КРИМИНАЛИСТИЧКО – ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА

у Београду, Улица цара Душана бр. 196
тел. 3107-218, 3107-129, 3107-104
www.kpa.edu.rs
објављује
К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ
ОСНОВНИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Криминалистичко-полицијска академија у Београду, у школској 2012/2013.
години, уписаће:
на студијски програм основних академских студија

60 студената који се финансирају из буџета (од којих до 15 студената
женског пола) и

150 студената који се сами финансирају;
на студијски програм основних струковних студија

40 студената који се финансирају из буџета (од којих до 15 студената
женског пола) и

150 студената који се сами финансирају.
Услови конкурса
1. општи услови
Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије, са средњом
стручном спремом стеченом у школи четворогодишњег трајања.
2. посебни услови
Поред општих услова конкурса, кандидати морају испуњавати и законом утврђене
безбедносне услове за пријем у радни однос у Министарство унутрашњих послова,
као и посебне услове у погледу година живота, здравственог стања и морфолошког
статуса, психолошких способности и испита провере склоности и способности, које
ближе утврђује министар унутрашњих послова Републике Србије.
У погледу година живота:

кандидати из грађанства – рођени 1990. године и касније,

кандидати из Министарства унутрашњих послова – без ограничења у погледу
година живота.
У погледу здравственог стања, морфолошког статуса и психолошких способности:
• здравствени преглед се обавља у Заводу за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова у Београду, Дурмиторска бр. 9;
• кандидати приступају прегледу по редоследу пријављивања, на основу упута
који се издаје на Криминалистичко-полицијској академији;
• трошкови прегледа износе 4.000,00 динара и уплаћују се на рачун број 840348667-78; позив на број – 100182356; прималац – Завод за здравствену заштиту
радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Београд; сврха
уплате – здравствени преглед;
• трошкове здравственог прегледа сносе кандидати;

другом.70 m и телесна тежина у толеранцији до 10 kg више. морфолошког статуса и психолошких способности. Резултат на тесту одређених базично-моторичких способности од 0 до 4 бода је елиминационог карактера. и • за кандидате женског пола – телесна висина најмање 1. 3. теста опште информисаности (максимално 20 бодова). и да изоставе интензивнију физичку активност и унос алкохола. не доручковати и не пити заслађене течности. – примерак уплатнице за трошкове прегледа. трошкови тестирања се уплаћују на дан прегледа. издато од лекарске комисије Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије. трећем и четвртом разреду. након обављеног лекарског прегледа. Ревизија појединих тестова није могућа. на дан прегледа. приступају тесту провере склоности и способности који се састоји од: 1.• дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну. На преглед обавезно понети: – личну карту или пасош. кандидати су обавезни да. кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања и психолошких способности подвргавају се тестирању на употребу психоактивних супстанци. Услови морфолошког статуса су: • за кандидате мушког пола – телесна висина најмање 1. потребно је да то учине одмах по добијању уверења. Утврђивање редоследа кандидата за упис Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис је: • општи успех у току средњег образовања. с тим да се рачунање врши заокруживањем на две децимале. Ранг листе пријављених кандидата који су успешно савладали тест провере склоности и способности и испуњавају посебне законом утврђене безбедносне . који се вреднује укупним бројем бодова од 16 до 40 и представља удвојени збир просечних оцена у првом.63 m и телесна тежина у толеранцији до 3 kg више односно до 12 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm. до 10 kg мање у односу на телесну висину умањену за 100 cm.00 • • часова. ТЕСТ ПРОВЕРЕ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања. теста знања из српског језика и књижевности (максимално 20 бодова). Криминалистичко-полицијској академији приложе уверење о томе да испуњавају задате услове. теста одређених базично-моторичких способности (максимално 20 бодова). односно. • успех на тесту провере склоности и способности. 2. ујутру. на благајни Завода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова Републике Србије. а најкасније у року од 24 часа. који се вреднује укупним бројем бодова од 0 до 60. само до 18.

најкасније до 01. Коначна ранг листа студијског програма је основ за упис кандидата. објављују се на огласној табли Академије и интернет страници Академије (www. Академија ће уместо њега уписати другог кандидата. Пријаве на конкурс кандидати подносе лично. радним данима.2012. а најкасније до 30. На ранг листу пријављених кандидата према студијским програмима може се поднети жалба декану Академије у року од три дана од дана објављивања ранг листе. јуна 2012. Декан решава по жалби у року од три дана од дана подношења жалбе. у Београду. Кандидати који су остварили право на упис.2012 године закључно. године до 06. не старије од шест месеци).  Конкурс је отворен од 15.kpa.04. а диплому о завршеној средњој школи одмах по издавању. . Право уписа на студијски програм основних академских студија стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис (60 + 150). од 10 до 15 часова.2012. Упис кандидата обавиће се по коначности ранг листе. Кандидати су дужни да уверење или сведочанство о завршеном четвртом разреду средње школе са просечном оценом. години. Кандидати који четврти разред средње школе завршавају у школској 2011/12. Улица цара Душана бр.03. јуна 2012.године. потврду о извршеној уплати манипулативних трошкова. 4. или фотокопију ђачке књижице са подацима о успеху на првом полугодишту са ђачком књижицом на увид. Земун.edu. већ кандидати који нису остварили право на упис могу. године. уз пријаву подносе уверење (потврду) средње школе о успеху на првом полугодишту.  Приликом подношења пријаве на конкурс. Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину који ће бити одређен за упис. лично преузети своја документа на шалтеру Одсека за студентска питања. 196.услове за пријем у радни однос у Министарствo унутрашњих послова. кандидат се може определити да конкурише за пријем на једном студијском програму или на оба студијска програма. Уз пријаву се подносе: 1. према редоследу на коначној ранг листи. Академија није у обавези да документа предата приликом конкурисања врати поштом. сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о завршеној средњој школи (оверене фотокопије). могу се уписати само уз подношење оригинала предатих докумената. 2. Кандидат који је стекао право уписа на оба студијска програма може се уписати само на један студијски програм. 5. уколико желе. 3. доставе до 10.rs). године. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија). Право уписа на студијски програм основних струковних студија стиче кандидат који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру одобреног броја студената за упис (40 + 150).10. након чега Комисија за упис утврђује коначну ранг листу. уверење да се против кандидата не води кривични поступак (издато од стране надлежног суда.

републику–државу рођења.00 динара. На Криминалистичко-полицијској академији постоји могућност смештаја за студенте који се финансирају из буџета. име оца. коришћење теретане. Потврду о уплати кандидат предајe приликом подношења пријаве. општину и годину од када има пребивалиште на територији Републике Србије. јединствен матични број.000. место рођења.  Студент који положи све испите утврђене студијским програмом основних академских студија стиче стручни назив ДИПЛОМИРАНИ КРИМИНАЛИСТА.00 динара. а кандидат који конкурише на оба студијска програма – 4.00 динара уплаћује се једнократно или у шест једнаких месечних рата на рачун број 840-1751666-08. . коришћење опремљених наставних простора.500. а све у функцији квалитетног наставног процеса. оца. Студент који се финансира из буџета закључује са Министарством унутрашњих послова Републике Србије уговор којим се прецизирају међусобна права и обавезе. место. Износ од 72. мајку и супруга-у кандидата: презиме и име. прималац: Криминалистичко-полицијска академија. спортско рекреативног центра.Кандидат који конкурише на једном студијском програму. приступ информационим системима и ресурсима Министарства унутрашњих послова Републике Србије као наставне базе. Студент који положи све испите утврђене студијским програмом основних струковних студија стиче стручни назив СТРУКОВНИ КРИМИНАЛИСТА.000. ПУ издавања личне карте.00 динара. стрељане. кандидати ће бити обавештени приликом достављања уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог стања и психолошких способности. назив и место запослења. адресу становања.000. интернет кафеа и здравствене заштите. Школарина обухвата уџбенике. сврха уплате – манипулативни трошкови. уплаћује 2. информатичког центра. место становања. сврха уплате – школарина. прималац – Криминалистичко-полицијска академија. девојачко презиме мајке. Висина школарине за студенте који се сами финансирају износи 72. на рачун број 840-1751666-08. датум рођења. Приликом подношења пријаве потребно је да кандидат попуни образац који садржи податке који се односе на кандидата. О времену и распореду полагања испита провере склоности и способности. број личне карте. библиотеке.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful