PERSATUAN AGAMA ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN SERI INAS BAKAI,KUALA KETIL KEDAH SENARAI AHLIJAWATANKUASA PERSATUAN Pada

mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah)1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, TambahanMo. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakanSenarai Ahli Jawatankuasa Persatuan Agama Islam Sekolah

1

T a h u n A 599816 6151/97 )2 . N a i b P e n g e r u s i Z u r a i n a B t E t i n g ( T a h u n 4 ) (No.Sijil Kelahiran: A 747962 2335/99 )3 . S e t i a u s a h a S a k i r i n B H a r u n ( T a h u n 5 ) (No.Sijil Kelahiran: SB 3 21884 980112-12-5331 )4 . P e n o l o n g S e t i a u s a h a S i t i N o r c a h a y a n i B t M o h d Z a i n i ( T a h u n 5 ) (No.Sijil Kelahiran: A 700673 )5 . B e n d a h a r i A z w i e B K a m a l ( T a h u n 6 ) (No.Sijil Kelahiran: A 661726 6811/97 )6 . P e n o l o n g B e n d a h a r i F a r i d a h B t M a i d i n ( T a h u n 4 ) (No.Sijil Kelahiran: A 758036 4432/99 )7 . P e m e r i k s a K i r a - k i r a I R a s i d i B A s m a r a h ( T a h u n 4 ) (No.Sijil Kelahiran: SB 322575 990612-125345 )8 . P e m e r i k s a K i r a - k i r a I I E l y n n a F l o r i n e a k N y u a k ( T a h u n 3 ) (No.Sijil Kelahiran: AP 73819 00012014-0412 )7 . A h l i J a w a t a n k u a s a 7 . 1 R o s n a h B t O t o k ( T a h u n 6 ) (No.Sijil Kelahiran: A 588902 5122/97 )7 . 2 H a r a n B R u s l a n ( T a h u n 6 ) (No.Sijil Kelahiran: SB 319275 970520-125665 )7 . 3 S a n i a h B t B a h a r ( T a h u n 6 ) (No.Sijil Kelahiran: A 480644 1153/97 )7 . 4 A z m a n B S a i d ( T a h u n 5 ) (No.Sijil Kelahiran: A 711384 5280/98 )7 . 5 A r i p i n B H a r u n ( T a h u n 4 ) (No.Sijil Kelahiran: SB 321885. 990308-125359 )

. S

P e n g e a h a l i

r (

u

s

i

R

a

z

a

m 6 )

l i B (No.Sijil Kelahiran:

Perakuan:Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas a d a l a h mematuhi Subseksyen 6.1.1 dalam Artikel Enam dan perla n t i k a n m e r e k a mematuhi Subseksyen 6.1.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( R A Z A M L I B S A H A L I ) ( S A K I R I N B I N H A R U N ) Pengerusi Persatuan Agama Islam Setiausaha Persa

........Sandakan.......(HUSZARUDIN BIN HAJI HUSSIN)Guru Penasihat Persatuan ...........................................tuan Agama IslamT a r i k h : 1 7 F E B R U A R I 2 0 0 9 T a r i k h : 1 7 F E B R U A R I 2 0 0 9 Pengesahan:Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas d a n perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan PeraturanPeraturan(Perlembagaan) Persatuan Agama Islam Sekolah Kebangsaan Terusan Baru.....