Η αμία ηνπ

βηβιίνπ ζηε
δσή ηνπ
αλζξώπνπ

το 1817
δνύινο στο Μέριλαντ.

ΦΡΕΝΣΕΡΙΚ ΝΣΑΓΚΛΑο

Γεννήθηκε

Αγσλίζηεθε γηα ηελ
θαηάξγεζε ηεο
δνπιείαο, αζρνιήζεθε
κε ηελ πνιηηηθή θη
έγηλε ζύκβνπινο ηνπ
Αβξαάκ Λίλθνιλ.

΢ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ
ν Nηάγθιαο ιέεη όηη,
όηαλ ήηαλ κηθξόο, ε
αθέληηζζά ηνπ ηνύ
έκαζε ηελ αιθάβεην.
Είρε αξρίζεη λα ηνπ
καζαίλεη θαη κεξηθέο
απιέο ιέμεηο, όηαλ ν
αθέληεο ηνπ αλαθάιπςε
ηη ζπλέβαηλε.

Έμαιινο από ζπκό,
απαγόξεπζε ζηε γπλαίθα
ηνπ λα ζπλερίζεη λα
δηδάζθεη ηνλ κηθξό . Σν λα
καζαίλεη θαλείο έλα δνύιν
λα δηαβάδεη ήηαλ θαη
παξάλνκν θαη επηθίλδπλν,
ηεο είπε. «Πνηέ πηα δελ ζα
ήηαλ θαιόο γηα δνύινο.

Θα γηλόηαλ ακέζσο
απείζαξρνο θαη δελ ζα
είρε θακηά αμία γηα ηνλ
θύξην ηνπ. Ούηε και ζηον
ίδιο θα έκανε καλό κάηι
ηέηοιο, αλλά πολύ κακό.
Θα ήηαν πάνηα
δσζαρεζηημένος και
δσζηστής»

Από εθείλε ηε ζηηγκή»,
δηεγείηαη ν Νηάγθιαο,
«θαηάιαβα πνηνο ήηαλ ν
δξόκνο πνπ νδεγεί από ηε
δνπιεία ζηελ ειεπζεξία...
Παξόιν πνπ ήμεξα πόζν
δύζθνιν είλαη λα κάζεη
γξάκκαηα θαλείο ρσξίο
δάζθαιν, δελ έραζα ην
θνπξάγην κνπ. Σν έβαια
ζθνπό λα κάζσ λα
δηαβάδσ κε θάζε ζπζία».
«

Ο κεγάινο θπζηθόο Αιβέξηνο
Ατλζηάηλ, πνπ γελλήζεθε ζηελ
Επξώπε, είλαη γηα κέλα έλαο αθόκα
ήξσαο. Όηαλ ηνλ ξώηεζε θάπνηε ε
κεηέξα ελόο παηδηνύ κε ηαιέλην
ζηα καζεκαηηθά ηη ηε ζπκβνύιεπε
λα θάλεη γηα λα βνεζήζεη ην γην ηεο
λα γίλεη κεγάινο καζεκαηηθόο, ν
Ατλζηάηλ ηεο απάληεζε: «Να ηνπ
δηαβάδεηε ηνπο αζάλαηνπο παιηνύο
κύζνπο - λα πινπηίζεηε ηε
θαληαζία ηνπ».

Μηα ηξίηε κεγάιε Ακεξηθαλίδα, ε πνηήηξηα
Έκηιη Νηίθηλζνλ έγξαςε:

΢ε ηόζεο ρώξεο καθξηλέο, θαλέλα πινίν
δε καο πάεη, όπσο ην βηβιίν.
Άινγν θαλέλα -θη αο ηξέρεη ζα βνιίδαδελ θαιπάδεη όζν ην πνίεκα ζηε ζειίδα.
Σέηνηα ηαμίδηα σο θαη νη πην θησρνί
εύθνια κπνξνύλ λα η' απνιαύζνπλ.
Αλέμνδν η' ακάμη -αλ ην πξνθηάζνπλπνπ θνπβαιάεη ηελ αλζξώπηλε ςπρή.

Γηα ηνλ Νηάγθιαο , ην
δηάβαζκα ήηαλ ν δξόκνο
πνπ ηνλ νδήγεζε από ηε
δνπιεία ζηελ ειεπζεξία θη
όηαλ ειεπζεξώζεθε,
ξίρηεθε ζηνλ αγώλα γηα
ηελ απειεπζέξσζε όισλ
ησλ αλζξώπσλ πνπ ήηαλ
δνύινη.

Γηα ηνλ Ατλζηάηλ, νη
ηζηνξίεο ήηαλ ην κέζν πνπ
ηνλ βνήζεζε λα
θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία
ηνπ θαη ηνπ γελλήζεθαλ
εξσηήκαηα γηα ηε θύζε θαη
ην ζύκπαλ πνπ ζε θαλέλαλ
σο ηόηε δελ είραλ πνηέ
γελλεζεί.

Ο θόζκνο αλήθεη ζηνπο
αλαγλώζηεο. Μέζα από ηα
βηβιία κπνξνύκε λα πάκε
όπνπ ζέινπκε - ζε ρώξεο
παληνύ ζηε γε ή ζε καθξηλνύο
πιαλήηεο. Με ην δηάβαζκα
κπνξνύκε λα κάζνπκε ηα
κπζηήξηα ηεο θύζεο.
Μπνξνύκε αθόκα λα κάζνπκε
ηη έρνπλ ζηελ θαξδηά θαη ζην
λνπ ηνπο νη άιινη. Θεζαπξνί
νιόθιεξνη καο πεξηκέλνπλ.
Αξθεί λ' αλνίμνπκε ηα βηβιία
θαη λα γπξίζνπκε ηηο ζειίδεο
ηνπο.

Γηα ηελ Έμιλι Νηίκινζον, πνπ
ζπάληα έβγαηλε από ην ζπίηη
ηεο, ηα βηβιία ήηαλ θαξάβηα, ε
πνίεζε ήηαλ άινγν πνπ
θάιπαδε, ην δηάβαζκα ήηαλ ν
ηξόπνο πνπ ηαμίδεπε όπνπ
ήζειε θαη ε νκνξθηά πνπ
ζπλάληεζε ζην δξόκν ηεο
έθηαζε σο εκάο κε ηηο ιέμεηο
πνπ έγξαςε.