PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

PENGENALAN

Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan. Pengajaran ini melibatkan perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk member kefahaman kepada pelajar kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan pelajar, pengajar dan bahan pengajaran.

Selain daripada itu, pengajaran ini juga menghubungkan isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara pelajar dengan pelajar yang lain serta menjadikan situasi pengajaran di kelas sebagai simulasi kepada tempat kerja. Pelajar juga disediakan dengan aplikasi amali untuk dipelajari (Hull D., 1995). Kaedah Pengajaran secara kontekstual menurut Hull D.(1997) mempunyai ciri-ciri yang perlu dilaksanakan agar pengajaran lebih berkesan.

Ciri yang pertama ialah guru menghubungkaitkan pengajaran dalam konteks pengalaman hidup. Guru perlu membantu pelajar memahami tujuan mempelajari sesuatu tajuk dan menghubungkaitkan pengetahuan baru dan pra-pengetahuan pelajar. Menurut Wan Absah bte Wan Kadir (1997) perkara ini akan membolehkan pelajar mendapat gambaran yang jelas tentang perkaitan apa yang dipelajari dengan penggunaan harian dan pelajar mengetahui penggunaan ilmu dalam bidang pekerjaan serta memberi pendedahan kepada pelajar tentang profil pekerjaan.

Ciri yang kedua ialah pengalaman. Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada pelajar. Guru dikehendaki melibatkan pelajar secara aktif dalam membuat ujikaji dan menemui idea dan fakta. Ini akan menjadikan pelajar dapat melibatkan diri dengan ujikaji secara menyeluruh dan membentangkan hasil kerja mereka dengan lebih yakin. Dengan itu, pelajar telah memperoleh pengalaman yang berguna dalam pembelajaran di kelas (Wan Absah Wan Kadir,1997).

Menurut Hull D..1997). Semasa pengajaran dijalankan. Dalam hal ini. persoalan-persoalan yang timbul dalam sistem pendidikan telah menyebabkan perubahan perlu dibuat. ciri-ciri aplikasi dalam pengajaran telah dapat meningkatkan kemahiran pelajar dalam satu-satu mata pelajaran yang diajar. Pemindahan ini juga akan menyebabkan pelajar lebih mudah membuka peluang sedia ada mereka melalui pelbagai situasi pembelajaran. politeknik dan industri bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan yang luas kepada kebanyakan pelajar? Adakah kebanyakan pelajar menengah dan pusat pengajian tinggi menghargai pendidikan mereka semasa di sekolah? Adakah mereka . Ciri yang kelima ialah pemindahan pembelajaran iaitu pengajaran dalam konteks penyaluran pengetahuan oleh guru. membolehkan individu mengenalpasti minat dan keperluan pembelajaran yang unik.Guru akan membimbing pelajar menemui pengetahuan baru melalui penerokaan. Menurut Hungate (1982).Ciri yang ketiga dalam pengajaran secara kontekstual ialah aplikasi. pengujian dan mencari jawapan. guru menyalurkan sesuatu pengajaran kepada pelajar dan pelajar boleh menggunakan maklumat yang ada untuk menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapi dalam alam pekerjaan pada masa akan datang. para pelajar didedahkan dengan aktivitaktiviti yang membolehkan mereka mengaplikasikan aktiviti dalam kelas dengan aktiviti di luar. Kesemua ciri ini dapat dilaksanakan dengan bantuan penggunaan media pengajaran yang berkesan (Hull D. Kesannya. Guru memainkan tugas penting dalam mewujudkan sikap bekerjasama yang baik dalam pengajaran dan menjadikan proses pengajaran lebih aktif dengan mempelbagaikan aktiviti yang melibatkan pelajar (Pedrotti L. S. 1997). Guru akan menyalurkan pengetahuan mereka melalui kaedah-kaedah yang disarankan dalam kaedah pengajaran secara kontekstual dengan cara timbale balik. perbezaan individu dan pelajar lebih memahami aspirasi kumpulan.. Ciri yang keempat pula ialah bekerjasama iaitu pengajaran dalam konteks berkongsi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Persoalan-persoalan tersebut ialah adakah sekolah. (1995).

1997). kerjasama dan pemindahan (Hull D. aplikasi idea dan renungan kembali (Needham. Ini boleh dilakukan dengan menerapkan aktiviti-aktiviti pengajaran yang sesuai serta bantuan media pengajaran yang menarik.. Penggunaan strategi HIBRID CC yang disarankan sebenarnya berkaitan dengan proses pembelajaran yang membolehkan pelajar membina kefahaman mereka sendiri mengenai sesuatu perkara menerusi persepsi dan pengalaman serta pengetahuan sedia ada dan ia juga melibatkan individu menyesuaikan diri dengan kehidupan sebenar. Sementara dalam pengajaran secara kontekstual pula terdapat lima ciri iaitu perkaitan. pengalaman. . Model konstruktivisme yang digunakan dalam kajian ini terdapat lima fasa iaitu orientasi.berpuashati dengan pendidikan yang mereka perolehi selepas tamat persekolahan? Adakah pelajar mempunyai peluang seluas-luasnya untuk memasuki politeknik dan pusat pengajian tinggi lain serta pusat-pusat latihan? Adakah pelajar lepasan sekolah mempunyai persediaan yang mencukupi untuk memasuki pasaran buruh dalam kurun ke 21? Adakah sekolah mempunyai matlamat untuk memenuhi keperluan majoriti pelajar dengan mempamerkan pendekatan dan pembelajaran yang berkesan? Adakah pelajar mempunyai pengetahuan tentang pelbagai jenis karier yang membolehkan mereka memilih karier yang diminati? Strategi HIBRID C-C Strategi HIBRID C-C dapat dijelaskan dengan perkataan HIBRID sebagai gabungan dua strategi pembelajaran dan C-C pula ialah “Constructivisme” dan “Contextual”. Strategi tersebut bertujuan untuk mengkaji bagaimana ia diharap dapat membantu pelajar dan guru mempertingkatkan pencapaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi HIBRID C-C mengaplikasikan lima fasa mengikut fasa yang sedia ada dan dalam melaksanakan strategi HIBRID C-C ini ciri-ciri kontekstual digabungkan secara fleksibel dengan fasafasa tersebut. aplikasi. 1987). penstrukturan semula idea. pencetusan idea. Strategi HIBRID C-C yang disarankan oleh pengkaji dapat dilihat seperti Rajah 1.

Imam Farisi. Beberapa definisi pembelajaran kontekstual yang pernah ditulis dalam beberapa sumber.2005).Rajah 1: Strategi Hybrid C-C Apa yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual tidak ada sebuah definisi atau pengertian tunggal. lingkungan personal. yang dikemukakan oleh Nurhadi dalam bukunya “ Kontekstual dan penerapannya dalam KBK. Namun mereka bersepakat bahwa hakIkat pembelajaran kontekstual adalah sebuah sistem yang mendorong pembelajar untuk membangun keterkaitan. sosial dan kultural yang terjadi sekarang ini (Moh. relasi-relasi penuh makna antara apa yang dipelajari dengan realiti.” . independensi. Setiap pakar dan komuniti pakar memberikan definisi pelbagai.

dan mengumpulkan. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual dilakukan dengan berasaskan masalah. mengatur cara belajar sendiri. dengan konteks lingkungan peribadinya. anggota masyarakat. berfikir kritis dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual menekankan berfikir tingkat tinggi. dan selaku pekerja. dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan akademiknya dalam berbagai latar sekolah dan di luar sekolah untuk memecahkan seluruh persoalan yang ada dalam dunia nyata. Pembelajaran kontekstual terjadi ketika pelajar menerapkan dan mengalami apa yang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah sebenar yang berasosiasi dengan peranan dan tanggung jawab mereka sebagai angota keluarga. mencari pengetahuan melalui disiplin ilmu. dan menggunakan assessment autentik. bekerjasama.1. dan budayanya. . berlaku dalam berbagai macam konteks. dan menggunakan pula kelompok belajar yang bebas. dan pekerja serta meminta ketekunan belajar. sistem pembelajaran kontekstual akan membimbing murid melalui kedelapan komponen utama pembelajaran kontekstual iaitu melakukan hubungan yang bermakna. menggunakan penilaian autentik. Untuk mencapai tujuan tersebut. menggunakan cara belajar yang diatur sendiri. Pengajaran dan pembelajaran kontekstual adalah suatu konsepsi belajar mengajar yang membantu guru menghubungkan isi pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan siswa sebagai anggota keluarga. sosialnya. memelihara/ merawat peribadi pelajar. memperluas. memperkuat pengajaran dalam berbagai konteks kehidupan pelajar. Sistem pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Pengajaran kontekstual adalah pengajaran yang memungkinkan pelajar memperkuat. pelajar. mencapai standar yang tinggi. iaitu. anggota masyarakat. mengerjakan pekerjaan yang bererti. menganalisis dan mensintensis informasi dan data dari berbagai sumber dan sudut pandang.

Berfikir kritis dan kreatif (critical and creative thinking). dan orang yang dapat belajar sambil berbuat ( learning by doing ). Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok. Guru memperlihatkan kepada pelajar cara mencapai apa yang disebut ” excellence. Melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan ( doing significant work ). orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok. ada urusannya dengan orang lain. ada hubungannya dengan penentuan pilihan. Pelajar tidak dapat berhasil tanpa dukungan orang dewasa. Pelajar memelihara pribadinya : mengetahui. memecahkan masalah. Belajar yang diatur sendiri ( self-regulated learning ). pelajar dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual. memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Pelajar melakukan pekerjaan yang signifikan : ada tujuannya. membuat sintetis. Pelajar mengenal dan mencapai standard yang tinggi : mengidentifikasi tujuan dan memotivasi Pelajar untuk mencapainya. Siswa dapat menggunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif : dapat menganalsis.KOMPONEN UTAMA DALAM SISTEM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Melakukan hubungan yang bermakna (making meaningful connections). memberi perhatian. Pelajar menghormati temannya dan juga orang dewasa. “. membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Mencapai standar yang tinggi (reaching high standards). Pelajar dapat bekerja sama. . dan ada produknya / hasilnya yang sifatnya nyata. membuat keputusan. Mengasuh atau memelihara peribadi siswa (nurturing the individual). memilki harapan-harapan yang tinggi. Bekerjasama (collaborating). Pelajar membuat hubungan antara sekolah dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai pelaku aktiviti dan sebagai anggota masyarakat. dan menggunakan logika dan buki-bukti.

Menggunakan penilaian autentik ( using authentic assessment ). dan pelajaran bahasa Inggeris dengan sebuah mobil. Konteks guru ( siapa yang akan mengajar ? ) vi. Prinsip kontekstual sangat penting untuk segala situasi belajar. matematik.iaitu : i. Konteks sumber. apakah yang dimaksud konteks itu ? Ada sembilan konteks belajar yang melingkupi pelajar. Konteks target pelajar ( Siapa yang akan belajar ? ) v. Pertanyaannya. pendidikan. Pelajar menggunakan pengetahuan akademik dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna. Konteks kematangan ( apakah siswa telah siap dengan hadirnya sebuah konsep atau pengetahuan baru ? ) ix Konteks lingkungan ( dalam lingkungan yang bagaimanakah pelajar belajar ? ) . MAKSUD KONTEKSTUAL Kontekstual adalah salah satu prinsip pembelajaran yang memungkinkan pelajar belajar dengan penuh makna. Misalnya. Dengan memperhatikan prinsip kontekstual. ii. Konteks hasil ( bagaimana hasil pembelajaran yang akan diukur?) viii. Konteks metode ( strategi belajar apa yang cocok diterapkan ? ) vii. Konteks tujuan (tujuan apa yang akan dicapai ? ) Konteks apa yang akan diajarkan ? iii. kesihatan. ( sumber belajar bagaimana yang bisa dimanfaatkan ? ) iv. proses pembelajaran diharapkan mendorong pelajar untuk menyedari dan menggunakan pemahamannya untuk mengembangkan diri dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. pelajar boleh menggambarkan informasi akademik yang telah mereka pelajari dalam pelajaran sains. merencanakan menu sekolah atau membuat penyajian perihal emosi manusia.

Dengan konsep itu. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan pelajar bekerja dan mengalami. Pembelajaran yang berorientasi target penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi mengingat jangka pendek. tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang. Dalam kelas kontekstual. Begitulah peranan guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual. bukan dari 'apa kata guru'.. bukan mendapat pengetahuan dari guru ke pelajar. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Itulah yang terjadi di kelas-kelas sekolah kita. tugas guru adalah membantu pelajar mencapai tujuannya. Maksudnya. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi pelajar. CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar dan mendorong pelajar membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. apa manfaatnya. Kontekstual dikembangkan dengan tujuan agar pembelajaran berjalan lebih produktif dan bermakna. pelajar perlu mengerti apa makna belajar. Dalam konteks itu. . bukan mengetahui-nya. Pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and Learning. Sesuatu yang baru (baca: pengetahuan dan keterampilan) datang dari 'menemukan sendiri'.Kontekstual hanya sebuah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil.MENGAPA PERLU PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Ada kecenderungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Dalam upaya itu. Seperti halnya strategi pembelajaran yang lain. Mereka sedar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Dengan begitu mereka memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. dalam status apa mereka. Mereka mempelajari apa yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. dan bagaimana mencapainya. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah kumpulan yang bekerjasama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas .

yang pada akhirnya mempengaruhi cara orang berperilaku. a. dan bergelut dengan idea-idea baru Cara Belajar i· Pelajar belajar dari mengalami sendiri. dan 'bagaimana' ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. iii· Yang penting bagi pelajar tahu 'untuk apa' ia belajar. Pelajar belajar dari mengalami. bukan dari "pemberian orang lain". menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Proses Belajar i. vii· Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki ole seseorang yang terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.KECENDERUNGAN PEMIKIRAN TENTANG BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. dan bukan diberi begitu saja dari guru. vi· Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Untuk itu perlu dipahami. Pelajar mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. sedikit demi sedikit. . Perubahan struktur otak itu berjalan seiring perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan seseorang. tetapi menceerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. ii· Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sempit). strategi belajar yang salah dan terus menerus dipajankan akan mempengaruhi struktur otak. iii. ii. iv Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. Pelajar harus mengkonstruksikan pengetahuan difikiran mereka sendiri. v· Manusia mempunya tingkatan yang berbeza dalam menyilapi situasi baru. Pelajar belajar tidak hanya sekedar menghafal.

. Manusia mempunya kecendrungan untuk belajar dalam bidang tertentu . . dan seorang anak mempunyai kecendrungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. Kesimpulan Pembelajaran kontekstual sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran terbukti sangat efektif dan efisien dalam menumbuh kembangkan atau meningkatkan proses belajar mengajar di kelas. Hal ini ditemukan pada beberapa indikator kegiatan belajar pelajar diantaranya . memelihara atau. belajar yang diatur sendiri. strategi belajar amat penting. vi· Peranan orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara 'yang baru' dan yang sudah diiketahui. berfikir kritis dan kreatif. dan menyedarkan pelajar untuk menerapkan strategi mereka sendiri. bekerjasama. memberi kesempatan kepada pelajar untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. mencapai standar yang tinggi melalui penilaian autentik yang dilakukan. Melakukan hubungan yang bermakna. melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan.iv. vii·Tugas guru memfasilitasi : agar informasi baru bermakna. Pelajar dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. v· Strategi belajar itu penting. Akan tetapi untuk hal-hal yang sulit. mengasuh pribadi pelajar.