RANCANGAN PELAJARAN 2011 MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU TAHUN : EMPAT

MINGGU/ TARIKH

TAJUK 1.1

ISI KANDUNGAN Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

HASIL PEMBELAJARAN 1.1 Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. Aras 2 (i) Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. Aras 3 (i) Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan

TARIKH DISEMPURNAKAN (Beri kenyataan sekiranya lewat)

1 3- 7 Januari

Keluarga Bahagia

7 Januari 2010

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

5.2 Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul. 8.1 Aras 1 (i) menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 1.4.1 7.5.1

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

PKJR Jalan Bersendirian

1.4 4.2 7.5

2 10 – 14 Januari

Hargai Pengorbanan Ibu

2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

2.1 Aras I (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. 5.2 Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul.

14 Jan

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

6.1 Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut sunan perkataan. 6.2 Aras 1 (i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan 1.4.1 7.5.1

8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

PKJR Jalan Bersendirian

1.4 4.2 7.5

3 17 – 21 Januari

Membantu Amalan Terpuji

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.

1.1 Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca 2.1 Aras I (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Aras 3 (i) Membina ayat majmuk dengan kata hubung. 8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. 8.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 1.4.1 1.6.1 7.5.1

21 Jan

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

PKJR Cabaran Pejalan Kaki

1.4 1.5 1.6 7.5

4 24 – 28 Januari

Pendidikan untuk Masa Depan

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

1.2 Aras 1 (i) Mengenal dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. 3.2 Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengn memberikan alasan yang sesuai. Aras 2 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. 3.3 Aras 1 (i) Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi, ayat dan gaya yang sesuai. Aras 3 (i) Membentang pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yangbertatasusila. 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks 8.3 Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. 1.4.1 1.6.1 7.5.1

28 Januari

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam aktiviti yang terancang.

5.1 Membaca kuat perkataan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

PKJR Cabaran Pejalan Kaki

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 1.4 1.5 1.6 7.5

5 31 Jan – 04 Februari

Cerita Datuk

2.1

Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

2.1 Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks . 5.2 Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca 11.1 Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 3.1.1 3.1.2 3.1.3

04 Februari

5.1

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

11.1Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

PKJR Jadilah Pengguna Jalan Raya Yang Berdisiplin

3.1

6 7 14 - 18 Februari Tahniah, Abang

07 – 11 Februari 2010 - TAHUN BARU CINA
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 2.1 Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita Aras 2 (ii) Menyampaikan renteten peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8.2 Aras 3 (i) Menulis karangan prosa.

18 Februari

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.

8 21- 25 Feb

Pemimpin Kecil di sekolah

1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

1.2 Aras 2 (i)
Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Aras 3 (i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 2.2 Aras 1 (i) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul.

25 Feb

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

3.2 Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan sesuai. Aras 2 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar 8.2 Aras 2 (i)
Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk 3.1.1 3.1.2 3.1.3

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

PKJR Jadilah Pengguna Jalan Raya Yang Berdisiplin

3.1

9

28 Feb - 04 MAC UPPM 1

10 07 – 11 Mac

Perhimpunan Mingguan

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

1.4 Aras 2 (i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai.

11 Mac

2.2 Aras 1 (i) Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 3.2 Aras 1 (i) Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Aras 2 (i) Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Aras 3 (i) Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks 5.2 Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 8.4 Aras 1 (i)

3.2 Menghurai maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.

3.1

PKJR
Perbeaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan raya

Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk 3.1.1 3.1.2 3.1.3

12 – 20 Mac 11 21 – 25 Mac
4.1

- CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1
Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 4.1 Aras 1 (i) Mengamati topik perbincangan yang relevan. Aras 2 (i) Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan.

Nasihat Guru

25 Mac

4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk

4.2 Aras 2 (i)
Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina.

5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 8.2 Aras 3 (i) Menulis karangan prosa.

dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. 8.4 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. 11.1 Aras 1 (i) Meneliti perkarayang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. 3.1.1 3.1.2 3.1.3

PKJR
Perbeaan antara Undang-undang dengan Peraturan Jalan raya

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. 3.1

12 28 Mac – 01 April

Hari Kantin

1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

1.3 Aras 1 (i) Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 (i) Mendengar, menerima dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul, cepat dan tersusun. 1.6 Aras 1 (i) Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas. Aras 1 (ii) Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 2 (i)

01 April

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. 8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 2.1.6 7.1.3

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.

PKJR
Melintas Lebih Sukar Daripada Yang Disangka

2.1 7.1 7.3

2.2 Melaporkan sesuatu perkara

2.2 Aras 2 (i)

13 04 – 08 April

Gerai Manakah yang Tercantik?

dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Menyampaikan sesuatu maklumat penting tentang sesuatu perkara. 6.1 Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Aras 2 (i) Meneliti halaman kandungan dan synopsis prakata untuk mendapatkan maklumat 7.1 Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. 8.4 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan 2.1.6 7.1.3

08 April

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.

PKJR
Melintas Lebih Sukar Daripada Yang Disangka

2.1 7.1 7.3

14 11 – 15 April

Pertunjukan Seni Mempertaha nkan Diri

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

2.2 Aras 2 (i) Menyampaikan sesuatu penting tentang sesuatu perkara. 3.1 Aras 1 (i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas. 6.1 Aras 3 (i) Meneliti glosari dan bibliografi untuk untuk mendapatkan maklumat.

15 April

6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.

8.3 Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.4 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. Aras 1 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan 7.1.6 7.3.2. 7.3.3 7.4.1

PKJR Berfikir Sebelum Melintas

7.1 7.3 7.4

15 18 – 22 April

Awas, Banjir

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai.

1.2 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (ii) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. Aras 3 (i) Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat. 4.4 Aras 1 (i) Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.3 Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 7.1.6 7.3.2. 7.3.3 7.4.1

22 April

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 7.1 7.3 7.4

PKJR Berfikir Sebelum Melintas

16 25 – 29 April

Tragedi

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi, dan nada yang sesuai. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

1.1 Aras 1 (i) Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca 1.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan. 5.5 Aras 3 (i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6.3 Aras 1 (i) Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 8.4 Aras 2 (i) Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. 5.1.1 5.1.2. 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

29 April

8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.

PKJR Cermat dan Selamat

5.1

17 02– 06 Mei

Utamakan Keselamatan

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

6.3

Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

4.4 Aras 1 (i) Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 6.3 Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. 8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8.4 Aras 3 (i) Membina perenggan yang kohensif dengan ayat topik dan ayat huraian. 10.2 Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan dan tanda baca dalam teks. 11.2 Aras 1 (i) Mengecam malumat yang terdapat dalam teks. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 5.1.1 5.1.2. 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6

06 Mei

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. 5.1

PKJR Cermat dan Selamat

18 09 - 13 Mei

Melawat ke Muzium Negara

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat.

1.5 Aras 1 (i) Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Aras 1 (ii) Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan. Aras 1 (iii) Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. 7.1 Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. 10.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 3.1 Aras 1 (i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas.

6

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

PKJR Topi Keledar

6.3

19 16 - 20 Mei

Tun Syed Nasir

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

20 Mei

5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

5.2 Aras 1 (ii) Menceritakan isi bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6.2 Aras 1 (i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. Aras 3 (i) Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre. 8.3 Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

9.2 Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5

PKJR Topi Keledar

6.3

20

23 – 27 Mei - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN (UPPM 2) 28 MEI - 12 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN

21 13 – 17 Jun

Rendang Daging

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

3.1 Aras 1 (i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi penting dengan jelas. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 (ii) Menerangkan makna perkataan, frasa dan ayat. 8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 2 (i) Menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana.

17 Jun

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

PKJR Peraturan Berbasikal

10.2 Mengedit dan hasil penulisan. 5.1

memurnikan

10.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5

22 20 - 24 Jun

Pengalaman di Gunung Machinchang

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.

1.4 Aras 1 (i) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 (ii) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 1 (iii) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Aras 2 (i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 10.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 10.3 Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 5.1.6

24 Jun

10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 5.1

PKJR Peraturan

Berbasikal

5.1.7 5.1.8 5.1.9 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 2.1 Aras 1 (i) Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 5.2 Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

23 27 Jun - 01 Julai

Pengalaman di Sandakan

01 Julai

5.2

Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

6.2 Aras 1 (i) Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. 10.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. 10.3 Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 1.4.1, 1.4.7, 1.6.3, 1.6.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

PKJR Bahaya Semasa Berbasikal

1.4 1.6 5.1

24 04 – 08 Julai

Perjalanan dengan Kereta Api

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan ermintaan.

1.4 Aras 1 (i) Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 (ii) Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. Aras 1 (iii) Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Aras 2 (i) Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Aras 3 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. 5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Aras 3 (ii) Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. 8.6 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan, isi dan penutup. Aras 2 (i) Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutupan yang bersesuai an dengan tajuk. Aras 3 (i)

08 Julai

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format

PKJR Bahaya Semasa berbasikal

5.1 6.3

5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.9, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5

25 11 - 15 Julai

Pertandingan Perahu Layar

1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

1.4 Aras 3 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan

15 Julai

3.1 Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperlukan dengan ayat yang tepat. 4.1 Aras 2 (i) Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 5.1 Aras 2 (i) Membaca dan memahami perbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan kepada intonasi berdasarkan tanda baca. 11.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks.

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

PKJR Pengangkuta n Awam di Malaysia

6.1 9.1

9.1.1, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.7

26 18 - 22 Julai

Majulah Sukan untuk Negara

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dgn menggunakan kata, istila, frasa ayat yg tepat dan laras bahasa yg sesuai.

3.1 Aras 3 (i) Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperlukan dengan ayat yang tepat. 4.2 Aras 1 (i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara

22 Julai

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

6.5 Aras 1 (i) menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 7.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca.

8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.

8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 , 9.1.4, 9.1.5

PKJR Penumpang yang Selamat dan Bertanggung jawab 27

9.1

25 – 29 Julai UPPM 3
2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 2.1 Aras 2 (ii) Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. 2.2 Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara.

28 01 – 05 Ogos

Sukan Mengharum kan Nama Negara

05 Ogos

4.2

6.5 Aras 1 (i) menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan

daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusa 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 8.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan penanda wacana. 10.3 Aras 2 (i) Mencatatkan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 3 (i) Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. 11.2 Aras 2 (ii) Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 , 9.1.4, 9.1.5

10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca.

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

PKJR Penumpang yang Selamat dan Bertanggung jawab 29 08 - 12 Ogos Peristiwa di Ladang Kelapa

9.1

2.2

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

2.2 Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan

12 Ogos

Sawit

4.4

Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

8.3 Menulis Perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas. 9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohensif. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 10.1

4.4 Aras 3 (i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Aras 3 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat ayat yang jelas 8.3. Aras 2 (i) Menulis ayat dengan tulisan berangkai. 9.3 Aras 1 (i) Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.

10.1 Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 10.1.3, 10.1.6

PKJR Utamakan Keselamatan

30 15 - 19 Ogos

- Kelapa Sawit - Hasil Pertanian

1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

1.6 Aras 3 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

19 Ogos

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

5.1 Aras 3 (i) Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menari.

9.1

Mengimlak (mengambil rencana) teks yang diperdengarkan.

6.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan. Aras 2 (i) Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca. 9.1 Aras 1 (i) Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2 (i) Menulis pelbagai ayat yang diperdengarkan.

Aras 3 (i) Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar atau dibaca. 10.3Aras 1 (i)

9.2 Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik.

PKJR

Mencatatkan idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. 10.1.3, 10.1.6 10.1 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik, jelas dan teratur. 2.1 Aras 3 (i) Mempersembahkan cerita dengan sebutan, intonasi dan penghayatan yang sesuai. Aras 3 (ii) Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. 3.3 Aras 2 (i) Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. 5.2 Aras 1 (i) Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. 6.2 Aras 2 (i) Mengenal pasti kata, frasa, peribahasa dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. 7.1 Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan

Utamakan Keselamatan 31 22 - 26 Ogos

Monyet yang Pintar - Pak Senik Insaf
-

26 Ogos

3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam aktiviti yang terancang. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan

persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

grafik dan bukan grafik. 11.3 Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 1 (ii) Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks. Aras 2 (i) Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengenal pasti persoalan. Aras 3 (ii) Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 3(iii) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 10.1.2 , 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8

PKJR Keselamata di Jalan Raya

10.1

27 Ogos – 04 Sep 2010 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER KEDUA

32 05 – 09 Sep

Apai Saloi

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 8.2 Membina dan menulis ayat

4.1 Aras 2 (i) Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 5.1 Aras 1 (i) Membaca perkataan dan frasa yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

09 Sept

tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

8.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. Aras 3 (i) Menulis karangan prosa. 11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 (i) Mengulas perkara yang menarik dalam karya. 11.2 Aras 2 (ii) menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 11.3 Aras 1 (i) Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 1 (ii) Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks. Aras 2 (i) Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengenal pasti persoalan. Aras 3 (ii) Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Aras 3(iii) Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. 10.1.2 , 10.1.3, 10.1.4, 10.1.8

11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. 11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa.

PKJR Keselamata di Jalan

10.1

Raya

33

12 – 16 SEPT UPSR / UJIAN BULANAN
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan 2.2 Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara 4.3 Aras 2 (i) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu tajuk perbincangan. 4.4 Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. 6.1 Aras 1 (i) Merujuk perkataan dan kamus untuk mencari makna, meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan

34 19 - 23 Sept

Alam Ceria Kita Selesa

24 Sept

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat,

11.2 Aras 1 (i) Mengecam malumat yang terdapat dalam teks.

wacana, nilai dan pengajaran.

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia

1.1

Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 1.1.4, 1.1.5

35 26 - 30 Sept

Bumi Tercemar

2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak laindalam aktiviti yang terancang. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat.

2.2

Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. Aras 3 (i) Membentang pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i)

30 Sept.

3.3

4.4 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 7.2

11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan 11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. 11.2 Aras 1 (i) Mengecam malumat yang terdapat dalam teks. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 11.3 Aras 1 (iii) Mengecam watak yang terdapat dalam teks. 1.1.4, 1.1.5

PKJR Kenali Jalan Raya di Malaysia 36 03 - 07 Okt Pencemaran

11.3 Mengulas karya bukan sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. 1.1

4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam

4.3 Aras 2 (i) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Aras 3 (i) Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan sesuatu tajuk perbincangan. 4.4 Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu

07 Okt

perundingan bagi mencapai kata sepakat.

pendapat. Aras 3 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Aras 3 (i) Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. 7.2 Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran.

8.6 Aras 2 (i) Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutupan yang bersesuaian dengan tajuk. 10.1 Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan.

11.2 Aras 1 (i) Mengecam malumat yang terdapat dalam teks. Aras 1 (ii) Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Aras 3 (i) Mengemukakan pendapat tentang

PKJR Tiba Dengan Selamat - Sireh dan Pengaga - Gamat dan Rumpai Laut

7.5

mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5

37 10 - 14 Okt

1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

1.5 Aras 3 (i) Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan tersirat. 3.1 Aras 1 (i) Mengumpul dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperlukan dengan ayat yang tepat.

14 Okt

5.2 Aras 2 (ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca 6.5 Aras 1 (i) menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Aras 2 (i) Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Aras 3 (i) Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. 7.2 Aras 1 (i)

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada teks sastera dan

bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberi kesan dengan menyatakan sebab 8.6 Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5

PKJR Tiba Dengan Selamat 38 17 - 21 Okt Komet

7.5

4.2

Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

4.2 Aras 3 (i) Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh.

21 Okt

4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara.

4.4 Aras 2 (i) Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat

5.2 Aras 2 (ii) Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. 8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.

8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna.

8.4 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. 8.6 Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 10.1 Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 1 (ii) Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. Aras 2 (i) Mengecam ayat informatif dalam teks. Aras 2 (ii) Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohensif dengan ayat informatif. Aras 3 (i) Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan

PKJR Simulasi Keselamatan Jalan Raya 39 24 - 28 Okt Pertandingan Robotik - Basikal Bestari
3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan

3.1 Aras 2 (i) Menyusun isi penting sesuatu topik. Aras 2 (ii) Mengemukakan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Aras 3 (ii) Membentangkan maklumat yang diperlukan dengan ayat yang tepat. 4.3 Aras 1 (i) Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan.

28 Okt

6.6 Membuat ramalan tentang sesuatu cerita atau berdasarkan maklumat yang diberikan dalam bahan ilmu.

Aras 2 (i) Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. 6.6 Aras 1 (i) Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Aras 1 (ii) Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. Aras 3 (i) Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu 8.4 Aras 1 (ii) Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk. yang diberikan 9.2 Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. Aras 3 (i) Mendengardan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. 9.3 Aras 2 (i) Menyusun maklumat penting yag terdapat dalam bahan grafik

8.4 Membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu perkara. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

9.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohensif. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang

menarik dalam sesuatu karya.

Amali Keselamatan Jalan Raya PKJR Simulasi Jalan Raya 40 41 07 - 11 Nov Hasil ciptaan Sains dan Teknologi
2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 (i) Mengulas perkara yang menarik dalam karya.

31 Oktober - 04 November – PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
2.2 Aras 2 (i) Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas 7.1 Aras 1 (i) Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. 9.2 Aras 1 (i) Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 (i) Mencatat nota dalam bentuk grafik. Aras 3 (i) Mendengardan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.

11 Nov

7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

9.2

Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.

11.1 Menyatakan pandangan

tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 3 (i) Mengulas perkara yang menarik dalam karya

PKJR Simulasi Keselamatan Jalan raya 42 14 - 18 Nov
2.2

Membaca untuk Menguasai Dunia Perpustaka an Awam Desa - Membaca Santapan Minda

Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.

2.2 Aras 3 (i) Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. 4.1 Aras 3 (i) Memberikan respon tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai. 4.2 Aras 3 (i) Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperolehi.

18 Nov

4.1 Mengemukakan idea dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. 5.2 Membaca kuat teks prosa

4.4 Aras 3 (i) Meneliti tawaran untuk membuat pilihan. Aras 3 (ii) Mengemukakan alasan untuk menerima

dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesuatu karya.

atau menolak sesuatu pendapat. 5.2 Aras 2 (i) Membaca lancar bahan sastera dengan gayadan penyampaian yang menarik. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca 6.3 Aras 3 (i) Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca.

8.1 Aras 1 (i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. 8.6 Aras 3 (i) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 11.1 Aras 2 (i) Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.

PKJR Simulasi Keselamatan Jalan raya

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful