You are on page 1of 10

1. Setelah mendapat surat tawaran pelantikan, Cik Zuraidah dari Pulau Pinang telah melaporkan diri di Putrajaya.

Bagi penempatan pertama, beliau layak menuntut (A) Tambang perjalanan (B) Pemberian perpindahan (C) Elaun tambang gantian (D) Elaun makan dan sewa hotel

2. Nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) cekap (B) teliti (C) tepat (D) bersyukur

3. puan S sekeluarga yang menduduki rumah kerajaan bercadang berpindah ke rumah baru beliau di JB. Oleh sebab itu, beliau perlu melaporkan kepada pegawai perumahan dalam tempoh (A) 14 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (B) 14 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan (C) 21 hari selepas keluar dari rumah kerajaan (D) 21 hari sebelum keluar dari rumah kerajaan

4. Jika terdapat pindaan dalam minit mesyuarat yang lepas, catatan pindaaan tersebut dalam minit mesyuarat kali ini hendaklah dicatatkan dalam butiran (A) penutup (B) hal-hal lain (C) perkara2 berbangkit (D) pengesahan minit mesyuarat

5. System yang digunakan bagi penyediaan belanjawan kerajaan yang terkini ialah (A) system belanjawan negara

(B) system belanjawan traditional (C) system belanjawan diubahsuai (D) system belanjawan program dan prestasi

6. Cuti sakit merupakan kemudahan yang diberikan kepada seseorang pegawai awam dan kuasa meluluskan Cuti Sakit terletak kepada (A) Ketua jabatan (B) Pegawai Tadbir (C) Lembaga Perubatan (D) Pegawai perubatan yang memeriksa

7. Bagaimanakah seseorang pegawai awam menjelaskan bil bil yang dikenakan terhadapnya dihospital kerajaan ? (A) Bayaran secara tunai sahaja (B) Bayaran melalui panjar jabatan (C) Bayaran secara potongan gaji (D) Bayaran secara tunai atau potongan gaji

8. Proses komunikasi mempunyai beberapa elemen yang mempengaruhi keberkesanannya. Manakah antara berikut buksn merupakan elemen dalam proses komunikasi ? (A) Orang yang menjadi sasaran mesej (B) Orang yang mempunyai mesej untuk disampaikan (C) Pemiilihan perkataan yang tidak tepat dan terlalu umum (D) tindakbalas terhadap penerimaan dan pemahaman mesej oleh orang yang menjadi sasaran mesej

9. Corak kerja berikut boleh dibayar bayaran lebih masa, kecuali (A) kerja kerja kecemasan (B) kerja kerja yang dilakukan diluar waktu kerja biasa (C) kerja kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa lama (D) kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikut nya

10.Berikut adalah antara tugas tugas urusetia sesuatu mesyuarat kecuali (A) menyediakan minit mesyuarat (B) melaksanakan keputusan mesyuarat (C) merancang dan mengatur mesyuarat (D) menghantar surat jemputan mesyuarat

11.Bagi mencapai matlamat dasar penswastaan yang ditetapkan kerajaan membenarkan beberapa bentuk penswastaan seperti berikut kecuali (A) pajakan (B) penjualan (C) perkongsian (D) kontrak pengurusan

12.Agensi yang bertindak sebagai urusetia bagi anugerah inovasi perkhidmatan awam ialah (A) Jabatan Perdana Menteri (B) Jabatan perkhidmatan awam (C) Kementerian Sains & Inovasi (D) Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

13.Kaedah yang boleh digunakan bagi melaksanakan system maklum balas adalah seperti berikut, kecuali (A) Analisis aduan (B) Pengesanan berita (C) Kajian pakar runding (D) Borang maklum balas pelanggan

14. Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan (A) Proses kerja (B) System fail jabatan (C) Belanjawan jabatan (D) Prosedur pengeluaran lessen

15. Fail meja yang perlu disediakan oleh seseorang pejawai awam adalah berasaskan kepada (A) Objektif utama pejabat (B) Sasaran kerta tahunan pegawai (C) Tugas dan tanggung jawab individu (D) Sejarah dan rational penubuhan jabatan 16.Diantara prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) Mengukuh semangat berpasukan (B) Memberikan latihan dan pengiktirafan (C) Menjamin kepuasan hati pegawai awam (D) Mengadakan perancangan strategic kualiti

17.Prinsip prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh (TQM) adalah seperti berikut kecuali (A) perancangan strategic kualiti (B) sokongan pengurusan atasan (C) mengadakan pengukuran prestasi (D) menekankan pencapaian jangka pendek

18.Seseorang pegawai awam yang telah dilantik ke dalam perkhidmatan awam akan melalui tempoh percubaan selama (A) satu tahun sahaja (B) dua tahun sahaja (C) satu hingga tiga tahun (D) dua hingga empat tahun

19.Seseorang pegawai tidak layak dibayar Elaun perjalanan Kenderaan apabila

(A) kemudahan kenderaan disediakan oleh pihak penganjur (B) terpaksa berkenderaan sendiri kerana hal yang mustahak (C) terdapat tugas rasmi di beberapa tempat lain sepanjang perjalanan (D) menggunakan kenderaan yang mempunyai lebih daripada 26 kuasa kuda

20.Cuti untuk seorang pegawai bagi menghadiri latihan sukarela selama tidak melebehi 30 hari dalam satu2 tahun yang boleh diluluskan oleh ketua jabatan adalah (A) cuti gantian (B) cuti tanpa gaji (C) cuti separuh gaji (D) cuti tidak berekod

21.Pihak berkuasa pusat bagi perolehan kerajaan sama ada di Malaysia atau di luar Negara ialah (A) Wisma Putra (B) perbendaharaan (C) Jabatan Perdana Menteri (D) Jabatan Akauntan Negara 22. Tarikh bermulanya Cuti bersalin bagi pegawai adalah (A) Bermula dari tarikh memasuki wad bersalin (B) Pada hari kedua pegawi berkenaan bersalin (C) Terpulang kepada kehendak pegawai itu sendiri (D) Berdasarkan penetapan oleh pegawai perubatan

23.Setiap bulan En R menyertai Perhimpunan Bulanan di jabatan beliau bertugas. Tujuan utama aktiviti ini adalah (A) Sebagai satu saluran untuk menonjolkan diri (B) Sebagai satu cara untuk ketua jabatan meminta pandangan pegawai bawah annya (C) Sebagai satu aktiviti social yang dilakukan sebulan sekali bagi merapatkan perhubungan (D) Sebagai satu saluran kepada ketua jabatan menyampaikan amanat dan maklumat semasa

24. Senarai tugas seseorang pegawai awam perlu dikemaskini apabila berlaku (A) Pertukaran pegawai (B) Perubahan kepimpinan (C) Perubahan jadual kerja (D) Perubahan cara bekerja

25. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat SULIT adalah bewarna (A) putih (B) Hijau (C) Merah (D) Kuning

26.Kaedah alternative yang boleh digunakan bagi penghantaran surat yang diamalkan sekarang ialah (A) email (B) telefon (C) sidang video (D) sms

27.Cara manakah yang membolehkan ketua jabatan mengambil maklum akan sesuatu tindakan yang telah diambil dalam urusan surat menyurat dijabatannya ? (A) menggunakan system fail timbul (float file) (B) menyalin setiap surat kepada ketua jabatan (C) mengujudkan kaedah simpan dalam perhatian SDP (D) berjumpa dan memaklumkan kepada ketua jabatan mengenai setiap kandungan surat yang dikeluarkan 28.Bekalan pejabat adalah asset dalam melaksanakan tugas rasmi dan ia terdiri daripada (A) kenderaan rasmi jabatan (B) bangunan yang dijadikan pejabat

(C) alat tulis dan kelengkapan pejabat (D) tanah yang dijadikan tapak bangunan

29.Pada peringkat perancangan, ahli ahli kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) dikehendaki mengenalpasti dan memilih projek/ masalah yang perlu diselesaikan. Kaedah berikut digunakan bagi penyelesaian masalah, kecuali (A) kaedah pelaksanaan (DO) (B) kaedah perancangan (Plan) (C) kaedah penyemakan (Chek) (D) kaedah maklum balas( Feedback)

30.Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan. Ia boleh dilakukan dengan (A) memastikan jam berfungsi dengan baik (B) membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan (C) merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik (D) mengagihkan semua tugasan untuk dilakukan oleh orang lain

31.Apakah yang dimaksudkan dengan akauntabliti ? (A) pengurusan kewangan dalam sesuatu organisasi (B) satu system undang undang dan peraturan kewangan (C) tanggung jawab seseorang terhadap tugas tugas yang perlu dilaksanakan (D) peringkat kawalan dan pelaksanaan dalam pengurusan kewangan jabatan

32.Maksud bagi elaun penangungan kerja ialah (A) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diluluskan pemangkuan kerja (B) elaun yang dibayar kepada pegawai yang melaksanakan tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan (C) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarah menjalankan tugas pegawai lain melebehi masa yang ditetapkan (D) elaun yang dibayar kepada pegawai yang diarahkan melaksanakan tugas jawatan lain disamping menjalankan tugasnya sendiri

33.Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeling sumber berdasarkan nilai dan etika, iaitu (A) menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang (B) berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan (C) berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai (D) menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya

34.Transformasi utama yang dicadangkan semasa semakan semula dasar pertanian Negara ialah (A) meningkatkan sinergi antara industry pertanian hiliran dan haluan (B) meningkatkan pemberian subsidi pertanian kepada penduduk luar bandar (C) mempelbagaikan komoditi dan tanaman lain seperti bunga-bungaan atau buah-buahan untuk tujuan eksport (D) menggalakkan sector awam dan swasta meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan kea rah pertanian moden

35.Satu proses psikologi yang merangsang dan mengamalkan tindakan secara berterusan bagi mencapai sesuatu matlamat boleh didefinesikan sebagai (A) diskusi (B) motivasi (C) persepsi (D) komunikasi

36.Jenis jenis hasil yang dikutip oleh kerajaan bagi membiayai perbelanjaan Negara adalah seperti berikut kecuali (A) hasil cukai (B) hasil bayaran zakat (C) terimaan bukan cukai (D) hasil wilayah persekutuan

37. Cik A, seorang pembantu pegawai latihan Vokasional di ILP telah menerima sepucuk surat SULIT. Tindakan pertama beliau ialah

(A) Mendaftarkannya dalam buku daftar surat (B) Menyerahkan terus surat itu kepada ketua jabatan (C) Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit (D) Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut

38. Dokumen terperingkat yang dihantar melalui Peti atau beg berkunci adalah dikehendaki menggunakan (A) Sampul surat biasa (B) Sampul surat berdaftar (C) System dua lapis sampul surat (D) System satu sampul surat sahaja

39. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa setiap bayaran mestilah I. II. III. IV. dibuat atas nama penuntut bayaran mempunyai peruntukan yang mencukupi disokong dengan dokumen yang lengkap diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa (A) I dan II sahaja (B) III dan IV sahaja (C) II, III dan IV sahaja (D) I,II,III dan IV

40.Dasar Pembangunan Nasional (DPN) menggariskan pendekatan baru dalam program pelaksannya iaitu seperti berikut kecuali (A) Pembasmian kemeskinan (B) Pencapaian berkualiti dan berkekalan (C) Peningkatan kemahiran sumber manusia (D) Persaingan dalam pasaran antarabangsa