1-Εισαγωγή στη Διαφήμιση

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ

ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ
ΡΝΚΔΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΡΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ

ΦΟΝΛΡΗΠΡΖΟΗΑ: Ιεσλίδαο Σαηδεζσκάο
ΚΑΘΖΚΑ: ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ (ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΝΠ
ΟΝΙΝΠ)
ΔΑΟΗΛΝ ΔΜΑΚΖΛΝ (ΠΡ’), 2010
Ώξεο δηδαζθαιίαο: Ρεηάξηε 12:00 – 14:00,
Α’ Ακθηζέαηξν Πρνιήο ΛΝΞΔ
Ξέκπηε 14:00 – 16:00,
Α’ Ακθηζέαηξν Πρνιήο ΛΝΞΔ

Η. Ανηικείμενο μελέηηρ
Ρν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αλαθέξεηαη ζηνλ ζσεδιαζμό, ανάπηςξη
θαη αποηελεζμαηικόηηηα ηεο δηαθήκηζεο, ζηελ επηρείξεζε, ελψ
παξάιιεια εμεηάδεηαη ν νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ηεο ξφινο.
Γηεμνδηθά ζπδεηνχληαη ε ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δηαθήκηζεο, ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηε δηαθήκηζε, νη
παξάγνληεο θαη νη πξνυπνζέζεηο, αιιά θαη ηα εκπφδηα αλάπηπμεο κηαο
απνηειεζκαηηθήο δηαθήκηζεο.
Δμεηάδνληαη ζέκαηα φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ θαη ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ε δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ε
ζρεδίαζε ηεο δηαθήκηζεο θαη ε εθαξκνγή πινπνίεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο
ηδέαο, ε απεηθφληζε θαη ε δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ, ν
ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο.
Ξαξνπζηάδεηαη ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηαθεκηζηηθήο εηαηξίαο. Ρν
κάζεκα νινθιεξψλεηαη κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ ξφιν ηεο
δηαθήκηζεο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην.

Belch (2007).J.ΗΗ. Πρεδηαζκφο Αλάπηπμεο.Σ. Burnett. N.: Prentice Hall. Εψηνο (2008). Απνηειεζκαηηθφηεηα. J. Marketing Communications. French Forest N.. Smith.E. Bellman (2005). Ππκπιεξσκαηηθή βηβιηνγξαθία – πξναηξεηηθή Belch. Rossiter. G. Πύγγπαμμα α. Taylor (2003). Tellis. Thousand Oaks Ca: Sage Publications Wells. J. M. Σαηξεηάθεο (2008).. Marketing Communications: An Integrated Approach.: Pearson Education Australia.R.W. Ξξνηεηλφκελν: Γ. and S. Ρξία Θείκελα γηα ηελ Ξνιηηηθή Γηαθήκηζε. (2004): Effective Advertising. W. New York. G. and J. Upper Saddle River. Moriarty (2003). Γηαθήκηζε.: McGraw Hill Co. N.. Θεζζαινλίθε: University Studio Press β. Θεζζαινλίθε: University Studio Press. Advertising Principles and Practice.R.A. P. 5ε έθδνζε. London: Kogan Page Limited. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspectives.J.S. and S. Κ.Y. .

2η Δβδομάδα α δίσξν: Πηνηρεία Ξξνσζεηηθνχ Κίγκαηνο – «Έιμε – Ώζεζε» . αζθήζεηο. Αναλςηική Ξαποςζίαζη Δνοηήηων. 1η Δβδομάδα α δίσξν: Ξεξίγξακκα καζήκαηνο. Δηζαγσγή ζηε Γηαθήκηζε. δηνηθεηηθέο ιεπηνκέξεηεο (εμεηάζεηο.Γηαθήκηζε θαη Δπηθνηλσλία. Γχν ζπλαληήζεηο εβδνκαδηαίσο. βηβιηνγξαθία. β δίσξν: Δίδε Γηαθήκηζεο – Νινθιεξσκέλε Δπηθνηλσληαθή Πηξαηεγηθή Κάξθεηηλγθ. Γηάξθεηα 13 εβδνκάδεο (12 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο θαη 1 εβδνκάδα εμεηάζεηο). β δίσξν: Νιηγνπσιηαθή Γνκή ηεο Αγνξάο – Κε ηηκνινγηαθφο Αληαγσληζκφο – ΢πνθεηκεληθή Γηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ – Οφινο ηεο Γηαθήκηζεο ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ – Νηθνλνκηθή Γηάζηαζε ηεο Γηαθήκηζεο. Syllabus. . αθξφαζε θιπ).IV.

