BUKU PANDUAN GURU

 Menyediakan panduan yang lengkap dan terperinci

kepada para guru bagi merancang dan mengendalikan pengajaran dan pembelajaran  Buku ini menyediakan panduan secara berasingan bagi setiap bidang iaitu Asuhan Tilawah Al-Quran, Asuhan Ulum Syar’iyah, Adab dan Akhlak Islamiyah dan Jawi

Buku Panduan Guru
 Tujuannya ialah bagi memastikan kurikulum

dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan terkini.  Sentiasa dirujuk oleh para guru bagi merancang pengajaran dan pembelajaran  Wajib direalisasikan oleh semua guru dalam p&p  Pembelajaran menjadi lebih ceria dan meyeronokkan

Kandungan Buku Panduan Guru
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Hasil Pembelajaran Masa Pengenalan Cadangan Bahan Bantu Mengajar Cadangan Strategi P&P Aktiviti Duga Minda Penutup Penghayatan Nota Guru Bahan Rujukan

Hasil Pembelajaran
 Menjelaskan kemahiran yang perlu dikuasai oleh

murid selaras dengan Huraian Sukatan Pelajaran bagi setiap tajuk

Masa
 Agihan waktu yang dicadangkan hendaklah

berdasarkan masa proses p&p selama setahun ( Rujuk Modul yang dikeluarkan oleh BPI )

Pengenalan
 Menyatakan kandungan tajuk secara kesel;uruhan dan
   

matlamat kandungan secara ringkas. Kandungan ini meliputi penerangan ringkas mengenai : Pengetahuan sedia ada pada murid Kandungan bab dari segi keluasan dan kedalamannya berdasarkan keperluan Huraian Sukatan pelajaran Maklumat tambahan untuk mengukuhkan pemahaman konsep guru Cadangan kaedah p&p yang patut digunakan oleh guru berdasarkan bab yang berkaitan dalam buku teks

Cadangan bahan bantu mengajar
 Cadangan bahan bantu mengajar yang dicadangkan

boleh diubah suai mengikut tajuk pelajaran, kemahiran, situasi dan persekitaran sekolah

Cadangan Strategi P&P
 Cadangan ini merangkumi: 1. Set Induksi 2. Cadangan Langkah p&p yang mengandungi:

a. Cadangan kaedah pengajaran yang berasaskan buku teks dikemukakan bagi membantu guru merancang pengajarannya b. Cadangan kaedah pengajaran yang mengikut aras seperti dalam Huraian Sukatan Pelajaran

c. Langkah p&p meliputi jumlah teks utama yang teradapat dalam Buku Teks

Cadangan Strategi P&P
 Antara kaedah mengajar Pendidikan Islam yang boleh
        

diambilkira adalah seperti berikut: Kaedah Induktif Kaedah perbandingan Kaedah Syarahan Kaedah Hafazan Kaedah Imlak Kaedah Dirayah dan fahaman Kaedah Bermain Kaedah Amali Kaedah Simulasi dll

Aktiviti
 Beberapa aktiviti dan latihan yang dijalankan bersama

guru sebagai aktiviti tambahan yang perlu diberikan untuk memperkukuhkan lagi kemahiran dan kefahaman murid tentang sesuatu konsep.  Aktiviti ini juga dapat menunjukkan aplikasi pengetahuan yang telah dipelajariserta menambahkan daya kreatif murid

Duga Minda
 Guru memberi latihan kepada murid sebagai gerakerja

lisan atau klatihan bertulis

Penutup
 Aktiviti pengukuhan pada akhir pengajaran dan

pembelajaran untuk menilai pemahaman murid berhubung tajuk yang diajar

Penghayatan
 Penerangan sifat baik( sifat mahmudah ), semangat

patriotik, semasa langkah p&p dijalankan supaya mereka dapat menjauhi sifat mazmumah

Kerja lanjutan
 Menerangkan kerja-kerja lanjutan yang diberi oleh

guru kepada murid seperti membuat nota, menyalin nota guru dan aktiviti yang berkaitan dengannya

Nota Guru
 Menjelaskan maklumat tambahan yang difikirkan

perlu diambil tindakan oleh guru supaya p&p dapat dicapai dengan berkesan

Bahan Rujukan
 Di samping saranan-saranan di atas guru hendaklah

sentiasa berusaha menambahbaik strategi dan pendekatan p&p mereka secara kreatif dan inovatif bagi mencabar minda murid supaya mereka juga dapat mengembangkan lagi kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif.  Guru juga diharapkan sentiasa berusaha menambah lagi ilmu pengetahuan mereka melalui pembacaan dalam semua bidang ilmu supaya pendekatan yang digunakan dalam masa p&p dapat menarik minar mereka

Ciri p&p yang terdapat dalam Buku Panduan Guru:
1. Pembelajaran yang berkesan dan suasana bilik darjah yang menyeronokkan 2. Penglibatan murid secara aktif 3. Strategi pengajaran yang meransang perbincangan dan penerokaan 4. Suasana pembelajaran kooperatif di mana murid berpeluang melihat diri mereka sebagai murid yang berkebolehan

Kaedah yang turut dicadangkan dalam Buku Panduan Guru
 Kemahiran Berfikir  Kajian Masa Depan

 Pembelajaran Konstruktivisme
 Pembelajaran Kontekstual  Penggunaan ICT dalam p&p