CAWANGAN/BIRO/CAWANGAN

:
Aspek
Kepimpinan
(Leadership)

Item
1. Membawa Visi dan Misi yang jelas.
2. Penugasan yang baik.
3. Kemampuan menggarap ahli kumpulan/bangunkan
potensi.
4. Ketegasan.
5. Keterbukaan menerima pandangan.
6. Menguruskan konflik dengan baik.
7. Membina kebersamaan (ownership).
8. Keyakinan diri dan integriti.
9. Memupuk budaya kecemerlangan.
10.Komunikasi yang berkesan.

Kerja
Kumpulan
(Teamwork)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mesyuarat
(Meeting)

Jelas Visi dan Misi organisasi.
Jelas strategi organisasi.
Skop kerja yang jelas.
Komitmen ahli kumpulan.
Menyiapkan tugasan pada masanya.
Kerjasama antara ahli.
Boleh diharap (reliablility).
Kesefahaman antara ahli.
Keputusan dibuat setelah mendapat pandangan
semua ahli.
10.Semua ahli menyumbang secara sama rata (equal
contribution).
11.Menguruskan perbezaaan (sikap, pandangan, etc)
dengan baik.
12.Mendengar secara aktif (memberi respon) dalam
perbincangan.
13.Memberi komen dan kritikan membina terhadap
tugasan ahli.
14.Saling belajar antara ahli kumpulan.
15.Kualiti kerja ahli kumpulan.
1. Kekerapan mesyuarat.
2. Tempoh masa.
3. Disiplin mesyuarat.
4. Agenda yang jelas.
5. Fokus terhadap agenda.
6. Catatan minit yang baik.
7. Follow up yang berkesan terhadap perlaksanaan.
8. Persediaan yang baik (oleh ahli) sebelum mesyuarat.
9. Budaya perbincangan yang aktif dan baik.
10.Pandangan semua ahli diambil kira dan
dibincangkan.

`
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/50
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5

/75
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/50

JUMLAH SKOR
Komen dan cadangan:

/175

.......................................................................................................................................... ......................................................... ...........CAWANGAN/BIRO/CAWANGAN : ......................................................................................................................... ............................................................................................... ..... ...................................................................................................................................................... ............................................................