Contoh soal

:
TES SUMATIF SEMESTER II
TAHUN AJARAN ...............................
SEKOLAH DASAR .......................................
Mata Pelajaran

: Bahasa Bali

Kelas

: I (satu)

Hari/tanggal

: Kamis, 27 Mei 2010

Waktu

: 09.30--10.30 (60 menit)

I. Isinin tanda (X) aksara a, b, utawi c di arep pasaut ane beneh!
I KEKUA TEKEN I LUTUNG
Gelisang satua majalan, kondén kenyel koné ia majalan sagét ada ngenah
pondokné I Kaki Prodong kaiter baan abian. Ditu tepukina punyan biu masé. I
Lutung menék di punyan biuné. I Kekua ngantosang di bongkol punyan biuné. Ia
nuléngék ngantosang dumané. I Lutung ngémpok biu mas dadua. Biuné ento peluta
tur maka dadua amaha. Sasubané makelo ia ngantosang, tusing masih baanga
duman, laut ia ngomong.
”Ih Lutung, to kénkén pasubayané ? Kadén sabilang maan tetelu, cai dadua
awake abulih.” Mara dingeha munyi kéto, I Lutung uli di duur nyeréré ngéwérin I
Kekua, laut ngentungin kulit biu agemel.
1. Apa judul satuané ba duur.........
a. I Kekua tekén I Kekua

b. I Kekua tekén I Lutung

c. I Lutung

2. Tepukina pondok kaiter baan………
a. pagehan

b. abian

c. tukad

3. I Lutung menék punyan ………..
a. poh

b. nangka

c. biu

4. I Kekua ngantosang di …….. punyan biuné.
a. samping

b. duur

c. bongkol

5. I Lutung ngémpok biu mas.........
a. tetelu

b. dadua

c. abesik

6. I Lutung ngémpok biu. Biuné ento peluta tur maka dadua............
a. kutanga

b. amaha

c. entunganga

7. Ih Lutung, to kénkén pasubayané. Pasubaya patuh tekén......
a. janji

b. upaya

c. raos

8. I Kakua ngantosang dumané. Dumané patuh tekén........
a. bagian

b. jatah

c. biu

9. Ramé tungkalikan krunané..........
a. mamusuh

b. sepi

c. bawak

10. Tegeh tungkalikan krunané.........
a. éndép

b. majujuk

c. cerik

11. Dadua patuh tekén lelima juang……........
a. patpat

b. dadua

c. tetelu

b. kalih

c. sanga

12. Telu basa Bali alusné ...........
a. tiga

13. Awaké maan biu abulih. Abulih patuh tekén ……...
a. tetelu

b. abesik

c. nenem

b. asiki

c. tiga

b. plekutus

c. duang dasa

b. dueg

c. bagus

14. Dadua basa Bali alusné..........
a. kalih
15.

20,

ené madan angka........

a. siangolas
16. Muridé belog, I Guru.........
a. lengeh

17. Anak ané lacur tusing ngelah ..........
a. pipis

b. umah

c. makejang beneh

18. I Lutung ikutné dawa, I Kambing ikutné.........
a. lantang

b. mabulu

c. bawak

19. I Aming madaar nasi. Madaar raos alusné........
a. ngajeng

b. neda

c. ngamah

20. Ané mabatis patpat, sajaba........
a. jaran

b. bébék

c. céléng

21. Ada anak ané ngeling sigsigan, ngeling ciri anaké..........
a. demen

b. liang

c. Sebet

b. gigi

c. getih

22. Ané mawarna putih........
a. bok

23. Ané lebihan tekén nemnem.......
a. lelima

b. patpat

c. pitu

b. patbelas

c. telulikur

b. daki

c. resem

b. di

c. do

b. bapa

c. I beli

24. Solas, roras, telulas, ……….
a. telung dasa
25. Sampatang kelasé apang…….
a. bersih
26. Ia suba …..jalan masuk.
a. ma
27. Dadong kurenané….......
a. pekak

28. Wilangan pitu ( 7 ), patpat jangin.…….
a. dadua

b. lima

c. telu

b. lelima

c. nem

29. Wilangan limolas : 10 + ........
a. patpat

30. Kedék ia mara baanga pipis. Kedék tungkalikané…..
a. ngeling

b. pedih

II. isinin cecek-cecek betén ené aji pesaut ané beneh!
1. Yen bedak patut nginem ............................................
2. Yen seduk patut ngajeng…. ......................................
3. Bulu ané ada di betén jaguté madan ………………..
4. Bulu ané di betén cunguhé madan…………………….
5. Kuping basa alusné..……………………………………
6. Bok basa alusné…………………………………………
7. Cunguh basa alusné……………………………………
8. Panak siap madan..…………………………………….
9. Panak bébék madan…………………………………….
10. Panak sampi madan.……………………………………

c. demen

LEMBAR JAWABAN
Bahasa Bali / kls I
Nama

: .................................................. Kelas

: .......................

I. Pilihan Ganda
NO

A

B

C

NO

A

B

C

NO

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

II. Uraian
1. ............................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ..........................................................................
6. ..........................................................................
7. .........................................................................
8. .........................................................................
9. .........................................................................
10. ..........................................................................

A

B

C