxane Gay","tracking":{"object_type":"document","object_id":234028503,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"KCqKcZbt01xDDF+jpX5qMEcYmHk="},"url":"https://www.scribd.com/book/234028503/Bad-Feminist-Essays","top_badge":null},"235411767":{"type":"book","id":235411767,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/149x198/ce356815f8/1539681541?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235411767/298x396/a289a2fc2a/1539681541?v=1","title":"A Man Called Ove: A Novel","short_title":"A Man Called Ove","author":"Fredrik Backman","tracking":{"object_type":"document","object_id":235411767,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mOBQE6GXeQN/eceYKPtzEw30KNs="},"url":"https://www.scribd.com/book/235411767/A-Man-Called-Ove-A-Novel","top_badge":null},"235583696":{"type":"book","id":235583696,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/149x198/29700e772d/1539688611?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/235583696/298x396/46800f01c6/1539688611?v=1","title":"We Are Not Ourselves: A Novel","short_title":"We Are Not Ourselves","author":"Matthew Thomas","tracking":{"object_type":"document","object_id":235583696,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"BkwAfktVGu5mgc48KG348qEUbJA="},"url":"https://www.scribd.com/book/235583696/We-Are-Not-Ourselves-A-Novel","top_badge":null},"238704340":{"type":"book","id":238704340,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/149x198/58ed32b584/1539684007?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/238704340/298x396/d84f33deab/1539684007?v=1","title":"This Changes Everything: Capitalism vs. The Climate","short_title":"This Changes Everything","author":"Naomi Klein","tracking":{"object_type":"document","object_id":238704340,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"0auNO6y29gqdfuQdcoMnCEqrhOA="},"url":"https://www.scribd.com/book/238704340/This-Changes-Everything-Capitalism-vs-The-Climate","top_badge":null},"239488191":{"type":"book","id":239488191,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/149x198/7381d3ba45/1539678483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239488191/298x396/891d3f4926/1539678483?v=1","title":"The Innovators: How a Group of Hackers, Geniuses, and Geeks Created the Digital Revolution","short_title":"The Innovators","author":"Walter Isaacson","tracking":{"object_type":"document","object_id":239488191,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"gn1fIv6DNzf4pampDGWExpmMrXI="},"url":"https://www.scribd.com/book/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution","top_badge":null},"239588474":{"type":"book","id":239588474,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/149x198/8a4150948e/1539689194?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/239588474/298x396/644cc7285e/1539689194?v=1","title":"Rise of ISIS: A Threat We Can't Ignore","short_title":"Rise of ISIS","author":"Jay Sekulow","tracking":{"object_type":"document","object_id":239588474,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"LblYPWHF2Dfk2VCYITJ3iweLy4A="},"url":"https://www.scribd.com/book/239588474/Rise-of-ISIS-A-Threat-We-Can-t-Ignore","top_badge":null},"244157917":{"type":"book","id":244157917,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/149x198/ce51d31665/1539736933?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/244157917/298x396/d0cbd421a3/1539736933?v=1","title":"Yes Please","short_title":"Yes Please","author":"Amy Poehler","tracking":{"object_type":"document","object_id":244157917,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WiIc+p/SOrFPQz7o0Ydv1jjBHhM="},"url":"https://www.scribd.com/book/244157917/Yes-Please","top_badge":null},"246897514":{"type":"book","id":246897514,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/149x198/9d722fcc90/1539690643?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/246897514/298x396/2244bff6fc/1539690643?v=1","title":"The Wallcreeper","short_title":"The Wallcreeper","author":"Nell Zink","tracking":{"object_type":"document","object_id":246897514,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mJWlmtP1CLEbUdenjJhNcMZaETs="},"url":"https://www.scribd.com/book/246897514/The-Wallcreeper","top_badge":null},"249308236":{"type":"book","id":249308236,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/149x198/345de5ca38/1539679441?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308236/298x396/4e9d2e54be/1539679441?v=1","title":"Interpreter of Maladies","short_title":"Interpreter of Maladies","author":"Jhumpa Lahiri","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308236,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"AxqF79tz8241tqQxeItB6oR0XjU="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308236/Interpreter-of-Maladies","top_badge":null},"249308781":{"type":"book","id":249308781,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/149x198/44cce4d99a/1539687035?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/249308781/298x396/3fb7c9a745/1539687035?v=1","title":"Life of Pi","short_title":"Life of Pi","author":"Yann Martel","tracking":{"object_type":"document","object_id":249308781,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oqye5mwD9XoA3Z1zHJ3O75AzDuU="},"url":"https://www.scribd.com/book/249308781/Life-of-Pi","top_badge":null},"249309502":{"type":"book","id":249309502,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/149x198/a536db5ae1/1539679970?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/249309502/298x396/aa0185412b/1539679970?v=1","title":"Extremely Loud and Incredibly Close: A Novel","short_title":"Extremely Loud and Incredibly Close","author":"Jonathan Safran Foer","tracking":{"object_type":"document","object_id":249309502,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"u4dKy9rT1FV/hoAOTTW1YFB1JAM="},"url":"https://www.scribd.com/book/249309502/Extremely-Loud-and-Incredibly-Close-A-Novel","top_badge":null},"250006950":{"type":"book","id":250006950,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/149x198/dfc24938b6/1539680026?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/250006950/298x396/a7ea4fedc0/1539680026?v=1","title":"The First Bad Man: A Novel","short_title":"The First Bad Man","author":"Miranda July","tracking":{"object_type":"document","object_id":250006950,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"noVYcqZXz9qqTEprbS4R9j0Wmws="},"url":"https://www.scribd.com/book/250006950/The-First-Bad-Man-A-Novel","top_badge":null},"253264900":{"type":"book","id":253264900,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/149x198/5948645a35/1539689043?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/253264900/298x396/912824fccd/1539689043?v=1","title":"Sapiens: A Brief History of Humankind","short_title":"Sapiens","author":"Yuval Noah Harari","tracking":{"object_type":"document","object_id":253264900,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sYtUhVRbhgAZTgpXwy2NhVuZcv0="},"url":"https://www.scribd.com/book/253264900/Sapiens-A-Brief-History-of-Humankind","top_badge":null},"254039238":{"type":"book","id":254039238,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/149x198/278d17c7f4/1539684824?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/254039238/298x396/8e93835fcc/1539684824?v=1","title":"Leaving Berlin: A Novel","short_title":"Leaving Berlin","author":"Joseph Kanon","tracking":{"object_type":"document","object_id":254039238,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uQNZbRJrtlYx4g8L9gejZpn8k3Q="},"url":"https://www.scribd.com/book/254039238/Leaving-Berlin-A-Novel","top_badge":null},"256346194":{"type":"document","id":256346194,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/256346194/149x198/3f94e2486a/1503548095?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/256346194/298x396/0f6efe25e5/1503548095?v=1","title":"Al.Graur - Puţină gramatică [AN].pdf","short_title":"Al.Graur - Puţină gramatică [AN].pdf","author":"ancaxxw","tracking":{"object_type":"document","object_id":256346194,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Qjy4oQFDBObzZb53SV9SsAVyki8="},"url":"https://www.scribd.com/document/256346194/Al-Graur-Puţină-gramatică-AN-pdf","top_badge":null},"263504218":{"type":"book","id":263504218,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/149x198/5791495c90/1539687041?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/263504218/298x396/ca05b40921/1539687041?v=1","title":"Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future","short_title":"Elon Musk","author":"Ashlee Vance","tracking":{"object_type":"document","object_id":263504218,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wxzG4Ht2XH0wh9MCAQGxsYEi2+k="},"url":"https://www.scribd.com/book/263504218/Elon-Musk-Tesla-SpaceX-and-the-Quest-for-a-Fantastic-Future","top_badge":null},"273440534":{"type":"book","id":273440534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/149x198/d972c41ea4/1539686497?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273440534/298x396/79bdc35da6/1539686497?v=1","title":"The Incarnations: A Novel","short_title":"The Incarnations","author":"Susan Barker","tracking":{"object_type":"document","object_id":273440534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1yvazpueobGU90jif+qwUUZrHFo="},"url":"https://www.scribd.com/book/273440534/The-Incarnations-A-Novel","top_badge":null},"273582508":{"type":"book","id":273582508,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/149x198/1af6c958cc/1539683142?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/273582508/298x396/6f8ad65faa/1539683142?v=1","title":"You Too Can Have a Body Like Mine: A Novel","short_title":"You Too Can Have a Body Like Mine","author":"Alexandra Kleeman","tracking":{"object_type":"document","object_id":273582508,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QhsdAZXVVQ6H2ZjeemS668UN3NE="},"url":"https://www.scribd.com/book/273582508/You-Too-Can-Have-a-Body-Like-Mine-A-Novel","top_badge":null},"282766939":{"type":"book","id":282766939,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/149x198/0fd38dc477/1539686765?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/282766939/298x396/ce234488d0/1539686765?v=1","title":"Dispatches from Pluto: Lost and Found in the Mississippi Delta","short_title":"Dispatches from Pluto","author":"Richard Grant","tracking":{"object_type":"document","object_id":282766939,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"eBR7B2QSkns8w/QbfdSprbjw1Kk="},"url":"https://www.scribd.com/book/282766939/Dispatches-from-Pluto-Lost-and-Found-in-the-Mississippi-Delta","top_badge":null},"293461549":{"type":"book","id":293461549,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/149x198/133f5a7fcd/1539682716?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/293461549/298x396/077cb2a3ef/1539682716?v=1","title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","short_title":"The New Confessions of an Economic Hit Man","author":"John Perkins","tracking":{"object_type":"document","object_id":293461549,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"UW2inJTjJwSXYMG+VOWabBDOHFA="},"url":"https://www.scribd.com/book/293461549/The-New-Confessions-of-an-Economic-Hit-Man","top_badge":null},"337536061":{"type":"book","id":337536061,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/149x198/e0fabe3d5f/1539690274?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/337536061/298x396/9e5f6dd316/1539690274?v=1","title":"The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)","short_title":"The Sympathizer","author":"Viet Thanh Nguyen","tracking":{"object_type":"document","object_id":337536061,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QVzW+B1GAM/dmUfwGC6IIGbpSWw="},"url":"https://www.scribd.com/book/337536061/The-Sympathizer-A-Novel-Pulitzer-Prize-for-Fiction","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/87964979","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=gDdrAuIeGCx%2B900iqZ2TVpxmU9g%3D&authenticity_token=GAfqORaXHScudBB1k7EFMIZaNvZWsR3fXBy7d0Xp7xllScfo%2FFVcF6X66qsIGvXqSidM1IDbmBk5O4eQK8KOLg%3D%3D&expires=1540369970&wordDocumentId=87964979&wordUploadId=91171401"},"renewal_nag_props":null}-->