Alapította 1999-ben: TAR KÁROLY

9. évfolyam 32-34. szám

A DÉL - SVÉDORSZÁGI MAGYAROK CSALÁDI LAPJA

2007/4 -2008/ 1-2

A beilleszkedésünket elősegítő együttműködésért
örvendetesen erősödik a lundi bevándorlók szövetségének tevékenysége. Ennek két okát ismerjük. Az egyik a város anyagi támogatása, a másik a szövetség vezetőségének célirányossága. Ez utóbbihoz tartozik az is, hogy a szövetség vezetőségében több magyar ember is helyet kapott, akik megfelelő tapasztalatokra tettek szert, a szövetséget alkotó valamely egyesület irányításában. A szövetség elnöke Fodor Béla, a Transsylvania egyesület alapítója, a táncházmozgalom svédországi terjesztésének elkötelezettje. Vezetése alatt érezhetően javult a szövetség rádiójának, lapjának, internetes kapcsolatainak a tevékenysége és az egyesületek közötti együttműködés. Mindez minden bizonnyal pezsdítően hat majd a tagegyesületek tevékenységére is. özismert, hogy a lundi lakosság száznál több nemzetiségű, amely egyrészt a nagy számú vendégdiáknak, másrészt pedig a kisebb afrikai törzsekre is kiterjedő gondos nyilvántartásnak köszönhető. Jóleső érzéssel nyugtázhatjuk, hogy a befogadó ország hivatalaiban, az általunk ismert és tiszteletet igénylő Szent István-i intelmek szerint járnak el. Innen az a gondoskodás, amely az itt élő bevándorlók számára megfelelő körülményeket teremt a beilleszkedésre. A bevándorlók szövetségébe eddig húsznál több egyesület tömörült, azzal a határozott céllal, hogy a különféle nemzetiségű jövevények beilleszkedését elősegítse. A világos céltűzés érdekében a bevándorlók egyesületeinek szövetsége nevét a beilleszkedést elősegítő egyesületeket összesítő egyesületeket jelölő névvel cserélte fel (LIFS), lehetőséget adva ezzel, minden érdeklődőnek a beilleszkedést elősegítő sokoldalú tevékenységre. szövetség két magyar és a vegyes nemzetiségű Transsylvania egyesület tagjainak, a Magyar Ligetben meghirdetett Beilleszkedni igen, beolvadni nem! jelszavának is igyekszik elismertséget szerezni az együttműködésben, mert ezzel kívánja hangsúlyozni, hogy a bevándorlók sajátos kultúrájukkal, szokásaikkal, nyelvükkel gazdagíthatják a befogadó országokat, teljes beolvadásukkal, értékeik feladásával nemcsak magukat, de az országot, az őket befogadó közösségeket is szegényítenék. lyen meggondolással, saját lapjai, rádiója és közművelődési tevékenysége mellett, a magyar egyesületek tagjait arra buzdítja, hogy tevékenyen vegyék ki részüket a LIFS sokrétű munkájából. Folytatása a 2. oldalon Tar Károly

Pápai Páriz Ferenc (1649-1716):

Békességet magamnak, másoknak
„Igen szükséges embernek a sok pártütésekkel felháborodott és részekre hasonlott időben a magára való vigyázás. Mely miatt annyira megvesztegetődtenek az emberek elméi, hogy ha az emberek szembetalálkoznak egymással, egyik a másikat gyanúsággal teljes szemmel nézi, ha tudniillik nem isméri: ha isméri pedig egymást, összevesznek és szitkozódnak egymásra. Szükség ezért az eszes embernek, hogy szelíd, nyájas, egyenes, szorgalmatos és sokára elérkező elmére tégyen szert, magába szálljon, ne légyen része amaz agyafúrt természetben, hogy mindenütt beszélje a maga értelmét, dolgok felől való ítíletit s indulatját, hogy ellenségül vesse mindazokat, akik más értelemben vannak tőle.”

Az utóbbi időben

K

Nyílt tér
Másfél esztendővel ezelőtt, amikor átvettem a lap szerkesztését azt terveztem, hogy tovább viszem a lap alapítójának törekvéseit. De a megyei politikai életben vállalt felelőségeim miatt nem maradt idõm a lapszerkesztésre: a Magyar Liget két száma elmaradt. A szórványmagyarság szolgálatában állni nehéz, de áldott feladat. Most, hogy kénytelen vagyok visszaadni a szerkesztés sziszifuszi munkáját a lap alapítójának, köszönetet mondok az olvasónak az elmúlt másfél évért. Kívánom, hogy a szerkesztő kitartó munkájának gyümölcsét továbbra is meleg érdeklődéssel fogadja a lap egyre népesebb olvasótábora.

A

I

Lőrinczi Borg Ágnes

Tartalom::

Lapunk a világhálón: www.hhrf.org/magyarliget ISSN 1404-7780

Nyári történetek

Jelenidő 2-7, Nyári történetek 6-7, 22, Akik mellettünk jártak 8-9, Akik mellettünk járnak 10-13, Oslói Oldal 14-18 Iskola 19-20, Ághegy Rádió 21, Gyermekeknek 22, Lélekgondozó 24-25, Ághegy Könyvek 26, Szerelmes természetrajz 27-28, Konyhatitkok 29, Sport 30.

Pótoljuk kimaradt történeteinket a 6-7. és a 22. oldalakon

2

Jelenidő

Magyar Liget

Folytatás az első oldalról S hogy ez így van jól, mutatja a szövetség lapjának, az Över Gränsen-nek egyre javuló színvonala, amely a közreműködő négy magyar munkatársának is köszönhető. Ugyancsak előremutató az Ághegy Rádió magyar nyelven sugározott irodalmi és művészeti anyagainak CD-lemezen való megjelentetése, amely az annak idején, a Liget Rádióban alkalmazott változatos rádiós műfajok (interjúk, istentisztelet-közvetítések, kerekasztal-beszélgetések, telefonos kapcsolatok, élőzenés közvetítések, helyi hírközlés stb.) bevezetéséhez hasonlóan, jó példát szolgáltatott a többi nemzetiségi műsor korszerűsítéséhez is. A helyi elöljáróság segítségével, nemsokára, a szövetségben együttmunkálkodó egyesületek számára lehetőség nyílik nemzetiségi tévéadások sugárzására is a helyi stúdióból. A kibővülő lehetőségek megfelelő kihasználására és irányítottságára alakuló többnemzetiségű média-irányító bizottságban minden bizonnyal helyet kapnak a magyar egyesületek képviselői is, közösségi munkájuk eredményeképpen javulhat a saját egyesületi munkájukban mindaz, amitől nagyban függ a tagság tevékenységének további javítása, a fokozottabb részvétel a művelődési, az anyanyelv-ápolási és hagyományőrző munkában, az értelmes szórakozás korszerűsítésében. Nyilvánvaló, hogy a szövetség munkájának felfrissülése kihat, ki kell hatnia, a szövetségbe tömörült egyesületek munkájára is. Mindez pedig elősegíti a legkülönfélébb nemzetiségűek olyanforma beilleszkedését, amely értékőrző módon, a tágabb értelemben vett közösség, városunk további gazdagodását eredményezi. Lund város az elkövetkező öt évben ötvenmillió koronát áldoz arra, hogy méltóképpen felkészüljön a 2014-ben elnyerhető kultúra városa címre. Az itt élő nemzetiségek tevékenységének felpezsdítése is ezt a nemes célt szolgálja. Csak nyerhetünk belőle. Érdemes végiggondolni, hogy kinek-kinek a hozzájárulásával mennyi mindenre adódik lehetőség a kisközösségek szellemi életének megújítására, frissítésére. Figyeljünk hát a LIFS-re, kövessük kezdeményezéseit, kapcsolódjunk be kedvünk és tudásunk szerint sokoldalú tevékenységébe!

Az ismert okok miatt, anyaországi segítségre nem számíthatunk, az Ághegy-Liget Baráti Társaság arra kéri tagjait és barátait, hogy az eddigieknél hathatósabban támogassák az év végére elkészülő V. kötetünk világhálón és nyomtatásban valómegjelenését: Számlaszámunk: PlusGirot 105 29 43-6 Ag.-Borg Tagdíj: 80 kr + V. kötet 100 kr) Adományokat is hálásan fogadunk. A felajánlott képzőművészeti munkákat, gyűjteményes kiállítás keretében jótékonysági árverésen értékesítjük. Az eddigiekhez hasonlóan a tagok az V. kötetet is önköltségi áron kapják.

A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének egy esztendeje
Részletek Bihari Szabolcs, a SMOSZ elnökének beszámolójából Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és uraim! Kedves barátaim! Ismét eltelt egy év, eljött az ideje, hogy munkánkról számot adjunk. Összegeznünk kell az elmúlt esztendő történéseit, s e történésekből tanulva, a megfelelő következtetéseket levonva, valamint a számunkra kötelező új működési előírásokhoz igazodva, olyan cselekvési tervet kell meghatároznunk, amely hosszú távon biztosítja Országos Szövetségünknek a tagság által elvárt szinten történő működését. Évek óta elnöki beszámolóm elején elmondom a legfontosabb megállapítást: VAGYUNK! Ez a legfontosabb, ennek nagyon kell örülnünk. A tavalyi év sem volt különb az elmúlt éveknél, egy sor nehézséget hozott; a külső, ránk ható tényezők nem igazán voltak kedvezőek számunkra. Hogy ennek ellenére szinten tudjuk tartani szervezetünk működését, az dicséri elsősorban a tagságot, a segítő kezeket és mindenkit, aki önzetlen munkájával hozzájárult a közös eredményhez! A 2007-es év, viszonyítva a 2006hoz, egy kicsit visszafogottabb volt. Ez azt jelenti, hogy nem volt olyan nagy esemény mint az 56-os forradalom 50 éves évfordulója, amelynek méltó megrendezése igen komoly erőfeszítésünkbe került. A 2007-es évben az így „felszabadult” energiánkat és lehetőségeinket a saját programjainkra, működésünkre, valamint az új követelményeknek való megfelelés előkészítésére fordíthattuk. TAGSÁG ÉS EGYESÜLETEINK A SMOSZ taglétszáma évek óta alig változik, 5400 és 5600 között mozog. Ez azt jelenti, hogy állandó és megbízható tagságunk van. Természetesen vannak ingadozások, hol le, hol fel, de ezek mindig a „tűréshatáron” belül mozognak. Örvendetes és megnyugtató tény, hogy a taglétszám viszonylag stabil, elkeserítő viszont, hogy apad az aktív tagok száma. Nem új jelenségről van szó. Sajnálatos azonban, hogy áttérés ezen a téren a

tavaly sem történt, pedig sok helyen égető szükség lenne új segítő kezekre. Két egyesület jelezte, hogy megszűnik, illetve működését szünetelteti. A markarydi egyesületnél ez várható volt, mert egy olyan kis egyesület esetében, mint a markarydi, néhány család elköltözése azt jelenti, hogy a taglétszám olyan szintre esik vissza, amikor már nem lehet egyesületi tevékenységet szervezni. Öröm az ürömben, hogy a tagság továbbra is részt vesz a magyar egyesületi életben, a környező városok szervezeteiben. A solnai egyesület szünetelteti működését. Reméljük, hogy csak átmenetileg, hiszen itt egy elég nagy taglétszámú egyesületről van szó. Örömmel számolok be arról, hogy néhány egyesületünk, amelyek az elmúlt években „takaréklángon” működtek, tavaly erőre kaptak, és tevékenységükkel a legjobbak közé küzdötték fel magukat. Gondolok itt elsősorban a halmstadi egyesületre, amelyet néhány éve még a megszűnés réme fenyegetett, de amely mára az egyik legjobban működő egyesületünk lett. De szólnom kell az orvos-egyesületünkről is, hiszen itt is látványos előrelépés történt.

Magyar Liget

Jelenidő

3 szet s a lét évezredes titkai előtt alázattal tiszteleg a muzsika és a nyelv szerelmese. Lényéből béke és nyugalom árad. Csak az emberi gonoszság és ostobaság láttán veszít végtelen türelméből. Időnként titokzatosan hallgat. Homloka évgyűrűi mögött rímek, verssorok, okos gondolatok születnek. Furfangos, huncut tekintetéből életöröm sugárzik. Bensőséges, őszintén érdeklődő, együtt érző barát, igaz ember. Megfontoltan szól, szavai bátorítják, biztatják a botorkálót, de óvatos körültekintésre intik, vagy éppen megdorgálják a meggondolatlant. Ajka lágyan, zamatosan ejti a szavakat. Féltve őrzi és ápolja a szülőföld szellemi és nyelvi kincseit. Büszke lehet rá a nemzet, melyből vétetett, s melyhez az idegenben is hű maradt. De elsősorban mi, svédországi magyarok vagyunk rá büszkék, és hálásak, hogy ilyen nagyszerű sorstársat rendelt mellénk a Gondviselés.

tudom, ki hogyan van ezzel, de nekem a számok nem sokat mondanak. A száraz lexikális adatok sem ragadnak meg az emlékezetemben, különösen, mikor emberi lényről van szó. Számomra mindennél beszédesebb egy meleg kézfogás, egy önfeledt nevetés, egy okos gondolat, egy felvillanó pajkos mosoly, két ölelésre tárt kar, vagy egy elkapott tekintet. Apró mozaikkockákból alakul ki bennem egy kép, mely nem azonos ugyan az eleven, szerető, szenvedő, érző és gondolkodó, elmélázó és tettre kész, erényekkel és gyarlóságokkal teli hús-vér emberrel, hanem csupán annak a lelkemre vetített sűrítményével, abban a formában, ahogy én őt magamba fogadtam. Éppen ezért senki se várjon most tőlem számokat, adatokat, érdemek felsorolását, mert én nem szolgálhatok egyébbel, mint egy könnyű tollvonásokkal megrajzolt arcképpel. el egy csodálatosan szép júniusi hajnalt. A nyitott ablakon át belibben a jázminillattól súlyos, harmatos, rigófüttyös nyár. Halk furulyaszó vegyül a tóparti csendbe. A termé-

Nem

A 80 éves Szente Imre ünneplése

Képzeljetek

Isten éltesse sokáig szeretett, nagyra becsült honfitársunkat, Szente Imrét.
Veress Mária

Összességében megállapítható, hogy egyesületeink jól működtek. Számtalan klubest, egyesületi program, anyanyelvi és ifjúsági program igazolja munkájuk eredményességét. Nagyszerű eredménynek tartom, hogy 2007-ben is, az előző évekhez hasonlóan, az egyesületi rendezvények száma 1100 és 1200 között mozgott. Természetesen gondok is voltak. Ezek szinte kivétel nélkül személyi eredetűek. Remélem, hogy a jövőben egyre többen fogják megérteni, hogy a közösségi életben nincs helye a személyeskedésnek, a felesleges vitáknak, az alpári támadásoknak. A tagság mindenütt jókedvet, megértést és elkötelezettséget kíván, ellenkező esetben egyszerűen elmarad az egyesületi életből. Minden évben néhány egyesületünk kerek évszámos évfordulót ünnepel. Tavaly a lundi egyesület emlékezett meg fennállásának 50 éves évfordulójáról egy nagyszerűen megszervezett, ní vós rendez vé nn ye l. A norrköpingi egyesületünk augusztusban szintén a kerek évszámhoz méltóan ünnepelte 10 éves fennállását. Ismételten gratulálunk, és boldog születésnapot kívánunk mindkét egyesületünknek. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is

hasonló szép eredményeket elérve, tevékenységükkel gazdagítsák a svédországi magyar közösségi életet.
PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

2007-ben rendkívül sok és nívós programunk volt neves előadókkal. Tavaszszal a március 15-i ünnepi körúton vendégeink voltak Felvidékről Csanaky Nóra és Écsi Gyöngyi, Budapestről Cselényi László, a Duna TV elnöke, és Bakos István. Áprilisban ismét Écsi Gyöngyit láttuk vendégül, ezúttal gyermekeinket örvendeztette meg kitűnő előadással. Az őszi vendégeink sorát a kassai színház nyitotta, majd következett az október 23. tiszteletére rendezett ünnepi turnén Bécsből Deák Ernő és Budapestről Beregszászi Olga, november elején. Sepsiszentgyörgyről volt vendégünk Gazda Zoltán, a sort a kolozsvári bábszínházasok zárták a szokásos mikulási előadásokkal. Előadóink nyolc-kilenc helyszínen léptek fel, és a közönség mindenütt elismeréssel fogadta programjaikat. A központi, illetve a kiemelten támogatott rendezvények sora a tavaly két újabbal bővült. Először támogattuk az immár hagyományossá vált göteborgi Huset-rendezvényt, és az Önképzőkör nyári táborával párhuzamosan, a

fiatalok számára megrendezett Mervel Ferenc fordítói tábort. Mind két rendezvény méltó volt a támoga tásra, programjaikról csak elismeréssel lehet szólni. A hagyományos központi rendezvényeket menetrendszerűen megtartottuk. Az Önképzőkör nyári tábora, a SOMIT-táborok, az anyanyelvi tábor a korábbi évekhez hasonlóan kitűnően megszervezett és lebonyolított rendezvények voltak. Sajnálatos, hogy tavaly elmaradt a Cimbora- és a cserkésztábor. Reméljük, mindkét esetben csak átmeneti szünetről van szó, hiszen igény van rájuk. Összegezve elmondható, hogy a kiemelten támogatott rendezvények és programok jól sikerültek, helyes a kiemelt támogatásuk, és ezt természetesen a jövőben is folytatni kell. MAGYAR HÁZAK Büszkeségeinkről, a stockholmi Magyar Házról és a kristianstadi délsvédországi Magyar Otthonról szólva örömmel jelenthetem, hogy hála a gondos működtetőknek és karbantartóknak, rendben vannak. Szépülnek, csinosodnak. Folytatás a 4. oldalon

hogy a jövőben igyekezzetek naprakész információt küldeni számára. Igazán ezt csak az tudja felbecsülni. ott is sikerült a költségek egy részét kigazdálkodni. kifejezvén nemtetszésünket és aggodalmainkat. mint kifejezni köszönetünket és nagyrabecsülésünket.4 Jelenidő Magyar Liget Ághegy bemutatók Bemutatták az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti folyóirat. Akik rendszeresen olvassák a Híradót. 2007-ben. (Az idén még nem jelent meg a Híradó. a munka mennyisége és egészségi okok miatt részleges átszervezésre kényszerültünk az idei évtől. Felovasott munkáiból Tóth Ildikó (az Ághegy Könyvek sorozatában első kötetes). Dr. hogy valamilyen módon sérülnek az emberi jogok és a demokratikus ügyvitel a környezetünkben – kapcsolatainkat és helyzetünket felhasználva – ezek ellen szót emelünk. a Magyar Köztársaság Svédországi Nagykövetségén. remélve. megnyítójában hangsúlyozta. hogy a lap a jelenlegi szinten és formában megmaradjon. Természetesen nem vagyunk annyira naivak. hogy tavaly sikerült újabb 60 ezer koronát törleszteni a kristianstadi házra felvett kölcsönből. Lundban szerkesztett. hogy ebben a kérdésben áttörés történt Kristianstadban is. amikor úgy véljük. Örömmel jelentem. mert a honlapunk – elérhetősége révén – a svédországi magyar élet tükre. a folyóirat Rügyek rovatában jelentkező kezdők közül mutatott be néhányat. amelyet a világ . hogy a lap számról-számra szebb és tartalmasabb lett. hogy a karbantartás és a rezsi költségeit kigazdálkodják. e beszámolót is azért közöljük. antológialént gyarapodó kötetet kinyomtatni. Levélben tájékoztattuk a svéd kormányt a kialakult helyzetekről. Sajnos. Az ottani körülmények viszont eltérnek a stockholmiaktól. miután köszöntötte a 85 éves Szente Imre költőt és Dusa Ödönre emlékezett. ez alkalommal csupán a skandináviai irodalompártolók anyagi támogatásával sikerült ezt az újabb. tolmácsolását tűzték ki maguk elé.) A honlapunkat gyakorlatilag Kormos László egymaga szerkeszti. Az Ághegy szerkesztője. ezen tiltakozások hatására minden jóra fordul. értsük meg: nem elég dolgoznunk csupán. majd ősszel a szlovákiai szégyenteljes Benes-dekrétumok ellen. laikusoknak. Veress Mária (elbeszéléseiből) és Lőrinczi Ágnes (verseiből). hogy hassanak oda nemzetközi kapcsolataik révén. Iklód y Gábor nagykövet úr. bármely pontján megnézhetnek. Örvendetes. 15-20 számát tartalmazó kötetet. és kérvén. Hihetetlen munkát végeznek. hogy a teljes üzemeltetési költséget kigazdálkodják. hogy a nyugati régióban egyedülállóan. A kötet több mint háromszáz alkotó munkájára hívja fel a figyelmet. Tavaly két ilyen eset volt: először szót emeltünk a kolozsvári Bolyai egyetem érdekében. tulajdonképpen először. A találkozó utáni kötetelen beszélgetéshez az Ághegy-Liget Baráti Társaság hat asszonya készített különféle ízletes süteményt. aki valaha is megpróbálkozott újságírással vagy szerkesztéssel. amely kézzelfogható bizonyítéka az északon élő magyar értelmiségiek összefogásának. hogy ha minden az elképzeléseink szerint alakul. Nekünk. ami óriási szó. hogy ezek az égbekiáltó igazságtalanságok megszűnjenek.— A szerk. és csak hálával és köszönettel tudjuk illetni mindazokat. és a honlapunk. nem marad más. Újvári Tünde főszerkesztőnek és segítőinek köszönhetően. Bartha akvarelljeit mutatta be a hálás közönségnek. megj. Kérem. immár hagyományosan nagy sikerrel. megerősíthetik. és a tagszervezetek részéről is a megfelelő támogatás és együttműködés. Nincs könnyű feladata. HÍRADÓ ÉS HONLAP A tagsággal és a rólunk tudomást szerezni akarókkal a legfontosabb tájékoztató jellegű kapocs az évente négyszer megjelenő Híradó. Sajnos akadozik részünkről is. ami azt jelenti. A honlap szerkesztője csak azt az anyagot tudja kitenni a világhálóra. amit megkap! Kérlek Benneteket. Bízzunk benne. és ehhez akarunk mi is hozzájárulni. oldalról A stockholmi ház esetében elmondható. akkor a következő két évben teljesen kifizetjük adósságainkat. támogatóinak. De hisszük. Folytatás a 3. hogy mindez segít majd abban. hogy előbb vagy utóbb számunkra megnyugtatóan rendeződnek ezek a kérdések. Az Ághegy szerkesztősége igyekszik az összes skandináviai magyar követség segítségével bemutatkozni olvasóinak. hogy fontos szavunkat felemelni. a lap műhely-jellegét hangsúlyozandó. Tavaly végre sikerült rendezni a kristianstadi ház birtokpapírjait. hogy azt higgyük. a munkánkról hírt is kell adnunk! LOBBY-TEVÉKENYSÉGÜNK Minden olyan esetben. hogy a Szövetség tevékenységének ismertetését elősegítsük. Mindnyájan hídszerepünk kiteljesítésének óhajával. A háttérben a Iklódy Gábor nagykövet. a saját alkotásaikat és az északi országok irodalmának és művészetének Tóth Ildikó hangulatos svédmagyar elbeszélését olvasta. Lázár Rozi festményeit. ezért nem lenne reális az az elvárás.

a svédországi és skandináviai magyarság szellemi élettel kapcsolatos. az eddigi hagyományoknak megfelelően. Aniszi Kálmán Folytatása a 6. segítőkészek és odafigyelnek munkánkra. a Magyar Kultúra Lovagrend alapítója. Mindent összegezve nyugodt szívvel mondhatom. hiszen aktív tagja vagyunk. Mivel tudtuk. A teljesség igénye nélkül hadd említsünk meg néhányat a megjelent írók közül: Pusztai János. Bágyoni Szabó István. és megtalálni azt az utat. Január 21-én a Magyar Írószövetségben a Skandináv Est keretében mutatták be az Ághegy antológia IV.. Orbán Ferenc. Munkánkra az egymás iránti bizalom és megértés a jellemző. Franciaországon és Németországon át Angliáig vagy Argentináig. hogy jutott mindenre. adjon nekünk erőt. a Magyar Írószövetség elnöke vezette be. a rendszerváltást követően. március 1. Ma már túlzás nélkül elmondható. GAZDASÁGI HELYZETÜNK Az elmúlt év pénztári beszámolóját és az ellenőrök jelentését természetesen külön is meghallgatjátok. céljaink közösek. soha nem volt. kötetét. szaktudásának és érdeklődésének megfelelő munkakört. Köszönet mindenkinek. oldalon * Tar Károly beszámolójában vázolta a folyóirat célját. ahova nemcsak összpontosulnak a kinti magyar szellemi erők. kérdés állt. mindkét szervezet életében elérkezett az a pillanat. hogy 2008 a változások éve lesz. és részvállalásuk a feladatainkból igen komoly segítség számunkra. sikereink számosak. Iklódy Gábor nagykövet és munkatársai. Ehhez kérem a Fennvaló segítségét. mert ez az egyik biztosítéka a belső nyugalomnak. Elöljáróban annyit. Hálás is vagyok a sorsnak. egészséget és bölcsességet! 2008. kapcsolatunk állandó és korrekt. Jelentős a szervezet koordináló szerepe is. A Magyar Köztársaság NagykövetAz irodalmi estet Vasy Géza irodalomtörténész. amikor át kell közösen gondolni a jelenlegi helyzetet. Ennek oka. Szűkös forrásainkat sikerült úgy igazítani. Kenéz Ferenc. Úgy vélem. VEZETŐSÉG Az elmúlt években számtalan nagyszerű munkatárssal volt alkalmam együtt dolgozni. A NYEOMSZSZ-szal és tagszervezeteivel nem is kapcsolatról kell beszélnünk. de nem adnak okot elbizakodásra. Kerékgyártó László nagyváradi festőművész. Köszönet a tagság bizalmáért és támogatásáért. hogy igyekeztem az új követelményeknek eleget tenni. Nagyszerű csapat állt össze! Mindenki megtalálta a tehetségének.. hogy ez megadatott. mint a jelenlegi. De ilyen jó vezetőség. A bemutatást követő kötetlen baráti beszélgetésen számos. amely Skandinávia-szerte és a nyugati világ számos országában folyik az Amerikai Egyesült Államoktól kezdve. Olyan szellemi műhelyek ezek. Mellette Vasy Géza. rendeltetését. Magyarország és a Kárpát-medence legmagasabb politikai fórumai is a NYEOMSZSZ-ot tekintik partnernek. amelyet közösségünk érdekében sikeresen meg kell majd oldani. munkánkat és vállalt kötelezettségeinket sikeresen elvégeztük. mert az átmenet anyagi hátterét is biztosítani kell. Köszönet illeti azokat a külső munkatársakat is. . Ők is résztvevői az üléseinknek. szerkesztő és a felolvasó Árkossy Ilona színművésznő ségével. a magyarságtudatot erősítő szerepet is betölthetnek. az Ághegy-Liget Baráti Társaság életét és tevékenységét érintő eseményre került sor Budapesten. igyekeztünk erre is felkészülni. akiket bevontunk a munkánkba.és grafikusművész. érdekeinket általa sokkal nyomatékosabban képviselhetjük. hogy a pénzügyi lehetőségeinkkel való sáfárkodást a lehető legkörültekintőbben végeztük. amely a közös fennmaradást elősegíti. hogy a NYEOMSZSZ a nyugati magyarság legjelentősebb szervezete. Eredményeink. Tagságunk nagyjából azonos. Aniszi Kálmán író. Ez utóbbi azért is fontos. Jelen beszámolóm eltér egy kicsit a korábbiaktól. Áskossy István festő. aki e munka részese volt. Rendkívül sok feladat és új kihívás vár ránk. és sajnos gondjaink is hasonlóak. az Írószövetség elnöke. Elemző-értékelő beszédében átfogó összefüggésekben ecsetelte azt az alkotói munkát. KAPCSOLATAINK A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösséggel az együttműködésünk jónak és korrektnek mondható. Az irodalmi estet számos magyar író és a közönség nagy érdeklődéssel követte. hogy a számos külső és belső nehézség ellenére. és közben sikerült egy bizonyos egyensúlyt is megteremteni a különböző kiadási tételek között. Különösen az itteni alkotói tábor és szellem alakulására voltak kíváncsiak a jelenlevők.Magyar Liget Jelenidő 5 Megmérettünk Az év elején igen fontos. de egyszersmind az anyanyelvi kultúrát szétsugárzó. Nick Ferenc.

a benzin ára 4. magyar ember. nem győztem csodálni. költők. kíváncsiak. szellemi-művelődési értékek közvetítésének szükségességére az anyaország és a mindenhonnani magyarság. Rengeteget kirándultunk. ami érdekes volt. bemutatva az immár évekre nyúló. az Arany szállodában tízpercre a Tiltott várostól. tudományos. szép. a távolsági buszon a jegy árában van hűsítő és még uzsonna is. Árkossy Ilona. ahol én voltam az első fehér ember. a nagy melegben azt ittam sokszor vacsora helyett is. megírta költeményben. amit egy hét alatt megtanultam kínaiul mondani. nagyon jó szervezők előrelátók. a busz nagyon tiszta. a kiváló minőségű IV. Egy olyan falut is meglátogattam. az írók. bemutatkozást és meghívást kaptam. a cukornád. tetszett a város. Rendezett a háztáji gazdaság. a skandináviai magyar irodalmi. Kínában minden városban nagyok az építkezések és látványosak az építkezések. Városnézés után. bárhol éljen. Hat paraszt a házát látogattam. de olcsók. barátságosak. tiszta. Idegenvezetőmmel Guangxi megye fővárosába a kétmilliós Nanningba utaztunk. 1000 körül Su Dongpo költő látogatta. de gáz szaga volt. Az Ághegy antológia IV. irányítását. A nyilvános vécé.folyó mellé. köd volt. főszerkesztő. kötet kivitelezője további támogatásáról biztosította az alkotókat. mert e terület adja Kínai export felét. Éghajlata szubtropikus.6 Folytatás az 5. hogy a Világ műhelye. nemkülönben az igen fogékony közönség jókívánságaikat közvetítették és további fokozott alkotói munkára ösztönöztek. az erdélyi magyarok megaláztatását bemutató kötet két elbeszélését olvasta Nyári történetek Tízezer kilométer Kínában Decemberben levelet kaptam villámpostán Kínából. ezt kínaiul le is írták nekem. mosdó is tiszta. Egy kínai vállalkozótól angol nyelvű kínai verset. Születésnapomat a Kínai . Mindent kipróbáltam. Ceausescu magyarfaló rémuralma alatt az erdélyi magyarságot ért számos sérelmet. 5 korona. rendezett. Mind az Írószövetség elnöke. Kína harmadik városába. mind a jelenlévő írók. az Ághegy Baráti Társaság Kárpátmedencei elnökének Zimankó című elbeszéléskötetét ismertette. Két napot töltöttem itt. A holdat láttam de a csillagot csak vöröset. 4 hét alatt 5 kilót fogytam. Részletekbe menően kitért az itteni magyarság híd szerepére. Kína jó úton halad a fejlődésben. tévével ellátva. oldalról Vasy Géza bevezetője után Aniszi Kálmán célzott kérdéseire Tar Károly író. nagyon tetszett. Pekingben híres utcában laktunk. Ez az első nagyváros. már az első este lefordítottuk egyik versemet kínaira. Az elmúlt közel félévszázad román kommunista diktatúrájában. művészet szerves részét képezi. az ausztráliaival ellentétben. művészeti. kiemelve azt a gondolatot. illetve a magyar alkotók irodalmi-művészi értékeinek a skandináviai népek között történő közvetítésének a gondolatára. megihlette a Banyan-fa. azt is csak tornyon. Gyönyörű parkokat látogattam. derűsek. A sörük igen jó. Az est második részében Hegedűs Imre János író Aniszi Kálmán író. Guangdong megye az ország legsűrűbben lakott területe. Így aztán elrepültem Guangzhou ba. A repülés ideje nem ijesztett meg. ráadásul magyar. lassan hagyományossá váló missziói tevékenységet. amely korábban 23 óra volt. mint Erdélyben több városnak és a csillagos eget sohase láttam. Egyik alkalommal Laibin fele utaztunk. a rizsföldek. mivel csak 12 óra. Ezüst utcában. a banán ültetvények. alkosson is a Jelenidő Magyar Liget A Magyarok Házában rendezett Ághegybemutatón Nagy Zoltán a KÖZDOK Kiadó igazgatója. A kínaiak igen türelmesek és optimisták. a portugálok révén a lépett kapcsolatba. amit elfogadtam. A város sose aludt. úgy is hívják. Az emberek családiasok. kötetének tematikai szempontok szerinti bemutatása igen nagy elismerésben részesült. (kiejtve Gonzó) a Gyöngy. a Kolozsvárról elszármazott népszerű színművésznő Tar Károly Haiku-koszorú és Molnár István stockholmi író több versét tolmácsolta mély átéléssel. amely nyugatiakkal 1517-ben. az ételek igen szokatlan ízűek. az Ághegy-Magyar Liget Baráti Társaság tiszteletbeli elnöke válaszolt. Guangzhouban meglepett. Mindjárt könyveket kölcsönöztem Kínáról és tanulmányoz- tam. a skandináviai magyarság alkotói energiáinak egységbe fogását. hogy kevesen beszélnek angolul. művészek bátorítását. légkondicionált. lelkesítését.69 yen kb. ahol 14 millióan élnek. az általa teremtett érték az egyetemes magyar irodalom. illetve Szente Imre kitűnő Kalevala fordításából olvasott fel részleteket.

Aniszi Kálmán Az Ághegy-Liget Baráti Társaság magyarországi elnöke Nagyfalon ünnepelhettem.a körülmények hatalma folytán határon kívülre rekedt magyar alkotók . műhelyekben mostanság sarjadó és szárba szökő . de miután láttam Guilin tájait. körülöttünk meglepő látványosságok. az ültetvényen pirosas a föld. Csillag János . Kirán- dultam vietnámi határ felé taxival. látványos barlangok és a Sárkány palota.remélhetőleg még bővebb . az Ághegy művészeti rovatvezetőjének és pedagógusnak. fürdőző gyerekek. irodalmi munkásságának kiváló ismerője és népszerűsítője teremtette meg bevezető előadásában azt a szellemi légkört. láthatták azokat a legjobb kollektív gyermekrajzokat. a Szent László Akadémia művészeti igazgatója. Hajnan sziget. A Magyar Rádió részéről Cservenka Judit szerkesztő. a Magyar Televízió részéről pedig Debreceni Mihály szerkesztő hosszabb beszélgetést folytatott Tar Károly és Aniszi Kálmán írókkal és Nagy Zoltán kiadóval. aki egyszemélyben tulajdonosa és igazgatója is a Székely Ház Közalapítványnak. a bemutatott kötetek kiadójáról. A Közdok Kiadó. a Bethlen Gábor kerengőben. Több mint 10 000 km utaztam Kínában. misszionálásról. A Magyar Rádió és a Magyar Televízió élénk érdeklődést tanúsított az irodalmi est iránt. Nem mellékesen említjük. aki . A faltól 25 percre 6000 személyes étterem körasztalánál ebédeltünk. közelebbről Nyirő József. reflektoros éjjeli fürdőzési lehetőséggel. a magyar haza iránt. már tudom. Medvigy Endre irodalomkutató. tiszta és kék volt az ég. elköteleződésről a magyarság. a közönség figyelemre méltó érdeklődés mellett. Guilinben. Guangxi. tiszta és gyönyörű a tenger. a Hold szikla. a Li-folyó partján a kulturális élet nagyon élénk. milyen nyelven beszélünk. hogy a Magyarok Házában. a Szent László Akadémia és a Székely Ház Közalapítvány közös rendezésében ismételten bemu- Jelenidő tatták az Ághegy antológia IV. a Csillag szigetek felé motorcsónakkal.. Ezúttal dr. hogy jövőre változatlan szeretettel. színházak. kötetét és Aniszi Kálmán Zimankó című elbeszéléskötetét. a Világ Gyermekrajz Múzeum megálmodójának és megvalósítójának a nagyszabású állandó kiállítását. illetve. Ez is szépen fejlődő város.termés bemutatására. Láttunk egy ősi erődöt katonaszobrokkal. jelesül Nagy Zoltán. smaragd színűek a dombok. Egy kicsi szigetre katamaránnal mentünk. bivalyok. szívesen várnak s látnak bennünket az íróasztalokon. A Li folyón Guilintól Yangshuóba (Jangzó) hajóval utaztunk. Wass Albert. ezek a szépségek valóságosak. a kínaiak nem tudták kitalálni. önzetlenül vállalta. Újabb meghívásra az idén ismét Kínába utazom: Hongkong. Máris ígéretet kaptunk arra.a skandináviai magyar írók. Vendéglátóm. majd busszal a tengerpartra Beihajba. nagyvonalúsága példaértékű a maga-hasznát-leső elidegenedett mai világban. lehetőséget nyújtva arra. hogy az erdélyi és általában a határon túli magyar alkotók művei napvilágot lássanak. a Székely Közalapítvány igazgatójával: szolgálatról. Tamási Áron. A fal Balading szakaszára kis sárkányvasút vitt fel. 7 amelyek megkapó őszinteséggel és szuggesztív erővel fejezik ki a még tiszta. a két világháború közti erdélyi irodalom. Ugyancsak itt kell szólnunk Nagy Zoltán úrról.. az érdeklődő közönség megtekinthette Kasza Imre Svédországban élő festőművésznek.Erdély szerelmeseként . Január 22-én Budapesten a Magyarok Házában. művészek munkásságát méltatták a szakma értői. Lan. cirkuszok mind nagyon látványos. A Ming dinasztia sírhelyén megismerkedtem egy győri sráccal. Nagy úr együtt érző önzetlensége.Magyar Liget fel Árkossy Ilona művésznő. Ez évi sikereink a jövő záloga. romlatlan világlátású gyermekek gondolatait és érzéseit elembertelenedő világunkról. hogy a jövőben még szorosabbra kívánja fűzni az együttműködést az Ághegygyel a skandináviai magyar írók. hogy a képzőművészek munkái a Székely Ház termeiben rendezett sok-sok kiállításon eljussanak az anyaországi nagyközönséghez.több mint egy évtizedig Székely Házat működtetett Budapesten. amelyben . Kína legszebb tengeri fürdőhelye. bambusztutajok. Sang Hai látogatására. pálcikával nem igazán ment az étkezés. A kínai tájfestészet alapján idealizáltnak hittem. alkotó művészek műveinek megjelentetése érdekében. Nannigba repültünk délnyugatra. nevette hadarásunkat.

a maga útját járja. olyan önzéssel. ifjúsági matinéink újraindítását szorgalmazva. a magyar kultúrát választotta. kordokumentumokként. Kövesdi István pedig a hagyományos színházat művelő csoportot vezette. nem szerette. amelyre a művészi elhivatottsága ösztönözte. A múlt század hatvanashetvenes éveiben. meghívottaink – mindnyájan akkor mellőzött írók. tíz napig minden este más és más előadásainkon átlag százvalahány nézőnk volt. amikor a másként gondolkodók a maguk teremtette kereteket keresve. Az elhallgatás és a kilátástalanság évei következtek. a román szakemberek ellenében. tanárok. a mozgásközpontú színház alapmozgásainak kidolgozására. leszavazta a maga érdekeit féltő. amit a hatalom tiltása jelentett. Dekádot tartottunk. Dusa Ödön kezdeményezte Nehéz sorsból küzdötte fel magát az előadóművészi szintre. később pedig a korhatár miatt nem végezhetett színészképzőt. hogy tagjainak másféléves munkáját. nem gondolhatott főiskolára. a diktatúráról. mert a többféle nyelv és a kultúra találkozási pontján cseperedett emberré. a hatalom szolgálatába szegődött. a később rendezőit végzett. A feleségem a Vasas klub könyvtárosa volt. ennek műhelyeként sikerült jóváhagyást nyernem a Zsebszínház megalakítására. Olyan elszántsággal. Két csoportban. a költészet és az emberi létről való mélyebb gondolkodás friss hajtásait osztották meg egymással. színpadi kép mutatta az értő közönség szabad óhajának megfelelő véleményt a szabadságról. ma is elismert magyar író. A romániai fordulat előtti években. hogy alakítsunk Ifjúmunkás Zsebszínházat. aki román darab bemutatását tűzte ki az egyre fogyatkozó csoport elé. A jelenkori irodalom. mert nem ellenőrizhette. az elnyomottak életéről. és törvényszerű. hogy a megélhetéshez szükségeseket biztosítsa és a magyar nyelvet. akkoriban kezdeményeztem és szerveztem a lap félévszázados évfordulójának ünneplését és az akkori engedékenyebb hangulatot kihasználva. amelynek folytatását és sokféleségű kiterjesztését a mostanában évenként megrendezendő csíkszeredai. Dusa Ödön. hogy szembefordul a hatalommal. a házuk alatt formabontóan berendezett tanyáján megfordultak merészet álmodó fiatalok. Szőcs Géza. hogy majd Dusa Ödön neve alatt. Ugyanaz. Ödönt hiába bíztattam. ideig-óráig megtűrtek. Dusa Ödön mozgásközpontú színháza akkor. Ezt most azért tartom említésre méltónak. Előrehaladásával önállósodik. Az előadások előtt. és volt olyan is. A Zsebszínházat vesszőfutásra ítélte a hatalom. Egyed Péter. lejegyeztem ezeket. jelenet. több klubban is próbálkoztunk. betiltotta. és az Ifjúmunkás Matinék országszerte tartott turnéi. Később pedig anyagi támogatás híján nem jelenhetett meg kötete az általam alapított Erdélyi kiskönyvtárban Dusa Ödön fellépése Az elhanyagolt monostori kultúrotthonban láttam Gogol: Őrült naplójában. Összegyűjtöttem. . sem. szerkesztők: Aradi József. Amikor onnan is eltanácsolták. Ezután. Dusa Ödön is ezt tette.8 Akik mellettünk jártak Magyar Liget fiatalos színházi fesztivál vállalta. pinceklubok alakításába fogtak. A hatalom ezt. az általunk mozgásközpontúnak nevezett csoportot. mintegy 30-40 műkedvelővel dolgozhattunk. Így született a Matiné megrendelésére például A munka. A kolozsvári műkedvelők között ismerkedik a magyar és a világirodalommal. hogy aztán azt is letiltsa. Dusa Ödön hat hónapot kapott. Nyaranként. Cselényi Béla és mások – tartottak előadást. mert a Zsebszínház. Apja szobafestő mesterségét örökölte. haladó értelmiségiek. un. az utánunk következő mozgásközpontú színház kiindulópontjául szolgáljanak. az egyetlen romániai magyar ifjúsági lap szerkesztőjeként felajánlhattam neki. egyre többet vállal. hanem a választás nehézségét is. ahol ez nemcsak előnyt jelentett. A kimondatlan szó helyett egyegy mozdulat. az Ökörségek és sok más apróbb jelenet. annak mintegy hatvan előadása tették ismertté és kedveltté a mozgásközpontú színházat. abból a kényszerből vált ellenállást tükröző színházi élménnyé. hiszen olyan vegyes nemzetiségű erdélyi családból származott. az esti iskolában szerzett érettségije után.

Arra. mint Stockholmban. Stockholmban bántódásai ellenére sem ült a babérjain. De számos versműsorát. ezt bizonyíthatom. sajtóját biztosítottam. kidolgozott versműsorral készen állt. Dosztojevszkij. és velük együtt folytassa maradandó értékű mozgásközpontú színházát. Az utóbbi esztendőben többet tartózkodott Pesten.. különféle címmel előadott gigantikus versműsorait. Nagy fegyvertényeként meg kell említenünk a magyar irodalom legnagyobbjainak és mellőzötteinek munkáiból összeállított versműsorát. dicséretesen. zsúfolt házzal. Még egy svéd rendező filmjében is kapott néhány szavas szerepet. Tar Károly . aztán csaknem egy órás műsort biztosított a Lakásszínház ismertetésére. Az akkor nagyon foglalt Szőcs Géza is írt néhány sort a műsorfüzetbe. munkatársai. Nemes üzeneteket közvetített. Platón Szókratész pörének tolmácsolását. Akarata szerint temetés nélkül vonult át a másvilágba. időközben Svédországba menekült tagjait. Sikeresnek mondhatóak budapesti szereplései a különféle klubokban. amikor kiderült. hogy követi feleségét és fiát Svédországba.Magyar Liget Ilyen körülmények között határozta el Dusa Ödön. Dusa Ödönnek megadta a sors. ahol addig csak apróbb szerepekben. Ezek közül kiemelt szerep jutott Cselényi Lászlónak. hallhatjuk őt. Számomra is emlékezetes sikert végül is Kolozsváron ért el. hogy már csak hónapjai maradtak. hogy ott sem lehetett „próféta”. hogy maga köré gyűjtse az egykori Zsebszín- Akik mellettünk jártak 9 ház. a Duna Televízió elnökének. Különválósága családjának sem használt: elvált. porait elnyelte a svéd fővárost keresztülkasul szelő tenger. hiszen az előadást magam rendeztem. happeningalkotását rögzítette hang. újra nősült. kazettákról láthatjuk. és amely nem felejtette el Ödön különlegességeit. a színház előtt félszáznál többen várakoztak helyhiány miatt. Dusa Ödön Stockholmban halt meg. Lakásszínházában lépett fel két kézen megszámolható néző előtt. Egész életében ezt akarta. aki svédországi filmjében nagy szerepet juttatott Dusa Ödönnek. Filmről. felkészültsége. videokazettára. Akkor már számos. Persze. Pedig próbálkozott – korát újból megelőzve versműsorokkal . Éppen neve napján négy és fél órás műsorral lepte meg szülővárosa közönségét. és lehetőséget a búcsúzásra is. Gogol és Csehov szövegekből szőtt műsorát. nem volt ereje.és. műsorfüzetét szerkesztettem. szerveztem. statisztaként jeleskedhetett. A maratoni előadás vérbeli színházi produkció volt. Önmagát ismételte és ez nem tett jót előadásai színvonalának.a stockholmi Magyar Házban is. Fellépése most már végleges. De amit alkotottránk hagyta. nagyban segítették barátai. hogy bizonyíthatott annak a színháznak a deszkáin. hogy meghódítsa a világot. Életművének kiteljesítésében. amely szívesen fogadott akkor minden nyugatról érkezőt.

A tanulságos történet lényege. Ezt szolgálja. ahonnan elszármazott. Számos esemény részleteit és összefüggéseit a villámposta segítségével tisztáztunk. akik az anyagiakon kívül lehetőleg semmi máshoz nem kötődnek. ha a róla való elvont tudás a tapasztalattal egészül ki. ami történt. Ma sem érti. Főnökei előtt azonban biztosan nem talált tetszésre. még ha ma nemzetközi egyezményekkel is alátámasztott társadalmi elvárás az. hogy megtűrje őket. amit belül hiányolunk. az nem az a közeg. Mi több: elbocsátása után perre vitte az ügyét. hogy Adorjáni Imre. amit megszokott.” Arany János Egy olyan ember nyugati élményeiről szól ez a könyv. Az azután történtek leírásához levelek és telefonbeszélgetések szolgáltatták az anyagot. Adorjáni Imre István képes volt visszautasítani a lelépéséért felajánlott nagy összeget. az anyanyelvét akár el is vesztheti. és megtagadni. Adorján Imre nem adta fel. amelybe elkerült. s mert a nagy összegű lelépéssel sem volt hajlandó távozni: ok nélkül is elbocsátották. mindenképpen szükségünk van megbecsülésre. de a másnyelvűség akkor sem lép ennek a helyébe. hogy a hazai fiatalság nem akar tömegesen az Európai Unió más országaiban megtelepedni. Egy jobb anyagi helyzet némi kárpótlást nyújthat azért. Aki megy. * Általában mindenki tudja. Mindez a pénz urai előtt „aberráns viselkedés”. hogy a szorgalom és a hozzáértés a „szabad világban” mégiscsak megbecsülésre talál. de már nem azt a világot találja. hogy jól érezzük magunkat. amelyeket a francia munkaügyi bíróság később egy mozdulattal félresöpört. Márpedig csak az lehet az otthonunk. hogy a több pénzért esetleg egyéniségének egy részével is fizetnie kell. hogy felmondjanak neki. Egy Svédországban székelő nemzetközi óriáscéggel „jegyezte el magát” majd húsz esztendővel ezelőtt. bátor melléállásával. amelyre a pénz birtokosai mindinkább kiterjesztik hatalmukat. sokáig – talán túlságosan is sokáig – jóhiszeműen bízott viszonyuk szolidáris voltának kölcsönösségében. * Ennek a munkának az alapját egy 2002 februárjában készült magnós interjú képezi. Tóth Károly Antal előszava: „Midőn a munka és vagyon/ Egymástól messze esnek/És a tökélyre vitt csalás/Mondhatni rendszeresnek. hogy jószántából aláírja a felmondását. a vele történtek igazi okára találgatásokkal nehezen bukkanhatunk rá. hogy megszerezzük az otthon tárgyi külsőségeit. Mintha felháborítónak tartaná. hogy a magyar ifjúság zöme a saját országában szeretné otthon érezni magát. együttműködésünk tehát folyamatos volt. De ahhoz. hogy a gazdasági hatalom előtt engedelmesekké válnak az emberek. Ezt soha neki egyenesen és nyíltan senki meg nem mondta. Teljesen racionálisan átlátható. hogy ahova megy. amelybe a lelkünkkel is belenőttünk.a szokványos svéd „fekete irigység” nem tűrt. Persze vannak. hogy a nagy pénzeket nem munkával keresik. az jó.10 Akik mellettünk járnak Magyar Liget Út a magányos tüntetésig A fenti címmel a Magyar a magyarságért Kiadónál jelent meg Tóth Károly Antal háromszáztíz oldalas interjúja Adorjáni Imrével. azoknak van több esélye az érvényesülésre. Mert világunkban. Persze mindenki azon igyekszik. hogy nem hagyta szó nélkül az őt ért igazságtalanságokat. Márpedig a Nyugat – tisztelet az egyéni kivételeknek – nem sokra becsüli. inkább lenézi a keletről érkezőket. Egy cég urai számára valamely alkalmazott indokolt elégedetlensége is elegendő ok arra. aki tudta ugyan. és a sorra felbukkanó ellentétes jelek dacára. és nem átallott egyedül tüntetésre kiállni Svédországban a cég központi épülete elé. hogy soha többé nem lesz igazán otthon a világban. és nem hajlandó az otthontalanság külföldi megtapasztalásával kísérletezni. az interjúkészítés előtt sem volt . valamint az a nagy mennyiségű dokumentum. szerszámkészítésben gyakorlott mérnök a szokványosnál rátermettebben. aki felnőtt korában elhagyja a szülőföldjét. és meghozza a maga gyümölcsét. Ma is küzd igazságáért. Mindennek az eléggé fájdalmas jelentősége csak akkor lesz számunkra igazán érthető. mégis úgy hitte. amelyet Adorjáni Imre István küldött el nekem.feltehetően . akik ma is veszik a vándorbotot. Mindaz. és ha idegen országba távozik. Adorjáni Imre István esete ezt illusztrálja. Beleértve saját emberi méltóságukat is. amelyet elhagyott. hogy otthont teremtsen abban az új világban. Sok háttérforrást találtam a világhálón is. Magyarország egyik (jelenleg is hivatalban levő) miniszterelnöke nem oly rég erőteljesen kifogásolta. hogy „ejti” őt. ha számot vet azzal. Mert nem tudta természetesnek venni a hátrányos megkülönböztetést. tíz év után miért döntött úgy a vállalat vezetősége. akinek a Scania birodalommal megesett furcsa történetéből folytatólagosan részleteket közlünk. hibátlanul dolgozott. Ehelyett inkább ürügyeket kreáltak. Tóth Károly Antal is. Ők ahhoz szoktak. és lehetővé teszi. Napjainkban elvileg visszatérhet oda. aki másféléves munkával izgalmas könyvvé alakította a szomorúan igaz történetet. Lehet. amit .

ez a svéd temperamentum. senki meg nem sértett. Amikor egymásnak tették fel a kérdést. a másik azt mondta: hát tudod. hanem – erre jóval később jöttem rá – mert a válasz az felelősséget is jelent. Ami meglepett. hogy („ átkiabálva”): Feri. a főnök. s a műhely telefonált. Itt odamész. Na. magántalálkozónk nekünk nem volt. és egy. S akkor mikor egy csoportban van tíz. ahogy szoktam. Tudomásul vettem. amikor a franciaországi Scania üzemben megindult ellene a hadjárat. azoknak nincs semmi bajuk veled. és mivel más voltam. A telefonbeszélgetéseink akkor váltak igazán sűrűvé. hogy- ha valaki kérdi. és maradtam. De nekem mindig kellemetlen volt valakit kérdezni. Ennek minden mozzanatáról szinte naprakészen értesültem. A dolgokat tulajdonképpen később értettem meg. hogy én itt vagyok. akkor ő úgy érzi. és ettől lehet. egy „hej!” vagy átszólás a másikhoz. hogy cukorral vagy cukor nélkül. Az nem ment. fekete vagy fehér? – Állj meg. Erdélyben ismertük a másik anyósa nagyapjának is a nyavalyáját. Megtudtam lassacskán. mert a csoportmelóba beletartozott. az az volt. és biztosan az a baj. amikor bejövünk a munkahelyre. hogy ötpercenként odaszólhatok. hogy reggel. és attól kezdve gyakran hívott fel engem. De hogyha én hatos csavart ajánlottam. Tehát nem arról van szó. és megtörtént. készre csinálták a rajzukat.Magyar Liget Akik mellettünk járnak 11 ismeretlen előttem. akkor se sok mindenről volt szó. Nagyon kedves volt Göran. Én tartottam a svéd szabályt. Ezen kívül nem sok minden volt. ha kérdésem van. meg zavarni aztán igazán nem akartam. aztán (udvarias. meg ilyesmik. ez teljesen egyértelmű volt. – Ekkor visszamentem a helyemre. fekete vagy fehér? – Fehér. hogyan kell. ezt azért tettem olyan biztonsággal. köztük is olyan lett a válasz. és dolgozunk. már a műhely is foglalkozzon vele. aki cakkra csinálja. Aztán százszor is körbejártuk együtt a közeli tavat. – Akkor kész. odavitt Göran Färnelandhoz (olv. de ezt így kellett csinálni. Göteborg. alig kommunikáltunk egymással. úgy. mert ha szóltam hozzájuk. akkor azt el is felejtették. Mivel én gyorsabban megcsináltam. ebédszünetben mindig gyalogoltunk egyet a tó körül. mert elmondták. hogy később. Mert például mindenki igyekezett elkerülni a műhelyt. úgy éreztem. csináltad tovább. de mindegy. ha én őt ehhez meg kellett állítsam a munkájában. Tóth Ilonának. hogy hatos vagy nyolcas csavart használjon-e. halk hangon): Feri. hogy ne segítsenek. kivárod. ahogy én kihajtom a munkát. Hogyha a másik mondja ugyanazt. hogy jobban együtt voltunk. nagyon megfelelt. a nyolcas vastagabb. Egy erdélyi magyar idegenben A magányos tüntető Másként viszonyulunk Amikor Södertäljében a műhelyből a tervező osztályra kerültem. a hatos vékonyabb. Ez ettől még nem volt válasz. a csoporttal. hogy valami kimaradt. egy szó vagy a többiek felé tett gesztus nélkül csak hozzáfogunk a munkánkhoz. hogy hozzá menjek. De biztos. de én azt tennék. és mennyi időt igényelt volna. Azt hiszem ennyi felelősséget lehet is vállalni egy-egy felelettel. Nem azért. Inge Granberg. a csoportnak ez valami többletet adott. Persze. Egyre jobban ment nekem is a munka. mert tudtam. csak ezt tudom mondani.: jörán fernelánd). mikor leadták. Igaz. valamint Takács Ferenc László barátomnak a szöveg javítását szolgáló fontos észrevételeikért. Mi otthon. a nyolcas erősebb. és folytatták. ezért számomra furcsa volt. nincs egy kézfogás. Akkor még nem sejtettem. Ő mindig válaszolt. Mikor egy ott dolgozó magyar ismerősömnek (akivel hamarosan barátok lettünk) említettem. mintha más emberi közegbe kerültem volna. rendesen válaszoltak. Mentem velük. ez így zajlott. Most már tudom. hogy jöttek. Ennyit azért lehet. mert csak én válaszoltam ilyen formában. mégis mindig tudtunk egymással miről beszélni. le a kalappal. Én rögtön lementem biciklin. megmondtam. hogy ki mit csinál ott. ő megnyugtatott. ha már megkérdezett. hova menjek papírért. ahogy az előbb említettem a hatos csavarral. mint nálunk. ez csak jó. az ember próbál beilleszkedni. így több időt töltöttek vele. Én ezt a maximumig igyekeztem elkerülni. ezért én inkább elmegyek innen. mint a kávénak íze. és menjünk előre. sok munkával. Amikor pont kilenc órakor tíztizenegyen leültünk kávészünetre. hogy nem. mindjárt mondtam: tegyél hatos csavart. mint ahogy nekem mondták: a hatos gyengébb. hol az archívum. Érted? Ez így nem volt jó. hogy az biztosan jó. lehet. Én. Ők elgondolkoztak. noha velük még a nyelv sem volt közös. Adorjáni Imrével 1988 nyarán ismerkedtünk meg. hogy elgondolkozzak rajta – ha hatékonyságról beszélünk. meg a tegnapi tévéműsor. nem tudom. hirtelen adtam a választ. nyugodt. de mentem. intelligens ember. de most. vastagabb. Persze ezen aztán megint lehet vitatkoznifilózni. Ingének. az is jó volt nekik hogy én így adtam a válaszokat. hogy nem beszélnek. Később én is kezdtem már többet tudni. gyengébb. hát akkor ő is azzal próbálja meg. úgy mondom. Én nem szerettem ezt a sétát. hogy főnökömnek. hogy mennyi idő volt a biciklizés. megpróbálom majd mások számára is tanulságossá tenni az ő esetét. korrekt. gyerünk. itt olyan témák voltak. mert nem akartam zavarni a munkájában. Megnézem… Fehér. a mi stílusunkban. hogy nem beszélünk. Vagyis ők megfontolva próbáltak nem válaszolni. De ugyanakkor a kollégák mind kedvesek voltak. május 25. s mondta. 2006. hogy én azt tennék. Na. aki mozgat állandóan. Ehhez képest a műhelyben is sok kommunikáció volt a finnek közt. Ez úton mondok köszönetet feleségemnek. és az idegent nem szeretik. A munkakapcsolatok is furcsák voltak számomra. hogy Göran barát. És egyre több kérdés lett. De ha én kérdeztem ilyet. Folytatása következő lapszámunkban . Ez egész biztos. Ha azt kérdezte például. de nem készítettem róluk jegyzeteket. mert kaja után. hogy letegye a ceruzáját. nem köszönünk. és már ők is kérdeztek. hogy felelősséget is vállal vele. hogy jó.

A kultúrfelelős. Az emuhúshoz a vendégek kiváló magyar vörös borokat kóstol-hatnak. a pikáns új ízeket. Får skuggorna aldrig undkomma oss. Összeállította: Szalontai Éva . Van mire figyelnünk. a szilveszteri. hiszen neki aztán igazán van mit mesélnie. Titkár: Majoros Tas. és mindazokat. Pénztáros: Kelemen Ágnes. Szívesen emlékezünk vissza tavaszi autóbusz kirándulásunkra is Ronneby-be. Någonstans i periferin. Báljaink sikeresek: a Katalin bál. Volt jó hangulatú operett-és nosztalgia estünk. de neves mûvészek. nemzeti megemlékezés magyarságunk. magyar emuhús ételek legjobb bemutatóvendéglõje. Gyerekei András 19. – Javasoltuk a Pannónia Klubnak. dalokkal emlékezünk március 15-én. mű-kedvelő színész. Versekkel. vonzó magyar program. Látogatás Kertész Gittánál. Van olyan tagunk. mert mindkét klubnak érdekesek a rendezvényei. mint a tárkonyos emuragu leves. vezetőségi tag. az újra örökösen figyelő ember küzdelmes életével. . Acélmesék Azok az élesített élek Valahol a láthatáron Az árnyékok soha ne hagyjanak el. a mandula torta emutojással elbûvölte a gasztronómus szakembe-reket is. hogy többnyire a háttérben maradt pár visszafogott kérdésére Bartha István az ő sodró beszédmodorában a lényeget mondta.Ötletdús szaká-csainak kiváló emuhús ételei. Hoffmann Mónika sikeres énekszámait kísérte. a malmöi Pannónia Klub Katalin-báli tombola nyereményeihez. A Firkász. Esténként Ökrös Ottó. Greger Sorbell A malmöi Sorbell Greger 41 éves ingatlankezelõ megosztotta velem emlékeit. még azt is. ingyenes borkóstoló várta a kirándulókat. Angelika 16 és Linus 5 éves. újságírók. Az egészséges. amit a megszokásunk ellenére is érdemes újra felfedeznünk. a szüreti bál és a díjazott jelmezbál. október 23-án. hogy figyeljünk egymás rendezvényeire. hogy láttatja azt a svéd tájat. Sportos. kétszemélyes emus v a c s o r a j e g ye t k ü l d ö t t . hiszen életünk valódi értelme ez. Pista bátyánk a nyolcadik ikszen túl is tevékeny. kultúránk fennmaradása érdekében. aki mindent tud a klubról. filmrendezõk is megfordulnak a régi újságokkal. Csáky Zoltán szokásos és nagy körültekintéssel készített szombat esti portréműsorainak sorában megismerkedhettünk egy magát büszkén székelynek valló. fe-gyelmezett. Munkája mel-lett szívesen focizik. a tudás fájáról rendszeresen és kedvvel táplálkozó. Az elnök: Kovács Károly. a nemzeti bárzongorista verseny győztese játszik. Jól tette Csáky Zoltán. hogy érdemes tudatosan vállalnunk a közösség szolgálatát. A Firkász svéd-magyar étlappal várja a nyerteseket. ahol ebéd. Nemrég a svéd-magyar megasztár. hogy nyolcvan személyes rendezvény esetén hány kiló húst kell vásárolni.Minél több színvonalas. magyar édesanyja gondoskodásásnak köszönhetően magas színvonalon tanulta. látogatják. Fordította: Sorbell Emőke Svédek és magyarok a KávéházÉtteremben Jeles firkászok. aki alapító tagként vezeti a Hungaroclubot. a húsvéti. Greger Sorbell: Stålsagor De där slipade kanterna.Melyek a Hungaroclub céljai? . aki mindkét malmöi magyar klubot látogatja – újságolja örömmel Gitta. a párolt emufilé vörös boros aszalt szilvás szósszal. a jó magyar konyhát és borokat. a programok érdemi szervezője: Kovács Ágnes. Malmöben született a magyar nyelvet a híres Kastl kisváros magyar nyelvû egyházi kollégiumában. élményeit s mindazt ami magyarságának megalapozásában szerepet játszott. akik szeretik az egészséges ételeket. közlékeny ember. A portréfilm erőssége. Az ételek mûvésze. sugallja azt a békességet. plakátokkal tapétázott az újipotvárosi kávéház falai között. a m i t érdeklõdés esetén a többi bálon is megismétel. írók. nyelvünk. kávé. jó mesélő. a Hungaroclub alelnökénél Bemutatta a vezetőséget. amely az ember küzdelmes életének kontrasztjaként a megnyugvás ösvényein értelmes hétköznapjainkba vezeti a nézőt. akinek a sorsa arra a meggondolásra késztet.12 Akik mellettünk járnak Magyar Liget Bartha István arcéle Szépen szerepelt Bartha István a Duna Televízió május eleji műsorában. Boldizsár Edit.

feszített víztükrű úszómedence. ahol felújított házukban. két összkomfortos szobát ajánlanak a pihenni s gyógyulni vágyóknak. ha szép sorjában végigkóstolnak.bogacs. villámposta: fodorpataki@hotmail. vízforgatós. fürdő. Korszerű. epe és májbetegségek gyógyulását.Magyar Liget Akik mellettünk járnak 13 Nyaraljon a svéd-magyar Fodorpatakiék házában Skandináviai vendégekre számít a Fodorpataki házaspár a gyógyfürdőjéről nevezetes. a Bükkaljai Borvidék központja. Egertől 16 km-re. fizikoterápia. a többi gyógyhatású termálvízzel feltöltve várja a fürdőzőket. a kispénzű vendégek számára is megfizethető. étkezési lehetőség. gyomor. jó hírét szolgálják a borospincék. szám). Mezőkövesdtől 8 km-re fekszik a Bükk hegység kiszélesedő völgyében. amelyeket az idelátógató vendégek nem bánják meg. iszappakolás.hu Bogács Dél-Borsod egyik legszebb települése. A faluban több étterem és élelmiszerüzlet biztosítja az ellátást a hét minden napján. a gyógytornáról szükség esetén Fodorpataki László.com BOGÁCS TÉGED IS VÁR! Tájékozódásként érdemes megnézni a fürdő honlapját: www. izületi és mozgásszervi betegségek. borkultúrájával. szauna) állnak a vendégek rendelkezésére. Nyolc medencéjéből egy hidegvizes. szép környezeti fekvésével. A Bükkaljai Bor-vidék tradícióját. légcsőhurut. A bogácsi termálfürdő a pihenni és gyógyulni vágyó vendégeket egész évben fogadja. A kénes termálvíz hatékonyan elősegíti a reuma. fejlett infrastruktúrájával és színvonalas szolgáltatásaival a régió kiváló üdülőközsége. mert a balneológiai gyógykezelések OEP támogatással is igénybe vehetők. annál is inkább. gazdag kulturális programjaival. egykori birkózóbajnok gondoskodik. . új szolgáltató komplexumok (masszázs. A riolittufába vájt kiváló mikroklímájú pincékben érlelik a bogácsi szőlőhegyen termelt háztáji tüzes borokat. Orvosi ellátás közelben. A fürdőhöz kapcsolódó gyógyászat és az ellátás színvonalas. Borsod megyei Bogácson (Rózsa utca 7. Irányár 3500 ft/nap/személy. nőgyógyászati. Nemzetközi hírű termálfürdőjével. Svéd mobilszám: 0709-821481 Magyar mobilszám: 30-5220901. Az 5 személyes lakrész kiváló családi üdülésre is.

hogy tisztább. Ezúttal Latyi 1945 utáni filmjei kerültek terítékre. Az Egyesület elnöke. nem hiszem. amit írtam. október 27. olyannak. szebb. becsületesebb legyen az élet. a Norvégiában élő költő. Kabos Gyulával. okt. Az életet akarom megszáma Kaiser Ottó közreadásában terjedelmes. miért teszed ezt. Kunszenti Ágnes és Kovács Ferenc végezte. 2. színes képriportot közöl Sulyok Vincéről. A Norvég Magyar Egyesület (NUFO) 2007. egyetlen isteni kegyelem volt velem. hogy minden alkotónak minden alkotásával előbbre kell vinni a világot. A Thomas Marco Blatt költő tolmácsolásában megjelent terjedelmes interjút az Oslóban élő író. Az oslói megjelenésű Morgenbladet című társadalmi. Olyan fáradt vagyok. . a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke Break-táncosok lett volna életemnek bármikor is olyan korszaka. hogy hamar megismert külföld és Hermann Hesse. Párizs. kormányoktól függött. médiatársadalom című kötetét. később egy Hubay Jenő románcot játszott. A kötet több magyarországi felsőfokú intézmény média képzéséhez nyújt majd segítséget.14 Oslói oldal ban. 6. „Karácsony. Médiakultúra. tudtam.-án bemutatta Josten Gripsrud bergeni professzor több nyelvre lefordított. mikor nem láttam volna világosan az írástudó felelősségét.” Bárhogy fogalmazom. mikor tanár voltam. te akartad. A magyar Himnusz után Petőfi Sándor Szörnyű idő (Grufulle tider) című verse hangzott el norvégul Astrid Hjertenæs Andersen fordításában... hogy az irodalom játék. mikor vagyok szabad.). 1957. de Uram. Nagy Mária Lucia ünnepi beszédében 1956 jelentőségéről. A Dunaújvárosi Főiskola a Magyar Tudomány Hete 2007 nemzetközi tudományos konferenciasorozat keretében november 13. Latabár Kálmánnal foglalkozó előadássorozatát. majd felfordulok./ A téli csendnek szárnya nő. mert nem tudom kiszámítani a döntéseidet.-én tartotta ünnepi megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére. hogy: „ így tégy és ilyen légy”. amilyen. néha megfordítva „ne így tégy. majd felolvasta Albert Camus emlékezetes 1956-os kiáltványát (A magyarok vére. 5. ne ilyen légy. műfordítóról. segíteni akarok abban. Dec.Azt kérdem a Jóistentől. Fabiny Tamás. mai aktualitásáról beszélt. hogy Magyar Liget írni.. zongoraművész előbb egy Bartók Béla verbunkost. Ehhez a felismeréshez nem kellett a felnőttség értelme. a Könyvjelző novemberi HÍREKHÍREKHÍREK HÍREK 1.-i száma a 90 éves Szabó Magdára emlékezett. 4. Az Alexandra könyvesház és kiadó havonta megjelenő kulturális magazinja. Az est a norvég Himnusz eléneklésével zárult. A bemutatót a körzeti TV is adásába tűzte. nekem sokkal jobb volt. 1-én az oslói Magyar Filmklub újabb rendezvényén Kovács Ferenc folytatta a Nagy nevettetők a mozivásznon című. Nehéz írói életem volt. irodalmi hetilap november 23. Wolfgang Plagge zeneszerző. Két fejezete máris bekerült a Kovács Ferenc szerkesztette Média szakirány Szöveggyűjteménybe. Hiszek ab- Dr. most meg sosem tudom. A 330 oldalas tudományos munka magyar fordítását a Svédországban élő Anna Bihari-Andersson és az oslói dr. írni fogok. biztos adsz hozzá erőt is. dr. Mindennel. titkot érlelő. 3. írok. / s mint ég . ugyanazt üzenem az olvasóknak: „Vigyázz a világra!” Nem hiszek abban. Ezt néha úgy fogalmazom meg.. A cikk sajnálatos módon már csak az írónő halála után jelenhetett meg. Kovács Ferenc készítette.

közkedvelt Mikulásnapi ünnepségét. január 22. a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke volt ezúttal a vendégünk. a házigazda Dávoti Barna. a Független művészek kávézójában (Café Art) volt annak a Kortárs magyar irodalmi antológia-nak a bemutatója. végül Sárközi István Mikulás ajándékosztása. Jung Forlag gondozásában jelent meg norvégul. Török Anett. Kona János. Gáncs Péter látogatott el hozzánk. Dr. Lackfi János. ha a Királynőnek leánygyermeke születik. Cserna Szabó András. Kertész Imre. A Norvégiai Magyarok Baráti Köre Csincsele gyermekcsoportja másfél évtizede alakult Oslóban. Nádas Páter. Az oslóiak hetekkel korábban kezdték a készülődést. december 8-án tartotta a norvégiai Magyarok Baráti Köre szokásos. A részvétel díjtalan. Az Antológia eladásából befolyt összeg .. 12. Prágai Tamás. MAGYAR NYELVŰ KATOLIKUS HÍREK. A lusta harangemberkék átokkal sújtják Százszorszép Bóbiska hercegnőt. majd az 1959-ben készült Vörös tinta című filmről beszélgettünk. László Noémi. Célja a magyar nyelv és kultúra ápolása. A kis létszámú gyülekezet csak negyedévenként képes – alkalmi vendéglelkészszel . hófehér. A színvonalas szórakoztató programot Wolfgagng Plagge zongoraművész és Pintyi Kriszta ifjú táncbajnok biztosította.. Folytatás a 16. hogy előbb a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének püspöke. Ezt követte a helyi gyerekek. 9. Oslói oldal 7. Sunniva iskola aulájában (Szt. Hazai Attila és Kálnay Adél prózája mellett Karafiáth Orsolya. Az oslói Magyar Filmklub tavaszi sorozatában Szabó Magda írónő munkásságával foglalkozunk.” (Füle Lajos) Az oslói magyarok protestáns gyülekezete december elején ünnepi lázban égett. Marius Skjølaas orgonajátékára sokáig fogunk emlékezni. csütörtökön este 19 órától a St. A bábest rövid tartalma: A Királynők Kertjének közepén áll egy csodálatos harang. Térey János és Tóth Krisztina versei olvashatók. Orbán János Dénes. Kérjük a szülőket. A korábbi években gyakran előfordult. születésnapján készült interjúból láthattunk részletet.istentiszteletet tartani. De az utóbbi két évben már ilyen lehetőség sincs. . Dávoti Andor és Tobias Raaum Solbakken breaktánc bemutatója. A február 9. majd a korábban itt tanult diákok jöttek vissza és szolgáltak: Hulej Enikő. hogy Oslóban tanuló magyar teológus vendéghallgató terelte egybe a híveket. átadása az itt élő óvodás és kisiskolás gyermekeknek. úgy mint Esterházy Péter. és végül csendes szentmisével búcsúztunk. esszéket közöl a 150 oldalas kiadvány. Karácsonyi istentiszteletükre Magyarországról hívtak igehirdetőt.. Megfelelő érdeklődés esetén . hull a szívre az Ige. a norvégiai magyarok nyugdíjba vonult lelkipásztora. A Norvégiában már korábban megjelent szerzőkről. majd beszélgetéssel folytattuk. hogy jelezzék érdeklődésüket Wollner Mária óvónőnél: marcsi@online. Dr. A kötetet Kovács katáng Ferenc Oslóban élő író.folytatjuk a foglalkozásokat kéthetenként. a teológiai és diakóniai végzettséggel rendelkező Bakay Timea és férje Peter Holby hirdette Isten igéjét. / hull. Ezért volt különösen fontos. A program első részében a budapesti vendég.-én Szabó Magda 75.Magyar Liget öléből hópihe. A remek gulyás-vacsora utáni tombolán befolyt összeget idén is a dévai árvák megsegítésére fordítják. Március 1. / s fehér lesz minden. valamint presbitériumunk vezetője. Időközben egyes istentiszteleteken Terray László. oldalon Majoros Ági 8. A Magyar Kultúra Napja Oslóban 2008. A már sokaknak ismert Ferling György plébános úr négy napon át állt a szolgálatunkra az alábbiak szerint előre meghirdetett közös alkalmakra. Horváti Eszter éneklésére. Bartis Attila. mert a születését ünneplő harangszó felverte őket százéves álmukból. / Békéje szívtől szívig ér. Vajon sikerül-e Bóbiskának megtörni az átok erejét és elnyerni a boldogságot? 15 költő szerkesztette és illusztrálta. Majoros Ági Százszorszép Bóbiska című gyermekeknek s felnőtteknek egyaránt szóló bábjátékát láthattuk.no Tlf: 9162 44 11 10. amely csak akkor szólal meg.-én Oslóban.-án tartotta a Norvég Magyar Egyesület (NUFO) szokásos év eleji családi ünnepségét.-én az 1978as Abigél című négyrészes TV sorozat volt a téma. Dr. József kápolna mögött) az atya lelki gyakorlatos gondolatokkal vezette be az estét. OSLO Lelki napok március 6-9 között A húsvéti magyar papi látogatás március 6-9 között volt Oslóban. ami az oslói Nordalh&eftf. 11.közel százezer forint .rövid megszakítás után . Szabó Magda. 2007.kézikönyvek formájában a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítványon keresztül hamarosan eljut a körösmezői ukrán iskola magyar tagozata kisiskolásainak kezébe. Az esteket Kovács Ferenc vezeti. Március 6-án. Fabiny Tamás igehirdetésére. Dragomán György. a délutáni órákban. Ezeken kívül egyéni kéréseket is teljesített. Fabiny Tamás. Február 2. Dávoti Botond.

vasárnap 16 órakor szentmise volt a Szt. 18. A mise után ismét a Meninghetssalban találkozhattunk Ferling György plébános úrral. Magyarországon működtetett Artitude portál. de a Nyugatot is járató. Az előző nap gondolatait folytattuk. az élmények és sztárfotók hatására eltökélten mozihősnek. Május 2-án. műfordító. illetve Kovács katáng Ferenc tollából. oldalról * Pénteken. Május 3-án.artitude. http://www.00-kor kezdtük a korábbi napokhoz hasonló öszszejövetelt.-én a Magyar Köztársaság oslói Nagykövete ünnepi fogadást adott az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc tiszteletére. 30-kor. bohém.-én az oslói Koncertiroda stúdiótermében. Marton László rendező. szentgyónásra egész délután a rendelkezésünkre állt. A kötet két. A norvégia Magyarok Baráti Köre (MBK) március 15. Ismét Ferling György plébános úr látogatott el hozzánk. Oslo). Sunniva iskola aulájában találkoztunk 17. intellektuális érdeklődésű zsidó mozis sokoldalúan tehetséges kamasz fia jól rajzolt és sikeres szavalója is volt az iskolájának. között zajlottak.c3.00-kor szentmise volt a Szt. ahol a dzsessz-szakma pápájával. József kápolnában. év legjobb dzsesszlemezévé vált. 7-én ugyanott.00-kor volt a magyar nyelvű szentmise a Szent József kápolnában. a Vígszínház igazgatója. Egyszerre két olyan színdarab is fut Oslóban. http:// Magyar Liget A közönség www. február 15. József kápolnában.József kápolnával szemben) 17. azaz A világ körül . Mivel külön tanári engedéllyel láthatta az „otthon” bemutatott filmeket. A Szász János rendezte Døden i Teben című Ödipus/Jon Fosse előadás az újnorvég nyelvű Norvég Színházban. Fellépett: Balázs Elemér dob. a Zsámbéki Gábor rendezte Erasmus Montanus című Ludvig Holberg darab az oslói Nemzeti Színházban fut márciusban. A műsor után a Magyar Köztársaság oslói Nagykövete adott Balázs Elemér .hu/ ~eufuzetek/index-hun_24. beszélgetésre. Domsa Zsófia műfordító. a St. Újra indult a képzőművészetre szakosodott. Bozi Lajos a Magyar Köztársaság oslói nagykövete és Binczki Zsuzsanna meghívására Balázs Elemér triója tartott dzsesszestet 2008. Közreműködött Pogány Judit Jászai Mari-díjas.16 Folytatás a 15. 9-én a megszokott időben. érdemes művész. csütörtökön 14 órakor szentmise volt a Szt. délután 14. Sunniva iskola aulájában volt ismét lehetőségünk egy kávé mellett beszélgetni. majd 19. 2002 óta a Balázs Elemér Groupot vezeti. amit magyar vendégrendező vitt színre. (FZ) Oslói oldal fogadást. a „ Number 1” gitáros Snétberger Ferenccel dolgozik együtt. Balázs Elemér gyakran tartózkodik Németországban.Munkerudveien 52.. * Szombaton.címmel megjelent albuma egy szakmai zsűri szavazása alapján a 2000.html 14. Ibsenről szóló drámát is tartalmaz Jon Fosse. Balázs József zongora és Soós Márton nagybőgő. Április 26. Az ankét résztvevői: Földes Anna kritikus.-án az oslói Magyarok Baráti Köre filmestjén Kovács Ferenc tartott előadást a tíz éve elhunyt Gábor Miklós színművész munkásságáról. 13. 8-án a megszokott helyen. Május 4én. 16. ahol Kovács Ferenc tudósításában rendszeres tájékoztatást kapunk a norvégiai képzőművészeti eseményekről is. 15.-i ünnepségén Szabó Dániel cimbalomművész koncertezett. a Meninghetssalban (Szt. Program: Május 1-én. A szentmise után a Meninghetssal találkozásra. Nordstand. szombaton délután 16 órától a Meninghetssalban (Akersveien 4) lelki gyakorlaton vehettünk részt. Utána a St. OSLOI MAGYAR NYELVŰ KATOLIKUS HÍREK A következő magyar misék és lelki napok május 1-4.hu 19. * Vasárnap. „A Zalaegerszegről Fehérvárra költözött. Kovács katáng Ferenc író.” (Földes Anna) 20. méghozzá cowboy színésznek készült. József kápolnában (Akersveien 5). Szent József napján. Elisabethhjemmet. A beszélgetést Mihályi Gábor író. Március 14-én rendezte az Országos Idegen nyelvű Könyvtár Henrik Ibsentől Jon Fosséig címmel az Európai kulturális füzetek „Ibsen én vagyok" című számának bemutatóját. elsőpénteken este 18 órakor szentmise és szentségimádással egybekötött rózsafüzér volt a nordstrandi kápolnában (St. az Európai kulturális füzetek főszerkesztője vezette. Around the World. s előre láthatólag még áprilisban is. 17. Március 14.

Az Ághegy alapító Tar Károly üzenetének átadása után a IV. Juhász Gyula. Nádasdy-Farkas Irén és Tomán Monika – Kovács Ferenc szerkesztőhelyettes beszélgetett a kötetben szereplő munkákról. Tudósításunkban Buday Károly fotóművész felvételeit láthatjuk a késő esti órákba nyúló összejövetelről. A rendezvény után gazdagon terített asztalhoz. A szép számmal egybegyült erdeklődőket Bozi Lajos.-a között a Norvég Napok keretében jelenik meg a Duna csatornán. A program alatt a Duna TV stábja felvételeket készített. kötetének a bemutatója. az alkotás folyamatáról. a kötet létrejöttének nehézségeiről. ami május 1618. Horváti Eszter. az Ághegy szerkesztőségi tagja rögtönzött kiselőadásában a könyv s az írott szó hagyományos szerepéről s az Internet-irodalom furcsaságairól szólt. kötet Norvégiában élő szerzőivel – Borka László. a Magyar Köztársaság nagykövete üdvözölte. a Magyar Köztársaság Nagykövetségén volt az Ághegy IV. –kf– .-én Oslóban. április 11. Kozák Katalin. Sulyok Vince. kötetlen beszélge tésre invitálta a megjelenteket Binczki Zsuzsanna és Bozi Lajos nagykövet úr.Magyar Liget Oslói oldal 17 Az Ághegy Oslóban A Magyar Költészet Napja alkalmából 2008.

A vezető elhaladt mellette. annak minden szépségével és feloldozásával.18 Oslói oldal Magyar Liget hátrafelé haladnának. s megfulladt. …eszébe jutott a Nap. talán a fagyhalál csábítását. egymáshoz kötötték. Később. akkor tudott megállni a csapat.. mintha hatalmas élni akarás támadt volna benne. bár a kutyák itt is előrefele szedték a lábukat… Egy bukkanó rázta fel hallucinációjából. s ezért most majdnem elvesztette a szánt. terhétől megszabadulva. hogy maradhatott akkor a szánon.kiáltás jutott el a tudatáig. Mint később az újságokban olvasták.bár előrefele futnak – mégis mintha . S az . Így az étellel abból is jutott a gyomrába.bár egy tizenkét emberből álló csapattal volt úton. Hogy fagyott ujjait folyamatosan mozgatni tudja. Segélycsapat mentette ki őket a mínusz ötven-ötvenöt effektív hőmérsékletű. hogy milyen „lelkesen” választotta reggelente a kutyák megetetését. hazaérkezvén tudta csak meg. téli hetek után ma először emelkedett a horizont fölé. hogy a kutyái . mely . a brit hadsereg is a közelben volt éppen téli hadgyakorlaton. Sátortársával mennyit nevettek ezen azóta. hogy egy.bár ellehetetlenített szinte bármiféle szájmozdulatot védelmezte is arcát a jeges széltől. hogy nem parafin. Nem is értette. Nem hozott döntést. Hát igen. miután a főzésnél használt spiritusz ráömlött. könnyeden huppanjon a jeges hóba – s a többit az immár megbocsátó. hogy elengedve magát. mely hosszú. Mennyivel könnyebben kezdődhetett volna a napja! De így… rohanva húzta fagyott. azaz a sátoron kívül eső teendők elvégzését! …vagy a legelső reggel. emberestül visszafújt mellettük a szél. Szerkeszti: Kovács Ferenc ferenc. elgémberedett testére a ruháit. hogy a látóhatár másik felén újabb fényes korongot alkossanak. de sála állával.végzetes lehet. orkán erejű viharból. „Ezt akartad?! Hát most megkaptad. hogy nem engedheti agyát képzelgésekbe menekülni. Sugarai úgy verődtek vissza. hogy megállnak és beássák magukat a hóba. tomboló haragjában. Nevetett volna. s szaladt. Közel egy óra küszködés és káromkodás után derült csak ki. De így már a fékezésnél is egymásra voltak utalva. De mégsem engedte el a szánt. Nem is kétszereződött meg ereje természetet legyőzni akaró.már késő volt. hogy elvesztettek egy kutyát. nesze!” – ordította magában kétségbeesést rejtő gunyoros hangnemben. Rémült „állj!”. máskülönben könnyen elveszíthették volna egymást. Így a meleg otthon vagy egy forró ölelés boldogságával siklik át a másik világba. így a vezérkutyáit is alig látta. Nem is holmi dicsőségért tartott ki. A jég a talpukat vágta. Ha a kutyák úgy döntenek. közvetlenül az indulás előtt. Már akkor fehérre fagytak az ujjai. kezet kellett volna mosnia előző este. A szánokat. Össze kellett szednie magát. s hátrasietett. Egy eddig előtte haladó szánt kutyástul. A szán maradt alatta. kényelmesen átaludhatták volna a vihart. szakállával együtt fagyott kőkemény tömbbé.no Varga Péter: Halálom mancsotokba ajánlom Az aznap reggelre gondolt. Tudta. azt pedig a jeges hó tartotta meg. Az orkán erejű jeges szél gyakran hátulról támadta őket. Nemsokára tovább indultak. Erőtlenséget érzett. Csak ha a kiáltás szájról-szájra eljutott a vezetőig. mikor hiába próbálták társával begyújtani a főzőalkalmatosságukat.kovacs@media. A csapat megállt. törtek meg. s így együttes erővel elégítsék ki a rájuk éhes szemeket. sötét. s adta tovább automatikusan. Kitartó munkájával véresre sebezte a kutyák kevésbé védett hátsó felét. De nem tették. kegyes lelke által irányított agyára bízza. hanem spiritusz van a flakonban. a tábortól távolabb eső helyen könnyítsen magán. amely csak a szerkezet előmelegítésére alkalmas… Az orkán erejű szél felkavarta a tó jegéről a havat. s mire a csapat meg tudott állni mire az „állj!” eljutott a vezetőig . …erős szembeszélben mentek. mert akkor leesik a szánról.uio. Belegabalyodott a kötelekbe.. Nem azért. csak csuklóval tartotta magát. Látta.

aki mielőtt iskolába íratták volna. mert az elsőszülött fiú már betöltötte a tizenkettedik évét. köd mögöttem. hoppar. az anyavagy apanyelv átörökítéséhez ilyen vagy hasonló tudásgyarapító utak vezetnek. elszaladt. a felhőknek kiabáltam. Benjámin hosszabb verset választott. Ez az ajándékuk az ilyenkor angyal. bolond kérdi. örömteremtő munkát végeztek. de az Európai Unióban jobb is lehet. szél hozott. Flickan tittar upp på trädet. minek kérdjem: mért visz el? Sose néztem. Kisrügyek A Bengtsson családban évek óta szokássá vált. ágaskodik. Mert kell! Folytatjuk előző számunkban kezdett sorozatunk. äpplet tittar ner pä flickan. erdő jött. És a kislány pityeregve csüccsen. a hagyományőrzéshez. Tavaly. Flickan gråter mycket kräset Hoppar ner på det gröna gräset Bland äppelträden sover vinden Men den väcks av den stora gråten Om flyckan synd den tycker Grenen rörs av vindens nycker Ett äpple faller efter äpple Ner i glada flickans förkläde Szabó Lőrinc Nyári alma ül a fán Nyári alma ül a fán. Hinnünk kell abban. ki vagyok. Fordították: Bengtsson Benjamin Zsolt és Bengtsson Emma Margit Szél hozott. Emma. äpplet flickan Tittar leende på varann’ Flickan hänger. Pont a kislány kötőjébe.Magyar Liget Iskola 19 „Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról” A nyugati régióban Svédországban jónak mondható az anyanyelvi oktatás. cirógattam. szél visz el Köd elõttem. flickan står på spetsen av sina tår. merre jártam. ott maradt. Lomb közt szellő szundít csendben. csak szeretõm megmaradjon. szülők tanulságos hozzászólásait reméljük és várjuk. Nézik egymást mosolyogva. be szép . köd elõttem. Ha elszaladt. Nem gondolt arra. ugrik. valóban gazdag ajándék volt. Benjámin nem érte be ezzel. köd mögöttem. kapaszkodik. bränner sina lår Men äpplet hänger uppe i skyn för flickan en sorglig syn. a bozótban őzet láttam. honnan jöttem. Isten tudja. Flickan äpplet. De az alma meg se moccan.vagy Mikulás-bőrbe serénykedett szülőknek. nyúlánkozik. hogy a többnyelvűséghez. rövidebbet választott. sajnálkozva néz a lányra. lány az almát. flickan står Sträcker sig. Gondolkozik mit tehetne. szél hozott. Aki nem hiszi– próbálja ki! Kányádi Sándor Sommar äpplet sitter på trädet Sommar äpplet sitter på trädet under trädet sitter flickan i gräset. magyarul az anyának szólt a versmondás. a nagytata magyar óráin lefordították Kányádi Sándor: Nyári alma ül a fán című versét. lányt az alma. szél visz el. Svéd apa. szél visz el. huppan le a gyepre. már fújta a Zengő ábécét.és magyar anyanyelvüket pallérozó hasznos. Nevelők. hogy karácsonyeste verset mondanak a gyerekek a csillogó fenyőfa alatt. mért visz el? . fa alatt egy kisleány. szeretõm: a titok õ se tudja. örömére. Az idén nagy fába vágták a fejszéjüket a Bengtsson gyerekek: hetekig tartó aprólékos munkával. és az ágat meglóbálja. így volt teljes az ajándék: svédül az édesapának. jaj.megcibáltam üstökét Jött az erdő: nekivágtam. kergettem. honnan jöttem. csak mosolyog a magasban. hadd szaladjon. A lundi magyar rádióban évekkel ezelőtt elszavalt versét fordította svédre. áll a kislány lábujjhegyre. toppan. Szép. svéd gyermekverset fordítottak magyarra. hogy még a majdnem kétéves Vilma is szájtátva hallgatja majd. Néz a kislány föl a fára. s le az alma a kislányra. Isten tudja. S hull az alma. de a sírásra fölserken.

Lapunkat üdvözölték Néhány érdekesebb küldemény . Az első svéd Move and walk intézetnek hamar híre ment. A két létesítményben évente mintegy 450-500 embert fogad a többnyire magyar gyógyászokból álló csapat. Om de springer. med vinden kom jag. új kapcsolatok kiépítésének lehetőségével. forrás: http://www. Pető András módszere ennél sokkal valóságosabb. låt dem springa. a Move and walk intézetben pedig három hónap alatt megtanult enni. Ősszel indul a kisegítő iskola is. varifrån kom. med vinden går. amelyben olyan sérült gyermekeket oktatnak. klappade dem och borta var.20 Iskola Magyar Liget Keresett a Pető-módszer Svédországban Med vinden kom jag. dimma framför och dimma bakom. en dum frågar: varför den går? Översättning/Fordította: BengtssonBenjaminZsolt A Pető-módszer egyre ismertebbé és közkedveltebbé válik Skandináviában. stannade kvar. Az utóbbit nemrégiben költöztették felújított épületbe. med vinden går. åj så ren . Egy harminchat éves férfi addig nem tudta ellátni önmagát. Csoda l? Azoknak mindenképpen az. med vinden jag går Dimma framför och dimma bakom. inte heller hon känner mig än.se/hirfigyelo 2008. akik ilyen eredményt érnek el. ebben nagy szerepe volt egy betegüknek. akik a normál iskola követelményeinek nem tudnak megfelelni. aki a 90-es években a budapesti Pető Intézetben tanult és dolgozott. hogy a központi idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal. med vinden kom jag. ahol a Pető-módszer alkalmazásával segítették a központi idegrendszeri eredetű mozgásszervi panaszokkal küzdőket a teljes élethez. aki filmet forgatott róluk. vill inte fråga: varför den går? Jag tittar aldrig vart jag åker. de Dr. åt molnen ibland jag skriker. Alapgondolata. ez pedig a tanulási-tanítási folyamat megfelelő vezérlésével mozgósítható. varifrån kom. jagade dem. Jelenleg Stockholmban és Göteborgban található ilyen intézet.hunsor. A helyi önkormányzat jelentős összeget fordított erre. Gud vet vart jag går. Min kärlek är hemligheten. bakom busken stod rodjuren. Köszönhetően Tóthné Horváth Eszternek. bara min älskling får sin flinga. titta på skogen. majd 1997-ben Svédországban nyitott intézetet Move and walk (Mozdulj és járj) néven. Rusade in i stora skogen.och klappar den väldigt lent. Gud vet vart jag går.

Március 15. a táncházmozgalom jeles képviselőjével. A lemez tartalma: 1. Beszélgetés Lázár Rozi kristianstadi festőművésszel életéről és képzőművészetéről 3.Magyar Liget Ághegy Rádió Az Ághegy Rádió következő műsoraiból: 21 Az Ághegy Rádió – a skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyam hangos kiadása minden szombaton délután 4-től 5. amelyet a világháló jóvoltából nemcsak Lundban és a város környékén.1-es hullámhosszon.A szerkesztő írása ● Cselényi László. a Duna TV munkatársa Ungváry Tamás. Az Ághegy Rádió alapító szerkesztője: Tar Károly. ● Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás című regényét felolvassa Aluuan Gabriella. rész 5.óráig sugározza adását a FM 99. Deák Csaba zeneszerző 75 évest bemutatja a szerkesztő ● Neufeld Robert verseit előadja Szacsvay László ● Az Ághegy a Magyar Írószövetségben — felvételről. a Duna Televízió elnökének ünnepi beszéde Lundban ● Beszélgetés Mayer Hella stockholmi festőművésszel ● Marosi Ilona énekel . ● Jézus Barabbás 4. ● Közreműködik Bengsson Benjámin és Bengtsson Emma. Adás Tar Károly három versét Csibi Margit a Duna Televízió munkatársa olvassa. rész 9. munkásságáról és az Ághegyről. Maros Miklós A bunda című egyfelvonásos operáját ismerteti a szerkesztő: ● Tar Károly versiből olvas ● Deák Csaba: Glória című nagysikerű műve a magyar rádiókban 11. a bécsi konzervatórium elektronikus zenét tanító nyugalmazott tanárát. Fordította Szente Imre: 1.beszélgetés Fodor Bélával. elektronikus .Bemutatja Lőrinczi Ágnes ● Jézus Barabbás 3. a LIFS elnökével 2. 14. rész ● Ághegy hírek 8. Tóth Kati különleges művészetet tanul Angliában . adás ● Beszélgetés Szakács Sándor Ferenc az Ághegy Könyvek sorozatban megjelenő. Emlékezés a Liget Rádió karácsonyi műsorára. Munkatársai egyelőre: Aluuan Gabriella és Lőrinczi Ágnes A Liget Rádiónál segítő Koós András helyett most Embrahim a technikai munkatársa. amelyet néhány esztendeig Tar Károly szerkesztett és átadott a Lundi Magyar Kultúrfórumnak. cintányérra és más ütős hangszerekre című regényéből részletet olvas a szerző. nemrég megjelent elbeszélés kötetéről. Elment Dusa Ödön: Tar Károly viszszaemlékezése ● Beszélgetés Dohi Alexel. rész 12. életéről és munkásságáról. A szerkesztő köszöntője ● Lőrinczi Ágnes versei ● A táncházmozgalom harminc éve .. ● Interjú Csillag János kristianstadi feltalálóval és költővel. Néhányan Ághegy Rádió munkatársai közül Csibi Margit. rész ● Maros Miklós: Aurora ( Északi fény) című—az Ághegy Rádió jelzésének választott művének ismertetése. Így az Ajtony László által kezdett magyar rádiózás. 4. Dusa Ödön barátjával a kolozsvári előadóművész életéről. az Ifjúmunkás Zsebszínház és a budapesti Lakásszínházról. ● Jézus Barabbás 2. adás Hangos beszámolók az Ághegy IV. 6. adás Beszélgetés Erdős Bartha István nyugalmazott egyetemi tanárral és kutatóval nemrég megjelent Három ország foglya című kötetéről ● Jézus Barabbás 6.org címről. 10.interjú ● Jézus Barabbás 5. karoly@gmail. kötetének stockholmi és budapesti bemutatóiról.com . a Biblia évét köszöntő jegyzeteit tartalmazó kötetéről. zeneszerző Fahim Ebrahim. Az Ághegy Rádió első tíz adását a szerkesztő számítógépes meghallgatásra alkalmas lemezen is elkészítette és sokszorosította Koós András segítségével. ● Bemutatjuk Ungváry Tamás stockholmi zeneszerzőt. rész 7. hanem szerte a nagyvilágban hallgatható a www. az Ághegy Rádió a második magyar nyelvű rádióadás. Az Ághegy-Liget Baráti Társaság a LIFS (a lundi bevándorlók egyesületeinek szövetsége) tagjaként hetenként egy órás közvetítésre kapott lehetősége az Öveg Gränser Rádió keretében. ● Ungváry Tamás elektronikus szerzeményeiből Tar Károly: Szerenád dobra. vagy telefonon (046 145 364) megrendelhetik a lemezt a Magyar Liget és az Ághegy szerkesztőségéből. Szente Imre 85 éves – A szerkesztő beszélgetése a neves költővel szülőhelyéről. a stockholmi természetrajzi múzeum tudományos munkatársával. Beszélgetés Veress Mária íróval. Az érdeklődök postai utánvétel á r á na k fe j éb e n l e vé lbe n (ta r. ● Dániel Éva a háromdimenziós festmények művésze beszámolója az elmúlt évben megtett világkörüli kiállító útjáról 13.lifs.

hírnevük öregbítése érdekében. Tar Károly mkl. 1411 szeptemberében a Szent Patrick purgatóriumba is ellátogatott. a Kultúra Lovagrendje alapítójának üdvözletével. magam is az itteni perjel (prior) engedélyét kértem és Szent Patrick szobra mellől indul a gyorshajó a szigetre (fenn). hogy látogatásom. amit a nagytiszteletű úr megkülönböztetett érdeklődéssel és köszönettel fogadott. kapcsolatainkat a világ legtávolabbi sarkában is bővítik.Balassi Bálintot idézve ismét – jó az. ha a lovagok alkalomadtán. Eljuttattam hozzá a Duna TV Csíksomlyói Búcsúról készített CD lemezét is. a perjel átveszi a Magyar Kultúra Lovagja plakettet. hogy alkalmam volt felkeresni egykori ősöm. puritánságával lenyûgöző katedrálisban maga a pápa is megfordult. Nagyon kultúrált módon folyik itt a lélekgondozás. A székely búcsúhely többszázezres látogatottsága csodálattal töltötte el a neves főpapot. kaptam a látogatásra. hozzájárulás a Kultúra Lovagrendje hírnevének öregbítéséhez. a magyar kultúra ismertségének kiterjesztéséhez eme távoli országban. Miután Zsigmond királyunk ajánlólevelével és népes kíséretével Lőrinc lovag évekig bolyongott a világban. hivatalos pecséttel ellátott igazolás. Hogy hírnevünket öregbítsem. amelyet Tar Lőrinc kívánságához igazodva. hogy hatszáz esztendeje nem járt erre magyar ember. nézik” és jeles közösségük sokrétű tevékenységét ismertetve.22 Nyári történetek Magyar Liget Pokoljáró Tar Lőrinc nyomában A 2007-es év krónikájához tartozik. az egykor világvéginek számító Lough Dergben. hogy ősön nyomában jártam. amely különös kis sziget a Donegal megyében tóvá szélesülő folyóban. látomásait tollba mondta. és onnan épen szabadulva. A kéziratot a British Múzeumban őrzik. ennyi maradt a Pokol tornácából (jobbra). a cölöpökre épült. hivatalos írásban rögzített a perjel. Hozzá hasonlóan. Merthogy . csábos képeslap Logh Dergről. nemes céllal „Roppant seregek előtt távol a sík mezőt széllel nyargalják. A „Pokol” bejárata eltûnt az elmúlt évszázadokban. . Pásztói Tar Lőrinc írországi zarándokhelyét. Kiderült. Mgr Richard Mohan perjelnek ajándékoztam a Magyar Kultúra Lovagja plakettjét. Hiszem.

A király egyik kezével lova sörényébe. Nem tűrte a sértést a királytól sem Toldi Miklós. Akkor a király utána ugratott.Király. Ennek a nagyfalusi születésű derék legénynek sem volt könnyű a sorsa. pajzsával védte a kőzáporban. Egyszer. Nézte a megáradt folyót Szeredai. nem késlekedett. hogy azt azóta is. nagy csodálkozásukra. de ott a király apródjainak tiszteletlenségét nem szívesen szenvedte Toldi Miklós.Engedelmet kérünk – mondták a körülötte forgolódó főemberek – a király dolga a kormányzás. Megpihentek a vitézek. Salermo ostromára készülve gázlót keresett a Szele folyón. a király elsőként lépett az egyik létra fokára. és a vitézek közé vetette. mert szívesebben ült a nyeregben. Szeredai nevű vitézét bíztatta. Nem késlekedett. Utána ugrott Miklós. hogy meg nem csúfolnák vitézi fejemet! Toldi Miklós megharagudván rögvest visszatért Nagyfaluba. így szólt a király előtt: . Örvendett a győzelemnek a magyarok királya. Szókimondó ember lévén. Ő pedig. de egy másik mégis lesodorta Lajost. nem vitézkedés. hanem tette is a dolgát. hirtelen fennebb lépett. De a királynak olyan okos lova volt. Hol az elszabadult bikát állította meg a szarvánál fogva. De amikor kopjatörést hirdetett a király Németújhely piacán. Arany János élt és alkotott.Tanuljátok meg. és azt mondta. s kötekedő kedvükben dárdáikkal célozgatták az udvar szélére félrehúzódó Toldi fiút. amikor Lajos királyunk ült a trónon. de vitézségét többször is bizonyította. ott forogtak az örvényben. félmázsás nyomtató rúddal mutatta az utat.Magyar Liget Gyermekeknek 23 A MAGYAROK TÖRTÉNETE . de hadd menjek magam előre! – szólt a mellette álló Toldi Miklós. és fürgén kapaszkodott felfelé. ahol a legszebben szóló magyar ember.Már megbocsásson felséged. Vitézek vonultak a határban. hogy azon nem lehet átkelni. Észrevette ezt Miklós. Újra udvarába hívta a vitézt. és elhárított egy nagyobb követ a király feje fölül. hol áll meg – egy vitéz halálát okozta. másikkal a vitéz hajába kapaszkodott. És olyan vitézek álltak szolgálatába. . A sebesült királyt sátrába vitték. ahonnan haláláig ki sem mozdult. Talán azért is. . hogy a vezető dolga a példamutatás – mondta a király és e l mo s o l yo dott. de elsodorta a víz lovastól. Félrehúzódott az udvartól. Az esőzések miatt megáradt víz mélységét próbálva. Szerencsétlenségére a kő – senki sem tudta. Megmérgelődött Miklós. költeményét minden magyar gyermeknek ajánlott gyönyörű olvasmányként tartjuk számon. És nemcsak mondta. hol a kérkedő cseh vitézt tanította móresre a Duna szigetén. amikor Canosa várát ostromolták a magyarok és ostromlétrákat támasztottak a falaknak. . merre kell menniük. aki akkoriban a legerősebb magyar vitéz hírében állott. s utána küldtek a főurak. ha nem nézném vitézi voltomat. Lovaikról vízbe estek. Éppen akkor a várvédők nagy köveket gurítottak lefelé. Miklóst kérdezték. hogy ezek után nagy volt a becsülete Nagy Lajos királynak. Nem csoda. hogy lovával próbáljon átkelni a folyón. s ajánljuk mindenkor szeretettel olvasóinknak is. Bujdosni kényszerült Miklós. Fogta a keze ügyében lévő kiszolgált malomkövet. mint a nagy erejű Toldi Miklós. Barátcsuhát öltött és hatalmas kopjafájával kiemelte a nyeregből olasz ellenfelét. Kassa városában élte öreg napjait. Nagyfalutól pedig nincs messze Szalonta. fejedhez verném héttollú botomat! Másszor megfeddenéd apró kölkeidet. Többek között Toldi Miklós történetét is olyan bűvöletes verssorokba szedte. aztán megpróbálta.10 Nagy Lajos becsülete. vitézei társaságában. . mint a cifra trónteremben. úri szolgálói körében. .Bajban a királyé az elsőség – szólt Lajos király. partra jutottak. és így megmenekültek. Toldi Miklós bátorsága és Arany János bűvereje Lovagias idők jártak azokban az időkben. hogy gazdáját el nem hagyta.

pazarolnak és hedonizálnak. hanem megoldást is kínál. akiket a társadalom elítélt és lenézett. . addig a média bitorlói azt terjesztik. (…) -Akarom. Teljesen kizsákmányolva. Hogy a valós folyamatok megértése még távolabb kerüljön a modern leprások tömegeitől. Míg kizsákmányolóik – többségükben multinacionális vállalatok – évi 23% profitnövekedésre tesznek szert. Csak az receptálja a tiszta gondolatokat. tisztulj meg!” A történelem ismétli önmagát. hogy a gazdaság jól működik. A társadalomban a sztereotípiák gyakran romboló erőként viselkednek. mert a sztereotipikus látásmód megbénítja az embert. melyekre semmi szükséged nincs. de az emberek túlfogyasztanak. nem az igazakat jöttem hívni. melyekkel kizsákmányolnak. deregulálás. 40-45 „. eldönti azt. A modern leprások léte a pénz diktatúrájában manifesztálódik. hogy segítségre és állandó megújulásra szorul. hogy a vámosok és a bűnösök nem jószántukból csúsztak a társadalom perifériájára. adj megoldást a problémáimra. elfáradt és megfáradt emberek keresnek megoldást megoldhatatlan(nak hitt) életproblémáikra. „Akarom. Azt állítani. Munkaerejük olcsósága és fogyasztóerejük határtalansága határozza meg értéküket. semmiről nem szóló és tömény butaságot terjesztő talk show-k. A liberalizálás. torzítás.Ha akarod. nem az igazakat jöttem hívni. nem fogyasztva pedig frusztrálódsz. tisztulj meg!“ Az Evangélium nemcsak párhuzamot rejt a jelenlegi társadalom folyamatai és a 2000 évvel ezelőtti történések között. Az Emberfia egyik legfontosabb tanítványát a vámosok közül választja ki Máté személyében. tervszerűen és tudatosan butítják őket: primitív reality show-k. A modern leprások elfáradt és megfáradt emberek tömegeiként léteznek a társadalomban. „-Ha akarod. A liberalizálás. Ebben a létben nem az emberről van szó. ahonnan ne lehetne visszatérni. hogy fogyasztódolgozó gépezetté degradálják az embereket. Akarom. Caravaggio csodálatosan megfesti ezt a jelenetet a Máté meghívásában. (…) -Akarom. Az Emberfa azt is tudja. miközben abban a csalfa tudatban tengetik életüket. Nem volt könnyű olyan emberek közé telepedni. Modern korunk és az evangéliumi idők között igen erős párhuzam húzódik: a leprások mindkét társadalmat elözönlik. Azért veszélyesek. addig a magyar munkavállalónak évi 0. meg tudsz tisztítani engem. hogy az öntelt embereknek már semmi újat nem mondhatna. deregulálás és privatizálás modern krédója szervesen összekapcsolódik immár sorsukkal. és várják egyre elviselhetetlenebb lét-problémáikra az egyre csak késlekedő megoldást. hanem a bűnösöket. Az Emberfiával találkozó leprásoknak szerencséjük van: visszatérhetnek az életbe. és képtelen a logikus gondolkodásra. színes képekkel és butaságokkal teli bulvár termékek egyaránt sikeresen hozzájárulnak ahhoz. A modern leprások élete egy 1989ben az IMF (a Nemzetközi Valutaalap) székházában elhangzott. három abszurditáson alapuló léthazuságba van beágyazva. Nincs olyan mélysége az emberi létnek. Mk 2. hanem a betegeknek. tisztulj meg!“ A modern leprások egy globalizációnak nevezett korban élnek. mert jól tudja. hogy megismerd a körülötted rejlő csapdák természetét. aki tudja magáról. amelyekben fogyasztva – korlátlan hitelfelvétellel – eladósodsz.Akarom. Beteg. A tematizációs hatalom. de egyúttal azt is hozzáfőzi. „Nem az egészségeseknek kell az orvos. „-Ha akarod. továbbá mi válik nagyon fontos és kevésbé fontos hírré. De az evangélium most is szemben áll a megszokással. ami ezt a profitot maximalizálhatja. privatizálás összefonódik a napi hazuság-rutinnal. Hogy a modern leprások ezt nehogy észrevegyék. hogy a napi történésekből mi válik hírré. elbutítva tengetik életüket. kérik a megtestesült Istent. hanem a profitról és mindarról. mellébeszélés és ezzel egyidőben az egyre nagyobb méreteket öltő deszakralizáció. hatalmas butaság lenne. mert nem birtokolhatod azokat az értelmetlen fogyasztási-cikk tömegeket. tisztulj meg!“ Az Evangéliumban gyakran közelednek leprások az Emberfiához. A magyar emberek többsége munkaerőtulajdonos. hogy a hit gyógyítja meg az elesetteket. hogy megismerd. és identitásuktól meg társadalmi kapcsolataiktól teljesen megfosszák őket. Miközben az emberek elszegényednek és adósságcsapdákban vergődnek. majd minél többet és minél gyakrabban fogyasztanak.” Az Emberfia jól érzi magát a vámosok és a bűnösök társaságában. hogy meggyógyítsa őket. A vámosok és a bűnösök közé megy. mely beszivárog és elfoglalja az egyének életterét. és komolyan vedd a körülötted lejátszódó folyamatokat. minél olcsóbban és minél többet dolgoznak. thriller-horror-pornó filmözönnel folytatódik a kiavatás ördögi mesterműve. hanem bonyolult társadalmi folyamatok jutatták őket ebbe a kilátástalan helyzetbe. hanem a bűnösöket. 13-17 „Nem az egészségeseknek kell az orvos. vagyis csak a saját munkaerejére számíthat. elbutítanak és eltávolítanak az emberi értékektől. Ezen a téren pedig nem nehéz kizsákmányolni őket a „modern” piacgazdaság eszközeivel. amelynek lételeme a gátlástalan hazudozás. „Tisztíts meg engem!”.” A magyar társadalom fékezhetetlenül sodródik a szegénység egyre kilátástalanabb mélységei felé.7%-kal növekedik a reálbére. „Tisztíts meg engem sebeimtől. hogy szabadok és kultúrájuk az emberiség fejlődésének csúcsa. hanem a betegeknek. Akarom. meg tudsz tisztítani engem. „Akarom. könnyíts a rám nehezedő egzisztenciális nyomáson!” Az Emberfia gondolkodás nélkül gyógyít. Mesterséges létmódjukban képtelenek megérteni a körülöttük lezajló társadalmi folyamatok természetét. hogy a szegények a maguk hibájából lettek szegények és a gazdagok a maguk ügyességükből gazdagodtak meg. Annál értékesebbek. tisztulj meg!” – mondja az Emberfia. (…) .24 Lélekgondozó Magyar Liget Római magyarázatok Szakács Ferenc Sándor sorozata Mk 1. meg tudsz tisztítani engem.

tetteik nem felelnek meg szavaiknak. Miközben munkájukért vajmi keveset kapnak. Felhívja követői figyelmét arra. Az Emberfia vámosok és bűnösök közé telepedve kora társadalmának sztereotípiáira akarta felhívni a figyelmet. ne higgyük el egy percig sem a hamis és hazug propaganda üzeneteit. megbízhatatlanok és cselekedeteiket csak azért hajtják végre. erkölcsi javainkat. A tudás. A helyzet. Ne féljünk használni ezeket! *** Az Ághegy Könyvek sorozatában a KÖZDOK Kiadó kiadásában megjelenő kötetébe gyűjtötte össze e rovatban megjelent írásait munkatársunk. azalatt a magyar társadalom fele roncstársadalommá válik.és baloldalaztunk. nemzeti vagyonunkat egy új hatalomnak szolgáltassák ki. Nemcsak az ország adósodik és szegényedik el természetesen. gúnyosan. mint amennyit neki ártanak. Az Emberfia tisztán Lélekgondozó látja kora társadalmi romlását. Miközben mindenki veszít. újabb és újabb kizsákmányolási faktorokat bevezetve. Miközben politikai elitünk asszisztálása mellett a nemzet eddig sohasem tapasztalt mélypontra süllyedt. és próbálja a körülötte levőket felvilágosítani mindarról. tartja az ősi mondás. a nemzetért pedig semmit nem tettek. A magyarok szegény tömegei párhuzamba vonhatók az Emberfia kortársaival: a bűnösökkel és a vámosokkal. de ők maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azokat. addig az ország kizsákmányolása. példát mutatván a rájuk bízott nemzetnek. Legnagyobb bűnük. hogy belevigyenek bennünket egy olyan kommunikációs maszlagba. addig az emberek többsége csak arra figyel. leszámítva a minket kiárusító politikai elitünket. de ők maguk nem segítenek ezek megoldásában. hogy többet tudjon ártani másoknak.” (Mt. akik ahelyett. hogy egy esetleges visszatérésre már alig van lehetősége. Az ország eladósodása akkora méreteket öltött. A könyv rövid ismertetőjét lásd a következő oldalon. Csak jobb. hogy társadalmunk urai az egész rendszerváltó-színházat csak azért játszották el. annak ellenére. hanem polgárainak hatalmas része is. Az oktatás. De az általa bírált pusztító folyamat következményeként Krisztus után 79-ben Titusz hadserege teljesen megsemmisítette a „szent” várost és az egész országot. akik a nép javát kellene szolgálják. loptak.Magyar Liget Ergo: meg kell büntetni őket drasztikus megszorításokkal. 3) Az Emberfia a farizeusokról beszél hallgatóságának. mint a kétezer évvel ezelőtti Izrael politikai és vallási elitje. a józan ész. hogy a modern vámosok és a bűnösök az évtizedek óta tartó rendszerváltás / birodalomváltás következtében csúsznak le és szorulnak ki a társadalom perifériájára. feltartóztathatatlanul kifosztják őket.és vallási vezetőit. anyagi-. ha egyszer beindul.” (Mt. és jól érezte magát közöttük. hogy hatalmas. meggyorsítván a nemzet leépülésének folyamatát. A rendszerváltás utáni húsz esztendő bebizonyította számunkra. sőt mi több: elárulja néhány riogatástól megijedve a Trianon óta határainkon kívül szorult nemzettest-részeket. A társadalmi folyamatoknak köszönhetően az emberi egzisztencia perifériájára szorultak. ahogy az Evangélium szavaiból kiderül. de ők maguk egy ujjukkal sem mozdítják meg azokat. hogy reménytelennek látszik. egészségügyi és kulturális szükségleteiket kizárólagosan a piaci árak által meghatározott tarifák kifizetésével tudják kielégíteni. ezért halálra ítélték. Ellenpéldát szolgáltatott attitűdjével. addig a fejlődés és reform leple alatt sorsunk megpecsételődik. hanem próbáljuk értelmezni és megérteni. Korunk vezetői hajszálpontosan úgy viselkednek. Éleslátása zavarta kora szűklátókörű politikai. A rombolás folyamata. a gondolkodás lehet a megoldás. minek következtében oktatási. Az 1980-as évek végétől beinduló birodalomváltás folyamatába beleszólásunk alig volt. A helyzet iróniája abban rejlik. vagyis reformintézkedésekkel. melyben – a médiaricsaj következtében – még a problémákat sem tudtuk megfogalmazni kellőképen. hogy a magyar nemzet annyira lesüllyedt. hogy jelenleg az adósságkamat naponta 5 milliárd forinttal növekedik. 2004 decemberében kimondta önmagára az evangéliumi ítéletet: „amely nemzet önmagával meghasonlik. mégsem az. életterünk gátlástalan kirablása fokozódott. Nincs új a Nap alatt. és oly értékvesztetté vált. 23. kenetteljesen és pökhendien csak ködösítették az igazságot. és következményei beláthatatlanok az amúgy is korlátolt gondolkodású vezetők számára. Miközben ezek a folyamatok feltartóztathatatlanul lejátszódnak. hogy keveseb- 25 bet veszítsen a szomszédnál. ami történik – s ami rövidebb vagy hosszabb távon mindannyiuk életét elkerülhetetlenül befolyásolja. akkor nem áll meg. hogy értelemben és erényben elöl járnának. hogy a Mózes székében ülők. A nemzet képtelen e tényekkel szembenézni. . a kultúra és az egészségügy jelenlegi kifosztásával (melyet privatizációnak és reformnak neveznek) nemzetünk megkapja a kegyelemdöfést. 3) Az Emberfia felhívta a figyelmet arra. hogy míg adót adóra emelnek. Miközben megnyomorítottak minket egy újabb diktatúrával. csaltak és hazudtak. hanem a gátlástalan ferdítéseknek. Nyugodtan állíthatjuk. Miközben ennek egyharmada roncstársadalommá alakul. A társadalom elöljárói. és kiárusítja a lokális társadalmat a globális római birodalomnak. vagyis a hatalom csúcsán lévők hazudnak. A hazug propaganda gépezetei jól működnek és elérik. A múlt és a jelen között nem nehéz párhuzamot vonni. így a megoldásra nem is gondolhattunk. Modern társadalmunk is sztereotípiákkal telített. csalásban. egymás torkának estünk és hagytuk. hogy kora elitje kiszolgáltatja. hogy az emberek ne a tényeknek higgyenek (amitől próbálják elzárni őket). hogy lássák őket az emberek. Érzelmileg és értelmileg infantilis tömegek termelődtek ki az elmúlt húsz esztendő alatt. olykor elviselhetetlen terhet tesznek az emberek vállára. Mt 23. 1-12 „Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára. nem állhat fent”. megmérgezik őket az öngondoskodás hamis eszméjével. Reálbéreiket rögzítették a 70-es évek szintjén. lopásban és félrevezetésben remekelnek. „Súlyos és elviselhetetlen terheket kötöznek össze és raknak az emberek vállára. hogy életterünket. 23.

hogy e kötet alcímeként játéksorozatot írtam..És ajánlom mindazoknak. Ezt az akkor még kiadatlan. erdélyi életünkről mesélek. hártyavékony papír-másolatokban terjedt. KÖZDOK Kiadó. ha naponta ütköztetünk. Az ország második nagy egyetemi városa a dél-svédországi Lund.. (Részlet az előszóból) . a régmúlt bölcsességekkel. hogy az itt következő négy. mint később megtudtam. Hálásan köszönöm Tar Károly. amikor a családról. A családi lap Lélekgondozó című rovatában.vagy utótagként gyakran találkozunk a lund kifejezéssel.. többek között olyan.. semmitől sem féltem. szerkesztette és számítógépén tördelte ezt a könyvet. Ághegy Könyvek. Köszönöm. pedig akkor már. valószínűleg nem éppen gyakori megnevezés. Merthogy szerzőnk. az idő. és azt hogy létrehozta a Magyar Liget című délsvédországi magyar családi lapot. amely.. hogy gyerekeiknek és unokáiknak megválaszolhassák a „honnan jöttünk. és bíztatott svédországi történeteim megírására. farmerének zsebében csempészte ki a magyar fővárosba a Tótágast.. családnevekben elő. mondjuk. s egyféle látlelet mindenoldalúan problémás életünkről.26 Ághegy Könyvek Magyar Liget Tóth Ildikó: Múltbenéző. 2007 Karácsonyi ajándéknak szántam e könyvet azoknak. hogy többet megtudjanak rólam. Ághegy Könyvek. a nyomatékos „Olvastam!” megjegyzéssel bíztattak. még római tartózkodása idejétől kezdve. katona fiam rejtélyes halála után. mindig időszerű erkölcsi kérdéseket feszeget írásaiban és a szociológiai felmérések alapján összeállított dolgozatában is. a társadalmi értékek. a még bátrabbak. a hatalom. Bp. Az indíttatást ehhez a játéksorozathoz a Tótágas című kétrészes groteszk játékom kedvező fogadtatása adta. ahol a Színház folyóirat rögtön közölte. amikor doktori dolgozatához végzett tanulmányokat a Vatikán közeli Collegium Germanicum et Hungaricum lakójaként. a kapzsiság – csupa mindennapi életünk minőségét fémjelző kategória. valamint az Ághegy című skandináviai magyar irodalmi és művészeti lapfolyamot. Lehetséges szcenáriók) valamint az idei Biblia éve teszik különösen idõszerűvé. 2008 Szakács Ferenc Sándor Kettészelt lélek Ághegy Könyvek Svédországban rengeteg a liget. Arról van szó.. futó találkozásainkkor. akik érdeklődéssel hallgatják. megteremtve a Skandináviában élő magyarul író embereknek és képzőművésznek – köztük nekem is – a bemutatkozási és közlési lehetőséget. akik hozzám tartoznak. A darab történetéhez tartozik. Helységnevekben. Ághegy Könyvek.. Az itt megjelenő magyar lap. Scenari possibili (Az erdélyi magyarok migrációja Romániából Magyarországra.Jegyzetek a Biblia évében. Svédországban élő kedves kolozsvári íróbarátomnak segítőkészségét.. hogy önzetlenül pelenkázta. akiket szeretek. hogy ez. Aztán Tompa Gábor. s ismeretlen olvasóim bátor szemvillanásokkal. egyperces írásaimból összeállított kötetem anyagából. mint a szeretet. Bp. gyerekkoromról. kik vagyunk?” kérdéseket. Írásainak kötetbe szerkesztését doktori értekezésének sikeres megvédése és közlése La migrazione degli ungheresi dalla Transilvania in Romania verso l’Ungheria. amelyeket jó. a meghasonlás. a bibliában foglalt tudással.. hogy a nézők szüntelen világunk-körbenézése ösztönének és kiapadhatatlan magunkkeresése igényének kedvezzen. hogy az egyre sodróbbá váló élet fogas kérdéseit a magunk és a közjó javára folyamatosan megválaszolhassuk. családunkról. barátnőimnek. a Magyar Liget is innen kapta a nevét. Tótágas pillanatok című. hogy valamelyik.színjátéksorozat. Bp. álombeli színház. KÖZDOK Kiadó. (Részlet a szerző ajánlásából) Tar Károly: Száraz oázis . barátaimnak. ezért némi magyarázatra szorul. Még az is elképzelhető. a lélek. tömör bibliamagyarázatait Szakács Ferenc Sándor. a mi generációnknak még oly közeli múltszázad kilencvenes éveinek végén. 2008 Talán feltűnt az olvasónak.. (Részlet a szerző előszavából) Szakács Ferenc Sándor: Kettészelt lélek . élettársam születésnapi ajándékául írtam. többnyire groteszk színjáték történéseinek ideje a rendszerváltástól máig terjed. KÖZDOK Kiadó. és küldi a magyar fővárosból jelenleg is. aztán évekig küldte rendszeresen. egymásután színre viszi mindet. már akkor neves rendezőnk. Sok szeretettel ajánlom vérségi és szerzett rokonságomnak.

észak-Európa tengerparti vizeiben. és kétszer annyi lazacot adó Tana folyó előzi meg Norvégiában. angolul Brown trout. mely állítólag minden horgász álma. Exkluzív horgászatot az NFC (Norwegian Flyfishers Club). június végétől pedig a közepes és az úszó zsinór valamint az apróbb légy a norma. Az első időszakban süllyedő zsinórral ajánlatos horgászni. tanácsos süllyedő zsinórt használni. Túljelentkezés esetén sorsolással döntik el azt. majdnem lógatva a lazac „állóhelye” fölött. Orkla. A folyamok tor- . A legjobb periódus július és augusztus. mert a lazachorgászat olyan. míg a tengeri pisztráng csupán az ívása idején tartózkodik édesvízben. latinul Salmo salar. és a folyótorkolatok közelében él. amikor 5 – 15 kilós halak akadnak horogra. vagy magánterületeken fekvő partszakaszokon lehet. Norvégiában a különböző források miatt eltérő adatok szerint kb. A tengeri pisztráng neve norvégül Sjøørret (svédül Havsöring). Az ikráit édesvízben rakja. olyan közel a halhoz. Ha vasárnap érkezünk. 2. Horgászni a rendszerint zsúfolt horgászkempingekben. 3. A svéd határ melletti hegyekből eredő Gaulát tartják a világ egyik legjobb lazacos vizének. hogy tengeri pisztrángra szeptember 15-ig). A beltengeri (tavi) ”barna” pisztráng neve norvégül Ørret (svédül Öring). a barna pisztráng éjjel-nappal aktív. hogy lassan halásszunk. Ha az Altaelva a lazachorgászok Mekkája. Norvégiában a horgászszezon a három nyári hónapra korlátozódik.Magyar Liget Szerelmes természetrajz 27 Halevőknek hasznos tudnivalók. akkor be lehet járni és átvenni/érezni a folyó szívverését. akkor a Tanaelv maga a Paradicsom. A jóval az Északi –sarkkör „fölötti” Finnmarkban a végtelen tundrát átszelő folyók közül az Altaelva és a Tanaelva világhíres a lazacairól. latinul Trutta morpha trutta. A lazac . hogy több lazac jusson a világ minden részéről (több mint 20 országból) érkező legyező sporthorgász fantasztának. A Tro n dh e i m-fj o r d b a ö mlő Stjördalsälven. 1.norvégül Laks (svédül lax). vándorló anadrom halfaj. Folyóvízben a tengeri pisztráng éjszaka harap. hogy a horgászni szándékozó külföldiek számára az engedély az országúttól maximum 5 kilométerre fekvő vizekre érvényes. vagy ahogy szaknyelven nevezik „pooljait. latinul Salmo trutta lacustris. angolul Atlantic Salmon. A legjobb fogással a torkolattól számított 8 kilométeres szakasz kecsegtet. A számos jól horgászható szakasz közül a legismertebb a gyönyörű Long Pool. hogy a folyó torkolatához közel eső szakaszán (1-es zóna) naponta húsz botra adnak ki engedélyt. A lazachoz hasonló anadrom (vándorló) reprodukcióval szaporodik a ”barna” pisztráng és a tengeri pisztráng is. Még ennél is fontosabb az. hogy vaskos kártérítés ellenében jósszántukból lemondjanak a halászatról. főleg nedves légyre. ezer folyóvízben él lazac. mint a lutri: van néhány nyertes és sok-sok vesztes. Azt sem árt tudni. Az NFC alkalmazottai kompetens. A legjobb lazacvizeknek az északi Finnmark tartomány folyóit és a Közép-Norvégiában levő Trondheim-fjordba ömlő Gaula és Orkla folyókat tartják. oldalon A Tana folyóban a horgászat vasárnaptól hétfő estéig (hat óráig) tiltott. angolul Sea trout. Az évi átlagos 15-30 tonnás sporthorgász „termést” csupán a tízszer hosszabb. mely minden vízállásnál kitűnő eredményekkel kecsegtet. szolgálatkész. Folytatása a 28. hogy az első inkább édesvízi hal. angolul jól beszélő profi vezetők. Forra és Gaula folyók elismerten a legjobb lazacvizek közép-Norvégiában. Azért. és meg lehet vizsgálni a folyónak az aktuális vízállástól függő csendesebb folyású szakaszait. Évente 3-4 millió koronára becsülik a felvásárlási költséget. A 115 kilométer hosszúságban „lazachordozó” Tana folyóban fogják a legtöbb lazacot Norvégiában – tavaly 50 tonna volt az évi „termés”. és a híres Bridge Pool. (Kivételes esetekben előfordulhat. Ebben a periódusban a legnagyobb az esély a 20 kilós királylazac fogására. Fel lehet keresni. hogy aznap ki az a húsz kiválasztott. Hideg vízben nagy léggyel kell horgászni. a folyóparttal rendelkező földbirtokosok rávették a profi halászokat arra. Egyes folyókban pedig mint például a VastraJakobselva csupán norvég állampolgároknak engedélyezett a horgászat. A két faj között különbség a barnás szín mellett az. Azt sem ért tudni. amennyire lehetséges és mivel a hal mély gübbenőkben ”áll” a meder fenekéhez közel. azaz Norvég Legyezőhorgászok Klubja kínál a Gaula mentén. Kecsegtet. azaz június elsejétől augusztus 31-ig. kolatánál kifogott lazacok mennyiségét évi 54 tonnára becsülik.

A rénszarvasokat. de a húszkilós súlyt elérő „lazacszörnyetegek” sem ritkák. azaz június 1-től 23-ig az altai lakosok korlátlanul vásárolhatnak engedélyt. A Roxburghe hercegi család tagjai 1863 óta rendszeresen visszatérő látogatók. A fertőtlenítés oka a az utóbbi években elterjedt lazacgyilkos „Gyrodactilus Salaris”. A lazacos és a pisztrángos folyóvizekben a 16 és 67 év közötti életkorú horgász állami illetéket fizet. Az Alta-folyón a lazachorgászat joga az Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) azaz az „Alta lazachalászat Érdekszövetség” kiváltsága. Az akkoriban nagy feltűnést keltett harc ugyan eredménytelen volt. a lazac parazitája. valamint a vízzel érintkező ruházatát fertőtlenítették. Századtól kezdve „átugrottak” a jachtjaikkal az Északi-tengeren. és a benzinkutaknál vannak. Tagjaik akár 5000 NOK-ot is lepengetnek egy órát tartó “vízostorozásért”. 10 kilót is meghaladó lazacok érkeznek. ahol közel háromezer sziklarajzot lehet megtekinteni. (2007-es adat. és erről igazolást is adnak. A 62002500 évvel ezelőtt keletkezett sziklarajzokra 1972 őszén bukkantak. Július közepén aztán csapatostól érkezik a grilse. és „emberi áron” beszerezhetőt.is engedélyt kell váltania. Azóta négy különböző helyen több mint 5000 figurát és rajzot dokumentáltak. már amikor nem a Skóciában levő kastélyuk mellett elfolyó Tweed folyóban lesnek lazacra.) Ezenkívül a földbirtokostól – helyesebben „vízbirtokostól . és ma az Alta folyót újra a horgászok Mekkájaként tartják számon. hogy Norvégiába érkezése után a teljes felszerelését. kutyákat.28 Folytatás a 27. és augusztus 31. A fertőtlenítő állomások általában a horgásztelepek mellett. A 16 ezer lakosú Alta jövedelmi forrása a pala export és az erős gépipar mellett az Altaelvában (Alta folyóban) élő lazacokból származik. A június elsejétől augusztus 31-ig tartó horgászszezon elején. Az angol lordok a XIX. jávorszarvasokat. A gyroval fertőzött vizekben a lazac akár teljesen kipusztulhat. őket a tengeri pisztrángok követik.Az altai sziklarajzok gyűjteménye az egyedüli történelem előtti időkből származó UNESCO Világörökség Norvégiában. Az Alta-fjordba ömlő Altaelva csupán 45 kilométeren keresztül lazachordozó: egy festői szépségű. A gyro napokig is megél a nedves csizmán és az orsóban.engedély nélkül lehet horgászni.és halászjelenetek. amely egy személynek 210 NOK-ba. nyulakat. 4. oldalról Júniusban elsőnek a nagy. Ez utóbbiak fogásának a lehetősége évről évre vonzza a horgászokat a „világ végére”. A legnagyobb lelőhely a városszélén fekvő. A rajzokon gyakoriak a vadász. szűk kanyonban vízgyűjtő gát állja a lazacok útját. lazacot és bálnát ábrázoló rajzokból a kőkorszaki vadászok szokásaira és a megélhetésüket biztosító környezetre lehet következtetni. Az exkluzív horgászjogot el is felejthetjük. ezt öt szindikátus vásárolja meg. ami naponta akár több ezer koronába is kerülhet. amit az „idegenek” csak néhány napra. Norvégiában a tenger és a fjordok vizében –azaz sós vízben . ahol potom 150-200 koronáért fertőtlenítő oldatban 10 percig áztatják a felszerelést. Apró. Harminc évvel ezelőtt valóságos (valósággal) háborús hangulat uralkodott a völgyben a hatóságok és a vízerőmű építésével szemben heves ellenállást tanúsító helybeliek között. A szindikátusok a saját törvényeik alapján szabályozzák a tagfelvételt. közötti időszakra az ALI kétféle engedélyt bocsát ki: exkluzív engedélyt. medvéket. gyerekes családnak pedig 430 NOK-ba kerül. A szemet és lelket gyönyörtető szűk völgyben ka- Szerelmes természetrajz Magyar nyargó Alta folyóba felúszó lazacok átlagos mérete 10 kiló. de a vándorlásában megzavart lazac szerencsére nem hagyta el a folyót. félmilliméteres lény mely a kis karmaival a fiatal lazacra kapaszkodik. és a feltehetőleg rituális aktivitásokban résztvevő emberi alakok. 1991-ben megnyílt ”Új Alta Múzeum” szabadtéri részén van. A külföldről érkezőnek igazolnia kell azt. hogy Norvégiában lazacra horgásszanak. Mert lazacra csak műléggyel szabad horgászni! Hegedűs Zsolt . Az első lazacra halászó angol sporthorgászok az 1820-as évek táján jelentek meg az Altaelva partján. és korlátozott számban igényelhetnek. A június 23.

és mogyorópüré – mindez vörösbormártással és pirított vajjal. jubileumi versenyét. Az ezüstösen csillogó törpemaréna (Coregonus Albula. melyben – ahogy az kiderült . papsapkagomba. az íz. Hasonlít a heringre. a tavalyi második helyezett Tom Sjöstedt nyerte. Egymás után készültek el a jobbnál jobban kinéző kompozíciók: „ A tálalás szépsége és a kifogástalan technika méltó győztest eredményezett” – hangzott a zsűri indokolása. január 30-án tartották meg. az illat. zeller. valamint friss zöldségek és rizs. sült törpemaréna tormaalaplével. Az első döntős reggel nyolckor kezdett. A zsűritagok egyenként hetven-hetven pontot . az esztétikai megjelenésre 30 pontot – adhattak.a Baltitengerben és a beleömlő folyókban élő törpemaréna filéje és delikatesz számba menő ikrája. hogy uralja az ételfőzés művészetét.Magyar Liget Konyhatitkok 29 Képesriport szakácsversenyről A svéd professzionális szakácsok országos bajnokságát a stockholmi városház Kék-termében. egymástól független zsűri előtt kellett bizonyítékot tegyen arról. A „módszer zsűri” a Mise en place-t. A második fogás alapanyaga az organikusan tenyésztett marhahús volt. a másik két zsűri pedig a két versenytémát bírálta el a szín. a szakma jeles képviselőinek a jelenlétében. valamint biotejtermékek voltak. tarjábólszalonnából és sárga céklából készült. csupán a lazacfélékre jellemző zsíruszonya üt el tőle. öt perc késés után pedig minden perc késést két pont levonásával büntettek. a fűszerezés. Ropogósra sült marhabélszín.az íz élményre 40 pontot. A versenyzők 45 perc alatt kellett receptet komponáljanak a halfogáshoz szükséges „meglepetés” nyersanyagkosár tartalmából.és mogyoróolaj. A versenykiírás értelmében a két versenytéma elkészítéshez öt óra állt a versenyzők rendelkezésre. Minden percért egy büntetőpontot vontak le. sülthagymával csúcsozott disznósajt (kocsonya) citrommal savanyított szezonzöldség. lencse. és ezáltal a 2008as Év Szakácsa címet. tojásrolád ikrával. ecet. angolul vendace) apró hal. az állag valamint az esztétikai megjelenésből kialakuló összbenyomás alapján. Fotó és szöveg: Hegedűs Zsolt Tom szabadon választott. Variáció káposztára. A szemre tetszetős halfogások közül íme egy: Az Év szakácsa verseny huszonötödik. pirított vajjal ízesített karórépa-püré. A százegynéhány jelentkezőből a selejtezők rostáján átjutott hat versenyző három. előzőleg tönkölybúzalisztben (dinkelben) megforgatott. őt 15 perces intervallumban követték a többiek. csupán a nagyobb példányok érik el a 25 centimétert. édesköményre és karfiolra. organikus marhahúson alapuló fogása: ◄ . repce.

Lőrinczi-Borg Ágnes agnesborg@yahoo.hu . Budapest: Aniszi Kálmán.uio. Fiókszerkesztőségek: Stockholm: Hegedűs Zsolt. A szerkesztőség a beküldött írások magyarítását kötelességének tartja.dk. tűzijátékkal és énekes-táncos rendezvényekkel ünnepli a Világifjúsági találkozónak (is) beillő találkozót. színpompás vitorlás hajók szám szerint 118 hajó. hogy a legénység nagy része 15-25 évesek fiatalokból toborozódik. Zs. Magyar Liget www. A verseny érdekessége az. Szalontai Éva evaszal@axelero. Kovács Ferenc ferenc.elnevezésű nemzetközi vitorlásverseny mezőnye július 27-én Stockholmba érkezik.kibernet. karnevállal. köztük a 120 méter hosszú Sedov orosz vitorlás . hamv. Albert albert@refnet.laz@get2net. Malmö: Dr. zsoltson@gmail.és vitorlarengetegével népesül be. aniszi_kalman@g51.no.org/magyarliget Főszerkesztő: Tar Károly tar.a finnországi Kotkán keresztül érkeznek a svéd fővárosba. akik a verseny folyamán többször is hajót cserélnek. A dán Århusból július 9-én startoló.hhrf.karoly@gmail. Július 30-án a díszes ármádia parádés felvonulással búcsúzik a rakpartokon összegyűlt nézőktől. másnap. ahol háromnapos pihenő vár a 3000 főnyi legénységre. az Óváros partjaihoz kikötött vitorlásokat. A háromnapos pihenő alatt meg lehet látogatni a Királyi palota tövében. Koppenhága: Lázár Ervin. .se.30 Sport Magyar Liget Négyévenkénti vitorlásverseny a svéd fővárosban The Tall Ship's Race Az 1956 óta négyévenként megrendezett „The Tall Ships’ Races” – A magas hajók versenye .kovacs@media.hu Az aláírt írásokért a szerzők felelősek. július 31-én kerül sor. Járkáló és a Látókör tagjai. H.com. Békássy N.cz . A verseny utolsó végére.com Munkatársak: Dr. Észak Velencéjének a kikötője színpompás hajók árboc. A legénység Stockholm utcáin és terein rendezett felvonulással. A lapot a magyar egyesületek és jóakaróink sokszorosítják és terjesztik. a Stockholm – Szczecin szakasz startjára.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful