You are on page 1of 6

Set 3 1. Setelah mdpt surat tawaran pelantikan, Cik Z dari PP telah melaporkan diri di Putrajaya.

Bagi penempatan pertama beliau layak menuntut (A) Tambang Perjalanan (B) Pemberian Perpindahan (C) Elaun Tambang Gantian (D) Elaun makan dan Sewa Hotel 2. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) cekap (B) teliti (C) tepat (D) bersyukur 3. Pn S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan bercadang berpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh (A) 14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (B) 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan (C) 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (D) 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan 4. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatan pindaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan di dalam butiran (A) penutup (B) hal2 lain (C) perkara2 berbangkit (D) pengesahan minit mesyuarat 5. system yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) system belanjawan negara (B) system belanjawan traditional (C) system belanjawan diubahsuai (D) system belanjawan program dan prestasi 6. cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pegawai awam dan kuasa meluluskan cuti sakit terletak kepada (A) KETUA JABATAN (B) Pegawai Tadbir (C) Lembaga perubatan (D) Pegawai perubatan yang memeriksa 7. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil2 yang dikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ? (A) Bayaran secara tunai sahaja (B) Bayaran melalui panjar jabatan (C) Bayaran secara pemotongan gaji sahaja (D) Bayaran secara tunai atau pemotongan gaji sahaja

Set 3 8. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Manakah antara berikut bukan merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) Orang yang menjadi sasaran mesej (B) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan (C) Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum (D) tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej 9. corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa kecuali (A) kerja2 kecemasan (B) kerja2 yang dilakukan diluar waktu kerja biasa (C) kerja2 yang perlu diuruskan dalam jangkamasa lama (D) kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya 10.berikut adalah antara tugas2 urusetia sesuatu mesyuarat kecuali (A) menyediakan minit mesyuarat (B) melaksanakan keputusan mesyuarat (C) merancang dan mengatur mesyuarat (D) menghantar surat jemputan mesyuarat 11.bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan, kerajaan membenarkan beberapa btk penswastaan seperti berikut kecuali (A) pajakan (B) penjualan (C) perkongsian (D) kontrak pengurusan 12. agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah Inovasi perkhidmatan awam ialah (A) JPM (B) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (C) Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (D) Unit pemodenan Tadbiran dan perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) 13.Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklum balas adalah seperti berikut , kecuali (A) Analisis aduan (B) Pengesanan berita (C) Kajian pakar runding (D) Borang maklum balas pelanggan 14. KMK adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan (A) Proses kerja (B) System fail jabatan (C) Belanjawan jabatan (D) Prosedur pengeluaran lesen 15. FM yang perlu disediakan oleh seseorang pegawai awam adalah berasaskan kepada (A) Objektif utama pejabat (B) SKT pegawai (C) Tugas dan tanggung jawab individu (D) Sejarah dan rasional penubuhan jabatan 2

Set 3 16. Diantara prinsip2, yang menyokong pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) Mengukuh semangat berpasukan (B) Memberikan latihan dan pengikhtirafan (C) Menjamin kepuasan hati pegawai awam (D) Mengadakan perancangan strategic kualiti 17.Prinsip2 yang menyokong pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) Perancangan strategic kualiti (B) Sokongan pengurusan atasan (C) Mengadakan pengukuran prestasi (D) Menekankan pencapaian jangka pendek 18. Seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan melalui tempoh percubaan selama (A) Satu tahun sahaja (B) Dua tahun sahaja (C) Satu hinga tiga tahun (D) Dua hingga empat tahun 19. Seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan kenderaan apabila (A) Kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur (B) Terpaksa berkenderaan sendiri kerana ada hal yang mustahak (C) Terdapat tugas rasmi dibeberapa tempat lain sepanjang perjalanan (D) Menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa kuda 20. Cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh KJ adalah (A) Cuti gentian (B) Cuti tanpa gaji (C) Cuti separuh gaji (D) Cuti tidak berekod 21. Pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysia atau diluar Negara ialah (A) Wisma putra (B) Perbendaharaan (C) JPM (D) Jabatan Akauntan Negara 22. Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah (A) Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin (B) Pada hari kedua pegawai berkenaan bersalin (C) Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri (D) Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan 23. Setiap bulan En R menyertai perhimpunan bulanan di jabatan beliau bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah (A) Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri (B) Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai bawahannya (C) Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi merapatkan perhubungan (D) Sebagai satu saluran kepada kj menyampaikan amanat dan maklumat semasa 24. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku 3

Set 3 (A) Pertukaran pegawai (B) Perubahan kepimpinan (C) Perubahan jadual tugas (D) Perubahan cara bekerja 25. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen diperingkat SULIT adalah berwarna (A) putih (B) Hijau (C) Merah (D) Kuning 26. Kaedah alternative yang boelh digunakan bagi penghantaran surat yang diamalkan sekarang adalah (A) email (B) telefon (C) siding video (D) system pesanan ringkas 27.cara manakah yang membolehkan KETUA JABATAN mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam dalam urusan surat menyurat dijabatannya ? (A) menggunakan system fail timbul (float file) (B) menyalin setiap surat kepada KETUA JABATAN (C) mengujudkan kaedah Simpan dalam perhatian (SDP) (D) berjumpa dan memaklumkan kepada kj mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan 28. bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan ia terdiri daripada (A) kenderaan rasmi jabatan (B) bangunan yang dijadikan pejabat (C) alat tulis dan kelengkapan pejabat (D) tanah yang dijadikan tapak bangunan 29.pada peringkat perancangan, ahli2 KMK dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/masalah yang perlu diselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah kecuali (A) kaedah pelaksanaan (Do) (B) kaedah perancangan (Plan) (C) kaedah penyemakan (Chek) (D) kaedah maklumbalas (feedback) 30. salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) memastikan jam berfungsi dengan baik (B) membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan (C) merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik (D) mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain 31. apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ? (A) pengurusan kewangan dalam sesebuah organisasi (B) satu system undang2 dan peraturan kewangan (C) tanggung jawab seseorang terhadap tugas2 yang perlu dilaksanakan 4

Set 3 (D) peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan 32. maksud bagi elaun penanggung kerja ialah (A) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja (B) elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh KJ (C) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah melaksanakan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan (D) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri. 33.Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) Mengurus tenaga kerja dengan cemerlang (B) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan (C) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai (D) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya 34. Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula Dasar Pertanian Negara ialah (A) Meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan (B) Meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar (C) Mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport (D) Menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden 35. Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didifinasikan sebagai (A) diskusi (B) motivasi (C) persepsi (D) komunikasi 36.jenis2 hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) hasil cukai (B) hasil bayaran zakat (C) terimaan bukan cukai (D) hasil wilayah persekutuan 37. cik A, seorang pembantu pegawai latihan Vokasional di ILP telah menerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah (A) mendaftarkannya dalam buku daftar surat (B) menyerahkan surat tersebut terus kepada KJ (C) merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit (D) menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut

Set 3 38. dokumen terperingkat yang dihantar melalui peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) sampul surat biasa (B) sampul surat berdaftar (C) system dua lapis sampul surat (D) system satu sampul surat sahaja 39. semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. dibuat atas nama penuntut bayaran II. mempunyai peruntukan yang mencukupi III. disokong dengan dokumen yang lengkap IV. diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa I dan II sahaja III dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja 40.Dasar pembangunan nasional menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksanaannya iaitu seperti berikut kecuali (A) Pembasmian kemiskinan (B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan (C) Peningkatan kemahiran sumber manusia (D) Persaingan dalam pasaran antarabangsa

(A) (B) (C) (D)