β δίσξν: Ζ ζρεδίαζε θαη ε ζχλδεζε ησλ πξνγξακκάησλ Κάξθεηηλγθ θαη Γηαθήκηζεο Ππζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ Γηαθεκηζηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο. Θξηηηθή θαη αληίινγνο. Νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία Πρεδηαζκνχ.. .I. β δίσξν: Ηεξαξρηθή θιηκάθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο. 4η Δβδομάδα α δίσξν: Ζ δηαηχπσζε εμεηδηθεπκέλσλ δηαθεκηζηηθψλ ζηφρσλ. DAGMAR.D.3η Δβδομάδα α δίσξν: Γηαθεκηζηηθφο πξνυπνινγηζκφο – Αλαγθαηφηεηα ηεο Γηαθεκηζηηθήο Γαπάλεο Κέζνδνη θαζνξηζκνχ ηνπ Γηαθεκηζηηθνχ Ξξνυπνινγηζκνχ. ΢πνδείγκαηα: A.A. Rossiter θαη Percy.

. β δίσξν: Δθαξκνγή θαη ΢ινπνίεζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Ηδέαο. Θαλφλεο πινπνίεζεο – εθηέιεζεο ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο.5η Δβδομάδα α δίσξν: Ππλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο θξηηηθήο θαη ηνπ αληίινγνπ γηα ηα ππνδείγκαηα ηεξαξρηθήο θιηκάθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθήκηζεο. Ππδήηεζε γηα ηε δηαδηθαζία. Γηακφξθσζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Ηδέαο. β δίσξν: Γεκηνπξγηθή Πρεδίαζε θαη αλάπηπμε ηεο δηαθήκηζεο. 6η Δβδομάδα α δίσξν: Δθαξκνγή θαη ΢ινπνίεζε ηεο Γεκηνπξγηθήο Ηδέαο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα ζηε Γηαθήκηζε. Ζ ζπγθηλεζηαθή έθθιεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο. Ζ πιεξνθνξηαθή – ινγηθή έθθιεζε ζηελ εθαξκνγή ηεο δεκηνπξγηθήο ηδέαο.

β δίσξν: Ζ δηακφξθσζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ θεηκέλνπ. ζιφγθαλ.7η Δβδομάδα α δίσξν: Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο. Δπηθεθαιίδα. είδε πεξηγξάκκαηνο. Οαδηνθσληθφ. Ιεηηνπξγηθή παξελέξγεηα ηνπ θεηκέλνπ. Κνλαδηθή πξφηαζε πψιεζεο. . ζήκα. Ζ απεηθφληζε ηεο δηαθήκηζεο. ηειενπηηθφ θείκελν ηεο δηαθήκηζεο. Ιεηηνπξγηθή παξελέξγεηα ηνπ θεηκέλνπ. 8η Δβδομάδα α δίσξν: Ξαξνπζίαζε κνξθψλ θεηκέλνπ. Κνξθή θαη πεξηερφκελν ηνπ θεηκέλνπ. Δηζαγσγή ζηελ αλάπηπμε ηνπ θεηκέλνπ. ινγφηππν. Αξρέο αλάπηπμεο.

Γεληθνί θαη Δηδηθνί Ξαξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο.9η Δβδομάδα α δίσξν: Ξψο επεμεξγάδεηαη ν απνδέθηεο ηελ πιεξνθνξία ηεο δηαθήκηζεο – Αλάκημε ηνπ απνδέθηε ζηελ επεμεξγαζία ηεο επεμεξγαζίαο. «ζπρλφηεηαο» ηνπ «ζπλνιηθνχ αξηζκνχ πξνβνιψλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο». β δίσξν: Ξαξάγνληεο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθήκηζεο Κέζνδνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο. Ρν «ππφδεηγκα πηζαλφηεηαο επεμεξγαζίαο» (Elaboration Likelihood Model) – Γηαθήκηζε θάησ απφ ην πξνζσπηθφ επίπεδν εγξήγνξζεο ηνπ απνδέθηε. 10η Δβδομάδα α δίσξν: Νινθιήξσζε εμέηαζεο ηεο «θάιπςεο». β δίσξν: Πρεδηαζκφο θαη επηινγή ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δπηθνηλσλίαο. ηνπ «ζρεηηθνχ θφζηνπο ησλ κέζσλ επηθνηλσλίαο». . Απνθάζεηο επηινγήο. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο.

Θνηλσληθφο Οφινο δηαθήκηζεο – Ξαξαγσγή αλαπαξαγσγή ζηεξενηχπσλ. β δίσξν: Θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαθήκηζε. Θνηλσληθφο Οφινο ηεο δηαθήκηζεο .Ξξνζηαζία Θαηαλαισηή – Ν θψδηθαο ζεκείσλ ζηε δηακφξθσζε ππνθεηκεληθήο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο. . Ζ νξγάλσζε ε ιεηηνπξγία ηεο θαη ε ζρέζε κε ηνλ πειάηε. Πηξαηεγηθή πξνψζεζεο ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο ζην δηαδίθηπν. β δίσξν: Ζ δηαθήκηζε ζην δηαδίθηπν: Σαξαθηεξηζηηθά είδε δηαδηθηπαθήο δηαθήκηζεο.11η Δβδομάδα α δίσξν: Ζ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. 12η Δβδομάδα α δίσξν: Θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηε δηαθήκηζε.

00. γξαθείν 204.III. Γιοικηηικέρ λεπηομέπειερ Ρν κάζεκα είλαη ππνρξεσηηθφ θαη δηδάζθεηαη 4 ψξεο εβδνκαδηαίσο Νη θνηηεηέο αλακέλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα θαη ζηηο αζθήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη Ζ βαζκνινγία ηνπ καζήκαηνο ζα ζηεξηρζεί ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο ηνπ Ηνπλίνπ (100%) Ώξεο γξαθείνπ Ρξίηε 13-15. . 2νο φξνθνο ΛΝΞΔ.

ΑΞΝΦ΢ΓΖ ΔΞΑΛΑΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΡΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ. 2. . ΓΝΚΖ ΑΛΑΙ΢ΠΖΠ ΡΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ (CASE) 2.2 ΑΛΑΙ΢ΠΖ ΣΟΖΠΗΚΝΞΝΗΖΠΖ ΡΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΡΖΠ ΑΠΘΖΠΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΙ΢ΠΖ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΗΝΛ ΡΖΛ ΑΓΝΟΑ. ΡΑ Π΢ΓΘΟΗΡΗΘΑ ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. Π΢ΛΝΤΗΠΖ ΡΥΛ ΓΗΑΞΗΠΡΥΠΔΥΛ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΠΔ ΚΗΑ ΔΛΝΡΖΡΑ ΞΝ΢ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΕΔΡΑΗ ΥΠ "ΞΔΟΗΙΖΤΖ ΓΗΑ ΡΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ". ΡΝΛ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝ.ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΗΑΘΖΠ ΑΛΑΙ΢ΠΖΠ (CASE STUDY) 1. ΡΗΠ ΑΓ΢ΛΑΚΗΔΠ. ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ ΝΟΗΠΚΝΠ ΚΔ ΠΑΦΖΛΔΗΑ Π΢ΛΝΞΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ Θ΢ΟΗΥΡΔΟΥΛ ΔΞΗΚΔΟΝ΢Π ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΥΛ 2.1.

ΡΗΠ ΑΙΙΑΓΔΠ ΠΡΖΛ ΝΟΓΑΛΥΡΗΘΖ ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΡΝΛ ΓΔΛΗΘΝ ΘΑΗ ΡΝ΢Π ΔΞΗ ΚΔΟΝ΢Π ΞΟΝ΢ΞΝΙΝΓΗΠΚΝ΢Π ΡΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ. ΦΑΠΖ ΑΛΑΙΖΤΖΠ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΝΡΑΠΖ ΠΔΗΟΑΠ ΚΔΡΟΥΛ ΓΗΑ ΓΟΑΠΖ ΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΠ ΢ΞΝΤΖ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΞΝ΢ ΑΦΝΟΝ΢Λ ΡΝ΢Π ΠΡΝΣΝ΢Π ΘΑΗ ΡΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ. 2.ΞΔΟΗΓΟΑΚΚΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΗΑΘΖΠ ΑΛΑΙ΢ΠΖΠ (CASE STUDY) ζςνέσεια 2. .4.3 ΓΗΑΡ΢ΞΥΠΖ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΞΟΝΡΑΠΔΥΛ ΓΟΑΠΖΠ ΘΑΗ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖΠ ΔΛΡΝΞΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΞΗΘΑΛΥΛ ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΥΛ ΚΝΟΦΥΛ ΓΟΑΠΖΠ ΒΑΠΗΠΚΔΛΔΠ ΠΔ Π΢ΓΘΔΘΟΗΚΔΛΖ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΖ ΓΗΑ ΛΑ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΡΔΗ ΡΝ ΘΔΛΡΟΗΘΝ ΞΟΝΒΙΖΚΑ.

Ανάλςζη δεδομένων VIII Πςμπεπαζμαηικέρ διαπιζηώζειρ.Γνκή Δξγαζίαο Η. Ξεπιεσόμενα ΗΗΗ. Κεθοδολογία ηηρ έπεςναρ VI. ΢ποζημειώζειρ X. Δπιζκόπηζη ειδικήρ βιβλιογπαθίαρ V. Ρίηλορ ΗΗ. Βιβλιογπαθία . Ξεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ VII. IX. Διζαγωγή IV.

Πρεδηαζκφο θαη δηεμαγσγή έξεπλαο α) πεγέο ζπιινγήο ζηνηρείσλ: α1 δεπηεξνγελή ζηνηρεία α2 πξσηνγελή ζηνηρεία β) κέζνδνη ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα δεπηεξνγελή ζηνηρεία) γ) ζρεδηαζκφο δείγκαηνο δ) ζπγθέληξσζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζηνηρείσλ 3. Νξηζκφο πξνβιήκαηνο – αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο έξεπλαο 2. Αλάιπζε – εξκελεία ζηνηρείσλ 4.Κεθοδολογία 1. . Νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο.

Α΢ΜΑΛΝΚΔΛΖ ΠΖΚΑΠΗΑ ΘΑΗ ΒΑΟ΢ΡΖΡΑ ΡΖΠ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖΠ ΠΡΑ ΠΖΚΔΟΗΛΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΓΔΓΝΚΔΛΑ  ΝΙΗΓΝΞΥΙΗΑΘΖ ΓΝΚΖ ΡΖΠ ΑΓΝΟΑΠ  ΚΖ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΝΠ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΚΝΠ  ΢ΞΝΘΔΗΚΔΛΗΘΖ ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖ ΞΟΝΗΝΛΡΝΠ .

ΘΥΓΗΘΑΠ ΠΖΚΔΗΥΛ ΠΖΚΑΗΛΥΛ – Ν΢ΠΑ –ΝΛ (SIGNIFIER)  ΠΖΚΑΗΛΝΚΔΛΝ (SIGNIFIED)  ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ  .

.

 Ρν αληηθείκελν – Ρν αληηπξνζσπεχνλ (ε κνξθή πνπ παίξλεη ην ζεκείν – φρη απαξαίηεηα πιηθή) – Ρν εξκήλεπκα (φρη ν εξκελεπηήο αιιά κάιινλ ε έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζην ζεκείν) .

Ζ ΠΖΚΔΗΥΡΗΘΖ ΑΛΑΙ΢ΠΖ (ΘΥΓΗΘΑΠ ΠΖΚΔΗΥΛ) ΒΝΖΘΑ ΠΡΖ ΓΗΑΦΝΟΦΥΠΖ ΘΑΗ ΠΡΖΛ ΔΟΚΖΛΔΗΑ ΡΖΠ ΢ΞΝΘΔΗΚΔΛΗΘΖΠ ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΖΠ ΡΝ΢ ΞΟΝΦΝΛΡΝΠ/΢ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΡΖ ΓΗΑΦΖΚΗΠΖ .

.

.

.

.

Κάξγθν Σεκηλγνπετ) BABE FABERGE . Θαηξίλ Ληελέβ) CH5 # # ΞΟΝΠΥΞΝ Τ (π.ρ.ρ.ΞΟΝΠΥΞΝ Σ (π.

.

.

Ξαπάγονηερ πος επιδπούν ζηη σπηζιμοποίηζη ηηρ Γιαθήμιζηρ και ηηρ Ξποώθηζηρ ηων Ξωλήζεων. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηαθήκηζε φηαλ:  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη πςειήο πνηφηεηαο  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη πςειήο ηηκήο  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη έληνλα δηαθνξνπνηεκέλν  Ν άκεζνο αληαγσληζηήο απμάλεη ην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα δηαθήκηζε Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ φηαλ:  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη ρακειήο πνηφηεηαο  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη ρακειήο ηηκήο  Ρν επψλπκν πξντφλ είλαη αδηαθνξνπνίεην  Ν άκεζνο αληαγσληζηήο απμάλεη ην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ .

Θύκλορ Εωήρ Ξποϊόνηορ – Φάζειρ 1. Υξηκφηεηα α) ΢ςειφο βαζκφο εκπηζηνζχλεο β) Σακειφο βαζκφο εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηή πξνο ην πξντφλ 4.΢πνρψξεζε Γιαθήμιζη Ξποώθηζη Ξωλήζεων ΢ςειή ΢ςειή ΢ςειή Σακειή ΢ςειή Σακειή ΢ςειή Σακειή ΢ςειή Σακειή Σακειή Κεδεληθή ΢ςειή Σακειή . Δηζαγσγή 2. Αλάπηπμε α) Ζγέηηδα επηρείξεζε β) Δπηρείξεζε πνπ αθνινπζεί γ) Γηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ 3. Θάκςε .Πποςδαιόηηηα ηηρ Γιαθήμιζηρ και ηηρ Ξποώθηζηρ ηων Ξωλήζεων ζε Πσέζη με ηιρ Φάζειρ ηος Θύκλος Εωήρ ηος Ξποϊόνηορ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful