‫אסיפת מליאה ‪15/4‬‬

‫שינויי תקנון מוצעים‬
‫להלן שינויי התקנון המוצעים שיוצגו בפני החברים באסיפת המליאה ‪ .15/4‬על פי התקנון‬
‫וכפי שפורסם אם לא יהיו בישיבה ‪ 2/3‬חברים )קרי ‪ 160‬לפחות( תזומן ישיבה נוספת בתוך‬
‫‪ 10-30‬יום מתאריך זה‪ ,‬ותהיה חוקית בכל מספר של מתכנסים‪ .‬עדיין האישור עצמו יצטרך‬
‫רוב של ‪ 75%‬מהנוכחים ולבסוף לקבל את אישור רשם האגודות‪.‬‬
‫מכיוון שחלק מן השינויים משפיעים על מבנה הועד המנהל יערכו הבחירות רק לאחר אישור‬
‫השינויים על ידי הרשם‪.‬‬
‫בטבלה ישנם שינויים שמוצעים בשני תחומים‬
‫‪.1‬‬

‫הבהרות – חבר יכול להיות מי שרכש מניה או מייסד‪.‬‬
‫◦‬

‫פשוט הבהרה ‪ :‬על פי החוק‪ ,‬מייסדי הקואופרטיב הם חברים )התשעה‬
‫הראשונים(‪ .‬רק בהמשך הוחלט‪ ,‬שהתנאי להצטרפות הוא רכישת מניה‪ .‬כיום‪,‬‬
‫יש לנו חבר אחד מבין התשעה‪ ,‬שלא רכש מניה וזו זכותו‪ .‬חלוקת רווחים בעתיד‬
‫תהיה‪ ,‬כמובן‪ ,‬רק לבעלי המניות‪.‬‬

‫◦‬

‫ערבות החברים לאגודה מסתכמת במניות שרכשו‪ ,‬ולא מעבר לכך‪ ,‬הנוסח‬
‫הקיים לא היה ברור דיו‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫מרכז הקואופרציה – הקואופרטיב שלנו קם בחסות המרכז ובעת כתיבת התקנון‬
‫הכנסנו בו בזמנו סעיפים המקבעים מצב בו יש להם חבר קבוע בועד המנהל וזכות וטו‬
‫על חלק מן ההחלטות ועל חלק משינויי התקנון‪ .‬אנחנו חושבים שמצב בו לגוף כלשהו‬
‫יש זכות וטו וזכות עודפת על שאר החברים‪ ,‬אינו תקין ושאלה זו עלתה גם בעת‬
‫כתיבת התשקיף‪ ,‬כי לכאורה יש פה חבר עם זכויות עודפות‪ .‬בנוסף לכך חבר הועד‬
‫מטעמם לא מגיע לישיבות כבר תקופה ארוכה‪ ,‬ולא תורם דבר ‪ :‬בכך למעשה‪ ,‬נתפס‬
‫מקום של חבר אפשרי אחר בוועד‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬משרד הרשם מהווה גוף מפקח על‬
‫הקואופרטיב‪ ,‬כולל הצורך באישור שינויי תקנון‪.‬‬

‫לפרטים נא לפנות לרוני סגולי ‪Page -1-2 roni.segoly@ecoop.org.il 0546466264‬‬

‫סעיף‬

‫קיים‬

‫מוצע‬

‫‪7.2.4‬‬

‫רכש מניה אחת לפחות‪.‬‬

‫רכש מניה אחת לפחות או ‪ /‬ו נמנה עם מייסדי‬
‫הקואופרטיב‬

‫‪14.1‬‬

‫חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה לרבות במקרה של‬
‫פירוק האגודה‪ ,‬בסכום השווה לסכום השקעתו בהון‬
‫האגודה‪.‬‬

‫חבר האגודה יהיה אחראי לחובותיה לרבות במקרה של‬
‫פירוק האגודה‪ ,‬בסכום השווה לסכום השקעתו בהון‬
‫האגודה‪ ,‬קרי סכום עלות רכישת מניות הקואופרטיב‬
‫שכבר ביצע‪.‬‬
‫לבטל )ממילא מועבר לפי החוק לרשם(‬

‫‪18.28‬‬
‫‪19.4‬‬

‫העתק הפרוטוקול של האסיפה הכללית יועבר למרכז‬
‫הקואופרציה ולברית הפיקוח תוך ‪ 21‬יום לכל היותר‬
‫ממועד האסיפה הכללית‬
‫מספר החברים בהנהלה )לרבות הדירקטורים‬
‫החיצוניים( לא יפחת מחמישה ולא יעלה על ‪11‬‬
‫כשלפחות אחד מהם יהיה נציג מרכז הקואופרציה‪.‬‬

‫‪27.1‬‬

‫במידה והשינוי עניינו ברעיונות הקואופרציה ו‪/‬או במבנה‬
‫הקואופרטיבי ו‪/‬או בזכויות החברים הנובעות מהמבנה‬
‫הקואופרטיבי ו‪/‬או בזכות מזכויות מרכז הקואופרציה‬
‫אזי‪ -‬השינוי המוצע מחייב אישור מראש ובכתב על ידי‬
‫מרכז הקואופרציה‬
‫במקרה של מחלוקת ו‪/‬או סכסוך בין מרכז הקואופרציה‬
‫לבין האגודה ו‪/‬או חבריה בקשר עם האמור בסעיף לעיל‪,‬‬
‫יימסר הסכסוך לבוררות בפני בורר שיתמנה על ידי‬
‫הרשם לפי סעיף ‪ 52‬לפקודה‪.‬‬
‫מרכז הקואופרציה יהיה רשאי למנות נציג לאסיפה‬
‫הכללית ולהנהלה כאמור בתקנון זה‪.‬‬

‫‪29.4‬‬

‫אם באסיפה לפחות ‪) 25%‬עשרים וחמישה אחוז(‬
‫מהחברים הנוכחים או בא‪-‬כח מרכז‪-‬הקואופרציה‪ ,‬יהיו‬
‫בדעה שההצעה העומדת לפני האסיפה מתנגדת‬
‫לעיקרים הכלליים של הקואופרציה העובדת בישראל או‬
‫שיש בה‬
‫משום פגיעה‪ ,‬נזק‪ ,‬או סכנה לקיום האגודה או להנהלת‬
‫ענייניה הם רשאים לדרוש שההצעה תעבור להכרעת‬
‫משפט חברים אשר תחליט אם אכן ההצעה מנוגדת‪.‬‬
‫ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית בתוך ‪ 21‬יום מיום‬
‫קבלת דרישה בכתב מאת הרשם או מאת מרכז‬
‫הקואופרציה או מאת ברית הפיקוח או מאת שני חברי‬
‫ועד מנהל או רבע מן חברי הועד המנהל המכהנים או‬
‫בעל מניה‪ ,‬אחד או יותר‪ ,‬שלו לפחות חמישה אחוזים‬
‫מההון המונפק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה‬
‫באגודה או בעל מניה‪ ,‬אחד או יותר‪ ,‬שלו לפחות‬
‫חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה באגודה‬

‫‪28‬‬

‫‪29.2‬‬

‫‪18.11‬‬

‫מספר החברים בהנהלה )לרבות הדירקטורים החיצוניים(‬
‫לא יפחת מחמישה ולא יעלה על ‪. 11‬‬
‫לבטל )ממילא מועבר לפי החוק לרשם(‬

‫לבטל‬

‫לבטל‪ ,‬הם חברים מן המניין ולכן חברים באסיפה הכללית‬
‫ולגבי הועד המנהל התייחסנו בסעיף ‪19.4‬‬
‫אם באסיפה לפחות ‪) 25%‬עשרים וחמישה אחוז(‬
‫מהחברים הנוכחים‪ ,‬יהיו בדעה שההצעה העומדת לפני‬
‫האסיפה מתנגדת לעיקרים הכלליים של הקואופרציה‬
‫העובדת בישראל או שיש בה‬
‫משום פגיעה‪ ,‬נזק‪ ,‬או סכנה לקיום האגודה או להנהלת‬
‫ענייניה הם רשאים לדרוש שההצעה תעבור להכרעת‬
‫משפט חברים אשר תחליט אם אכן ההצעה מנוגדת‪.‬‬
‫ההנהלה חייבת לכנס אסיפה כללית בתוך ‪ 21‬יום מיום‬
‫קבלת דרישה בכתב מאת הרשם או מאת שני חברי ועד‬
‫מנהל או בעל מניה‪ ,‬אחד או יותר‪ ,‬שלו‪/‬להם לפחות‬
‫חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה באגודה‪.‬‬

‫לפרטים נא לפנות לרוני סגולי ‪Page -2-2 roni.segoly@ecoop.org.il 0546466264‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful