P. 1
73 de Scheme Pentru Radioamatori Vol I

73 de Scheme Pentru Radioamatori Vol I

|Views: 457|Likes:
Published by Ilie Grecu

More info:

Published by: Ilie Grecu on Apr 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

Ing. Aurel Sahelcnu i
...;

73 de scheme pentru radioamatori
Vol. I

Ing. Nebolso Rosici ~ i ...;

Nr. 125

i ...; i ...; i ...;
i ,_;

i ...; Editurc tehnice
Bucurosf 1975

Prin prezentarea un or montaje practice de mare utilitate, Iucrarea constituie un indrumar atit pentru radtoemelerti im;:epatori care fili ~nitiazli ptima t;oIl5tructiel cil $1 penqa c..et mai avansati, in vsderea com'r!Ietfirti statulor 101' CU diverse a..cesorit moderne, care sa mareesca operatlvftatca ~i grad'lll de uUlitate ale acest ra, Volurnul ]01 !ucriitiJ, cupr.furle 73 de scheme de oscilatoare, ,exci1ato,are, :miX.ere, ampli1icatoare de AF :;;i lUI, convertoere, receptoare pent.u bellzUe de rarhoamntor l, accesorii perrtru radiorecep-

Preta/a

tuti rodiaat'nct/ori,
,,·Ilnicicnilor. cursanitlor

tncrore«

de fn/a se ocireseazd unui

fi:.illd acc;e:sibila.

cere fnrg de citieievllat, studetitilor,

toare.
Schemele prezentate pot Il realizate ell piese st maletime ce pOL fi procurate de radioamatou san po t Ii conslruile cu rnijleace proprii. Lucrarea se ~dreseaia ~Ilui cere larg de cadioamatori, prezentind scheme de diverse g.ade de compJexita teo

tuturoi

i.nrte

celot ce Jndragesc lehnica radio si ~i peitec 0 din tlinpul Tor Jiber In toara$T(I tuburilor electro-

cercivtlor radio, etectroulstilor

rQrUoJcQI1Atn.etor'ilar

.'if experiI):tentdtorilor, 5i 'in qeneral

ControJor ~liij] liltc: lng. SINU ZAIv.I.l::mESCU Redactor : il'lg. CQNST.ANTIN M1NEA Tehnoredactor : ELLyaORUN Coperta serll!i: c"ONSTANT1N GULOTA.

a acestora. Jntoct)Jit urtn stnletizarea unor <rlietne, in mare masurd ined:f.te, multe din ele; .fUnd roell/ 1 unor expe ri1ll8ntml'i pe parcursu; ullci (lct1vitati de "0 de ani de rcuilotunatoiisrn. A.5Cl GUm 01'(110. si lltlu}, Iucuue« cuptisuie 146 de ',(heme, tnnlte dintre ele prezentate in mol taulte vorunte, ce aeoperd tiomeniul de tnteres 01 radioomotoril'vlateHclilJl

Idee si a tronxistocretor. Cartet: 1$; propone, prin prezemoreo utier montaje tvoctice de mare 1 itiiitaie, sa constitute IJn indrumiiior ul i! perUl'Il mdioiunatortt Incepc'ilori care 1$i initiaza urima construct!« radio, ell si pentru eei mM aVonsati, in de reo comptetarli staliiloJ lor ell diverse ustanst!« si accesor il motieine ewe sa mareascCi operotivttate« $i gra\ l

,'1/1 de utllltuie

este

I,,,

Bun de trpnr : 05.02.1915~ Coli .de tipar: 81 5 pldn~e. TIUlI : 54 Orul+'90~pla.l:e brO$atec; c.z, &21'.391, )nlT~IlJ'il!lIer~1I ~'oIlN4fidl "BiJ.na.I" , 'I'imisoara QllC,l ,.i.rudll(ui 11T,1. Repllblka Soclalistil'

ltomiinia.

I\II,ontaje!e suu prez~f}'ate grq4at, de ''! t:jlmplu la comin voriame ce tilrif2eOZQ crIll tuburi eteatronice eli :,j clemente seiniconductoore. Scliemete prr;zentate pot if reali2.clte 1n general eu J,iesc si ttiaterlalc ce pol fi trrocurate de rad.ioamatori din Itlra sau pot i1 conslwite ell uttiloace otoprii. Unele scheme, 'in care sint prevr'iznte 'ttanzistoore de t onstructie speciolii sou citcuite integrate, sint prezeti/JII.';,

tvle, emitfitoarE'!Je si occesorille acestora ete.

priVind

converloarele,

receptoarele,

ampliiicatoa-

tutc ,eu titiu de anucipau«. Tinuu; eotil de proqxesu!
Ille

teti-

in

r ouductoare

clomeniuJ

mintaturirnte,

iehnolpgiei

iabricgrli elemenfelor semiGore a lual un avint deosebit

3

in lituitele competenteJor corespllnZCUOClfe etose! autot izaiiei (epitolul J Oscilatoare ~ exoitaraate sa Radtoametcrtsmul."" lunette de iniiiereo $i bagajul de CLlnO. dehumite sirnplu nurnirea dLJ llinna engleza crystal oscllsitor.'>C/zC177c1. sil tnstalec». Sa Oscilatcsrelc 51 excitatoarsle sil1t disPQ<'.1Ii limp.5link !)C ('(lrc-/ poscc/c1. (l redresoareior.i tra..i Ie pot proeuro .# realiseze orin (II itoutilare cotnoleturec: ech ip(Jmellt€~jor '1j'occesor j ilor uecesare acliviLaW de emrsie.:Clre posed:f![' c (uIJOrizu/ie III (Icest sen« eliberate df:. Be suJ3liniazd insii eel potriv it "Reg1.o .\(1 l)Qold aleqe schetnele doriie pentru expcrinicnturc .j dr.f(CWepp.ca/egodllor de redioamatori.mullli de most: in taro nocslle.nSfJoEjl_ttjjo/~l '1 elecoll'lllnicatiilor. este de ostepun ca ticeste« sa fie usor Coincntareu scliemelor esie rCQ'liz'Ctti prur/ndll-sc ucccutul pe tlescrierec iunotioeuirii elementelor dlti .lIamentlJ. of era perrn limp scurt si la 5 .. Cl CllI iilor si 'SuPQPt/lriJor de f txa I'£: a ttteseler. aceasta Indel:elliiclre tehnico-apli«ativa care in zilcle noastre. f manto dcosebita flind rl?aUzabile n cost reclus.(110 incafcoreo mnleriuJuJui ell de/n/jj constructive de rec1Jz.l . de Iuoteeia $1 inqenlozitote« iiecaru!«.cd. contribuind la dez\:'ottareCl mdioamateW. lucrarei. C'E ssrvesc JjO! pfodu!':. autorii considerQ c~ lucrarea de iata va ii de un real foros tuiuror.!stnftert"B la dlstanta a os( i1a Iii Ior eJ 0c_[.icf~..(. de tipul si ditnensiunea piesele» .. c-ap1iM din C'e II:! t'~ mai mult LlI1 in car acter ciCl1]aStl.for este p'8rmisr'i numai persoaneior r.['\"J111aCJD ej. mai -Implo sau ruai cornpl t"~e'. sa experimenteze !if f%seOfICQ 0 statie de rodioomator 0 at! numai tilularli unei cwtor£Zatli de wttioanwlo[.iti\ e.<. pc incliCQ(ii si tecomattdsu] privind execuiia si reqtuiut monlajului s! ptezen{(Hec(j pertormontelor si (lvanlajck)! ocesiora In rwtivllatf!J. lvjjni'stetllL Tra.lui de rcwiocamllnica(ji privind cctivitotea rudiasunetorllor din a~p!iJJJjco Socialist a Romania" acttviteleo de f(J(liQonw. cees tea tiimlnJnd la aleqere« iieciJwi radioUll1lJlor ln iUftctie. experide Tehnica {caTizBrii legl1turiJor ratl:iode crice tip se Qozcaza pc producaroa ~. iar dreptuJ sa cOflstrul(v.~i maieriulelor pe cote 'ace~Ua . Singura probhHllli o x.' alpa~or aechipatnentului omisio . In final. lucram.de 1'{lg.tBjf'f')\le flhpectlv.51. Autorii ~1fJer6 co. presupurie ccnstruirea si mentaree de c~ltre fier:aft. tiea posfbLJital(}u uruii tnunat cit mci more de rudio(lm~Oori sd~.5(1sielor.a.ewa oscildtiilor pontru pilotarea radidemitatoawloL l.cnstitute procurarea unui cristil de cuart de frccventa corospunzatoaro benzii de r atloamatort in care dorim sa. Il1c71 cit ilorii . A ios! insa evl1.int r-un v iitor ioarte apropiat. Oscilatoare cu crlstal eLL ftecveFlN respective.r~ a . AUTORII 1h::a CO dupa I Osciiatoare-ic ('11 crtstal. procl(ro/)iic In IlIUm. lnsiruire« /l)Clleriolll/lli esie prezentott: 111 mod loqic.ioah1ator.te rfldiaCL1naforllm.e oetizile de iuule scurte almC(l.

In acest caz in Iocul rnarcat cu X in. Tenstunea de aIimentar~ de 150 V SB obuna de. 1.e-nta mediana '8 mtrului de BLU utilizat hinel de 1 500 Hz.ru un emitat~r in tcl8grclfi~ ertstalele respeotiv€! seadrrt astlel incit semnalul.l un eseilator ttp Golpits controlat ~lJ erlstal. tat 0!11 UJ\ tranzisror .mi.2. Dad! Iolosim accasta schema pentru pilotilre-8 unui Fig. Felosiiid cristalele de cuart de frecventa mai mare este neeesara reducerea valorii ccndensetoarelor dill dlvizorul -capacitiv de tensiune pentru reactie.50 V 0. Pentru a putea lucra pe mai multe frecvente este ne('~sara u!iHzar.I!IJ. 6 in cod !Vl(Jfse.:tie cristalele de cuar] fclesite. 7 .Iuerbad in teleqrefle sau cu rnodulatie in amplitudlrre po fr ecvente fixe_ "'"~8vel' !Uf}pF . freevanta de de lucru a . 1. QsciJ."rrii Iiterelor 51 cifrclor a .1.n. ell tub eteetronlc. in sine Jeprezint. iar Ia Iesire se obtlne 0 tensiune de rediofrecventa de 1.8 Vel..lltat 'Sa fie cuprini-'ln SlJectrl. psrrtru permite formarea celor doua benzl latetale superioara '$i Infer ioar a..ato:.. r:a fr ccventa de Tezbnanta.2 este pte.Ji de freevente aioeat pentru teleqrafte din banda de radioamatori respective.un comutator eu mill multe. Schema.[00 Ll J'pn: maeu:/o/Qr SVl/ elq}inlermed • . Impulsunle necesare for.1.Iirnitele de Irervente alocat@ pentru fonie elm banda respoctiva.1. In uSl. 1.n pn. cate 58 cupleaza capacitiv fie cu moriulatorul e~hllibrat ~J emltatorulut de BLU. £F94 . la un rodresor stabillzat.C. pozitil sau pot fi interschimbablle In acelesl soclu.I~t. Os:cUator c4. In fU. fie ca oscflator pilot pantru un cmitator .\"'istaJ.<.eIl. schema se va conacta un tnanlpulator telegrqIic pentru a putea obtine.ea mai multor eristale de cuart care pot fi 'f'omutabile prmir .en C'ri. -= c sua 2N7013 9j1 ernitator Cill modulatie in atnplitudlne.1.2.1ei>1-£ prezentat UJ1 oSCILlatpr CHI C'ri. 1. re?:1.mcntajuluj cu datale din sehema este cuprinsa in benzile de 80 si 40 m. + 1. In primul caz cristalele de cuar] s. 1. Osciuuo« CLl crista] cu tub electronic In tiff.rafie sau telefonle.t~t U'Ii menta] de oscilator cristal tranzistortzat care utillzeaza un tranzrstor :~N706 rls structure npn.e a leq decalatc eu 3 000 Hz. fie cu etajul Intermedtar nrmator in cazul ernltstcarelor pentru teleg. difer enra fat a de ueev. pa.strlndu-se IrlSa raportul de 1 : 3 intre ele. crtstalale de cuart vor fi £t(el 5tabi1it~ il1dt ()sCnaJtile rezultata sa forrneze p~rtatoare~ in . Montajul poate fi [qtosit lie ca oscitatnr de purtatoare pentru :un emitator de BLU.t. In cazul ralosirii sale ea oscilalor pilot pe. Osctlator cu crtsta:l en tranztstGI npu eu tip Fig.5tqJ eu tub eleetroulc.

Oscllatur cu cd. O. respectindu-se acelea':jli percepte rlescrise anterior.at ell prr-oedent. r « . Montajnl asigurii la le$i re 0 tanslune cie radiofrecvente de 10 mV «r Tensiunea de alimcntare de 9 V se obtine de la 0 batorte mlniatura san de la 0 surse. 8 Montajul se alimenteaza de la 0 sursa de 24 V curent ontinuu Ifi livreaza 0 tensiune de. acest cscilator peate servi r. Tranzistorul iolo"U eble QC610. Fig. insa peale fi utilizat orice tranzister rle tip PIlP Similar. Os-ella-tor eLI Qr1-stc:l.iiato{ G:Ll crista) ell trcnzistot 0 eLl ciect de cimp In fig.. JO m Vef' NY'CLl Qfeet ele clmp. d'e·tensiune s. 0 b. in caz de dublare sau triplare a free entet 1a iesir e lie obtine 0 tensrunernat redusa. 1. curentuI consumat fllnd iiii'! 5 ruA.tabilizata.. lA~ este prezcntata later eu cristal care feloseste cimp de tip HEP801. raruo{recven\.sr. ' Circuital osctlant LC se djmehSjoneaza cDte~punzator frorventei de lucru..:i ca dlspozttiv de etalonar e il capetelor de banda 'in benzile de rudioarnatori.tua de 4. Mo~tajUl se aJimenfeaza de 18.ii de circa :!OmV e f Schema repre'Z. 1. qJ ell un tranzistcr pF J()O Fig. L~. Tensiunea de ieslre a oscilatorului este de 6 mVe!.inta tin oscilator de mare stabilitate r arc poate fi utlllzat ca oscilator pilat pentru emitatoarc luerind de le banda de 80 m 'Plna 1a banda de 10 m. ~ I ss« + _r 220pr L ~Opf t----o "e:!. pe aceeasi carcasa.1.3.ell un tranztstor p71p. are UJ_1DUmaT de spire ogal cu 1/4 din eel a1 bo: binci L CEl se cupleaza Inductiv cu aceaste.Schema reprezinta un osci1ator "Pierce" control at cu vristal care poate avea aceleasi Iunctiuni ea si rnontajul So poate utilize unul sau rna! I)J.5 si 301lIHz.4.3. in ftmetie de cristalul de uart iolosit.'l. Osci!ator'cu cristal cu tranzistor pnp Alt rnontaj de oscilator structure pnp este prezertl. 1. a cnstalulut de cuarl' Bob:i:na de euplaj L. Regimul corect de lucru a1 montajului se stablleste <lin potenllometrul P de 150 kQ. respectiv intra 3'. Utilialnd crlstale de cuar] de calitate superio ara.5 V legate in serie. l.1l1te cri~'e de cuar] «omutabile. Circuitul LC se dtmensloneaas corespunzator frecvenlei de Iurru al cristalulut pe Iundamentale sau pe arrnoita a dena sau a treia.aterie de 9 V tniniatura sau de la Cloua beteri i de !ante. schema moderna de osciun treezistor eN efect de cristal ell tr anzistor in fig.1.

i pe alto benzi. slnt utllizate 1..8 m. rar p-cntru Iilarnenta sste nece- pf 30 uo to 11 . folosind Date!e circuilului I I osrilant a! r1sdlatorului VfO Tabelul /. 0 dubla tr iodd.11 frecventa vanaDiJ.---..abelul 1. 1. 'SOpf l '_---I't-' ----0 .ler.Hz. C. iiind 1.oaniainrilor mai avanseti care pot acopert Inlle'CIul spactrn de fracvente din g·ama respe"a:tiv~ utili:t.. Tranzistoarele II til izatc sln t de tipul 6C615.--+----O+ la un redresor ell tenslune stabiliz~ta de 150 V curentul consumat Hind de 10 rnA. Cy Fig.di. Cu ajutoru! unor etaje dubloare de fr ceventa rno ntajul poate fi Iolosit . fixa. Acestea pot fi e1(' di Ior ite tipurt. Lill(. Oseilator CLl irecventa vaiiobllii Cll trarizistoare pnp Un montaj de VFO tranzrstorizat utilraind tranz istome tip pnp este prezentat In n9.\a\ trut de 20 mm trimer.'jiire este cuprinsa intre ~J. Precventa semnalului 1a je.tor ell frecventa var labll a eU tub electronic. terrsiuno alter nativ a de 6{3 V. Oscilatoare ])fl(~i cu Irecventa varlabila crisde radioamatorii Incepatort ofc-ri nrl 0 mare stebilitate 9i simplitate a executiei. Prirnu] trarrztstor lucrcaza I d oscilator variabil in schema Colpits. curentul consumat de 0{3 A..ecvellta.1.2.6.2. dielectric .'. l.5 va prezentam un oscilator r iabiljl VFO cu tub electronic. tnreqistrtndu-se 0 111(11'(' varietate de montaje. dup~ modal de realizare a reaotiei in montaj si dupa elementele folosite.:)-3.. ...a se alimeuteaza dp ---_.----~~------~--~~-9V f- J. J. Montajul Ioloseste tubul ECC 82. Datele circuitului LC si~t pTe::~t~te in t.~--_.r\ra 0 I-- l-l sp.i"Ill('nlu].!lc lei l!kti!i L c . Oscil!J.5.1 I:l! tub electronic l. iar a doua ca separator.~--+--7:---_..1.8Mllz r--------. I Oscllatorul G... de cuart..f-3. ell Em I] 1 mm ~pas dist~!. 1.. pe ClfU1Si'i eu lliarne- I (Sondensator 2. din care prima trioda Iucreaza ca oscilator.2.1.".. VFO-u! putind pilota un emitator pe banda d·" 80 m. emiliil()ilrcl(~ rq. Oscilator oxci Iatoarele cu [r..50 pIO eu trecvenia vcriobilii ell tub electronic cu frecventa va- In llg.('al'~1 oscilatoarc cu frecventa v ariahila.~.. iar al ~9ilea este rnontat ca separator..

I~rrfnd ca oscilator in montaj C01pitsofera a rare stat.ft .anzis16arele: utillzate sint de.Tr.. eLl u asmieloare eLl " "Y Iect de drop esh~pr ezentata in flg.:: ~i peste radtofrecvenla 12 .Ii.-ar. eo 58 poate gasLla oJltJitatoare mal vcch i.i&\en\a de 1.5 W (0.tric ell rriiez de C0ndensator aer. .5i usor de cnnstruit de radiban.ulit<ate. doua cc'JlldIW5atoar:e de 15 pF montate pe aduii$i ax $'1legalc' ill 'Ilaralel .. 1.nzis'toare (10mV Ia npn. VFO-ul livrea. .za ten~une frecventa lntre l'i. 1. :L\iontajul sc alirnenteazfi elf' 1(1 0 batsrie minjatur a de C) 'V.Zeaza.l.a eli 48 spire din Cu Em Cb 0. I' Cll Erne 0.r:q. iar al doilea rolul de separator.rlliul Caractor'lsttcl I I len L Cv L$OC \ Sri sp.!Jr)t.exterioara . pr imul tt anzl stor .7.o.1 mrn boblnat pe lOu Q.t'rillfi ca repetor de restul etaje..lmp schema "U frecventa care '\ltlriabJJu rrlW.at~ri ca o5~ilator se face de Ia 0 surss . i .rect:'fm~i! .din ccle folosite in n~ce-pt()ar~c ttl tranzistoare nentru banda de UUS sau rnodlflclnd un coridonsator varlabi I de 500 pF pr in scoaterea luturor placilor din rotor in a. Os. Bobina L 58 realizeaz. O!kilatbr cu r. diele<.utat'Clf. sau acordul circuitelor emital(ullJUi in paralel j maa: pula torul LM.i1e J.3 rnrn pe carcasa de 10 mrn variubil. COllrlel1s8lmLl] '1aTiabll 1. 0 reaUzeaza de '0 saparare a etade fi 13 F:g.enta'tCi in tig.abilii 'C:J1 trl'.U1ll1ifmlal'e.ta~Ol\ Pentru luerul II [onie.. I l·fl~Cd.2.~.'1' are 0 cap:i.ri1<lto[\Jlui se re-· gleaza din potentiometrul.. capacitate 0 30 I'F rel.0. a montajulul tal' al do ilea trarrzistor de I -' ("J o de Vf'O tranzlstcare cu rel~$i Illl oscilator 0 ti_p LLl.irl:lIitului I 111I('n tul oscilant al oscil. perrtru :a poermitc acoportrea intr cqii borrz.citat<' (lee ~~o pF 111('llIS si de ri de~'itjJis.4.. Pt1Uc:tUJ.d /. Cu Em Ietccart @ 0.7. So pot utlliza ca c. un 'lntreruptor I. rl 300 ~p. llr Primul tranzistor indepllnestc rolul de oscilator u frccventa veriabila.» npn AWi sc.fara do una. Pentru lucrul ill tele~r. se montoaas !. Ciscilutot eiect de' c.950:MEL.a VfO-u1ui S0 .e r orna- --~-"---. Tabd. Tran zistoarele llti1izatc stnt Be lOB (ie constructi.tllizeaza in ernitorul etsjului 5ej3a.eijaio[ CI i frE'CC\eil/(! \. tipul DS34.i de 80 m. corrsumul total }If~ cun'iH flil1d elf-' circa 10IOA..1'esufident {mUnd Il utilizat eu succes Alimentaree 12 v.2 VF'O ell tl'anztstoare npn Uulele c.if II itrul/cI c!"! Ireutustoa. Condcns atnru 1 C cste un trimer eu diolectric aer si en supor t de celit.heJn~ de vro lU()I-lpr1 il'1 mo~~aj Cla?p ell tr anzistcare d~ tipul llpn oste pn'y. coreet rle fUilc\iollar(·' Q o<.li5D-5. fi d'e 500 pentru un curent de colector I « = 5 m A.lor din e.3.5 mrn pe () carcasa cu rnicz de ferita de 8 rnm.2. U1.. Datalc circuitului sint prevszute If! tahelul 1. VfO-ului de stabit .') mH): Montajul ("'..

6.9. lunqimea bobiuajului fiind de 5 mm.OId 0 dioda varicap este prezentata in fig.5. 1. Alta schema de VFO de mare stabilitate utiltelnd pentru aC.2.5 MHz. al doilea etaj este separator.. iar al treilea un repetor care permite obtinerea semnalului la testre pe impedanta joasa.. Prlmul tranzistor BC109 de tip tipn este montat ca oscilator Colpits. 1. Dioda varicap utilizata cste de tip BA 125 care permits modificarea acordului oscilatorului prin reqlajul po larizar ii ei cu ajutorul potentiornetrulul P de 10 kR... 1. Montajul se altmentsaaa de la 0 sursfi de 12 V (baterie sau redresor)..25 pe 0 carcasa de 5 mm diametru. frecventa var iabila care servoste ea sau transceivere ce utllizeaza fillre de BtU pe fr ecventa de 9 MHz este prezerrtat in fig.c. Prrrnul etaj este un osciletor in montaj Clap?" lucrlnd ne frecventa 5-5. Al dcilea tranzistor utilizat ca separator este de tip pnp~i anume AF139. Oscilatot de mare stobilitate. Mcntajul S8 alirnenteaza de la 0 sursa de 12 V prin intermediul unui stabilizator de tensiune echrpat eu dioda Zener DZ~Q9 ee livreaza 0 tensiune stablHzata ell All oscilator UI:' 9 V. Acest VFO se poate folosi pentru ernitatoarele BLU.2.10. 1. Oseilator cu irecventii eu lilitu oe 9 l'vlHz VFO pentru emitatoare voriobilii "-""--I::::l~ pentiu BiLl ~ ~ -~ U:. cu tiiotu: v aricop cu treevenfd ''g "'-----1 ::: ::::i leU r--. pe diferite benzi.tara de lipul EFT317. vuriabiui.OI d ~ ~ "I t. Iolosit pentru emitatoarele de BLU pentru acoperirea dornenlului de acord de 500 kHz. Montajul utillzeaza tranzistoare fabricate in . reglajul Irecventei Iactndu-se prin dioda varicap. 15 . Datele bobinei L pentru 0 frecventa de aoord de o MHz slnt urmatoarele : 20 spire din conductor Cu Em 10 0.

lebilitate...11..-. II ~ ~ ~<.a II':'radloamatorl de 40 m. - . ~ N 0> OJ 0.. Montajul eehipat eu tubul EF 90 Iunctioneaza ca un . pentru un ernitator ce poate lucra pe banda . iH >=l ~ ~ . lucreaza primul ca _05tlator in montaj Clapp controlat cu cristal.Oscllatoare ell cristal ell fr.:3. ilator c Colpits controlat cu cristal pe frecventa de /.f)50MI-Iz. 1. VXO-ul poate fi folosit ca oscilator pilot de mare . toil Alta schema de VXO .Oscilator cu cristol... Reglajul reactiel pentru mentinerea osci latiilor intretiuute se face eu ajutorul trimerului de 75 pF din divizoJIll de tensiune capacitiv Cl. cu frecvenjd tronzistotizot variabild.nta var iabile (VFO) . .1... Oscilator cu crista1 cu irecventa ou tub electronic vatiobila. 1..:. ~ u ttl 0 ... Oscilatorul se allmenteaza de la un redresor stabtllzat l' poate livra 0 tensiune de 105 V si un cur cnt de 10 mA. ~ ~ c:. c..:1.1.sint foarte practice imblnind stabilltatea oferita Ill> oseilatorul eu cristal (CO) eu avantajul posibilit'iitii JI' reglare a frecventei specifica oscilatoarelor cu fnecI_.2.0 ~ 'C 'co -. C2.73 de seheme pentru radioamatori I 17 . . Cu ajutor ul eondensatoru1ui variabil C.. 'Cll :.12. J:: Oscrlatoarele cu cristal cu frecventa vartabila san (Variabil X-tal Oscilator) cum mai sint cunoscute II lumaa raJioamatorilor sint de fapt niste oscilatoare untrolate cu cristale de cuart a carer frecventa pcate fl ruodiftcata intre anumite limite prin intermediul unor rrtlflcll aplicate montaju1ui....ecvenfa variabua ~ ~ 1 ~ ':\' t} ~ ~ :.... 6 "rfoc ~E a ~ ~ jdOOt 0 Un exernplu de astfel de oscilator eu tub electronic -ste prezentat in fig. . ... Tranzjstoarele utilizate 2N706. 1... \ xo o P (!l H 1. CJ ~>:1 OJ OJ 'H ....3.. de 100 pF si a trimeru1ui de 20 pF aeesta poate fi aeordat ill Ilmitele benzii de 40 m.. ~ + (. iar al doilea .de data aceasta echipata en nunzlstoare de tipul npn este prezentata in fig. Ele...-.

I oscilatoare cu fr ccventa variabila cit $i oscilatoare .i18 sp. Oscilator cu crista].u' pe o frecventa mai mare decit frecventa de rezc:nant~.12.J Datele bobinelor oscilatorului Caracteristici cristal (VFX). eli t!l'lstal 19 . ristal.5 mm 0 0.(3 rlL 24 MHz.'l''?. ii de r adtoarnatori de' '2 m. ! 25 "P Cu Em Cu Em 0 0.intr-o portiune 10 n. cu frccven ta var iabila.13. eli I I'. Gu ajutorul circuitului oscilant serie LlI C1) acor~. 18 Bcbinele se realizeaza pe carcase cu miez d. se utilizeaza asa-numltelo oscilatoare vanabile Illdl (CO).simjflar unui VFO $:i 0 Id!lilitate corespunzatoare oseilatoarelor eontrolate cu IlflOlabe. 1. Pontru a ajunge in banda de 2 m sint nccesarc inca UI1 etaj t. Datele bobinelor L11 L2 sint prezentate in tabelul ].1.13. tr3~12'is''.:-. 1. JOuf ~=:CO.Iai .cilatDiue f II crlstal ell frecventa variat. In acest mod VFX-urile reusesc sa asiquro un dorneI I II larg de reglare a fr ecventei . fI cristalului se poate realiza modificarea frecventei oscila torului.r J-ul prczentat se poate utilizs ca oscilator variaI" 'Him emrlatoar e ce lUtrpa2ia nUII. spre exempln rrumai de I j 1 IiI 140 MHz. iar sernnalul de la lesire rezulta din bataia dthI) f'[. {in montaj de VFX eu tuburi electronice este aratat VXO TulJ.e ierib Fie.3 mm de 8 mm. \I'estea sint montaje care euprind in components lor .. Osdlator cu frecvenVd V'elciabila stabillzat eli tubuzl dedronice.!le doua frecvento ale oseHatoarelor aminttte. -ntru a pcrmito extinderea domeniului de reglar-e a "rlilllui.t~ ()s.riploracordat pe 72 MHz $i un dublor pentr I 144 MHz. 1.:.a ca etaj triplor de frccventa acordat pe fr2C\ r' -. Osetiator cu irecventa vcu iobiia stobilizat eu crista! eu tuburi cleetroniec fig.Lul 1 1.ila stabilizate Cv Fig. 1.

Datele bobi nolor sint prezentate in tabeluJ 1.sa.4. Tabl!luJ /. Oseilator . Cu sp. esteeehlpatd on dOQa duble tpGt:le din care prima de tipul ECCBZ Iucreaza ca oscilator cu crisral pe frecventa de 5 MHz si ca oscilator de interpolare pe lrecventele 1200-1 500 MHz iar a doua de tipul E<. eu sp.2. Cu sp. tratizistorizat.3 mm. Alimentarea mantajului se face de la a baterie minlaturata sau un redresor stabilizat de 9 V.14.1burilor la tensiunea alternattva de 6. Utilizarea unui mixer echilibrat este necesara pentru atennarea frecventelor celor doua oscilatoare cit ~i a produselor de mixaj nedorite. Date1e bobinelor sint cuprinse in tabelul 1. bobinat in Iagure in galeti din Priza Ia sp.diametrul de 10 mm cu miez de Ierita cuprinse In ecrana riabila de interpolare lucrtnd pe frecventele 2. Montajul se alimenteeza din orice redresor capabil . J Datele bobinelor oscllatorulul stabilizat eletroniee eu cuar] TateM f.3 Em 0 0. 1.3 mm ell priza la sp. 4 rnrn mm rnm Alta varianta de VFX utilizind tranzistaare este prezentata fn fig.5 Em 0 0.250 MHz. Montajul consta dlntr-un oscilator Toate bobine1e se realizeaza pe carcase de plastic en Pierce cu cristal pe frecventa de 8 MHz cchrpat CLL trenztstorul EFT317.5 Em 0 0.livreze 200 V si 40 rnA ~i alimentarea filamente:lo.erpa.r t1.14.5. IS mm 1 galet =-4. din slrrna ell Em "0.J VFX eu tuburl Fig. J .3 Em 0 0. (h~alnminiu cilindrice.5 Datele Bobina bebinelor oscilatorului VFX tranzistorizat Caracterfstfel cu itecveniii variobila. 10 mm la priza sp.mm 60 din pEi· mul ga-!Ilt 48 sp. 1. Oscilatorul cu frecventa varlebila rezultat asiqura a puritate sl 0 stabilitate deosebita a semnalului. 2X 120 sp.4.650 MHz. Oscilator cu fr ecventa vari abija stabilizat tranzistorizat.C81 lucreaza ca mixer echilibrat avind circuitul de lestre acordat in mijlocul benzii de 80 m pe frecventa de 3. 20 21 .3 V. Cu _sp. ell crista! Beblna Carac!erlstlcl Obscrvlltll . Bobinele se realizeaza pe carcase cu diametrul de 10 mm cu mlez de Iertta. cu Em "0.1 un mixer simetric prcvazut cu doua tranzistoare de lip EPT319 acardat Ia ieslre pe frecventa de 5.5-3 MHz. ell crista1.. un oscilator Colpits cu frecventa va. strrna ell Em (1 0. stabiiizat L2 L3 L4 LI L5 32 8 '46 12 68 r sp. VFX-uI se poate utiliza pentru pilotarea emttatoareler de BLU avind a marc stabilitate.Scb.

/(}IJ . Excitotoi de 80 m ell tubiui clectronice pentru batuiu in fig..15 ostc prozcntat un excitator 80 m cehipat eu tuburi oloctrcuicc..i etaje de amplificare a nivr-lului somnelului de iesire. 1f. s..alln)ent(.5.:-::-C-~ IO(! ~ If ."a2. Excitatot Rmm.i:ontajul este PT 1:119.?enta anablla in. ExcUaloare pentru statllle de radioamatoIi 3 DispQzilivele care servesc 1a pilotarea statiiler de l'milOie~.'sPr.' -. IQnF Itr ! Nt! - flf1J 1.1.5-3.. tr anzistoarc PNP pentru I:v. 1.8 1Hz. Al rloilca etaj echipat cu tubal 6J9P este un etaj 50-parator iar al treilea un etaj de amplificare acordat pe frecvonta de ie~ire a e.}t!i.rll· 1 f Ul lf10 ia ~/f . '-'~.at 't-4br---~-"_"'''i.UI.1. 5e mai pot folosi ca excitatoare insasi oscilatcarele eareslnt eehipate cu tuburi sau tr anzistoarc ce pot livra 1a iesire un semnal sufident de mare pentru a asiqura excltatia necesara etajelor urrnatoarc ale unui cmi- Etejelc dLl 2 $i 3 se .a ell tensiunca continua Datale bobinelor Datale bobinelor 300 V.iI'. realizat cu tranzistoare de tipul ~ri~~liA tranzistor lucreaza ca un oscilator ell frec. Ex. J.-:.16.5.a tori Iucrrnd pe banda de 80 m.Jk t~ I ~ ~ . l"L'. Excitatorul se caracterizeaza printr-o mare stabllitate I serveste pentru pilotarea emitatoarelor de r adioamapentru b:ancl.rUlJ'" -JIJ/l ell tranzistoare pnp pentru bcwdo de 80 m Alt montaj de excitator l.. Cu Em 0 0.:itatoarele utflizeaza ca prime elemente in schema osdlattyare1e de diverse tipuri prezentate anterior urmatct de separatoare :.acordat pe frecvenja 3. Cu Em 0 0. l.------------.xdtatorului.!\! banda Fig.'1U·prvzontat In fig.G excitatorului eu tuburi de 80 m electronice pentru b1\nda Ilohirw ! Caracteristici L1 L2 II 38 sp.:. llvrind un semnal de nivcl corespunzator excitarii empliflcatoarelor de putere sint denumite excltatnare. sint prozentate in tsbelul 1.3 mm 48 sp.2. 1. -----<>~. at doilea tr anzistor lucreaza ca separetor. 1.. . iar 22 23 .chema Co~pits. Bobinele se realizeaza pe carease cu miez de fer ita de . 1.rT7I"-----~.+~:!a111lI}F h-an'cLt!de SO rn. Taheiut 1. E~:dtalor cu tubu: i r-leotrcuicc pen'.6. de data aceasta tr anzistorie.16_ Excitator ell Montajul are ca prim element tubul GJl P co IlJLreaz~! eft oscilator Clapp si este aliment at de Ja 0 sursa de tenslune stabilizata de 150 V.3 mm (ator. ~._---'-."1 r V -.

J-~. Cu ajntorul comutatorului K se ponte alege banda I a ter a Hi superioara sau lnter ioar a.7 pnp pentru banda de 80 111 <:::: :r: N '" OJ :s Car(lcteristici "'" ~ 0.3 rnrn 48 sp.i purtato are suprimata).. ""i. 0 .:SlU zlfff SlilrJ'1i: IlV II I I' 24 . Datele bobinelor Bob. Tubul 7360 este un tub special care scrveste ca mixer echilibrat pentru obtiner ea semnalului BLDPS (ell doWi benzi Iaterale ..:l ::q Bobinele se realizeaza pe cercase de plastic eu rniez riC' feroeart de 10 mm diametru...17. Manipularea in regim de telegrafie se realizeaza Cl1 ajntorul unui manipulator plasat in colectorul primulnl tranzlstor. Un ernpllttcator de ioasa Treeventa prcvazut eu tuburi lc Er3G si ECC33 asigura ampliI1carea semnalelor obtinute de Ie mierofon la nivelul necesar. Schema se alimenteaza de 1a un redresor eu tensiune sta1i>ilizata ce poate livra 0 tanstune de 12 V si un curent de' 30 rnA.. eu Em 0 0. Pentru a se obtine un semnal eonstant III t0a. Cu Em 0 0.lna ~ ~r"-"'-T+-it::::ll--_""-~ excitatorului eu tranzistoare Tabellll /.al treilea ca eJaj amplifica.ta banda eele doua circuite euplate de la iesirea excitatorulul.3._: ""'! 1£ ~ 7FtOJ' ~~--r--------4 lfffJS 1.. Datele bobinelor din circuitele oscilante sint pr ezentate in tabelul 1.7.3 mrn ::l tJ 0 .5. Bxcltator BLU cu iiItru pe 9 MHz Un ex citator eu tuburi electronice pentru BLU esLe pnezentat in fig. cu eeran cilincJrie din alumlniu. Cu Em 0 0.650 :MHz). 1:: 'H ~ I I ~I L2 L3 LI 54 sp. se alirilaza astfel inctt Sa asigure 0 Iarqime de banda de 300 KHz.tor al::ordat pe frecvenja centraIa a benzli de 80 m (3. Bxcltatorul consta dintr-un oscilator de purtateare echipat eu trioda EC92. iLBJ JUI_ I ~~-@l PI "0 K ~ ril .tudlne sau pentru acordul emltatorului. In paralel cu manipulatorul se monteaza si un intreruptor pentru mentinerea purtatoarej in regirri de telefonie cu rnodulatie in ampli. 1. ~ ~o---t.-I ZlIjf SflSC't. contro1at cu cristal de cuart.3 mm 48 sp.

.Montajul se alimcntcaza dt~ la a sursa ce poate asigura 0 tenslune continua de 280 V!50 mA si 0 tensiunc stabilizata de 150 VllO m A. bobinind 25 spire din conductor Cu Em Cf) 0. II rz b~ Montajul continc un oseilator de purtato aro ell un toauzistor ell efect de cimp contro1at ell cristal porttru obtinerea bonzn later ale inferioare si superioare.35 A.t-.(' transpuncr ea semnalului de BLU In berizjle de rarticarustoti si a unor etaje do arnplificarc pentru chtinc•ca puter ii de iesire necesare JJ1 conformitate cu class euturizatlei de ernisic detinuta de radioamator. pe carcase cu miez de ferita de 10 mrn diametru. .s ~ v ~ cc .:::: <J ~ +-> '" ~ . 9r.. .::.5.7 MHz) modificate.9 MB:l care este apoi amplifieat intr-un etaj de ampliIi care acordat echipat cu tubul EF89.I I Sernrialul cste trccut apoi printr-un fillru cilIe perml_'te_ trecerea unei stnqure benzi Iaterale obtinindu-sa asttel sernnalul ell'" BLU. Tensiunca de filament est.4 Excitaior .:mplifiearea scmnalului de joasa Irccventa -obtinu: de 13 microfon se reqlcaza din potcntiomotrul P-2 (1\: 1 MR. E ue 455 «n« BLU tranzistorizat cu iiltru meconic <\lta schema de excitator BLU tranzistorizat .. Echi librarea mixerului.s :J! N . . Ca bobine de acord pe Irecventa de 9 MHz se utilizeaza.. 1. ~ .4 KHz la 6 dB. ~ .3V iar eurcntuI total absorbit de 1. iltrul utilizat oste de tip XF9A avind frecventa ceritrala de 9MHz si 0 larqirne de banda de 2. Excitatorul prczentat poato servi la realizarea unui c'lU. care sa reaiiz.ltmor de BLU prin atasarea unor mixcrc. sau se P(:It confectiona. obtinc ill acest mod un sernnal BLU pe froeventa £If' . c:: h: . S8 face din tr imcrul T de 50 pF si din potentiometrul PI de 3 Id2. 1. de 1'l.. pentru 0 cit mal buns suprlmare a purtatoarci..5 rnm.:::: ..'X1 l(') N ~ io <lI Po '2 <V <J <lI <J E . . Urrneaza dODa etajo de amp1iiicare de tensiune ell tranzistoare de 26 .ez. prevazute en eeran de aluminiu.i cu tiltru mcranic pe 455 kHz este prezentat in fig. transformatoare de trecventa intermedtara de 18 receptoare de UUS (10..._:) H l:: III ro ...18...

1.5 MHz.tipul 2N3600. iar volsrnul de audiofr ecventa respectiv gradul de modulatie din potentiometrul P2 de 25 kQ. Jar al doilea acordat.J de Irocventa 14-14. distant a intre spire fiind eqala cu diametrul conductorului.cHatoc d~ 2 m tucrul aw. utilizind tranzistorul cu efect de drop TIS34.8. de tip BLU pe fr ecventa de 455 kHz. Bobinele se realizeaza pe carcase din plastic cu diaIlletrul de 8 mm.3 V pentru Illamente. Montajul este de fapt un converter de emisie care utilizeaza ca oscilator local control at cu cristal iumatate 130 MHz ht fig. care apoi trebuie amplifi. Tubul EC92 este atacat in catod cu un semnal BU. Datele elementelor circuitelor acordate sint prezenlate in tabelul 1.l9. Cu ajutorul acestui ex citator se poate pilota un amilator BLU realizindu-se bineinteles mixajele pentru obtinerea benzilor dorite ~i ampIificarea de putere Ia nivalu) dorit. Semnalul de freeven!a audio obtinut de Ia microfon se aplica apoi prin condensatorul electrolitlc de 10 {LF bobina de lnalta frecventa si de 1 mH celeilalte diagonale a moduIatoruIui in Inel.~JgHz ~'ig. partea de inalta fr ecventa pr imind 0 tenslune stabilizata de 7 V de la dioda Zener de tip ZL7. tuburi pe:ntru Iuctul in BLU pe banda BLU pe banda de 2 rn.-l:. ]. puterea de atac necesara fiind de circa 100 roW. banda later ala (torita stabilindu-se cu ajutorul comutatorului K. at cdrespunzator. la iesirea caruia se obtine semnalul BLU pe freeventa de 455 kHz Ia un nivel de circa 14 V vv. 29 . Excitator eu tuburi pentru lucrul in BLU pe banda de 2 m. iar al patrulea etaj este un amplificator de putere ce utilizeeza tubul EF80. Al treilea etaj echipat cu trioda EC92 este un mixer acordat. Ex.1. La ieslrea excitatorului se obtine un semnal BLU pe frecventa de 144-144.5 MHz obtinut de la un VFO sau nn transceiver. cealalta jumatate a tubului lucrind ca dublor de Irccventa. Montajul se alimenteaza de la 0 sursa de tensiune contmua de 12 V. Acest semnal este aplicat prin condensatoarele de 420 pF filtrului mecanic la Iesirca caruia avem semnalul. L.5. Pentru amplificarea semnalului de audiofrecventa se. dnpa care ):?u:r'tatoarea se aplica modulatornlui in inel prin potentiometrul PI de 100 Q.19 se prezinta un excitator cu tuburi pentru rHJ f.5. utilizeaza trei etaje de amplificare echipate cu tranzistoare TIS34. Ca circuit acordat se poate folosi 0 bobina dintr-un translormator de Irecventa interrnediar a acordat pc 455 kHz. 2N3707 si 2N3640. Urrneaza inca dou a etaje amplificatoare de tcnsiuno din care primul aperiodic folosind tranzistorul 2N3711. Alimentarea excitatorulul se face cu tensiune cennnua de 250 V sl cu tensiune alternative de 6. din tubul ECC81 cu circuit acordat pe armonica a doua in anod. Cu modulatorul in inel se obtine un semnal cu dUl}la banda laterala sl purtatoarea suprlmata pe Irecventa de 455 kHz. Echilibrarea modulatorului in inel pentru sunrimarea purtatoarel se realizeaza din potentiometrul Pi de 100 Q.

ell Em 0 1.5 mm. eu pas dist antat 2 sp."aza partea trioda a tubului. dielectric aer Capilo_lLll :.? Mixere Mlxer elc sau schirnbatoarelc de fr ccventa smt clisplJ~itivele ce servcsc la transpunerea unui sernn al.illtatohllui lucrul in ~LU pe banda de 2 m Came terist. I. CD pas dist antat 3 sp.2 mrn. Schema contine un tub de tip GBL8 care este at:ac. 21 sl 28 MHz. disc. de ') unumits frecventa pe alta frecventa de lucru rlor ita.at fJ(' grila de comanda a partii pentode atit de scmnalul de mtrare cit si de scmnalul din oscilatorul local ce utiliI. emitatoarelor cit si a altor montaje utiliute de radio amator i.5 mm. Cu Em 0 1. Mi!Xere cu tuburi olectrontce Schirnbarea frecventci se poate realize in montaje eu tuburi electronice sau cu elemente semiconducto are. 3) . disc. ell Em 0 1 mrn.1. ell pas dist antat 2 sp. intre spire lui L~t 15 pF trimer.9 rnrn. ell Ern 0 0. '.in llq.1. disc. ell Em 1 rnrn. ceramic 3 sp.Datele clementelor eircuiteler acordate -ale u. Acest montaj poate fi folosit ca prim mixer intr-un rnceptor cu dubla schimbare de frecventa pentni benzile Ifro 14.1. trimer. ceramic 4 sp. ell Em 0 1. ell pas dist antat 25 pF. Cu Em 0 1.2 mm. inf rc sp. lui L41 12 pF Condo variabil. 2. Intre spircle lui L3J 10 pF trimer. este prez entat. Schimbatoarelc de frocventa S8 qasesc in cornponente rI «optoarelor. Mixer aditiv ell tub electronic Ii ~ eel mai simplu montaj de acest fel.lc! T aoelul 1 en tubur] pen!n\ EI~mlllllllll III II I I 12 sp. ceramic 3 sp.

5 Vei.25 11 18 25 MHz MHz MHz MHz Sornnalul de 1a excitator pe fr ecventa de 9 MHz estc plicat cu un nivel de circa 0.. Schema se alimenteaza dintr -un rcdr esor de 150 V eurent eontinuu respeetiv 6. 2.ii fie mu1t atenuate.5 0. sp.5 0. cit si pe catodul primu1. 2.. nz ilor de radioamatori din semnalul de BLU obtinut la un excitator pe 0 Irccventa fixe. Mixer echilibrat ell tub electronic. 2.5 Vef este apUcat bt pe grila celui de al doilea.\lixlJ.·{ echilibra! err 1111)electrQnic 1/2tJBL8 AU tip de mixer eu tub electronic esto prezcntai ill Ig.1 tub.5 mm mm mm mm mm 3.2. sp. TabeM Datele bobinelor mixerului Bobina Caractcrlstici I Fig.dJato!'ului local sa apare in circuitul anodic al triodeIr In an tifaza pentru ca la iesir e aceste frccvento nedoIf' . mixerul are ca sarcina pentru fiecare banda circuit acordat rezonant in mijlocul benzii n~spectjve. Pentru a selecta produsul dB' haj dor it. iar semnalul de la VFO ell fr ecventa r. 73 de ~Iromc pcntru radioarnatori T 32 .J 2.2.ospunzatoare si eu un nivel de circa 1. ell ell ell ell ell Ern Ern Ern Ern Em 0 0 0 0 0 0. Mixer aditiv cu tub electronic.ei triode. sp.1. Acosta este un mixer echlljbrat ce se utilizeaza 'in I hernele ernitatoarelor de BLU pentru formarea tuturer Fig.5 0.3 0. Acost artificiu se realizeaza cu scopul ca frccvenja . sp. Tubu! utilizat ca mixer este 0 dubla tr ioda de lip aditiv cu tub electronic Fr ccventa de acord 28 52 34 20 11 sp.1.. pe grila de cornandji pl'ill'l. u I r 'JSOil Bobinele se realtzeaza pe earease din plastic eu ellametru de 10 mm eu miez de Iertta si eeran cilindrie de alqmi.3 V la filament. 'on.niu dupa datele din tabelul 2.

9 rnrn 3.Q pentru un eurent de col ector [c=l rnA.dul variabiJ de la oscilatorul local este aplicat la electr odul sursa al tranzistorului notat ell S iar iesirea se lucc pe un transformator de medic frecventa acordat pe u-cventa de 455 kHz montat in circuitul de drona D a1 n unz.--<) -g r ~"" de receptie eLl trouzisiot ell elect de cirop "".pira. Freovonta de "cord . Mixer trnnztstorizat pcntru dou a beriz! Alt montaj de mixer ee Ioloseste un tranzistor ru • J.IiJ la emisie printv-u: I 40 sp. Cll 19 Em Em .. 4. i\. Montajul foa.7 mm .8 pentru Tabelul dotlii~ benzi Datcle bobinelor sint date in tabelul 2." /JI/J {Q(Jpf 9MJ..-ct de cirnp (MOSFET) estc prezentat in fig. pr in intermediul condensatorului de 50 pF. Cll Em Cu Em cu Em 9 sp.2.1.oar[ .0 0..3..SMHz 5"Ot7. acoperir ca a dQl. sernnalul de la excitatorul BLU de 9 MHz !iii pe .SMlfl 14Mlfz -----'-+------.\IHl MHz J'\Hz Mixerul primeste pe baza tranzistorului AF 115 de Ilpul PDp.0 0. Reglajul regimului optirn de functionare a tranzisto11IIui 5C face din potentiornetrele Pi de 1 kQ si P2 de 101) k. 19 sp. Sernnalul de intrarc cste apiieat portii notate ell G a I mz istorulu l 2N3085.2.050 14..2k ---fii-I--O 5"-5".5 rnrn 0 0.5 V curent coritinuu.500 ]11Hz . Alimentarca rnixerului se face de la 0 baterie sau 'II icc alta sursa de 4..2.\\Eh . ell sp.rte simplu si user de realizat prezints 0 I dre stabilitate.~·___'--f-I f. Cu Em 0 0.650 7. 2. Sarcina montajului 0 constituie un circuit oscilanl III ordat pe frecventa de 3. 2. 1. I ensiunea de alimentaro se ia de la 0 bateric minialura de 9 v.200 21.2.istor ului." .:3. Datele bobinelor tnt prezentate in tabelul 2. jVlixcr tranzistoriau semiconductoare pentru doua benz. gemI. Unga spira pc 0 car casa de 8 mm eu miez de .8 rnm Mixerul tr anzistor izat care permitc bcrrz i ric: rac\ioamatori (3.5 MHz si altul pe frecventa tie Ii MHz comutabilo prin comutatorul K.8 mm (-) 0..11 n. tranzistor de tip MOSFET cu ca1. Bobinelc se executa.2."(·art. Mlxere cu elemente 2.5 MHz.4. Conduetorul se infa:.. Cll Em 4 sp.Datele Ltobinn bobinelor mixerului Carac terls tlc i eehilibrat Tilbelul cu tub electronic 2. Datele bobinelor mixerului tranzistorizat Carac lcris tiel re2.. pe earease eu micz de feriw d 10 mm diametru inchise in ecran de aluminiu cilillarLc ltobina 2. 45 sp. I 28 sp. 34 35 .5 mm 0 0.'lixer ~~~~ 3. 2.3.5 si 14 MHz) sinqur mixaj este reclat in fig..J7n L-~ ~'_ O+ IfJF VFO Fig...3 mm 0 0.200 28. Schema se [0105e$to ca mixer de receptic in recepIOdfelo modornc de radioamatori. miter semnalul de la VFO pe frecventa de 5-5.

cu eiect de clmp (TEe) '.)billa mixerului de receptie eu diode Caracteristlci OJ'(.~Ie I.entil:.n circuit acerdat p~ Irecventa Intermediani 5 MHz. echipat C1:1 tranzistcrul DFIH2 estc un amplificator de r adiofrecventa acordat ope fl"C:cV(mta deintr ar e de 14 MHz. semnalul de intrare . sp.5.f.5 0.r_P:. 12 10 3 6 20 sp. rf-t=r.. de mixer eu dOLla tranzistoare eu \?feet de cimp. primul. 2.6. Mixer de receptie cu tranzlstor cu efect de drop.7/ fJf"l45 iIJ 470kilz MlIz. Cele doua tranzistoare eu efeet de cimp BF245 au apUate pe clectrodul po ar ta.4. Intreaga schema se alimenteaza de la 0 sursa de tenume continua. "'~I- JJ. !V!jxer cu tronzistoorc In fig.3 0.5 0.4 Datele bobinelor ri. 2.. 2. sp. Alta schema Interosanta ~.=.4.J peutru a transpune banda de 14 MHz pe medie freev.fOIl Bf245 r----~~. Conductor Conductor Conductor Conductor Conductor Cu Cu Cu Cu Cu Em Em Em Em Em 0 0 0 0 0 0.5. Mixer de receptie cu diode de mixer este prezentata in fig. se111na101este amplificat In tenstune de ultimul etaj echipat ell tranzistorul BF183._f Fig.5 0.Pf Osc 1 "'1" + 12V Fig.! intt~u.3 mm mm cu priza medians mm mm 2.e:. [17 36 ..conduce se-tl'tn. De aiel.=:=()711 !.' 0 locol Fig. sp.B.0 I . rniez de fer ita ff'lle de radioamatori Este verba de un mixer cu diode Io losit in rcceptoaeu dubla schirnb aro de frecv:enta Teate bobinele se r oalizeaza po carcase de plastic cu de 8 mm ecranate. Urrneeza etajul de schimbale a Irecventei eu diode de tip EFDI08 a carui i. !(}(}kfl ". de . Prlrnul etaj al rnontaiului. 2. sp.iTc.~. de 12 V.Mixer cu ll'<uYllstoarc cu efeet de eirnp. ue Tabelul 2.4. Caracter lsticile bobinelor sint trecute in tabelul 2. Mixer de rcceptie 2U diode.6 cste pr ezentata 0 schema.2.ald.

3 mm bobinate spira llnga spira 0 0.i 11nga spiro] 0 0.3 mm bohinate peste L3 ].7.'1Rz rcspectiv 14 MHz.fed de cirnp cit rnai egale ca p ar araetri. I Tabelul Dalele IJQhlll~ bobinelor mixerului de emisie eu tranzistoare npn 2Jj t uinriztoure npn o alta variant a de mixer de omisic echilibrat este pr(!!wl1tata in fig 2. plus tPt:v0D·ta obtinuta din VFO.j su p rimarii frecventei oscilatorului loeai si a frec"..5. IU I~H. F BobLncle se rcalizcaza pe carcase se reallzcaza scmnalului eu miez e1c fE'rita prin potcntiomede iesiro din pc- ul PI de 5 k[2 iar volurnul I ntlorrrotrul P2 de 2. Mixer de ernlsie echilibr-at.0 0. Scllema se alimentcaza de l a 0 sursa de tensiunc conmua de 12 V pr intr-un filtru format din condensatorul II' tre. 2x 12 sp. SliUThtlahll ufi la (l<. Comutarea benzilor . Montajul da rezultatc excelente atit ca mixer d(~ recept"ie cit si in rnontajo de emisie sau tr anscciverc. Schema se alrmcnteaza de l a 0 SU(Sd ell' tonslune (Q)'ltinUd de 12 V. doue Datoriin particuleri latilor rrrontajuluj in cnntratlmp in ikuitul de-eoleetor !:Ill vom re'gasi ea predus de mixaj ecvon ta de intr are ci cloar suma sau diterenta frecv:errlIor intro semnaJul de intr are si eel al VFO-ului.icira aeordat pe fr ecventa de 470 kHz. se tilizeaz a cele doua grupuri de condensato~re ce reali:. eu Em 2 X 10 sp. 8 mrn cliametru.i se face din cornutatorul K.k bobinelor sint pr ezentato in tabelul 2.l J"lC' emitoare se injecteaza scrnnalul de Ia VFO-ul de 5-5. Schema consta din doua tranzistoare 2N7Cl6 montatrin contratimp care e1ebitcazd pc un circuit acorclat co2!V7(}6 Caracterist lci 14 sp.7 nF si bobina de in alte frecvonta elf' doua benz i (3. 2. iQ. al eloi lea. Em . dispozitivul primeste un semnal de circa 500 mV de la excitatorul de BLU pe 9 MHz care ajunqe in opozitie de fazii pe bazele eel or doua tranzistoare.eere de 4.ilza rezonanta circuitului de sarcina pc Irecventa de n t-. mutabil pentru acordul pc 14 MHz).. ell 8 sp.5 MHz la un nivel de circa 350 mV. ell Em ell Em 0 0. Dat(.\l intarmelJ.transistoare este un tr ansf'ormator de fr12c\"ent. _iVlixer oe emisie eehjJibrnf e!i. Pentru atenuarea accsteia . L:2..r-Jlaturuj 10(. I urrns cit si a celorlalte produse de rnixaj super ioaro si pcntru seledarea bcnzilor de frecvcnta dor ite.5 kR.3 mm bobiriatc bililar peste i. Pentru 0 buna echilibrare a rnontajului in \ccler".5 MHz :. La intrare.pL Circuitul de ie~ir(' IE-gat in baza COITlUll<i a n~jo.5. i]!aJLa tr CV'elrlta.en~ei dB intrare se recomancld sa so ale aqa dous tr anzisto are CLi ".7. Oelo ITO J-55 dI!fz Ec hilibr area rnixerului Fig.'.3 mm bobinate spir..

. tt jodG'i cu r1ubj~ Co simplu de audioffecventa in fig.J. Al doilea tub ECFB2 este amplificatorul de audiofroc\ enta propriu-zis. urmat de un repetor catodic cu impedanta.. s:r. Amplifieator de audiofrecvanta cu dubla tricda.Ca. 3.nplificator de microfon pentru un ernitator. ~. de la un redresor de ~oo V.1.e legatun . Montajul utilizeaza tubul ECCB3 si poate £i fo losi]. 8J. utilizind tr~:zistoare. ~mplifLc~t. asiqurind niv elul de intrare necesar. Partaa pentoda a tubului este leqata ca generator de ton rr-alizjnd oscilatii de.5 MQ de tiP. in ccJc~ce Llrmcaza vorn descrie sante din acest domeniLl.pitolul 3 Amplificatoare de audiofrecventa Fig.orill poate servi ca modulator pentru errusie fund echlpst t u doua tuburi ECF82. respectiv 150 mVd. interfo stai ie de amplificare etc. mica.~.nireglab~l se potriveste la inceput in Iunctie de senslbili tatea rmcre- 40 4J .1. Ampliilcator Un amplificator trioda este prezentat de audioirecventa cu dubl6. Amoiiticator de audiotreeveniii cu douii tuburi pentru emisu: Amplificatoarele de eudiofrocvonra sint Iolosito d radioamatorii de emisie-receptie pentru amplific-aref! semnalelor de microfon. La un semnal de intrare ) arnplificar o a acestula de '[I icsire. pentru modularea ernttatoarelor ~au pentru amplificare in vederea obtiner ii unei adutii in dlfuzor. 0 Amplificatoarele de audiofrecventa sint larg rasp indlt<e in practica radioamatorilor atit ca montaie distinct c1t .1.. de iesir e. Schema so alimcnteaza in vedere sl realizarea buna unor eCr~llar. Potentiometrul P1 de 0. 3.2.It de 5 mVd . citeva scheme tuburi intore~l electr onrce La executio se va avea tirelor indicate In schema ruai scurte.)i ca etaje components ale emitatoarelor ~i r eccptoa- relor.a (. . 3. ~. Amplificatoare nice de audiofrecvenfa ell tubun electro- U . AHa varienta rnai pcrfcctionata de amplificator de ioasa frecventa este prezentata in fig. Partea tr ioda a primului tub lucreaza ca pr earnplifi-ator de microfon.audtofrccvente de BOO Hz neccsare plmtrll acordul emitatorului BLU.1. montajul a5lqurlJ 30 de or i. .

5 M£~( iar nivelul de blocare a ernitjitor ului la 'JIIIla1f~1c din difuzorul receptoruJui propr iu ale slsternuII dr' ANTI -TRIP din potcn tiometrul P3 de 100 k.Ita in rcceptoare ilustr area utiliz. 1. .j II proprtu-zis sl trioda pentods (ECr82) ca dis~o'I \ dr. de em. 3.. Il1trd.mpJifjcutor de putere eu tubiu i de audiod in f.misiunile si in difuzor. anexe foarte utile si indisIlhahile unu i omitator BLU modern. ' iJl. Pentru BLU cu \lOX de si anti-trip ..l.i"ea In amplificator este realizata pe impedcHrta auecvats utillzar ii microfoanelor cu cristal. potontiomc'trul de 0. 3.5 MQ.I(ui modulatorului cchilibrat al emitatorului si una pe n It III pentru comancla dispozitivelor ancxa mcntiouete. l'vlontajui sc alimonteaza cu 0 tonslune continua DO'\' si 0 tensiune de filamont de G. auaioirecvenia pent ru v '. I 'i 1.4. una pe catocl penttu 1.3 V alternati\.arii amplificatcarelor estc prezentate schema r----------.· l.Yuipl if icutor de audiofrccvcn ta pcntr u banda cu doua tuburi.i~1:3.~{_ AmplifieQ_lor Ionu ui utillzat. ca amplificator de picup sal! 11I'ntru sonorizare. . R0!glajul amplificarii se face cu ajutorul potentlorne111ui Pi de 0. 01' .3. \mplificatorul arc doua icsir i. Arnp lif'ioator de audlofrecventa pentru VOX $i anti-trip.3.. Tensiunea ltoruativa pentru filamentcle tubur ilor oste de 6. cu tub uri.&ie.~.Jf t_) Ji'tajul t1Li.4.. .ll'tl'!8za 0 dubla tTiocUl (ECCR3) ca ampli- 1O.1.3 V.. emitator BLU eu ~chema reprczintfi un amplificator de put ere eu whuri electronicc folosit ca etaj final la un radioreceptor.~~----------------------r_-o·liOY o alta schema de amplificator de audlotrocvonte tru '>rnHaioare BLU este prezentata in fiq. a1 sansibi litatii sistemului de CIJ'd!lda vocala a ernitatorului (VOX) din.')(1!wma se poate alimenta dintr-o sursa de tensnrne r]lItinua de 250 V separate san din ernitator. Amplificator de puter e. Montajul poate fi folosit insa si ca 0 anexa la recopluareJc simple tranzistorizate pentru a putca reception a I.Q.'Ji( .5 MQ scos pe panoui frO!1tiil. II'''' Q10fv(q/Qro/ ~d!iltlJrul r'ig 3. :l. 'lOX st AN ll-TRIP.. !(Nfl J9H/ Fig. volumul de amplificaro reql indu-sc prin 1')Ut(JfluJ potentiornctrului P: de 0.. 42 43 .

Trarrzistorul folosit. Miezul de fier utilizat este din tabla de fero-sHieiu de 0.5. Iucrcaza ill asa A pentru asigurarea unei fidelitati cit mai mari.oamatori care nu posed a un micro-ion ea sensibil in dotarea statiet lor.rocurat dm cornert sau reallza! de r adioamator eu mijloace proprii. Dintre aeestea vom descrie dteva seheme practlce ntru radioamatori. Transform~t_or~l..luereaza ca amplificato~ prefmal realiztnd amplificarea de t~nslUne necesara atacarii etajnlui fmal. Datorita multiplelor sale utlllzarr acest amplificator usor de realizat va fi apreciat in Iahorator ul oridirui radioamator. Datele pcntru realizarea transtormatorului de iesire stnt prezentate in ta y :\mpli1ica~orul este echipaL cu tu . 2. Ampliiiddoare de alldlofrecvellta cu tranzistoare Tranzistoarele de joasa frecventa au cunoscut 0 dezltare r apida inca de la inceputul folosir il elemente10r miconductoare. Tubul EL90 este 0 pcntoda finala montata ca amp1ificator de putere.1[1 una de Impedente joase p~ntm conectarea difuzorului ~. 3. Amplificatorul debiteaza pe un transforn:ator de ie:. putU:d juca r01 si de preamplrficato~ .pellitoda. Preamplificator de microion cu un tranzistor l~rima ~i cea mai simpli:i schema de amplificator ~le u(~lQfreeventa utilizind un tranzistor este prezcntaUi in g.rcii acelor radi. ~ ~-~-9V belul 3. Preamplificator de microfon ti-anzistor. AC151 de tip pnp.de micr ofon SaU picup in Iunctie de utllizarea montajului.5..burtle ECFS2 . una de impedante inalta pentru conectarea uner linii de sonorizare sau ca.i~e care Ia dorinta poate ft p.1..l.3 V p"'btTU alimentarea filamentelor. ~t ~ontat~ ca preamplificator dupa detectie. :-\C!2st montaj poate asigura 0 arnplificare a semna1u! rezultat de la micr ofon de circa 50 de ori. astfel incit in prezent schemele de amficare de [oasa trecvcnte cu tranzistoare inregistreaz~ varietate mare de forme. eli un ScJ. de ieslre este pre:idzu_t cu doua 10:.tensiune continua de 250 V pentr ahmentarea anodica a tubur ilor si tensiune alternativa de 6.i EL90.lj>ti. 3. Partea ttioda a tubului ECF82..wma reprezinta de fapt un preamplificator de miofon putin preten\ios insa care poate aduce mari 91.3 mm de buna ca litate fiind realizat din tole tip EtL lntrcqul montaj se alimenteazd din tr-un redresor separat ee poate debita o . Fig. Partea. . obtinlnd 1a 44 .

of era 0 aml)li. un semual d« l'ltriHI 11\1 Amplificatorul se alimenteaza de la 0 bateric. 3.rrurria tUfa de 9 V ~i poate fi amplasat impreuna cu eceast. Amp/i!lc. rll.la de 2 tn V cr.ire cu un filtru trece jos ce permitr. a semnalului de hrtrarc in banda de frccvente Montajul se alimenteaza de Ia 0 sursa de tejlj~jun continua de 6 V ctJrentul consurnat fiind de 2 rnA.:I.. Ampl ificator de audiofreeventa BLU. .irea sa un nrvel de 100 mV~tf .trliP plr-ptene.i at flOjl.. Amp]jfjcator penttu BLU de Cludioireeventa ell iiltru t t ece () schema lntercsanta de amplificator rcalizat cu ciru il integrat este prczentata in fig. Schema reprezinta un ernplificetor de joasa freLlen~~1 ccmplotat Ja ie. Circuitul integrat utilizat de tip TAA293 unul (lin j'I(~ mai simple.ult imprimat pr elucr ata corcspunzator sau pe o 18111<!ia sertar Iolosita pentru micro-module eu 10 contar.2.)g r !"..ie. continind irrtr-o capsula de tip TOUl cu III picioare de contact 0 schema de amplificator . valoarea optima determintndn-st pentru un curent de colector I c=O. unul pcntru un «l ac cu un semnal incident de 2 mV (intr e contacrele I.:l. P'iesele anexa care completeaza montajul "p nu. Schema arc dcua eircuite de intr are. ~) care asiqur s 0 amplificare de 34 dB (50 ori) .. Hz.· Clo/-~WW?.C. 3. Amplifjcator de oudioirecvenui ell circuit inteqt«: 3. ua (>tc.7. chiar in carcasa sau in suportul microfonului. 3. ' cu filtru trece .5 rnrn pe 0 placu~A th:' trr..25 \V.2.6.51lof'i _j (J¢de! Fig.anzistoarele utilizate de tip ficare maxima de circa 400 de ori la distorsiun! ce nu depasesc 3 % ~ran5mise. ce so poate tili lize BLU tranzistorizaL AC151.Jori (!4c!8j Ink(Jrt'. Rezistenta de polarizare a bazei tranzistorulu.7. I.clI 46 .-"t-I-·?! Inirorez : Z{)l17r f'il:.:Zm~' .5 rnA..'.nta pe 0 placute de pcrtinax de 1.Dtl"l -----------4 ~ "i Amp//Iic .. Arnpl ificator de audiofr eoven ta cu circuit intcgrat. aleg~~ experimental.de aul()ircC\i(lnta echlvalenta a trei tr anzisto aro de tip Ilpn Alta schema de amplificator de joasa fr ecventa iran zistorizat mai perfectionata este prezentata in fig.ondensatoarele olectrnlitice din schema -se a1eg peno tensiune de Iucru de 6 V jar rezistentele stnt de minlatur a de 0. 1111 ( . . cerea semnalelor intre 30 si 3000 ca modulator pcntru un emitator Tr.

Utilizindu-se un radiator de 70 ern? puterea de iesire a i:rmp. pentru picup.. dispozttiv pen- ascultarca in difuzor a isiuntlor de raclioamator .lificatorului poate fi ridicata pin a la 10 W.2. -Fig. AI doilea tranzistor 2N230 de 1 W (:stc montat en amplificator prefinal asigurlnd excitatia necesara otaju Iul final. 4) care la on sornnal de intrare de 20 mV reaJizeazB 6 amplificare pe a:cea.<.lt Montajul este realizat cu tranzistoare eu germaniu de tip pnp.. Primul tranzistor 2NI07 de 500 mw realizeaza pream plificarca de intrare a ampIificato[ului. S. Di"pozitivu] prezentat asiqura 0 caHtate deosebtta Ja (limesiuni minirno."" 0 a.<. II prnttu instalarea uno. Amplificatorul prezentat p()at~ avca multiple intreh lil1~~ri spre oxemplu : moulator pcntru un ernitator J r mlistorizat ell rnodulatiot· 111 A ~ <: 2 0 l. 1038 ampJiJicare de puter a .. de puiere.circllH (Ie hHrare (tntrc cOl1tactek ~.4. ltrzcare suplimentare de tere mai mare. Montajul se alimenteaz8 de la 0 baterie de 6 V la borne Ie legate Ja contactele 10 ~i 6..tmmalului de aUdiofrecventa pil1a la 0 putere de 2 \V. tranzistorizat o schema de amplificator de audiofrecventa de pulore tranzistorizat este prezentata in fig. oasta I?Stleinse nccesara introduccrea a inca unci perr-chi de tranzistoare 2N1038 pnttu asiquraree nlvelului II' oxcitatie cerut. Datelc constructive ale en-uormatoarelor de defar] (TrJ) $i de iesire (Tr2) s int pn~zf'ntate in tabelul 3. asigurind 0 putcre de je~ire de audiofrecvel1ta a Gtajului final ele 2 VI. fara radiator sau 10 W cu radiator.ttl cale del 14 cI~ (5 ori). 3. tranzistoarc: 2.irnc' a rezistentei de polapotcntiometrul P 48 i' te .8.Jv::ma se allmcntcaza de a un reelresor de 9 V ce 1'maLe Ilvra un curent de (). prin alegerea valor: i l. Amplificator de audiofrecventa de putere tranzistorizat. . schema puUnd fi realizata pe 0 pHl("utii de 5X5cm.j A respcctiv 3 j-\ in c:azul Unni Pl1teri de iesire de 10 'N. 3. Amplificator de audiofrecvento..heme pentru radioamatori I . Rc>gimul optim de lueru at Ultirnut etaj eehipat eli doua jului final in eontratim_p amullncatorului se stabito . magnetofon.2. Pentru montatein contratimp reaJizeaza 0 mpUfjcl'ltor pcntru sonoriza.C litudine.

ell -irrllitE~ aeordato pe to ate benzile de radioamatori cu tDI) eleCtronic folosit pcntru emisie este pre zen tat in fig. ell Em 0 0. fa teIre pe intreaga banda. amplificatoru. circuitele se aco:_da l~ mijlocul fiedirei benzi.1.. pentni F~ccventa ([" Tczonantii Boblna I I amplificator de radiofrecventa. Etaj arnplificator de RF eu tub electronic pentru emlsi. J din fig-. din anodui tu- Un etaj 3..!2hY? JI AJDplificatoare de radiofrecventa. Amplificatorul face parte din schema unui vrnitator BL'U avind rolul de amplificator de tensiune pr efinal.cu 'tubnr] etnru».500 MHz 1.1.e.__ i Condcnsatorut- 4.1.1.a.1. 4..G.0-50 MHz I I L1=48 sp. foate bobirielc se executa pc cer casa cu miez de Ierild de 10 rum diamctru si sint ecr an ate cu un capac crImide. Cu Ern 0 0. La un semnal de intrare de 1 Vef .1. Tubul electronic folosit este 12BY7A un tub ru pants respectiil cu amplificare mare. HiO lI·\Hz 21. Condensatoarele Da:tele bobinelor utilizete sint ceramice tubulare..8 mm L5= 4 sp. Cu Ern 0 0. AmpIificatoare electrenlce de :radiotren""'ellt. iar in paralel este montata rezistenta de nmortizare R de 12 kQ care realizeaza 0 aplatizare a urbci de rezonanta. Date1e bobineIor btrlui sint prezentate circuitelor in tabelul acordate 4. 4_. nivel SU~ sO . Nivelul de iesire al semnalulul se reqleaza modHic:i'nn DGgativarea tubului cu ajutorul potentiometrului P rJf" 5 kQ din catod. eu Ern 0 0.8 mm L4= 11 sp. amplificatoare de radiofrecventa se j'l1tJLne.200 MHz 28..lui de radiofrecventa Tcbelul 4.5 mm L2=30 sp.i0 MHz 15. Cu Em 0 1 mm Pentru a permite obtinerea unui niveI c~n:tant.s~ at. Etajc +J5"O'l I: 4.it ill constr uctia emiVitoru]ui clt si a rcceptoar(!ior. Ampjjiicotor ell tub elect de rodiofrecventa roriir. amplificatoruI reaIIzeaza 0 ridicare a acestuia pina la 13-15 Ve! .i cUI menirca de a r celiza amplificarea scmnahlluL de r ad!nfr('cvent~j Ia nivc]uJ nccosar.5 mm L3= 16 sp. 4.

de radiofrecven~a S8 intUnesc in caca preamplificatoare. 4.05 mrn..) V Cu acest prese1eetor se poate o?tine un cistiq i~ pl115 1" receptie de peste 20 dB. ". intl~ru~. (500 pF fiind scoasa din circuit. 'ntena fiind cuplata direct l a receptor.rul Jiind incorpor at in receptor.. A f~?~ .elor in toatc benzi1e de raciioamaton.35 mm cu priza 18 splrs 2 de l a 1TI8sii 10 snir e din conductor Cu Em 0 0.1. Tensiunea de alimentare a filamentulul este de 6. exemplu de amplificator de radiofrecventii pontru rsceptie. .i L2 se executa pe earcase de rnator: aI plastic eu rniez de fer ita eu un diametru de 8 rnrn conurrn datelor din tabelu1 4. l P contribuie la imbunetatirea efechva a . amplificatoare medie frecvente.35 .u-or d. Tabe!ul 4. boblnelor arupllficatcrului Ca rae tel" is tici din fig. pentr u receptic. r ecepuonarn ~('ml'lal. ~ • Comutatorul K eu 3X3 pozitii reallzeaza cu prime 'I (june (Kd comutarea bobinci de anten~ L1. fie dlr_ect dill. lVfontajul se alimenteaza de 1a 0 sursa de ten. 0 pentodii panta mare si zgomot propriu rnic. 4. de .2. peste l1lv~1~J de zgom?l. Schema so alimcnteaze fie dintr-un r:dreso: separat . rea1_ize~z~ .fjcicnt pentru exdtarea unui etag Dl1iiil _tle100 W. presclecdo intr aro sau ca amplificatoare de de amp1ificatoarele de radioprin faptul ca lucrcaza Ia un si utiilizeaza tuburi electronice -Acestea se deosebesc fmeventa din emitatoare nivel de scrnnal ill ai mic de putere mal mica. san sc poate cxccutape acelasi sasiu cu rccept.mrn ell prizL! I J spir« 14 de l a mash !tfl Fig. .' . - Montajul reprezinta un preselector atasa unui receptor pentru imbuniitatirea acestuia.i Irocventa de 19XO..torLli L " dcschide.: !I. 4. curentul de vhf fiiud de circa 30 rnA. A:nplificatoarele drul radioreceptoarelor tocu-e. Bobinelo L1 . cu tuburi. Ampljfjcator cu tub electronic de radjofrecventr'i pentru receptte. cafe so 12aga ell receptoru1 ?fll1t. preselectorul este oco .ntena. I :W MHz.2.l!lela a unde lor scurte Iolosite de radioamatori lit1te 3. l1t Pe pozrtia 1 a cornutatorulul. CD care se poate perfoI'manlclfJr de radiofrecventa Tubul utilizat este 6 JIP. . COIl"SjJunzator unei a1l1orizatil de emisie de clasa 2-a.2 Infi '1- r 6 spire GC conductor ell Em 00. Etaj amplificator + 15011 de RF.2 Datelc 11~lbinu Un. .2. Schema preamplificatom1ui dat la intrare ce se poate aduce contino un circuit acor1a rezorianta in mtreaqa 52 Bcbina de ln~1ta rrccvcnta L$oC sc..e! pe 0 rezistenta de IMQ 70 de spire din lIta lzolata oll' inalt. bobi. poate livr a 0 tcnsiune de 15? V. 0 soctiune a condcnsatorului var iabil C. cu "e~turiea a doua (K2) cornutarca prizei pe bobma de a. 4. Irr eu scctiunea K:J comutarea prizei de pe bobma de . Moritajul so poate realiza indepenc!en! mtr-o bcxa '( r anata. re~eplur.r-LlD cablu .2. Pcntru acordl{l pe frecventcle inalte..siluK ('l'i'ntinu8. in doua sectiuni : 3-10 MHz sl 10-30 MHz »rnutabi lo eu ajutorul eomutato~ului K_. cu tub electronic este prezentat in fig. . r anat. de 350 V.

rnfl'i~u:-area primara L1 rnfa~urarea secundara L2 16 sp.jg. fig.i ttl \ranZis!oare D. 54 55 . Etaj amplificator de radiofrecventii acordat pe douii benzi. iar inf'asur area secunrlara sc bobineaza in sistem bifilar intre spirele de la incer)utul bobinei pina la priza de colector. torr.3. Ampliitcotor de radioirecvent6 tranzistorizat acordat pe dou6 benzi .. eu priza la sp. .3. Datele transformatorului~amplificatorului Elementul Tabelul din fig. 4..6 mm. 4. 1=12 mm . Amplificatorul poate servi ca etaj prefinal pcntru un t"mitator tranzistorizat de 2 W pentru telegrafie. se Ioloseste un transformator de ie$irerealizat pe un tor de fermi de inalta frecventa. Cu Em 00. au fa:c~ut ea acestea sa fie folosite frecvent si de r adioatna.6 mm Inr +/2/1 F. 4. ce utiUzeaza un singur circuit acordat de banda larqa.2.ondensator ajustabil de 100 pf'. Cu Em 0 0.i asiqur a 0 lar qirne de banda de la 3 Ia In IvIHl.3 Caracteris ticl 1tJ. In continuare se vor descrie citeva montaje intores~ntC' de amplificatoare de radiofrecventa cu tranzistoare elm practica radioamatorilor.ez~oltare~ echipamentelor tranzistorizato si gMirea pe plata a unui numar din ce in ce mai mare si in sortimE'llte tot mai variate a elementelor semiconductoare.3 4. tranzistorizat singur circuit os. 4.eaza duna datele din tabelul 4. montajul permite de 15 si 20 m de radioamatori cu un clasa C si asiqura etajului final.. Uttlizar ea tr anstormatoarelor de radiofr ecventa pe tor de ferita la etajele amplificatoare tranzistorizate are marele avantaj al posibilitatii de adaptare a unei impedante mici de iesire cu alta lmpedanta mica de intrare a ctajulul urrnator. Circuitul rezonant de banda Iarqa se obtine legmcl in paralel en infasurerea prirnara a transformatorului un . Schema se alimenteaza de la 0 sursa de tensiune centlnua de 12 V. ca sarcina a amplificatorului. Intasur ar ea primara se executa cu pas distantat 95tIel irrd. Dint =38 mrn.2 W necesara Ca 0 curiozitate. 5 5 sp.4. Folosirea unui transformator toroidal comparatrv ell un tr anstorrnator de inalta frecventa cu bobine cuplate "in aer" duce la cresterca r andarnentului etajului de amplificare. qrosirne de . I' Tr.l: sa acopere intregul tor.' acordul De banda.. In acest scop. '1 ruu. oterind in acelasi timp 0 larqune de banda mare si un factor de calitate ridicat.3 se prezinta schema amplificatorului do racliofrecventa tranzistorizat acordat pc doua benzi.2. . Amplificatoare de radioh·eeven1. de tipul color rolosite la constructia transferiatoar elcr de adaptare a Impedantelor (balun) are dinensiuuiie Dext =50 mm. '[ranzistorul BCI07 functioneaza in o putere de excitatie de 0.ansforrnetor u 1 pe tOI' cle ferl'ta~ se r ealiz.1.' cilant.

. . Eta] ampliIicator . .. uIa de intr are a tranzi storului. preamplificar . I de co'g. (FET) se poate LlI'Ifl d l 1 111 19. .4.. . conductor 8 sp.4. .. I I xcrta or "1d iormere a J1J alul BT U obtinut dUPEi mixaju e oi .~m 0 0.r plificatorului pe baza tranzistorulUi 1a un llivel m\i ct ob(infndu-s2 Ia iC$ire 250 InVer masuratI p" lector.?-IV I (J/~. amplificator de radiofrecventa po 9 MHL "~rnnale BtU este prezentat in fig. .4.itat BtU pe toate benzi le de r adloarnatori ....4 plificatorului 4. I d de Clmp -I' .-C I Stabilirca punctu[ui optim de [UBctionarc ai ClmpliLkatorului so face regllncl polarizarea bazei cu paten nometrut PI de 100 kQ. 0 CLrcllitul r ezonant din colectorul tranzistoruJui APl15 sc acorela pe frecventa de 9 MHz avind dateJe prezcntate In Iebelul 4.' . pentru BI.. . st or eu efed . Ampliilcator de racUofr:cventa tratizistor cu eiect de CllJ1P cu .. gime de banda de 2. L . <..i cu rniez de ferita de 8 rnrn. '1.~ . 25 sp.4 de radiofrecventit Tranzistorul AF115estc montat in {egim caro 'in clasa A pentru a aSigura 0 fideJitate de ••rnplifibuna. de 9 V...'. A k I Fig. Potel1nometrul P2 serve:. icrizet III' de 0 irnperianta de intrar e mare si 0 arnplifi- h10ntajul se aJimenteazB de la 0 tensiunc (olllinua ill curent r idic ata. I rvfonlaju! servesto ca e tai de . conductor Cu 1~ 00.te pentru stal)jli[(_'Ct regimuJui de lucru a etajului urmator. Amp]iiicator pentru BLU de wdio!recven!a pe 9 ]\IlL: I.2.IL..4 kHz ostc aplicat la intran::'a a.5.5 mm . . torul xl 2"0 F prt! Ii lor este aplicat prin condcnsatorul ce6 p . 4. SenlnaJul BtU obtinut de ]a ie.2.net '.:1.' de HF eu tr anzrst "0r ell efec' de cimp.' f 45 Se utili.L1J11) ~~ 1 +.3 mrn Cu Em ". o e cirnp de tip HEP801 ca'Ii:!~ un t rcmz.." " . le boblnelor circuitu~~~::i~~~::~at . 4.. l . Alt pelltru ~~~-----Carnclcrlsl lci t I df~\g. l-\mpli:Eieatol' de HF pe 9 NI. Carcasa Utilizata pentru bobine E:Stc cu ecr an cilindric .c. Tuhelrli 4.irea unui fiItru cu cuart CTl o la. e pen ru '".. ~': .4.. lific tor de RF cu tranzistor Cli () schema de amp 1 icat ~. ".

5.1. te scheme de amplllC nt eSllUXlczatoare a."'l ~r~e intrare si de ie¢re I rcaliz.ces'l' . e . U de frecventa _ l'f'catoare RF de intrare sa nr ce amp 1 1 rtl. r i a5-IT " fiind uzuale nu ne vom op .'nIJ-1 d o reZOf\~ln~' Caruc teris tici 70-90 pH IIj~2(j pH 5~8 !_d-l 1.iLld adaptarea elfeUl U Ul ]T at0are de re~ . _. i in construc\ia receptQarelofre:v. ofera calitati de stabtlitate si de amplificare remar cabila fiind recornandat pentru utilizarea in Iantul de amplificare de RF al ernitatoarelor de radioamatori.Astfel de montaje 1 pr a lor.:andallJ~l'lt riditah $i a UDElL BIn pJiHcari mari tranzistorul eu efeet de cimp lucrea(':a in clasa B avlnd 0 tensiune de polarizare neqativa pe electrodnl po arte aplicata prin sistemul de negativare autaO'\ata. I MHz . Acordul fin pe frccV'el'lta dorita so face din eondensatorul C v de 25 pF.m obtlner ca unui r.5 Fn'('YI. In circuitul de drena.incl tuburt san ~ran~.\\H. so obtin ectlonind asupra miezului de ferit8 metal in eareasa bobinei si sint necesare pentru rcaliaareq unui aeord brut in banda. alimentat eu +24 V dintr-o b aterie.\UI? 21 Mm 28 MHI. eu toata simplitatea sa. 4. Datele Boblna bobinelor ampliiicatorului de radiofrecventa din Tabelul 4}j fig.I. Limitele Inductivitatii bobinelor prezentate in tabelul de mai sus.P{\nt. to' de pntere mal rnrca [:clO'.5 . StabiJirea punctului optim de functionare al arnpnficatorului so face prin alegerea experimentala a va 1oril reztstentei din electrodul sursa al tranzistorului.enta pot fi utlllzate s .5-:-2. sint prcvazute bobinele de aeord pentru to ate banzile comutabile eu ajutorul unui comutator de tip clavietura.ennediara. Montajul. .uH 0.5-.2 flH 3. Bobinele so realizeaza pe carease de polietilcna eu un cliametru de 10 mm eu miez de Ierlta conform date lor din tabelul 4.:) 14.

1.fJ-ntridicat.1. 20 12 7 3 2 sp.5 mm I 500 500 350 250 100 pF pF pF pF pF dielectric aer dielectric aer dielectric aer dielectric aer dielectric aer 50 (jl .1.mpliiicatodIe finale Itntsre cu tuliUli electrouice CH~va cxemplo de scheme an1pli~i. de mic caro ar fi.ncntru emitatoarc de putere mlc_a cu tubun elocIronic6 s int deserise in cele ce urrneaza. 5.L Amp]jfjeator tinal linior eu trioiui Ur: montaj de etaj final liniar tat i 1 ag. 7 14 2L a.:atoare fin~]2 l-iniarr. Datele elernentelor circuitului Bohina L contcra montajului unu: ranrla- fri. BtU sau comb.1 en Tabe!ul 5. eu trioda este prezcn- onoo fAnl Un emipHor oridt e:Laj an.. . de 02E SIne ul%'luiin practica raelioamatorilor cinr] . Acestea tl!Iegfmie S8 d(' tl produco cit si de a transrnite oscilatiilo de inaJta Fig.u emiVHoarelc ee lucrcaza in c\M. _\.. C:i:Jpitolul 5 Amplificatoare finale IiniaJ'e pentru emi!atoare de mica putere ·d. sp. economic de encrqie luata din SUrsa de alimeDtarc cft si obUnerea urior putor] rnai helicate en ejutorul un or tuburi sau tranzisloare ell 0 putero disipata admisibiIa mica. EJel11sntele cireuitului rczonant de resire ~entru toate bcnxile de raclioarnatori sint elate In tabclul ~). undo in vederea pastrdrii fidelitatn distorsiunile aclmisibile sint Iirni'tote Ia valor! IT16j rnici. ell ell ell eu ell 0 0. Etaj final liniar eli triodiL foioscsc ce lucreaza nUI1WI In reqirn de~ uzuaI etaje finale in clasa c: de avantajut Tubul OI100 este montat ca amplificator de putere -in laSa c\ ell circuit aeordat in anoel..p1ificator final misie.1 de putere Condensatorul variabil Pent. se utilizeaza ca etaje finale ampJiHcatoare de putere liniara "in clasa A sau B".tregu! n I'mi~ator con'.1. arc Intotdcauna so cupleaza la anhwa Ul1. sp.5 mm Ag 0 2 mm Em Em Em 0 0.ta dintr-un sinqur etal care are flli1llia alit lrr'(:ventiJ spro antena. 5. 5. rezonant al amplificatorului din flg. Pentr n cmitatoarelc amp/ificare.. .8 mm 0 1 mm Ag 0 1. sp.inat (eu mal rnulto posibilWin ell' lucr u).5 34 sp.

. ·ee e mica putere cste r. Cu Em Condo vari abil 500 pF. 5.' iinot tiL . cu Iensiuns anoraQlOfrecYenta de 20 IN . de . ' dU'~ red us a amplificatorul oat. U.t.3/20 sl realizeaza In clasa B 0 putere de II".1. lza ·t~t 1/4 d·" .P ~ clezvolta 0 pULere de utilizarii sale ea eta' f"' cu 0 cahtat~ care-l face propice mal san BLU de clasa pentru once emitator de AM Instrurnentu1 de 100 mAo . E"J?l. I de C'2 I Condo vari abil 38 sp.3 V..' lIla.. Amoliiicator final liniat pe 144 j'clHz ell dublQ tetiotui -sar 62' fJOOY Fig.e Car:casetel"anlice~. _ '." pabi1 Sa Iivrezo 0 tens: aza 100 m A..f>:' ITIl.. capdtlll dinsprr antend al bobinei.) mm . utonilui Datele circuituJui nmeuful " icsire a . siuno dim t r:_un red:esor e 2:>0 V ~I un d curent mtra! ca- (". . 5.eml a orulu] cu antena "".2.' Uf spue socotit de 18 ea ~t 1 "_ I? ·1.Ir:_at Iiniar pelltru em)~ .. r-un reglm de lucruu U' pa "rece al bobU1(21 '_ .ul. . tar mstrumentul de 1 rnA ". 1'0 T vV cu pentodii de amplif t fi " el~etro~i lC~ or .n::'zen- Prjz.a pentru acordul pc banda de 7 MHz 5C ia 1<1 pira 2:1 c!cia.~.6 mm pe carcass de 40 mm 1000 pF dielectric acr 5. varianta.2 Amplilkator Alta. l. dielectric aer 0 0. . 63 . "or. ~m .-<1J. 5.rn iar cu pas distantat la un di s t . QQE 0. 5. Ate~~erea modului de lucr u telefonie-telegrafie 5e fale I 1.. ~r" ~l 14 MHz ss r eallcele pen~ru benzile de 21 i ~~ :el_ro. Dstcle elemcntelor accstui circuit sint pr ezentate hI. fatQare cu tuburj tata in fig.5 si 7 MHz.£Hz. cupla] a lame ru. Etaj final de 10 W cu pentoda.. Montajul estc echipat cu dubla tetroda de inalta frecI·nfa. 2.:m-tere de 10 W in cJasa' All l. 1 coree SI ecordul .2.i dezv olta rezonant a! ampltficatorulul Carac tcris tiel Tabei ".l d~ 4~ In.a_ Mentat At. pennite stabiJirea regimu'lu' -. Z _se reahzeuza In €ier !:>r' cI('. at ampliftse realizeaza prin reglarea tensiunii de neaatiare a tubului eu ajutorul potentiornetrului P de 10 kQ.Bobtttele. . ntru emitatoare luerind pe banda de radioamatori de 1 Iv.2 A I I I Montajul so alimente . _mont tat. bclul 5.montat l?tr-un ell cult c]~ antena. m Cl[CUlt.orudetectie serveste 1a veriri . nsiunca de filament este de 6.. comutatorul K1• Schema so alimentcaza dintr-un redresor ce poate iqura 0 tenslunc continua de 300 V pcntru atimenta'II anodica si de ecran si de -50 V pentru neqativare. ire de r adiofrecventa de 10 W.3 este prezentat un amphficator final Iiniar .. coururrr-a benzilor fdcinclu-se din c:omutatorul K« Moritajul prozcntat poate fi foIosit ca etaj final a1 lui ctDitato[ ce poate lucr a in telec_jrafie sau telefonic I rnedulatie In arnplitudinc eplicata pe grila ecren. Sta:hilir0a }IullttuHli de Iunetionare optirn Montajul foloseste 0 peu10da de Up ELM -. In fig.1 5. ' 1 lcareC! acordulUl emit~llotnrtLi pe L . anodic . Cuplajul eu antena se executa printr-un filtru n:care mate fi aeordat la rezonanta pe banda de 3. 2 din fig.. .' zeaz~ p. I.pe:ntru benzlle de 3 5 "'.

3 V sau 12. Etaj final ~rA() Iin iar pc 144 MHz. '" c. fll' . indue . HadIQam!._ .. " t lucr a ue rrecveure UlWI' tranztstoar e cC. .3 ·z/o Fig.abricar~a _.Qtfre ~\J. d\.i acord din circuitul de grila 5) circuttut anodic precum si bobina de inalta frecveuta (LJoc) se realizeaza dupa datele din tabelul 5. Ac[)rdul circuituIu. illtrarca in ampJificatowl finaJ so reajizeaza pc ('I impecla!_j~a de 75 [~ printr-un circuit ecordat Cll linii. de 5 pF.2.2. '. U putere (". tirnp al tehnoloqii . in ce mal rnult • I. "i in schema de amAlnplificat(}I. Amplliicatoare finale Ilniare eli tranzistoare -' care au ous. U. in ultimul t mal' .). .).' -I<>t de Ia 0 sursa de 24 V curent continuu.1 j a f. c~omu~~J'Ul nreflnal r callzet pentru tr-un CUP1ClJ e.. '8 IJ U ~ ". ell d ubl a tetrod.Ifc de impedanla jo asa pcntru adaptarea antenel..caloru'lui csto de asemi'ne-<1 LU1 circuit ell constantc distribuite.' CO> ~. tranzlstorfsat eu ste prezentata in frg.Fe: "~I. Cuplajul optirn cu antcna S2 realizeaza din condensato. Filamentul se poate curont alternativ. J~} r 5.. . S.. Circuitul anodic al amplif." -'--230 V pentru ecran .3.3 filial din fig. _.. o schema 2W I infesurarea L1• 65 .. 5.st . tarul fluture Cl'2 de 2X15 pF.i anodic se executa prin condensa.·~ .I e 1.i-e~. alimeni3 de la 6. meu. I. -or e miHitoarelof locu! tuburl .i -25 V pentru nega{hare.e '. lvIontajul se alimenteaza dintr-un redresor ce asigurd litmatoarele tensiuni: +500 V pentru aJimentarea ano8lab dic". t _ 1 2N697 de tip nprr aliMontajul Ioloseste tr anzis oru ._ t .. Ampjjncaior Enol trcuizistorizat de 2W interesanta de e!a) f~nal.orjll~:atl~ 9in ~:est domcniu realizinri si au pre luat prone: .:llt~rtL. ii. lUJ CT3 de 15 pF. ~. iar acorcJul circuitului de intrare dip conueJJsatorul trimer C?'l de 30 pF ~i CT..l[.._ erieral lucrcaz a ell pl!teri ruici.. _ . Cl.. .4. cuplat eli un circuit cit> ie...alte.t ca accstca s a : a em ce L tr.~ mka rmi:'.~itatill baza: prinplifi..6 V .3..D."'L .~ll f_ma~ cste c~i~~~P~..lor elcctr: onice In C structia Notlc _.~.1.81'ele liniiior de cuptaj ..'.C Iiverse ..e rnontaje tr anzis Oflza e. (~XPClim en tin 1 0 1l. ~ etajului Tabelul 5. Linn Ie de cuplaj . .'.

5.~Ne . datele bobinclor fiind trecute in tabelul 5.rioare. 3. tranzisto.2-.1 P(.' bobhdor Bohhrn 1 __ pup si este realizat pentru Iucrul in banda cie 80 roJn fcmie eu modulatle in amplttud irie salt in te!egrafie.Pontru acord uJ ctajului final so foloseste un dispozitiv care da posibiJitatea conectarri unui instrument dec masurat sensibil pentru masur arca curcntului de emitor -.4. I 196 67 .') Montajul uttllzeaza un tranztstor de puter e df. . la irnpcdanta anton ei cit si reducerca armonicilor supe. tranzistorrzat. Etaj final de 2 W.. Pcntru lucrul in teleqr afie este de ajuns deconectsrea IIHlulatorulu[' sccundarul tranSfOrD1CLt()[Ttlui de moduleiucind in acest caz rol de bobina de $OC de filtra]. Pcntru muri rca sensibilitatii refiectometrului sernnalul deteetat este amplifieat atit pentru unda dirccta d1. antena pe carcasa coramica de 25 mrn di ainctru ) I 5 sp.5 si 7 MHz._. ' _ . ell Ern 0) 0. . -a. 5. respectiv cuplajuJ eu ant en a se roalizeaza pr intr-un filtru 11:. Oal!:l!.I1tru unda reflectata ele cite un tr anzistor ~N233.$-1 din l'lg. ell priz a Ja spira 30 din sprc .ldulaUe se leaga la cir cuitul de ie$ire al unul ampllfitl)r de audiofrecventa de 5IN putere de iesir e. Circuitul de iesir e. cupl ata iriductiv cu 2taju! pr eli na] ' 48 sp. Aeeasta per mite atit adaptarea impedantei de iesir e a arnpllficatorulul final.careasa trenzlstoruhrl se Imbraca eli un radiator de raxirein forma de r ozeta.3 rnm. f$) _ - F'ig.2. l.6 rnm.. .: Up i. Circuitele etajului final deseris sint dimensionate pentru Jucrul pe benzile de 3. 5.Ampiiiicatot final tranzistorizat tr anzlstorlzat de 10 '. ilul dE'~ .5. Cu -Ern 0 ------------------------------------ Ampllfica:toruJ final trebuie se r'>e oxcltat deifl un I.. Pentru a~lgnrarea racirti nscesare.3 puter ii dirccte si a puterii reflectatc. Acest montaj este foarte util raciioamatorilor incenatori care primind autortzatia de emisie doresc a-~i realfza intr-un timp foarte seurt un emit at or capabll sf'[ lucreze pe benzile de 40 si 80 m. Etaj final de 10 VI..iteior etajul'ui final zat tranztstonzar Tabetiu .d preampliflcetor ell 0 putere de ci rca 2 W.4 Curac ter is l ie! 0. prlrnarul trans(cnnaton . drc:.. 0./1 este preze ntat In de 10 W Un eta] final n~l.4. Pcntru lucrul in Ionie.Uy -1 ]]" Fig.

aI transfonnatryrUluj cie DJodLtlatl~ pentru ca aceesta sa nu <iJUngi3!a "ab. L1• •• A1 .AmpliJicciior iitui! liniar de 20 W cu tralJzistoare de puter« de Up tipn -emitatoare ruJ nOli. mm cuplate ungirne inductiv cuetajul este c1imensionat legra.6. eu tranzistoare o-t trandstori.e Amplificatorul I este 40 'L)' CurLm G / 38 suo ell Ern (l I Ssp.1) Datele 1Joblnelor etajUIII i llnal fmll -:Jtj '2 75ft -o5QO 1 Fig. fig.~ 1 Jt " liniaritate deoscbita. ':1.arc!il )urernlcaa semIlalului rnodula].5 Iunctie n b o bi: rare Ina .. MoPtajul I 6 prefinal de 10 mrn stA.fie san fonie eu iDodulatie de r-adioamatori de 20 rn.)J distallp:l. d e 20 W .. rioritaj ell.{3.ul emijiHoru luJ. tru a obj'ine aeeasti'i suprafata. potr·ivita pentm a obtj_ne sensibUJtatea do. 00 una nentru .bitB dlmeJUijDn~i1 corespunz. '1 • r- bobinelor bobinelor sint treeute in tabelul Iiniar de putere <:>.:uplala inductiv ell bobina e" Lnt 0 L~ Pllma.G nun .g!_e neccsae a_ 51" ru. Puntru .. . . pentru lucrul in B~U. MHz.ti'i varianta Schema de amplifieator Iiniar de puterc pentnJ estc orezentata Ill. d" al amplifieatorului liuiar L conCfrcmtul e le:. i di-arnetdl mil clJpl<:Ui uiductf v cu etajul prefinal nmt fh: c'.6 5."2. rittle acestuia in Veaerca unul regJaj optim.~orului). la un gabarit cit mai redus.u. con d uc t or I C u Em 005 .:. . Pentrn 0 bUna raeire tranzistorul se montea. Daittle i)obinelot sint prelZenta. 5. 1 . re-prezinta un etaj final de 20 W ell tranztstn. . tea1itat dintr-ul1 bloc de aJWlliniu frezet sau din tabla de Cil!1miniu cu aripioare nituite.llIea prevezute doua pnze.. de 20 mm ell prizelala 0 v (75Q) de la capatul rece sa fi9 . ~""'l . l~t:area.ue . . a iul ell antsna.0I 0' ateIi\ fe deose. da clr ca 5 W cuplat inductiv eu Cl1CUlLu· preampliticator e ~lre de intrare C .6. un bee ell neon In. Etaj final Iiniar. 5.alimented!la de la 0 baterie sau uu redre"or de 24 V capabila Sia U. le!. TaiJf!tll d!n fig. f al se obtino de la un Bxcitatia necesara etaju Ul In. S2 eonecteaza 15 tancuJ final printy-un IIUOk" [ort.<>a /-1« un radiator de 100 ern".n aju Pde e'utere' a unci fr ecvente limitate A rvJontajul S~. _. baza t co-t construi it m 1u '. ~ t fi acordat stituie un circuit rezonant paralel care poa e _ _ .nU:t din 2 fire.~l ~. . .. pen . de 75 Q si una pentru 5 -. unei ampliflcari mane p.atoarp a mtezuluj ma:gnl'ttit.l:al d. metru spira 3 (50g) ~i 4 pe 0 2 mm bobinate in acr eu Uti di-<lI '.3. Iolosit pentru cupl J. 5. .ict I 4 sp. Ita (.le in tabeJul 5. miter Iapt ee aduce ava..-. Radiatorul S2 va manta izolat fata de maSd (sestul ~l'tIj~a.10 mrn :J..la Carac ter ls t.J\vind in vlilder(' cWrelltulmar'p de colector al tranzi~ ~oru Iu j (circa: 1 A) 1c.nc. prin bobina Intre lirnitele 14-14.2 Datclo Datele Bobhra r de fiderul pe irapedanta .valie fa~t ee ar duee 1a ~li'stor5iotl.. Iein amp1itudine pe ba..> (('?of' vn cureni de 1 A.i e.6 amplillcatorulul AJ. • . . g conductor Cu I sp.:n~<b~ de trolitul de .:Horcl.

e aSlgura un curent rnaxi.e a 0 5ursa de Courant COD 1.'. em. Pentru evacuarea ca1durii d . fmale pr~zentat' t~u em. Dupa "stravecilea" galena eel mai simplu dispczitiv «ste convertorul.8 A. semnaJele I lelegrafice sau telefonice transmise de alti radioarnatoti rnai avansati. traao suprafata de 150 2 P ca radwtoare de cupru cu 1\. d 1 de 36 V. _ p~~ for utilizate pentru e~:~fe~~~ IJl1lar~. Convertoare cu tuburi electroniee Desi pe cale de demodare dator ita patrunder ii tot rnai Jargi a tranzistoarelor in tehniea radio.Montajur se al. In acest capitol vorn prezenta citeve scheme il1~ercsante si toto data simple.ontaje1ede amp1ifi t . ~espeetlv a bii.. in Iirnita Capitolul 6 Convertoare Este cunoscut faptul ca visul dintotdeauna a unui ralIioamator inccpator este de a-$i eonstrui eu mijloace proprii un dispozitiv eu ajutorul caruia sa poata recepI tiona in benzile special alocatc in acest scop.VJI.itatoare1or radt . urmat apoi de receptorul eu unul sau mal multe etaje de amplificare pina la r eceptorul de trahe tip superheterodina eu una sau mai multo schimbari t. multor iubitori ai acestei indeletniciri tehniee. tuburile electronice vor r amlne inca 0 bun a perioada de timp apanajul 71 . ce po at . posesor i ai unor instalatii de ernisie rerep ile..gaJa~e pe co1ector.l. care vor aduce poate satisfac(ia receptionarii primelor tr ansmisiuni de radioamatori intr-un aparat construit de ei inslsl.irilenteaza. J. pu~eru. d' tinuu . n.le frecventa.ttJ.. zlstorul se monteaza pe 0 1a . autarizatiei de clasa II~~:~atonlor Jncepatori.

inuaro At . tof FeI"!' oe montaje .. 7@ 72 area L1 se bobineaza pe aceeasi carcasa ell L2 . .. este bina de cuplaj eu antena. BoDinele se construiesc pe carcase din material plascu diametrul de 10 mm. IOnconti ansmlse de Tad' roam atori .' '. eli eli Em 00. multo _'..dqtorHa b . care utilizeaza I \.lzatc dc. chiar<. 13 ..... iar L2.l CJ.!ade trioda ca oscilator local.3 mm 10 Priza 1a spira 30 Priza la spira 44.. I> r schema electreniea. . Convertorul lucresza pe benzile de r adioamatorl de ) III ~[ 40 rn. i. . atortlor.5 si 7 MHz.1. Comutarea elementelor .35mmi 10 10 Em 0 0. Circuitul de ieslre al convertorului este format dintr-un ansfcrrnator de medie fr ecventa acordat pe freevenla de 1 600 kHz.. d<ttoflta ada') .. . 0.l Tad!.se pot proeura ast" .l ole clt' tarl! facile.I ".' (I~aratului de raelid in . . .. I ~.)lfne.~.ila unu: l.• " . cep:atoriJor. V om descrle. aZl a once magazi11 de pie~f':' COn'vertoareJe sint acele r e .". ro ustetIl 10" la ....k. '.i.• rOTa P1Jkrn a(J=>p~ '.1 in sistemul spir a linqa spira.. lee care pot ti realizate J -'. Circuitul oscilatorului local este format din bohitra L3 r ondensetoarele var iabl le Ce si C7 fiind acordat pe events locala de heterodinare. .: 11E'1tldeminatke ale In . bobinindu-se numarul de indicat in tabe1ul 6. in care L._ . j ca de Iapt ceuvertcrul format dintr-un tub de tip ECF80. c ~olleT.--. 0.. de PIogramele de radio'.35mm 80 . '. Datele bobineJor eonvertorului eli tub Obs.• tanta intre ele fiind de 5 mm.>e.J. clIspoZltrve Cll aiutorul .~r~-se rc"_ceptlOna in difuzocllim." radioam. respectiv 3.(U :are .5Urintc. radioamatori pur d extm::. I '" practice ~l U. " .. 1 Irmartnd schema constatam riti 0 \ lteva notiuni de r adiotehnica si pUtil18 dexteritate Tabelul 6. '. Conductor I Diamctrul bobinei (mm) I eli Em 00. 't~ . Circuitul de intrare este format din bobinele L) 12 $i ndeusato arcie semivariabile C1 si C2.. 55.' conv~rtoare cu tuburi electron~l. emisiunile tr '.. Radior eceptorul legat cu converterul va trebui sa fie acordat tot pe aceasta frecventa respectiv spre limita superloara a gamei de unde medii.a a un recept r . eva van ante Simple de pra('tJc de orice amator.e p~ porthmile uti . . C1 sl C2 Iorrneaza etrutul acordat pe fr ecventa de receptie.a. 1 '. iar partea de pentoda rtaj de amestec. or pe cele doua benzi se realizeaza prin cornuorul K eu 4):(2 pozitil.. Cd ~ (~~I$nUiL ~JBmeIe de unde scurteo ~~radlO.

tuburi. iar cu celalalt capat banana de 1a firu1 central se intr oalice in borna de antena sl a doua la boma de parnint a receptorului.2. de 7 MHz. In lipsa generatorului de semna1 acordul se realizeaz:a pe un sernnal identificat ca emisiune de r adioarnator. astfe1 : un fir 1a un plciorus de filament. bIT ce rucreaze ca mi~e'f Convertorul consta din ~~ ~~. tionarea si a semneUn alt montaj care permlte :ec~p lelor telegrafiee este prezentat in hg. reglindu-se accrdul receptorului si rniezul de Ierita a transformato-· rulul de medie frecventa pentru velum maxim in difuzor sau pentru i:nchiderea maxima a ochiu1ui magic at reLe:ptorului in cazul in care acesta ex ista. Acordind cir cuitul de intr ara pe frecventa de Iucru. . din gama de unde corespunzatoare.ada ce functioneaz§: cu l $i tuou! T2 car~ este 0 d~ ~ u ce~lalta ca oscilator tie o trioda ca oSCllator loca si cr' batai pentru receptionarea telegra rei. If . .alimantarea G0U'l:e\. Convertor cu dous. Comutatorul af'lindu-se tot pe pozltla pentru gama de 7 Ml-Iz.totUlu1 se va folosi un cordon eu 3 fire care se va lipi eu cositor la . iar ecranul se r asuceste la aIJ1bele capete leqindu-se de asemenea la cite 0 banana. rezulta ca amestec frecventa Intermediara care este totcdata ~i frecventa de iesire pentru convertor.. resrectiv de intrare pentru receptor. Daca avem la dlspozitie un ~enerator de semnal acesta se conecteaza la intrarea ccnvertorului pe frecven\ .2.1. cJ Fig. Se reallzcaza astfel un cordon care se concctcaza cll un capat la cele doua bucsc de iesire a convertorulul. • Modul de Iunctionare. Se reqleaza acordul receptorului pentru urr semnal si mai puternic dupa care nu se mai umbla 1a butonul de acord al receptoru1ui.2. un fir la un piciorus de masa si un fir la un picicrus de grWi eeran de la care sa cu1egem 0 tensiune in JUT d~ 100 V. oscilatorul local pe frecventa de heterodinare. pentru aeord fin. Convertor cu dOUG tubUli . Penlru 1 vertofului pe gama de 5e trece al)oi comutatoflU <>~O~peratiuni ca$i pentru . se cauta sa se obtina in receptor maximum de Ui:rie a semnalului. 75 . La celalalt capat al cor donului se vor monta banane care se introduc in bucsele de alimentare ale conLeqatura de radiofrecventa se realizeaza cu un cablu ecranat cit mai scurt. Se acorda apoi transformatorul dgm€die Ir ecventa de 1a ie~irea convertorului si cir cultul de intrare respectiv. t-. b da de radioamatori. S8 :face CEtutarea semnalelor an Iabil C6 pentru acoId brut l:U ajutorul condens~toru ill van C.soclul umu tub potrivit ales. • Reglarea converlorului. Se reallzeaza practic un ansamblu de receptie cu dubla schlmbare de Irecventa . 74 vertorului. 6. li. Fir ul central se termina cu cite 0 banana la fiecare capat.5 MHz real1:rlndu_-se ace eayl 'lama de 7 MHz. 6.

1·. 'c' {e Ii-- 18 " • ~cegt c.. -llet.•.11"·.. respectiv adaosul de spire nccesar pentru reaelllt' Ia o scllatorul local pentru telegrafie.. a. d·o" )SC\ _01. d 1 realizat pr in cO[ldensatnrl. _ • .rC)ciin(lrE:nentr u t... _ . Adaptarea antenei pentru 0 mai buna auditie se realizeaza prin trimerul Crr pentru fiecare banda in parte. Date1e bobinalor $i conelense toarclor din circuitul oscilant sint prezentate III taoeluI 6.C'i118 ~:SJc ...-5 4 3 I . --- l . lucre'ax.i. realizai it:...ordat fix pe tr ecventa cI 1500 kHz.. aCCI rau! .1. ..·c p-O'l:mtat·a 01.. i \ f.11. f". '. Bobincle TaIJatui 6.U . "c' in Jig.. .3. .ll eli acor 1._.-:J - ~ 1 I 1 Flg .:'.. Cd J... U ..•.0' 0 . r.5 6. ._ v.so reaLizeaza p'P carcaso de pohctitena de 012 rnm ell mrcz de r:ero~J:j.' ..'lCh'l~. Cv2 pe acelasi ax.2 incit bat ai..ll1'vJ '-~I'-' _'... .'... a r8'J'.az di n conclensa «~tfcl . iens i un i 1e dl2 Cllircu::nTarE: rlintr-un rec\resor separat.. .".'rita' r~alizl~d1)-~e in tatorul local. ]n I ~/".._.c.L< ...I..i ca bobina pernru Pentru se utillzeaza un transforr.a pi? tranc care· .Sld~'." . Pe arnbele infasur an care original au cHe 60 spire repartlzatc pe doi galeti so conecteazil in par alel cite JJl1 trimer de 25 pF (CT2 si Cn). (JIF) J'2cepi'CCIf]. .)~ . 01 ell ..jrll' al convcrlOrlJJm.5 1 1 14 12 I 47 32 8 I 27 470 470 si in alt mod si lntrarc 51 la ~)SC1~ntHi1e. Acordul convertorului pe banda se realizeaze prtn manevraree condcnsatorului variabi! Cv!. " " atas.t E .nator de me'die ')'i se " . Siruaa de bcbina: este din en Em 00. " . RobJne e ]. .5 10....·. f.::ordu.. Ir ecventa pe 1 600 KI-Ill care se modifies astfel inclt faloseste si ca transformator de ieslre ...... '1tar1abil 77 76 . I 'i' . lt a tV sa puna III.fuzor un ton PlciCl!t. .eliOr \ Llril1i"Ji'! 1t i. Ninniirul de spire I I I . -<l+ /50rJ'r~B . eiHuitul /.le . Metoda de reqlare a ansamblului convertor-r oceptor cste aceeasi CUI cea descrisa in montajul anterior. ~.. pte .c. !lin. T crtor ..'s = 10k!! 1 R:j ~7kfl 'T'-~ fClfmz~ i ..1'. din recepto~'1 fie Dalele boblnelor si condcnsatoarelor -circuitulul oscllant a! convertorulul CiJ doua tubur! (MHz) f i~---1-4-j---L.. utillztnd alO~'rC~~~ c].fiintl o"Wtllrate· pe aceea'iit ca:rcasa._' .. .1 1. S2 ] a L1 ~ll . • ' . ~·a·r"e f . no t pentru tran'imiterea reztutil LIn CUpJ3] lI1duchv "U..: .'v>..6 rnrn.....'" . .~ . (pIC) Co.2.riahii a1 receptoruluf.L CIl= IOOpf oscilatorul de biltai pentru telegrafie... Con. llSd -. Apoi se bobineaza in continuarc sub al doi lea galet a1 fiedirei bobine inca dte 12 sTHre din liFi de 16XO. . L- 'le ir·c. 0 '::0.05 rum Iorrnindu-se boblnele Ls...' ClfCU1HC poal'".d~gla te III .'ta ~JafJJo1d .1 1"..1.ll·"at JJ . al receptorll 1.CI.: 14 21 I 28 I I TIl 12.~' L.It £line! ip-eerscl~imQdl)iLe sau cornutabile Ctl ajutorul unei claviatur i. ~-)r'. rle '11 sil :?B 5 j\1I-Iz "c·est conv(_~rtor . receptorul r aminind a§i.' iirit: contle:lsatClrul C.. :f '. Pentru reccptia semna1elor telegrafice se inch ide in tr er nptorul II si se reqleaza din trimerul Cf! frecV'f!111a oscllatorulul de batai pentru telegrafie cu circa 1 kHz sub Irecventa de 1 500 kHz de lesire a convertoru1ui asHe! (C' r(c}fBZ' .. 1} 3 Convertor . PVic\8ai a '" Y a in c1i.'eaza unUl recepeot Cc. _ ° _. . ':_..OL.m. 6..

joaca nn tUI) com 111a 1 1 .3 mrri Cu Em 0 0. bi t din care partea de tetradS.4 Conductor DiamiOl.1. e mIX .' _ . iar pentru gama de fonie pe 10 m inceputuJ benzii fiind Ia 3.este prevazut cu doua tuburi din care pr imul. astfel incit sa poata fi utilizat pentru ambele game fara comutare. 6.1 ale oscl latorului local slnt prczentate in tabelul 6. Circuitul de intrare format din elementele schirnbatoare C1 si L1 se acorda in mijlocul benzilor respective. diametrul interior al bobinolor Hind de 8 mm.!'ul bohind D(mm) 6. 6. .550 MHz. spire tircuitelor oscilante din fig. .L 12 spire 20 pF 8 spire 15 pF Datele bcbtnelor 25 pF 12 spire Nr. .5 MHz. Convertor cu cristale de cuart. Tabeiul 6. Convertorul .9 mm eu Ag 0 0. 6.1.3 Hun eu Em 0 0.1_: ')0 15 si 10 m.gama de 3.4_ Convertor cu crista! de cuari verianta superio ara a conver torului ell acor d Ilx este prozentata in fig. tntrare dln I1g.a:. er iar triode de oscilator oea con. fiind Convertorul tucr eaza TR' b.5 mrn).enL:-_l C e ~ .3 [=25 MHz ~..5 MHz. inccputul benzii corespunde Ja frecventa de 4 MHz in receptor mergindu-se cu scala inapoi ptna la 3. iar circnltul oscilatorului local se acorda pe frccventa de 25 Ml-Iz. tr olat cu d '.!:!_Bobincle se realizeasa practic prin infa:. a pentoda de inalta frecventa cu zgomotul rnlc est.e un amplificator de radiofrecventa.9 mrn Cu Em 0 0.1'-".5 ill M q.~ Dalele elernerrtelor clrcultuhri de escllatorulul local ale eonvertorului El"plcntul /=21 l'I1Bz /=28 l'\lHz ~i~J(1.5MHl Fig.4.3 mm 50 50 50 50 20 20 20 7!!1 78 . 6. Datele elcmcntelor circuitului de intrare :.4. Teate bobinele se realizeaza in aer (fara carcass] avind spirele distantate la un interval egal cu diametrul sirtne! (Cu Ag de 1. - mont a]' sint indicate in tabeTabelui 5.urarea 51:rmei pe un cr.l'ansp\merea semnalelor din cele 2 benzi supertoare in banda de 80 m. iar a1 doilea este o 3 12 4: 12 18 12 12 eu Ag 00.9 mrn eu Ag 00. da stale de cuart pentrll~ fleca12_b. mergindu-se cu scala reccptorului inainte pina Ia 4 MHz pentru fr ecyen ta de 29 MHz.9 rnrn cu Ag 00.cion dupa care S(' cxtraqo creionul si se departeaza corespunz.ator spi rele. realirlnd pracbi:c iI.L '-- SD m.. Datele bobineJor (\.. Pentru gama de 15 rn.::0 uta banda asat la un receptor cit' tr af ic CEll e are prevez .4 .-IUMHl IIJ=N..

:'ilic l~iJ mie? de Ierocart spire linga spire.. 21. de 10 m. ..Bobine1e Lj.1 3. iar receptorul se va aeo.. la 0 te-"E~jt1t1r de 150 V si 6. Bobinele Lv L2 sl L3 L4 se r ealizeaza perechi pe ace· lasi sunort la 0 distant a de 2. ajuteml eondensatoa relor verlehile CV1 st CV2 in intreaqe qarna dintre 14 ~I 29 MHz. t ~ la un receptor care se .In esenta cfoene~~er~?~U~eC~~~C:~~iee~ d"e radioam-aebemii la mtrare pe r tori si eontrolat en un eristal de cuar l. ... 6.r Hz 1ii -pp frecventa de 4.. d 1a circa antena se determina experimental eorespunzm v \ 6. Benzile de radioamatori de 14."a de cuplaj spre baza tranzistorulu! se ale)19: ~ ~ 1d ire iar pnza de cup a] e 1/1CIdin numarul tota e Sp1 . cu un tranzistor eu un tr anzistcr este flIe .eSl"[(.4 mill.glob. Convertor ell un tranz~stor. ~5 ?1 1~ m eire de e benzile de 14.i dirnenslOnat mClt sa se aeor Pda pentru capatul ben28 MHz. .entul Valoarea rezistentei e.l. Pentru radioamatorii care doresc sa construlasce monvern des-cri(? citeva var iante simple de' convertoare ti"anzistorizate...j€!. {3. LI se re-. cristal de 10 MHz Spre exemplu daea d1spunem de. tf 1 tncit eur.2 rnm.{e. Circuitul de intrare al ampllflcatorulul de 'radlctreoVen\B sl €II mixerului se acorda cu. iar bobi neleu.5. Cu 0 exccutle lnqrijita str adanlile constructorulul srm ra~pHitite prin aducerea "in casa' a unor sernnale ale stcrpilor de radloamatori din toate punctele de pe .Convertoare ell Fig. eveni patrumlemande sa fie bine eerana~e ~en~~t aP.>1 ega . r -. Convertor Prima schema de convertor zentata in fig.. un erioare de radiosi dodm sa reeep~ionam)ce~e ~i~~rzJes~~trare va fi' astfel amator i (20. t un mixer acordat . 6..j.ell tranzistoare..3 V pentru filamente. t~ potriviUi in tunctte xeaza pe unde seurte 1?e 0 reeven\a de frecventa cristalul~l.tati!e de receptie.Convertor ul estc provazut $i ell un reqlaj al volumului semnalulut in etajul de Inaltd' Irecventa care IrnbunaW.5--4 MHz.tantd\. dupa carl' SfC cauUi intensitatca maxima a somnalulut rcqltndu-s condensatoarele var iab ilc C vt ~i c". 21 -:0.1Convertorul se a a~eazaf .Irrtl<lte dip: piepteni di!l. respectlv 18 M. 11.'ecoConvertorul cit . ttanzistoill'e ta.5. 1 atura cu reeeptorul se .2..__.aUzo-aza pas distantet cu pe carca.Itia corespunzatoar e a comutatorulnl de qarna K. ... pasul d.lu/'f si [. bobina] fiinrj de 1." ''''pf Con vertorul se alimenteaza de Ia un rerlr esor stahiliz·at ce poate debita un curent de 20 m A.1.."1 pe carcese din materia] pJq. ..te muJt posibi li. de c61ector al tranzistorulUl sa alba 0 manrne .of.eeeptorulUi c:at'e rea semnalelor pe freeveJ1l\a e 6 _ 73 de scheme pentru radioamatori I 81 .se~al~g~ as e.A. L2 st La..2. --tf--o c. 2/3 din spire. .. Lucrul pe 0 anurnits banda se stabileste prin pOL..' 1 ' p.123 M"rlz se Lttans~ pun cu ajutorul convertorului in receptor 'in por tiu 11U. ..

12 lunglrne de 10 rnrn cu eu Em 00. care se alege cu circa 1 MHz sub frecventa capat d& banda a flecarei benzi de radioamatori pe care dorim s-o receptionam.5stJ· Ii. C12.H/!.4 Bobinat distantat cu pa$ul de 0.. spIre I I eonvertorului Conductorul IPt:~~::~::\~?n':. Convertor cu doui: tranzistotue Convertorul este conceput pentru benzile de 14. 6dl.2. receptle in benzile de radroamator i respec- I Elemcntul I Datele elementelor Nr.6.2.5. iar ca sursa de alimentare se pot folosi doua baterii de 1. Fata de simplitatea constructiei perforrnantele obtinute cu acest convertor sint satistacatoare.4.j~~Jll em _1=25 TabeluLJ. Eobinele se realizeaza pe carcase cu mlez de fetHa c:p 10 mm.6 eu un tranzistor Capacitatea (pF) c. spire I Condndor \ 22 8 13. 60 Bobinat spira Ilnga SPita. Convertor cu doua tranzistoare. si 28 Fig.JV Ow L 12 leu Ag_0lmm D=4 mm 8-110pF ~~ Tranzistorul utilizat este de tip AFI05.5 mrn eu Em 00.1$area acordului clrcuitulul de intrare se reallzeaza din trimerii C8. astfel incit semnalul transpus in re~ cepter sa apar a in mijlocul benzii de unde medii. C16 iar a oscilatorului local din tzlmert! ClO. Tabelul 6·6 ell doua tranzistoare Dctalii constructive Datele elementelor I:-.5 V legate in serie.6. C14. Al doilea tr anzistor este montat ca oscilator in tret puncte pentru realizarea frecventei de heter odinare. ~ Bobinat spira Iinga spira pe 0 eu Em 00.leml)ll tul convertorului ~l \ Nr.5 mm . 6.Datele circuitului de intrare pentru acest menta] sin' prezeutate in tabelul 6. 6.5 V care poate asigura functionaree acestuta pe 0 per ioada indelungata. Iesirea spre receptor se realizeaza de pe primul tranztstor.5 ""soc . 83 82 . CIS' pentru fiecare banda in parte.sint prezentate in tabelul 6. ar perturba tive.2\ C(lllvertorul se alimenteaza de la o. 21 MHz sl se cupleaza cu un receptor de radio oblsnurt acordat pe gama de unde medii (v. 6. lungimea bobinel 5 mrn Em 00. fig. RS11. Datele elementelor din schernai.6 II Bobinat dishmtat cu pasul de 1. ~+---4( is r 3. baterie d~ la~lerna de 4.6).

3 mm 00.7 se descrie un convertor portabil tranzlstOflbZ-atcontrolat cu crista!.7. 6. Convertor Ll'on.e~ep~or auto instalat pe masina faciliIn receptia emisiunilor de radioamatori eu 0 extensie gime a bobinajului tot de 10 mrn.50ara pe aceleaf}i carease la 0 dtstanta 11e 3 mm. in cazul ata$arii convertorului la un receptor auto. .2.8. . Bobinele de cuplaj se infii. 6.~ JOP~i(±1J I ~'7~ I I I I I I I / I Fr 85 70 2 40 3 90 3 Em Cu Em Cu Em eu Em Em i eu Em ce I ce mm 00. Se realizeaza astfel un montaj cu dubla schimbare de frecven\a la care prima medie trecventa este in mijlocul benzii de unde medii.3. i'. Datele bobinelor Boblha Nr. recep" t 1 r' _ ."=l.' in gama 3"5-3 8 MLI z. TIl poate fi ~ta. iar al doilea de mixer.2. 04 .5 MHz.3 Yolum Fig.. Cristalu~ de cuart utilizat este pe frecventa de 4. portabil. Datele bobinelor smt prezentate in tabelul 6. 6.2 mm 0 0. 6._---------l. 6. . Tensiunea de alimentare a convertorului se ia de la o baterie separata cum ar Ii cea din receptor sau bateria auto a masinii.6.---i:. Primul tranzistor joaca rol de amplificator tle radiofrecventa.4.at~ a un :aclIor.f~i fig.! portabil c.7._· 'le l' de banda dcorespunzatoare . iar a doua.. banda de radioamatori de 80 m. Fig. 00.este prezentat in fig.zislorrcnc potldoil . . de spire convertorului Conductor tranzistorizat Tabelul G.SZ Mlfz . este cea a receptorului. Bobinele circ~itelor acordate se realizeaze pe carcase de 10 mm diametru cu miez de fer ita avlnd 0 lunL Un convertor mai complex cu acord fix la ioslre .. Acest convertor aduce in receptorul de radio fixat pe unde medii pe frecventa de 1 620 kHz. Convertor tranzistor izat.2 mm e 6. pentru receptia sernnalelor pe anda de 80 m.8. Primul etaj este un amp1ificator de rnalta frecV'enta acordat in mijlocul benzii de 80 m.. Convertor fix Ja tesiie tranzistorizai cu acord ----_. ~ru 11n acordat III mijlocul gamei de uncle medii inn e Irecventele de 1 000-1 300 kHz. Convertor tranzistorizat cu acord fix 1a iellire. iar al doilea etaj este un mixer de la care se culege sernnalul transpus pe frecventa intre 1 000-1 300 kHz cu care se atad\ intrarea In receptor pnntr-un cablu coaxial. .3mm.at la un receptor tranzistorizat portabil ~.3 mm 0 0.

5 Ml-Iz realizincl acnperirea de 500kHz necesara receptiei . tel Receptor eu ampli. Clrcuftul de intrare este realizat pe 0 bara de Jerita de 010 mm iar celelalte circuite pe car case din material plastic cu miez de ferocart tot ell diametrul de 10 mm.16 sp. pe carcasa de D= 10 mm cu rnlez 00. bobinate peste La 130.. cu re~etie pr in cupla] o trioda cu deteet1e pe gn a .. de corver o~~~~cta a emlsiunLlor de aparate ce permit cap area radio. I 48 'I' s.62 MHz.fund nerei V ne arata cite etaJe Cifrele din tata $1 dmd~rmfa 1enta respeetiv de audiode -a_mplificare de r a 10 recv . Cu Em 32 sp.2 mrn.45 rnrn.2 mrn. Datele bobinelor sint inscrise in tabelul 6.e1. Circuitul de intrare se poate acorda pe freevertta de 3.1.5-3. frecventa tnsotesc etajul detector. 1. pe carcasa de D= 10 mm cu n-nl'!~ 0 0. h t rodine cu ampliftcare directa $i super e e . de radioamaton I . 7. Receptoare electronice eu tuburi t raciioreceptoarele sint Spre deosebire.iiea}e directa t d de tip OVO eu no a mal simplu receptor ell amp Iesire pe frecventa de 1. R6 .. la sp. Neavind nevoie de antena convertorul S8 paate atasa Ia un receptor portativ pentru receptla din mers..2 mm.5 de la masa 130. ' In cazul de ~ a a $ _ d detector un alt etaj de amf schema nu are III a ara e 87 pe y..65 MHz iar circuitul de Datele bobinelor Bohtna - <iapHolul 7 convertorului TabeluI 6. bobinate peste bar a de ferjtii 13 0. 1 receptoare1e ra 10 sIn Ptrnc~pla . co Em 28 sp.benzil de 80 ill de la 3. Circuitul oscuatorului local se poate acorda cu ajutorul condensatorului variapil pe frecventa de 5-5. eu Em tiunl egale .. eu ptizll. .1 inductiv. li t . imbolul OVO f t~ a cum ne ara a ~1 si . Al doilea circuit este acordat fix . CJ_I Cr. pentru ortee reEtajul de ~eteetie . Cu Em de feritll.~m!.. t.in mljlocul benzll pe frecventa de 3..2 mm.5 Ia 4 MHz..esten~~a~gfno~~~ema ell litera ceptor de radio. Cu Em de Ieri 4 sp. 1. eu Em 0 0.1.8. bobinat a in fagure pe irei ~IlC· rnm. Cu Em reee 63 sp.Montajul este ecbipat cu trenztstoare de tipul OC614 aIfmentate dintr-o haterle de ~ v. cuplate inductlv ell L7 ta - 7.1.5 de la punctul mm.1 00. c« Em 4 sp. Amplificarea de in alta frecventa se regleaza din potentlcmetrul P de 50 kQ.8 MHz. iar acor dul pe postu1 'Qodt cuajutorul condensatorului variabil acelasi ax. 3 sp.45 00. Caracte-ts tlc! .45 mm. eu prlza la sp.8 eu acord fix 1a ieslre Receptoare pentru benzile . di mt de doua felori : " . rncar e I direcfa:' de tip OVO este prez:ntat in fig: 7 ~~~n eta' detector avin~ Mdntajlll eonstB: de fapt .

1 cu un diametru D=20 mm in urmatoarca ordine : bobina de antens L. iar pragul de reactle cu ajutorul condensatorului variabil C2. adica eu nn etaj amplificator de ra1:liofreeventa. Babina de inalta frecventa L~oc se bobi.2.egrafice peste pragul de reactie.pllficare Iitnd cled expreaia cea mai simpla a unui receptor radio. 1 !SOV + Fig. 7./ IV I cu tuburi minia- Bobina Nr.2 Em 00. Semnalele in fonie se receptioneaza cu receptorul adus in apropierea praqului de reactie.l1l pentru banda de 80 m se realizeaza condin tabelul 7. 7. se contectioneaza prin infdsurarea eonduc linqa spir a pe un suport din material plastu Datele bobinelor receptorului tip OVO Conductor este de:l mal. \( L soc De5 1.biI1I' vcnta. In aceste conditii sell. iar cele teJ. de spire 16 4X70 24 8 I I Cu Cu Cu Cu Em 00. detectie sl amplifieare de joasa free- de tip T ".1'. mai perfectionat. 89 88 . Receptor cu amplificare OVO cu tr ioda.1. directa de tip Bobinele datelor Bobinele torului spira iQ. Em 0/03 Em /00.1. Acest montaj poate fi realizat de orice radieamator incepator in citeva ore putind oferi satlsfactia reeeptlonartl primelor semnale de radioamatori. Acordul pe postul dor it se realizeaza pr in intermediul condensatorului variabH Cl. Reeeptorul tura AJt montaj de re~eptor eu amplifieare directa eu reactie.2. Teceptorul fiind in acrosaj.1.neaza in 4 tronsoane a 70 spire distant ate intr e ele eu 5 rnm.bellI! 7.sibilitatea reeeptorului este maxima. este eel de tip 1Vl. Distanta intre bO. bobina de acor d L2 si bob ina de reactle LJ care se va bobina in sens invers.

5 28 MHz t.Datele bobinelor sint prezentate in tabelul 7.t!!ator de radiofrecvents eu circulteccrdat rEl illtrare..al dcilea ca detector pe grila.2. Receptor superheterejdlIla pentru banda de 21)m Dintre receptearele de tip superheterodina un reeep~ tor simplu pentru banda de 2. Bobinele pot fl schlmbatosre. 28 l8 8 Ii 8 3 5.a.tiei 5e race varlind tenslunsa aplicata pe grila ecran a tubntut detector..5 3.. Tuburila utilizatefu aeeastii sc. ll]Iire.1'e.3. Bobinele se realiieaza pe carcase eu un diametru de 20 mm ce se introduc apoi in eulotul unor tub uri octale recuperate de la lampi sparte Introducindu-se in niste socluri montate pe sasiu. ac~st receptor poate satisfaee exlqentels ortcarni radleamator iI1. La executle se. iar a1 treilea eel. 7.hemasint de tipul RV12P2000 ffi?a f:l'ot fi utillzate mice pentode eu coefident de emplificare :m. 7.f. priza 1a bob.5 punctele de comntare fiind notate in . Prirnul tub esl:e montat c:a amplili.1 ·:M:MHz I '1 ~ 18 Ii- ! I 21 MFlrz I 5. amplittcator de audiofrecventa. va avea gri. 14 l'rUfz Tabelul 7. de 1a masa La 21l /. Datele Boblna I boblJ1elor recepterelnl de tIp IVI Nl". sau pot fi eomutate dupa poslbilitati cu ajutorul unei claviaturt.Hi s~ 5e reaHzeze 0 buna eeranare tntre cele tIei e~aje aT~ receptorulul pentru a nu intra in osdlatil~.'cepi1ioraducind pe toate cele 5 benzl de radtoamatortsemnale din to ate coltur ile lumii.3.5 1.0 m este prezentat in fig. Cu 0 antens bi:ne de:g~:tata.5 2 3. in soclu.schemol! cu cifre de Ia 1 Ia 5. 90 .1. Reglarea reac..

r / / / / rosn / / / / / / IU"t -- -... 1--- L.3./ / .~--'---. Receptor super heterodina penuru banda de 20 rn.-- -. ./ !rig... 7..- -- _.IOOpf fFOO f(C)HOI ~~ YI fCUI I L I -~::....

»0 468 kHz smt din cele utili. batai sarveste Ia recoptlonarea semnaI lelor telegratice si B1. care realizeaza amplttlearea tinala de putore. I I.t 50 pF. 91 I j. de 2X500 pF. Reqlarea Iroeventci oscilaterultu de bi.5 kHz. Circuitul rezonant cal mixerului se poate acorda in toata banda de 10 ill' lncre 14.175 kHz.adlofrecv"enta detectat este aplic8it apot pe t.ra:fice se poate inI traduce cu ajutcr ul Jntreruptorulut Ie in grila preamplil fieatorului de audiofrecvsnta un filtru de banda inqusta r.I Montajul consta dintr-un etaj de amplificare de radiofrecventa echipat cu tubur i EF80. Pentru reeeptia semnalelor teleg. _"t'.000 ~i 14. Bob inele so executa 5pira Ilnqa spira pe rercase de matorlal plastic ell diarnetrul de 8 mm cu rniez de Ier lta. un mixer si oscilator local realizat cu tubul eombinat ECH81.Hai se realizcaza eu ajutorul condensaternlul semlvartabll de 100 pF I montat in paralel pe bobina [7. .arin eu piese ~ radio. un etaj de amplificare de medie Ir ecventa eu tubul EF89 lucrind pe 0 fr ecventa interrnediara de 468 kHz. acordate J. Transformatoarcle de frecventa intermedlare. pentru telegrafie. Semnalul de' medie [rec't'e. retuserca acordului In banda fac'indu-se din corrdonsatorul sesnivariabil de . Circuital de Intrare este acerdat in mtjlocul benzii de 20 m pe frecventa de 14.rioda: thlbtllUi ECLal care joaca rol ele preamnlilicatur iar apol la pentorld.nla amplifieat este aplicat i epoi tubulul ECC8i1 din care prima trio:da este montata ce detector de produs iar a doua ca oscilator de batai . aeordul reallzindu-se eli ajutorul conclensaIorului C.S.818 MHz..U Iiind acorrlat pe frecventa interrncdiara cfecalat cu plus sau minus 1.1 RC.350 MHz. ce Inqusteaza banda dee trecere in audlotrecventa sub 1000 Hz. Datele bobiJ'telQt circuitelor oscilante surt prezentate In tabelul 7. OscilatoruJ clp.468 $i 14.fn. iar ciruitul oscilaterulul local . Sernrralul de r. ecr anate.zale perrtru radloreceptoa~' rele obisnulte 5i se "pot procure 16 or ice mag.lre rf~~~vel1teLe de 14.

Al doilea etaj al receptorului echipat cu tubul 6BE6.3mmcuplate ' mm induelnducindue I. curentul de fl I amentelor tuburi.tai deschizindu-: Ad~conecteaza oscilatcrul 10. spire din conductor Cu E~ng~rfatorul~l ~"onti~e2 20(1 c~dara:' pentru conectarea difuz~ 5 ~m. aceptorul este prevazut .>m'\:mel dtfuzcr Q. .4 este prezentaUi schema unui receptor superheterodina pentru toate benzile de radioamato1.1. TitoeJui 7.lor este 1 ament total fiind de 2. . putind fi cleconectat dup..e In flg.c'i donnta prin inchiderea intrerllptorului 11' Pantru receptia semnalelor telegrafice .1 A.tor de jrecven\a intermecliara care are atasat si 0 purite de masura a intensitatii semnaluilli cu un S-metru.\ actioneaza aSllpra amplifieatorului de racliofteevenl . li:Lfa~urarea prirnara a tr . este un ctal amplificator de radiofrecvent care aduce 0 mare amp"tificare si 0 suprimare sUbstanHaUl a frecventei imagine.spire din conductor Cu lkm n~ tiv cu L °03°. Alegerea meduluidc lucru se face cu ajutorul comutatorullli }(! care este soos la panoul frontal al aparatului si a intreruptorului. Transformatorul de ire' ' tiunea de 5 ern? format ie ~. de 6." unui transfcrmator de i '. CirGuituJ de CA. 4 spire cu din conductor tiv L Cu E m 0 0. e m.3 Boblna Carne lcrisLici 1. e " . 14 spire di~ conductor CE consta din inlasurarc . U ~. ale I Trei spire din conductor CE 14 . 7.2 mm cuplate ti:.3 V.'65 mm consta din fnf~sura a pnmar 3 a ynUl tralo rt de 468 L<. rea secun ara a tr af FI ' pe care s-a debobinat 1/2 d'In spire .Apsratul se alimentea:a l~:~~Ptorul L. iar a doua rlioda este utilizata pentru redresarea tensiunii necesare pentr u controlul automat al amplificarii (CAA).fJ Datele bobinelor circuitelor oscilante receptorului din fig. Amplifiearea de aucliofrecven\a este realizat~ pr in intermediul tubului ECL86 din care trioda funetioneala ca preamplificator r iar partea pentoda ca amplilioalor fin al..3.' ".i pe uncle seurte Aparatul este ecbipat cu tuburi moderne care oIera o calitate superioara a receptieL Primul etaj prevazut cu tubu I 6BZ6. 4 nil W . PI) ~I de audjofrecventa r Acest receptor asigu Y • BLU ~i AM pe banda d ra rde:eptla semnalelor tele~p'afice .. o· respeeilv de 0.65 mm cuplate . tate miezul magnetic cu secIn r-un pachet de tole E-H de .. 93 92 . a mixerului si a ctajului de ampU£Lcare a de tieevenVi intermcdiara.lul de 4 ~ are 56 spire pentru conectarea castilor 'de n~~Oolar a tre~a infasurare conductor Cu Em 00 1 Q are 1 wOO spite din R mm. este un mixer care reali'leaza transpunerea benzilor de amatori pe frecventa intermediara de 455 kHz.mped. o he-ptodd speciala de amestec.ilz d ".gomot mie. " ru. Tot un tub EF93 este prevazut in etajul ampliflca. Receptor superheterodi bettzile de r(ltii6c'u:natou na pen/. pereche de casti cu l.. partea pentoda a acestui tub fEnd utilizata ca oscllator local de biiU\.. radiefrecventa (potentiornetrul cu re~laJul volumnlut de (potentlometrul P2). cu din conductor 0. I t4spir~ din_l conductor Cu Em 0 05 11m spire L3 C u E m 0 .de .. Is.4. asrgure 0 tensiune de 250 V . e ra ioarnatort d 20 .i BLU se!lema este prevazuta cu un detector cle produs care folose~te tubul ECL86.::.. un redresor ca poate Tensiunea de alimentare a f~II un curent de 100 m A. 7.m 0 0. e anra ue 2 000 . Detectia semnalelor pentru receptia in fonie se realizeaza pe prima dioda a tubului EAA9l. Oscilatorul local este realizat ca montaj in trei puncte cu tubul EF93. de intrare...5 mm. rntasuraree sedIU conductor Cu Em 0 0 8 . tub special a cu z. P entru lucrul in AM' e cal (Ie b6.~a iesirea receptorului se .teaza pun interrnediu.i (beat oscilator). conec.nl toate pe unde SGw1.

conductor rnm Stabilirea benzilar de lucru ~~ face prin actionarea comutatorului K prevaeut nu fiX!) p07j~il. de spire Priza la sp. Receptorul utiHzeaz. 15·mm..i . Reeeptorul este pravdzut eu reg Iaju 1 sensibllltatli III inalta freeventii nrtn potentiornetrul P1 si eli reglajul volumului in joasa Erecventa prin potentiometrul Pi.Datele bobinelor Benzlle MHZ 28 21 recepte- Bobina Nr.4.tc maxima de 30 pF.. Pentru rctusarea aC()l'duiilol'$i reglaJul extensiei de banda pe fiecare boblna cste 'mont at in ·paralel cite un trimer avind c Ga.bll utlli'l.a c:. Receptorul se alimenteaza de la un redresor de 250 V!150 rnA iar filamentele tuburilor se conecteaza 1a 0 infa~urBre ee po ate asiqura 6.pacHate de 26 pf-l.11: fie de. Bobinele S8 rea1ize. Diam. Bobina fiind reaH:llata. placl pe scctiune.. Datele bobiuelor s:1rl. de oblcal din 4 sectiuni.at (lste de tipul "trei -rae un ax" fiecare sectlune avllul o capaCHa. Aeest condansator Be poal~· realiza dintr-un variabil de 3X500 pI? pr1n las~ea pe rotor a unei singun . pcntru reactie se ia 0 priza de lil prima sectiuno consider ata de la capatul pus la masa.t prezentate ill tabelul 7.6 A 94 . ba:tat {til) se Iolosestc tot un circult dintr-un tr ansfozrnator de frecventa Interrnediara. Condensaterul varla.aza din strrrra de Cu Em pe carcase eu diametrul 'de 17 mID eu spire distantato astfel lncit lungimea booinajulut 5..3 V la 2.lQua transjormatoare de freevents interrnediara rle 455 kHz (TF~) iar ea bobina :a oscilatorului local de.

4. 7. Receptor super heter od in a pentru toate benzile r-adtoamato-I. ..l Fig.

7. 7.maxlm.0 O. doua diode de germaniu care lormead un lirnttator de parazltl si un bee eu neon h1iniatura care asigura protectia reeeptorului impotriva palru:aderii din antena a unor tensiuni perieuloase rezultate din deS'carcariatmosferice.aprindere astfel eil eel mai mic semnal ee depasestc aceasta valoare produce ionizarea gazului din tub si punerea la masa a perturbatorului. 7.5.3 0.5 L13i Laa 6 8 0:410.2 L55 Acordat ell ajutorul unui generator de semnal si a unui voltmetru electronic acest receptor dil rezultate deosebite.4 0. ~i un filtru dop aeordat pe frecventa de 2 852 kHz 95 .Tabelul 7.5.edie Irecventa se poate allnla aplicind din generator Irecventa de 45'5 kHz modulata cu 1 kHz si reglind miezurfle de ferita a tranSformatorului de FI pentru un semnal deteetat . L'34 lit J~ ~~4 L54 19 LIS - 0. Tubul eu neon este polarlaat poaitiv ell circa 0.4 14 7 3.4 - 6 L431 Lr. Al do ilea circuit de m. Receptoruleste ~chipat eu 13 tuburi electronice.!! Lu 0. In eireuitul de antena mai gasim un condensator variabil de 50 pF ce serveste la adaptarea antenei la receptor.6 - 8 8.15 0.6 L33 0.4 5 20 L25 - 30 - L35 20 1 Lu 0.2 1 - 30 - I 32 8 0.~ 0. Receptor de tTalic cu dubld scbimbare de irecvenii: Schema unui receptor de trafic cu dubla schimbare de frecventa capabil sa lucreze In toate be:nzile de radioamatori in AM. se poate fdw$i Sl S-metrul receptorulul.5 V sub tensiunea Sa de .4 0.3 a--- i 12 L24. In lipsa unui voltmetru electronic ca instrument pentru reglajul circuitelor. cu exceptia ultlmei medii freevente.2 °.15 °.4 rului din fig.1. teceptlonat in difuzor. CW ~ BLU este prezenteta in fig.

i C2 punerea la mas a a sntenei de receptte.j Junctional al receptcrului este un mixer aditiv prevazut eu pentoda &80..fi pus in functiune prin inchiderea intreruptorului I'll senmalul de etalonare Ilind cuplat la III' bobina de antena h printr-un condensater de 3 pF.i 14 MHz :. Acesta realizeaza prln contactele sale C! . ".0 Irecventa mai mare decit frecventa do intrare p:e prlmele trei benzi si pe 0 frccventa mai midi pentru. Primul etaj al receptcmlui echipat en tubul EF89 are rolul de a ampliIica semnalul de radloTrncvcllta captat de 'Ill' antena si are un circuit rezonant Ia intrare ce poate fi acordat pe toate bcnzile de radloametorl. Primul oscllator lecal. respecttv de conectarea tensiunii de ecran a etajului de amplihoare de radiofrecventa pentru a fert receptorul de patrunderea unei tensiuni mert de radlofrecvente. carE' prirncste pe qrila de cornanda atil semnalul de radtofrecventa ampliflcat de prirnul etaj .de Rr cit ~i sernnalul de la primul oscilator local cchipat 1:ot ell un tubEE80.5.. Acordul pe Irecventa dorita in cadru I fie:ci.i 28 MHz). respectiv in clrcultul oscilant al prtrnnlui oscilator local.irei benzj se reallzeaza cu ajutorul condensatorului vanebtl de 3X150 pF ale carui sectiunl CV!' Cv2.. Cv3 -sint leqate ill eircuttul d~ intrare al etajulu! de amplificare de RF. Acesta poate. 7:. Pentru a putea conlucra cu un ernitator in cadrul unei tnstaletii de emisie receptie montajul este prevazut cu un releu (RL) alimentat din automatic a emltatorului cu o tensiune de 12 V curent continuu. atum:i clnd ernitatorul este in functiune cit sl decone ta(Ga difuzorului prin contactul C:J. in etrcultul de irrtrare al rnixerului.(prima medie frecventa a receptorului) care asiqura atenuarea oricarul perturbator de aceasta Irecventa care ar putea patrundc in receptor.1hI! =1.te acordat pe. La iesirea din mixer rezulta un sernnal transpus pe prima medie frecventa de 2 M_ kHz (fMI = fOl .. urmatosrele doua.ft pentru benzile de 3.' 96 . Al doilea eta..-101 peutru banda de 21 :.. Pentru etalnnsrea scale! receptorul este pr ovazut ell un calibrator ell cuart pe 100 kHz (QI) eehi pat cu tubul EF8G. 1 II Iii II r I.

L 3pF [{OO flrO Fig. --9--1 .-----. 7. Receptor .5.

uhlli schimbare de m<:ventA..Co. 15(JV lIab..-:-::::--~------. d. .li 2QQ/JJ1 '~--I-.

pentru lucrul in ew sl BLU. Datele tuturor cir cuitelor sint prezentate in tabelul 7.5 mm. Urrneaza inca doua eteje de ampliIicare de meclie Irecventa echipate cu tubnrt HFagl dupa care semnalul pe frccventa do 468 k. Tubul ECCI)'O 'indepliue$te Iunctia de detector de produs primind un semnal de hctercdlnare de la un oscilator de batal (BFO) acordat pe frccventa de 468 ± 3 kHz. conductor de Cu Em 0 0. 97 .Pentru asigurarea unei bune selectivitatl. de 50 pF. semna1u1 este aplicat 1a Iesirea din mixer unui filtru format din doua transformatoare cle meclie Irecvcnta acordate pe frecventa de 2 852 kHz legate pr intr-un condensator de Urmaaza tubul EqcHH care pc par tea pentoda indeplineste Iunctia de at elodea mixer jar pe partea trioda de al cloilea oscilator lucal co lucreaza po frccvcuta fixa de 3 320 kHz fiinG! conlrclat de un cr istal cu cuart. Larqirnea de.73 ci~ scheme pentru radioamatori I 10 pF. ecranate. cristalul de cuart (0:3) este scurtcireuitat cu ajutorul intreruptorului. unde este necesare 0 larqime de banda mal mare. Ii.3 mm. ale primului mixer sl primului oscilator local se .5. Pentru a realiza Inqustar oa benzH dt~ tree ere nccesara obtinerii un or pertorrnante superioare la lucru in telegrafie (cw) a doua mec1ie fr ecvcnta cste prevazuta cu un filtru cu cuart (0:3) rezonant pe frecventa de 468 kHz. Bobinele de acord ale etaju1ui de amplificare RF de intrare. banda optima poate fi reqlata cu ajutorul condensatorului variabil C. La lesiraa iliu a1 dailea mixer se 9b~ine un semnal pe Irecventa de 468 kHz (fM2=fo2~ f!lf!) ce constituie a doua medie frccventa a recoptorului.Hz este ap1icat aut pe tubul ECC83 cit si la tubnl EABC80. Bobinele se realizeaza pe carcasele de polietllena cu patru sectiuni cu mlez de fer ita de 10 mm diametru. iar pe 15 si 10 m. Pentru luerul in fonie. se va utiliza lite de inalta frecventa izolata cu email de 19 XO. Bobinele se vor reliza prin infasur-atea conductorului spir a linqa spira. Pentru confectionarea bobinelor de acord pentru 80. 40 si 20 m.

2 sp. Peutru r ecepti a in casti. II vor realiza sub forma unor platini comutabile printr-un comutator tip rotactor sau printr-o claviatura punctelc de cornutare fiind notate in schema de la 1 . rului de iesirc fiinel scurtcircuitata peste 0 rezistenta de 10 ~2 prin intermediul contactului C3 actionat de releul tu: nil de Iesiro 31 sp. montaJui mai continc un sistem de S-metru prt'lvtumt eu up tub ECC81. 10 pF 10 pF pF ISpF la le~lrea /_u L. din lila de Cu Em de 7XO. Alagerea conexiunllor pentru lucrul in AM sau cw t. infasur araa sccundera a tr anstermato. IOsp(2. din lita de Cu Em de 7X 0. Pentru aprecierea nivelului semnalelor receptionate. iar pentocla indeplincste rolul de ampllticator final.l~-7-L20 48 de spire din lila Cu Em de 19XO.i BLU se face prln butoanele Bi si B2. 99 . I.) 20 pF 20 pF 20 pF 20 pF 2:.5 sp. ell 0 qrosime a pachetului de tole de 4 em" pe care se bobineaza . se face din l:iutonul Be.s~rllnfe ale re6~pjllruJlli de trafic cu dubla schlmbare de Irecverrjd Carac tcris tici Elcmemtul 'SCm 140m 20 m 15 m !lJrn Anularoa re~l a~il1Lu automat i a I qQJOlifictlrii se face inchizind iutreruptorul 1. acestca pot fi conectate de la prtmarul transformatorului de iesire printr-un condensator de 100 nF/lkV.35 mrn.lIpa terminarea montajului pentru egalizarea nivelului semnalului ce se aplica limitatorului de pal"821Hi respectrv ampifioatorului prefinal in cazullucrului in . 30 pF 25 pF I 22 pF 25 pF 22 pF I 3 sp.65 mm in secundar. care la crnisie estn cleconectat.05 rnrn hchinate in doua sectiuni egale 286 sp. 10 sp. ta tubul ECL82. 25 sp.05 mm bohiuate in doua sectiuni egale 42 sp. din Ii(a de Cu Em de 19><0.).Tabelill 7. 8sp(2sp. 35 sp.FS9.Ia 12. IGsp(4sp.(Gsp. d. iar aducerea la zero a aoului indicator din potentlornetrul Pc de 1 kQ.AM rata de lucr u in CW san BLU.05mm'bobinate in doua secti uni egale 45 sp. 3Isp. 15 sp. bobi nate 111 aOuu secliun egale.07 mm bobinate in doua sectiuni egale 200 sp. 9 sp. 6 sp. din lita de Cu Em de 19X 0.07 rntn cu p~iza la priza 45 de la rriasa. . 3 sp.) 50 pF 50 pF 12 sp. 56 sp.)jllsp(3sp. care pU11e astfel La mas a 1ntreaqa lillie de RAA din receptor. realizet ell cele doua diode OA645. Tubul ECL82 r ealizeaza cu partea trioda preamplificar 'q de eudiofrecventa. 14 sp.5sp. Reglajul se face 1a incopuj..15 mm in primar si 68 spire cu sirma clin Cu Em 0 0.. Potenjl ometrul P3 servesto pentru stabi lirea nlvelului global (1(' amplificare al amplificatorului interrnedtar reatizat (U lriorla din tubul EABC80. . Tensiunea de incercare r ldlrata a conclensatorul ui se alcqe din motive de proteetie. Etalonarea instrurncntului de 1 rnA se reallaeaza din PQt~nll'Ometrul P5 de 3 Mn. Pentru reglajul automat al amplificar ii receptorul contlrre 0 schema de RAA cu tubul EAA91 care prirneste semnal de cornanda de la ultimul transformator de merlie fr ecvente printr-un condensator de 20 pF.2500 spire eu sirma din Cu Em 0 0. Roglajul amplificar ii de joasa fr ecventa se rcallzeeza din potentiometrul P4 de 1 MQ din grila triodei tubului ECL82. Penrru lucrul in fonie cu modulatie in amplltudine. iar conectarea si deconnctarea filtrului antiper aziti. sernnalul oe ajunqe pe prima dioda a tubului EABG80 este detectat si apoi aplicat prin Iirnitatorul de parezitl. 7 sp. din receptor estc conectata pr in transfonnato(Tr) pe un difuzor de 4 Qj1W. Transforrnator ul de iesire se rcalizeaza pc un miez din tole de Ier o-sl llciu de 0.iar cea de inalta fr ecventa din potentiometru t Pi de 10 kQ plasat in catodul tubului ampliflcator de intrare E.5 Datele elernentelor elrcullelur o.) 40 pF 30 pF 40 pF ..

ioamator avansat.nf. aceste instrumente Hind de aceasra data indispensabile pentru acordul si alinierea tutur or circuitelor diE schemi:L ' ([) sensibilitate de sub 1'"VI 0 selectivitate varlebila (sub 1 k. poata acorc1a in intreaga banda de 80 ill sint prezentate in tabclul 7. Reeeptorul se alirnenteaza de la 0 baterie min. Receptor trcrizistorizat de tipul OV 1 i.2. 8LJpil metoda clasica. 7.. 'fabelul Datcle F:ICl1lC n lul circultulu! oscilant Intrcducerea tr anzistoarclor in tehnica radio a permis slmplificarea si miniaturizarea montajelor.3 V}415 A. 1 Diltele circuitului oscilant de intr ar e care trebuie sti . 1 mont aj so rcalizcaz a ell ajutorul trimerului C~ de 25 pF. se controlcaza mea 0 data toate eonexiunile dupa care se conecteaza redresorul. Dupa realizarea montajului. Receptorul lucreaza pe banda de radioamatori dr 80 m.. Dctectia se rea1izeaza pe cl ioe! a de inalta free ven. I 100 101 .25 ell 30 pF eu aer 15 pF pe calit.6.~~ OA6Z5 iar amp1ificarea montajului este rean:zata ell tran:zistoru1 de joasa frecvcnta MP39.ar ea unci antenc lunqi.('':.are d irecta de tipul OVI este prezentat in fig. SeusibiJitatea rcC(zpt()r~lIui se regl. verifictndu-so cu un AVO-metru. C.eazi:i cu aJUtoIL1. 150 V [stabi l izat)/5O [fLAt $1 0 tensiune de filament eie 6. Adapt area lungimii "e1ectriee" a antenei la y CI '?5Pf~ I .6.1. Pentru obtiner ea pcrf ormantelor scontate e~te necesar un reglaj corcspunzator al aparatului. spre exempIIl 0 antena filara..sJgu:ca 0 tensiune de 250 V!150 rrtA. C2 ell Em 0 0.6. .le.i_. RegJajul r cccptorulu! se ofcctueaza cu ajutor ul unui generator de semnal de radiotrecventa. Un aIt avantaj osential al folosirii tranzistoarelor it constituie utilizarea unor surse de alimentare de tensiunc si capacitate mica simple sl ieftine.72 . L Fig. etalonarea scalei prin calibrator ell cuart. de -ll m. sint perforrnante care fae ca aeest receptor sa-si qaseasca locul cu succes print!"!:!: echipamentele unci statii de rac1. qener ator de owdiofr. Pentru a ilustr a aceste arqurnento v or fi prezeritatc citeva montaje simple de receptoare tranzlstorrvate.(. HecC'ptor lrClllzistoriz2t de tipd OVl. ..iatura de 9 V avirid un eonsum de circa 5 m A. Reeeptoare ell tranzistoare Pell Iru asigurar""a unet bun.sa:a uti liz. 7. 'eel mai sirnplu receptor de banda cu ampliilc.g de intrarc il receptorului OVI I I 2~ Sp.' ret~elJW e". tensiunile ~i rurentil pe tuburi care S0 compare cu valorile de catelou pres crise. apr ecioroa nivelulul semnalului prin S-metru cit sl lucrul pe toate POllzilo {l(~unde scurte pentru radioamatori.Hz c-> cu filtrul de cristal conectat in a doua medie frecventa). dispezitiv de limitarea parazitilor in fonio.ecvcnta voltmetru electronic si osciloscop. I' Cn ra ctr ris tici 1a spir a 12 7.1 potontiornetr ului P (Ie 100 k~2 . i COJ'li 1000.IntrE:gul montaj SE> alimenteaza de la uu rudresor ce poate ij. 7.

vazut prin 102 Sensul de conectare incercari. Receptoru. Receptor tranzistorizat portabil de tip OV2.18 mm Priza la spica 12 Datele bobinelor sint prezentate in tabelul 7.:te stabili cup1ajul intre bobine peste pragul de reactie. Senslbllitatea montajului se eomanda din -p.F din care 0 sectiunc se utllizeaza pentru acordul tHCUl: tului de" intrar e.2. Schema reeeptorului este de tipul OV2.zistoar. Detcetia B8 reaItzeaza pe dioda OA625 apoi urmeazd cole doua eta ie de ampli!icare in audiofrecventa echipate ell tranzistrJai~e de tip IvfP40. 7. cu J_D0dulatie m ampUtudine cit $i a semnalelor telegraflce $1 BLU. Apar atul 50 alimenteaza de la 0 bat~rie min~atura de 9 V avind un consum la volumul rnaxrm de circa 1012mA. I spire I L~ L{ 28 3 Cu Em 0 0. aelica detector nlus cloud etaje de amplificare de JF.ntru 0 receptie mai buna se poate foLosi ~i a antena exterioar a ajutatoare.e care are toato functiunile unui receptor de banda p~rm.paratul este o. se pO. iar a dou a sectiune cel al osoilatorului. sUl?erhete. 7.ltind receptia semnalelor atit in forme. 101 . Receptor superheierodinti portabil ell 6 troraistoare Fig. C lrcuitul de intrare este realizat pe 0 bara de terita 1ns& pe.poate fi realIzat ca por tativ (de buzunar) si poate fi uti llzat CD succos pentru r eceptia in timpul mersului sau in eX011Isii. Pentru receptia in telegrafie sau BLU receptorul este prevszut cu un oscilator local de batai care .8. I Nr..l.rodina cu 6 tran_:. action lndu-se asupra miezului de fer ita.7 receptorului Conductor o vari&nta imbunatatita a receptoruluj tranzistorizat cu ampJific~re d~recta este prezentat in fj~J.2.0 10 mm si lungimea de 13 em 1a 0 distanta de circa 8 mrn. A.7. 7. ~ Pentru rnarir ea selectivitatu ..rrnCcliul bobinei L~ cuplate inductiv cu circuitul de intra reo Infa~urarile Li si £2 se bobincaza pe 0 bara rh~ Jer ita de . Pentru a permite r eceptia in telegrafie ~i Bl..otentiometrul P de 5 kQ. Ca transformatoare de frecventa interrnediara se poate folosi orice circuit de meclie frecventa pentru receptoarc tranztstorlzate acordate pe fr ecventa de 465 k.U. La Iesire se utiltzeaza 0 casca de 200 Q.Hz.7.lta varianta de receptor portabil pentru banda de radioamatori de 80 m este prezentata in fig.25 mm Cu Em 0 0. Condensatorul variabil este de tip miniatur a 2X~{] p.3. fQ9jif/!2 II portabll de tip OV2 Obs. Drstanta optima a bobinei de reactie de cea de acord se determina experimental prin apropierea san departarea bobinelor intro ele. Receptor tram:jstoriZfll p0rtcl/Ji/ de uni)! OV 2 Datele bobtnelor Bob Ina Tabclul 7.i sensibilitdtii s-a pre0 reaetie pozi tiva co se rcallzcaza prin inlp.7. a bobinei de reactie se determlna ~\.7.2.folose$le ca circuit acordat tot un transforrnator de medie freoveu1~ a carro acord se decaleaza eu 1 kHz in plus sau in minus. 7.

preamplificatoru de joasa frecventa este prevazut eu un tranzistor tip BCI08. 7.4. 7 . fn 3 see[iuni din plin prin posibilitatea de ascultare in casti a Q8Q-urilor efectuate de raclioamatori pe banda de 80 m.lrnrn.9. r eceptor ul este echipat in partea de lnalta $i de medie frecventa ell tranzistoare BF184. lJ -- 7. Aparatul respectiv se preteaza ~i ea dispozitiv O:El reccptie pentru "vinaioare de vulpi un sport din ce in in ce rnai prefer at de tinerii radioamatori.~ ~ r-----<~IJ~-----'l Alimentarea aparatulut se .ile r odica cu 8 tranzistoare 14 MHz (fig.9). . 6mm I 6mm Cu Em 00.Iece til. s[Jlra linga spira l dem Idem bob.. Dalele bobinelor sint prezentate In tabelul 7. 7. Dalele circuitelor atit pentru etajul de intraro til l?1 pentro oscilatorul local sint prezentate in tabelul '1. I I I 24 30 300 I Cu Em I 00.' J8.2.l. Iar ampUficatorul final este realizat cu doua tranzistoare EFT373 montate in contratimp. '" . Reeeotoi pentru suoertieterooina trei betizi eu 8 tranzistoare un receptor bcnz.5 mm " Bob.i l~ 1 - ~-L:-.lmm I Gmm 4 Co Em 00.8. o baterie miniatura de 9 v. In contlnuare este prezentat pentru superhetede 3. .. oscilatoarele pentru heterodinare si de baUii slnt realizate cu tranzistoare BF214.1 mm ~ Ferita 2.lmm CuErn 00.5. ~ ~..:.8 (Ibo. ell un reglaj bun si 0 aliniere cor espunzatoare a mediilor Ir ecvente stradania eonstruetorului este ralipliitiia T'lbCili/ Datele bobinelor receptorului superheteredina portabil din fig.8 Conductor Diaraetrul carcnsel 1 7. ---------------I Dupa cum se observe din schema.

lInie tubular '25 pF trimer pe CBHt 30 Sp. Condensatoarele C~I ~I C. GLI Em 121 O.n etajele de amplili<!:are de medie fre£V~. avind 0 capacitate maxto:Ja de 30 pI:: fieeare. tu Em 0 0. eu Em 0 O.rn e 0. Cu Em (?J 0. Pentru marirea ?(~lect~vjtat.5 mm prm. In montaj 'Slnt utilizata S trartsformatoero de medie frccventa acordate pe 465 kJ:Iz. 47 pF Ccrnnilt' [ubu) ar 15 lIF trimw !Ie C-aUl 15 Sp.E..3 ~lln.llple. 46 Sp.ll~a. eu Em (!): 0. re Bobinele. 4 stnt folosite i. 7. Ii 5 Sp. iar unul Ioloseste ca circuit acu-rdart peutru osclletorul local de baUH pentru telegrafie ~1 BLO.m1n. co Em 0 O~ mm 5 Sp.a sp.zeaza.3 mm IGO pF' ceralllfc lubulac 5'Q 1JF tfJmer 103 callt 5Q Sp. 106 . eel Em I" 0.ii aparatului.3 mm 47 pf «rJ. comutarea b@D1.5 rom pti1. eu Em 0 0.m '0 Q. . {Y Datele circuitelor etajului de intrare si al oscilatorului local al receptorului din fig.!l'l1lqI 10 Sp.3 mm. transforrnatoarele de medie Irecventa see c.il0I facindu-sE' prin cornutatorul K co JX3 poaltil. se reali..a ta Sp. pe carcase ell miez de ferocart cu diametrul de 8. 8 10 Sp.S mtj] IG Sp. eu.5 rnm ~ prlz.9 Elementul I I 150 pF cerarnie tubu\'llr 50 pF tnirner pe ~3Ht. eu Em 0 0.Tabelul 7. eu Em 0 0.3 mm 39 pF ceramic tutidlar 16 pF trimer pe eallt 14S1'. dlncare.3 rom 51 pF ceramic lub-uIar 2fJ pF' frimer callt 32 Sp.aza intre ele doua cite doua prin intermediul unor condensatoare de 10 pF.eu !.I' ~ s'int ambele pe acelasi ax. 12 16 Sp.a l.!! til sp.

9. 7.\ Z?f/f '-------<> Fig. Receptor sunerheterodinf eu 8 tranzistoare. . pentru trei . berizi.

fie in casti.' we ell un vobulator radio si osciloscop sau Tn llpsa acestore ell un qenerator sl voltmotru electronic. C'vV sau BLU.lri c\(:: un excitator in caelrul unei statii de omlste receptie de radlnamatorl pe llnqa partea functlonala receptorul mal este prevazut eu un sistem de "antitrlp" ce permlte aseultarea In difuzor si in tirnpul ernlsiei. cireuitele de intrare fiind comutabile cu ajutorul unei claviatur i eu sase butoane. Potentiometrul P:J de 10 kQ serveste 1a stabilirea regimului coreet de functionare al ampllficatorulul final. Alinierea drcwtelor ~E. cu trn monitor pentru telegrafie care reaItzeaza posibilftatea de autocontrol cind sc emitc in te1egrafie si cu un limitetor de amplltudine antiparazit. Pontru a putea lucra ·al1ih. Primul etaj a] receptcrului oe contine un tranzistor ric tip AF136 este un amplificator de r adiofrccventa acordat. in care caz difuzorul este deconeotalL.5. 7. 7. semnalul deaudiofrecvel1ia Iiind aplioat in continuare etajului proemplltleator d.-1oste lucre pe to ate benzile de p radioamatori de nnde scurte de 1a 80 m Ja 10 m in AM.10. eu care se reqleaza sl volumuJ.de 5 kU.Pentru rcqlarea tonului r eccptionat in telegrafie cit sl pentru reeeptionarea sernnalolor BLU se folosesto eonclensatorul variabil Cv:l de 25 pD.e jt)asa Irecventa prin intermediul potentietpetrulul P« . Receptia se poate face Iie in dituzor. Sonslbilrtatea montajului se regleaza eu ajutorul potentiornctrulul PI de. Receptorul este prevazut co 13 Iranzistoare si 6 diode. Montajul este rcallzat ca superheteredina ell 0 sinqura schimbare a fracventei Fitpd prcvazut eu selsctlvitate var iabile. Detecti a scmnalclor so reuli zeaza pe cliodele OA 625. 3 kQ. serniconductoare <. 107 .2. Receptor de traiit: de lncJlUi seJecUdfote Schema unul receptor tranztstorlzet pontru traficul pe benzile de rarltoamatort ogle prozontata in fig.

Pentru ca impcdante relativ mica de intr ar e a tranzistorului montat in schema eu emitor comun sa nu suntcze pr ea puternic circuitul de intrare acesta se cupleaza la baza tr anzistorului pe 0 priza aJ easa 1a circa 1/4 din Iungimea bobinei luata de Ja capatul dlnspro masa. Amplifiearea etajului, respectiv v olumului de radioIrecvcnta se reallzeaza din potentiometrul PI de 10 k~2, iar stabilirea regimului optim de functionare a tr anzistorului, din potenti ometrul P2 de 100 k~2. Al doilea etaj al receptorului echipat tot eu 1111 tranzistor de tip AFIOG indeplines te Iunctiunoa dubla c!e mixer ~i de oscilator local. Bobinele oscilatorului local sc montcaza pe clav iatura fiinel comutabile pe cele sase benzi irnpreuna e11 rircuitele ele radtotrecventa de intrare. Fr ecventa do aeord a circuttulul osciIatorului calculata dupa relatia io=fi-i-fJll, cste pe tiecare b anrla ;11 parte mai mare dcclt fr ccvonta de intrare uc valor-t« medici fr ecvente. EIementele constructive ale bobinelor montajului sint prezcntate in tabclul 7.10. Ca meclie Irccventa, este ale as a Irecvanta standar« de 455 k Hz, pc aceasta Ir ecventa Iiind acorc1at circuitul uo iesiro din mixer cit si toate circuitele din etaj ele ric medic frocvonta ale receptorului. 1 J rrneaza apoi trci etaje de amplificare de mcdie frccvonta prevazuto cu tranzistoare de tip AFIOS. Acestea sint cuplate intr o ele prin intermediul unor filtre de banda rcallzatc prin conectarea intre ele a doua transformatoaro de mcdle frecventa 1:ntre care se poate intereala cite un cristal de cuart pe fr ecvonta de 455 kHz. Accste fiItre permit realizarea unci selectivitaf variabile datorita largimii de banda diferite ce so poate obtine prin acest montaj. Astfel, pe pozitia 1 a comutatorului Cll doua scctiunl Cl si C2, eristalele de cuart 01 si 02 sint scurtcircuitate eupJajul intr e bobinele de medie fr ecventa fiind supracritic - selectivitatea qlobala a fiItrelor este de 7 kHz. Prin conectarea unui condensator de 68 pF Ia primul filtru in pozltia 2 a comutatorului, acosta devine cuplai
108

~ !,JxJ7 r;J~.ftJ f jJ ~,

f122

;fAA

::'~I2~r

----

Tr.Mf
455kflz

fi/!m Ali' 455kflz

2pF/JkY II
10jifT., 27kfl

10k[}

. Fig. 7.10. Receptor

de trafic de inalUi

selectivltate.

21/: 4 sp.65 !TIm ell pri.. iar in pozitia 5 a comutatoruJui unde st al doilea crlstal de cuart (Q2) astc introclus in circuit banda de trece se ingusteaza la 0. P' 2 sp.65 rnrn CII prj!. I 13' 1 sp.i 1<1sp. SE' obtino a Hirgime de banda de 4. '8 tl/2 sp. ell Em 0 I min CIl l)ri/.4 kHz. Din conmtatoml Cil Ce se poatc aJege largimea de banda optima pentru 0 selectivitate dorita pentru lucrul ill AM (poz.i la 1'. tl sp.'\\F. 4.03 11l11Iell priZ~1 la sp. 80 sp.'.8 mm ell pril. Cu Em 0 0.:~i la sp.1 mm cu pl'in Ia sp.1 la sp.65 rnm en prid lu ~t'· !i II sp. ell Em 0 I rnm ell pdt.65 mm cu prj'lt. :1.G5 mrn ell pri/. Cu Em 0 0. 2 :)1/2 sp. ClI Em a I rnrn ('II pri)':l la ~r :1 3 sp. Cu Ern 0 0.33 nun ell prii. se obtine dc\Jo\lil!illd 1/" din spirele unci sectlun! ale tr~fo de . In pozitia 4 este canodat in circuit cristalul O«. Cu Em 0 0.\.35 mill ell pri/. I 4 sp. 220 sp. 109 . 1 $i 2) BLU (paz. Cu Em 0 0.Tabelul 7. 11 pozitie 3 slut arnbclo Iill.D 20 sp. () sp. :".5 kHz. 1:1sp. Cu Em 00. Cu Em 0 0. I 31'~sp.8 rnrn ell priza 1:1~p. Cu Em 0 0.. ell Em 0 0. ~ 3 sp. Cu Em 0 I mrn C\\ priz.l 1:1 :lp.:i 1:1~[1.GS rnrn CII pril.w la sp. \5 mrn ('Ilplal<' ill(\lldiv ClI L20 respectiv L~o. Cu Em 0 0. I mm \)ohill. ell Em 0 0. c« Em 0 a.. Cu Em 0 0.lementele constructive ale receptorului i nalUi selectivitate Boblna de trafic de 70 sp.3 25 sp.8 rnrn ell pri.j 1 I ~p.ll· ill dOllii sectluni egale 66 sp. 2. ell Em 0 0. 3 9 sp. larqlmea de banda obtinuUi Ilind de 1 kHz.8 miu ell pri/"I 1<1 sp. Cu Em a O.0 kl b~.65 mm cu prizr: h :-p. 2()4 sp. 4 $1 5). subcritlc iar eel de al doilea ft'imlnind tot supra critic. 3) si CW (poz. 1:1/.{~l 1:1 "p.i 1:1 sp.:I i:I "I'.10 E. :2 4 sp. HI de la rnasa. Cu Em 0 0.r« l'llplate subcrltic asticl 'incH se obtine 0 ingustare a benxii de trccere Ia 3. eu Ern 0 0.

. care asigura obtineree unei inaltc fideUta\i 1a roceptie. "I con errsatorul elect 1"· ~L si apoi eplicata liniei de R AA . 1. ~'].obtinut dupa' detectie .ir" II>' l'iH' sc poate aleqe din eele tipice sau se poate con Il'lctionabobinind 300 de spire din conductor Cu Em 0 llj:m m'm en priza medtena in prirnar si 70 spire din «Ii1!itlr"lOr Cu Em 0 0. rompc. . .' .11st'ru~~:n~~iC1:tJOm~t~·]1:IUi de 2~.tensl~une PI:i.. ca S-11)(.dle fr~cvellta. Dill ~eeundarul transformatorului rh' ter. potentlrnmetrul Pl de 3 kQ pr in care o.r~un confiltrata pr ln ~·t art osto IPcllbatC' de dlorla 0. .ln·!.. na .or~ I.. semtoare. a lL:eaza prIll. ~ t··· .:> • [( U \C~J~ Z:Q~ Dc la ultirnul transformator rlo : .acordat tot pc de al doilea am. ~ nalul este aplicat uriei diocf: ~e\ m.« de 25 a lust! urneritului so face de .ire .medie [reL" r t.Ul (e Deconectarea Itltruhri se Face rir i [2.~' frccvcnts a r'f'cepIOrullli. . .a'lut ctlreactie neqativa ee se aplica 1a cmitor prinrt:r-o buclti die reacUe conectare in secundarul transformatoru1ul de ie:..s~u ~r~.venill5i raI'c se c 1... if' . aces t a contino '>1.'O]t reC'j!on1·a.180 . .c c s~ rH~':>t. Elajul final al reeeptorullli (()Tlstl:i (1intr-ull ampliIicator de putere in contra1timp 1l[r.lj}a cell tr anz istoru l1 \F'36 media Jrec.:pst e. cu 101 de dcteceste trecut prlutr -un f.e~c~Ie?. In a. DifuzoruL de 4 Q se conecteazd Ia d jIll filial prhi intenned!i111 transformatorului de ie:.:-m mm grosime si 5 ern? scc\iuuC'. eu prize mediana.· •._.<.ire.caz semnalul «sre <tplkat l a prlJ c e ampliff caro de 'au r f· t ~ ochip at cu tranzistoruj ACl22.l amp. zgomot. DispC>llitivula. atcrului poato fi deviate leqrafl e .'" e d e $1 un oscilator de ba(BFO) hi 1 .>:I'llli·· l up ~z la colcctorul p ca OF ete .(U qne Sf. r<._8. cclui condensator de 47 pr.irea din amplifieator.. pe.anti-trip al f'mi~atoTului.. ru ce imitar e 31LI .l~bnt(~aza si t:_:anzistoru1 preuna nn instrurnout c~~ ~~ta ".iul unni condensator electrolitic de 10 ilT care se aplic.tlti-trip aremenirea de a bloca -s tstemul de comanda vocala (VOX) impiedldnd conectarea amitatorulul ce soar putea -pI educe datorit.vazlI[ ('II doua tranzistoare AC117. Polariz'area bazelor eelor doua Ir.r . eulege e o tensiul1e de audiofreeven~hl priu intcr1ilecl. semnalclor reC6'PtJOnate I a Ol1area S-metruJui co -allzoaz ~ .Et J .' .t . prin interrnediul potentlcmetrulut P: -. ace pr m deschiderea intr ornul E' ~. pr in reduceree distorsiunilor.§. la primut lot de la linia de R\i\ \ .aza un etaj de preamplificarc in audiofrecventa. Ii6 .65 mm 'in secundar pe un rnicz (lil'\ \o. a carli polarlzate se regleaza din potentiometrul PG de 5 kQ1 pre:v:. ractor cu dioda OA.• trolitic Gl~' ]0 F " . pe un mic·1.. Transformatorul defazor de t'uplaj TI S~ H~a1izeaza bobinind 520 spire din conductor ('[I Fm ·f) (J.de ma6ura imtru pentru aprocierea ". l?rarea PU~ltll respccpotentiornetrul ».>. ajutorul potentiometrului Pa de 3 kQ. .J pal az~t de una ell un qrup RC ...'. ... IIluqljptk ou sectiunea de 2 cm'' confectionat din L<)I(' ell' Ir'i:lT1~tonnator de 0..25 rnm In sccunder.uni de polariehn p()t~nilometrul 2 kf2 astfel Inclt -frec~eO~t I egla Il PI c\c' eu ± 2 kl-Iz' lu .kQ lcqat Pn tiv stabiliroa pozitici de ' l.:~fimrn in primar li\i 800 spire din conductor ell Hlil (:ij 0. .ntru piIotarea sis<temului de . n' -..'! reg 1caz. b"·' rnori aj vaz. os(". 1 AC122 montat mtr-o p unt so. ScmTlalul de audi f '.speetiv stabilirea punCltului optim de rnIT(\illnur'~ 'H ' [ace din . _." un m prindr-un ..a unui otaj de arnplfticar e echipat cu un iranztstor ACl22.' __ . 0 0 (!toda 01:\.isiotln~. ~plJca la pr imul euaj de radioirccvon a~ampl if'icari] ampltficetor de audiofrecvon'a. eu un tranzistor AC122. actlontndu-sc asu ..' . sunetelor ajunse 110 II III . cru In onie ..1:JO. t· st.150 impre• ~t-" care se f oloseste Ia lu I' f pentru reducerca nivelul :'j.r ecru.ic' r1F~ ferosiliclu de o...\150 ..ratip i~1serie em i. La ie:.. A· celui c de Din rolcctorul a ~ I :lc a ] 't reI"J ca ytaj de iampltficar e medte Irecven densator tle 10 Ft [' . C 1. a .~i. I. : . rarea de ]oas<' ruptorulni r Urme.] I P:ll: comanda rr-qlajului automat ala rccepce se.35 mm.ec1.ar e veriabtle ce s'c c~re 0 ~H1e tensl.0 recvcn de lOOkO' '.. t~ .-. estc redresat Iiind apoi dus laborna anti-trip a emitatorului pnntr-un cablu ecranat. 1 .' • joasa u'eCVeJT~..acc utilizoaza t t =: .'" s· . serrmalul ampUfica1 $i reqlat la un nivel corespunzator ell.~ ell \i 0I1I'tI leI asupra raportului divizorului de tensiUJw ilJ! IlltlL 1mpreuni:l cu rezistenta de 82 Q. pantru receptia sonrnalclor ter I..ne(esar. tai Schema receptcrului II PI.rC/lSC11!ilde 561-Qs' d '.

in caz ca. CW st BLU pe toate benzile de raclioamatori. In acest mod.tii. Punerea in functiune a monitorulut se face prin inchiderea lntreruptorului 13.chem~ pentru raruoiilmatori I 113 . fac din montajul prezeutat. receptorul de traficideal pentru oricare r adloamator de unde scurte avansat. avinel receplla permanent! In -dituzor. Ii: de iesire al emttatorului) produc deblocarea acestuta in ritmul semnalelor morse tr ansrnlse.l un astfel de dispozitiv. sint accesoru ale receptoarelor moderne de tr atic care servesc la stab ilirea preclsa a frecventei de receptie pe tOalte gamele. Receptorul se allmenteeza dintr-o sursa de cureut continua stabllizata ce poate livre 0 tensiune de 9 V la un curcnt de 500 rnA. limitarea in amplitudine a patazttilor.!tivuT artlinUt reeeptorul lJoate conluera eu un emitator BLU. Receptlonerea in castl a semnalelor telegrafice propri i este posibi la indiferent de trecventa de aoorrl. realizate pe lingu recoptoarele de radtoarnaton pot creste gradul de utili tate a ar ''iLora. a receptoru lui. generatorul este un oscilator controlat cu cristal (. 8. Teate aceste accesorii apllcate receptorului cit ~i seIectlvjtatea variabila. Mrmitorul este un generator de ton ce produce un ton pe 0 frecventa in jm de 1 000 Hz. Pentru autocontrol. atunci (lind csto cornandat din emitator.Ia microfon din dlfu. receptorul mal are atasat un monitor realizat ell dlJl:la tranztstoare OC70. Impulsurile de radiofrecventa Ce ajung 1a monitor prin eondensatorul de 2 pF (ce se cupleaza 1a Iiltrul. eutocontrolul in regim de teleqrafie precurn si receptia 1:11 AM.1. In esen.1. inalta stabilitate.1. se lucreaza in emisic In teleqrafle. Generator 100 kHz de etaionare cu tub electronic pe In Lg.1 prezentam un generator de etalonare cu tub eleotronic pe 100 kHz. 8. Generatoare de etalonare Ge"H~ratoarele de etalonare sau calibratoarele.In acest capitol se vor dcscrie citeva srhorno simple de dispozitlve care. care sint astfel receptionate ~i In casti.zorul rcceptorulul.4re S8 cuploaza capacitlv cu circuitul de intrare al receptQrului reallzfnd batai din suta in suta de kilo513 de ·. Cu un efort minim orlce radioamator Isi poata completa receptorul de banda pe care-I poseda C1. utilizind disPQz. j Accesorii pentru receptoare . citirea nivelului sernnalului r eceptiouat Ia S-metru. 8. oferind operatorului statlei posibilitatea do autocontrol.

i completa reeeptorul si eu posibilitatea de a roceptiona semnalele telegrafiee in benzlle de r aclicamatori..fOpF Tubul utilizat este 0 trioda.2. 8.3 este prezentet un oseilator local Gt1 tub electronic ieftin ~i usor de eonstruit de orice raclioamator can..11ibratcr cu cristal de cuart. insa poats fi fo losit orice tranzistor de inalta frecventa.i a ceJor de emisie-receptie.2.2. Generator de etalonare electronic. .orespunza:to.1. Dupa calibrarea receptorulut. lu fig. pe 100 kHz. Oscilatorul pentru telegrafie se cupleaza oapacitiv la media frecventa a receptorului realizind cu aceasta bataia C'~TOI Ir ecventa se reqleaza din trimerul de 100 VF montat 'in paralel eu bobina. Pentru a putea receptions semnale in telegrafie. tranzistorizat. Fig. 8. Punerea in Iunctiune a calibratorului se face C'U ajutorul intreruptorului I. tranzistorizat de etalonare eU procizie a rccepteareastazl 0 necesitate atit pentru radioamatorii de (it :. Oscilatoare 8. cu tub electronic Alta varianta de generator de etalonare itramzistorlzat este prezentat in fig. acesta se deconecteaza pentru a nu perturba receptla.' doreste a-:.2. utilizind sursa de alimentare a aeestuia. insa poate fi foJos:i. receptoarele de trafic utiltzeaza un oscilator local denumit BFO (beat frequency oscilator). de batat pentru telegrafie 10eo1 penirn 8. Calibrator cu cristal de cuart. schema nefiind pretentioasa cu conditia utilizar ii unui cristal de cuart de calitate.7k11 15010 II' - +1501 cu tub Fig. 8. Gene ratorul utilizeaza tranzistorul AFIOl.t orice iubeledronic legat ca triode sau 0 [umatate dintr-lLTl ~----~Dr-----~ : o----fl!-4-~ Q"".atoru1 s~ cupleaza la ~:)Q~na intrare a recep de tor~lw fllrid realizat mtr-o cutiuta separate san pe ace lasi sasiu eu reeeptorul daca mai exista spatiu disnontbtl. Osci1ator teteqtciie. 115 .al'e a recep. Calibratorul se alimenteaza la 0 tensiune continua de 1SOV (daca este posibil stabilizata) din receptor.1. permrte etalonarea c. C.2. Acest calibrator se poate atasa 1a un receptor tr anzistorizat.1.herti~ar:e torului. Rosibilitatea Ioreste receptie tub dubla trioda. 6. C~ib~. 8.UOMr Q fllJrHr 4.

. trOlUistotfzCl t (Ic jn 8. Monitoare pentru telegrafie Audlo-monitoarele sint de Iapt niste qenerateare de ton cart~ sorvosc pentru auto-contr olul in recsptoru! propriu -d semnalelor telegrafice emise. 8.i S~ stabileste din PQ~eNiOl. Circuftul usdJ-ant LG me de fap.ic.2.7 kn. Prize se ia la spi ra 30 d mspre gnla tubulur. 116 . Regimul de JnCTU corect al oscilator ulu. COa.t un trensformator de medic fr'~c.netrul P de 4. Acest oscilator se poate atasa unui receptor tranzistorizat de a erne ~e poate elimenta €u 0 t~ILs~une de 6 V.ft:t1Vj de acelasi tip ell eel din receptor din care <joe (010.2.{.cest montaj se poate rce lize pr ar tic . 8. sau orice alt tub final. 8. Oscilator local pentru tel~gl'a£j~ trai-'\zisto!'iz2l:. 8..eu Em 0 1. 8. JOpf F.4. Acest inconvenient poate fi inlstur at utlllztnol un monitor la reccptie.] pe anodul tubu lu] EC 92 ajunqind V n teu5illl1(' red usa I:je numai 20-25 V. maj puternice S1t:ll obllqati ca atunci cind transmit sa' tnfrcrupa partea de r adterrecventa si chiar de meeJie frecventa din recepteare pontru a proteja elcmentclc accstora de dectele distructtvc ale semnalului de radiofrpcvenl:'a produs de emitatorul propriu. Osr:Hator local pentru teleg roiie. 0 ~edie~recventa de 473 kHz bobtaa L arc ~40~spu-e~eahzate ~1:: sirrna de .f-f. rrrontaju! nefiind pretentios ell condi~ia alimentar ii sale corecte.tru .1.\1 pe 0 carc~sa eu llll~Z de tenta de 6 mm. Rsclioamator it de emisie care poscda statli. Oscilatoi. oir cuitul S(~.-----1 .3. Oscilatorul pcntru telcqr afic s-: cuplceza slab cu media irecventa a receptorului pr intr-un condensator de 2 pF..dezacordeaza lara de Irecvente de rozonanta a U1€ciiei Irecvente a r cceptorului ell ± t k Hz rcqlind t()i:fes'Pu!tlza~r rniezul de [QfOcart din interiorul bobinci. 117 Alla varianta ?e oscilator local pentru tclegrafic ~ata~cea~a realizat cu tranzistor C'ste preze-ntat Iiq.'iii receptla sornnalolor BLU. .. In aceste conditii jl1sa receptorul fiind sees din tunctiuno.3. nu se poate face verificare audltiva a sernnalelor transmise.EL90.'1 Fig.3 este prezentat un monitor eil tub etedronic..3. La .local pentru telegrafie tub electI'oo. pen.'('5te numai 0 bebin{i. utlllzind 0 pentcda de tipul . Nonito[ ell tub electronic penllu teteqrali« In figul'C/ 8-..ig. Sp r ----o:. de Montajul se aliI?ente~za din receptor ta 0 tel16iune 1~50... care se poate atasa unui receptor en tuburl eleetroalce.

tranzistorizot l~Jlt r------- .pozitivul utilizeaza partea de joasa frecventa a rec8ptorului (care in acest caz trcbuic sa ramina alim~ntate) pentru transmiterea in casti sau in difuz<?Iul radiorecepterutui de trafie a semnalelor telegraflce pentrrr autoc ontrol la transmisie. tranzistorizat.vlOl1itor pentru telegrafie. tranzistorizat.ecteazB prin intermediul unul cablu bif ilar st a unal fise tele. este prezentat in tranzistorul iolosit Iiind de tipul EFT353. iar voiumul din potel1tiometrul P2 de 5 kQ.2 .i. sau an difuzor de 4 QlO. Dlsncefttvul se cupleaza eapacitiv pe grila etaj~Jlui prefina1 de joasa frecventa al receptorului.!plaJ. este un treustorruator de ieslr e cu 0 itnpedanta de 5000/4 Q. t!e serrmalele telegrafice captato printr-un c..teazd Ia jacul J. iar volurnul din potenti ometrul P? 1 MQc. 8. I 1') .3. 8.S W Monitorul este comandat de niste contactc auxilia.5.la un rcdresor separat capabil sa Iivr eze 15 rn A la 125 V. . Di<. ae- Monitorul are avantajul ea 'Poate fi fHloiiit:. c~mandat.liilofTlflJi r Tj !2St Fig. Inaltimea tonului semnalelor se poate regIa modificind valoarea condensatorului C de 0.i foartc uti! pentru radioamator-ii de emisie-receptie. . Monitor pentru talegr-afle. \lb La fO/lfJ6..Tonul semnalului obtinut in dituzor poate fi reglat din poteDUom~trul PI de 3 MQ. Acesta lucreaza ca un generator audio. tip de monitor.6. Mcuitorul este usor de construit $i foarte efieient.f /ino! 0 f Cf1T. Transforrnatorul Tr. o .. Monitor ell Q 1UHl $pr!JKV fOnf tfO/{l9 G.. soparut ea generator de ton ?entru ~v~taTea alfclbelullil Morse de ditre :ra'dloamatorn lnCElPaton.tarea anodica $1 0. pentru alimen.I!2 caz ?~ utilizare a unui mautpulstor sunplu este necesar-a utfllzar ea unui releu intcrmcdiar cornsndat de acesta a carui contacte de lucru :"<?: cQneC'..fonice ce se introduc ill jacul }.5 l-lF. ' Ca dlfuzor se poate utiliza c capsula telefonica receptoa!-€! ebisnuita montata In interiorul receptorului trnpreuna cu intregul dlspozitiv. Alirnentarea se face din Intoriorut rr-coptorujut seu de .(ll'''- tul..6. 8. e a roanipulatorulut electronic al c'mil~Hon.j-+ -----. Dispezi tivul este simplu :.3 V pentru alimentaraa de filament a tubulrn. 8. no. jJ~'tlrll telegrafie.6 A la G. 118 Fig.se coil.llui care. Cap?clt~v cu emitatorul si detectate cu ajutorul diodei D de trp EFDI09...

Dispozitiv Un.1.4.Iltti) la ernitatoarele modeme de BLU.4. EJoj' er o alta variants care of era. 0 mai mare fine~e de rcglaj este prezentata in fig. in gen ral tle la corespondentt. Flg.7.20 via v. 8. 8. 111 cazul receptiei semnalelor obisnuite se realizeaza fie ell ajutorul un or contacts auxiliare normal inchisc montate pe pedale de action are a ernitatorului. B. 8. 8. folosind si an sistern de comutare automata a antenei de Ia emisie Ia receptie.cazul recepliel semnalelor din emitatorul propnu in tirnpul 1. utilizar ea uneia si aceeasi anteno atrt la emilator cft5i 1a receptor. Dispozitiv BK perieciionot EK simpJu dispozttiv BK simplu este prezentat in fig. perfecjicnat.Mf 1------------. 8. Et. fara luarea nnor rnasuri speciale de Intrerupere sau comutare manuals a recentorului in vederea protectiei acestuia impotric-a nivolulu! lD<8l'1e sernnalului de radiofrecventa.iAmpl. fie prin IU$t~ contacte de la releul cle VOX (camanda vocala a emitiltoT\. Se pot obtine rezultate hune ili ClJ lID transformator de sonerie de 2. Dfspozrttve 'BK Ia receptle DisPQZHivele de BK (prescurtaro dupa cuvintul din limba engleza break-in) permit intrarea in erntsie instantanee a unei statii de radioamator. Dispoaitiv BK slmjJl1J.7. 8.2. r adiofrecventa a receptorului a inca unul potenti ornctru care perrnito reduce rea sensibilitatf receptorului 1a ernisie pina la c valoare potrivtta perttru receptionarca sernnalelor din emitat0l'llI proprtu ell acelasi VQJum ca si cele receptionata pe banda.. 120 121 .leconectat capatul potentiornetrului 1\ de 10 kQ de Ia rnase si s-a interealat potentiornetrul P2 de 25 Q conexiunile reaIlzlndu-se conform schemeL Scurtcircuitarea potcntiornetr ului P:!. cit si un slstern de scur tcircuitare a acestuia in caz de receptie a semnalelor de 1a distan tiL In cazul nostru. Schema difer a principial de cea prccedentadatorlta faptului di reducerea sensibllltatil recepto:ul~i in . s-a t.Hf fj ft.iAmp!. Dispozitiv BK.sYli/ relell pu.01 ! .4.8. In ptincipiu schema acestuia prevede introciocerca in serie ell potentiornetrul pentru r oqlarea volumului de.r r/elael11l(dror {'Qolutl pe'oifftj Fig. pentru a transforma receptorul de trafic obisnuit si introcluce sistemul de BK.Transformatorul TTl este un transformator de ioasa frecventa care are un raport de treusrormato} de 25 : 1.8. al Acesta dlspozttive permit.

' . Y acordul lh' hdllllu r'1'0f:oclil de gO rn. € -'.>. . lnhoducerea Receptor tv. j. 1I.' J ((Ire: "t'! tV - 123 122 . __ . I '. d i n Pll1qttiur st~ cuplcazd a D hpC)bl 1\ _. I .ll1 • _< """.. .m pe care se bobinceza spir a linga spira 50 de spire din sirrna de Cu 0 0. "'.e I . llF1W nt. fie datorita unei adaptari proaste a antenel la intrarea in receptor.1 J _ v C.car c se qasesc cu usur inta III <.ic-: ( '1"1' I~ 1(.:ofarazi lor pcntru rlHIi 11. fapt apreciat de radlosmatort in special in concursuri. R. pozttivarea catodului etajeler ampliflcetor de radiofrecvonta ~1de medle ff.I'ptOl'ul de trafic de unde scm u-.8. 500p! . ce pennite deconeetarea dupa dor inte a .(·"lx' lei [('.C'~l"r('nsatorlll C 2 are 0 capaCltal(' <iI' .I1e reqlabila.-~'t' -ul de aclaptan-.5. u ace: .[!. • lr. fie cu prize :. l' _[ _.1. dintr-u _ n «()II(l'rl5dot . ep\ie aceeasi flg. It.: . I: " s .CL poa+c fnios1 . ant'C~.lJa capa 1 ai. mica de orr ecc. una din ele fiind cQllectata per0 In Iiq.9.U11 capa a (u-:> . rr t81lsiU!1i pcricu o aso IXl arrant tc: Y _ .. 0" ler ' caz c1clLlnlllitl (II r. ecte antena la piH1'1li. sau Hertz monofider) larq raspindite printre r adleamatori.1.. I' . fie dator ita foloSirii unor antene neadecvate.' \ antenei 'I . . .~~1'~1 !. tJ._l. _' .B.cc~ ": .J~-C~. ( 'I' _a t . 1'.{'r. elednce se v a con -unut neblu cu outit (He).' .Xl ..r-j'lal-a si priza de pamint..• 1 . 2X'~ -.-...daptare a anLo. .-Ii' I '. 0 Slngurv a sectiune . In _.[ ''ill~ -"..' 'la' slab l' r il.ll"SCfUnUl P'-'fllru prevec el e. t -'1 r cl c em i .5.or printr-un conde n sa to r__ no \ d oa~e .at l' IlcPOZ1'tl'vu1ui sc 161qIJ 1'01.nelar moncfllare (spre exemplu long-wire.)t..se realizeaza prln. It'-"t ~~t "'a..9 prczentam sau I! ttH up Of nu '~)() .'1'te patrunclerca Itil.O!"L'1 \. f'lt'l III .. V'SlAA. Dispozitive de adaptare a antenei la receptie nu De multe ori receptoare de trafic cu perforrnante bune dau rezultate rnultumitoare. Cl I -ec-c-I-Iol .~o AdQptClrea . .i\ prn: Il]Llm~t. Windom. in r ecepterul ?i. ' '1' ("'Yl\1 raciloama OllO -. I -' leaga in circuit pri!ILr-I'11 8. u' co' de parnint a n:CC'[lit)fulul. l~r at..-ecventa. S-a prevazut in schema ~i un intrW!}It@f I care "S€: scoate impreuna cu cursorul potentlometrulul fh Ia panoul frontal al r eceptorului. 8. i ar leI ('(~I. Condensatorul Cv 1 oste de tipul fldoi pe UtI aJIlli aviud ([onE! sectiuni de 500 pf'.5 rnrn. ( ouamSa(l:pentru . "-._ij_a la c"illlSle.'" .<\.t~r . bobina L trebuie sa aib a in jut de. cind acesta nu mai are nici un rol. 1-' l Ill'l'dl"/a in ."t·.~''"-". Ea se realizeazii pe 0 carcasa de ealit cu un ellametru de 6Qm. In acest mod cu 0 midi transformare in receptor prin emisiei sistemului de BK la receptie operativitatea Iucrului in emisie crests substantial.de la i('~in)[1 t']TllliJ UIUUl ca In.il!. borua t-C an cna '11 ~_ . '-t«op 1 iC' a.1('d unui e~lp.sistemului BK in caz ca se fac nurnal receptli farli lucru in errrisie. Dispozitiv - de a. J I)/ill - iuicu ta~ de adaptare a uuei dnll'II'(' la" r('cef_).. '.1" t scop se folo'c.1eli un sistem de cornutare.. .a_' \I.. _ . _.. Disoozitiv de oslaptare n antenei de traiic de uruie seurte schema de dispozitt de adaptare a unci antene la receptorul de unde scurte care poat~ fi "incercata de or ice radioamator de receptie. fie ell cursor. Peulru a permite adaptarea antenei pe to ate Denzil!" de radioamatori. 50 ul-I si sa . ldOOpf B._ Olln.1 :'1 l'e(. Dtspezitivul se Ioloseste pentru adaptareaantc.

O!'cilutoar.Z. Poloairea dispozitiv:e]or de d . .1.3.tvrn. in SLIT pe banda de ~ m Capito!ul 2.. c1t .3.2. aduce rezutte t(~ surIre-a per ormantalor.l'<lIlzis.2.lllJr cu crista! cu l!'anzictOl' PThP l. Oscilalor C'll fJJCn'l'lli[. Oscilatcr ell trecventa variabilil slabllizat ~1I 1.4.5.w-zistoare lin)) 1. Mixer aditiv cu tub electronic 2..or ell tranzistoare jmp pentru banda de 80 m UJ.1.u variabil.1. Oscllator ell cristal ell frccvcrlVi VIit'i~iJJlIa ell L1.'.taOl'e 2. Condensat r J siune de eel puttn 3 ~~. t«btWi electronice 2. Oscilator CLl frecvontii vari<lPilil pt'lll. si Ds. \:\rit*lJilii CLl tub etecIxonie 1)1.\\·iHI. cu rl. 1. oe e (alia dJode D.::' .'('nti'i lJai'[n/J.i.'f'cvenl.l.1.c.. Osci!. U1 tT izat va .1 luI' cu orista! eu lrul1A1ilor ell efect de dmp Oscilatoare elL Jrec1.3. t. Oscllator cu C!r-lsUil en uib eiect!'Onic 1.1.i. de receptie cit (ranzi-stor cu efect de cirnp crislal. \.B. Oscilntor cu c.4.2.ru llLU CLl Illtru pc 9 MHo.u·i"hll. Oscilatoare cu frecventa l:al'iabili'i stabilizaie elt cristal 1..1.todzat 1.~.il vurlabUfi tranustoriwt 1. cu d iodu varicup 1.L uista! ell Jrc('()('1t(ti vtlriulJilu.er Il'anzistoriz"t psntru dmla ben1J 2. r)scilOltoare: G.dtater BLU tranzistol'izai eu nltl'u mecanic pe 455 kHz 1. B1 cazul func\io~JiJrl borna de ansena sl pfuutut aJ Ul.1. 12 15 15 17 17 17 19 19 ~ecepfor J..2.2.or ell Irccvvnl/!.dstoarc ell d"cL de cirnp L2.l.3.1.L Mi'<. ra:_ea. rerep~ie este 0 metoda sirn a aptare a antenelor $: 10 prinzatcare in imbunata-t· p a cafre. Oscilator de marc slabilitwt!. 1.~ ~(~r~lti.2.5. L L:.2. O~ci[ator cu crlstal ell frce\'<'nl.1. bilil ell Lt'. la 0 h.rete CUi eLemente semicondw:.1- Cuprins Prefata Cap:~::c1ul 1. Osci luo:: ell r"l'cVl'n\(1 vuri . .\i ell k!IH. P' )' ernttatotulut. Exdta\. Filtru 1t de adaptare iI entene! la D€ce-plie.c ~i excitH. EfOl08 0.1. Oscil.{i~tE:. se mOTIteaz~c.5.i/ii 1. Mrxel' echilibrat cu tub f"letMonie r" Mi.3.il. Oscilal.tuburi olt-otroru eo Fjg B.1. Excitator ell tubur i pentru iucrul. 1\'nxere :!.receptor.5.5.4. Excit atoare penrru.-!.6. l. Oscdlaior cu frce\'ent~\ variahiia GtabiUl\at co cristal. M. fll receptor int«. ell tranxistoarc npn L2. Excitator ell tuburt e\eetronice p~n\ttU banda de 80 m 1.10. f" 20 22 29 :n :H 31 ~4 34 12. Exeita:tar DLU ell riltru pc 9'MlIz ].ixere (1..1.2.1.1.ij 3 5 5 6 7 8 9 10 10 11 Tot pentru protectia r .2.lb electronic . f1 mccrcat .1.4.<ll ell tr<UiZlst~r "/l'pn 1. O$c~IQtOCt1'e C1L crista! cu In:wnmtii.2.2. Oscilalt!lr cu fl'ecventii \·..toare· 1.~tatiile de radioamatori 1.r~:)l. !ti!.

Maptar"a an t enel 6:1:3: en:r: I~n oj I" 126 .2.' .2.4. . Convertor e1.2.3.2. .2.V. Receptor super 20 m . convertoare cu tUO-t(l'i dec! nee 72 6" 611 Con'Verlor cu un tUD .1.2'.il~ echtlibrat.3.2.3.1.1.toltizat de. it jul 8 J\\:ccsorii pcntru receptoarc ""ap1 o. Amplificatoare de 1"acliojrecventa cu tromzisioare 4.2.fHzell tll1hJ~~ telroda 5. Generator e ea t Ion kHz .4.1.2.i£t0are 5. Dispozitiv BK SImp ll.1.lzi5t .2. 'A1)wlijicatoar finale Uniare cu tuburi elecp'f!llke 0.1. tor izat pOI tel I tl5 6. Ampl. R:eceptor s~per e e~o e unde scurte zilc de radlOama~on p d Ibia schimbare de \J~) 7. Arnplificatcrffnul Iiniar pc 1441>. Amplificator de radiofrecv('n\ca ptmll"Ll cmlsic en tub electronic 4. Amplificator de audiof'rocvcn ta eu circuit int . Amp lifleator final rtra1l4i.2.rl')witoar~ ~ tub tele9brafeJte tronie pentru telegrafie II'J .10 \V 5. Ampll Iicator de audio Irccven ta eu filtru u-ece-jos pentru BLU 3. 6.is-Lorizat de 2 V (5.2...1.~.1.on 87 't 1 1 7 Receptoare pentru Capi pc ' .5. Receptoare CUt ttl ur~mplifieare direetii de tip ovo H7 7. . Convertor tranz.a. Amplificator final de 20 \..1. en Ir1'Jll?j!l:lt. Ampi iIicator de audiotr-ccvonta de purere.3.3.~lll·il 7. Amplificator de }'adiofrceventi'l tranzisros-lzat acordat pe doua benzi 4. 6... Receptor tranzlhst~~~~~\~~rportabil cu 6 u-an103 7.3. Preampl ificator de microfon eu un Ll"<U1zi. 101 pentru tredi bte~:r\e de 'inalta sdeetivitate ".1.oare.2.1.eilator local pentru te egr 1 \'7 Jl'! 8 3 f\.4.iIicator de audiofrecvonta pcntru !'mitator BLU cu VOX ~i anti-trip :3.:. de batat Plen tru telegrafie cu tub elecll!i U.~A.1doua t::::mZlstO~1 '1 .Stor 3.sO 80 6 Convertoare ClL tranzlstoare ".:U.2...toat'€ e edt Ion are cu tub electronic pe 13. t "at .2. t d _ tipu1 OVI 1Q2 7. ht dina pentru toate bcn7. Amplrficatc: f'i n al tnmz.is. benzile lie ratiioamat.4.lJizistcr cu efect de cirnp Capitalul 5. 82 Ct· 8'4 6? 2 .1.rtoare .1.2. 831 Momtor cu tu ec . d talonare 8. or 1"1 B 4 2..4. Arnp lif'icator pe putcre cu tuburi 3.1.e -ue .. Cal!ibtatoE ~c. .5.1. Gellrrq.. Receptor de trafic cu t 100 frecven\a . o:o.5. Amphficatoare de radiofrecvcnta 4.12.2. buri electl'oniee 7. Amplificator de rudiof'recvcntu pe 9 MHz pontru BLU 4. Amnlrficataare de autodlfrccvcuta 3.1. 87 .2.2.1.2. 8.3.2.T 2.de allciiofl'ecvenfa cu iubtai nice 3. Dispozitiv BK perputlOn"t t' t . un 7 .4. .2. H9 cutriodii 1 t· 1VI cu tuburi min ic1.2. Amplificatoare finale liniarc pentru emitiiifl8I. Oscil:'l. Convertor cu un ~ranzl~\or .ls +:: .ri:). Amplificator de radiofrecventa pen l!'ll reerptie cu tub electronic 4:.1.erre de putere de tip npn I I 50 56' 57 fio 71 6 Conve.1.:3.5.'2.p t .1. cu rrauzistcare lJ. d tl.1.2.2. Mi)(N' eu Lr<U.3. Mlh'l' de c.pn captit 0 Iul 1 71 Capttolul :1. Amplificatoare finale !'iniure cu tl'an.are de tip FJ<.1. Recepcoare cu tranzlst. Amplifieatoal'e de raeliofrecventc1 cu tuburi electronice 4. uanz istor iza t Caprlolul 4.2. d fix 1a iC!jire 624 Convertor tranzlstOrIZat ell acoro : . Amphficator final lin iar cu triode. Arnpl ificator final de 10 W cu pentodo 5.2. Recep or cu . Amplificatoare de audiojrecoenui c-u tl'allzistoal'l? 3. Convertor eu ~ristal de curtt .1.:.1.. 71 6'1'2' Conventor cu doua tuburi . Os~'II(ltoate.2.:3.2. .u telegl'afi~ 8. Receptor super. . mt g 3.2. Receptor super e zistoare heterodinii ell 8 tranzisloare 105 7..2.mica putcre 5.1.1. eondenConvertor eu ~cordul reahzat _prln satonil variabl1 al receptorulUl 'i'B 6. Dispoziti1ie BK la reee~tte I l"U :8. Mixer de t't'~ptie ell diode 2. Ampliticator de audiotrecvcnta electro·· 40 ell u\lbJa 411 I' tritJdi'l 3. Receptor c e IPheterodinii pentru banda ell! gO 7. t telegrafie tranzlS OrIZ . . Receptor tranz~stor:~a e tabil de tipul OV2 1. Amplifieatoare . tIde cuart tranzistorizat 11.1. r'lll De trBfic de unde seurte '[1'\\1'11 'la l'eeeptor pnn.2:4. la r('cept~r 8 5 L Dispozitiv de adaptare a an enei I" 11\ .2. Amplifieator de audiofrccventa pcnu-u f'hlisie eu doua tuburl 3. tare a antenei La recep te 8.. 5. &.l..1.1.2. Rtl~eptor eI 113 11:) /c.1.2.1.tor loca pen 116 tronic 1 afie tranzistorizat 8. Momtor pen ru . .2.5. Dispozttwe e a a. Amplificator de radioCrecven\ii cu LL'.

'ca e<*11I htoa:relnr.ajil. pe.merle IudUS\nalit.tall ~ s ~ II [ndCJJ~lal' pentru proiccilirea sistemelor M. V.. . valQrli.llingioeruJu.Qr Illdl'!Hrillle.e.. SiSleme numerice P.tuovarea lcb:nolll8id.. D a vic s . vot. C. For r s t 6 r . in unitiijile ecouomlce.a. . c·g.~anllllJ de lug.SiSlenle ill{omratlce. coS . A. cleafrllllice. ea tGJelelor dl! leleellmunlc. 2.Retc1e d"c inl'crconOlltlQ.si!i'''III~loi-.e. G h. A.l: a Ul"$iniioc u"ell.conducatorltor de 'in!rcprlndere. K nut b R.televlzear e. 'Conccpt"l ClIl:lU:I'l!riiticl.Uzare..'Elem!lnfe §i !li~!"". . Seria "BInLIO.l'eor!a· si~tmU.tiuro.DiiSig. 12& •. Hid C h. DE AUTOMATlCA. . magneto{OlIn~. Lucrarl in cars de aparttle AUTOMATICA.a •.a.eerH ~I sistemelor ~. K a \ man. N i col a u s.rlt.(Wlil~a!e e H 0 f f In a n . l .s c U -.1 .Ulii ~I peotcctarea E.l'ablouri. picupuri.MIIIll4IIli.. May n a r d (O~rIQr . II it .Sistemc'.e:. La j t lt a . A. Ric h a r ds ~ sisteme de afijoroe. e..'11 s. E.:. ...5 ~1 iml!lement'~rt. I' e s 1] r i. .. vel. I..d F f. trailSmilera §i prtUlcMl'c.. B. Clr~lllte itnCII~ale \lrtja~. Realizare fl ceriret4di ~1 de:i:v()lliil'li tehnologlce. Organizarea· activilillti . .'. B a ~ t i u r e ~. C.. Mil I man J.l) . \'01.Emjilit . ale condu- ii uGh.ec ill'. pnpitre Sl camera de coma:ndii matteare. W. Dum i t l' e. L. Ilrl:snl1Jlre''lli de ealCl. MANAGEMENT) "PR~\CTIC.t<.Sch~". Vat il s C S IIl1f ~. INfORMATICA. G. vol.0. O .\'''' (AtlTOM. I..Proiocl . Jon "t\Jro.!?'ispo1iililiesem(cllIriluct6are. J. Proi~ctllte ElectrOOicii R.Tnglneria n s. H . Conijucerl!:a . C. III. D.'odueJU. N BrahorRrea cOlltLw.I.ectronist.!> "Nmonlelo.Arnplifi"lIloare eperatlouale.l esc u . Inforrnatlce. INFORMATICA. C it tun ea IT \. B.a. irflegralii.I tie .Monllltca fi purrerea In tnncfiuRe' a instaIatiilor l'\ e del lie IJIllolDa.. Hi I I ~ :1(. I ~i a.> J.DjnQmlbl Seria Ulrdwar~ proietlll''''.ldentlfie!!. M. ~odQ'le de inf"rnralicil. I. C. H 0 van e s l a n .!:IDr !Una. sl$lem~l. C fum J. S iii s t e a 11u. *) in domeniile : ELECTRONICA. 0~- P.II. Vas i I esc u.11. Con Pis s tan tin e sa 'll.rit:l> in Nh!ljll~.. lVIf'lbde JlulIlkalii.J" ELECTRONICA. B u f f a ') 19.!!I"arCIt "olu"lelo~ ~i cantiUitilor de liclIid~ in lltdWltrie. MANAGBriENi'" T~"lllt de prol~8mll:[ea. ~i apJicgjii.. $.Meillil'cll! ~"'"latoa[e!DI' IfUmil. 1~2. cHlcnbllOlirelor. N ado lQ 1Wil. . ~.I' -!l.CanlDuduc nume. G. Instalare. Ma:nUII.ntru instala!ii de auto- c u s. G rae m e .. 'r P.[£CA.l.. vol. E Y k 0 f f . MANAGEMEN'l' INFOR1'>!Allc. ~ .lI1an~al de tiri510ilR'. L. Iri Jil76. B i v 0 I a r u. T w iss . Pen esc u . G ur a I! ~ OI'gllrtl2<5Tea aclkvilii[1l centeelor de csklll • A. . finisle. . C.ElJiC11RONICA. B ul u c e a.a.\ TlCA.. sjsletm.rice. N i c u.r I D. Do r d e a s. . .>r ~l sJmmelor elc~trQllicl' si lullnma(l!'. M.. .~lemelor circultelor infoflnalionole Cnnducerea moder'll! II p.a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->