DESETA HERCEGOVAČKA BRIGADA

U bici na Sutjesci, brigada je u svom sastavu imala ukupno 1519 boraca (1353 muškaraca i 166 žena). U toku bitke poginulo je 368, a do kraja rata još 196. Socijalni sastav: 415 radnici, 850 zemljoradnici, 122 đaci, 27 studenti, 11 učitelji, 3 profesori, 1 lekar, 3 inženjeri, 3 pravnici, 5 tehničari, 17 službenici, 2 oficiri, 8 podoficiri, 1 pitomac, 9 žandari, 5 trgovci, 3 ugostitelji i 34 domaćice. Nacionalni sastav: 10 Crnogorci, 263 Hrvati, 787 Srbi, 384 Muslimani. 3 Jevreji i 72 Jugosloveni. Teritorijalna pripadnost: 1310 iz Bosne i Hercegovine, 12 iz Crne Gore, 196 iz Hrvatske i 1 iz Srbije. Godina rođenja utvrđena je za ukupno 1410 boraca. Od toga: 843 ili 60% bili su mlađi od 25 godina, a 97 ili 7% stariji od 40 godina. U vreme bitke na Sutjesci 453 su bili članovi KPJ i 222 članovi SKOJ-a, ukupno 675 ili 45% politički organizovanih. Od toga 58 predratnih članova KPJ. Dvadeset i šest je odlikovano Ordenom narodnog heroja, 2 su španski borci, 2 delegati Prvog, a 5 Drugog zasedanja AVNOJ-a. AGIĆ Islama ZAHID, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1922, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. ALAČ Pavia NIKOLA NIKO, borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1920, Drašnice, Makarska, ribar, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od maja 1942, član KPJ od januara 1943. godine, krajem rata komandir voda. ALAČ Andrije VLADO, borac 4. bataljona, rođen 1920, Drašnice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, član KPJ, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ALAGIC Muhameda OSMAN, borac, rođen 1925, Počitelj, Čapljina, đak, Musliman, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. ALAJBEGOVIĆ-PRODANOVIĆ Hasana RAZIJA, bolničarka 3. čete 2. bataljona, rođena 1921, Foča, domaćica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, član KPJ od jula 1942, krajem rata šef trijažne stanice 27. divizije. ALBIJANIĆ Todora MILOVAN, komandir voda u 3. četi 2. bataljona, rođen 1919, Baljci, Bileća, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od septembra 1941, krajem rata zamenik političkog komesara brigade. ALBIJANIĆ MITAR, borac 1. bataljona, rođen 1913, Baljci, Bileća, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. ALBIJANIĆ Vasilija VELJKO, komandir voda u 1. četi 2. bataljona, rođen 1914, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata zamenik komandanta 7. makedonske brigade. ALEKSIĆ Save ČEDO, kurir štaba brigade, rođen 1920, Bogdašići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo decembra 1944. godine, komandir čete u 11. hercegovačkoj brigadi.

609 Viktor KučanBorci Sutjeske ALEKSIĆ Riste MARKO, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1922, Bogdašići, Bileća, fotograf, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942. godine, krajem rata oficir OZN-e. ALEKSIĆ Vase MILOSAV MIĆO, intendant 5. bataljona, rođen 1910, Kljakovica, Vilusi, Nikšić, zemljoradnik, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ. A L E K S I Ć - F E T A H A G I Ć Vase M I L O SAVA, politički delegat voda, rođena 1922, Kljakovica, Vilusi, Nikšić, učenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata član Sreskog komiteta KPJ Ljubinje. ALEKSIĆ MIROSLAVA, referent saniteta 2. bataljona, rođena 1918, Bogdašići, Bileća, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941, član KPJ. ALEKSIĆ Save O B R E N , komandir kurira u pratećoj četi brigade, rođen 1918, Bogdašići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. A L E K S I Ć P E R O , borac 2. bataljona, rođen 1924, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1942. godine. ALEKSIĆ Ante ŽARKO, borac 3. čete 4. bataljona, rođen 1923, Brist, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ružica, z a p a d n o od izvora Pive, 28. maja 1943. godine. A L I K A L F I Ć Ibrahima FAZLIJA, intendant brigadne bolnice, rođen 1910, Mostar, inženjer šumarstva, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od septembra 1942, krajem rata sekretar skupštine Bosne i Hercegovine. ALIKALFIĆ OSMAN, borac, rođen 1917, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. ALTARAC Leona ALBERT ČIN, referent saniteta 3. bataljona, rođen 1914, Mostar, student medicine, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ. ALTKAR MALVINA, borac 3. bataljona, rođena 1917. godine, Mostar, domaćica, Jugoslovenka. A N D R I Ć Riste B O G D A N , komandir voda u 2. četi 2. bataljona, rođen 1915, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kod Gacka septembra 1944. godine, komandir čete u 11. hercegovačkoj brigadi. A N D R I Ć Riste DANILO, komandir voda u 1. četi 5. bataljona, rođen 1919, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. A N D R I Ć Riste JOVAN, zamenik kom a n d a n t a 5. bataljona, rođen 1916, Davidovići, Bileća, službenik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1942, krajem rata komandant brigade. A N D R I Ć Riste VLADIMIR, borac prateće čete 5. bataljona, r o đ e n 1926, Davidovići, Bileća, šegrt, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od decembra 1941, član KPJ od juna 1944 godine, krajem rata pitomac Vojne akademije u Beogradu. ANDRIJAŠEVIĆ Dušana BOGDAN, borac u intendanturi 4. bataljona, rođen 1908, Čitluk, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. U m r o 1949. godine. A N D R I J A Š E V I Ć Ivana D I N K O , puškomitraljezac 1. čete 2. bataljona, rođen 1921, Podaca, Ploče, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. A N D R I J A Š E V I Ć Spasoja JOVAN, borac 4. bataljona, rođen 1927, Čitluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, član SKOJ-a od 1944. A N D R I J A Š E V I Ć Jovice L A Z A R , borac 4. bataljona, rođen 1898, Čitluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, član KPJ od 1945. U m r o 1971. godine. A N D R I J A Š E V I Ć MILOŠ, borac 1. bataljona, rođen 1921, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. A N D I C Petra T O M O , borac 1. bataljona, rođen u Fojnici, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ.

Deseta hercegovačka brigada
A N T I Č E V I Ć Ante MILIVOJ, b o r a c sekretar četnog aktiva SKOJ-a, rođen 1925, Zavala, Hvar, r i b a r , Hrvat, u N O B o d 1942, član S K O J - a , p o g i n u o n a Sutjesci j u n a 1943. g o d i n e .

587

A N T O N I J E V I Ć Nikole PETAR, borac 4. bataljona, rođen 1923, Novo Selo, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a, poginuo u kanjonu Pive kod Krstača krajem maja 1943. A N T U N O V I Ć Sime R A D O V A N , borac 1. bataljona, rođen 1908, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, južno od vrha Maglica, 2. juna 1943. ARAP Mehmeda M E H O , borac 3. bataljona, rođen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941. godine. ARBANAŠIĆ Franje JAKOV, puškomitraljezac 2. čete 4. bataljona, rođen 1921, Starigrad, Hvar, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. A R F A D Ž A N Ćamila O S M O , borac, rođen 1925, Sovici, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci maja 1943. godine. A R N A U T - C R N O G O R A C Ile JELKA, bolničarka 2. čete 3. bataljona, rođena 1920, Veliki Guber, Livno, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. A R N A U T - P E T R O V I Ć Cvije JOVANKA GUBA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1923, G u b e r , Livno, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od septembra 1942, član KPJ od aprila 1944. godine. A R P A D Ž I Ć - S P U Ž I Ć Saliha M U B E RA BERA, borac 3. čete 3. bataljona, rođena 1921, Mostar, učenica, Muslimanka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939. godine. ARPADŽIC Mahmuta M U H A M E D HAMICA, borac u intendanturi brigade, rođen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od 1941. godine. ASKRABIĆ Đoke BLAŽO, b o r a c 1. b a taljona, r o đ e n 1923, D r a m e š i n a , G a -

cko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, zarobljen i ubijen na Ravnom, Plužine, maja 1943. godine. AŠKRABIĆ Joka ĆETKO, b o r a c 1. bataljona, rođen 1900, Farnesina, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1955. godine AŠKRABIĆ Save VLADO, politički radnik u štabu brigade, r o d e n 1921, Avtovac, Gacko, đak, S r b i n , u NOB od 1941, član KPJ, poginuo kod s e l a Ravno, istočno od Avtovca, 20 maja 1943 AVDALOVIĆ Tome Đ U R O , b o r a c 3 . čete 2. bataljona, rođen 1925, Gornji Drežanj, Nevesinje, đak, Srhin u NOB od 1941, član SKOJ-a od januara 1942. A V D A L O V I Ć Uroša MOMČILO, borac 2. čete 1. bataljona, r o đ e n 1919, Bjelajci, Mrkonjić Grad, u č i t e l j , Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. Umro 1981. godine A V D A L O V I Ć Šćepana R K LALA, AO borac 4. bataljona, roden 1922, Gornji Drežanj, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. A V D I Ć Osmana BUŠO,korac5. bataljona, rođen 1910, Plana, Bileća, radnik, Musliman, u NOB od aprila 1943, poginuo decembra 1943.godine. A V D I Ć Šaćira MUSTAFA borac 5. bataljona, rođen 1910, Plana, Bileća, inženjer, Musliman, u NOB od početka 1943, poginuo na Sutjesci u sastavu Centralne bolnice juna M3. godine. A V D I K A Š I Ć Haniida S U L E J M A N , borac, rođen 1 9 1 9 , J e ' n C i o r n j i Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u NOB od f e b r u a r a 1943, kao ranjenik u Centralnoj bolni^ P » u 0 n a tjesci juna 1943. gt> dine ' BABIĆ Trifka ACO. zamenik političkog komesara 3. baiati 0 ™ : ( ) d e n 9 , 2 ' ' Bileća, službenik, Jugosloven, u NOB 1937 c l n od 1941, član ' * KPJ od 1939, k r a j e m r a t o r o m k političkog komesara d i ^ ™ 0 986. BABIĆ Marka A L I ^ b o r a c 2. bataljona, rođen 192l T r w i c f- ^ f 0 3 ' podoficir J u g o s l o v e n s k c » J s k e , Srbin, u N O B od 1941 član »J cd januara

388

Viktor Kučan - Borci Sutjeske ća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, krajem rata komandir voda. BAJIĆ Ilije RATKO, borac prateće čete brigade, rođen 1921, Divin, Bileća, zemljoradnik, Srbin. B A J O V I Ć Vladimira D U Š A N BAJA, komandir pratećeg voda 1. bataljona, rođen 1923, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata intendant bataljona. B A J O V I Ć Novaka ILINKA, borac 1. bataljona, rođena u Baljcima, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942, poginula kod Gacka krajem 1943. B A J O V I Ć Vladimira MILOŠ, puškomitraljezac 3. čete 1. bataljona, r o đ e n 1921, Baljci, Bileća, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1942, poginuo u Baljcima kod Bileće 25. aprila 1944, zamenik političkog komesara bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. B A J R A M O V I C Rede OSMAN, borac, rođen 1927, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. BAKIĆ Šeste HASO, borac, rođen 1921, Seferovići, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, teško ranjen kod sela Stabna i umro u Mratinju početkom juna 1943. BAKRAČ Nikole J O Z O , politički komesar 5. bataljona, rođen 1919, Šujica, Duvno, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od decembra 1939, krajem rata politički radnik na terenu. BALIĆ Muje AHMET, komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1924, Kranjčići, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B A L O R D A Dušana M L A D E N , zamenik komandanta 3. bataljona, rođen 1921, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1941, u borbi sa Nemcima 15. jula 1943. u selu Kamena kod Mostara teško ranjen i zarobljen, a zatim streljan u Mostarskom Blatu. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja.

1942, poginuo d e c e m b r a 1943. godine, komandir čete. B A B I Ć M a r k a B E Ć O , borac 2. bataljona, r o đ e n 1928, Trnovica, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, član KPJ od 1944, poginuo marta 1945. godine. BABIĆ Tome ILIJA, komandir voda u 3. četi 2. bataljona, rođen 1911, Klobuk, Trebinje, šumski radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona u KNOJ-u. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. BABIĆ Stevana JOVO, politički komesar čete u 2. bataljonu, rođen 1923, Pržine, Bosansko Grahovo, đak, Srbin, u N O B od j a n u a r a 1942, član KPJ od januara 1943, poginuo na Sutjesci kod Suhe 9. juna 1943. godine. BABIĆ Filipa MILÀN, borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1921, Makarska, zemljoradnik, Srbin, u NOB od jula 1942. B A B I Ć Ilije O B R A D , borac 1. bataljona, rođen u Dramešini, Gacko, zemljoradnik, Srbin. BABIĆ Rade RISTO, borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1904, Hodžići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942. U m r o 1982. BABIĆ Bogdana SIMO, intendant brigade, rođen 1912, Lastva, Trebinje, inženjer, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. BABIĆ Ilije VLADIMIR, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1909, Dramešina, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od j a n u a r a 1944, krajem rata intendant bataljona u l i . hercegovačkoj brigadi. BAJAT D A N I L O , b o r a c 2. bataljona, rođen 1925. godine, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin. BAJAT Marka MILAN, borac 2. bataljona, rođen 1920, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin. BAJAT NADA, bolničarka 2. čete 3. bataljona, rođena u Milavićima, Bileća, domaćica, Srpkinja. BAJAT Marka V L A D O , borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1923, Milavići, Bile-

Deseta hercegovačka brigada B A N D O R Pere J O Z O , borac 5. bataljona, rođen 1905, Grgurić, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942. B A R A Ć Joze FILIP, komandir voda u 2. četi 5. bataljona, rođen 1920, Bila, Livno, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1942, član SKOJ-a od septembra 1942, član KPJ od marta 1943. BARBIĆ Frane A R O N , borac 4. bataljona, rođen 1921, Pitve, Hvar, ribar, Hrvat, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. BARBIĆ Ante J U R E , borac 2. bataljona, rođen 1920, Draževitići, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. B A R I C Petra J O S I P J O Z O , politički komesar 2. čete^5. bataljona, rođen 1913, Pirovac, Šibenik, poslastičar, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1937, član KPJ od 1940, krajem rata šef OZN-e za srez Bugojno. B A S A R I Ć B A L D O , puškomitraljezac 2. čete 3. bataljona, rođen u Dalmaciji, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na brdu Treštenik, istočno od Avtovca, 19. maja 1943. godine. BAŠAGIĆ Mehmeda MUHIDIN HIDO, zamenik političkog komesara 3. čete 3. bataljona, rođen 1917, Nevesinje, student medicine, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, posle proboja Sutjeske zarobljen i ubijen u Ovojcima kod Širokog Brijega u leto 1943. BAŠIĆ Nikole F R A N E , borac, rođen 1907, Klis, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. BASIC Šabana HALID, borac 1. bataljona, rođen 1912, Bašići, Gacko, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo kod Vlasenice 1944. BASIC Halila SALKO, borac u art. bateriji brigade, rođen 1913, Damanović, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942. godine. BASINAC Halila BEĆIR, borac, rođen 1912, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. BATINIĆ Ivana LUKA, desetar u 1. četi 3. bataljona, r o đ e n 1912, Makar,

589

Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od maja 1942. godine, k r a j e m r a t a intendant bataljona. BATINIĆ Sime R A D O V A N , b o r a c 3 . čete 3. bataljona, rođen 1927, živanj, Nevesinje, čobanin, Srbin, u NOBod februara 1942, član SKOJ-a od 1944, BATOŠ Pavia STJEPAN, b o r a c 4. bata_ ljona, r o đ e n 1918, Jelsa, H v a r ze_ mljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, član SKOJ-a od 1942, p o ^ U 0 na Pivi krajem maja 1943. g o d i n e BAUK Frane M A R K O , borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1918. godine ]mot. ski, radnik, Hrvat. B E Ć I R B E G O V I Ć O s m a n a SAFet, borac, rođen 1922, Kopčići, Pro^ or 'zemljoradnik, Musliman, u N o b od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943 B E Ć I R O V I Ć Redže I B R O , borac, rođen 1910, Lug, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B E Ć I R O V I Ć Islama SULEJMAN, komandir voda, rođen 1922, Paroš, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Zelengori kod Lučkih Koliba 10. juna 1943. godine. BEGANOVIĆ Derve M U H A M E D H0D Ž I C A borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1923, Kopčići, Prozor, đak, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ od septembra 1943. godine. B E G E T A Mustafe ŠAHU, borac, r°den 1903, Konjic, železnički radnik, Mush " man, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. go d i n c B E G I Ć Ismeta K E M A L REMO1. čete 3. bataljona, rođen njic, radnik, Musliman, u P 1 „ 1942, član SKOJ-a, p o g i n u t ^ " tjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1' <> B E G I Ć Alije OSMAN, borac 3; ^ bataljona, rođen 1915, Sovi^1' ^ nica, zemljoradnik, Muslimart' ^ ,()n od novembra 1942, član KPJ o<> , B E G L U G Tahira BIBA, b o l n i č ^ j ^ bataljonu, rođena 1923, Lokv*1 ^ u ći, Konjic, domaćica, MuslirP 3 '

1

590

Viktor Kučan - Borci Sutjeske Gavrila J E F T O , desetar u 1. četi 2. bataljona, rođen 1910, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin. B I B E R D Ž I Ć JOVAN, borac 1. čete 2. bataljona, rođen u Vranjskoj, Bileća, zemljoradnik, Srbin. B I B E R D Ž I Ć Stojana MILAN, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1903, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata član Sreskog N O O Bileća. B I B E R D Ž I Ć Mile RADOSLAV, politički komesar 1. čete 2. bataljona, rođen 1914, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1942, krajem rata oficir OZN-e. U m r o 1984. godine. B I B E R D Ž I Ć VELJKO, borac 2. bataljona, r o đ e n 1925, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin. BIJAVICA Huse FATIMA, borac 3. bataljona, rođena 1923. godine, Mostar, domaćica, Muslimanka. BILANOVIĆ Omera SALKO, borac 3. bataljona, rođen 1923, Zastinje, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. BILAS Joze CVITAN JOKETA, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1912, Gradac, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo kod Bezuja na reci Komarnici 17. maja 1943. godine. BILIĆ Josipa JOŠKO, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1913, Čiovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B I L I Ć Josipa J U R E , komandir bojne komore 4. bataljona, rođen 1907, Studenci, Imotski, rudar, Hrvat, učesnik španskog građanskog rata, u N O B od 1941, član KPJ od 1934. godine. BILIĆ Stjepana MILAN, borac 4. bataljona, rođen 1922, Studenci, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1941, poginuo u selu Goranci kod Širokog Brijega 2. februara 1945, komandant bataljona.
BIBERDŽIĆ

N O B od februara 1943, umrla avgusta 1944. godine. B E G O V I Ć Ibrahima S E J D O , borac 1. čete 1. bataljona, roden 1911, Trebinje, radnik, Musliman. B E G T A Š E V I Ć Mustafe HAKIJA, borac 3. bataljona, rođen 1926, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1941. BEKTAS Mehe SELIM, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1925, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od j u n a 1942, posle Sutjeske zarobljen i odveden u logor Herdesi u Nemačkoj, gde ga je zatekao kraj rata. B E L O V I Ć Milutina M I L O R A D , borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1913, Ljuti Do, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B E L O V I Ć Save SPASOJE, komandir 2. čete 6. bataljona, rođen 1916, Hrgud, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od d e c e m b r a 1941, krajem rata komandant bataljona. Umro 29. decembra 1995. godine. BELŠA-PAŠIĆ Mate LJUBICA, bolničarka 2. čete 3. bataljona, rođena 1926, Konjic, učenica, Hrvatica. BELSÀ Mate Z V O N K O N O N O , zamenik političkog komesara 1. čete 3. bataljona, rođen 1920, Konjic, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. B E N D E Š I Ć FATA, borac 3. bataljona, rođena 1924. godine, Jablanica, domaćica, Muslimanka. B E R I B A K - Č I L I Ć Alije H A B I B A , borac 3. čete 3. bataljona, rođena 1925, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u N O B od februara 1943, član SKOJ-a. BERIBAK Alije HATIDZA, borac 1. bataljona, rođena 1925, Jablanica, Muslimanka, u N O B od februara 1943, član SKOJ-a, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. B I B E R D Ž I Ć Marka B O G D A N , borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1921, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin.

Deseta hercegovačka brigada BILIĆ Muhameda MUSTAFA MUJA, borac 3. bataljona, rođen 1911, Ljubuški, radnik, Musliman. BILKIC lbre BEĆIR, borac, rođen 1900, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, predratni član KPJ, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. BILKIC Beće M U J O , borac 5. bataljona, rođen 1919, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. Umro 1981. godine. BITANGA Salka ĆAMIL, borac 3. bataljona, rođen 1925, Višići, Čapljina, đak, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942. godine, krajem rata komandir voda. BJELICA Krste BOŠKO, komandir pratećeg voda 2. bataljona, roden 1913, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. BJELICA Đorđa BRANKO, borac, rođen 1923, Nevesinje, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1943. godine. BJELICA DANILO, borac prištapskih jedinica brigade, rođen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Srbin. BJELICA Krste GOJKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1921, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin. B J E L I C A Nikole J A G O D A , borac 6. bataljona, rođena u Dabru, Stolac, domaćica, Srpkinja. B J E L I C A Milutina N I K O L A , pomoćnik intendanta 6. bataljona, rođen 1907, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, krajem rata komandant Komande mesta Stolac. B J E L I C A Nikole N I K O L A B R E D A , mitraljezac 3. čete 1. bataljona, rođen 1919, Bijeljani, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo na Bileću 29. septembra 1944, komandant bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. BJELICA Mate STEVAN, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1913, Ljuti Do, Stolac, zemljoradnik, Srbin," u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1943, poginuo kod Bežđeđe, Nevesinje, 24.

591

avgusta 1944. godine, komandir čete u 12. hercegovačkoj brigadi. BJELICA Nikole Z D R A V K O , borac 6. bataljona, rođen 1927, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Ć Nikole KOŠTA, komandant bataljona, rođen 1900, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član K P J od 1942, k r a j e m rata predsednik Sreskog N O O Gacko. Odlikovan O r d e n o m n a r o d n o g heroja. Umro 1946. godine. B J E L O G R L I Ć M I L A N , zamenik komandira 2. čete 1. bataljona, r o đ e n 1919, Lipnik, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. B J E L O G R L I Ć Miloša MILAN, borac, rođen 1886, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1947. godine. B J E L O G R L I Ć Tome O B R E N , komandir 2. čete 1. bataljona, rođen 1915, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. B J E L O G R L I Ć Miloša PETAR, borac u intendanturi brigade, r o đ e n 1894, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Ć Stanoja STANKO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1892, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B J E L O G R L I Ć Obrada ŠPIRO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1907, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1945. B J E L O G R L I Ć Stanka V L A D I M I R , borac 1. bataljona, rođen u Lipniku, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci. BOBAR Hakije AHMET, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1920, Šćipe, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara f943. godine. BOBIĆ Ilije STANKO, komandir čete, rođen 1909, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. BOGDANIĆ Vicka LUKA, politički delegat voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1921, Starigrad, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

592

Viktor Kučan - Borci Sutjeske BORIĆ Zulfe KASIM, borac 1. čete 5. bataljona, r o đ e n 1918, Livno, radnik, Musliman, u N O B od početka 1943. BORIĆ-MRKIĆ Ante MILKA, borac-sekretar četnog aktiva SKOJ-a, rođena 1926, Brist, Ploče, učenica, Hrvatica, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od jula 1943. godine, krajem rata omladinski rukovodilac 1. bataljona. B O R I C Ibre SAFET, borac, rođen 1914, Komorani, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B O R I Ć M a r i j a n a VICE, b o r a c 4. bataljona, rođen 1914, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice. BOSILTČIĆ BOJO, komandir voda u 2. bataljonu, rođen u Vrućima, Ilidža, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo januara 1944. BOŠKOVIĆ Trifka MITAR, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1912, Čapljina, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine. BOŠNJIĆ A. ŠEFIK, komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kod Krekova, T^entište, 13. juna 1943. godine. B O Ž O V I Ć Gale MILICA, borac 1. bataljona, r o đ e n a 1922, Nadinići, Gacko, domaćica, Srpkinja. B O Ž O V I Ć Gavrila VOJIN, borac 1. čete 1. bataljona, rođen u Nadinićima, Gacko, zemljoradnik, Srbin. B R A J K O V I Ć ' A l i j e H A S A N , borac 3. bataljona, rođen 1926, Sovići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, poginuo u bici na Sutjesci krajem maja 1943. BRAJKOVTĆ Salke SALKO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1925, Sovići, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, kraj rata dočekao u nemačkom zarobljeničkom logoru.

B O G D A N I Ć Tome MARINKO, borac, rođen 1921, Starigrad, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. B O G D A N O V I Ć Nikole SAVO, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1909, Obalj, Kalinovik, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1943. U m r o 1978. godine. B O G U N O V I Ć Ivana J U R E , e k o n o m čete, rođen 1916, Baćina, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od 1942, poginuo u drugoj polovini 1943, intendant bataljona. BOJANIĆ Nikole MILIVOJ MILI, komandir voda, rođen 1921, Starigrad, Hvar, student, Hrvat, u NOB od 1942, član KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore sredinom juna 1943. godine. B O J O V I Ć Riste SPASOJE, komandir čete u 2. bataljonu, rođen 1914, Kasindo, Uidža, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, član KPJ. B O L J A N O V I Ć KOŠTA, politički komesar 1. čete 1. bataljona, rođen 1916, Danići, Gacko, službenik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od aprila 1943. godine, krajem rata komandant 3. makedonske brigade. BOLJANOVIĆ Đurice OBRAD, borac 1. bataljona, rođen 1913, Danići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, k r a j e m rata komandir voda. U m r o novembra 1945. godine. B O R ČILO Imšira JUSUF, mitraljezac u , 5. bataljonu, rođen 1919, Ćoslije, Glamoč, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Bileće 16. novembra 1943. godine. B O R I Ć Ibre AGAN, borac 5. bataljona, rođen 1927, Komorani, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Kosmetu januara 1945. godine, komandir čete. B O R I Ć Fehima H A M I D , borac 5. bataljona, rođen 1911, Livno, šofer, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1980.

Deseta hercegovačka brigada BRALO Ante FILIP, borac 5. bataljona, rođen 1925, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. u sastavu Centralne bolnice. B R A L O Mije FILILP, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1922, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od maja 1942, član KPJ od septembra 1942. godine. BRČIĆ Mahmuta M E H O , borac 1. bataljona, rođen 1924, Orašac, Prozor, zemljoradnik, Musliman. B R D A R - R U D I Ć Frane MARA, bolničarka 1. čete 5. bataljona, rođena 1925, Zabrišće, Livno, domaćica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, član SKOJ-a od septembra 1941, član KPJ od oktobra 1943, krajem rata referent saniteta bataljona u 9. krajiškoj brigadi. B R D A R Luke SLAVKO, puškomitraljezac 1. čete 5. bataljona, rođen 1924, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od decembra 1944, krajem rata komandir voda. B R E N J O Trifka DUŠAN, zamenik političkog komesara 1. čete 4. bataljona, rođen 1922, Odžak, Nevesinje, tehničar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Nevesinje. B R E N J O Nikole M A K S I M , zamenik intendanta 4. bataljona, rođen 1900, Odžak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od aprila 1943, krajem rata intendant bolnice 29. hercegovačke divizije. Umro 1987. B R E N J O Nikole M I R K O , politički komesar 3. čete 4. bataljona, rođen 1918, Odžak, Nevesinje, grafički radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942. godine, krajem rata šef OZN-e 26. divizije. B R E N J O Aćima SAVO, zamenik političkog komesara 2. čete 4. bataljona, rođen 1915, Odžak, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, poginuo kod sela Dubljevići, Gacko, 23. juna 1943. godine.

593

BRKIĆ H A M D I J A A M O , politički komesar prateće čete brigade, rođen 1921, Mostar, student, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, poginuo u selu Rataj, Miljevina, 13. juna 1943. BRKIĆ Kade MUJO, borac, rođen 1920, Cvrče, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u NOB od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. BRKIĆ Muhameda MUSTAFA, borac, rođen 1921, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1942, član SKOJ-a od jula 1942, član KPJ od 1943. godine. BRKIĆ SMAJO, borac 4. bataljona, rođen u Mostaru, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. BRKIĆ Mihe TRIPO, borac 4. bataljona, rođen 1906, Dola, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. BRSTINA Jovana D U Š A N , komandant 4. bataljona, rođen 1914, Jarčište, Mostar, mornarički podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942, krajem rata načelnik veza 2. armije. Većnik I i II zasedanja A V N O J - a . U m r o u Beogradu 24. oktobra 1994. godine. B U B A L O M u j e SELIM, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1920, Grušća, Konjic, zemljoradnik, Musliman. B U B I Ć - S L I P I Č E V I Ć Alije ŠAMIJA, borac 3. bataljona, rođena 1919, Mostar, radnica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, krajem rata na radu u Oblasnom odboru Mostar. BUBIĆ Alije SMAJO, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1921, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od maja 1942. godine, član SKOJ-a. B U D I M M e h e J U S O , borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1915, Čehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. BUDIMIR Marka FRANJO BUNDI, zamenik političkog komesara 3. čete 2. bataljona, rođen 1921, Kreševo, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od maja 1940, krajem rata sekretar OK KPJ za zapadnu Hercegovinu.

594

Viktor Kučan - Borci Sutjeske B U L J I N A M e h e FADIL, politički komesar čete, rođen 1920, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1945. godine. B U R Č I N A LUKA, borac 5. bataljona, rođen u Sinju, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo 1944. godine. B U R I Ć Muje PAŠO, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1917, Prenj, Stolac, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ od 1943. godine, kraj e m rata intendant bataljona u 14. hercegovačkoj brigadi. B U R I Ć Avde SALKO, borac 5. bataljona, rođen 1915, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 9. juna 1943. godine. B U R Z A Adema SALIH, komandir voda u b o j n o j komori brigade, rođen 1908, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941. Umro 1987. godine. B U T U R O V I Ć A h m e ta FADIL, borac 4. bataljona, rođen 1921, Prozor, student, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1937, član KPJ od 1940. godine, krajem rata instruktor u političkom odeljenju 2. armije. B U T U R O V I Ć SAFIJA, bolničarka, rođena u Seonici, Konjic, domaćica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. CARATAN Ivana A N T E TONČE, borac, rođen 1909, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci juna 1943. C E R O V I N A l o m e D U Š A N , politički komesar prateće čete 6. bataljona, rođen 1903, Vlahović, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. COKOJA Beće OSMAN, borac, rođen 1911, Šćipe, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. CVITANIĆ Marka M A R K O CICO, politički delegat voda u 3. četi 4. bataljona, rođen 1921, Postire, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od februara 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od aprila 1943, krajem rata omladinski rukovodilac brigade.

B U H A Ilije M I T A R , politički delegat voda u 3. četi 4. bataljona, rođen 1919, Ribari, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1938, član KPJ od januara 1940, krajem rata zamenik političkog komesara bataljona. BUKLIJAŠ Ane A N T E LEŠO, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1924, Podaca, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od septembra 1942, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. B U K L I J A S M a t e M A R K O , b o r a c 1. bataljona, rođen 1913, Zavojane, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. U m r o 1981. godine. B U K V I Ć - K O V A Č E V I Ć Spasoja NEVENKA, bolničarka u brigadnoj bolnici, rođena 1923, Gacko, učenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član KPJ od m a j a 1945. godine, k r a j e m rata član hirurške ekipe divizije. B U K V I Ć Luke M I L U T I N , e k o n o m u intendanturi brigade, rođen 1907, Jaruge, Trebinje, učitelj, Srbin. B U K V I Ć Spasoja VERA, borac 1. čete 1. bataljona, rođena 1920, Gacko, službenica, Srpkinja, u NOB od aprila 1943. BULAJIĆ Pavia Đ O K O Đ O K I C A , omladinski rukovodilac 2. bataljona, rođen 1927, Vilusi, Nikšić, đak, Ćrnogorac, u N O B od 1941, član KPJ, po• ginuo kod sela Ivice u Hercegovini avgusta 1943. godine. B U L U T MAKSIM, borac, rođen u Prebilovcima, Čapljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. godine. BU I J A N Tome ANTE, komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1910, Donji Vinjani, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u « NOB od maja 1942, član KPJ od avgusta 1943. godine, krajem rata politički komesar bataljona u Imotskom partizanskom odredu. B U L J A N M a r j a n a M I R K O , komandir voda u 2. bataljonu, r o đ e n 1926, Bitelić, Sinj, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od maja 1945, krajem rata komandir čete u 26. diviziji.

Deseta hercegovačka brigada CABRILO Koste MILOŠAV, desetar u 1. četi 4. bataljona, rođen 1922, Jasena, Nevesinje, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1944, krajem rata oficir OZN-e. ČAKAR Mahe ZAJIM, borac 5. bataljona, roden 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo krajem 1943. godine. ČAMPARA Luke RATKO, desetar u 2. četi 2. bataljona, rođen 1915, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata komandir čete u KNOJ-u. ČARAPINA Ivana J U R E , borac, roden 1925, Donja Vast, Prozor, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. Č A U S E V I Ć E t h e m a R A M O , borac 2. bataljona, rođen 1922, Kozica, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. Č E Č U R Laze G O J K O , borac 3. bataljona, rođen 1921, Vrpolje, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. Č E K R O Huseina IBRO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1920, Stolac, student, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od 1941, krajem rata oficir OZN-e. Umro 1978. ČEKO Huse ŠUKRIJA, borac prateće čete 6. bataljona, rođen u Stolcu, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1941. C E M I Ć Bećira O M E R , borac 3. bataljona, rođen 1917. godine, Jablanica, v radnik, Musliman, u NOB od 1943. Č E R K E Z Salka AZIZ, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1911. godine, Foča, v radnik, Musliman. CIBER O s m a n a MUSTAFA MUJA, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1911, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1939. godine. CILIC-GLUMAC Osmana FATIMA borac 3. čete 3. bataljona, rođena 1925, Slatina, Jablanica, domaćica, Musli„ manka, u NOB od februara 1943. C I L I C O s m a n a F E H I M , puškomitraljezac 2. čete 3. bataljona, rođen 1925,

595

Đ e v o r , Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine.

ČILIĆ Rame HUSO, borac, rođen 1923, Đevor, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ČILIC Osmana IBRO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1921, Đevor, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. ČILIĆ Halila JUSUF, borac 3. bataljona, r o đ e n 1926, Đevor, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci krajem maja 1943. godine. ČIMIĆ Avdija ŠUKRIJA, borac 1. bataljona, rođen 1921, Fazlagića Kula, Gacko, zemljoradnik, Musliman, poginuo u bici na Šutjesci krajem maja 1943. ČIŠIĆ Saliha H I L M I J A H I L M O , borac 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. ČIŠIĆ Sulejmana S U L E J M A N BRATO, omladinski rukovodilac čete u 3. bataljonu, rođen 1923, đak učiteljske škole, Musliman, u N O B od 1941, predratni član SKOJ-a, član KPJ od 1943. U m r o 1987. godine. ČITAK J a h i j e H U S E I N , borac 5. bataljona, r o đ e n 1923, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci. ČOLIĆ KOŠTA, borac 1. bataljona, rođen u Vranjskoj, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo na M o d r o p a c u kod Bileća novembra 1943. godine. ČOLIĆ L U K A borac 2. bataljona, rođen u Divinu, Bileća, zemljoradnik, Srbin. Č O L O V I Ć Vidaka D U Š A N , borac 4. bataljona, rođen 1923, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, posle proboja sa Sutjeske zarobili ga Nemci u Krekavici 9. jula 1943, odveli u Nevesinje i ubili. Č O L O V I Ć Ilije ILIJA, borac 4. bataljona, rođen 1906, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, posle proboja sa Sutjeske zarobili ga Nemci u Krekavici 9. jula 1943, odveli u Nevesinje i ubili.

596

Viktor Kučan - Borci Sutjeske mljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, nestao na Sutjesci juna 1943. ČOVIĆ Milana STEVO DIKAN, desetar u 2. bataljonu, rođen 1908, Ilidža, Sarajevo, zemljoradnik, Srbin. Č O V I L O Jove LAZAR, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1894, Nevesinje, kafedžija, Srbin, u N O B od 1941, po proboju sa Sutjeske uhvaćen od N e m a c a jula 1943. godine kod Nevesinja i zajedno sa kćerkom Milicom odveden i streljan u Ovoj cima kod Širokog Brijega. MAJKA Srela sam je prvi put negdje u proljeće 1943. godine u toku pete ofanzive. Išla je u koloni, uporedo sa ostalim borcima, ubrađena u bijelu maramu kakve nose hercegovačke seljanke i ogrnuta bičaljem, crnom čobanskom kabanicom. Nosila je neki poveliki teret, koji se mogao primijetiti na njenim pomalo povijenim leđima, pokriven tom n j e n o m crnom kabanicom. Gledajući je iz daljine, mislila sam da nosi nešto suvišno, nepotrebno, od čega se nije mogla da odvoji kad je napuštala svoju udžericu u sivom hercegovačkom kršu... Naša brigada držala je položaje na Volujku. U prolazu, spuštajući se uskom stazom, srela su se naša dva bataljona. Zastali smo i sklonili se da propustimo ove, koji su nas smjenjivali. Borac za b o r c e m je izmicao i gubio se u gustini volujačke šume kad sam ugledala ponovo nju. Gledala sam je i pitala se - odakle li je ta tridesetogodišnja žena? Žurila je i ona, nimalo ne zaostajući, kao da joj teret na leđima nije zadavao teškoća. Pratila sam je pogledom i čekala da d o đ e do mene, pa da je upitam šta nosi i čemu joj sve to služi. Na nekoliko koračaja od m e n e zastala je za trenutak, naglo okrenula glavu kao da je htjela da pogleda to što nosi, pa o n d a još bržim k o r a k o m produžila

Č O L O V I Ć Vidaka JOVO, borac 4. bataljona, rođen 1915, Krekavice, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, kao ranjenik probio se sa Sutjeske do sela Krekavice, gde je 9. jula 1943. uhvaćen od Nemaca, odveden u Nevesinje i ubijen. Č O L O V I Ć Vidaka SAVO, intendant 4. bataljona, r o đ e n 1911, Krekavice, Nevesinje, grafički radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, poginuo kod Bukova, Široki Brijeg, Mostar, 17. novembra 1944, načelnik obaveštajnog odeljenja 29. hercegovačke divizije. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja. Č O L O V I Ć Milana VOJISLAV VOJO, politički komesar 1. čete 4. bataljona, rođeii 1920, Miljevac, Nevesinje, student, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1941, krajem rata načelnik odeljenja O Z N - e za Sarajevo. Č O M I Ć Halila HALID, zamenik intendanta brigade, r o đ e n 1905, Bileća, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1934. godine, k r a j e m rata intendant brigade. Č O M I Ć Jovana KOSTO, borac 2. bataljona, rođen 1909, Todorići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942, poginuo na Modropacu kod Bileće novembra 1943. Č O M I Ć Jovana M I L O R A D , borac 2. bataljona, rođen 1917, Todorići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir voda. Č O M I Ć Halida M U J O , borac omladinske čete brigade, rođen 1930, Fatnica, Bileća, đak, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1943, krajem rata komandir voda. Č O M I Ć Jovana NOVICA, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1913, Todorići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942, krajem rata komandir voda. Č O R B A D Ž I Ć M u j e A H M O , borac, rođen 1924, D o n j a Vast, Prozor, ze-

Deseta hercegovačka brigada naprijed da bi stigla druga pred sobom. To je bio trenutak dovoljan da vidim šta nosi. Razrogačenih očiju, bez daha, tiho uskliknuh: „Pa to je dijete... „Jeli to tvoje dijete?" - jedva izustih. „Da, moje je, m o j sin", odgovori vedrim odsječnim glasom. „I on se bori protiv Njemaca. Nisam borac s puškom u ruci ali u komori, u kuhinji pomažem koliko mogu, a drugovi mi kažu da nisam na teretu. Naprotiv..." Ne dovrši rečenicu nego se ponovo nasmiješi i ubrza korak da sustigne kolonu. Istoriju njena života saznala sam jedne noći kad smo se, opet u pokretu, našle u blizini. Na j e d n o m kratkom odmorištu ugledah je kako povija svoje dijete. Priđoh joj. Nijemo sam p o s m a t r a l a šta radi. P r e d a mnom je stajala majka. Majka, koja ne zna za teškoće, za koju ne postoje prepreke. Majka, koja daje i razvija život svom djetetu. Majka - ta vječna bit života. Brzim i vještim pokretima obavljala je svoj posao. Iz šarene seljačke torbe vadila je neke krpe. Vidjelo se da joj ne treba mnogo vremena pa da svom sinu stvori bar koliku - toliku udobnost i toplinu. Podiže to dragocjeno breme, osvrnu se i reče: „Bože, da li bi mogla da ga podojim? Da li ćemo još da se zadržimo?" Pošto dobi potvrdan odgovor ona sjede. Sjela sam do nje i zadivljeno gledala tu sitnu, naizgled slabašnu ženu i divila se njenoj hrabrosti, n j e n o m herojstvu. „Znaš", započe ona tiho, „ovo mi je treće dijete. Dvoje su mi ustaše ubili pred očima. Došli su u kuću, tražili su mog muža, sumnjali su da je u partizanima. K a d nisu našli oca, pobili su djecu. Pred očima mojim, zvjerovi, krvnici... Dvoje djece su mi oteli, ali im ovo nedam. Samo preko

597

mene mrtve. Pošla sam iz sela sa partizanima kada su odlazili. Muž mi nije dao, bojao se da ću im biti teret. Nisam ga slušala. Nisam nikome na teretu, ni ja, ni ovo moje dijete." Kolona je krenula. Jedan za drugim išli su tiho. Išli p r e m a slobodi. Neki su za nju dali najveći zalog svoj život. Neki su je dočekali. M e đ u njima je i Cvija sa svojim sinom Radovanom. Jelena-Ljerka Hamović ČOVILO Lazara MILICA, bolničarka u brigadnoj bolnici, rođena 1925, Nevesinje, učenica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, po proboju sa Sutjeske uhvaćena od N e m a c a kod Nevesinja jula 1943, odvedena i streljana sa ocem L a z a r o m u Ovojcima kod Širokog Brijega. Č U B R I L O Todora Đ U R O , zamenik političkog komesara čete u 2. bataljonu, r o đ e n 1916, Fatnica, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1936, kao bolesnik u Centralnoj bolnici umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. Č U B R I L O Todora JOVAN, borac 2. bataljona, rođen 1910, Fatnica, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. Č U B R I L O Tome MILAN, sekretar komiteta SKOJ-a 2. bataljona, r o đ e n 1921, Fatnica, Bileća, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od septembra 1941, poginuo aprila 1944. godine, komandir čete u 11. hercegovačkoj brigadi. Č U K U R S. SALKO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo kod Krekova, Tjentište, 13. juna 1943. godine. Č U L E Grge M A R T I N , zamenik komandira 3. čete 4. bataljona, r o đ e n

598

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske nik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine. ĆESIR-RAZIĆ SALKO, borac 3. bataljona, roden 1924, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. ĆIŠIĆ Saliha HILMIJA HILMA, borac 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1942. ĆIŠIĆ H. MITOAD, borac 3. bataljona, rođen 1924, Mostar, đak, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. Ć O R I Ć Alije KEMAL, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1924, Dobrić, Mostar, dak, Jugosloven, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a od 1942. godine, krajem rata komandir voda. Ć O R I Ć Ornerà Z I B A MONIKA, borac 2. čete 3. bataljona, rođena 1927, Mostar, radnica, Jugoslovenka, u N O B od marta 1942, član KPJ od juna 1943, krajem rata referent saniteta art. brigade 29. hercegovačke divizije. Umrla 1986. godine. ĆUK DESIMIR, borac 2. bataljona, rođen 1906, Mostar, radnik, Srbin, u NOB od februara 1943, smrtno ranjen umro u selu O r a h kod Plužina 26. maja 1943. godine. Ć U K MIRKO, borac 2. bataljona, rođen 1923, Ščenica, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo između Avtovca i Pive 25. maja 1943. Ć U P I N A Save VOJIN, borac 1. bataljona, r o đ e n 1900, Dabrica, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Ć U R I Ć Tome B L A G O J E , borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1907, Zuber, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. D A B I Ć Pere R A D O V A N RAKO, komandir voda u 3. četi 4. bataljona, rođen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata komandant bataljona. U m r o 1979. godine. DAK1C Vula ROSA, borac prištapskih jedinica brigade, rođena u Miholjači, Gacko, domaćica, Srpkinja.

1914, Kruševo, Mostar, službenik, Hrvat, u N O B od juna 1942, član KPJ od januara 1943. godine, krajem rata komandant vojnog područja. Č V O R O Šćepana L A Z A R , komandir prateće čete 1. bataljona, rođen 1920, Vojno, Mostar, želežnički službenik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od avgusta 1938, član KPJ od marta 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona. Umro 1990. godine. Ć A Ć I Ć Jove DUŠAN, komandir voda u intendanturi 2. bataljona, rođen 1908, Drijenjani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1942. U m r o 1985. godine. Ć E F O H a s a n a ARIF, borac 3. bataljona, r o đ e n 1919, Livno, građevinski tehničar, Musliman, u N O B od 1942, poginuo krajem 1943. godine. Ć E F O Hasana RAZIJA, borac 5. bataljona, r o đ e n a 1924, Livno, učenica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula krajem 1943. godine. Ć E M A L O V I Ć H a s a n a E N V E R , politički komesar 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, svršeni učenik srednje tehničke škole, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941. godine, k r a j e m rata politički komesar 42. vazduhoplovne divizije. Ć E M A L O V I Ć A h m e t a M U J O ĆIMBA, borac, rođen 1919, Mostar, rad5 nik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo kod Nevesinja u leto 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Ć E M A L O V I Ć A. O M E R , komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1919, Mostar, student, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. Ć E M I Ć Bećira O M E R STARI, kurir štaba 3. bataljona, rođen 1919, Lug, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od januara 1943, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i do kraja rata se nalazio u nemačkom koncentracionom logoru. Ć E R I M A G I Ć A h m e t a ŠAH1N, borac, rođen 1922, Tasovčići, Čapljina, rad-

Deseta hercegovačka brigada DAUTBEGOVIĆ Zaima H A M D O SREĆKO, borac u intendanturi brigade, rođen 1913, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. D A U T B E G O V I Ć Ahmeta ISMET, borac, rođen 1919, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od oktobra 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od septembra 1943. godine. D A U T B E G O V I Ć Junuza J U N U Z , borac 3. bataljona, rođen 1918, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od januara 1943. godine. D A U T B E G O V I Ć Ahmeta SAEEi; borac 3. čete 4. bataljona, rođen 1924, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u NOB od januara 1943. godine. DA V I D O V I Ć Riste MILOŠ, ekonom 2. čete 1. bataljona, rođen 1900, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata predsednik Opštinskog N O O Gacko. Umro 1964. godine. D A V I D O V I Ć Miloša V L A D O , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1924, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od aprila 1943, poginuo kod Konjica februara f945. DELIĆ ALIJA, komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ. D E R V I Š K A D I Ć Arifa HAKIJA, politički delegat voda u 1. četi 2. bataljona, rođen 1920, Nevesinje, đak, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. D I V I Ć Stipe A N T E , ekonom u intendanturi brigade, roden 1913, Drvenik, Makarska, zemljoradnik, LIrvat, u NOB od jula 1942, član KPJ, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. DIZDAR Muhameda D Ž E M A L D Ž E MAC, komandir minobacačkog voda Prateće čete 3. bataljona, rođen 1911, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, k r a j e m rata zamenik komandanta jajačkog vojnog područja.

599

D I Z D A R Sulje F U A D , borac 5. bataljona, rođen 1928, Livno, đak, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle proboja sa Sutjeske u leto 1943. D I Z D A R Jusufa M A H M U T SULTAN, borac 3. čete 3. bataljona, roden 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. DIZDAR Avde ŠENSUDIN STRATEG, intendant 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1942. godine. D O B R A N I Ć Nikole CVIJETA CVIJA, borac prištapskih jedinica brigade, rođena 1913, Ljubinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od aprila 1943. godine. D O B R A N I Ć Blagoja RADOVAN, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1921, Meča, Stolac, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1941, poginuo na M e d e n o j Glavi 16. avgusta 1944, politički komesar čete u 13. hercegovačkoj brigadi. D O B R A N I Ć Spase RADOVAN, dete u prištapskim jedinicama brigade (zajedno sa majkom Cvijom), rođen 1942, Dabar, Stolac, Srbin. D O B R A N I Ć Vidoja SPASO, komandir voda u 1. četi 6. bataljona, rođen 1913, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. D O B R A N I Ć Vasilija TRIFKO, borac 4. bataljona, rođen 1896, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u Kukričju kod Bileća 26. avgusta 1943. godine. D O L U Š I Ć A n t e J O Z O , borac 5. bataljona, r o đ e n 1921, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. U m r o 1950. D O M A Z E T R a d e B L A G O J E , omladinski rukovodilac čete u 6. bataljonu, rođen 1924, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od decembra 1941, član KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata zamenik političkog komesara 12. hercegovačke brigade.

600

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943. godine, krajem rata politički komesar čete. D O M A Z E T V L A D O , b o r a c 6 . bataljona, rođen u Vlahovićima, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. D O M A Z E T Tanasija VUKAN, borac 6. bataljona, rođen 1899, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. Umro 1956. D R A G A N I C Vladimira A N G E L I N A , bolničarka 1. čete 3. bataljona, rođena 1920, Boračko Jezero, Konjic, čobanica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od aprila 1942, krajem rata zamenik r e f e r e n t a saniteta 14. hercegovačke brigade. D R A G A N I Ć S L A V O J K A , borac, rođena 1923, Brđani, Konjic, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941, član SKOJ-a, po p r o b o j u sa Sutjeske uhvatili je Nemci i ubili u Podorašcu. D R A G I Č E V I Ć Ante IVO, borac 5. bataljona, rođen 1922, Povije, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. D R A G I Ć Jove Z O R A , zamenik političkog komesara 2. čete 4. bataljona, rođena 1920, Bijela, Konjic, učiteljica, Srpkinja, u N O B od 1942, član KPJ, poginula kod Tjentišta na Sutjesci 9. juna 1943. godine. D R A G O V I Ć Tome MARTIN, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1920, Desne, Metković, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od decembra 1943. godine. DRAŠKOVIĆ Spasoja Đ O R Đ E , borac 2. bataljona, rođen 1927, Gacko, đak, Srbin, u N O B od marta 1943. U m r o 1967. godine. DRAŠKOVIĆ Spasoja MILAN, politički delegat voda u 4. bataljonu, r o đ e n 1920, Gacko, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ledenik, istočno od Avtovca, 24. maja 1943. godine. D R A Š K O V I Ć Spasoja MILIVOJE, borac 2. bataljona, rođen 1921, Gacko, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od

D O M A Z E T Pere DUŠAN, borac 1, čete 6. bataljona, rođen 1922, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. godine. D O M A Z E T Ilije GOJKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1910, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član KPJ od 1942. godine. D O M A Z E T Filipa ILIJA, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1925, Vlahovići, Ljubmje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od septembra 1943, krajem rata politički komesar čete. D O M A Z E T Ilije JANKO, desetar u 2. četi 6. bataljona, rođen 1912, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. D O M A Z E T Nikole J O V O BRACO, borac 2. čete 6. bataljona, roden 1917, Vlahovići, Ljubinje, radnik, Jugosloven, u NOB od 1941, član KPJ od januara 1943. godine, k r a j e m rata obaveštajni oficir bataljona. D O M A Z E T R a d a L A Z A R , zamenik političkog komesara 2. čete 6. bataljona, r o đ e n 1920, Predolje, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata politički komesar vojnog područja. D O M A Z E T Đoke MARKO, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1911, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. D O M A Z E T Tanasija MILAN, komandant 6. b a t a l j o n a , r o đ e n 1917, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, u m r o u C e n t r a l n o j bolnici na Šćepan Polju maja 1943. godine. DOMAZET Koste MILOSAV, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1913, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. DOMAZET M I L O R A D , borac 6. bataljona, rođen u Vlahovićima, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. DOMAZET Tanasija RISTO, borac 6. bataljona, rođen 1906, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. DOMAZET Petra STOJAN, borac 1. čeI te 3. bataljona, rođen 1927, Predolje,

Deseta hercegovačka brigada 1941, član KPJ od 1942, krajem rata zamenik političkog komesara čete. DRAŠKOVIĆ Doka SPASOJE, borac u intendanturi brigade, roden 1888, Slivlja, Nevesinje, stolar, Srbin, u N O B od aprila 1943, zarobljen na Sutjesci juna 1943. godine, odveden u logor Jasenovac i ubijen. DRAŠKOVIĆ Spasoja VUKO, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1924, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata komandir čete. DREŽNJAK-SIPČIĆ Osmana ZEJNA, bolničarka 1. čete 1. bataljona, rođena 1928, Baćina, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. D R I N K O V I Ć Marina IVAN IVE, politički delegat voda u 4. bataljonu, rođen 1919, Jelsa, Hvar, ribar, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, zarobljen na Sutjesci juna 1943, uspeo da pobegne 1944. i da se ponovo priključi partizanima. Umro 1981. godine. DRINJAK Save STEVO, komandir voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1923, Miruše, Bileća, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata načelnik štaba brigade. D R L J E V I Ć Muje H A M I D BRKO, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1911, Blagaj, Mostar, rudar, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata obaveštajni oficir bataljona. D R O N J I Ć Franje IVIĆ, ekonom čete u 5. bataljonu, r o đ e n 1909, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. DRVIŠ Ivana L O V R E , borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1919, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. D U G U Z A A L E K S A , borac, rođen u Hercegovini, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. D u k a Stevana i l i j a , borac prateće čete 6. bataljona, rođen 1922, Kljenci, Stolac, trgovački pomoćnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1941, član KPJ od februara

601

1942, krajem rata šef opunomoćstva OZN-e za srez Stolac. D U K A Stevana V L A D O , desetar u 2. četi 6. bataljona, rođen 1911, Kljenci, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. „ D U N Đ E R Luke DUŠAN, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1904, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od od 1943, krajem rata komandir voda. D U N Đ E R OVI Ć Gavrila MILAN, borac 2. bataljona, r o đ e n 1906, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Bileće januara 1945, član Sreskog N O O . Đ U R A N O V I Ć Alije R E M Z O , pomoćnik intendanta brigade, rođen 1910, Mostar, elektromehaničar, Musliman, u N O B od 1941. godine, član KPJ od 1938, k r a j e m rata politički komesar 16. krajiške brigade. DU PINA Vase SIMO, borac 4. bataljona, rođen 1911, O r a n , Trebinje, zemljoradnik, Srbin. D U V N J A K Ibre H A L I L ALIJA, kurir štaba brigade, rođen 1930, Kovačevo Polje, Prozor, đak, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. Đ U K I Ć R A M I Z A , bolničarka u 3. bataljonu, rođena 1919, Mostar, radnica, Muslimanka, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginula na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. Đ U R I C A Jove DANILO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1915, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin. Umro 1985. Đ U R I C A Riste Đ O R Đ E , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1923, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata politički komesar bataljona. Đ U R I C A Boška Đ U R O , borac 3. čete 2. bataljona, r o đ e n 1926, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin. Đ U R I C A Lazara GOJKO, borac 2. bataljona, rođen 1915, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u jaruzi Usovičkog Potoka, povrh Sutjeske, 9. juna 1943. godine.

602

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske žemo spasiti od uništenja. Ljudi su joj vjerovali i neograničeno poštovali... Prošla je sve okršaje u našoj brigadi i prokrstarila Bosnu, uvijek u operativnim jedinicama, kao partijski rukovodilac. Ima malu italijansku pušku. Teški uslovi ratovanja ostavili su tragove na njoj. Nije više puna, svježa i nježna. Sada je ratnik, a rat ogrubljuje čovjeka. Dugo smo pričali, a najviše o svom rodnom mjestu. Kao da je za trenutak bježala od ovih ratnih napora. Govorila je, kada se oslobodimo, kako će njezini đaci biti svi komunisti, dobri konstruktori i zadrugari, i da je nitko ne može odvojiti od učiteljskog poziva. Vlatko Lazarević Đ U R I C A Šćepana RISTO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1902, Suzina, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Kukričju kod Bileća 26. avgusta 1943. Đ U R I Č I Ć Spasoja JOVAN, borac 1. bataljona, rođen 1915, Bodežište, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. Đ U R I Č I Ć Gruje MILIVOJE, borac 1. čete 1. bataljona, rođen u Bodežištu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. Đ U R I Ć Tome BLAGOJE, ekonom brigadne bolnice, rođen 1907, Zubci, Trebinje, poštar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1944. godine. Đ U R I Ć Stojana GOJKO, komandir 1. čete 5. bataljona, r o đ e n u Popratima, Stolac, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Krvavim Brdima, jugozapadno od Mratinja, 2. juna 1943. I)ZALI O Mate LUKA, komandir čete u 5. bataljonu, rođen 1910, Livno, šofer, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1983. godine. D Ž A L T O Pave VLATKA, bolničarka u brigadnoj bolnici, r o đ e n a 1925, Livno, učenica, Hrvatica, u N O B od 1942,

B U R I C A Ilije KOŠTA VELIKI, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1910, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ, krajem rata intendant brigade u KNOJ-u. Đ U R I C A Riste MILUTIN, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1926, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od j a n u a r a 1945, krajem rata politički delegat voda. Đ U R I C A Tripe NIKOLA, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1913, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942. 15. maj. Javorov vrh. - U toku dana potisle su nas jače četničke snage sa Ledenika do Javorovog vrha. Za ovo kratko rastojanje vodila se borba čitav dan. Lijevo od nas nalazi se 3. četa 4. bataljona naše 10. brigade. U toj četi je Z o r a Dragić partijski rukovodilac. Tu na Javorovom vrhu sa Zorom sam dugo razgovarao, opet o prošlosti. Nas dvoje smo r o d o m iz istog sela, skoro kuća uz kuću. Mlađa je od m e n e dvije godine. Z a j e d n o smo išli u školu u Bijeloj. Zora je siroče. Majku nije ni zapamtila. Uvijek je bila slabo obučena. Najčešće je bosa išla u školu. Djetinjstvo j o j je bilo tužno i nesretno. Kao siroče uzeo je k sebi stric, koji je živio u Mostaru. Završila je učiteljsku školu. Od onog malog, kržljavog, poderanog i plašljivog seoskog djeteta, izrasla je lijepa i p a m e t n a djevojka. Juna 1941. oca su joj ubile ustaše, sa još 23 najuglednija čovjeka iz Bijele. Ostali muškarci pobjegli su u šumu i krili se od ustaša. Tako su se spontano formirali zbjegovi. Naš bijeljanski zbjeg krio se pod P r e n j e m u Kiseru. Početkom jula Z o r a je došla u naš zbjeg. Z o r a je već tada bila komunista. O n a je u zbjeg unijela život i vjeru u buduućnost. Uvijek je podvlačila da se samo b o r b o m mo-

Deseta hercegovačka brigada poginula na pl. Cincar, Kupres, u drugoj polovini 1943. godine. D Z E B O Ahme SULEJMAN, desetar u 1. četi 5. bataljona, rođen J914, Grgurići, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. godine. DŽENETTC Alije H A J R U D I N , borac, rođen u Ostrošcu, Jablanica, trgovački pomoćnik, Musliman, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. D Ž I N O Ornerà IBRO, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1924, Donje Paprasko, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. D Ž U B U R Muje LUTVO, borac 3. čete 1. bataljona, r o đ e n 1923, Fazlagića Kula, Gacko, radnik, Musliman. D Ž U B U R M u j e SULJO, borac 1. bataljona, rođen 1926, Fazlagića Kula, Gacko, đak, Musliman, u N O B od aprila 1943, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. D Z U M H U R Abida ASIM H A D Ž I J A , borac 3. bataljona, rođen 1919, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od septembra 1941, krajem rata član Sreskog komiteta KPJ Konjic. E L E Z O V I Ć Mustafe IBRO, borac 3. bataljona, rođen 1918, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. FALAN Salka ŠABAN, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1925, Rodići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od avgusta 1942, član SKOJ-a od maja 1943. godine. F E H I M O V I Ć E j uba NADIJA, bolničarka, rođena 1916, Livno, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. F E J Z I Ć Ibre KEMAL, borac 3. bataljona, rođen 1925, Bivolje Brdo, Čapljina, đak, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine. F E J Z I C Salka TASIM, borac, roden 1910, Kupres, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

603

F E T A H O V I Ć Salka H A S A N , borac,
roden 1920, Kopčići, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

FILIPOVIĆ Nikole VLADO, komandir voda u 1. četi 1. bataljona, rođen 1910, Nadinići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. FISTANIĆ .Turja N I K O L A , borac, rođen 1918, Selca, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. FRANIČEVIĆ Anta IVO, politički delegat voda u 3. četi 4. bataljona, rođen 1922, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci kod Dragoš Sedla 12. juna 1943. godine. F R E N J O Huseina R I F A F borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ od 1942, poginuo na Pivskoj Planini kod Stjepan Kuka, zapadno od Rudina, 9. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. F R Ž O V I Ć - Č A B R I L O Toma KSENIJA, bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1923, Biograd, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1944, posle Sutjeske terenski radnik. Umrla 1963. F R Ž O V I Ć Nikole MILUTIN, borac 4. bataljona, rođen 1914, Biograd, Nevesinje, žandar, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1953. godine. G A B E L I Ć Ante ANDRIJA, borac, rođen 1925, Vranjic, Split, radnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. G A B R I Ć - M O S K O V L I Ć Ante ROSA, borac 3. bataljona, rođena 1922, Mostar, domaćica, Hrvatica. G A Ć I N O V I Ć Ilije DUŠAN, borac, roden 1896, Kačanj, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1951. G A Ć I N O V I Ć Petra M I R K O , borac 3. bataljona, rođen 1914, Meka Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin. G A Ć I N O V I Ć Rema RISTO, intendant 2. bataljona, roden 1912, Meka Gru-

627

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske G I Z D I Ć Mije B E R I S L A V B O R K O , omladinski rukovodilac 5. bataljona, rođen 1920, Klis, Split, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1938, član KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. GLAVAŠ Slave B O Ž O , borac 2. bataljona, rođen 1922, Buna, MosUr, zemljoradnik, Srbin, zarobljen na Sutjesci j u n a 1943, odveden u nemacki logor Aušvic, gde ga je zatekao kraj rata. U m r o 1985. godine. G L O G O V A C Jovana BOSILJKA, borac 1. bataljona, rođena 1918, Srđevići, Gacko, domaćica, Srpkinja. G L O G O V A C Ilije B O Ž I D A R BOJKO, borac 4. bataljona, rođen 1899, Bratač, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, kraj e m rata predsednik Sreskog N O O Nevesinje. U m r o 1980. godine. G L O G O V A C - V U L I Ć Božidara D R A GINJA, bolničarka 1. čete 4. bataljona, rođena 1925, Bratač, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. G L O G O V A C Stevana MILAN, komandir 1. čete 1. bataljona, r o đ e n 1918, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. G L O G O V A C Ćetka VASO, borac 4. bataljona, r o đ e n 1921, Bratač, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1972. godine. G L O G O V A C T O D O R , ekonom brigadne bolnice, rođen 1903, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. G L O G O V A C Laze VELIMIR, desetar u 4. bataljonu, rođen 1920, Bratač, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. GLUČINA Ante N E D E L J K O ZORKIN, borac 5. bataljona, rođen 1920, Drašnice, Makarska, mornar, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član KPJ od marta 1945. godine. G L U Š A C Emina SAFET, mitraljezac u pratećoj četi 5. bataljona, rođen 1922, Vukovlje, Konjic, zemljoradnik, Mu-

da, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. 1AGIĆ Spähe M U H A R E M M U H K O , borac 5. bataljona, roden 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941. U m r o 1973. godine, j A K O V I Ć B L A G O J E , borac 1. bataljona, rođen u Vrbi, Gacko, zemljoradnik, Srbin, jAKO VIĆ Miće MARKO, borac 1. bataljona, rođen u Čemernu, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. t A K O V I Ć Milana O B R A D , desetar, r o đ e n 1919, Č e m e r n o , Gacko, zemljoradnik, Srbin. j A L I Ć Filipa A N T I Ć , borac, r o đ e n 1908, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. t A N D U R A JUSUF, borac 2. bataljona, rođen u Sarajevu, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. rARAZLIĆ R a m e IBRO, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1920, Skrobućani, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942. godine. r A R B O R e d ž e M U J O , borac, rođen 1919, Višići, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Pivi krajem maja 1943. godine. rAŠIĆ N. BRANKO, borac 3. bataljona, rođen 1923, Baćevići, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. rILJEVIĆ Nikole IVAN, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1907, Baćina, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942. godine. rILJEVIĆ Štipana IVAN, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1909, Baćina, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od jula 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. rILJEVIĆ Joze J U R E , borac 4. bataljona, r o đ e n 1919. godine, Baćina, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, član KPJ.

Deseta hercegovačka brigada sliman, u N O B od 1941. godine, krajem rata komandir voda. GOJAK Ante ĆIRO, desetar u 3. četi 3. bataljona, rođen 1924, Veliko Brdo, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od novembra 1944, krajem rata komandir čete. G O J K O V I Ć Mihajla D R A G U T I N , kurir štaba brigade, rođen 1923, R u d o Polje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a, poginuo na sektoru planine Maglić 8. juna 1943. G O L O Š E V I Ć Hivzije H I D À J E T HIDO, borac, rođen 1924, Ravno, Trebinje, đak, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. godine, u sastavu Centralne bolnice. G O L U B I Ć A. O M E R , borac 3. bataljona, rođen 1921, Mostar, učitelj, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. G O L U B O V I Ć Vidaka SAVO, kurir štaba 2. bataljona, rođen 1925, Slivlje, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, krajem rata komandant bataljona u KNOJ-u. G O R A N Č I Ć R a m e FATA, borac 3. čete 1. bataljona, rođena 1919, Kovačevo Polje, Prozor, domaćica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. godine. G O R A N Č I Ć Muje M E H O , borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1912, Kovačevo Polje, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942. godine. G O R A N Č I Ć T. TAHIR, borac 1. bataljona, rođen u Kovačevom Polju, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. G O R D I Ć Vukana STOJAN, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1915, Dabrica, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. G O S P O D N E T I Ć ANTE, borac 4. bataljona, rođen 1926, Bol, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943.

605

GOVEDAR1CA Spasoje Đ O R Đ E , borac 1. bataljona, rođen u Vrbici, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci. G O V E D A R I C A Bože MILAN, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1926, DubIjevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. G O V E D A R I C A Vlade PETAR BUGARIN, zamenik k o m a n d i r a čete u 6. bataljonu, r o đ e n 1913, Obalj, Kalinovik, službenik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. Poginuo u borbi protiv ostataka četnika kod Trnova, Sarajevo, 21. septembra 1945, komandant bataljona u KNOJ-u. G O V E D A R I C A Save SPASOJE, borac 1. bataljona, rođen 1893, Miholjača, Gacko, trgovac, Srbin, u NOB od 1941, poginuo u jaruzi Usovičkog p o t o k a kod Tjentišta 9. juna 1943. godine. G O V E D A R I C A Alekse STEVAN, komandir voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1913, Dubljevići, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, k r a j e m rata obaveštajni oficir art. brigade 29. hercegovačke divizije. G O V E D A R I C A V E L J K O , komandir čete u L bataljonu, rođen u Miholjači, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci u četničkim redovima. GRABOVAC Alijice IVAN, kurir štaba brigade, rođen 1921, Sinj, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo kod Širokog Brijega, Mostar, u drugoj polovini 1943. godine. G R A H O V A C Novice B O R I S L A V BORO, desetar u 2. bataljonu, rođen 1910, Lukavac, Nevesinje, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. U m r o 1965. godine. G R A H O V A C Radoja BRANKO, kurir prateće čete 4. bataljona, rođen 1929, Lukavac, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od marta 1943. U m r o 1985. G R B O Paje Č E D O , politički komesar čete u 6. bataljonu, rođen 1923, Kubaš, Stolac, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1942, kao

306

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od 1943. Umro 1983. godine. G R E B O Derviša O S M A N OSA, politički delegat voda u 3. bataljonu, rođen 1921, Mostar, đak, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kod Miljevine 13. juna 1943. G R G I Ć Fehima SALKO, borac, rođen u Prozoru, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. G R G I Ć Ive TONKO, borac, rođen 1927, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. G R K Lazara DANILO, kurir štaba 6. bataljona, rođen 1914, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944, krajem rata pomoćnik intendanta 29. hercegovačke divizije. G R K Tome DUŠAN, komandant 6. bataljona, r o đ e n 1906, Kljenci, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, krajem rata predsednik Oblasnog o d b o r a N O F - a za Hercegovinu. Većnik D r u g o g zased a n j a A V N O J - a . Odlikovan Ordenom narodnog heroja. G R K Jove LJUBO, borac prateće čete 6. bataljona, rođen 1919, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. G R K Gojka MILAN, desetar u 1. bataljonu, rođen 1925, D a b a r s k o Polje, Štolac, zemljoradnik, Srbin. G R K A VAC Jovana G O J K O T I M O ŠENKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1922. godine, Grkavci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. G R K O V I Ć M a r k a M I H A J L O MIĆO, borac 1. bataljona, rođen 1906, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Krvavim Brdima, Maglić, 2. juna 1943. godine. G R K O V I Ć Pere MIRKO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1890, Bodežište, Gacko, zemljoradnik, Srbin. G R K O V I Ć Marka OBRAD, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1922, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član SKOJ-a.

ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. G R B U Š I Ć Pere MATO, borac u intendanturi 2. bataljona, rođen 1890, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943. godine. 3 R C I Ć H a s a n a E N V E R B R I C O , borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1927, Ostrožac, Konjic, đak, Jugosloven, u N O B od februara 1943, član SKOJ-a od 1944. godine. Oko podne stigli smo u Barni Do, gdje smo naišli na naše stare rodoljube. Odmaraju se, a kad nas opaziše, istrčaše nam u susret. - Jeste li svi živi? Kako je bilo? Kuda idete? N e m o j t e im dati dalje da prodiru. Z n a m o da je teško, ali izdržite, i mi smo nekad tako ratovali pa smo izdržali. - Šteta što nijesam mladi pa da sa v a m a k r e n e m - kaže stari Lazar Kapor iz Zaloma. - D a j mi, k o m a n d a n t e , pušku i postavi me za vodnika pa da vidiš kako će me slušati, a za položaj koji dodijeliš ne brini, traži stari Spasoje Govedarica. ; Miljenko Okiljević j R C I Ć Muharema HAŠIM ČOLAK, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1910, Prozor, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941. godine. j R C I Ć Ferima IBRO, borac 1. bataljona, rođen 1913. godine, Prozor, radnik, Musliman. j R C I Ć Fehima SALIH, borac prištapskih jedinica brigade, rođen u Seonici, Konjic, zemljoradnik, Musliman. j R Č I Ć Mirka DRAGICA, borac, rođena 1926, Medanići, Gacko, učenica, Srpkinja, u NOB od 1941, član SKOJ-a, poginula kod Vrbničkih Koliba na Zelengori 10. juna 1943. godine. j R E B O ES AD, borac 3. bataljona, rođen 1921, Mostar, đak, Musliman, u

Deseta hercegovačka brigada G R U B A Č I Ć - F I L I P O V I Ć Đ o r đ a DANICA, borac 1. čete 1. bataljona, rođena 1920, Č e m e r n o , GACKO, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941. G R U B A Č I C Ilije KOŠTA, borac, rođen 1909, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. Umro 1974. godine. G R U B I Š I Ć Marka M A R I N K O , borac 4. bataljona, rođen 1924, liičepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od februara 1943, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. G U I N A Marina A N T E TONI, komandir voda, rođen 1921, Čiovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Pivi krajem maja 1943. godine. G U S I Ć Salka H A U L , borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1910, Čehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1943. godine. G U Š I Ć A. A V D O , borac 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Pivi početkom juna 1943. G U S I Ć Đ u r e L A Z A R , borac 1. bataljona, rođen 1885, Bratac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1950. godine. GUŠIĆ Mitra M A N O J L O , borac 4. bataljona, rođen 1926, Bratač, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1943. godine. GUŠIC Lazara P E R O , politički komesar prateće čete 4. bataljona, rođen 1923, Bratač, Nevesinje, đak, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata sekretar sreskog komiteta KPJ. GUSIC Mitra VASILIJA, bolničarka 2. čete 4. bataljona, rođena 1923, Bratač, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N p B od 1941. godine. GUSIĆ Lazara VOJIN, politički komesar 4. bataljona, rođen 1914, Bratač, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Zelengori 11. juna 1943. godine. G U T I Ć Nikole MILAN, borac 1. bataljona, rođen 1909, Nadinići, Gacko,

607

zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Gacka 1944. godine. G V O Z D E N Huse H U S O , borac 2. bataljona, rođen 1925, Pridvorci, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, poginuo kod Mratinja 3f. maja f943. H A Ć A M E M I N A MINA, bolničarka u 1. bataljonu, rođena 1918, Bratunac, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginula u kanjonu Hrčavke 9. juna 1943. Borbu u susretu na kapi Krvavih Brda nismo videli, jer naiđe o p e t magla. Plamsalo je nebo čitavih desetak minuta od guste vatre. Najzad je borba jenjala. Obe su strane zasele skoro na same rubove kape i niko ne popušta ni pedlja. Nemački gubici su osetni. Među našim poginulim bio je komandir čete Gojko Đurić, vodnik Nikola Mioč, borci Sučić Ž a r k o , Šantić Ivan i Vlado Mušketalo, a medu teže ranjenim našao se i prvi bombaš bataljona Miloš Jagodić. Dobro je ime pogođeno ovom brdu. Valjda su ga ranije okrvavile Osmanlije ili haračlije Šmail-age Čengića. A i da nisu, odsada bismo ga tako zvali. R a d e Harnović H A Ć A M Huse M U H A R E M , borac 5. bataljona, rođen 1919, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, k r a j e m rata komandir voda. H A D Ž I A L I Ć Ibrahima ABDULAH, borac, rođen 1923,-Konjic, đak, Musliman, u N O B od februara 1943, po povratku sa Sutjeske predao se Nemcima i od tada mu se gubi trag. H A D Ž I Ć Alije EN V E R , borac, rođen 1921, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. H A D Ž I Ć Muharema M U H A R E M , borac 1. bataljona, rođen 1924. godine, Prozor, radnik, Musliman. H A D Ž I Ć M u h a r e m a TAHIRA, borac 2. čete 1. bataljona, rođena 1924, Pro-

,

608

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske H A M O V I Ć J E L E N A LJERKA, partijski radnik u brigadi, rođena 1919, Sarajevo, studentkinja, Srpkinja, u N O B od 1941. godine, član KPJ. H A M O V I C Milana R A D E , načelnik štaba brigade i član Vrhovnog štaba NOV i POJ, rođen 1916, Stolac, oficir Jugoslovenske vojske, Srbin u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941. godine,krajem rata pomoćnik načelnika Generalštaba JA. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. H A S A N B E G O V I C - K U L E N O V I Ć Edhema MERSA, bolničarka u 3. bataljonu, rođena 1924, Mostar, učenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1940, član KPJ od januara 1943. godine, krajem rata zamenik referenta saniteta 13. hercegovačke brigade. HASIĆ Hasana ĆAMIL STRUJA, kurir štaba 5. bataljona, rođen 1927, Crnići, Stolac, đak, Jugosloven, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942. godine. HAVALA Muhe SALIH, borac 5. bataljona, rođen 1908, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Olova u leto 1943. godine. H E R O Omera JUSO, borac, rođen 1922, Here, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H E R O M e h e O S M A N , borac, rođen 1922, Here, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H I N D I Ć Bećira KADA, borac 2. bataljona, rođena 1923, Glogošnica, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci krajem maja 1943. godine. H I N D I Ć M U M I N , borac 4. bataljona, rođen 1916, Glogošnica, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo u kanjonu Sutjeske juna 1943. godine. H O D Ž I Ć Agana ARIF, borac, r o đ e n 1910, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1984. godine.

zor, domaćica, Muslimanka, u N O B od jula 1942. godine. H A D Ž I O M E R O V I Ć A . J U S U F GAPO, borac 3. bataljona, rođen 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. H A D Ž I Z U K I Ć Asasa IRFAN, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1925, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. H A D Z O V I Ć Zahira TAHIR, borac prateće čete brigade, rođen 1918, Trebinje, student prava, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata politički radnik u trebinjskom srezu. H A J D A R E V I Ć Derviša M A H M U T M A H O , politički delegat voda u 5. bataljonu, rođen 1920, Stolac, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1967. godine. H A J D U K Avde JUSO, borac, roden 1925, Ostrožac, Jablanica, đak, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo u proboju sa Zelengore sredinom juna 1943. H A J R O V I Ć M u j e FADIL, komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1920, Rečice, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. H A J R O V I Ć O m e r a SEFKO, borac 3. bataljona, rođen u Rečici, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H A K A L O A . H I L M I J A H I L M O , komandir voda u 1. četi 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. H A L A P I Ć Muje R E D Ž O , borac, rođen 1923, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo u jaruzi Usovičkog Potoka kod Tjentišta 9. juna 1943. H A L E B I Ć Sulje AHMET, borac 2. bataljona, rođen 1925, Lug, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

Deseta hercegovačka brigada H O D Ž I Ć Muharema HASAN, borac 5. bataljona, rođen 1920, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. H O D Ž I Ć Mehe J U S O , borac 5. bataljona, rođen 1921, Žabljak, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. H O D Ž I Ć Bilka M U J O , borac, rođen 1905, Grborezi, Livno, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. H O N D O Salka O M E R , borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1922, Podbrežje, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. H O Z O Mehe M U H A R E M , borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1921, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. H R N J I C A M u h a r e m a H A M I D , borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1902, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. H R N J A Z Todora DUŠAN, ekonom čete u 2. bataljonu, rođen 1906, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. H R N J A Z Luke MIRKO, borac 2. čete 2. bataljona, r o đ e n 1926, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1944, krajem rata komandir voda. H R N J A Z Todora R A D E , borac prateće čete 2. bataljona, rođen 1922, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin. H R N J A Z Todora SLAVKO, borac prateće čete 2. bataljona, rođen 1922, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od maja 1943. godine. H U S K I C Hasana FIZA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1923, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. H U S K O V I Ć M e h e ALIJA MALI, komandir voda u 2. četi 3. bataljona, rođen 1925, Mostar, đak, Jugosloven, u N O B od j a n u a r a 1942, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od oktobra 1943, krajem rata komandir čete.

609

H U S K O V I Ć Ibre Z E J N A ŠTUKA, borac 2. čete 3. bataljona, rođena 1912, Mostar, domaćica, Muslimanka, u NOB od 1941, član KPJ od 1942. godine. H U S N I Ć S. M E H O , borac 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, đak, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. H U S R E P O s m a n a O S M A N , b o r a c 3. čete 2. bataljona, rođen 1924, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara f943. godine. H U S R E P Redže SAFET, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1927, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Vučevu, u sastavu Centralne bolnice, 11. juna 1943. godine. IBRICA Ibre ALIJA TALE, borac 2. bataljona, rođen 1925, Proslap, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a od j a n u a r a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. IBRULJ Mustafe FAHIR FAJO, borac 1. bataljona, rođen 1923. godine, Derventa, radnik, Musliman. IGNJATIĆ KRSTO, politički delegat voda u 2. bataljonu, rođen 1917, Slivlje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, zamenik političkog komesara čete. IGNJATIĆ Ilije M I R K O , zamenik političkog komesara 2. čete 2. bataljona, rođen 1920, Volujac, Trebinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1942, krajem rata politički komesar 14. hercegovačke omladinske brigade. ILIĆ Petra MILOŠ, borac, rođen 1920, Kusac, Gračac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od maja 1942, član SKOJ-a od 1943, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ILIĆ N E D O , politički komesar 2. čete 2. bataljona, rođen 1921. godine, Bijeljani, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. ILIĆ Dukice V E L E M I R , borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1920, Davidovići,

610

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske nji Drežanj, Nevesinje, čobanica, Srpkinja, u N O B od 1941. godine. IVKOVIĆ Boža DANILO, borac 4. bataljona, r o đ e n 1914, D o n j i Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata politički komesar Komande mesta Nevesinje. Umro 1982. godine. I V K O V I Ć Nikole D A N I L O , e k o n o m čete u 4. bataljonu, rođen 1916, Donji Drežanj, Nevesinje, železnički radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo od savezničke avijacije kod Vrhnike 7. maja 1945. godine, intendant bataljona. IVKOVIĆ Mihajla Đ O R Đ E , ekonom 1. čete 1. bataljona, rođen 1888, Donji Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1981. IVKOVIĆ Štipana JAKOV, zamenik int e n d a n t a 5. bataljona, r o đ e n 1904, Zagoričani, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942. U m r o 1976. godine. IVKOVIĆ Maksima NOVAK, borac 1. bataljona, r o đ e n u Bijeloj Rudini, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo u Moskovu kod Bileće oktobra 1943. IVKOVIĆ-ŠARIĆ Boška SAVA, referent saniteta 4. bataljona, r o đ e n a 1921, Bjut, Montana, SAD, učiteljica, Srpkinja, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, k r a j e m rata omladinski rukovodilac 14. hercegovačke brigade. Umrla 1986. IVKOVIĆ-JELIĆIĆ Boška ŠTAKA, ref e r e n t saniteta 2. bataljona, r o đ e n a 1919, Bjut, M o n t a n a , SAD, stručna učiteljica, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata načelnik saniteta brigade. IVKOVIĆ Todora STEVAN, borac 4. bataljona, rođen 1909, Donji Drežanj, - Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, od zadobijenih rana umro u bolnici u Stocu decembra 1944. IVKOVIĆ Jovana ŠPIRO, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1898, Donji Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. U m r o 1986. godine.

Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo posle bitke na Sutjesci I N I Ć BRANKO, borac 1. bataljona, rođen 1918, Deleuše, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Modropacu kod Bileće novembra 1943. godine. INIĆ Jeremije N E D E L J K O NEDO, komandir baterije brigade, rođen 1912, Deleuše, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. ISAK Bećira DERVO, desetar u 3. četi 3. bataljona, rođen 1924, Varvara, Prozor, radnik, Jugosloven, u N O B od aprila 1942, član SKOJ-a od aprila 1943, član KPJ od o k t o b r a 1944, k r a j e m rata zamenik komandanta bataljona. I S L A M O V I Ć R a m e Đ U L A G A , borac sekretar četnog aktiva SKOJ-a, rođen 1919, Prozor, đak, Musliman, u N O B od 1941. godine, član KPJ. I V A N I Š E V I Ć Vicka VINKO, politički delegat voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1923, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od septembra 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 9. juna 1943. godine. IVANISEVIC Riste VOJO, borac 3. bataljona, rođen 1916, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. I V E Z I Ć Spasoja ALEKSIJE, politički delegat voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1914, Zovi Do, Nevesinje, ze1 mljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941. godine, k r a j e m r a t a politički komesar čete. I V E Z I Ć Đorđa VASO, desetar u 3. četi 4. bataljona, r o đ e n 1914, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od , 1941, član KPJ od 1941, kao ranjenik « u C e n t r a l n o j bolnici poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. I V K O V I Ć - G R U B A Č I Ć Jove A N Đ A , bolničarka 1. čete 4. bataljona, rođena 1923, Rast, Nevesinje, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a ' od 1941, član KPJ od 1944, krajem rata referent saniteta bataljona. IVKOVIĆ Aćima BORIKA, bolničarka 2. čete 4. bataljona, rođena 1915, Do-

Deseta hercegovačka brigada IVKOVIĆ Spasoja T O D O R , borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1913, Donji Drežanj, Nevesinje, žandar, Srbin, u NOB od 1941. godine. IVKOVIĆ Jove T O M O , borac 4. bataljona, rođen 1884, Donji Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1950. godine. I V K O V I Ć Ilije T R I P O , borac, rođen 1921, Divin, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1944, krajem rata komandir čete. U m r o 1979. godine. IVKOVIĆ Luke T R I P O , borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1904, Žalom, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. U m r o 1962. godine. IVKOVIĆ Lazara VELJKO, komandir 1. čete 4. bataljona, rođen 1915, Donji Drežanj, Nevesinje, žandar, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942, k r a j e m rata k o m a n d a n t 16. makedonske brigade. I V K O V I Ć Đ o r đ a V L A D O , zamenik ' političkog komesara 1. bataljona, rođen 1922, Donji Drežanj, Nevesinje, tehničar, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940. godine, član KPJ od 1941. godine, k r a j e m rata sekretar oblasnog komiteta SKOJ-a. IVKOVIĆ-MILJUŠ Boška Z O R A , bolničarka u 2. bataljonu, rođena 1916, Bjut, Montana, SAD, učiteljica, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata politički komesar Pozorišta narodnog oslobođenja Hercegovine. I Ž O T I Ć Štipana N E D O , borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1921, Baćina, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, član SKOJ-a. J A G O D I Ć Tome M I L O Š MALI, borac 5. bataljona, rođen 1925, Podgreda, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. JAHJAEFENDIĆ Mehe ALIJA, komandir voda u pratećoj četi 5. bataljona, rođen 1916, Zastinje, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1972.

611

J A H J A E F E N D I Ć Hamida SALIH, borac 5. bataljona, rođen 1920, Veliki Guber, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo avgusta 1943. J A K I Ć M a t e A N T E , bolničar prateće čete 5. bataljona, rođen 1921, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od jula 1942, član SKOJ-a, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i kraj rata dočekao u nemačkom zarobljeničkom logoru. JAKIĆ D a m j a n a B R A N K O , desetar u 3. četi 4. bataljona, rođen 1921, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od jula 1943. godine. JAKŠIĆ Ivana JOSIP, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1921, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. JAKŠIĆ Pere VLADO, komandir voda u 1. četi 6. bataljona, rođen 1910, Žakovo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. J A N D R I Ć - K R I V O K A P I Ć Tome DAR I N K A , bolničarka u 5. bataljonu, r o đ e n a 1910, Aranđelovo, Trebinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. J A N D R I Ć Saliha H A M I D , borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1921, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. J A N D R I Ć Ornerà SMAJO, borac 5. bataljona, rođen 1920, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. JANKOVIĆ Nikole dr SIMO, lekar brigade, rođen 1912, Kistanje, Knin, lekar, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u kanjonu Hrčavke 13. juna 1943. godine. JANJIĆ Mirka A N Đ E L K O , borac 3. čete 4. bataljona, r o đ e n 1923, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na b r d u Ledenik kod sela Lisina 20. maja 1943. JANJIĆ Todora BOŠKO, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1922, Raška Gora,

612

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske J E L E Č Abde NIBA, borac 5. bataljona, r o đ e n a 1915, Podgreda, Livno, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1942. J E L I N Č I Ć Ivana FRANE, borac, rođen 1915, Postire, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1943, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. J E L I N C I C Ivana JAKOV, borar, rođen 1924, Postire, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od j a n u a r a 1943, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. J E R K O V I Ć A. H U S E I N , borac 3. bataljona, rođen 1925, Mostar, đak, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. J E V T O V I Ć Mihajla T O D O R , desetar u 2. bataljonu, rođen 1912, Krstače, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942, krajem rata komandir čete. J O Š I L O Danila Ž I V K O , politički komesar 5. bataljona, rođen 1920, Sarajevo, student agronomije, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ od novembra 1940, krajem rata zamenik rukovodioca O Z N - e za vojne jedinice Bosne i Hercegovine. J O V I Ć Joze MATE, komandir voda, rođen 1907, Ravča, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, umro u Centralnoj bolnici na Šćepan Polju sredinom maja 1943. J O Z I C Ivana T O M O , borac 5. bataljona, rođen 1900, Grgurići, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od j u n a 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. J U R Č E V I Ć Josipa JAKOV, komandir čete u 4. bataljonu, rođen 1922, Studenci, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. J U R Č E V I Ć Jakova P E T A R , borac 4. bataljona, rođen 1924, Studenci, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od aprila 1943, zarobljen od Nemaca jula 1943, odveden u logor Jasenovac i tamo ubijen januara 1945.

Mostar, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. JANJIĆ Vase R A D E , komandir 3. čete 3. bataljona, rođen 1917. godine, Donji Budanj, Foča, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. J A N J U Š E V I Ć Rada DANILO, borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1915, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. JAŠAREVIĆ Muje ZULFO, borac 3. bataljona, rođen 1912, Cvrče, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. JAŠIĆ Petra ANDRIJA, borac u intendanturi brigade, rođen 1912, Novo Selo, Brač, konobar, Hrvat, u N O B od februara 1942, član KPJ od 1942. J A Z V O Marka BRANKO, borac 5. bataljona, rođen 1916, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo u Livnu 6. decembra 1943. godine. J E F T E N I Ć Stanka MILUTIN, borac u intendanturi brigade, rođen 1889, Babin Dol, Šipovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. J E L A Č I Ć MILUTIN, komandir 2. čete 6. bataljona, rođen u Bračićima, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo u drugoj polovini 1943. godine. [JELAVIC Jola MARKO, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1921, Ravča, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a. J E L Č I Ć Šćepana P E R O , zamenik političkog komesara 2. čete 5. bataljona, rođen 1915, Počitelj, Čapljina, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od 1939. godine, krajem rata šef OZN-e u 29. hercegovačkoj diviziji. J E L E Č M e h m e d a D Ž E V A D , borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1924, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od decembra 1943. godine, krajem rata komandir art. baterije. J E L E Č Abde EJKO, borac 5. bataljona, rođen 1908, Podgreda, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo avgusta 1943. godine.

Deseta hercegovačka brigada J U R I Č I Ć Filipa A N T E , borac 4. bataljona, rođen 1911, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. J U R I L I Ive MARKO, politički delegat voda u 2. četi 3. bataljona, rođen 1912, Zavojane, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. J U R I N Ante DINKO, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1919, Ložišće, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, posle proboja sa Sutjeske zarobljen u Istočnoj Bosni 26. juna 1943, pobegao iz zarobljeništva i marta 1945. pridružio se francuskoj armiji. J U S U F B E G O V I Ć Avde ALIJA, borac, rođen 1925, Ostrožac, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo zapadno od Plužina 20. maja 1943. godine. J U S U F B E G O V I Ć Mustafe SALIH, borac 3. bataljona, rođen 1906, Kopčići, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. J U S U P O V I Ć Mehe TAHIR, komandir voda u 3. četi 3. bataljona, rođen 1919, Cehari, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od maja 1943, krajem rata komandir art. baterije. K A D E N I Ć Avde T E O F I K CINKARA, zamenik političkog komesara 1. čete 2. bataljona, rođen 1914, Banja Luka, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1933, član KPJ od 1938, k r a j e m rata oficir O Z N - e za oblast Bosanske Krajine. KADIJE VIĆ Đure VELJKO, borac prateće čete 4. bataljona, r o đ e n 1923, D o n j a Glavina, Imotski, radnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo kod Siska u proleće 1945. godine. KAJTAZ Ahmed a M E H M E D , borac 3. bataljona, r o đ e n 1902. godine, Mostar, službenik, Musliman. KALEM Riste RISTO, zamenik komandira 2. čete 3. bataljona, rođen 1921, Borci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ, poginuo 1944. godine, politički komesar čete.

613

,

KALEM Jovana SLAVKO, borac, rođen 1923, Lakat, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KANIŽA Muhe N U R K O , borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. KAPIĆ Mehmeda H A B I D , desetar u 5. bataljonu, rođen 1912, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od aprila 1943, k r a j e m rata komandir čete u 14. hercegovačkoj brigadi. Umro 1976. godine. KAI> ITA RIC- L ATILIĆ Mirka DUBRAVKA, politički delegat voda u pratećoj četi 4. bataljona, rođena 19£3, Zagreb, učenica, Hrvatica, u N O B od 1941, član SKOJ-a od o k t o b r a 1940, član KPJ od jula 1943. godine. K A P O R Milana Č E D O M I R Č E D O , politički komesar brigade, rođen 1914, Trebinje, grafički radnik, Hrvat, španski borac, u N O B od 1941, član KPJ od 1936, krajem rata sekretar Oblasnog N O O za Hercegovinu. KAPOR Miloša V L A D O , borac 1. bataljona, rođen 1920, Mirilovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine, krajem rata politički komesar čete. K A R A B E G Derviša ARIF, desetar u 3. četi 3. bataljona, rođen 1919, Livno, radnik, Jugosloven, u N O B od avgusta 1942. godine, član KPJ, krajem rata politički komesar čete. K A R A B E G O V I Ć - G A G I Ć Spähe IZETA IZA, borac 3. čete 5. bataljona, rođena 1924, Livno, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1941. Umrla 1985. K A R A D E G L I J E R I S T O , borac - sekretar četnog aktiva SKOJ-a, rođen u Tasovčićima, Čapljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo u Skobutima kod Bileće u drugoj polovini 1943. godine. K A R A D Z U Z Bećira IBRO, borac, rođen 1922, Klek, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943.

614

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske đen 1913, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1942. godine, krajem rata politički komesar čete. KAŠIKOVIĆ Đ u r e MILICA, borac 2. bataljona, rođena 1897, Milavići, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941. godine, poginula u Milavićima avgusta 1943. gpdine (uhvatili je četnici i ubili u vlastitoj kući). KAŠIKOVIĆ T R I F K O , borac 2. bataljona, r o đ e n 1886. godine, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo u Milavićima, avgusta 1943. godine (uhvatili ga četnici i ubili u vlastitoj kući). KATALINIĆ Dragomira BRANKO, zamenik intendanta 5. bataljona, rođen 1917, Livno, đak, Hrvat, u N O B od 1941. godine, član KPJ. KATA VIĆ Mate IVAN, desetar u 1. četi 3. bataljona, r o đ e n 1920, Zavojane, Vrgorac, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od jula 1942, član KPJ od aprila 1943. godine. KATIĆ L a z a r a B R A N K O , pomoćnik intendanta 4. bataljona, rođen 1913, Žalom, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1937, kraj e m rata zamenik komandanta inženjerijskog bataljona. U m r o 1981. KATIC Luke D U Š A N , borac 2. bataljona, rođen 1928, Žalom, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od m a r t a 1943, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od maja 1944. godine, krajem rata politički delegat voda. KATIĆ Pera LALE, borac u intendanturi brigade, rođen 1875, Žalom, Nevesinje, službenik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1948. godine. K A T I Ć - K O K O T O V I Ć Lala STANA, borac u intendanturi brigade, rođena 1883, Biograd, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941. Umrla 1969. K E B O H a s a n a M U N I B , puškomitraljezac u 3. bataljonu, rođen 1924, Višići, Čapljina, trgovac, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1943.

KA RAM AS AN OVI Ć-S E R DA RI ; V I Ć Muradifa M U N I R À , bolničarka u 3. bataljonu, rođena 1914, Foča, profesor, Muslimanka, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata član Sreskog komiteta KPJ Cazin. K A R A H O D Ž I Ć - M O M Č I L O V I Ć Muhameda ALIJA, bolničarka u pratećoj četi 5. bataljona, rođena 1925, Prozor, domaćica, Muslimanka. K A R A N - B U H A Nikole SAVICA, bolničarka 2. čete 5. bataljona, rođena 1927, Rašćani, Duvno, domaćica, Srpkinja, u N O B od avgusta 1942, član KPJ od 1943. godine. K A R I Ć Smaje O M E R , borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1927, Baćina, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. K A R I N Ivana IVAN, komandir voda u 4. bataljonu, r o đ e n 1912, Grubine, Imotski, službenik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, poginuo u zaseoku Pijevci, Miljevina, 15. juna 1943. KASALO Ibre F E H I M , borac, rođen u Ostrošcu, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KASELJ Srećka M A T O , borac 5. bataljona, rođen 1918, Sturba, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943, komandir voda. KAŠIKOVIĆ Trifka BORKA, borac 2. bataljona, rođena 1921, Milavići, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, " član KPJ od septembra 1943, poginu- la 16. maja 1944, referent saniteta bataljona u l i . hercegovačkoj brigadi. KAŠIKOVIĆ-ČOMIĆ D A R I N K A DARA, borac 1. čete 6. bataljona, rođena u Milavićima, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. KAŠIKOVIĆ Pere ILIJA, borac 2. čete 2. bataljona, r o đ e n 1911, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine, krajem rata komandir čete. K A Š I K O V I Ć Trifka J E V T O , politički delegat voda u 3. četi 2. bataljona, ro-

I i

Deseta hercegovačka brigada KELAVA Ive A N T E Z O R O , komandir čete u 5. bataljonu, rođen 1916, Dobro, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1942, poginuo u selu Dolovi kod Bileće 16. novembra 1943, komandant bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KEŠELJ Petra DUŠAN, zamenik komandira 1. čete 4. bataljona, rođen 1913, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ, krajem rata komandant bataljona. Umro 1985. K E V S E R A Sulejmana TIKVINA, borac 3. bataljona, rođen 1923. godine, Mostar, radnik, Musliman. K L A R I Ć M a t e NIKOLA, borac 4. bataljona, rođen 1922, Veliko Brdo, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K L E P I Ć Mitra BRANISLAV, borac, rođen 1923, Sarajevo, radnik, Srbin, član KPJ, poginuo u rejonu Javorka, Nikšić, 25. maja 1943. godine. KLEPO Alije Z A H I R , borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1929, Čehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1943. godine. KLJAKIĆ Đ o k e B O G D A N , borac u intendanturi 4. bataljona, rođen 1900, Udrežnje, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1959. K U A K I Ć - R A T K O V I Ć Jove SLAVKA, bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1924, Udrežnje, Nevesinje, učenica, Jugoslovenka, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od decembra 1943. K L J A K I Ć Blagoja V E S E L I N VESO, borac 4. bataljona, rođen 1923, Udrežnje, Nevesinje, đak, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od aprila 1943, krajem rata član Oblasnog N O O za Hercegovinu. K L J U Č O A d e m a H A M D O , borac u bojnoj komori brigade, roden 1900, Veliki Kablići, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. K L J U Č O - Č O L I Ć Salka H A T I D Ž A K I J U Č U Š A , borac u intendanturi brigade, rođena 1903, Dragnjić, Glamoč,

615

d o m a ć i c a , Muslimanka, u N O B od

,

1942. U ratu učestvovala sa četiri sina i j e d n o m kćerkom: Adem, Tarahim, Alija, Mujaga i Ramiza. KLJUCO Saliha MUJAGA MALI, borac u intendanturi brigade, r o đ e n 1932, Veliki Kablići, Livno, đak, Musliman, u N O B od avgusta 1942. K N E Ž E V I Ć JOVO RAJO, borac, rođen u Nebriževcu, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1980. K N E Ž E V I Ć Ilije MILAN, zamenik političkog komesara 1. čete 1. bataljona, rođen 1921. godine, K a m e n Most, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. KOJIĆ Milana LJUBO, politički delegat voda u 1. bataljonu, rođen 1917, Gračanica, Gacko, radnik, Srbin. KOJIĆ Milana MIKA, bolničarka u 1. bataljonu, rođena u Gračanici, Gacko, domaćica, Srpkinja, poginula u drugoj polovini 1943. godine. KOJOVIĆ BRANKO, borac 4. bataljona, rođen 1910, Berkovići, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. K O K O T O V I Ć Šćepana LJUBO, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1913, Kačanj, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo 12. aprila 1945, komandir čete u 13. hercegovačkoj brigadi. K O K O T O V I Ć Šćepana M I H A J L O , borac 4. bataljona, rođen 1922, Kačanj, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, član SKOJ-a od oktobra 1943, poginuo februara 1944. KOLOVRAT Petra IVA, bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1925, Gornji Proložac, Imotski, radnica, Hrvatica, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginula na Tisovom Brdu u kanjonu Hrčavke 9. juna 1943. godine. K O L U D R O V I Ć Petra R U D O L F , borac, rođen 1923, Stomorska, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. KOMAR Milosava SAVO, borac 1. bataljona, rođen 1924, Baljci, Bileća, ze-

616

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske no, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942,j>oginula na Sutjesci juna 1943. KOVAČ Đ o r đ a Č E T K O , politički komesar čete, rođen 1914, Obalj, Kalinovik, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni član KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore 13. juna 1943. godine. KOVAČ Pere G O J K O Z E C , puškomitraljezac 2. čete 6. bataljona, rođen 1920, Zagora, Trebinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od avgusta 1942, krajem rata komandir čete u 14. hercegovačkoj brigadi. K O V A Č - V U K O V I Ć Sime J O V A N K A CRNA, bolničarka 1. čete 2. bataljona, rođena 1925, Rogače, Nevesinje, učenica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od maja 1944, k r a j e m rata referent saniteta bataljona u 12. hercegovačkoj brigadi. Umrla 1983. godine. KOVAČ Mate J U R E , komandir voda u 5. bataljonu, r o đ e n 1919, Zabrišće, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943. godine. KOVAČ-OBRADOVIĆ Gligora LUCIJA, bolničarka, rođena 1915, Zovi Do, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941', član KPJ od juna 1944, krajem rata referent saniteta bataljona. K O V A Č E V I Ć Milovana A L E K S A N D A R ALEKSA, kurir štaba brigade, rođen 1928, Rudo Polje, Gacko, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a. K O V A Č E V I Ć Novice B L A G O J E , komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1919, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942, krajem rata politički komesar bolnice 29. hercegovačke divizije. K O V A Č E V I Ć Sime B O R I Š A ŠĆEPAN, rukovodilac politodela brigade, rođen 1908, Duvno, profesor, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1930, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela Rataj 13. juna 1943. Većnik Prvog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. K O V A Č E V I Ć Trifka B O Ž O , borac 1. bataljona, rođen 1912, Zaslap, Nikšić,

mljoradnik, Srbin, u N O B ud 1941, član SKOJ-a, poginuo kod sela Baljci^ Bileća 1944. godine. K O M N E N I Ć Petra NIKOLA, komandir čete u 2. bataljonu, rođen 1910, Miruše, Bileća, žandar, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od juna 1942, krajem rata oficir OZN-e. K O M N E N O V I Ć Trifka D A N I L O , kom a n d a n t 5. bataljona, r o đ e n 1915, Poplat, Stolac, vazduhoplovni podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od avgusta 1942, krajem rata komandant Bosansko-hercegovačke divizije KNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KONTA Pere A N T O , borac 5. bataljona, rođen 1921, Držanlije, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo jula 1943. godine. K O R D I Ć Ivana K U Z M A , borac 3. čete 4. bataljona, rođen 1913, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K O R D I Ć Grge STJEPAN, borac, rođen 1920, Pitve, Hvar, ribar, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. K O Š U T I Ć Ante BRANKO, borac 1. bataljona, rođen 1921, Gacko, đak, Srbin, u N O B od 1941, zarobljen na Sutjesci juna 1943. i odveden u nemački logor Aušvic, gde je stradao. K O Š U T I Ć Ante DEJAN, borac 1. batai ljona, rođen 1920, Gacko, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Zelengori kod Balinovca 11. juna 1943. godine. K O Š U T I Ć Ante MLADEN, borac 1. bay taljona, rođen 1923, Gacko, đak, Sr, bin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, zarobljen na Sutjesci juna 1943. godine i o d v e d e n u nemački logor Aušvic, gde je ubijen. KOVAČ Mirka ANTO, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1924, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. KOVAČ Pere CELA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1925, Zabrišće, Liv-

Deseta hercegovačka brigada zemljoradnik, Crnogorac, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore kod Rataja 13. juna 1943. K O V A C E V I Ć Riste B R A N K O BRANA, omladinski rukovodilac 1. bataljona, rođen 1922, Koleško, Nevesinje, dak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, krajem rata sekretar Oblasnog komiteta SKOJ-a za Hercegovinu. U m r o 1969. godine. K O V A Č E V I Ć Ćetka Đ O R Đ E CIGO, borac u intendanturi 4. bataljona, rođen 1904, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. KOVAČEVIĆ Huse IBRO, borac 4. bataljona, rođen 1925, Kranjčići, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, poginuo na Lisikama kod Ravnog 20. maja 1943. godine. KOVAČEVIĆ Jure JERKO, borac, rođen 1922, Ko tišina, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. KOVAČEVIĆ Buja L A Z A R , komandir bojne komore 1. bataljona, rođen 1893, Srđevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. KOVAČEVIĆ Nikole LJUBO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1924, Srđevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od maja 1944. godine. KOVAČEVIĆ Radovana MILIMIR, zamenik k o m a n d i r a čete u 1. bataljonu, rođen 1918, Srđevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, kao ranjenik u Centralnoj bolnici poginuo na Šćepan Polju sredinom maja 1943. godine. KOVAČEVIĆ Novice MIRKO, borac 4. bataljona, rođen 1911, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, član KPJ od 1941. Umro 1979.^odine u Mostaru. K O V A C E V I Ć O m e r a M U J O , borac, rođen 1920, Kranjčići, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943.

617

KOVAČEVIĆ Špire NIKOLA, borac 5. bataljona, rođen 1923, Uništa, Bosansko Grahovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. KOVAČEVIĆ Jovana PAVLE, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1908, Cetinje, zemljoradnik, Crnogorac. Umro 1985. KOVACEVIĆ Jovana PEKO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1911, Srđevići, Gacko, rudar, Srbin, u N O B od aprila 1943, član KPJ od oktobra 1944. KOVAČEVIĆ Ivana PETAR, borac, rođ e n 1924, Kotišina, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, umro od tifusa u Crnoj Gori juna 1943. godine. K O V A C E V I Ć Pavia R A D E , borac 2. bataljona, rođen 1926, Koleško, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od maja 1945. godine. KOVAČEVIĆ Koste REMO, borac 1. bataljona, rođen 1900, Srđevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. KOVACEVIĆ Luke SAVO, borac 4. bataljona, rođen 1895, Koleško, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1959. godine. KOVAČEVIĆ Lazara SLAVKO, borac 1. bataljona, rođen u Srđevićima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945, komandir čete. KOVAČEVIĆ SLOBODAN, borac 1. bataljona, rođen u R u d o m Polju, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. KOVAČEVIĆ Nikole SVETO, zamenik političkog komesara 2. čete 1. bataljona, rođen 1921, Srđevići, Gacko, đak učiteljske škole, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1941. godine, krajem rata politički komesar 10. hercegovačke brigade. KOVAČEVIĆ Osmana ŠABAN, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1915, Rodići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. KOVAČEVIĆ Todora TRIPO, borac u intendanturi brigade, rođen 1892, Vr-

618

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske K R Č U M Joka SAVO, borac 3. čete 1. bataljona, r o đ e n 1924, Grab, Trebinje, trgovački pomoćnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od marta 1945, krajem rata politički komesar čete. K R E S O H a s a n a A L I J A A L A , kurir štaba 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od 1943. godine, k r a j e m rata obaveštajni oficir bataljona. Prolazeći pored kolone teških ranjenika, koje je nosila grupa italijanskih zarobljenika, kurir Mostarskog bataljona Alija Kreso je sasvim slučajno otkrio da se na šest nosila, umjesto ranjenika, nalazi zeleno granje vješto pokriveno ćebadima. Pošto je situacija bila sve teža, talijanski zarobljenici - fašisti, kojima smo poštedjeli živote, videći slabu kontrolu u toku prethodne noći, mučki su udavili šest naših težih ranjenika i umjesto njih stavili granje. Kada je Štab bataljona sproveo kratku istragu, fašisti su jednostavo dali odgovor da su ranjenici bili „morto", ali su se uzvrpoljili kad je trebalo da kažu zašto nose kamufilirana nosila. Počeli su da okrivljuju j e d a n drugog, da bi najzad priznali svoj teški zločin. Omer Mrgan i Ljubo Semiz K R E Z O Joze A N T O KOMO, politički komesar čete u 5. bataljonu, r o đ e n 1911, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, član KPJ. K R I S T I Ć Štipana IVAN, borac 3. bataljona, rođen 1912, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo kod Imotskog 1944. godine, politički komesar čete. KRIŠTO Ive J O Z O , borac, rođen 1907, Dobro, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo u izvornom rejonu Pive krajem maja 1943.

anjska, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine K O V A Č E V I Ć Pavia VASO, zamenik komandanta 1. bataljona, (ranjenik u Centralnoj bolnici), rođen 1917, Koleško, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, zarobljen avgusta 1943, a razmenjen maja 1944, krajem rata načelnik bezbednosti 11. hercegovačke brigade. KOVAČEVIĆ Petra VOJA, rukovodilac politodela brigade, rođen 1912, Grahovo, Nikšić, student tehnike, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ od 1934, k r a j e m rata politički komesar Glavnog štaba Srbije. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. KOVAČEVIĆ Alije HALIMA, borac, rođena 1925, Ostrožac, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u N O B od decembra 1942, poginula na Sutjesci juna 1943. KOVAČIĆ Alije RIFAI; borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1923, Ostrožac, Jablanica, radnik, Jugosloven, u N O B od januara 1942, član SKOJ-a od januara 1943, član KPJ od oktobra 1943, krajem rata pomoćnik obaveštajnog oficira 17. krajiške brigade. K O Z O M A R A B O R K O , borac 2. bataljona, r o đ e n 1915, Sarajevo, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. KRAJINA PETAR, borac 3. bataljona, rođen u Mostaru, radnik u železničkoj radionici, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. KRALJEVIĆ Dreka MILOŠ, kurir štaba brigade, rođen 1910, Velimlje, Nikšić, zemljoradnik, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1943. K R A L J E V I Ć Save M I R K O , borac 1. bataljona, rođen 1923, Plačevica, Mostar, zemljoradnik, Srbin. KRAVIĆ Krste DANILO, borac 1. bataljona, rođen 1923, Avtovac, Gacko, zemljoradnik, Srbin. CRAVIĆ-DEMIĆ Save JANJA, bolničarka 1. čete 4. bataljona, rođena 1924, Trtine, Mostar, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942.

Deseta hercegovačka brigada KRIŠTO Mate IVO, ekonom čete u 5. bataljonu, r o đ e n 1900, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1982. godine. KRIŠTO Mate MARIJAN, borac 3. čete 5. bataljona, r o đ e n 1929, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1944. godine. K R I Š T O Nike M A R I J A N , komandir čete u 5. bataljonu, rođen 1917, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1942, član KPJ od 1942, poginuo u zaseoku Pribisilići, Miljevina, 14. juna 1943. godine. K R P O O s m a n a M E H O , politički komesar čete u 3. bataljonu, rođen 1916, Rečica, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. K R U L J Dušana MAKSIM, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1924, Rankovci, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, krajem rata komandir voda. U m r o 1984. godine. K R U N I Ć M I L A N , intendant 6. bataljona, rođen u Baljcima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1945. godine. K R Ž A N I Ć Joze VLADO, puškomitraljezac u 1. bataljonu, rođen 1921, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. godine. K U D R A A h m e t a ŠERIF, borac 3. bataljona, rođen 1920. godine, Čapljina, radnik, Musliman. KUJAČIĆ Gojka M I L O R A D , zamenik političkog komesara čete u 1. bataljonu, rođen 1922, Klobuk, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 20. februara 1993. KUJUNDŽIĆ-ADŽIĆ Đorđa DANK A , borac prateće čete 3. bataljona, rođena 1925, Čelebići, Konjic, domaćica, Srpkinja, u N O B od Ì 9 4 1 , član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1944. Umrla 1984. godine, K U J U N D Ž I Ć Đorđa MAKSIM, komandir čete u 3. bataljonu, rođen 1923,

619

Čelebići, Konjic, zemljoradnik, Srbm, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u selu Zaborani kod Nevesinja novembra 1944. godine, komandant omladinskog bataljona 29. hercegovačke divizije. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. K U J U N D Ž I Ć Ante MARIJAN BARABAN, zamenik političkog komesara čete u 4. bataljonu, rođen 1914, Ivanbegovina, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od 1937, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine, kao ranjenik u Centralnoj bolnici. KUKIĆ O m e r a AHMET, borac 3. čete 3. bataljona, r o đ e n 1920, Sovići, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. K U K I Ć Stevana RADOVAN, zamenik komandira 3. čete 1. bataljona, rođen 1910, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od avgusta 1942, krajem rata k o m a n d a n t bataljona u 14. makedonskoj brigadi. K U L A G I Ć Muharema MULKA, borac 2. bataljona, rođena 1925, Prozor, domaćica, Muslimanka, u N O B od sept e m b r a 1942, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od 1944. godine, krajem rata referent saniteta bataljona u 9. krajiškoj brigadi. K U L J A N I N Đure PAVLE, kurir štaba 3. bataljona, rođen 1909, Dobro Selo, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. K U N D A Č I N A Mitra DAKO, komandir 2. čete 2. bataljona, rođen 1911, Fatnica, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. K U N D A Č I N A Gaše MILOŠAV, komandir voda u 2. četi 2. bataljona, rođen 1924, Narat, Bileća, đak učiteljske škole, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od marta 1943, k r a j e m rata komandant bataljona u 14. hercegovačkoj brigadi. K U N I L I Ć SAVO, b o r a c 4. bataljona, rođen u Popovu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin.

620

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske ođ novembra 1941, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Višegrada. L E M O Age DERVIŠ, borac, rođen 1923, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. L E M O M u j e A H M E T , borac, rođen 1925, Počitelj, Čapljina, zemljo; adnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Pivi krajem maja 1943. L E T U K A Salka SABIT, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1926, Bijela, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od m a r t a 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LEVI A. LEON, borac 3. bataljona, rođen 1922, Sarajevo, radnik, Jevrejin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LIPOTAK Osmana Z U H D I J A , puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona, rođen 1923, Crkvice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od septembra 1943. godine, krajem rata komandir čete. L O J O V I Ć Mila MIRKO, komandir voda u 1. bataljonu, rođen 1906, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Trusini kod Nevesinja 1944, komandir čete. L O J O V I Ć Đ o r đ a MITAR, borac 1. bataljona, rođen 1923, Lipnik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. LONČAR Jove Đ O R Đ O , borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1914, Klikovići, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. LONČAR Mate LJUBO, borac 4. bataljona, roden 1912, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od 1943, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. L O N Č A R M a r k a Z V O N I M I R , borac 4. bataljona, rođen 1911, Imotski, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo kod Plužina 27. maja 1943. godine. LOŠIĆ Saliha ASIM, borac 5. bataljona, rođen 1911, Maglaj, radnik, Musliman.

K U R B E G O VIĆ-TULIĆ Hamde /.UMICA, borac 3. čete 3. bataljona, rođena 1927, Ostrožac, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u NOB od februara 1943' K U R D U L I J A Luke M I R K O , borac 1. bataljona, rođen 1926, Korita, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od decembra 1942, član KPJ od juna 1944, poginuo novembra 1944, komandir voda. KURTOVIĆ Jure SMILJAN, borac 2. čete 5. bataljona, rođen 1924, Orebić, Korčula, đak, Hrvat, u N O B od aprila 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od januara 1944. godine, krajem rata politički komesar čete. K U Z M A N Ante ŽIVKO, komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1919, Imotski, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo u kanjonu Pive, kod Pivskog manastira, krajem maja 1943. LAB AI,O Lazara MILAN, borac u intendanturi 4. bataljona, rođen 1900, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. Umro 1971. godine. L A G A N I N - K N E Ž E V I Ć M a r k a RAJKA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1924, Guber, Livno, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. LATIFIĆ Osmana ALIJA, politički komesar art. baterije brigade, rođen 1913, Livno, student ekonomije, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od juna 1942. LATIFIĆ Muharema IBRAHIM, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1917, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. LATIFIĆ A d e m a M U H A M E D , borac, rođen 1925, Livno, đak, Musliman, u NOB od septembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. LATIFIĆ Muhke SALIH, borac 5. bataljona, rođen 1926, Livno, đak, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a. L A Z A R E V I Ć Riste VLATKO, politički komesar 2. čete 3. bataljona, rođen 1917, Bijela, Konjic, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ

Deseta hercegovačku brigada LOVČIĆ Lovre ANTE, puškomitraljezac u 5. bataljonu, roden 1922, Vis, zemljoradnik, Hrvat. L O V R E N Pere BRANKO, desetar u 5. bataljonu, roden 1921, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941. L O Z A N Č I C Ivana JAKOV, borac, rođen 1927, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. L O Z A N Č I Ć Joze J O Z O , komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1900, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. L O Z A N Č I Ć Joze NIKOLA, borac 5. bataljona, rođen 1909, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od marta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. L O Z O RADA, bolničarka 2. čete 3. bataljona, rođena u Poljicama, Imotski, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od 1942. godine, član SKOJ-a. L U B U R A GOJKO, borac 2. bataljona, rođen u Kasindolu, Ilidža, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. L U B U R A MILOŠ, borac 2. bataljona, rođen u Kasindolu, Ilidža, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine. L U B U R A ŽIVKO, borac 2. bataljona, rođen u Kasindolu, Ilidža, zemljoradnik, Srbin, poginuo posle bitke na Sutjesci u leto 1943. godine, godine. L U Č I Ć Nikole BERISLAV, borac, rođen 1922, Podgora, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. LUČIĆ Jove MILAN, borac, rođen 1915, Hatelji, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942, poginuo kod Gacka 1944. godine., komandir čete. LUČIĆ MILOVAN, borac 1. bataljona, rođen u Kruševici, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. L U G I Ć Hamida A B D U L A H NEKEM, politički delegat voda u 3. bataljonu, rođen 1923, Konjic, đak, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1943. godine.

621

L U G I Ć Hamida NAIL, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1921, Konjic, dak, Musliman, u NOB od 1942, član KPJ od 1942, poginuo na Pivi kod b r d a Soko 9. juna 1943. godine. LULIĆ Muje BEĆIR, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1924, Sovići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od maja 1942, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od 1944. godine, krajem rata komandir voda. L U T V I C A Omera H A M E D , borac, roden u Budimlijama, Glamoč, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine, po proboju sa Sutjeske pao u ruke ustašama, koji su ga odveli u Livno i ubili. I J U B I B R A T I Ć Vase ILIJA, kurir štaba brigade, rođen 1921, Ljubovo, Trebinje, trgovac, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na planini Maglić početkom juna 1943. godine. LIUBIBRATIĆ Laze NIKOLA, komandant 2. bataljona, r o đ e n 1912, Ljubovo, Trebinje, poštanski službenik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata komandant 5. divizije KNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. U m r o 1977. godine. L J U B O J A Nikole M I R J A N A M I R A , bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1928, Livno, učenica, Srpkinja, u N O B od 1942, član SKOJ-a od j a n u a r a 1943, poginula u proboju sa Zelengore kod Rataja 13. juna 1943. godine. U U B U N Č I C - Š A N J T A Alije RABIJA, politički komesar 2. čete 2. bataljona, rođena 1916, Dragnjić, Glamoč, tehničar, Muslimanka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1935, član KPJ od 1942. L J U B U N Č I Ć Alije RAIB, borac 1. čete 2. bataljona, rođen u Dragnjiću, Glamoč, đak, Musliman, član SKOJ-a, poginuo istočno od Avtovca 25. maja 1943. M A Đ A R VLADO, borac 1. bataljona, rođen u Trebinju, radnik, Srbin, poginuo krajem 1943. godine. M A H A L E K Franca VIDO, borac prateće čete brigade, rođen 1922, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra

645

Viktor Kučan - Borci. Sutjeske KPJ, umro od tifusa na Vučevu juna 1943. godine. M A N D A K O V I Ć F r a n j e MILOVAN, borac, rođen 1922, Vis, student, Hrvat, u N O B od maja 1942, u m r o u Centralnoj bolnici na Pivskoj planini početkom juna 1943. godine. M A N D I Ć Boška B O R I S A , desetar u pratećoj četi 1. bataljona, rođen 1920, Novi Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a, član KPJ od januara 1944. godine, krajem rata komandant bataljona. M A N D I Ć Iljiša B R A N K O , borac, rođen 1924, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od avgusta 1943, član KPJ od februara 1944, krajem rata načelnik odseka u štabu brigade KNOJ-a. M A N D I Ć Bogdana JANKO, borac u intendanturi brigade, r o đ e n 1892, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1949. godine. M A N D I Ć Riste MAKSIM, politički radnik u brigadi, r o đ e n u Novim Dulićima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941. Umro 1983. godine. M A N D I Ć Riste M I L A N , borac 1. bataljona, rođen 1910, Nadinići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Gatu kod Gacka juna 1944. godine, komandir čete. M A N D I Ć Todora MILAN, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1922, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od 1941, član SKOJ-a od aprila 1942, član KPJ od decembra 1943. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Gacko. M A N D I Ć Mirka MILIVOJE, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1926, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Ć Obrena MILUTIN, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1907, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine. M A N D I Ć Janka MILJAN, borac omladinske čete brigade, rođen 1928, Du-

1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M A J D A R E V I Ć Alije RAŠID, borac 6. bataljona, rođen 1923, Vrsine, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. MAKSIMOVIĆ-ČENDIR Maksima NEV E N K A , bolničarka 1. čete 2. bataljona, r o đ e n a 1924, Ćosić, Travnik, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942, zarobljena u bici na Sutjesci i do kraja rata nalazila se u logoru u Nemačkoj. 26. maj. - Iz 1. čete nas izvještavaju da su u jučerašnjoj borbi nestali Ragib Ljubunčić i M u h a r e m Vukdalić. K o m a n d a čete ih uputila da uhvate vezu sa Trećim bataljonom, ali se više nisu vratili. Sigurno su u onoj magli naleteli na Nijemce i stradali. Na zadn j e m partijskom sastanku, prije dva dana, jedinica je donijela odluku da se Ragib primi u Partiju. Nije se stiglo da mu se to saopšti. Slobodan Šakota VI AL A N O V I Ć Ornerà A D E N , borac, rođen 1927, Heljdovi, Prozor, zemljo' radnik, Musliman, u NOB od februara i 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. V1ALANOVIĆ A h m e t a I B R O , borac, rođen 1927, Heljdovi, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. s l A L E N K A - M I T R O V I Ć Petra KOSA, borac 2. čete 4. bataljona, rođena 1922, Ričice, Imotski, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata politički komesar čete. 4 A L E Š E V I Ć Riste Đ O R Đ E D O K A , politički delegat voda u 3. čete 4. bataljona, rođen 1922, Šehovina, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata politički komesar čete. U m r o 1986. godine. MALJKOVIĆ Bože MIJO, ekonom čete, rođen 1913, Čiovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član

Deseta hercegovačka brigada liči, Gacko, šegrt. Srbin, u N O B od aprila 1943, član SKOJ-a od 1944. M A N D I Ć Novice MITAR, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1895, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1970. godine. M A N D I Ć Mije MOMČILO, borac 1. bataljona, rođen 1921, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. M A N D I Ć Maksima NIKOLA, desetar u 1. bataljonu, rođen 1900, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. U m r o 1977. M A N D I Ć Jovana PETAR MIJO, desetar u 2. četi 1. bataljona, rođen 1920, Dulići, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a, od novembra 1941, član KPJ od novembra 1943, krajem rata komandant bataljona. M A N D I Ć Manojla PETAR, borac 2. čete 1. bataljona, r o đ e n 1896, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1976. godine. M A N D I Ć Obrena PETAR, borac 2. čete 1. bataljona, r o đ e n 1908, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. U m r o septembra 1945. godine. M A N D I Ć Mihajlo SAVO ŠALE, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1907, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1944. godine, krajem rata komandir milicije u Gacku. M A N D I Ć Nikole STOJA, borac 1. čete 1. bataljona, rođena 1895, Nadinići, Gacko, domaćica, Srpkinja. M A N D I Ć Maksima T O M O , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1890, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Ć Bela TTUFKO, b o r a c u intendanturi brigade, rođen 1898, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A N D I Ć Lazara VELJKO, borac 1. čete 1. bataljona, r o đ e n 1919, Dulići, Gacko, pitomac podoficirske škole, Srbin, u N O B od 1942, član KPJ od 1944, krajem rata komandir čete u 11. hercegovačkoj brigadi.

623

M A N Đ E R A L O Ilije A N T O , borac 5. bataljona, rođen 1924, Vidoši, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1962. godine. M A N D Ž U K A Osmana FIKRET, kurir štaba brigade, r o đ e n 1918, Kupres, ugostitelj, Jugosloven, u NOB od aprila 1942, član KPJ od jula 1942. godine, k r a j e m rata k o m a n d a n t bataljona u 17. krajiškoj brigadi. M A N O J L O V I Ć Šćepana ILIJA, borac prištapskih jedinica brigade, r o đ e n 1898, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. M A R A S O V I C Petra O L G A O K R U GLA, član politodela brigade, rođena 1914, Kričke, Drniš, pravnik, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ od 1938. godine, član Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. M A R E L J A Frane A N T E PANTELIJA, borac prateće čete 5. bataljona, rođen 1914, Dobro, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od 1944, krajem rata komandir minobacačke čete. MARELJA Frane MIRKO, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1923, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a. M A R I Ć Save Đ O R Đ O , borac 2. bataljona, rođen 1912, Gomiljeni, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. M A R I Ć Osmana IBRO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1919, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. M A R I Ć Mihe KOSTO, borac 6. bataljona, r o đ e n 1913, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. M A R I Ć Mihe P E R O , puškomitraljezac 2. čete 6. bataljona, rođen 1919, Predolje, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1942, član KPJ od 1942. Umro 1982. M A R I Ć Save RISTO, komandir voda u 2. čete 3. bataljona, rođen 1921, Bratač, Nevesinje, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir čete za vezu 29. divizije. MARIJAN Stjepana IVO, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1919, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941,

624

Viktor Kučan - Borci Sutjeske bataljona Enver Ćemalović. Nije bilo vremena za sahranu, već smo ga ostavili pokrivena ćebetom na nosilima... U stvari Marić nije bio mrtav. Došao je k svesti, kada su ga pronašli čobani i odneli na katune. Tu su ga lečili i hranili mlekom dok nije oporavljen. Bio sam ne malo iznenađen kada sam se susreo s njim na jednoj priredbi Konjičkog partizanskog odreda oktobra 1944. godine u Kalinoviku, jer sam živio u uverenju da je on među mrtvima. Vlatko Lazarević M A R K O V I Ć Obrena Đ O R Đ E , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1913, Nadinići, GACKO, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. M A R K O V I Ć Sime RADOVAN, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1905. godine, Bonci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. M A R K O V I Ć O b r e n a SPASOJE, politički delegat voda u 1. bataljonu, rođen 1924, Nadinići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na G a t u kod Gacka juna 1944, politički komesar čete. M A R K U L I N J. P E R O , borac 3. bataljona, r o đ e n 1922, Mostar, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. MARTINAC MIRO, borac 4. bataljona, rođen u Vrgorcu, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo kod Bileće u drugoj polovini 1943. godine. M A R T I N I Ć Mate T O N Č I PRIJEVIĆ, komandir voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1923, Pučišće, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, član KPJ od marta 1943, krajem rata komandant bataljona. M A R T I N O V I Ć Ante D I N K O , borac, rođen 1922, Makarska, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943.

član SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M A R K O T I Ć MATE, borac 3. bataljona, rođen 1920, Grab, Ljubuški, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata zamenik političkog komesara 11. hercegovačke brigade. M A R K O V Pere NIKOLA, borac, rođen 1902, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. 12. j u n a . - Teško je ranjen Risto Marić. - D r u ž e komesare, časti ti komunističke, jesam li smrtno r a n j e n ? tiho i sa odmaranjem jedva izusti ove riječi. Z a g r n u o sam mu bijeli pulover, opleten grubo od sirove vune, a zatim košulju. Prikrio sam čuđenje kako je uopšte živ. Tri m e t k a su mu prošla kroz grudni koš, sa prsa na leđa. Ulazne rane su male, a iz njih teku tri tanka mlaza krvi, a izlazne na leđima su prave razvaline. Leđa su mu sva u krvi. Rekao sam da nije ništa opasno. Trebalo je nositi Ristu Marića i sustići četu. Četa mora najhitnije stići na Dragoš-sedlo. Kiša nije prestajala. Noge su nam pod težinom nosila tonule u blato i lišće. Zureći okliznusmo se i odosmo u jedan potok. Voda se počne prelijevati preko nosila. Risto samo j a u k n u pa opet ućuta. U licu je bio žut. Na usta mu navire krv, pa se slijeva niz vrat. Bataljon smo sustigli na Skakavcima pod Dragoš-sedlom. Ranjenika smo spustili više jedne bukve i otišli u štab bataljona radi referisanja. Večeras do 20 sati mora se početi prelaziti Sutjeska, a u toku noći probiti njemački obruč. Otišli smo u naše čete da im saopštimo zadatke. Neki drugovi su konstatovali da je umro Risto Marić. Na brzinu se okupio bataljon i održao kratku komemoraciju pod Dragoš-sedlom. Sa umrlim drugom oprostio se komesar

Deseta hercegovačka brigada MARUŠ1Ć Frane DUŠAN, desetar u 2. četi 4. bataljona, rođen 1916, Brist, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od m a r t a 1944, krajem rata politički komesar bolnice 2. dalmatinske brigade. M A R U Š I Ć D u š a n a N I K O L A , puškomitraljezac 3. čete 2. bataljona, rođen 1924, Bosanska Rača, Bijeljina, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od maja 1944. MASLEŠA JEVTO, desetar u 1. četi 6. bataljona, rođen u Tuljama, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo kod Mostara 1944. MASLO Ibre O M E R , borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1928, Donja Jablanica, Jablanica, đak, Musliman, u N O B od marta 1943. godine, član SKOJ-a od maja 1943, krajem rata komandir omladinske čete brigade. M A S L O Alije SMAJO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1924, D o n j a Jablanica, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. MASLO Avde ŠEFIK, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941. godine, krajem rata komandir voda. MASTILOVIĆ Bože BOŠKO, borac 1. bataljona, rođen 1887, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo u Izgorima 1944. godine. M A S U LOVI C Živka BORISA, zamenik i n t e n d a n t a 1. bataljona, rođen 1914, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 9. juna 1943. M A S T I L O V I Ć R a d a DESA, borac 3. bataljona, rođena 1921, Mostar, učenica, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ, poginula na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. MAST1LOVIĆ-LACO Steve JELENA, borac 1. bataljona, rođena 1921, Sarajevo, domaćica, Srpkinja.

625

MAS FILO VIĆ Trifka LAZAR, borac 1. bataljona, rođen u Izgorima, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M A S T I L O V I Ć Trifka M A R K O , borac f. bataljona, rođen 1908, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin. Umro 1949. MASTILOVIĆ Staniše M I L O R A D , borac 1. bataljona, r o đ e n u Izgorima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, zarobljen od četnika j a n u a r a 1944, odveden u Nevesinje i ubijen. MASTILOVIĆ Sime PEKO, borac u intendanturi brigade, rođen 1896, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. MAŠETIĆ Muje IBRO, puškomitraljezac u 4. bataìjonu, rođen 1917, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, poginuo na brdu Bogdan, južno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. M A T E R I Ć Jovana J O R D A N K A , borac 1. čete 5. bataljona, rođena 1925, Duvno, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. MATIĆ Jandre F R A N O , borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1922, Vidoši, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. MATIJAŠ Josipa SONJA, borac, rođena 1923, Zadar, učenica, Hrvatica, u N O B od 1941. godine, predratni član SKOJ-a, član KPJ, krajem rata politički komesar bataljona. MATIJAŠEVIĆ Ivana ANTE, kurir štaba brigade, rođen 1919, Bast, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od januara 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MATIJAŠEVIĆ Ante MATE ANTONI Ć, borac 3. čete 4. bataljona, rođen 1919, Bast, Makarska, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od jula 1944. MATKOVIĆ Pavia ANTE, politički komesar čete u 4. bataljonu, rođen 1914, Grubine, Imotski, radnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od 1939, poginuo kod zaseoka Pijevci, Miljevina, 14. juna 1943. godine. MATTKOVIĆ-PIPEK Andrije M A R I J A SUNĆICA, bolničarka u sanitetu bri-

626

Viktor Kučan - Borci Sutjeske M E D A N Ilije JOVAN, borac 6. bataljona, rođen 1927, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin. M E D A N Jovana SAVO, pomoćnik intendanta brigade, rođen 1903, Mostar, radnik, Srbin, učesnik španskog građanskog rata, u N O B od 1941, predratni član KPJ. Većnik Drugog zasedanja AVNOJ-a. U m r o 1970. M E H A N O V I Ć Salka MUSTAFA, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. M E H M E D B A Š I Ć S U L O , komandir omladinske čete brigade, rođen u Mostaru, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine. M E M I Ć Save D A N I C A , borac 2. čete 2. bataljona, rođena 1919, Tasovčići, Čapljina, domaćica, Srpkinja. M E M I Ć M e h e S U L E J M A N , borac 2. bataljona, rođen 1915, Seferovići, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, Maglić 2. juna 1943. godine. M E R K A D I Ć Alfreda R U D O L F R U D I , borac 3. bataljona, rođen 1916, Prozor, pravnik, Jevrej, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. M È S I H O V I Ć Saliha H A L I D , ekonom čete u 3. bataljonu, rođen 1905, Ljubuški, radnik, Musliman. M E Š U K I Ć M e h e M U H A R E M , borac, rođen 1922, Ostrožac, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943, posle proboja sa Sutjeske zarobljen i odveden u logor u Nemačkoj, gde g a j e zatekao kraj rata. Umro 1951. M I Ć A N O V I Ć - M I L O Š E V I Ć Gligora SMILIA, bolničarka 2. čete 2. bataljona, rođena 1924, Brestice, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od decembra 1942, krajem rata referent saniteta brigade KNOJ-a. M I Ć E V I Ć Danila SAVO, borac 3. bataljona, rođen 1921, Borci, Konjic, radnik, Srbin, poginuo na Javorovom Vrhu, istočno od Avtovca, 25. maja 1943. M I Ć E V I Ć Jove STEVAN, komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1923, Bor-

gade, rođena 1924, Vrbanj, Hvar, domaćica, Hrvatica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od maja 1942, član KPJ od maja 1944. godine, krajem rata referent saniteta bataljona. M A J K O VIĆ Matije MIHOVIL, borac, rođen 1915, Vrbanj, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. Dali su mi vranca da se prebacim do brigade u koju treba da se javim. Popov je to konj. Popa partizana, proletera. Krst je na popu i petokraka sa srpom i čekićem, jer on je u proleterskoj diviziji. Vjerski je referent u štabu Prve proleterske divizije (Blažo Marković). U diviziji u kojoj svaki vojnik vjeruje u nešto drugo, a ne u boga. Ni on ne vjeruje u ono što je učio i čitao. Ali - to je kvalifikovani sveštenik sa završenom bogoslovijom. U bisagama su epitrahilj, jevanđelje i drugi rekviziti. Krštavao je taj po Bosni i opijela čitao. U mnogim selima su bolje primali njega nego komandante i komesare. Kadio je i pjevao i za partizane agitovao. Pozajmio mi je konja... Uzmi ga, važno je da se u brigadi pojaviš na konju, odmah će reći da si „činjenica"! - ubedivao me pop. Vukašin Mićunović MATRAK R. MIRKO, borac 3. bataljona, rođen 1914, Gnojnice, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MATULIĆ Pavia NIKOLA, borac 4. bataljona, rođen 1922, Dol, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. M E D A N Đ o k e G O J K O , mitraljezac prateće čete 6. bataljona, rođen 1919, Gornji Poplat, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od marta 1942, član KPJ od oktobra 1943. godine, krajem rata politički komesar bataljona.

Deseta hercegovačka brigada ci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. Umro 1982. M I Ć U N O V I Ć Jovana VUKAŠIN VULE, član politodela brigade, rođen 1919, Velestovo, Cetinje, student, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, krajem rata politički komesar 29. hercegovačke divizije. M I H A L J E V I Ć Pere MILAN, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1921, Zagoričani, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942. godine. M I H A L J E V I Ć Ante PETAR, borac 3. bataljona, rođen 1920, Tučepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M I H I Ć Milana CVETKO, borac 1. bataljona, rođen 1900, Čemerno, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I H I Ć Mirka D A N I C A , borac 5. bataljona, rođena 1909, Poplat, Stolac, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941. M I H I Ć Luke LAZO, borac, rođen 1915, Potkom, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. M I H I Ć Vase MIRKO, zamenik komandira čete u 5. bataljonu, rođen 1909, Poplat, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1939, poginuo u selu Žalom kod Nevesinja u leto 1943. godine. M I H I Ć Jove R I S T O RINDA, ekonom čete u 6. bataljonu, rođen 1899, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin. M I H I Ć Lazara R I S T O , kurir štaba 6. bataljona, rođen 1915, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine, krajem rata komandir voda. M I H I Ć Svetka SLAVKO, borac 1. bataljona, rođen 1922, Čemerno, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. M I H I Ć Lazara SPASOJE, borac 6. bataljona, rođen 1921, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo na planini Hrgud kod Stoca u leto 1943. godine.

627

M I H I Ć Svetka T I H O M I R , borac, rođen 1930, Čemerno, Gacko, đak, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. MI JAČI KA Ivana V L A D O , komandir voda u pratećoj ceti brigade, r o đ e n 1922, Tučepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, član KPJ od j u n a 1943. godine, k r a j e m rata komandir čete. M I J A N O V I Ć Spasoja J O V O , politički delegat voda u 2. četi 2. bataljona, rođen 1915, Podglivlje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1943, krajem rata zamenik političkog komesara čete. MIJANOVIĆ Jove V U K A N BATO, borac 1. bataljona, rođen 1918, Stolac, student, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1941. MILAX Hase JUSO, borac 5. bataljona, rođen 1922, Komorani, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. MILAK Spähe R A H M O , borac 5. bataljona, r o đ e n 1922, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. MILAK Saliha SMAJO, borac 5. bataljona, r o đ e n 1921, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1970. godine. M I L A N J u r e M I R K O , b o r a c 4, bataljona, rođen 1914, Gradac, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. M I L A N O V I Ć Hasana I B R O , borac 2. bataljona, r o đ e n 1912, Boljkovac, G o r n j i Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. M I L A N O V I Ć Stanka L J U B I C A BOSANKA, bolničarka 3. čete 2. bataljona, rođena 1923, Bela Buća, Travnik, domaćica, Srpkinja, u N O B od decembra 1942, član KPJ od septembra 1944. godine, k r a j e m rata pomoćnik referenta saniteta art. brigade '16. vojvođanske divizije. MILAS Mate J U R E , borac 2. bataljona, rođen 1925, Proslap, Prozor, radnik,

628

Viktor Kučan - Borci Sutjeske aprila 1943, poginuo u četničkim redovima septembra 1944. godine, MILIĆEVIĆ Radovana MILOVAN, borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1925, Zvijerina, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od januara 1943, krajem rata komandir čete. M I L I Ć E V I Ć Nikole NOVICA, politički delegat voda u 2. bataljonu, rođen 1911, Bijela Rudina, Bileća, žandar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, kraj e m rata komandir čete. M I L I Ć E V I Ć Spasoja PEKO, borac 3. bataljona, rođen 1898, Zvijerina, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kod Bileće januara 1944. godine. M I L I Ć E V I Ć Riste RADOVAN, borac 5. bataljona, rođen 1903, Zvijerina, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942, poginuo novembra 1943. godine. M I L I Ć E V I Ć SAVO, borac 2. bataljona, rođen 1926. godine, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin. M I L I D R A G O V I Ć Jovana DUŠAN, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1923, Vranjska, Bileća, đak, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Fojnica. M I L I D R A G O V I Ć Pante D O K O , borac 2. bataljona, rođen 1923, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin. M I L I D R A G O V I Ć Jove GAŠO, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1888, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1970. godine. M I L I D R A G O V I Ć Pante GASO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1920, Oblo Brdo, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u - N O B od 1941, član KPJ od avgusta 1943, poginuo aprila 1944. godine, politički delegat voda. M I L I D R A G O V I Ć Pante MARKO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1912, Oblo Brdo, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943. godine.

Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. M I L A T I Ć S t j e p a n a MATE, puškomitraljezac 1. čete 4. bataljona, rođen 1921, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Brljevu kod Mratinja početkom juna 1943. godine. M I L E T A Marina Z V O N K O , politički delegat voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1925, Pitve, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. godine. M I L E T I Ć Riste J O V O , borac 1. čete 6. bataljona, r o đ e n 1900, Vlaka, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1985. godine. M I L E T I Ć J. PA VA, b o r a c - sekretar četnog aktiva SKOJ-a u 3. bataljonu, rođena 1922, Mostar, radnica, Hrvatica, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, kao teški ranjenik umrla na nosilima u k a n j o n u Pive kod Čokove Luke juna 1943. godine. M I L I Ć E V I Ć Đura BLAGOJE, borac 5. bataljona, rođen 1908, Zvijerina, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, iako teško ranjen probio se sa Sutjeske do sela Davidovići, Bileća i t a m o je u m r o krajem juna 1943. godine. M I L I Ć E V I Ć R. DANILO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1921, Hrgud, Stolac, đak učiteljske škole, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. MILIĆEVIĆ Jovana DUŠAN, komandir voda u 3. četi 5. bataljona, rođen 1913, Granica, Bileća, lugar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1942, krajem rata komandir brigadne bolnice. M I L I Ć E V I Ć Mirka MILAN, zamenik političkog komesara čete u 2. bataljonu, rodom od Bileće, radnik, Srbin, u N O È od 1941, član KPJ. M I L I Ć E V I Ć Luke MILOVAN, borac 5. bataljona, rođen 1914, Zvijerina, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od

Deseta hercegovačka brigada M I L I D R A G O V I Ć Pante M I L O R A D MIŠO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1914, Oblo Brdo, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943. Noćni marš od Rudina ostao mi je duboko u sjećanju. Umorni i gladni, često smo zastajkivali i gubili vezu. Sve je morila žeđ, a nigdje potoka ni izvora da je ugasimo. Noć je bila tamna, te smo se u koloni sporo kretali spotičući se na uskoj stazi o žile i kamenje. Pred zoru, čelo kolone izbilo je kod Donjeg Kruševa. Oko porušenog visećeg mosta, čije su daske i iskidana žičana užad visila nad kanjonom Pive, leže mrtvi borci, konji, volovi. Bio je to vrlo tužan prizor. Skrenusmo uskom stazom uzvodno ka mjestu na k o m e je trebalo da p r e đ e m o Pivu. Tamo je Ivan Milutinović sa grupom boraca pravio brvno za prelaz. Posječene su dvije velike bukve koje su izrasle neposredno uz desnu obalu rijeke. O n e su bile duže nego što je širina Pive. Preko debelih stabala stavili smo daske skinute sa neke stare kuće, a zatim je počeo prelaz. Nedaleko od mosta, gore u strani, na nosilima je ležalo oko 100 teških ranjenika i bolesnika. Pri prolazu pored njih, neko me sa nosila zovnu slabim, iznemoglim glasom. Priđoh i poznadoh hrabru partizanku D e s e t e hercegovačke brigade, Pavu Miletić. Bila je teško ranjena u glavu. Pri rastanku poletješe joj suze niz blijedo mršavo lice. Nije mogla ništa reći sem: „Pozdravi mi drugove". Obren Ivković MILIDRAGOVIĆ Gaše MILOŠ SELJO, puškomitraljezac 2. čete 4. bataljona, rođen 1922, Oblo Brdo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo maja 1944, omladinski rukovodilac bataljona.

629

M I L I D R A G O V I Ć n i k o l a , borac 2. b a t a l j o n a , r o đ e n 1914, V r a n j s k a , Bileća, z e m l j o r a d n i k , Srbin, u N O B od 1941. g o d i n e , član k p j .

M I L I D R A G O V I Ć PETAR VIOLINA, zamenik k o m a n d a n t a 2. bataljona, rođen 1910, Vranjska, Bileća, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. M I L I D R A G O V I Ć Riste RADE, puškomitraljezac u 6. bataljonu, rođen 1919, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. M I L I D R A G O V I Ć Pante T O D O R , borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1908, Oblo Brdo, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro maja 1945. M I L I N I Ć J e f t e L J U B I C A , bolničarka 2. čete 4. bataljona, rođena 1923, Zovi Do, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a od 1944. godine. M I L I V O J E V I Ć Nikole T O M O , desetar u 2. četi 6. bataljona, rođen 1912, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata komandir čete. M I L I V O J E V I Ć J e f t e V O J O , borac 2. bataljona, rođen 1922, Kubaš, Stolac, zemljoradnik, Srbin. M I L I V O J E V I Ć Nikole OBREN, zamenik komandira prateće čete 2. bataljona, rođen 1914, Kunja Glavica, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. M I L O J E V I Ć Petra R A D E , komandir voda u 3. četi 2. bataljona, rođen 1913, Mileći, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata komandir čete. M I L O L O Ž A Joze B O Ž O , borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1920, Sturba, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od juna 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata komandir voda. M I L O L O Ž A Joze K R U N O , borac 5. bataljona, rođen 1923, Donja Međa, Livno, zemljoradnik, Hrvat, zarobljen

630

Viktor Kučan - Borci Sutjeske Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od aprila 1943. godine. M I L O S E V I C Bože M A R K O , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1914, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I L O Š E V I Ć MIŠO, desetar u 3. četi 1. bataljona, rođen u Gračanici, Gacko, zemljoradnik, Srbin. M I L O Š E V I Ć O b r e n a N I K O L A , ekonom čete u 2. bataljonu, rođen 1892, Rioci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ, krajem rata intendant bataljona. M I L O Š E V I Ć Bože NOVI CA, borac 1. bataljona, rođen 1899, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. MILOŠEVIĆ Gligora RAJKO, komandir voda u 2. četi 2. bataljona, rođen 1910, Brestice, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1941, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945. godine, politički komesar bataljona. M I L O Š E V I Ć Maksima R A J K O , politički komesar 2. čete 2. bataljona, rođen 1912, Meka Gruda, Bileća, učitelj, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1941, poginuo 14. oktobra 1943. M I L O Š E V I Ć Nikole R I S T O , borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1916, Gacko, učitelj, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941. godine. M I L O Š E V I Ć Boška SIMO, borac 4. bataljona, rođen 1914, Gornji Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo kod Mratinja 5. juna 1943. godine. M I L O Š E V I Ć Petra V U K A Š I N , kurir štaba 4. bataljona, rođen 1927, Meka Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a od 1943, poginuo septembra 1944. M I L O Š E V I Ć Nikole Z O R A , bolničarka u brigadnoj bolnici, rođena 1923, Gacko, učenica, Jugoslovenka, u NOB od aprila 1943, član SKOJ-a od aprila 1943, krajem rata politički komesar omladinskog radnog bataljona. M I L O V I Ć Šćepana STEVO, desetar u pratećoj četi 2. bataljona, rođen 1922,

kod Miljevine 14. juna 1943. i odveden u nemački logor Aušvic, gde je stradao M I L O L O Ž A Joze M A R K O , b o r a c 5 . bataljona, rođen 1919, Sturba, Livno, automehaničar, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od 1942, poginuo na Krvavim brdima, na planini Maglie, 2. juna 1943.godine. M I L O S E V I C Tome BOŽO, borac 1. bataljona, rođen 1906. godine, Brestice, Bileca, zemljoradnik, Srbin. 29. maj. - Pirni Do. Bataljon je na odmoru. Borci koriste predah - pare odeću, peru se i briju, krpe, popravljaju i prave nove opanke. Ponegdje šala i smijeh. Samo da nije ovih njemačkih aviona. Nekoliko puta su nas nadlijetali. U dva-tri navrata osmatrači alarmiraju, svi se sklanjaju, a avioni prolete negdje daleko od sela. Dosadilo Obrenu Milojeviću, zamjeniku komandira Prateće čete, trčkaranje i sklanjanje ,,u prazno", pa sjeo na nekakav tronožac ispred kuće i popravlja gumenjake. Osmatrači viču, drugi se sklanjaju, a on sjedi. Dovikuju mu: - Skloni se Obrene! Brecnu se Obren: - Neću. Kujišu odozgo k'o hodža u ićindiju. A nisam ja klanj'o i kad sam vjerov'o u boga. Slobodan Šakota MILOŠEVIĆ-VUJOVIĆ Todora BRANKA, politički delegat voda u 3. četi 1. bataljona, rođena 1923, R u d o Polje, Gacko, učenica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od januara 1945. godine. VIILOŠEVIĆ Maksima BRANKO, borac 2. bataljona, r o đ e n 1915, M e k a Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u 1 NOB od 1941, član KPJ od aprila 1942, poginuo septembra 1943. godine. MILOSEVIC Miloša ILIJA, borac 4. ba! taljona, rođen 1925, Gornji Drežanj,

Deseta hercegovačka brigada Zagrada, Gacko, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od februara 1942, član KPJ od novembra 1943. godine, krajem rata zamenik političkog komesara bataljona u 8. crnogorskoj brigadi. MILJAK Trivka SRETEN, borac, rođen 1921, Mostar, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. M I I J A N O V I Ć Trifka I J U B O , komandir čete, rođen 1912, Vrpolje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u Bijelom Polju kod Mostara 7. juna 1945. kao komandant brigade KNOJ-a, u borbi sa ostacima kvislinških bandi. Odlikovan O r d e n o m narodnog heroja. M I O Č Dane BOSO, borac 5. bataljona, rođen 1922, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1980. M I O Č Joze NIKOLA NINA, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1916, Suica, Duvno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od jula 1942, poginuo na Krvavim Brdima, na planini Maglić, 2. juna 1943. M I O D R A G O V I Č Jovana N E D E L I K A NEDA, bolničarka u sanitetu brigade, rođena 1925, Mokro Polje, Knin, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginula na Sutjesci kod Tjentišta 9. juna 1943. M I O S I Č Jakova BOSILJKA, bolničarka 3. čete 4. bataljona, rođena 1921, Brist, Ploče, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942, član SKOJ-a od juna 1942, poginula na Sutjesci kod Tjentišta, u sastavu Centralne bolnice, 13. juna 1943. godine. M I O Š I Ć Jakova M I L I V O J E , politički delegat voda u 3. bataljonu, rođen 1923, Brist, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a. M I R K O Jure M I L A N , borac 4. bataljona, rođen 1914, Gradac, Ploče, ribar, Hrvat, u N O B od 1942. godine. M I R K O V I Ć Gligora G A V R I L O , borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1909, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB

631

od 1941, poginuo u Hercegovini avgusta 1943. godine.
M I R K O V I Ć J a k o v a M I L A N , borac, rođ e n 1914, D u b r o v n i k , r a d n i k , u N O B od 1942. g o d i n e .

Hrvat,

MIRKOVIĆ Luke R A D O M I R RAKO, komandir 3. čete 1. bataljona, rođen 1914, Baljci, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, od januara 1944. komandant bataljona. MIRKOVIĆ Sime RADOVAN, ekonom štaba brigade, rođen 1905, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. M I R K O V I Ć Joša V L A D O , zamenik političkog komesara čete u 1. batajjonu, rođen 1918, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1984. godine. MISKIN Riste VASO C R N I , zamenik političkog komesara brigade, rođen 1916, Orašje, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, krajem rata sekretar oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. Većnik Drugog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Umro jula 1945. godine. MIŠIĆ Ivana L J U D E V I T R U D O , komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1922, Vidoši, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od jula 1941, član KPJ od 1944. godine, k r a j e m rata zamenik političkog komesara čete u 17. krajiškoj brigadi. MIŠIĆ Mije ŠIMUN, borac, rođen 1902, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 9. juna 1943. M O J K O V I Ć MILE, borac 5. bataljona, rođen 1915, Prozor, radnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M O R I Ć Hasana AHMET, borac 4. bataljona, rođen 1923, Glogošnica, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M 0 R O V I Ć Josipa A N T E DUJE, borac prateće čete 4. bataljona, rođen 1925, Split, radnik, Hrvat," u NOB od 1941,

632

Viktor Kučan -

Borci. Sutjeske M U L I Ć Ibrahima DERVIŠ, borac 3. bataljona, rođen 1920, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1976. M U L I Ć Hume MUSTAFA, borac 5. bataljona, rođen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na sektoru planine Maglić 7. juna 1943. M U L I Ć Ibrahima ŠEFIK, bor, c, rođen 1924, Livno, đak, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci 9. juna 1943. godine. M U M I N A G I Ć M u h a m e d a ADIL, borac u intendanturi brigade, r o đ e n 1910, Ljubuški, radnik. Musliman. M U M I N A G I Ć Atifa D Z E M A L , omladinski rukovodilac 1. bataljona, rođen 1920, Ljubuški, student medicine, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od avgusta 1941. godine, krajem rata politički komesar brigade KNOJ-a. M U M I N O V I Ć Hase AHMET, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1921, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od oktobra 1940, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Prozor. M U M I N O V I Ć Salka R A M I Z , puškomitraljezac 3. čete 3. bataljona, rođen 1914, Struge, Čapljina, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, član KPJ od 1943. godine. M U M I N O V I Ć Omera TEFIKA, borac 1. čete 1. bataljona, rođena 1927, Prozor, domaćica, Muslimanka, u N O B od marta 1943. Umrla 1984. godine. M U R S E L H a s a n a R E D Ž O , borac 2 . čete 2. bataljona, rođen 1914, Sovići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine, zarobljen i kraj rata dočekao u zarobljeničkom logoru u Nemačkoj. M U Š E V I Ć Vehatbega H A J R I J A , borac, rođena 1927, Pljevlja, domaćica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. M U S I Ć Vehbe FUAD, borac 5. bataljona, rođen 1924, Žabljak, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. Umro 1951. M U Š I Ć Agana PAŠO, borac 5. bataljona, rođen 1917, Žabljak, Livno, ze-

član SKOJ-a od 1941. godine, zarobljen i kraj rata dočekao u nemačkom zarobljeničkom logoru. M O Š I Ć ANTE, borac 4. bataljona, rođen u Selcu, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Poginuo na granici sa Grčkom 1950. godine. M R G A N Huse O M E R , komandir 1. čete 3. bataljona, rođen 1920, Čapljina, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, od avgusta 1943. godine k o m a n d a n t bataljona u 13. hercegovačkoj brigadi. M R K O V I Ć Miće ILIJA, borac u brigadnoj intendanturi, roden 1897, Humčani, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1952. godine. M R K O V I Ć Miće JOKSIM, borac u brigadnoj intendanturi, rođen 1899, Humčani, Nevesinje, lugar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata član Oblasnog odbora za Hercegovinu. U m r o 1953. godine. M R K O V I Ć Dušana MARKO, omladinski rukovodilac 4. bataljona, roden 1924, Humčani, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. M R K O V I Ć Tripe MIJO, politički dele' gat voda u 3. četi 2. bataljona, roden 1912, Humčani, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942. godine, krajem rata oficir OZN-e u Nevesinju. M R S A O s m a n a H U S O , borac, rođen 1926, Veliki Kablići, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Zelenjgori 10. juna 1943. M U H A M E D H O D Z I Ć Omera O M E R , borac, roden 1912, Bihać, radnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. M U H A R A S M A J I Ć M E H O , borac 5 . bataljona, rođen 1910, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. MUJALO Bećira O M E R , borac prateće čete brigade, roden 1926, Lokva, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, član SKOJ-a od 1943. godine.

Deseta hercegovačka brigada mljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo kod Livna januara 1944 M U Š I Ć V L A H O , borac 3. bataljona, rođen 1914, Lumbarda, Korčula, radnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. MUŠKETALO VLADO, borac 5. bataljona, rođen u Hercegovini, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1949. godine. MUTAP Jusufa SALKO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1926, Ostrožac, Jablanica, đak, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. M U Z U R Dušana S V E T O Z A R SAFL1, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1931, Trebinje, đak, Srbin,' u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1944, k r a j e m rata kurir štaba 14. hercegovačke brigade. N A E R L O V I Ć Jakova G O J K O , borac prateće čete 5. bataljona, rođen 1908, Glamoč, radnik, Srbin, u N O B od jula 1942. godine. NASTIC VUKOTA, borac 1. bataljona, rođen u Bogdašićima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Bileće novembra 1943. godine. N E N A D I Ć Maksima DANILO, komandir voda u 2. četi 1. bataljona, rođen 1920, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. N E N A D I Ć Damjana VIDAK, borac 1. bataljona, rođen 1920, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, poginuo na Krvavim Brdima, na planini Maglić, 2. juna 1943. godine. N E N A D I Ć Riste VLADO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1922, Dulići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, krajem rata oficir OZN-e. NINĆIĆ Save MAKSIM MUJO, borac u intendanturi brigade, rođen 1898, Odžak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata član Oblasnog odbora za Hercegovinu. U m r o 1965. godine. N I Ž E T I Ć A N T E , borac 3. bataljona, rođen u Selcima, Brač, zemljoradnik, Hrvat, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine.

633

N I Ž E T I Ć Roka D R A G I , omladinski rukovodilac 1. bataljona, roden 1922, Selca, Brač, ribar, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. N I Ž E T I Ć Ivana PETAR, desetar u pratećoj četi 4. bataljona, rođen 1922, Selca, Brač, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, član KPJ. NOVAK Franje F R A N E F R A N C , zamenik političkog komesara 5. bataljona, rođen 1915, Sarajevo, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1937, član KPJ od 1940. godine, k r a j e m rata sekretar Gradskog komiteta KPJ Mostar. NOVAK-DOLUŠIĆ Lovre LUCA, bolničarka 3. čete 5. bataljona, r o đ e n a 1920, Trogir, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942. godine. N O V Č I Ć Krste MILAN, borac 2. čete 2. bataljona, r o đ e n 1921, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata obaveštajni oficir bataljona u 12. hercegovačkoj brigadi. N O V Č I Ć Jovana MILOVAN, borac 3. , « čete 2. bataljona, rođen 1923, Vranj<•' ska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od februara 1942, član KPJ od 1944, krajem ; • rata komandir voda. -NOVČIĆ Jovana R A D E , borac 1. čete £ 2. bataljona, rođen 1926, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a od septembra 1943, krajem rata komandir voda. N O V Č I Ć Gaše S I E VAN STEVO, desetar u 3. četi 2. bataljona, rođen 1913, Vranjska, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata zamenik komandanta bataljona u KNOJ-u. N O V Č I Ć Gaše T R I P O , komandir voda u 3. četi 2. bataljona, rođen 1911, Divin, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata komandir čete u KNOJ-u. NOVOKMET Mate VINKO, borac 5. bataljona, rođen 1928, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942.

657 Viktor Kučan - Borci Sutjeske godine, umro od tifusa posle proboja iz obruča na Sutjesci. •4UMIĆ Hilmije FADIL, komandir voda u 2. četi 3. bataljona, rođen 1924, Kotor Varoš, đak, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od marta 1943. godine, krajem rata politički komesar bataljona u 13. hercegovačkoj brigadi. J U R K I Ć Omera M E H O , borac, rođen 1922, Ravnica, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. JBAI ) Omera SEFIK, politički komesar 3. čete 3. bataljona, rođen 1923, Blagaj, Mostar, đak učiteljske škole, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. ) B R A D O V I Ć Tome SAVO, zamenik komandira 2. čete 6. bataljona, rođen 1914, Sedlari, Trebinje, žandar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u selu Gat kod Gacka 1944. IDOVIĆ Nikole J O V O , borac 4. bataljona, rođen 1925, Krivodol, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od februara 1943, član SKOJ-a, poginuo ' na Pivi početkom juna 1943. godine. ) D O V I Ć Marka MILAN, zamenik kom a n d i r a čete u 3. bataljonu, r o đ e n 1915, Crnogorci, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od avgusta 1942, član KPJ, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. 'DOVIĆ Jakova R U Ž A , borac 4. bataljona, rođena 1925, Krivodol, Imotski, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942, član SKOJ-a od i 942, poginula na Zelengori juna 1943. godine. K I I J E V I Ć Sime B O G D A N , borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1909, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin. K I I J E VIĆ Lala ĆETKO, borac u 1. bataljonu, rođen 1872, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1962. godine. iKILJEVIĆ Save D U Š A N , borac 1. bataljona, rođen 1918, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Tjentišta 9. juna 1943. godine. OKILJEVIĆ-BJELICA Jefte MARA, bolničarka 1. čete 1. bataljona, rođena 1925. Platice, Gacko, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942. godine. O K I L J E V I Ć J e f t e MILETA, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1921, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo u selu Pavlić kod Gacka početkom juna 1944, zamenik političkog komesara čete u l i . hercegovačkoj brigadi. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. OKILJEVIĆ Ćetka MILOSAV, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1926, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, član KPJ od septembra 1944. godine, k r a j e m rata politički delegat voda. OKILJEVIĆ Jefte MILJENKO, komandant 1. bataljona, rođen 1914, Platice, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, k r a j e m rata komandant 12. hercegovačke brigade. O K I L J E V I Ć Jakše R A D E , borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1927, Jasenik, Gacko, đak, Srbin, u N O B od marta 1943, član KPJ od 1944, krajem rata omladinski rukovodilac bataljona u KNOJ-u. O K I L J E V I Ć Ćetka R A D O S L A V RAKO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1914. godine, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin. O K I L J E V I Ć Stanka VASILJ, borac 1. bataljona, rođen 1914, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo kod Bileća 1944. godine. OKILJEVIĆ Marka VASO, borac 4. bataljona, rođen 1912, Platice, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Bileća 1944, komandant bataljona. O K U K A Marka VELJKO, desetar u 1. četi 6. bataljona, rođen 1914, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N Ó B od 1941, član KPJ od 1943, k r a j e m

Deseta hercegovačka brigada rata zamenik komandanta bataljona u 13. hercegovačkoj brigadi. O K U K A Gavrila V U K A Š I N VUKO, borac 6. bataljona, rođen 1924, Predolje, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci krajem maja 1943, kao ranjenik u Centralnoj bolnici. OM AZI C Mate STIPE, borac 5. bataljona, rođen 1920, Vidoši, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo kod Bileća novembra 1943. OMBAŠIĆ Ibre ŠERIF BOMBA, desetar u 3. bataljonu, rođen 1921, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. O M E R A G I Ć Derve ABID, borac 5. bataljona, rođen 1926, Pothum, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1983. godine. O M E R A G I Ć Jusufa EJUB, borac 3. bataljona, rođen 1902. godine, Trebinje, radnik, Musliman. O M E R B E G O V 1 Ć Selima R A H I M A C R N A , borac prateće čete 5. bataljona, rođena 1925, Lapsunj, Prozor, domaćica, Muslimanka, u N O B od novembra 1942, član KPJ od 1943. godine, krajem rata referent saniteta 17. krajiške brigade. O R M A N Avde ARSLO, desetar u 5. bataljonu, rođen 1917, Sturba, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. Umro 1981. godine. O R M A N Alije ENES, komandir voda u 3. bataljonu, r o đ e n 1921, Ljubuški, student medicine, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od 1941, poginuo u selu Cesim kod Konjica, f e b r u a r a 1944, politički komesar čete. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. O R M A N Sulje PAŠO, politički delegat voda u art. bateriji brigade, rođen 1916, Vidoši, Livno, radnik, Jugosloven, u NOB od jula 1942, član KPJ od maja 1943, krajem rata zamenik političkog komesara bataljona. O R M A N M e h e SMAJO, borac 5. bataljona, rođen 1916, Sturba, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo u leto 1943. godine.

635

O R O Save N E D E U K O , desetar u 6. bataljonu, roden 1922, Veličani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. Umro u Beogradu 3. novembra 1995. godine. O R U Č E V I Ć HASAN, desetar u 2. četi 4. bataljona, rođen u Ljubuškom, radnik, Musliman, u N O B od 1941. OSIĆ Salka HALIL, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1910, Čehari, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943. godine. O S M I Ć O m e r a IBRO, komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1909, Proslap, Prozor, zemljoradnik, Musliman. O S M I Ć O m e r a MUSTAFA, intendant bojne komore brigade, r o đ e n 1919, Proslap, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od jula 1941, krajem rata intendant 5. korpusa. OSMIĆ Halila R E D Ž O , borac 2. bataljona, r o đ e n 1922, Proslap, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, komandir čete. OVNOVIĆ ISMET, borac 3. bataljona, rođen u Soviću, Prozor, zemljoradnik, Musliman, poginuo 1944. godine. PADALOVIC Mehe HUSO, borac omladinske čete brigade, rođen 1929, Gobelovina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. PALIĆ Agana IBRO, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1923, Slatina, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Vučevu 11. juna 1943. godine. PÀLJANIN A h m e D E R V O , borac, rođen 1926, Kute, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943,poginuo na Sutjesci juna 1943. P A M U C I N A Jovana B R A N K O , referent saniteta 6. bataljona, rođen 1913, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. PANDUR SALKO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1900. godine, Hercegovina, zemljoradnik, Musliman. PAPIĆ Jove M A R K O , b o r a c 1. bataljona, rođen 1920, Vlahinja, Bileća,

36

Viktor Kučan - Borci Sutjeske 1909, Zovi Do, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1941. Većnik Drugog zasedanja AVNOJ-a. PAŠAJLIĆ Živka MIRKO, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1921, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci j u n a 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. PAŠAJLIĆ Dušana OBRAD, komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1924, Zovi Do, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u P r a n a m a kod Gacka 1. maja 1944, komandir čete. Spuštajući se od Vučeva ka Dragoš-Sedlu ugledah dvojicu mladića. J e d n o g p o z n a d o h . Bio je to Mirko Pašajlić, sin siromašnih roditelja iz sela Lukavca kod Nevesinja, koji je 1941, u svojoj sedamnaestoj godini, došao u partizane. Pri prelazu Neretve, marta 1943. godine, teže je ranjen u glavu, od čega je oslepeo. Susret sa njim bio je neobično dirljiv. Nije me vidio, ali me je po glasu poznao. Mnogo mi je bilo žao ovog mladog borca. Ostao je sa drugom koji ga je vodio. Ja ga nikada više nijesam vidio, i vjerujem da je one teške noći 12/13. juna poginuo ili se utopio. Obren Ivković PAŠAJLIĆ Pere SAVO, borac 2. bataljona, rođen 1921, Lukavac, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Kosmaču kod Trebinja 12. d e c e m b r a 1943. godine, komandir voda. PAŠAJLIĆ Save VLADO, politički delegat voda u 3. četi 4. bataljona, rođen 1924, Zovi Do, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na brdu Ledenik, istočno od Avtovca, 23. maja 1943. P A Š A L I Ć P e t r a J U R E , b o r a c 2. č e t e 5.
b a t a l j o n a , r o đ e n 1924, Tučepi, M a k a r -

J

z e m l j o r a d n i k , Srbin, u N O B od 1942, poginuo na M o d r o p a c u kod Bileća n o v e m b r a 1943. g o d i n e .

AI'IĆ Ćetka MILAN, komandir 3. čete 4. bataljona, rođen 1920, Šumići, Nevesinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1939, član KPJ od 1941, k r a j e m rata zamenik komandanta 10. hercegovačke brigade. 'APIĆ Save PEKO, politički komesar 6. bataljona, rođen 1908, Vlahinja, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1941. godine, krajem rata član Oblasnog komiteta KPJ za Hercegovinu. 'AROVIĆ Nikole ANĐELKO, desetar u 2. četi 2. bataljona, rođen 1921, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1945. 'AROVIĆ Rada L A Z A R , borac 4. bataljona, rođen 1903, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1985. godine. A R O V I Ć Obrena MILAN, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1914, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. godine. ' A R O V I Ć - K U L I D Ž A N Jovana MILICA M I L E V A , bolničarka 2. čete 4. bataljona, rođena 1920, Biograd, Nevesinje, radnica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1942, član KPJ od jula 1943. godine. 'AROVIĆ Jovana MLADEN, borac prateće čete 4. bataljona, r o đ e n 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ, krajem rata na školovanju u SSSR-u. U m r o 1988. godine. 'AROVIĆ Obrena R A D E , kurir štaba 2. bataljona, rođen 1924, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od septembra 1942, član KPJ od 1944. 'AROVIĆ Pera R A D E , borac 4. bataljona, rođen 1902, Biograd, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. Umro 1979. godine. ' A Š A J L I Ć Jovana Đ O R Đ E Đ O K O , , komandir 2. čete 4. bataljona, rođen

Deseta hercegovačka brigada ska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. PAŠIĆ Muje IBRO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen kod Gacka, godina nije utvrđena,zemljoradnik, Musliman. PAŠIĆ Mustafe O M E R , borac u intendanturi brigade, rođen 1921, Bivolje Brdo, Mostar, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. PAVELIĆ Franje MARIJAN, komandir komore 3. bataljona, rođen 1913, Bukovac, Rijeka, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. P A V I Č I Ć M I L A N , borac, r o d o m od Donjeg Lapca, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. PAVIŠIĆ-VIDOŠEVIĆ PERICA, bolničarka, r o đ e n a u selu Vrbanj, Hvar, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942. P A V K O V I Ć Stjepana BLAŽ, borac u komori 3. bataljona, rođen 1914, Rakitno, Imotski, trgovački pomoćnik, Jugosloven, u N O B od juna 1942, član KPJ od februara 1943, kao tifusar zarobljen na Sutjesci juna 1943. i odveden u nemački logor Aušvic, iz kojega je pobegao januara 1945. i vratio se u zemlju, krajem rata, politički delegat voda. PAVLOVIĆ Nike Đ O R Đ E DOKA, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1925, Donje Vukovsko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od jula 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943. P A V L O V I Ć Viktora STJEPAN ŠĆEPO, borac 3. bataljona, rođen 1921, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine, član SKOJ-a. PAŽIN-SUBOTIĆ Gligora D A R I N K A DARA, borac 2. čete 1. bataljona, rođena 1925. godine, Sirig, Tèmerin, radnica, Srpkinja. P A Ž I N Mile D U Š A N , borac 5. bataljona, rođen 1925, Zastinje, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo kod Livna 1944. godine. PAŽIN Blagoja ILIJA, komandir 2. čete 2. bataljona, rođen 1909, Podkraj, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941,

637

član KPJ od juna 1942, krajem rata obaveštajni oficir brigade. PAŽIN Jefte ILIJA, borac u komori 5. bataljona, rođen 1919, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u NOB od 1941. PAŽIN JOVO, zamenik komandira čete u 5. bataljonu, rođen u Zastinju, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo u leto 1943. PAŽIN Pane SRETEN, desetar u 3. četi 5. bataljona, r o đ e n 1927, Zastinje, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član SKOJ-a. PAZIN Marka S T R A H N / ) , politički komesar čete u 5. bataljonu, rođen 1920, Zastinje, Livno, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1937, poginuo u Pribisalićima, Miljevina 14. juna 1943. PETOVIĆ Gaše Đ O R Đ E , politički delegat voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1922, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1944. godine, krajem rata član Sreskog komiteta SKOJ-a Nevesinje. P E L I Ć M e h e D E R V O , ' b o r a c , rođen 1919, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1941, poginuo kod Glavatičeva, Konjic aprila 1944. godine. P E R I Ć Jerka IVAN, borac 4. bataljona, rođen 1919, Vrbanj, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, član SKOJ-a, poginuo na Pivi kod Pivskog manastira 28. maja 1943. P E R I Ć Rada L A Z A R , borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1912, Todorići, Bileća, zemljoradnik, Srbin. P E R I Š A M A R K O , borac 5. bataljona, rođen 1914, Drinova Međa, Livno, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo u leto 1943. godine. P E R I Š I Ć R a d a JOVAN, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1908, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. PERIŠIĆ Blagoja L A Z A R , borac 1. bataljona, rođen 1898, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Gacka jula 1943. godine. P E R I Š I Ć Špire PETAR, kurir štaba 2. bataljona, rođen 1923, Todorići, Bile-

661 Viktor Kučan - Borci Sutjeske ča, zemljoradnik, Srbin, u N O R od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od decembra 1942. godine. ^ERKOVIĆ Filipa FILIP, politički delegat voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1917, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat," u N O B od oktobra 1942, član KPJ, poginuo južno od Mratinja početkom juna 1943. godine. 'ETKOVIĆ Mišana KOSTO, puškomitraljezac 3. čete 1. bataljona, rođen 1908, Brani Do, Trebinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. godine. S T R I Č E V I Ć M a t e M A R I J A , bolničarka, rođena 1922, Zivogošće, Makarska, domaćica, Hrvatica, u N O B od maja 1942, član KPJ, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. E Z O Ante K R U N O , komandir kurira štaba brigade, rođen 1910, Lokvičić, Imotski, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1983. godine. EZO M. SAI KO, politički komesar čete u 3. bataljonu, rođen 1921, Mostar, učitelj, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. 1DRO Lutve A G A N , borac 3. bataljona, rođen 1912, Crkvice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. [JANOVIĆ Mate LUKA LUKIŠA, borac prateće čete 5. bataljona, rođen 1914, K a m e n m o s t , Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. K U L A B O G D A N , borac prateće čete 2. bataljona, rođen u Slivlju, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. L J E V I Ć Sime P E T A R , komandir voda u 6. bataljonu, rođen 1916, Vranjska, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Zelengori 12. juna 1943. L J E V I Ć Sime VLADO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1914, Oblo Brdo, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B d 1941. godine. P I N T U L Selima AHMET; komandir 2. čete 3. bataljona, rođen 1923, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1942, poginuo u zaseoku Moslište, Konjic, aprila 1944, komandant Mostarskog bataljona. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. P I R A G I Ć Mustafe RAGIB, borac 2. čete 5. bataljona, r o đ e n 1921, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a od juna 1944, član KPJ od f e b r u a r a 1945, krajem rata zamenik političkog komesara čete. PIRIJA Muharema I Z E T D I D O , borac 5. bataljona, rođen 1919, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. PIRKIĆ Mehe M U H A M E D HÄMO, borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1917, Konjic, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. PIVAC Laze R A D E , komandir voda u 6. bataljonu, rođen 1915, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. PIVČIĆ M u j e FATIMA, borac 5. bataljona, r o đ e n a 1920, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, zarobljena kod Miljevine 14. juna 1943. i o d v e d e n a u nemački logor Aušvic, gde je ostala do kraja rata. P I V Č I Ć Alije SAFET, borac 5. bataljona, rođen 1920, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo kod Pribelja, Glamoč, krajem 1943. PJEŠČIĆ Blagoja SAVO, desetar u 1. bataljonu, rođen 1923, Krivodo, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a, poginuo oktobra 1943. PLAVUŠKIĆ Alije SMAJO, kurir štaba brigade, rođen 1923, Lug, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od jula 1942, krajem rata komandir voda. P L E Š T I N A Andrije ŠIME, puškomitraljezac 3. čete 5. bataljona, rođen 1920, Klis, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a.

Deseta hercegovačka brigada P L O S N I Ć Luke ANTE, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1920, Stobreč, Split, ribar, Hrvat, u N O B od septembra 1942, član KPJ od 1943. godine, kraj e m rata zamenik k o m a n d a n t a bataljona Kvarnerskog odreda. PO 1 J A K O V I Ć Kasima H A M I D , omladinski rukovodilac 3. bataljona, rođen 1920, Ljubina, Foča, tehničar, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od d e c e m b r a 1942, krajem rata pomoćnik obaveštajnog oficira 5. krajiške divizije. POPADIĆ Pere BRANKO, zamenik političkog komesara 3. čete 1. bataljona, rođen 1920, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, krajem rata načelnik O Z N - e vojne oblasti. POPADIĆ Trivka ILIJA, borac 6. bataljona, r o đ e n 1894. godine, Dabar, Stolac, zemljoradnik, Srbin. POPADIĆ-BIBERDŽIĆ Pere KOVILTKA, bolničarka 3. čete 2. bataljona, rođena 1926. godine, Milavići, Bileća, domaćica, Srpkinja. P O P A D I Ć Pere M I L A N , politički komesar 1. čete 2. bataljona, rođen 1913, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, poginuo septembra 1943. POPADIĆ Petra MILAN, borac 1. čete 2. bataljona, rođen 1912, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. POPADIĆ Gaje NIKOLA, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1900, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. POPADIĆ Pere PAVLE, borac 5. bataljona, r o đ e n 1926, Milavići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. POPADIĆ Jove RISTO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1910, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. P O P A D I Ć Šćepana SAVO MALI, desetar u 3. četi 2. bataljona, rođen 1927, Zasada, Bileća, đak, Srbin, u N O B od
1942, član S K O J - a o d

639
1942, k r a j e m

rata komandir voda. POPADIĆ-MILIČEVIC Obrena

VIDO-

SAVA, bolničarka

u 2. b a t a l j o n u ,

r o đ e n a 1926, Milavići, Bileća, d o m a ćica, S r p k i n j a , u N O B o d a p r i l a 1943, član S K O J - a o d 1943, član K P J o d 1944, k r a j e m r a t a r e f e r e n t s a n i t e t a bataljona u i4. hercegovačkoj brigadi.

POPARA Riste DAMJEN, borac 2. bataljona, rođen 1904, Kukričje, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. POPARA Jovana ILIJA, borac 2. bataljona, rođen 1897, Kukričje, Bileća, žandar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo između Avtovca i Pive 20. maja 1943. godine. P O P A R A Riste VASO B R E D A , komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1908, Kukričje, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1942, poginuo februara 1944. godine, komandir čete. POPOVAC Pava IVAN BRKO, komandir voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1918, Omiš, radnik, Hrvat, u NOB od jula 1942, član KPJ od septembra 1944. P O P O V I Ć Pere BRANKO, zamenik političkog komesara čete u 1. bataljonu, rođen 1920, Gračanica, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. P O P O V I Ć Nike D O K O , borac 1. bataljona, rođen u Gračanici, Gacko, zemljoradnik, Srbin. POPOVIĆ Obrena Đ O R Đ E , borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1904, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Ć Obrena MILAN, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1907, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Ć Pave M I R O S L A V , borac, rođen 1919, Livno, student, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine. POPOVIĆ MIŠO, borac 5. bataljona, rođen u Sarajevu, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Kr-

340

Viktor Kučan - Borci Sutjeske PRIBIŠIĆ D U Š A N , borac 3. bataljona, rođen 1923. godine, Dračevo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. P R I M O R A C Nikole LUKA, borae 4. bataljona, rođen 1900, Janjilo, Dubrovnik, zemljoradnik, Hrvat. P R O D A N O V I C - S M I L J A N I Ć Šćepana KOSTO, zamenik komandira 3. čete 2. bataljona, rođen 1908, Vranjska, Bileća, lugar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine. PROPADALO Tome B O Ž O , borac, rođen 1925, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. P R O P A D A L O - P U Z I G A Ć A Pere LJUBICA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1914, Livno, radnica, Hrvatica, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. P U H A L O Nikole BOGOSAV, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1922, Opličići, Čapljina, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. PUŠARA Riste KOSA, borac 1. bataljona, rođena 1923, Ulinje, Gacko, domaćica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, poginula kod Tjentišta 9. juna 1943. P U T I Ć A Vase NIKOLA N I D Ž O , borac 4. bataljona, rođen 1921, Crnogorci, Imotski, radnik, Srbin, u N O B od avgusta 1942, član KPJ, poginuo kod Tjentišta 9. juna 1943. godine. P U Ž I Ć Ahmed a ALIJA, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1920, Mostar, rad; nik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1939. godine, član KPJ, krajem rata politički komesar čete u 12. hercegovačkoj brigadi. i Ä A D A N B O R O , zamenik komandira čete u 1. bataljonu, rođen u Mostaru, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Kamenoj Gori kod • Mostara jula 1943. godine. RADAN Đure RADOSLAV borac 4. bataljona, rođen 1925, Mostar, radnik, Hrvat, u N O B od 1941. godine. R A D E L I Ć A n t e IVAN, puškomitraljezac 1. čete 4. bataljona, rođen 1924, Gradac, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, član SKOJ-a,

njem K a m e n u kod Ljubinja 15, novembra 1943. godine, zamenik komandanta bataljona. P O P O V I Ć Tome O B R A D , ekonom 1. čete. 1. bataljona, rođen 1909, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Ć Mihajila PEKO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1900, Gračanica, Gacko, zemljoradnik, Srbin. P O P O V I Ć Mihajla Ž A R K O , intendant 1. bataljona, rođen 1904, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1959. P O T U R O V I Ć Alije HAMID, borac, rođen 1914, Trusina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od f e b r u a r a 1943. godine, zarobljen po proboju sa Sutjeske i odveden u logor u Nemačkoj, gde je umro. P O T U R O V I Ć Saliha R E D Ž O , borac 3. bataljona, rođen 1903, Trusina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, zarobljen po proboju sa Sutjeske i odveden u logor u Nemačkoj, gde je ostao do kraja rata. P O Z D E R Muje A V D O , borac, rođen 1924, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. [POZDER Hašima ĆAMIL, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1927, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u i N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. P O Z D E R Omera ŠAĆIR, borac, rođen 1925, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. 5 R A N I Ć Jure IVAN, borac, rođen 1906, Ravča, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine, 3 R E V I Š I Ć OLGA, borac, rođena 1904, Sarajevo, domaćica, Hrvatica, u NOB od 1941, ubili je četnici kod Glavatičeva, Konjic, aprila 1944. godine. PREVIŠIĆ VINKO, borac, rođen 1909, Stolac, radnik, LIrvat, u NOB od 1941, ubili ga četnici kod Glavatičeva, Konjic, aprila 1944. godine.

Deseta hercegovačka brigada kraj rata dočekao u zarobljeničkom logoru u Nemačkoj. RADETA Luke BOZO, borac u intendanturi brigade, rođen 1903, Veliki Guber, Livno, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. U m r o 1982. godine. R A D E T A - R I S T I Ć Stojana VLAJKA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1924, Veliki Guber, Livno, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1942. godine. R A D E T A - K A L A V E R Krste Z O R K A , borac 5. bataljona, rođena 1921, Veliki Guber, Livno, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. R A D I Ć Franje MATE, puškomitraljezac u 4. bataljonu, rođen 1912, Bast, Makarska, zemljoradnik, Hrvat. R A D I Ć Blaža R O K O , borac 5. bataljona, roden 1919, Podorljak, Šibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R A D I Ć Ante VICKO, desetar u 2. četi 5. bataljona, roden 1923, Podorljak, Šibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a. RADIŠIĆ Stjepana ANTE, borac 4. bataljona, roden 1919, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, član KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore, kod Miljevine, 14. juna 1943. godine. R A D I Š I Ć Mate IVAN MANGI, borac 4. bataljona, rođen 1923, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. R A D I Š I Ć Stjepana IVAN, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1923, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, član SKOJ-a, poginuo kod Pivskog^ manastira krajem maja 1943. R A D I Š I Ć MILAN, borac 1. bataljona, rođen na otoku Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine, poginuo posle bitke na Sutjesci. RADIŠIĆ Mate VINKO MUŠLIJA, borac - ranjenik u Centralnoj bolnici, rođen 1921, Vis, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine.

641

R A D M I L O V I Ć R a d a L A Z A R , borac 1. bataljona, rođen 1924, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo krajem 1943. godine. RADONIĆ-GOVORČIN Stjepana SENKA, borac 4. bataljona, rođena 1924, Pitve, Hvar, domaćica, Hrvatica, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od jula 1944, krajem rata zamenik političkog komesara čete. Umrla 1977. godine u Splitu. RADOVANOVIĆ BORIŠA, borac 1. bataljona, r o đ e n u Podgorju, Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo u Mosku kod Bileća oktobra 1943. godine. R A D O V A N O V I Ć Luke JOVAN, borac 5. bataljona, rođen 1923, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. RADOVANOVIĆ Blagoja RADOVAN, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1923, Patnica, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir čete u 13. hercegovačkoj brigadi. R A D O V A N O V I Ć Gavrila SPASOJE, borac 1. bataljona, rođen 1915, Podgorje, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. R A D O V I Ć Jaša RADE, borac 2. bataljona, rođen 1913, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. Umro 1981. u Sečnju. R A D U L O V I Ć Lazara N I K O L A , puškomitraljezac 2. čete 4. bataljona, rođen 1911, Šumići, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. R A D U L O V I Ć Sime RADOSLAV, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1923, Kalac, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo oktobra 1943, komandir voda. R A D U L O V I Ć Todora Ž A R K O , borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1924, Fatnica, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir čete.

642

Viktor Kučan - Borci Sutjeske R E M E T I Ć Ćetka RATKO, kurir štaba 4. bataljona, rođen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od 1944, krajem rata komandir čete. R E P E Š A Hasana D Ž E M A L , borac 2. čete 3. bataljona, r o đ e n 1921, Domanovići, Čapljina, radnik. Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1944, krajem rata politički komesar čete. R E P O V A C Junuza H A M D I J A SILESIJA, ekonom 2. čete 3. bataljona, rođen 1914, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine. R I B I Ć M e h e N U R I J A VIĐAŠ, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1923, Jezero, Jajce, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1943, krajem rata komandir prateće čete 39. divizije. R I D Ž A N O V I Ć Ahmeta E K R E M , borac 3. bataljona, rođen 1923, Mostar, đak, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R I D Ž A N O V I Ć A h m e t a FAD IL, komandir voda u art. bateriji brigade, r o đ e n 1920, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. R I Z V I Ć Mehe ALE, borac 5. bataljona, rođen 1913, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. R I Z V I Ć Ahmeta H A M D I J A MALAC, . borac omladinske čete brigade, rođen ; 1928, Parasovići, Konjic, đak, Musli5; man, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1943, godine. R O G A N Špire MILAN, puškomitraljezac u 2. bataljonu, rođen 1914, Davi• dovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Jasenovom Polju kod Nikšića 20. maja 1943. godine. R O G A N O V I Ć Špire M I L O R A D , borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1926, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od marta 1943, član

R A H I M I Ć D. M E H O , borac 3. bataljona, rođen 1919, Pijesci, Mostar, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. R A I Č E V I Ć Radula B O R I V O J E , borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1919, Nikšić, đak srednje poljoprivredne škole, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, član KPJ od m a j a 1942. godine, k r a j e m rata obaveštajni oficir u KNOJ-u. RAJKOVIĆ Laze MARKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1913, Zagora, Trebinje, zemljoradnik, Srbin. R A M I Ć Salka HASAN, borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1924, Stipanići, Duvno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine. R E B A C S. HUSNIJA, borac 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. R E B I Ć JAKSA, borac 1. bataljona, rođen u Jaseniku, Gacko, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1954. godine. R E B I Ć Jakše VELJKO, borac 1. bataljona, rođen 1925, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo u leto 1943. R E M E T I Ć Jove ĆETKO, borac u komori 4. bataljona, rođen 1905, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. Umro 1971. u Mostaru. R E M E T I Ć Mate I J U B I C A , bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1923, Biograd, i Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od marta 1942, član KPJ, poginula na Ivan Sedlu kod Konjica 6. marta 1945. godine. R E M E T I Ć Riste M I L A N , e k o n o m u brigadnoj intendanturi, rođen 1900, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Vučevu juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice. R E M E T I Ć Mate RADOSLAV, borac 4. bataljona, rođen 1922, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ, krajem rata u OZN-i za Hercegovinu.

Deseta hercegovačka brigada SKOJ-a od 1943, član KPJ od septembra 1944. godine. R O M A N O Alberta J1NKA, član politodela brigade, rođena 1922, Sarajevo, učenica, Jevrejka, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginula u Donjoj Trnovi kod Ugljevika aprila 1944. R O N Č E V I Ć Vidaka BRANA, borac 1. bataljona, rođen 1920. godine, Gacko, radnik, Srbin. R O N Č E V I Ć Štipana JOSIP J O Z O , borac 3. čete 4. bataljona, rođen 1921, Staševica, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942. R O N Č E V I Ć Vidaka NEBOJŠA, politički delegat voda u 1. četi 1. bataljona, rođen 1925, Gacko, đak, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, član KPJ od septembra 1943, krajem rata politički komesar čete. R O Ž I Ć Marina MARIN, borac, rođen 1922, Čiovo, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo u proboju sa Zelengore kod Miljevine, 14. juna 1943. godine. R U P I Ć Mate MILE, borac, rođen 1923, Gornji Rupići, Šibenik, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo u Bosanskoj Krajini krajem 1943. godine. R U Ž I Ć Ilije GOJKO, borac 5. bataljona, rođen 1907, Poplat, Stolac, trgovački pomoćnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata intendant art. brigade. U m r o 1974. u Beogradu. SABITOVIĆ Mušana O M E R , borac 4. bataljona, rođen 1914, Duge, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Pivi kod Mratinja 31. maja 1943. godine. S A D I K O V I Ć Alije O M E R , komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1917, Ljubuški, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Krekovima kod Tjentišta 13. juna 1943. SAFIĆ Huse ASIM, borac 5. bataljona, rođen 1923, Livno, đak, Musliman, u NOB od 1942, član SKOJ-a, poginuo avgusta 1943. godine.

643

SAKIĆ Ahmeta OSMAN, borac prateće čete 4. bataljona, rođen 1922, Celina, Konjic, zemljoradnik, Musliman, u NOB od februara 1942, član SKOJ-a od novembra f943. godine. S A L A M U N I Ć Nikole A N D R O , desetar u 3. bataljonu, rođen 1922, Jelsa, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a. SALATIĆ Riste L A Z A R , ekonom 3. čete 2. bataljona, r o đ e n 1910, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N Ö B od 1941, član KPJ od 1943, k r a j e m rata intendant bataljona. SALATIĆ O B R A D , b o r a c prištapskih jedinica, r o đ e n 1908. godine, Trebinje, radnik, Srbin. SALATIĆ Riste R A D E , zamenik političkog komesara čete, rođen 1915, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni član KPJ. S A M A R D Ž I Ć Draga B O Ž O , borac 2. čete 6. bataljona, r o đ e n 1920, Berkovići, Stolac, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Diklića, Trebinje, januara 1944. godine. S A M A R D Ž I Ć Trifka D A N I L O , borac 2. bataljona, rođen 1906, Hadžići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S A M A R D Ž I Ć Joša GAJO, borac 2. bataljona, rođen 1912, Krstače, Bileća, žandar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. S A M A R D Ž I Ć Alekse G O J K O , borac 2. bataljona, rođen 1920, Bjelušina, Mostar, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a, poginuo na Vučevu 7. juna 1943. godine. S A M A R D Ž I Ć Joša M I R K O , borac 2. bataljona, rođen 1909, Krstače, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član KPJ. S A M A R D Ž I Ć Draga ŠPIRO, politički delegat voda u 2. četi 6. bataljona, rođen 1920, Klečak, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata komandant bataljona. Umro 1982. u Sarajevu.

644

Viktor Kučan - Borci Sutjeske SA V I Ć O M E R , borac 3. bataljona, rod e n 1927, Jablanica, radnik, Musliman, u N O B od februara f 943. SA VIC Danila PETKO, borac 3. bataljona, rođen 1925, Baćevići, Mostar, zemljoradnik, Srbin, u N O B od januara 1943, član SKOJ-a, poginuo kod Miljevine sredinom juna 1943. godine. SA V I Ć Danila ŠPIRO, b o r a c 3. bataljona, rođen 1920. godine, Baćevići, Mostar, radnik, Srbin. SAVIĆ Blagoja V L A D I M I R , komandir voda u 1. četi 1. bataljona, rođen 1909, Žanjevica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. SAVOVIĆ Jovana KRSTO ĆABAK, borac 1. bataljona, rođen 1915, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1941. godine, krajem rata oficir O Z N - e u Višegradu. SAVOVIĆ Jovice SIMO, zamenik političkog k o m e s a r a čete, r o đ e n 1921, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. S E F E R O m e r a M U J K O , borac, rođen 1919, Ravnica, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Zelengori 10. juna 1943. S E F E R Ć E H A J I Ć M a h m u t a SALIH, borac 5. bataljona, rođen 1918, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. Umro 1960. godine. S E F I Ć Osmana I B R A H I M , borac, rođen 1918, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine. SEFIĆ Z U L E J K A , borac 3. bataljona, rođena 1920, Mostar, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1941. godine. SEKULOVIĆ He J O V O SOTONA, komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1907, Donji Proložac, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od oktobra 1942. S E K U L O V I Ć Ilije M A R K O CRNI, komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1912, Donji Proložac, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od juna 1942, član KPJ, poginuo na Tisovom Brdu, u kanjonu Hrčavke, 9. juna 1943. S E K U L O V I Ć Ilije PAVLE, borac 3. bataljona, rođen 1919, Donji Proložac,

S A M A R D Ž I Ć Joša VASO, borac 2. bataljona, rođen 1914, Krstače, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 194L krajem rata komandir čete. Umro 1950. S A M A R D Ž I Ć Sime VLADO, borac 2. čete 6. bataljona, r o đ e n 1912, Ljuti Do, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kod sela Zubci, Trebinje, marta 1944, zamenik komandira čete. SAMATOVIĆ Stevana L A Z O MUTAP, borac 4. bataljona, rođen 1914, Bojišta, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1974. u Jaša lomiću. S A M O V U K O V I Ć Nikole RELJA, borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1927. godine, Miševići, Hadžići, zemljoradnik, Srbin. SAPUNAR Petra L U K A P E R U L A , borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1920, Ložišće, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943. godine. SARIĆ-ZUROVAC Ljubomira DANICA, borac 1. čete 3. bataljona, rođena 1926, Borci, Konjic, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od marta 1942, član KPJ od aprila 1943. SARIĆ Aćima D R A G O , borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1921, Borci, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od , 1941, član KPJ, poginuo 1944. godine, komandir čete. SARIĆ Šćepana ILINKA, borac, rođena 1922, Bradina, Konjic, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942. godine. iARIĆ-ZIVAK Nikole MILEVA, bolničarka 2. čete 3. bataljona, rođena 1921, Borci, Konjic, čobanica, Srpkinja, u N O B od februara 1943. 1AVČIĆ Lazara SAVO, borac 10. hercegovačke brigade, rođen 1922, Ribari, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od februara 1943, član KPJ od 1944, krajem rata komandir čete. iAVIĆ Tome MILISAV, politički komesar čete u 1. bataljonu, rođen 1910, Žanjevica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ.

/i* li?».

Deseta hercegovačka brigada Imotski, radnik, Srbin, u N O B od septembra 1942. godine, član KPJ, k r a j e m rata obaveštajni oficir bataljona u 2. dalmatinskoj brigadi. SELIMOVIĆ Omera H A M I D , borac 3. bataljona, rođen 1925, Sabančići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S E M I Z Branka L J U B O M I R L J U B O , borac 3. bataljona, rođen 1921, Ljubuški, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine. SENIĆ Nikole VUKAŠIN, politički delegat voda u 2. četi 1. bataljona, rođen 1924, Dulići, Gacko, đak, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od septembra 1941, član KPJ od septembra 1943. godine, k r a j e m rata zamenik političkog komesara bataljona. S E R D A R E V I Ć Rada MILAN, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1921, Konjic, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, k r a j e m rata politički komesar čete. Umro 1984. u Beogradu. SIKINIĆ Nikole M L A D E N , puškomitraljezac 1. čete 6. bataljona, rođen 1921, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od decembra 1941, član KPJ od avgusta 1943. SIMOVIĆ R A D O V A N , borac 2. bataljona, rođen u Bogojevom Selu, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Bileća 1944, politički komesar čete. SKENDER Goslava BOŽO, borac 6. bataljona, rođen 1891, Ljubomir, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. S K E N D E R Ilije MIRKO, desetar u 6. bataljonu, rođen 1922, Ljubomir, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od januara 1942, član KPJ od oktobra 1943, krajem rata politički komesar bataljona. S K E N D E R Bože SLAVO, zamenik kom a n d a n t a 6. bataljona, r o đ e n 1920, Ljubomir, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1955. godine u Beogradu.

645

S K O Ć O Jove G O J K O , borac 6. bataljona, rođen 1913, Kubaš, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, poginuo kod Trebinja februara f944, komandir voda. SKOKO Nikole OBRAD, borac 1. bataljona, r o đ e n 1907, Jugovići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Krvavim Brdima, planina Maglić, 2. juna 1943. godine. SKOKO Nikole R A D E , borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1915, Jugovići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. S L A D I Ć M e h e R A M I Z , borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1902, Prevraće, Foča, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od 1927, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Goražde. SLA VIĆ Laze B O Ž O , politički komesar 1. čete 6. bataljona, rođen 1914, Veličani, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. S L A V N I Ć Sime P E T A R , borac 2. bataljona, rođen 1923, Travnik, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1942. godine, krajem rata komandir čete. SLIPAC Imšira JUSUF, desetar u 5. bataljonu, rođen 1921, Đuličan, Glamoč, radnik, Jugosloven, u N O B od 1942, član KPJ od 1945, krajem rata komandir čete u 13. hercegovačkoj brigadi. SLIJEPČEVIĆ Blagoja D R A G O , politički delegat voda u 2. četi 1. bataljona, rođen 1922, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, član SKOJ-a. SLIJEPČEVIĆ Špire JOVAN, borac 1. bataljona, rođen 1901, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin. SLIJEPČEVIĆ Doka SAVO, borac 1. bataljona, r o đ e n u S a m o b o r u , Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. SLIJEPČEVIĆ-POPOVIC Sime SOFIJA SOKA, referent saniteta 1. bataljona, rođena 1922, Avtovac, Gacko, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od novembra 1941, član KPJ od f e b r u a r a 1944, krajem rata

646

Viktor Kučan - Borci Sutjeske S R E D A N O V I Ć Đ o r đ a JANKO, kurir štaba brigade, r o đ e n 1920, Lastva, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od decembra 1943, krajem rata politički komesar bataljona. S R E D A N O V I Ć Đ u r e O B R A D , ekonom čete u 1. bataljonu, roden 1920, Lastva, Trebinje, zemljoradnik, Srbin S R Z E N T I Ć Stefana ŠPIRO, član politodela brigade, rođen 1916, Petrovac, Budva, student medicine, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ od 1939, krajem rata politički komesar divizije. STATČIĆ Nikole RAJKO, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1927, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Srbin. STAJIĆ Mitra A N D R I J A , komandir inženjerijskog voda, rođen 1910, Simijova, Bileća, oficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo u D e b a r s k o m Polju, Bileća, krajem juna 1943. godine. STAJIĆ Jovana M I H A J L O , borac 1. bataljona, rođen u Jugovićima, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. STAJIĆ M a t e V L A D O , borac 2. bataljona, rođen 1922, Simijova, Bileća, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo septembra 1944. godine, politički komesar čete. STAKIĆ Milana D R A G A N , komandir voda u 3. četi 2. bataljona, rođen 1921, Sarajevo, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. Izgubio život nesrećnim slučajem 1990. godine. STANIĆ Marka MILICA MILA, četna bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1923, Crnogorci, Imotski, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginula kod Miljevine 14. juna 1943, godine. STANIC Đ u r e NIKOLA, borac 4. bataljona, rođen 1919, Crnogorci, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Zelengori juna 1943. godine.

r e f e r e n t s a n i t e t a art. b r i g a d e 29. h e r c e g o v a č k e divizije.

S M A I L A G I Ć Ferhata J A K U P KUBO, borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1924, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. godine, član SKOJ-a. SOLDATIĆ Pere VOJO, borac 6. bataljona, rođen 1916, Berkovići, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, krajem rata zamenik komandanta bataljona. Umro 1947. S O L D O Stojana ARSEN, borac-sekretar četnog aktiva SKOJ-a, rođen 1921, Suzina, Stolac, radnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1942. godine, krajem rata zamenik političkog komesara čete. S O L D O Jove L A Z A R , borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1905, Suzina, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine. S O L D O Koste M I L E N A MILICA, bolničarka 2. čete 4. bataljona, rođena 1920, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, poginula kod Sejtan Kule, istočno od Avtovca, 25. maja 1943. godine. S O L D O Koste M I L O R A D MILE, komandir voda u 2. četi 4. bataljona, rođen 1921, Nevesinje, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Kravici kod Trebinja 28. februara 1944. SOLJAČIĆ Šimuna TONKO, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1921, Jelsa, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942, član KPJ, umro od tifusa na Sutjesci juna 1943. godine. SORAJIĆ Save GRUJICA, politički komesar 3. čete 2. bataljona, rođen 1910, Ljubomir, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra . 1941. godine. S P R E M O Petra MILAN, zamenik komandira prateće čete 4. bataljona, rođen 1912, Biograd, Nevesinje, podoficir Jugoslovenske vojske, Srbin, u NOB od 194f, član KPJ od jula 1942. godine, k r a j e m rata obaveštajni oficir 12. hercegovačke brigade.

Deseta hercegovačka brigada STANIĆ-HADŽIBEGOVIĆ Duje R U ŽA D U D A , borac 3. čete 5. bataljona, rođena 1926, Veliki Guber, Livno, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od marta 1942, član KPJ od 1943, krajem rata član Okružnog komiteta KPJ Sarajevo. STANIŠIĆ D u š a n a RATKO, bio komandant bataljona, rođen 1910, Livno, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela Rataj 13. juna 1943. STAROVIĆ Pavia IVAN, politički komesar 2. čete 1. bataljona, rođen 1904, Samobor, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941, predratni član KPJ, poginuo na Zelengori kod Lučkih Koliba 10. juna 1943. godine. STAROVIĆ Krste MAKSIM, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1919, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od marta 1944, krajem rata politički komesar art. baterije. STAROVIĆ MILOVAN, komandir prateće čete 1. bataljona, rođen 1906, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na pl. Sitnici kod Stolca u drugoj polovini 1943. godine. STAROVIĆ Save OBREN, oficir pri štabu brigade, rođen 1910, Samobor, Gacko, službenik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1940, krajem rata pomoćnik ministra trgovine u vladi Bosne i Hercegovine. STAROVIĆ Blagoja OLGA, borac 1. bataljona, rođena 1907. godine, Banja Luka, domaćica, Srpkinja. STAROVIĆ Bogdana RADOSLAV, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1906, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin. STAROVIĆ Save RATKÒ, borac 2. čete 1. bataljona, r o đ e n 1920, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine, krajem rata politički komesar čete. STAROVIĆ Pante SAVA SAŠA, borac 1. bataljona, rođen 1926, Samobor, Gacko, đak, Srbin, u N O B od aprila

647

1943, č l a n S K O J - a , p o g i n u o n a Z e l e n g o r i 12. j u n a 1 9 4 3 . g o d i n e .

STAROVIĆ Pavia T O D O R , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1899, Samobor, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. S TI JACI Ć Tome RADOVAN, politički komesar 1. bataljona, rođen 1918, Ćurjan, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, predratni član KPJ. U m r o 1988. godine u Beogradu. STOJANOVIĆ Nikole J O Z O , borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1922, Slatina, Jablanica, radnik, Hrvat, u N O B od februara 1943. godine. S T O J K O V I Ć Joze B R A N K O , borac, rođen 1919, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od marta 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine kao ranjenik u Centralnoj bolnici. STRUKAR Abida H U M O , borac, rođen 1925, Voljice, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, umro od tifusa u Centralnoj bolnici u bici na Sutjesci juna 1943. STUPARIĆ Joze T O M A , borac, rođen 1924, Sinj, đak, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. S U B A Š I Ć Nazifa M U N I B , borac, rođen 1922, Duge, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. SUBAŠIĆ Avde VEJSIL, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1922, Duge, Prozor, radnik, Musliman. SUBOTIĆ Šćepana G L I G O R , borac 1. bataljona, rođen 1891, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. SUBOTIĆ Bože OBRAD, borac 1. bataljona, rođen 1921, Vrba, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo 1944. SUČIĆ Bože IVAN, borac, rođen 1907, Vidoši, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. SUČIĆ Stipe LJUBAN, borac 5. bataljona, rođen 1910, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

648

Viktor Kučan - Borci Sutjeske sko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. S V R D L I N Luke MILAN, borac 4. bataljona, roden 1925, Krivodol, Imotski , zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo kao bolesnik u Centralnoj bolnici na Sutjesci juna 1943. godine. Š AB AN AC Ibre MIDA, bolničarka 1. čete 3. bataljona, rođena 1924, Mostar, učenica, Muslimanka, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1942. godine. ŠABANAC-HRVIĆ Mustafe MIRA, borac 2. čete 3. bataljona, r o đ e n a 1919, Mostar, radnica, Muslimanka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1943. godine. ŠABANOVIĆ Mahe ŠABAN, borac 2. čete 5. bataljona, rođen 1925, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942. ŠAKOTA S L O B O D A N M U J O , zamenik političkog komesara 2. bataljona, rođen 1918, Čapljina, student, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, od novembra 1943. zamenik političkog komesara brigade. ŠAKOTIĆ Đoke ILIJA, komandir voda u 3. četi 1. bataljona, rođen 1912, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, krajem rata k o m a n d a n t bataljona u 11. hercegovačkoj brigadi. ŠAKOTIĆ Đ u r e MILAN, borac 5. bataljona, rođen 1916, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. ŠAKOTIĆ Blagoja MITAR, borac u intendanturi brigade, rođen 1922, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a. ŠAKOTIĆ Pere O B R E N , komandir voda u 1. bataljonu, rođen 1908, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. ŠAKOTIĆ Ćetka RADOVAN, komandant 3. bataljona, r o đ e n 1906, Orahovac, Trebinje, zemljoradnik, Srbin,

SUČIĆ Stipe NIKO, borac 5. bataljona, rođen 1924, Vidoši, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Krvavim Brdima, rejon pl. Maglić, 2. juna 1943. godine. S U C I Ć Bože SLAVKO, borac, rođen 1925, Vidoši, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. SUČIĆ Joze SREĆKO, kurir štaba brigade, rođen 1921, Vidoši, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a. U m r o 1970. u Livnu. SUČIĆ Marka VINKO, borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1924, Vidoši, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942. godine. SUDAR Rada J O V O , borac 3. bataljona, r o đ e n 1924, Baćevići, Mostar, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo u Dabarskom Polju krajem juna 1943. godine. SULEJMANAGIĆ Hasana OSMAN, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1922, Kopčići, Prozor, radnik, Musliman, u NOB od jula 1942, član KPJ od 1943, krajem rata komandir čete. SULTANIĆ Salke IBRO, borac 5. bataljona, r o đ e n 1905, Vrbljani, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od marta 1942. godine. SULJIĆ Sulje NUMO, borac, rođen 1926, Kute, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od avgusta 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. S U M I Ć Ivana SLAVKO, desetar u 1. četi 4. bataljona, rođen 1920, Podgora, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od maja 1942, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od avgusta 1944, krajem rata intendant bataljona. SVITLICA Petra V L A D O ŠVRĆO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1925, Donje Vukovsko, Kupres, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1943, član KPJ od 1944, krajem rata komandir voda. S V O T I C A Srećka VUKAŠIN, borac 5. bataljona, rođen 1926, Donje Vukov-

Deseta hercegovačka brigada u N O B od 1941, član KPJ od 1939, poginuo kod Postojne u Istri 5. maja 1945. godine, komandant 14. hercegovačke brigade. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. ŠANTIĆ Antuna ANTE, borac 5. bataljona, rođen 1921, Postire, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Krvavim Brdima, južno od Mratinja, 2. juna 1943. ŠANTIĆ Vicka IVAN, politički delegat voda u 5. bataljonu, rođen 1918, Trogir, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ, poginuo na Krvavim Brdima, južno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. ŠANJTA M a h m u t a M U H A M E D , komandir voda u 3. četi 5. bataljona, rođen 1922, Jakir, Glamoč, radnik, Musliman, u N O B od aprila 1942, član SKOJ-a, član KPJ od decembra 1942, krajem rata komandir čete. ŠARENAC Vula BRANKO, borac 2. bataljona, rođen 1905, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin. Š A R E N A C Riste DANILO, komandir 3. čete 2. bataljona, rođen 1919, Davidovići, Bileća, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. Š A R E N A C Vase D A N I L O , zamenik komandanta 4. bataljona, rođen 1913, Davidovići, Bileća, podoficir Jugoslovenske vojske, Jugosloven, u NOB od 1941, član KPJ od februara 1942, poginuo na Mjedenoj Glavi kod sela Kokorina, Gacko, 3. septembra 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Š A R E N A C Luke DUŠAN, desetar u 1. četi 6. bataljona, rođen 1913, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u v NOB od 1941. godine. Š A R E N A C Mićka Đ O R Đ E , politički delegat voda u 3. četi 5. bataljona, r o đ e n 1920, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. Umro 1985. u Beogradu. Š A R E N A C Luke G O R D A N A , borac 6. bataljona, r o đ e n a 1916, Davidovići, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B

649

od 1941, član KPJ, četnici je uhvatili i u b i l i u D a v i d o v i ć i m a jula 1943. ŠARENAC Koste JOVAN, ekonom 1. čete 6. bataljona, rođen 1912, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1944. Umro 1981. godine. Š A R E N A C Petra L A Z A R POP, komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1920, Bijeljani, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, umro kao ranjenik u Centralnoj bolnici na Pivskoj planini kod R u d i n a početkom juna 1943. godine. Š A R E N A C Luke PETAR, borac 5. bataljona, rođen 1924, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. Š A R E N A C Đure ŠPIRO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1917, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, k r a j e m rata politički komesar čete. Š A R E N A C Đure TRIPO, zamenik političkog komesara prateće čete 6. bataljona, rođen 1914, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1940. godine. ŠARENAC Goluba VASILJ, borac 4. bataljona, rođen 1919, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od septembra 1941, poginuo maja 1944. godine, politički komesar bataljona. ŠARIĆ Husage NIJAZ NIZA, borac 3. bataljona, rođen 1909, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u proboju sa Zelengore kod sela R a t a j 13. juna 1943. Š A R O V I Ć Riste MITAR, borac 1. bataljona, rođen 1900, Pržine, Gacko, zemljoradnik, Srbin, poginuo u Šljivovici kod Gacka jula 1943. godine. ŠAŠIĆ Mehe O M E R , borac 3. bataljona, rođen 1923, Seonica, Konjic, radnik, Musliman, u N O B od 1942, zarobljen posle Sutjeske i do kraja rata se nalazio u logoru u Nemačkoj. Umro 1979. godine u Konjicu.

673 Viktor Kučan - Borci Sutjeske ATOR I B R A H I M , borac prištapskih jedinica brigade, r o đ e n u Konjicu, radnik, Musliman, u N O B od 1941.' predratni član KPJ, od oktobra 1943. sekretar Sreskog komiteta KPJ Konjic. ĆUK Avde ŠERIF, borac prateće čete brigade, rođen 1923, Lizoperci, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od septembra 1942. godine, k r a j e m rata komandir voda. E Ć I R B E G O V I Ć Ibrahima R E F I K , borac, rođen 1919, Seonica, Konjic, student prava, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Glavatičeva, Konjic, 28. aprila 1944, zamenik političkog komesara bataljona. 3 G R T Stevana K R S T O , omladinski rukovodilac 1. bataljona, rođen 1924, Lastva, Trebinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od aprila 1942, član KPJ od avgusta 1943. godine. i G R T Obrena VLADO, komandant brigade, rođen 1907, Aranđelovo, Irebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1931, krajem rata komandant 29. hercegovačke divizije. Većnik Drugog zasedanja AVNOJ-a. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. Umro 1991. u Aranđelovu. EHIĆ Mehe NURKO, borac 3. čete 5. bataljona, roden 1912, Livno, zanatlija, Musliman, u N O B od 1941. p A R O V I Ć Marina ANTE ŠĆERBAN, politički komesar čete, rođen 1917, Blato, Korčula, radnik, Hrvat, u N O B od avgusta 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. CREMET M a h e AHMET, borac 1. čete 5. bataljona, rođen 1916, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942. •REMET-HODŽIĆ Muje EMINA, bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1912, Livno, domaćica, Muslimanka, u NOB od 1942. godine. ! R E M E T Mate MATKO, komandir voda u 5. bataljonu, rođen 1913, Suhača, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo kod Duvna februara 1944. Ì R E M E T Mustafe ŠUKRIJA, borac, rođen 1925, Livno, đak, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ŠLŠKIĆ Ibrahima M U H A M E D , borac 1. bataljona, rođen 1922, Travnik, student, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ŠEŠLIJA T O D O R , borac, rođen i; Ljubomiru, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. Š E V E L J Ante TADIJA, borac, rođen 1924, Dol, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od oktobra 1942. godine, član KPJ, umro u C e n t r a l n o j bolnici u toku bitke na Sutjesci. ŠILJEGOVIĆ Ilije MILAN MILKO, borac u komori 4. bataljona, rođen 1894, Koleško, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. ŠILIEGOVIĆ-VUČKOVIĆ Milka NJEGOSLAVA NJEGA, bolničarka u 1. četi 4. bataljona, rođena 1923, Koleško, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1944. godine. ŠINDIK Nikole SAVA, desetar u 3. četi 4. bataljona, rođen 1921, Kamen Most, Imotski, zemljoradnik, Srbin, u NOB ^ od 1941, član KPJ od 1942. godine. ŠIRIĆ Mehmeda SALKO, borac, rođen 1920, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. ŠIŠKO Joze IVAN IVO, desetar u 3. četi 5. bataljona, rođen 1922, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1943. ŠIŠKO Ive J O Z O , borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1924, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a od aprila 1942, član KPJ od d e c e m b r a 1943, k r a j e m rata zamenik komandira čete. ŠIŠKO Joze STIPO, politički komesar čete u 5. bataljonu, rođen 1912, Zabrišće, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, predratni član KPJ, poginuo posle proboja sa Sutjeske. Š K A M P O Bećira MUSTAFA, borac, rođen 1925, Sovići, Jablanica, zemljo-

'»w ww

Deseta hercegovačka brigada radnik, Musliman, u NOB od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci maja 1943. godine. ŠKARICA Dominka MARIJA, bolničarka 1. čete 4. bataljona, rođena 1926, Živogošće, Makarska, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, krajem rata četna bolničarka. ŠKARPA Ivana IVAN, borac 4. bataljona, rođen 1920, Starigrad, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. Š K E R O Đoke Đ U R O , kurir štaba brigade, r o đ e n 1913, Desin Selo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, član KPJ. Š Kl L J E V I Ć Stevana MILETA, borac 1. bataljona, rođen 1924, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo kod Gacka decembra 1943, sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Gacko. ŠKILIEVIĆ Stevana MILAN, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1920, Izgori, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941. godine, krajem rata sekretar Sreskog komiteta KPJ Gacko. ŠKORO Pavia B O Ž O , borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1921, Baćevići, Mostar, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941. godine. ŠKORO S. BRANKO, borac 3. bataljona, r o đ e n 1925, Baćevići, Mostar, đak, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ -a od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. ŠKORO GOJKO, desetar u 2. četi 2. bataljona, rođen u Baćevićima, Mostar, „ zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. SKROBIĆ U. P R E D R A G , politički delegat voda u 3. bataljonu, rođen 1923, Mostar, đak, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo na Kre„ kovima kod Tjentišta 13. juna 1943. SOLAJA Janka DOBROSLAV DOBRO, borac, rođen 1925, Mala Gračanica, Gacko, đak, Srbin, u N O B od aprila 1943, član SKOJ-a, poginuo u rejonu Mratinjskog Gostilja krajem maja 1943.

651

ŠOLAJA Lazara D U Š A N , borac 2. čete

1. bataljona, rođen 1908, Gračanica, zemljbradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. godine. ŠOLJIĆ Ante M A R K O SPANAC, politički komesar 1. čete 3. bataljona, rođen 1908, Crnač, Mostar, radnik, Hrvat, učesnik španskog građanskog rata, u N O B od 1941, član KPJ. Umro 1970. godine u Mostaru. ŠOŠIĆ Ahme O M E R , puškomitraljezac 2. bataljona, rođen 1921, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. Š O T R A Danila M I L E N K O , zamenik političkog komesara 6. bataljona, rođen 1915, Pješivac, Stolac, službenik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ. ŠTAKA Nikole DANILO, zamenik političkog komesara 3. čete 2. bataljona, r o đ e n 1918, Ilidža, Sarajevo, đak, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1941, krajem rata član Okružnog komiteta KPJ Sarajevo. ŠTAMBUK K R U N O , borac 2. bataljona, rođen u Selcima, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. ŠUKMAN Osmana M E H O , borac prištapskih jedinica brigade, rođen 1925. godine, Baćina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman. ŠUKOVIĆ Andrije BRANKO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1924, Stepen, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1944, krajem rata komandir voda. ŠUKOVIĆ Jove GOJKO, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1919, Cernica, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u NOB od aprila 1943, krajem rata komandir voda. ŠUKOVIĆ KRSTO, borac 1. bataljona, rođen u Stepenu, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943. Š U K O V I Ć Mirka M I H A J L O M A L I , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1928, Kazanci, Gacko, đak, Srbin, u N O B od aprila 1942, član SKOJ-a od avgusta 1942, član KPJ od decembra 1944.
Gacko,

552

Viktor Kučan - Borci Sutjeske član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 9. juna 1943. godine. TALIĆ Mehe MUSTAFA, borac 5. bataljona, rođen 1916, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1941, poginuo u Vidimlijama kod Glamoča 1944. TAMINDŽIJA Obrada ČETKO ĆETO, desetar u 1. četi 4. bataljona, rođen 1922, Udrežnje, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943, poginuo na Kiseljaku kod Sarajeva 6. aprila 1945. godine, komandir čete. T A M I N D Ž I J A O b r a d a V L A D O , komandir voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1916, Udrežnje, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1943, krajem rata politički komesar čete. Umro 1987. u Nevesinju. TANASIJEVIĆ P E R O , ekonom 1. čete 6. bataljona, rođen u Zagori, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Trebinja 1944. TANOVIĆ Šaćira S U L I O PAŠA, borac u komori 4. bataljona, rođen 1902, Nevesinje, službenik, Musliman, u N O B od 1942. U m r o 1978. u Nevesinju. TANOVIĆ Ajdina ZIBA, bolničarka u brigadnoj bolnici, rođena 1919, Gacko, domaćica, Muslimanka, u N O B od 1942, član KPJ od 1943. godine. T A S L I D Ž A Smaila ESAD, desetar u pratećoj četi brigade, rođen 1921, Domanovići, Čapljina, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ od 1943, krajem rata politički komesar bataljona u 6. krajiškoj brigadi. TAŠIĆ Muje IBRO, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1906, Sovići, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943. godine. T A U Š A N - P U Z I Ć M e h m e d a BISERA, borac art. baterije brigade, r o đ e n a 1920, Mostar, studentkinja, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od 1941. godine, krajem rata sekretar Mesnog komiteta KPJ Mostar. TAVRA Ivana J O Z O , borac 3. bataljona, rođen 1912, Makarska, radnik,

godine, k r a j e m rata zamenik političkog komesara čete. Š U K O V I Ć Mirka V U K O T A B J E L O GAĆA, borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1920, Kazanci, Gacko, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. ŠUŠIĆ Joka R A D E , borac 1. bataljona, rođen u Kljevuti, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo na R a v n o m kod Avtovca 20. maja 1943. godine. ŠUTIĆ Đ u r e BRANKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1920, Meča, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine, krajem rata komandir voda. U m r o posle rata u Gajdobri. ŠUTIĆ Luke PERO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo 1944, komandir čete. >UT1Ć Spasoja VELJKO, borac 2. čete 6. bataljona, rođen u Dabru, Stolac, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, poginuo posle Sutjeske kao politički delegat voda. A D I Ć Rafe ANĐA, borac 5. bataljona, rođena 1893, Prozor, domaćica, Hrvatica, u NOB od 1941. Umrla 1957. u Livnu. I A I )IĆ-GO R U Š IN OVI Ć Rafe ANKA, I borac 5. bataljona, rođena 1915, Livno, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1941. Umrla p o s l e rata u Livnu. A D I Ć - C I R I Ć Rafe OLGA, bolničarka 3. čete 5. bataljona, rođena 1916, Suhača, Livno, radnica, Hrvatica, u NOB od 1941, član KPJ. A D I Ć R a f e RAFO, borac 5. bataljona, rođen 1919, Livno, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo na Prozoru novembra 1944.^godine. A D I Ć - M I H O L I C Rafe SOFIJA, politički delegat voda u 5. bataljonu, rođena 1923, Suhača, Livno, domaćica, Jugolovenka, u N O B od 1941. godine, član SKOJ-a. A H I R O V I Ć Adema TAHIR, borac 1. bataljona, rođen 1922, Jablanica, kamenorezac, Musliman, u NOB od 1942.,

Deseta hercegovačka brigada Hrvat, u NOB od jula 1942, član KPJ, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. godine kao ranjenik u Centralnoj bolnici. T E K L I Ć Marka T O M O , zamenik komandira čete u 5. bataljonu, roden 1917, Zabrišće, Livno, zemljoradnik, Hrvat, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. T E M I M Muhameda MUSTAFA, borac 3. bataljona, rođen 1912, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941. godine, predratni član KPJ. T E P A V Č E V I Ć Miloša B O G D A N , zamenik komandira 1. čete 1. bataljona, rođen 1914, Trebinje, radnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ, poginuo kod Gacka u leto 1943. godine. T E P A V Č E V I Ć Janka D U Š A N , borac 1. bataljona, rođen 1912, Kazanci, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Vrbničkih Koliba na Zelengori 10. juna 1943. T E R Z I Ć J e f t e A N Đ E L K O , komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1914, Bratač, Nevesinje, žandarmerijski podoficir, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo kod Dubrovnika 18. oktobra 1944, intendant bataljona. T E R Z I Ć Đ o r đ a BRANKO, komandir voda u 1. četi 1. bataljona, rođen 1913, Bodežište, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1942, krajem rata komandir čete. T E R Z I Ć Obrena VELJKO, borac 1. bataljona, rođen 1923, Bodežište, Gacko, zemljoradnik, Srbin. TEŠANOVIĆ Špire PETAR, borac 2. bataljona, rođen 1922, M e k a Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo na Sutjesci juna 1943. TIKVINA Sulejmana KEVSERA, politički delegat voda u 3. četi 3. bataljona, rođena 1923, Mostar, učenica, Muslimanka, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od maja 1942. T O D O R O V I Ć Milana SOKA, borac prištapskih jedinica brigade, rođena 1885, Nevesinje, kafedžijka, Srpkinja, u NOB od 1942. Umrla' 1982. godine u Nevesinju.

653

TODOROVIĆ-ALEKSIC Đorđa ZOR A , bolničarka u 4. bataljonu, r o đ e n a 1920, N e v e s i n j e , d o m a ć i c a , S r p k i n j a , u N O B o d 1942. U m r l a 1965. g o d i n e u Nevesinju.

T O M A N O V I Ć Spasoja MII IAILO, borac, roden 1915, Domaševo, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Tjentišta 9. j u n a 1943. godine. T O M A N O V I Ć Vasilija MILOŠ, ekonom 1. čete 2. bataljona, rođen 1911, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata intendant bataljona. T O M A N O V I Ć Pere SAVO, borac 3. čete 5. bataljona, rođen 1923, Nuglašica, Bosansko Grahovo, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942. godine. T O M A N O V I Ć Spasoja V L A D O , zamenik k o m a n d a n t a brigade, r o đ e n 1907, Velimlje, Nikšić, pravnik, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, smrtno ranjen umro u katunu Javorak kod Mratinja 2. juna 1943. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. T O M A S NIKOLA, borac 5. bataljona, rođen 1924, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942,poginuo kod Bileće 1944. T O M O V I C Dušana R A D O S L A V CRNI, politički delegat voda u 1. četi 4. bataljona, rođen 1926, Livno, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od maja 1942, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Nevesinje. U m r o 1988. u Novom Sadu. T O P I Ć Ivana KRUNOSLAV, borac 4. bataljona, rođen 1920, Kaštel Kambelovac, Split, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od jula 1942, član KPJ, krajem rata komandir čete. T O R L I Ć TIĐA, borac, rođen 1925, Travnik, domaćica, Muslimanka, u N O B od marta 1943, poginula na Sutjesci juna 1943. godine. T O R O V I Ć Mitra RATKO, desetar u 4. bataljonu, rođen 1913, Rogače, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943. godine, kra-

854

Viktor Kučan - Borci Sutjeske IVAN SKILJA, borac, roden u Stilji, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat, poginuo na Pivskoj planini kod Rudina početkom juna 1943. godine. T U S T A N I Ć Ive STIPO, borac 5. bataljona, rođen 1910, Livno, zanatlija, Hrvat, u N O B od 1941, poginuo kod Kladnja avgusta 1943. godine. U J D U R HUSO, borac 2. bataljona, rođen u selu Kuta, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. U J D U R Šimuna Ž I V O J I N , borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1920, Gradac, Ploče, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo u Miljevini 14. juna 1943. godine. U L J A R E V I Ć Bože L A Z A R , komandir voda u 4. bataljonu, rođen 1910, Odžak, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo u Bišini kod Nevesinja 14. februara 1945. godine. U N K O V I Ć Dušana D R A G O , borac 4. bataljona, rođen 1920, 1 jeskovik, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od juna 1942, krajem rata politički komesar čete. UNKOVIĆ-PUDAR Petra MILEVA bolničarka 3. čete 2. bataljona, rođena 1926, Rabina, Mostar, domaćica, Srpkinja, u N O B od m a r t a 1943, član SKOJ-a od maja 1943, krajem rata referent saniteta bataljona. U N K O V I Ć Dušana PEKO, borac 4. bataljona, rođen 1923, Ljeskovik, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a, krajem rata omladinski rukovodilac bataljona. U m r o 1983. godine u Zrenjaninu. U N K O V I Ć Dušana Z O R K A , borac 4. bataljona, rođena 1925, Ljeskovik, Nevesinje, domaćica, Srpkinja, u NOB od marta 1943, član SKOJ-a, poginula na Nekudini kod Nevesinja 28. juna 1943. U R L I Ć Stipe VID, komandir čete, rođen 1914, Drašnice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, član KPJ, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine u sastavu Centralne bolnice.
TURIĆ

j e m rata zamenik intendanta bataljona. Umro 1986. u Gajdobri. r R B O N J A Jusufa M E H M E D , komandir voda u 3. bataljonu, rođen 1915, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ od avgusta 1943, kraj e m rata komandir čete. Odlikovan Ordenom narodnog heroja. R E S I Ć Petra IVAN, politički delegat voda u pratećoj četi 4. bataljona, rođen 1914, Vrbanj, Hvar, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1941, član KPJ od 1937, krajem rata politički komesar čete. R K U L J A D R A G A N , komandir voda u 3. četi 3. bataljona, r o đ e n 1923, Pješćanica, Vrginmost, trgovački pomoćnik, Srbin, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo kod Tjentišta 13. juna 1943. godine. RNOVI J A K O V I Ć Mustafe A H M E D , referent saniteta 4. bataljona, rođen 1915, Tuzla, student medicine, Jugosloven, u N O B od 1941, član KPJ od 1939. godine, k r a j e m rata politički komesar brigade. R U T I N Ivana PETAR P E R O , politički komesar čete u 4. bataljonu, r o đ e n 1912, Podbalje, Imotski, službenik, Hrvat, u N O B od 1941, član KPJ od f e b r u a r a 1943. godine, krajem rata politički komesar bataljona. tUBIĆ Mihe NIKOLA, borac 2. čete 5. bataljona, rođen 1905, Orašje, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od februara 1943. IUCE O m e r a A V D O , borac 3. bataljona, rođen 1922, Aladinići, Stolac, đak, Musliman, u N O B od m a r t a 1943, poginuo na Sutjesci kod Dragoš Sedla 12. j u n a 1943. godine. ü R A J L I C Begana SALKO, borac 5. bataljona, rođen 1924, Prenj, Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u proboju sa Zelengore kod Miljevine sredinom juna 1943. godine. URIĆ Mate A N Đ E L K O , borac 4. bataljona, rođen 1924. godine, Stilja, Vrgorac, zemljoradnik, Hrvat.

Deseta hercegovačka brigada VASIC Mitra Đ U R O , desetar u 3. četi 2. bataljona, rođen 1914, Ledići, Trnovo, đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata komandant bataljona u 10. krajiškoj brigadi. V E J Z A G I Ć A d e m a F I R D E V S A , bolničarka u 5. bataljonu, rođena 1925, Žabljak, Livno, radnica, Muslimanka, u N O B od 1942, poginula u Hercegovini avgusta 1943. godine. V E J Z A G I C - D O B R I Ć Adema H A N U MICA, bolničarka 2. čete 5. bataljona, rođena 1919, Žabljak, Livno, domaćica, Muslimanka, u N O B od novembra 1942. godine, V E J Z A G I Ć A d e m a HASAN, borac 5. bataljona, rođen 1920, Žabljak, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. V E J Z A G I Ć Ibre M U H A M E D , borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1924, Livno, đak, Jugosloven, u NOB od 1942, član SKOJ-a od oktobra 1942, član KPJ od aprila 1944, krajem rata sekretar Sreskog komiteta SKOJ-a Livno. V E L A G I Ć Saliha F E H K O EAKO, borac 5. bataljona, rođen 1924, Gomiljani, Trebinje, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo posle bitke na Sutjesci, zamenik komandira čete. VELAGIĆ-GLAVIŠKIĆ Derve KADIRA, borac 3. bataljona, rođena 1924, Slatina, Jablanica, domaćica, Muslimanka, u N O B od februara 1943. V E L A G I Ć Bećira M E H M E D , borac u brigadnom sanitetu, rođen 1920, Grborezi, Livno, radnik, Musliman, u NOB od 1942, poginuo januara 1944. V E L A G I Ć Derve R A M Ò , borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1926, Slatina, Jablanica, radnik, Musliman, u NOB od lebruara 1943. godine. V E L A G I Ć Juse REDŽEP, borac 2. bataljona, roden 1921, Livno, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. V E L A G I Ć Redže SALIH, borac 3. čete 5. bataljona, r o đ e n 1921, Grborezi, Livno, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1942. godine.

655

V E L E D A R Muje ALIJA, desetar u 2. četi 3. bataljona, rođen 1921, Počitelj, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u NOB od 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1943, k r a j e m rata zamenik političkog komesara čete. V E L E D A R M e h m e d a SALKO, borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1921, Počitelj, Čapljina, zemljoradnik, Musliman, u N O B od maja 1942, član KPJ od novembra 1943. godine, k r a j e m rata politički komesar čete. V E L I Č A N ALBINA, borac, rođena u Ilidži, Sarajevo, domaćica, Hrvatica, . poginula posle proboja sa Sutjeske. VELIĆ Smaje SALKO^ borac 3. čete 3. bataljona, rođen 1926, Slatina, Jablanica, zemljoradnik, Musliman, u N O B od lebruara 1943, poginuo na Vučevu 11. juna 1943. godine. V E R E M M u j e SIDIK, borac 1. bataljona, rođen 1920, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od februara 1943. godine. V E Ž A Dominika MITAR, borac prateće čete 4. bataljona, rođen 1913, Živogošće, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od maja 1942. godine. V E Ž I Ć Mile A N T I C A , borac, rođena 1919, Staševica, Ploče, domaćica, Hrvatica, u N O B od 1942, poginula u Miljevini 14. juna 1943. godine. V I D A K O V I Ć Riste RISTO, desetar u 3. bataljonu, rođen 1911, Bačevo, Sarajevo, zemljoradnik, Srbin. V I D O J E V I Ć Đ u r e JOVAN Č A R U G A , borac 3. bataljona, r o đ e n 1925. godine, Konjic, radnik, Srbin. V I D O J E V I Ć Stevana R A D E , borac 2. čete 3. bataljona, rođen 1919, R u d o Polje, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, krajem rata komandir artiljerijske baterije. V I D O Š E V I Ć Mije MILAN, borac, rođ e n 1921, Broćanac, Split, radnik, Hrvat, u N O B od aprila 1942, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. V I D O V I Ć Pere HRVO.TE, borac 5. bataljona, rođen 1909, D o b r o , Livno,

556

Viktor Kučan - Borci Sutjeske đak, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata politički komesar čete. V R E Ć A D O K O , borac 1. čete 6. bataljona, rođen u H u m u , Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1942, poginuo u Zupcima kod Trebinja 1944. V R H O V A C Sabana A V D O , borac u intendanturi brigade, rođen 1890. Donji Vakuf, zemljoradnik, Musliman. VRKAŠ Jakova IVAN, puškomitraljezac prateće čete 4. bataljona, rođen 1922, Veliko Brdo, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u NOB od 1942, član SKOJ-a, član KPJ od septembra 1943. V U Č E T I Ć Spasoja M I R K O , borac u komori 4. bataljona, rođen 1895, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1976. godine u Biogradu, Nevesinje. V U Č E T I Ć Trifka PETAR, borac u komori 4. bataljona, rođen 1923, Biograd, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942, krajem rata politički delegat voda. Umro 1987. u Rijeci. V U Č K O V I Ć Mićka LIMO, kurir štaba brigade, rođen u Mekoj Grudi, Bileća, zemljoradnik, Srbin. U m r o 1958. V U Č U R E V I Ć Rada MARKO, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1912, Zupci, Trebinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1943, k r a j e m rata komandir voda. VUJANOVIĆ Tode BRANKO, borac 5. bataljona, rođen 1924, Livno, dak, Srbin, u N O B od 1942. godine. VUJČIĆ Ivana MIRKO, desetar u 4. bataljonu, rođen 1920, Dragljane, Vrgorac, radnik, Hrvat, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od juna 1944, krajem rata zamenik političkog komesara čete. U m r o 1984. u Splitu. VUJIČIĆ Mustafe AHMET, borac 1. čete 6. bataljona, rođen 1922, Rečice, Čapljina, radnik, Musliman, u NOB od oktobra 1942, član KPJ od maja 1943. VUJIČIĆ Novice TRIPKO TRIPO, referent saniteta brigade, r o đ e n 1907, Dolovi, Nikšić, student, Crnogorac, u N O B od 1941, član KPJ.

radnik, Hrvat, u N O B od 1942. Umro 1957. godine u Livnu. V I D O V I Ć Tòme MIRKO, puškomitraljezac u 5. bataljonu, rođen 1919, Livno, radnik, Hrvat, u NOB od 1942, poginuo na Krvavim Brdima, južno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. V I G N J E V I C Milana B O G D A N MALI, borac 3. čete 2. bataljona, rođen 1926, Clinica, Velika Kladuša, šumski radnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od decembra 1941. godine. V I L O G O R A C Halila R A G I B A V D O , borac 1. čete 3. bataljona, rođen 1920, Vlahovići, Ljubinje, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od maja 1942, član KPJ od januara 1944. godine, krajem rata komandir čete. VISKOVIĆ Joze JOSIP, borac prateće čete brigade, rođen 1915, Drašnice, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član KPJ od j a n u a r a 1944. godine, krajem rata komandir artiljerijske, baterije. VISKOVIĆ Jakova J O Z E , borac 4. bataljona, rođen 1926, Tučepi, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. VIŠNJEVAC Gruje RAJKO, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1925, Gacko, i đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a, poginuo na Presjeci kod Nikšića 18. maja 1943. godine. VISO Hasana IBRO, komandir voda u 2. četi 3. bataljona, rođen 1918, Mostaći, Trebinje, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, nestao u proboju na Sutjesci kod Tjentišta 14. juna 1943. godine. /ITALI Ante IVAN, borac, rođen 1921, Vrbanj, Hvar, radnik, Hrvat, u N O B od 1942, član SKOJ-a, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. / L A H O V I Ć A n t e NIKOLA, borac 4. bataljona, rođen 1920, Postire, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori juna 1943. / O J N O V I Ć Perka SIMO, borac 1. bataljona, rođen 1921, Podosoje, Bileća,

Deseta hercegovačku brigada V U J N O V I C Krste VULE, zamenik kom a n d i r a 2. čete 4. bataljona, rođen 1919, Panik, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ ođ 1941, poginuo u selu Miloševići, južno od Mratinja, 2. juna 1943. godine. V U J O V I Ć Pere ANDRIJA, borac 2. čete 2. bataljona, roden 1903, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od marta 1943. V U J O V I Ć Andrije A N Đ E L K O , puškomitraljezac u 2. bataljonu, rođen 1926, Bijeljani, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1943, poginuo kod Bileće oktobra 1943, omladinski rukovodilac bataljona. V U J O V I Ć Pante B R A N K O B R A N A , puškomitraljezac 2. čete 2. bataljona, rođen 1921, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Jugosloven, u N O B od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1941, član KPJ od juna 1943. godine, krajem rata komandir čete. V U J O V I Ć Pavia DANILO, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1919, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od januara 1943. godine, k r a j e m rata zamenik političkog komesara bataljona u l i . hercegovačkoj brigadi. V U J O V I Ć Gavrila LAZO, borac 4. bataljona, roden 1918, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od m a r t a 1942, poginuo aprila 1945, komandir čete. V U J O V I Ć Pavia MILAN, komandir voda u 2. bataljonu, rođen 1922, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od oktobra 1942, poginuo kod Bileće novembra 1943. godine. V U J O V I Ć Pere MILAN, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1906, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. V U J O V I Ć M I L O R A D , borac, rođen u Davidovićima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata zamenik k o m a n d a n t a 13. hercegovačke brigade.

657

VUJOVIĆ Dušana MIRKO, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1922, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od novembra 1942, poginuo januara 1944, komandir voda. VUJOVIĆ Jovana RADOJKA, bolničarka u 2. bataljonu, rođena 1919, Davidovići, Bileća, domaćica, Srpkinja, u NOB od 1941, član KPJ od decembra 1942, k r a j e m rata r e f e r e n t saniteta bataljona. Nesretnim slučajem poginula decembra 1945. u Mostaru. V U J O V I Ć RADOVAN, borac, rođen u Davidovićima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a. VUJOVIĆ-MILIDRAGOVIĆ Jove ROSA, borac 3. čete 2. bataljona, rođena 1919, Vranjska, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1943. godine. V U J O V I Ć Jefte SLAVKO, politički delegat voda u 2. četi 2. bataljona, rođen 1918, Kifino Selo, Nevesinje, student, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ ođ 1941, poginuo kod Tjentišta 13. juna 1943. kao ranjenik u Centralnoj bolnici. V U J O V I Ć Krste SPASO, borac 2. bataljona, rođen 1906, Zasada, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo maja 1944. godine, zamenik komandira čete. V U J O V I Ć Jelte S V E T O , borac 2. bataljona, rođen 1924, Kifino Selo, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od marta 1943, član SKOJ-a, poginuo u bici na Sutjesci j u n a 1943. godine. V U J O V I Ć Spire T O M O , politički komesar brigadne bolnice, rođen 1910, Baljci, Bileća, učitelj, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od juna 1941. V U J O V I Ć Luke VASO CRNI, komandir voda u 2. četi 5. bataljona, rođen 1913, Bijeljani, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1941, krajem rata intendant 11. hercegovačke brigade. VUJOVIĆ Koste VELIMIR, borac 2. čete 2. bataljona, rođen 1911, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B

658

Viktor Kučan - Borci Sutjeske 2. bataljona, rođen 1910, Varvara, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član KPJ od 1942, nestao kod Šejtan-kule, istočno od Avtovca, 25. maja 1943. godine. V U K D A L I Ć Ibre SALKO, borac, rođen 1924. godine, Varvara, Prozor, zemljoradnik, Musliman. V U K M A N Stojana V E L I M I R , b o r a c prateće čete 2. bataljona, rođen 1926, Vlatkovići, Skender Vakuf, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1942. godine. V U K O J E Petra ALEKSA, politički delegat voda u 1. četi 4. bataljona, roden 1922, Pađeni, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata komandir čete. V U K O J E Luke B O Ž O STARI, pomoćnik intendanta brigade, rođen 1902, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata predsednik Sreskog N O O Bileća. U m r o 1991. godine u Beogradu. V U K O J E K u z m a n a JOVAN, b o r a c u intendanturi brigade, rođen 1897, Pađeni, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Sutjesci, kod Tjentišta, 13. juna 1943. u sastavu Centralne bolnice. V U K O J E - J A N J U Š E V I Ć Đ o k e MILUŠA, borac 2. čete 2. bataljona, rođena 1919, Pađeni, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od 1943. godine. V U K O J E - M I L I D R A G O V I Ć Jove O B R E N I J A , b o r a c 3. čete 2. bataljona, rođena 1913, Vranjska, Bileća, domaćica, Srpkinja, u N O B od marta 1943, krajem rata bolničarka. V U K O J E Riste P E R O Đ E D , desetar u 2. četi 2. bataljona, rođen 1913, Pađeni, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. V U K O J E SAVO, borac, rođen u Pađenima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943. godine. V U K O J E SPASOJE, borac, rođen u Pađenima, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine.

od 1941, član KPJ od 1943, krajem rata komandir čete. U m r o 1988. u Sečnju V U J O V I Ć Vlada VELJKO, borac 2. bataljona, rođen 1930, Dlakoše, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od marta 1943, krajem rata kurir štaba brigade. V U J O V I Ć Rajka V L A D O STARI, zamenik komandira 2. čete 2. bataljona, rođen 1902, Davidovići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. godine, k r a j e m rata komandant Vojnog područja za Hercegovinu. V U J O V I Ć Iripc V L A D O MLADI, zamenik političkog komesara 4. bataljona, rođen 1919, Bijeljani, Bileća, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. U m r o 1983. godine. V U J O V I Ć - Č O R A K Stevana Z O R K A , bolničarka 1. čete 2. bataljona, rođena 1925, Davidovići, Bileća, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od 1941, član SKOJ-a od februara 1942, član KPJ od maja 1943, krajem rata član Sreskog komiteta KPJ Bileće. V U K Huse IBRO, zamenik političkog komesara čete u 3. bataljonu, rođen 1910, H o d a n , Stolac, zemljoradnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. Umro posle rata u Mostaru. V U K A J L O V I Ć Akima DANILO, politički radnik pri štabu brigade, rođen 1905, Biograd, Nevesinje, profesor, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1940, poginuo u zaseoku Vojvodići, Miljevina, 14. juna 1943. godine. V U K A J L O V I Ć R a d o j a G O J K O , komandir v o d a u 3. četi 4. bataljona, rođen 1914, Zovi Do, Nevesinje, radf nik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ ^ od 1942, poginuo na Sivoj Kljusini, južno od Mratinja, 31. maja 1943. V U K A L O V I Ć Draga M I L A N V U L E , komandir prateće čete 4. bataljona, rođen 1919, Zupci, Trebinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1939, član KPJ od marta 1942, krajem rata komandant brigade. VUKDALIĆ Mehmeda MUHAREM, zamenik političkog komesara 1. čete

Deseta hercegovačka brigada V U K O J E Toše UROŠ, politički delegat voda u 5. bataljonu, rođen 1910, Pađeni, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1941, poginuo kod Bileće novembra 1943. V U K O M A N O V I Ć Tome BRANKO, desetar u 1. četi 1. bataljona, rođen 1908, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. godine. V U K O M A N O V I Ć Lazara MILAN, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1906, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. VUKOMANOVIĆ Mira MILINKO, borac u intendanturi brigade, rođen 1888, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin. Umro 1959. godine. VUKOMANOVIĆ Petra MILKA, borac u intendanturi brigade, rođena 1889, Kazanci, Gacko, domaćica, Srpkinja. V U K O M A N O V I Ć Todora MILUTIN, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1926, Jasenik, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od aprila 1943, član SKOJ-a, poginuo na brdu Ober, južno od Mratinja, 5. juna 1943. godine. VUKOVIĆ Stevana ALEKSA, borac 2. bataljona, rođen 1888, Hadžići, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, poginuo kod Ljubinja, septembra 1943. godine. VUKOVIĆ Sćepana ALEKSA, ekonom brigadne bolnice, rođen 1908, Meka Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941. godine. V U K O V I Ć Milana Č E D O , komandir 1. čete 4. bataljona, rođen 1921, Rogače, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, član ŠKOJ-a od 1941, član KPJ, poginuo u G o r n j e m D r e ž n j u kod Nevesinja 25. marta 1944. godine, k o m a n d a n t terenskog bataljona „Nevesinjska puška". V U K O V I Ć Stevana D R A G I C A , borac 1. bataljona, rođena u Gacku, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1942, poginula u leto 1943. V U K O V I Ć Novice D R A G O , kurir štaba brigade, rođen 1925, Nadinići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od

659

februara 1942, poginuo kod Tjentišta 9. juna 1943. godine.

VUKOVIĆ-KOVAČ Sime JOKA, bolničarka u 4. bataljonu, rođena 1925. g o d i n e , Biograd, N e v e s i n j e , d o m a ćica, Srpkinja. Umrla posle rata u G a j dobri, Vojvodina.

VUKOVIĆ Danila LJUBO, politički delegat voda u 4. bataljonu, rođen 1925, Biograd, Nevesinje, đak, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a od juna 1942, poginuo na Lipniku kod Avtovca 18. maja 1943. godine. V U K O V I Ć Sime M I Ć K O , e k o n o m u intendanturi brigade, rođen 1891, Meka Gruda, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941. U m r o 1958. u Sečnju. V U K O V I Ć Mitra M I L O R A D , borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1920, Gacko, trgovački pomoćnik, Srbin, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1941, član KPJ od novembra 1943. godine, k r a j e m r a t a šef p r o p a g a n d n o g odseka 11. hercegovačke brigade. VUKOVIĆ-ALIBEGOVIĆ Stevana NATAJLIJA NATA, bolničarka u brigadnom sanitetu, r o đ e n a 1924, Gacko, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, član SKOJ-a od 1941. godine. V U K O V I Ć Mitra N E B O J Š A , politički delegat voda u 2. četi 1. bataljona, rođ e n 1922, Gacko, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a. V U K O V I Ć Spasoja NIKOLA, borac 2. čete 6. bataljona, rođen 1923, Strane, Ulog, Kalinovik, rudar, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. V U K O V I Ć Gojka R A D E , borac, rođen 1924, Medanići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, poginuo na Ivan Sedlu kod Konjica marta 1945, politički komesar čete. V U K O V I Ć Gojka R A D O J K A , borac, r o đ e n a u Medanićima, Gacko, domaćica, Srpkinja, u N O B od 1941, poginula posle proboja sa Sutjeske u leto 1943 (četnici je uhvatili i ubili). V U K O V I Ć Mićka S I M O SIČKO, kurir štaba brigade, rođen 1925, Meka Gru-

660

Viktor Kučan - Borci Sutjeske decembra 1942. godine, krajem rata politički delegat voda. Z E Č I Ć Jure FRANE, ekonom čete u 4. bataljonu, rođen 1911, Blato, Korčula, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. Z E Č I Ć Avde M E H O , borac 2. bataljona, rođen 1919, Kovačevo Polje, Prozor, radnik, Musliman, u N O B od marta 1943, poginuo u bici na Sutjesci juna 1943. godine. Z E K O T I Ć Ibrahima ASIM, borac 3. bataljona, roden 1916, Voljevač, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od januara 1943, član SKOJ-a, poginuo kod Tjentišta 13. juna 1943. Z E K O T I Ć Alije E N V E R , borac 2. čete 4. bataljona, r o đ e n 1927, Voljevac, Gornji Vakuf, zemljoradnik, Musliman, u N O B od novembra 1942, član SKOJ-a od maja 1943. godine. Z E K O T I Ć Asima FATIMA, borac 3. bataljona, rođena 1922, Voljevac, Gornji Vakuf, domaćica, Muslimanka, u NOB od januara 1943, poginula na Vučevu 9. juna 1943. godine. Z E L E N O V I Ć Jovana A L E K S A N D A R SASA, borac 1. čete 1. bataljona, rođen 1918, Miholjača, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ. Z E L E N O V I Ć Đ u r e MILIVOJE, borac 3. čete 1. bataljona, rođen 1926, Miholjača, Gacko, đak, Srbin, u N O B od aprila 1943, član SKOJ-a, poginuo na brdu Ober, južno od Mratinja, 5. juna 1943. godine. Z I R O J E V I Ć Trifka M A R K O , ekonom štaba brigade, rođen 1893, Dubljevići, Gacko, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od aprila 1943, krajem rata zamenik predsednika Oblasnog NOO za Hercegovinu. Umro 1988. godine u Sarajevu. Z U A N I Ć Petra A N T E TONKO, borac 2. čete 4. bataljona, rođen 1921, Ložišće, Brač, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942. godine. Z U B A C Dukice VELJKO, borac 1. čete 4. bataljona, r o đ e n 1921, Gornji Drežanj, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član SKOJ-a,

da, Bileća, đak, Srbin, u NOB ud 1941. godine, član SKOJ-a. V U K O V I Ć Stojana SIMO, borac, rođen 1928, M e k a G r u d a , Bileća, zemljoradnik, Srbin, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine. V U K O V I Ć Stevana SLOBODAN, komandir 2. čete 1. bataljona, rođen 1919, Gacko, radnik, Srbin, u NOB od 1941. godine, član KPJ. V U K O V I Ć Riste STEVAN, borac 1. bataljona, rođen 1895, Gacko, trgovac, Srbin, u N O B od aprila 1943, poginuo kod Tjentišta 9. juna 1943. godine. V U K O V I Ć Blagoja VOJO, desetar u 1. četi 2. bataljona, rođen 1919, Biograd, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ, krajem rata šef OZN-e za Nevesinje. U m r o 1947. u Sarajevu. V U L E T A LUKA LUKICA, borac, rođen 1926, Dolac, Glamoč, zemljoradnik, Srbin, u N O B od januara 1943. godine, zarobljen na Sutjesci, ali je kod sprovođenja u logor kod Siska uspeo da pobegne i priključi se banijskim partizanima. V U L I Ć Nikole P E R O , borac, rođen 1912, Čičevo, Konjic, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942. U m r o 1981. u Čičevu. Z A G O R Č I Ć Alije MUSTAFA MUJČIN, borac prateće čete 3. bataljona, r o đ e n 1914, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1941, član KPJ. Z A H I R O V I Ć - L A Z A R E V I Ć Hasana ENESA, bolničarka u bojnoj komori brigade, rođena 1921, Ostrožac, Jablanica, domaćica, Jugoslovenka, u N O B od februara 1943, član SKOJ-a. Z A J M O V I Ć Salke SALIH B I L J U R , borac 2. čete 1. bataljona, rođen 1924, Prozor, đak, Musliman, u N O B od juna 1942, član SKOJ-a od 1942, član KPJ od aprila 1944, krajem rata član okružnog komiteta SKOJ-a. Z E B I Ć Ahmeta SALKO, borac 2. čete 3. bataljona, r o đ e n 1921, Jablanica, službenik, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1940, član KPJ od

Deseta hercegovačka brigada poginuo na Ivan Planini kod Sarajeva 6. marta 1945, komandir voda. Z U K A N O V I Ć Muje ALIJA MALI, komandir voda u 1. četi 2. bataljona, rođen 1928, Kovačevo Polje, Prozor, zemljoradnik, Musliman, u N O B od marta 1942, član KPJ od juna 1943. ZUROVAC Riste PERO, desetar u 3. četi 4. bataljona, rođen 1915, Rabina, Nevesinje, radnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od 1942, poginuo na Trešteniku, istočno od Avtovca, 20. maja 1943. godine. Ž A R K O V I Ć A n t e M A R K O , borac u prištapskim jedinicama brigade, rođen 1912. godine, Poljica, Imotski, zemljoradnik, Hrvat. Ž A R N I Ć Marina ALEKSANDAR, borac, r o đ e n 1913, Makar, Makarska, zemljoradnik, Hrvat, u N O B od 1942, poginuo na Zelengori 13. juna 1943. Ž D E R I Ć Nikole IVAN, puškomitraljezac 3. čete 4. bataljona, rođen 1926, Brist, Ploče, zemljoradnik, Jugosloven, u NOB od 1941, član SKOJ-a od oktobra 1941. godine. Ž D R A L E RISTO, borac, rođen 1881, Baljci, Bileća, zemljoradnik, Srbin, u NOB od 1941, poginuo decembra 1943. ŽERA.TIĆ Milana B R A N K O Ž U T I , puškomitraljezac 1. čete 4. bataljona, rođen 1921, Čitluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u N O B od 1941, član KPJ od oktobra 1944, krajem rata zamenik političkog komesara čete u 12. hercegovačkoj brigadi. Ž E R A J I Ć Milana SLOBODAN, borac 1. čete 4. bataljona, rođen 1923, Čitluk, Nevesinje, zemljoradnik, Srbin, u NOB od marta 1943, član KPJ od 1944, poginuo na Bileću 2. oktobra 1944.

661

Ž E R A J I Ć Vučića STEVO, boračku komori 4. bataljona, rođen 1898, Čitluk, Nevesinje, gostioničar, Srbin, u N O B od 1941. Umro 1984. godine. Ž E R A J I Ć Steve VUKASIN V U L E , borac prateće čete 4. bataljona, rođen 1924, Bojište, Nevesinje, trgovac, Jugosloven, u N O B od 1942, član KPJ od 1944, krajem rata komandir voda. ŽIŠKO I ZET, borac 5. bataljona, rođen u Livnu, radnik, Musliman, u N O B od 1942, poginuo posle bitke na Sutjesci Ž I V I Ć Stjepana STJEPAN ŠTEFO, borac 3. bataljona, rođen u Južnoj Americi, službenik, Hrvat, u N O B od 194J član KPJ, poginuo u k a n j o n u pive kod Čokove Luke 9 . j u n a 1943, kao tifusni bolesnik u Centralnoj bolnici Ž I V O D E R A C MATO, borac 4. bataljona, neutvrđenog mesta rođenja, radnik, Hrvat, poginuo na Zelengori juna ^ 1943. godine. Ž I Ž I Ć IVAN, borac 4. bataljona, rođen u Solinu, Split, radnik, Hrvat, u NOB od 1942. Umro 1956. godine. Ž U J O Piuse M E H O , borac 3. čete 5. bataljona, r o đ e n 1927, Prenj, Stolac, đak, Musliman, u N O B od 1942, Član SKOJ-a od 1942, član KPJ od 1944, k r a j e m rata zamenik političkog komesara čete u KNOJ-u. Ž U L J E V I Ć Avde HAMDIJA, omladinski rukovodilac prateće čete 3. bataljona, rođen 1919, Mostar, radnik, Musliman, u NOB od 1941, član SKOJ-a od 1938, član KPJ od 1941, krajem rata politički komesar bataljona. Ž U L J E V I Ć M. M U H A M E D , borac 3. bataljona, rođen 1922, Mostar, radnik, Musliman, u N O B od 1942, član SKOJ-a od 1942, poginuo na Sutjesci juna 1943. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful