You are on page 1of 6

1. Setelah mdpt surat tawaran lantikan, Pn S dari PP telah melaporkan diri di Purtajaya.

Bagi penempatan pertama, beliau layak menuntut (A) Elaun makan dan sewa hotel (B) Pemberian perpindahan (C) Elaun tambang gantian (D) Tambang perjalanan 2. Satu proses psikologi yg merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinisikan sbg (A) motivasi (B) komunikasi (C) persepsi (D) diskusi 3. seseorg pegawai yg baru berkhidmat dlm perkhidmatan awam boleh memohon cuti tanpa gaji bagi urusan persediaan yg mustahak. Syarat minimum tempoh perkhidmatan yg melayakkan beliau memohon ialah (A) 3 bulan (B) 6 bulan (C) 9 bulan (D) 9 bulan 4. Kepercayaan yg mendorong ssorg utk bertindak mengikut pemilihan yg berasaskan nilai2 utama masyarakat merupakan pernyataan yg tepat bagi maksud (A) budaya (B) moral (C) etika (D) nilai 5. En Rahman telah diperuntukan sebuah rumah kerajaan di Putrajaya. Mengikut peraturan , bayaran sewa bagi rumah tsb akan dikira bermula dari tarikh (A) surat tawaran yang diterimanya (B) beliau memasuki rumah tersebut (C) beliau menandatangani surat akuan masuk (D) penghuni lama mengosongkan rumah itu 6. cuti sakit merupakan kemudahan yg diberikan kpd ssorg pegawai awam dan kuasa meluluskan cuti sakit terletak kpd (A) pegawai perubatan yang memeriksa (B) KJ (C) Lembaga perubatan (D) Pegawai tadbir 7. Pn. R sekeluarga yg menduduki rumah kerajaan bercadang berpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kpd pegawai perumahan dlm tempoh (A) 14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (B) 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan (C) 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (D) 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

8. Semua cadangan utk mengadakan borang2 kewangan cetakanbaru atau meminda borang2 serta buku2 rekod yg sedia ada hendaklah dirujuk lebih dahulu kpd (A) Perbendaharaan (B) Jabatan akauntan negara (C) Ketua audit Negara (D) MAMPU 9. Cuti utk ssorg pegawai bagi menghadiri latihan sukarela yg tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yg boleh diluluskan oleh KJ adalah (A) Cuti gantian (B) Cuti tanpa gaji (C) Cuti separuh gaji (D) Cuti tanpa rekod 10. Dasar pensyarikatan adalah utk memastikan pihak swasta dan sektor awam bersama2 terlibat aktif dlm pembangunan negara. Objektif pengenalan dasar ini adalah utk (A) Meningkatkan hasil Negara dan menggalakkan perkongsian maklumat antara sector awam dan pihak swasta (B) Mengurangkan beban pengurusan kerajaan (C) Mengawal pertumbuhan sector awam selaras dengan perkembangan globalisasi (D) Mewujudkan k/sama erat dan berkesan antara sector awam dan swasta

11. Penyediaan MPK dan FM memberikan beberapa kebaikan. Antaranya ialah I. Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja sebagai panduan II. Keseragaman dalam cara menjalankan tugas III. Mengurangkan kesilapan2 operasi semasa menjalankan tugas IV. Menyenangkan pertukaran pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain I dan II sahaja III dan IV sahaja I,II dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja 12. Kenyataan manakah tidak benar berhubung dgn rumah yg diperuntukan kpd pegawai perkhidmatan awam ? (A) KJ boleh mengarahkan pegawai berpindah ke rumah kerajaan demi kepentingan perkhidmatan (B) Rumah kerajaan yang diperuntukan jika tidak diduduki dalam tempoh 30 hari boleh ditarik balik (C) Kerajaan boleh mengarahkan pegawai pengosongkan rumah kerajaan pada bila2 masa (D) Kerajaan tidak bertangung jawab untuk menyediakan rumah bagi pegawai 13. Manakah antara berikut merupakan kemudahan perubatan percuma yang dinikmati oleh pegawai perkhidmatan awam di hospital kerajaan ? I. Bayaran wad II. Ubat-ubatan III. Rawatan percuma IV. Rawatan pergigian I dan III sahaja I dan IV sahaja II,III dan IV sahaja I , II, III dan IV sahaja

(A) (B) (C) (D)

(A) (B) (C) (D)

14. Kenyataan bkt adalah benar mengenai cuti rehat keculi (A) Cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh diambil bila2 masa shj dalam tahun itu (B) Cuti rehat bagi sesuatu tahun tahun mesti dihabiskan dalam tahun semasa (C) Pegawai yang akan bersara boleh dibenarkan mengambil semua Cuti Rehat yang berkelayakan (D) Hari kelepasan mingguan dan hari cuti am tidak diambil kira sebagai cuti rehat 15. Di antara berikut merupakan komponen dalam struktur KMK kecuali (A) fasilitator (B) ketua kumpulan (C) JK analisa (D) ahli 16. prinsip2 yang menyokong pengurusan TQM adalah seperti berikut , kecuali (A) mengadakan pengukuran prestasi (B) perancangan strategic kualiti (C) menekankan pencapaian jangka pendek (D) sokongan pengurusan atasan 17. Bayaran wad bagi seseorang pegawai yang dimasukkan ke hospital kerajaan hanya boleh dikecuali sekiranya seseorang pegawai itu (A) Jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya diluar ibu pejabat (B) Mempunyai gaji yang kurang daripada RM500 sebulan (C) Jatuh sakit semasa menjalankan tugas rasminya di pejabat (D) Menerima rawatan terus menerus kurang daripada seminggu 18. Kemudahan berikut diberi secara percuma kepada pegawai2 awam dan keluarga mereka dihospital kerajaan kecuali (A) pembedahan (B) anggota palsu (C) gigi palsu (D) ubat 19. siatem yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) system belanjawan negara (B) system belanjawan Traditional (C) system belanjawan diubahsuai (D) system belanjawan program dan prestasi 20. En F akan berpindah dari rumah kerajaan ke rumahnya sendiri. Oleh sebab itu beliau perlu melaporkan hal tersebut sekurang2 nya 14 hari sebelum tarikh mengosongkan rumah kepada (A) Pihak berkuasa tempatan (B) Kementerian perumahan dan kerajaan tempatan (C) JKR dan JPA (D) JKR dan pegawai perumahan

21.Elaun harian adalah elaun yang boleh dituntut sekiranya seorang pegawai menjalankan tugas rasmi diluar ibu pejabatnya bagi tempoh melebehi 8 jam tetapi kurang 24 jam dengan kiraan kadar

(A) daripada elaun loging (B) elaun makan (C) 1/3 elaun makan (D) elaun makan 22. Berikut adalah antara tugas2 urustia bagi sesuatu mesyuarat kecuali (A) Merancang dan mengatur mesyuarat (B) Menghantar surat jemputan mesyuarat (C) Menyediakan minit mesyuarat (D) Menyelaraskan keputusan mesyuarat 23. Bagaimanakah seorang pegawai awam menjelaskan bil2 yang dikenakan terhadapnya di hospital kerajaan ? (A) Bayaran secara tunai sahaja (B) Bayaran secara pemotongan gaji sahaja (C) Bayaran secara tunai dan Bayaran secara pemotongan gaji (D) Bayaran melalui panjar jabatan 24. Berikut adalah antara tugas2 urusetia sesuatu mesyuarat kecuali (A) Merancang dan mengatur mesyuarat (B) Menghantar surat jemputan mesyuarat (C) Menyediakan minit mesyuarat (D) Menyelaraskan keputusan mesyuarat 25. Berikut adalah tujuan mengadakan slogan Q kecuali (A) Mengujudkan kesedaran semua k/tangan (B) Bagi dihayati oleh semua k/tangan (C) Meningkatkan kualiti hasil kerja menyeluruh (D) Meningkatkan semangat kekitaan 26. Berikut adalah aktiviti utama yang perlu dilaksanakan di bwh kaedah perancangan bagi peningkatamn kualiti kerja oleh KMK kecuali (A) Mengenalpasti projek/ masalah (B) Pemilihan projek/ masalah (C) Penyediaan jadual pelaksanaan projek/ masalah (D) Penganalissan projek/ masalah 27. Manakah antara berikut bukan tingkah laku nilai amanah ? (A) Menggunakan masa bekerja dengan sebaik mungkin (B) Membelanjakan harta awam mengikut peraturan (C) Tidak menunjuk2 ketika menjalankan tugas (D) Menyiapkan kerja mengikut tempoh yang ditetapkan 28. Berikut adalah nilai dan etika yang cemerlang hasil dari penggunaan kad perakam waktu (KPW) oleh seorang penjawat awam kecuali (A) Mematiuhi waktu pejabat yang telah ditetapkan (B) Mementingkan dan merancang penggunaaan masa dengan baik (C) Menanamkan nilai-nilai seperti amanah, jujur dan disiplin diri (D) Didedahkan dengan budaya kerja terkini seiring dengan per4kembangan teknologi

29. Sesuatu jabatan hendaklah mengemaskini Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja apabila berlaku..... (A) Pertukaran pegawai dalam jabatan berkenaan

(B) (C) (D)

Pertambahan peruntukan belanjawan pengurusan pejabat Perubahan dasar dalam jabatan berkenaan Kemasukan pegawai baru dalam jabatan berkenaan

30. Berikut merupakan strategi jangka panjang untuk mewujudkan sector pertanian yang moden dan komersial, kecuali (A) (B) (C) (D) Menggunakan sumber spontan secara optimum khususnya dari segi penggunaan tanah yang komprehensif Meningkatkan pembangunan industry yang berasakan pertanian khususnya yang melibatkan sinergi industry pertanian hiliran dan huluan Menggalakkan penggunaan bioteknologi dan galakan mengamalkan system perladangan serta ternakan berteknologi tinggi Meningkatkan import bahan makanan dari Negara luar bagi mengatasi kekurangan hasil dalam negara

31. System yang diwujudkan bagi menguruskan dokumen-dokumen terperingkat dikenali sebagai.............. (A) (B) (C) (D) System System System System Dokumen Terperingkat Pendaftaran Sulit Pendaftaran Rahsia Keselesamatan Dokumen

32. Dalam konteks perkhidmatan awam, akauntabiliti bermaksud (A) (B) (C) (D) Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diserahkan dan memastikan pencapaian matlamatnya Penggunaan masa secara berkesan bagi meningkatkan produktiviti Membuat keputusan dengan tepat, adil dan saksama Mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dan kemahiran yang mencakupi dalam menjalankan tugas

33. Salah satu kandungan dalam Manual Prosedur Kerja ialah carta organisasi jabatan/pejabat. Ia amat berguna kepada pihak pengurusan bagi (A) (B) (C) (D) Penambahan dan pengurangan kakitangan Mengurangkan arahan lisan Mewujudkan keseragaman tugas Merekodkan kesemua prosedur kerja

34. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesannya. Antara berikut merupakan elemen dalam proses komunikasi kecuali (A) (B) (C) (D) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan Pemilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum Tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej Orang yang menjadi sasaran mesej

35. Manakah antara amalan positif berikut tidak termasuk dalam nilai Menghargai Masa (A) (B) (C) (D) Menumpukan masa pada kerja yang prodiktif dan kreatif Merancang penggunaan masa bekerja dengan penjadual tugas Rajin dan sentiasa berusaha meningkatkan diri dengan ilmu dan kemahiran Membuat kerja dengan cepat, tepat dan berkesan

36. Fail Meja yang perlu disediakan oleh seseorang pegawai awam adalah berasaskan kepada

(A) (B) (C) (D)

Tugas dan tanggungjawab individu Sejarah dan rasional penubuhan jabatan Objektif utama pejabat Sasaran Kerja Tahunan pegawai

37. Wang tunai, cek, setem, peti wang tunai dan barang-barang berharga hendaklah disimpan di tempat yang selamat iaitu; Di pondok pengawal keselamatan Dalam pesi besi atau bilik kebal yang kukuh mempunyai dus kunci yang berasingan atau menggunakan kuunci berkombinasi (C) Dalam cabinet besi berlaci empat dan berpalang yang disimpan di bilik pegawai (D) Dalam laci meja pegawai kump opengurusan dan professional yang berkunci 38.Manakah antara berikut adalah ciri2 bagi pernyataan objektif kualiti yang baik ? I. II. III. IV. realistik mempunyai tempoh masa tertentu boleh dicapai boleh dipinda pada bila2 masa (A) (B)

(A) (B) (C) (D)

I dan IV sahaja II dan III sahaja I,II dan III sahaja I , II, III dan IV sahaja 39. Berikut adalah beberapa masalah yang telah dikenalpasti dalam pelaksanaan Dasar ST kecuali (A) (B) (C) (D) Penyelidikan dan pembangunan merupakan elemen penting yang hanya hanya dilaksanakan oleh sector swasta Peningkatan nilai barangan adalah kecil dan tertumpu kepada kerja pemasangan dan proses pengeluaran yang mudah Kos pengeluaran kian meningkat dalam kos tenaga kerja, bahan mentah dan kos pengendalian Asas sector pembuatan Negara terlalu sempit dan tertumpu kepada barangan elektrik dan elektronik

40. Seorang PT rendah Gred N11 telah diarah oleh KJ nya menjalankan tugas PT rendah Gred N11 yang lain disamping menjalankan tugasnya sendiri. Oleh sebab itu beliau layak diberi (A) (B) (C) (D) Elaun lebih masa Elaun penanggungan kerja Elaun memangku Elaun gentian tetap