P. 1
The First Tamil Book on Behavioral Economics

The First Tamil Book on Behavioral Economics

|Views: 1,039|Likes:
Published by blsubramani25

More info:

Published by: blsubramani25 on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2013

pdf

text

original

ÏûL U²Ràm úLô¥ ìTôÙm

A Common Man’s Guide to
Behavioural Economics

?

P. TôXÑlWU¦

2

NUolTQm

ULôL® TôW§Vôo

J. ¡ÚxQêoj§

ùT¬Vôo D.úY.Wô

Nassim Nicholas Taleb,

Rakesh JhunJhunwala

Su±dϬVYoLs

§Ú. S. Wô_ô (Th¥Uu\l úTfNô[o)
§Ú. úNôU. Ys°VlTu (GÝjRô[o)
§Ú. R. º²YôNu
§Ú. M.S. SôLWô_u
§Ú. G. ÕoLô ©WNôj
§Ú. S. £YÏÚSôRu
§Ú. G. U¦LiPu
§Ú. R. Tôi¥Vu
§ÚU§. B. YôuU§
§ÚU§. K. RVôs lÃj§
§Ú. B. ùNiTLùTÚUôs

Utßm

Cuû\V Yô]m YûXlé
Nd§ YôPûL èp ¨ûXVm, ùSpûX

3

The word experience in English means ‘ to go through’ - to go

through a thing. And when you ‘go through’, there must be no memory of

what you have been through; otherwise you are not through the experience.

We do not go through any form of thought or feeling. If we don’t go right

through it, it must leave no mark, no imprint. That imprint, that mark, that

memory directs the next experience, shapes the next experience. We have a

thousand experiences, and each experience leaves a mark, and that mark

leaves the memory which recognizes the next experience, and so shapes that

experience, conditions it so that the mind becomes more and more

conditioned by the past. So one discovers as one takes this journey for one

self that every form of experience has its own limitation. We have had

thousands and thousands of wars; we have had millions of years of sorrow,

and we are not free from it. So one wonders if experience teaches anything at

all psychologically, or it only toughens the mind, makes the mind more dull.

- J. Krishnamurti

4

ϱl×

1. CkRl ×jRLjûR Yô£lTYoLs ØRp SôuÏ RûXl×Lû[

ØR Ûm LûP£ êuß RûXl×Lû[ Cߧ«Ûm Yô£dL

úYiÓm. Ut\T¥ CûP«p Es[Yt±û] GkR Y¬ûN«Ûm

T¥jÕd ùLôs[Xôm.

2. ùTÚmTôXô] Ød¡Vd LÚjÕLs GpXôm ùY°SôhÓ

A±OoLû[Ùm AYoLÞûPV BWônf£ Ø¥ÜLû[Ùm NôokÕ

CÚlTRôp SUÕ SôhÓ A±OoL°u LÚjÕdLû[Ùm LY]j§p

ùLôsÞm ùTôÚhÓ BeLôeúL ùTôÚk§ YÚm £X Ï\sLs

UhÓm

LhPm

Lh¥d

LôhPlThÓs[].

YZdLUôL

EûWVô£¬VoLs ûLVôiÓs[ ùTôÚ°úXô, ãZ úXô CpXôUp

úYߣX CPeL°p Ntß ®X¡V úLôQeL°p Ï\sLs

ûLVô[lThÓs[ûR JjÕd ùLôs[ U]m CpXôRYoLs,

AYtû\ ®hÓ®hÓj ùRôPokÕ T¥dLXôm.

3. Ut\T¥

ùY°lTûPVô]

®UoN]eLs

Au×Pu

YWúYtLlTÓ¡u\].

B£¬Vo

P. TôXÑlWU¦

blsubramani25@gmail.com

Price : Forward to 101 Friends

Copy writes to

____

P. Balasubramani, M.E. MBA, Ph.D.,

147 A10, Sathya Nagar 7th

Street,

Usilampatti – 625 532

Madurai District

5

A¦kÕûW

(§Ú. S. Wô_ô, Th¥Uu\l úTfNô[o)

Lpí¬«p Y¦L®Vp UôQY]ôn Sôu T¥jR LôXj§p

GeL[Õ ùTôÚ[ôRôW úTWô£¬Vo ØÝdL ØÝdL Be¡Xj§úXúV

YÏlùTÓlTôo. AYWÕ Ö²SôdÏ Be¡X EfN¬lTôp, ‘Uôpjç³Vu

§V¬Ùm’, ‘¸ÉµVu §V¬Ùm’, Gu A±ÜdÏ GhPôUp AlTôúX ¨uß

úTô«].

Y¦L®Vp, ùTôÚ[ôRôWm úTôu\ ‘Y\iP’ TôPeLû[d

ùLôgNm LtTû] LXkÕ, ÑûY áh¥, Au\ôP YôrdûLúVôÓ

ùRôPo×TÓj§

VôWôYÕ

ùNôp jRW

UôhPôoL[ô?

G]

AlúTôùRpXôm Sôu He¡«Úd¡ú\u.

CjRû] LôXeL¯jÕ Gu TôoûY«pThP úTWô£¬Vo

P. TôXÑl©WU¦ AYoLs GݧÙs[ ‘ÏûL U²Ràm úLô¥ ìTôÙm’,

Gàm CkRl×jRLm Gu HdLk ¾ojÕ CRVe LYo¡\Õ.

‘¨§f ùNV Vp’ (Behavioural Economics) Gàm E[®Vp NôokR

ùTôÚ[ôRôWf £kRû]Ls Tt± ùN±Yô] Rª¯p ªL ®¬YôL, ùYÏ

G°ûUVôL CkèXô£¬Vo úTÑ¡\ôo.

‘TQm TjÕ ùNnÙm’, GuTo. CYúWô TQjûR TôÕLôdLf

ùNnÙm ‘TjÕd LhPû[’Lû[ C§p Rk§Úd¡\ôo.

Gu]Rôu

A§SÅ]

SôL¬LeLû[

Cuû\V

U²Ru

AûPk§ÚkRôÛm,

TQjûRd

ûLVôÞY§p

AYàdÏsú[

B§Yô£Vô] ÏûLU²R²u ÏQeLú[ úUúXôe¡ ¨t¡u\]

GuTûR Ckè p BRôWeLú[ôÓ ®[dÏ¡\ôo úTWô£¬Vo

TôXÑlWU¦ AYoLs.

6

GÓjÕdLôhÓLs CûP«úV ª°W, CÚTÕ Aj§VôVeL°p £ß

£ß LhÓûWLs, ùLôgNm úY¥dûLVô] RûXl×L°u ¸r AûUkÕ

Yô£lTRtÏ ®ß®ßlTôn Es[].

‘£±Vôo ChP ùYs[ôûU ùYû[gNôÛm ûL áPôUt úTôYÕ’

úTôX, ‘£k§dLôUp ùNnÙm ØRÄÓLÞm ANÛdúL BTjRôn

Ø¥VXôm’, G] SûLfÑûY CûZúVôP GfN¬d¡\ôo CkèXô£¬Vo.

ReLjûR ¡úXô LQd¡p LÝj§p Uôh¥d ùLôiÓ

§¬YÕ, §ÚPû] ÅhÓdÏs AûZjÕ ®ÚkÕ ûYdÏm

ùNVp…

TeÏf NkûRúVô úWôúP«pXô FÚdÏ Lôtú\«pXôR

PVo Uôh¥V Yi¥«p ªL úYLUôLf ùNpYÕ úTôp

çd¡j çd¡l úTôPd á¥VÕ.

ULôTôWRd Lôl©Vm ØRp ULôL® TôW§ YûW GjRû]úVô

CXd¡VeLû[ úUtúLôs LôhÓm Ckèp E[®Vp RjÕYeLû[Ùm

AX£ BWôn¡\Õ.

×jRLj§u úTôd¡p ùRuTÓm ùTôÚjRUô] §ÚdÏ\Þm ARu

®[dLØm Yô£lTYodÏd áÓRp úTô]v.

Ckèp JÚ A¬V ØVt£. CRu BdLj§tLôL §Ú. P.

TôXÑlWU¦ AYoLs BWônk§ÚdÏm EX¡u Øu]¦ ùTôÚ[ôRôW

CVp ×jRLeL°u Th¥Vp ®VdL ûYd¡\Õ.

TeÏf NkûR ØRÄÓLs ùRôPe¡, TQj§û]l TôÕLôjRp

YûW, T¥jRYodÏm TôUWodÏm ®[eÏm YiQm úT£Óm CkR èp

×jRLf NkûR«p ®tTû]«p ùYuß ØR Pm ©¥dL YôrjÕ¡ú\u.

Au×Pu

7

S. Wô_ô

Sh×ûWLs

§Ú. úNôU. Ys°VlTu,

GÝjRô[o (As[ As[l TQm)

Your book ‘Kulkai Mainthanum…’ is good. It is simple and easy to

read. It is explaining very important aspects of investing in stock market in a

very lucid way. A new addition to the Tamil world. Congrats. My best wishes.

Regards

Dr. G. Manikandan,

H.O.D. of Mech. Dept.

Vellammal College of Engg., Madurai.

TQm Tt±V TX UWTô] U§lÀÓLû[ EûPdL GÓjR

ØVt£Ls Su\ôLÜm, ùYt± AûPY]YôLÜm AûUkÕs[].

¨û\V èt-ϱl×Ls CÚkR úTô§Ûm ×jRL Yô£l©tÏ

CûPëß HtTPôYiQm, ªL CVpTôL YkÕs[].

____

Prof. R. Srinivasan, M.E., Ph.D.,

Mechanical Engg., Dept.

RVS College of Engg.,

Dindigul

G°V GÝjÕ SûPÙm, ÑYWôvVØm CÚd¡u\Õ. Behavior Il
Tt±V ®`VeLs Su\ôLúY ׬¡u\Õ. ARtÏ GÓj§Úd¡u\
ERôWQeLÞm G°ûUVôLúY ®[eÏ¡u\Õ. קV ØVt£«p CkR
A[®tÏ Yk§ÚlTúR ùYt±Rôu. TôWôhÓdLs.

8

M. Natarajan,

Branch Manager,

State Bank of India,

Mahendragiri.

ùTôÚ[ôRôWj§u Y¯VôL Yôr®u ¨j§V ¨RoN]eLû[ GÓjÕ

ûYdÏm TôXô®u TôeÏ Rªr GÝjÕX¡p JÚ ×§V ØVt£.

K.M. Balaji, M.E.,

Junior Telecom Officer,

BSNL,

Chennai.

Definitely this book is a must read for all who want to become

financially intelligent. It outlines the general view of a common man about

money and explains why it is so. It gives an awareness of our discrepancies

within our behaviour when handling money and the emotions behind them.

Realising the emotions itself seems to be the remedy for the discrepancies.

Good work indeed.

Mr. M. Rajesh Murugan

Business Manager,

Force Motors Ltd.,

Chennai.

Book is really excellent. I strongly feel 3 to 4 books were made as one.

It’s fully loaded. Best of Luck for its commercial hit.

9

ùTôÚ[PdLm

Y.Gi

RûXl×

TdL Gi

1

¨§fùNV Vp – JÚ A±ØLm

10

2

B\ôYÕ A±Ü

20

3

ù_ÚNXj§p úRôu±V ×Vp

29

4

L§ûWl ©Óe¡®hÓd Lû[dÏ ¿oTônfÑ

33

5

JÚ Tôû] úNôtßdÏ

38

6

¡QtßjRYû[

44

7

U]§p ®ÝkR ®ûR

50

8

Sôn®t\ LôÑ ÏûWdÏm

57

9

ÏhûPûVd ÏZlTôúR

61

10

Sôu GݧV Tôh¥p Ït\Uô?

72

11

ùNdÏ UôÓLs

78

12

LôdûLd ÏgÑ

82

13

AYu AlT¥jRôu

88

14

EXúL UôVm

94

15

úStß Cuß úStß

105

16

Gu ÁÕ Ït\ªpûX

112

17

ùYt±Vô[oLs LûR

117

18

êû[dÏs úYûX

125

19

Vôû]fNe¡

135

20

TjÕd LhPû[Ls

141

10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->