You are on page 1of 9
1. Kenyataan yang tepat berkenaan dengan teras perkhidmatan awam ialah (A) Melaksanakan tugas yang diamanahkan (B) Berusaha dengan bersunguh2 (C) Bekerja sebagai satu pasukan (D) Berpegang teguh kepada ajaran agama 2. Apakah yang dapat penuh dedikasi dihasilkan jika seseorang pekerja itu berkhidmat dengan (A) Bekerja dengan penuh tangung jawab dan patuh pada arahan ketua (B) Mempunyai sikap yang baik dan dapat dijadikan contoh kepada pekerja lain (C) Pekerja yang bekerja tanpa mengharapkan ganjaran upah dan sanjungan (D) Hasil kerja yang diperolehi adalah cepat, berkesan dan berkualiti 3. Tarikh pengesahan dalam perkhidmatan seseorang pegawai yang telah Berjaya menyelesaikan tempoh percubaan asalnya atau yang dilanjutkan adalah pada hari (A) Pertama selepas tarikh pegawai itu mematuhi semua syarat yang ditetapkan (B) Pertama selepas tarikh pegawai itu lulus semua peperiksaan yang ditetapkan (C) Pertama selepas tarikh pegawai itu genap melalui tempoh percubaan yang ditetapka (D) Pertama selepas tarikh pegawai itu genap setahun atau tiga (3) tahun tempoh percubaan syarat yg ditetapkan. 4. Corak kerja lebih masa juga meliputi semua jenis tugas seperti perkhidmatan kaunter, pemprosesan, penyeliaan dan pengawasan tertakluk kepada syarat tertentu . Syarat yang tidak termasuk dlm corak kerja yang dibenarkan kerja lebih masa yang membolehkan bayaran kerja lebih masa dibuat adalah (A) (B) (C) (D) Kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari berikutnya oleh sebab penanguhan itu boleh memudaratkan perkhidmatan Kerja yang dekehendaki dibuat oleh pegawai melebehi daripada bidang tugas biasanya Kerja yang perlu diuruskan dalam jangka masa terhad Kerja yang telah lama tertangguh tetapi secara tiba2 diminta disiapkan segera atas permintaan kecemasan 5. Kemudahan perubatan dipanjangkan kepada ibubapa yang sah bagi pegawai yang memilih opsyen SSM/SSB dan pegawai masih di dalam perkhidmatan. walau bagaimanapun ianya tidak meliputi semua jenis rawatan. Rawatan yang tidak dibenarkan ialah I. Rawatan perubatan di luar negeri II. Rawatan bagi tujuan pencegahan penyakit III. Pembekalan alat2 ortopedik dan anggota palsu IV. Rawatan crowning, gigi palsu dan rawatan otodontics bagi tujuan corrective measures (A) (B) (C) (D) I dan III sahaja I, II dan IV sahaja II , III dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja 6. Ciri2 objektif kualiti yang baik di dalam Pengurusan Kualiti (TQM) ialah (A) Spesifik, boleh diukur, boleh dicapai, realistic dan mempunyai tempoh tertentu (B) Mempunyai wawasan, membangun, dinamis dan penjadualan yang teratur (C) Ringkas, padat, realistic dan mempunyai tempoh masa tertentu (D) Boleh diukur, realistic, mempunyai tempoh tertentu dan boleh dicapai 7. Antara ancaman berikut manakah yang menyebabkan berlakunya kerosakan fizikal atas kepentingan kuasa asing ? (A) Espionaj (B) Kelemahan manusia (C) sabotaj (D) subversif 8. Kuasa utk melantik satu Lembaga Pemeriksa utk membuat verifikasi stok ialah (A) Pegawai pengawal (B) Ketua jabatan (C) Pegawai kewangan negeri (D) Setiausaha kerajaan negeri 9. Penjualan barang2 kerajaan kepada orang awam adalah dibenarkan setelah mendapat kelulusan daripada (A) KSN (B) KP perkhidmatan awam (C) KSU Perbendaharaan (D) KJ 10. Semua yang berikut adalah faktor2 utama yang boleh menjejaskan integrity kecuali (A) individu (B) kepimpinan (C) system dan prosedur (D) agama dan bangsa 11. apakah yang dimaksudkan dengan slogan “mesera pelanggan” (A) berbaik2 dengan pelanggan (B) memenuhi permintaan pelanggan (C) melayan pelanggan dengan penuh berhemah (D) bertegas dengan pelanggan 12.tarikh kenaikan pangkat kegred tidak boleh lebih awal daripada tarikh kekosongan atau tarikh pegawai itu layak dinaikkan pangkat mengikut skim perkhidmatan , mana yang terkemudian. Kenaikan pangkat gred bermaksud (A) kenaikan pangkat ke mana2 gred dalam kumpulan sokongan sahaja (B) kenaikan pangkat ke mana2 gred dalam kumpulan pengurusan dan professional sahaja (C) kenaikan pangkat ke mana2 gred dalam kumpulan Pengurusan tertinggi sahaja (D) kenaikan pangkat ke mana2 gred dalam kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan sokongan. 13. Dalam usaha mengkaji dan menilai aktiviti jabatan, perhatian kepada perkara berikut perlu diambil kira kecuali (A) Pembekalan alat pejabat yang sesuai (B) Penyusunan semula struktur jabatan (C) Perubahan kepada kaedah latihan kepada tenaga sumber manusia (D) Perubahan pembahagian tugas dan system kerja 14. Sebaik sahaja selesai satu2 pemeriksaan itu, pemverifikasi stok hendaklah menyediakan dua salinan Laporan Pemeriksaan dan disokong dengan butir2 berikut I. Penyesuaian stok fiscal dengan baki2 lejar atau kad kawalan stok II. Satu senarai yang berasingan mengenai stok2 tidak boleh guna dan/atau stok2 rosak III. Melaporkan apa2 barang terhad tempoh atau bertarikh luput yang tidak berguna lagi bagi stor tersebut IV. Satu laporan lengkap mengenai pengurusan stor pada keseluruhannya (A) (B) I dan III sahaja I, II dan IV sahaja (C) (D) II , III dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja 15. Teras perkhidmatan awam merangkumi perkara2 berikut kecuali (A) Berusaha mengikis sikap mementingkan diri (B) Bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat (C) Berdidikasi dan beriltizam (D) Berpegang teguh kepada ajaran agama 16. Piagam pelanggan ialah I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) Jaminan penyampaian perkhidmatan jabatan Komitmen bertulis jabatan kepada pelanggan Jenis perkhidmatan kepada pelanggan Dipamerkan kepada pelanggan I dan III sahaja I, II dan IV sahaja II , III dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja 17. Dipejabat anda terdapat rekod2 lama dan dikatakan mempunyai nilai dan telah melebehi 20 tahun. Kemanakah rekod2 ini sepatutnya dipindahkan jika ia telah lama tempoh penutupannya? (A) Muzium negara (B) Istana negara (C) Arkib negara (D) Istana budaya 18. Hashim merupakan pegawai yang baru dilantik dalam perkhidmatan awam . Apakah tempoh percubaan bagi pegawai yang baru dilantik ? (A) Berkhidmat dalam tempoh percubaan bagi (B) Berkhidmat dalam tempoh percubaan bagi (C) Berkhidmat dalam tempoh percubaan bagi (D) Berkhidmat dalam tempoh percubaan bagi tempoh 1 tahun tempoh 2 tahun tempoh 3 tahun tempoh 1 hingga 3 tahun 19. Pn nor seorang prmbantu pegawai latihan Vokasional, gred J22 mempunyai tanggungan yang besar. Bagi menampung keperluan keluarganya itu, beliau terpaksa membuat kerja sambilan di sebelah malam. beliau (A) Boleh berbuat demikian kerana kerja itu dilakukan diluar waktu pejabat (B) Boleh berbuat demikian setelah mendapat kebenaran dari KJ nya (C) Tidak boleh berbuat demikian kerana ianya boleh menjejaskan prestasi kerja beliau (D) Tidak boleh berbuat demikian kerana pegawai awam adalah dilarang mendapatkan pendapatan luar. 20. Kepada siapakah pemverifikasi stok mengesyorkan mengenai barangan yang tidak boleh digunakan ? (A) Pegawai pengawal (B) Lembaga pemeriksa (C) KJ (D) Pegawai kewangan Jabatan 21. Berdidikasi membawa maksud (A) Kesungguhan utk melaksanakan sesuatu tanggung jawab (B) Pembaktian bagi melaksanakan tugas (C) Ketekunan untuk kejayaan masa hadapan (D) Memberikan kepada yang berhak mengikut kadar masing2 22. Pengukuran produktiviti boleh dilaksanakan menerusi dua peringkat. Diperingkat organisasi, salah satu langkah yang dikenalpasti ialah (A) Menentukan output utama yang dihasilkan (B) Mengumpul data berdasarkan standard prestasi/norma kerja (C) Menentukan petunjuk produktiviti bagi setiap input (D) Menilai tahap produktiviti semasa 23. Cik A, seorang pembantu pegawai latihan vokasional di ILP Kelantan, telah menerima sepucuk surat sulit. Beliau hendaklah (A) Mendaftarkannya dalam buku daftar surat (B) Menyerahkan surat tersebut terus kepada Kj kerana ianya surat sulit (C) Menyerahkan surat tersebut terus kepada pegawai yang namanya tertulis pada sampul surat tersebut (D) Merekodkan tarikh dan nama pengirim surat tersebut ke dalam daftar untuk surat sulit 24. Manakah kenyataan yang tidak tepat mengenai penjualan barang kerajaan ? (A) Barangan yang dipindahkan antara jabatan negeri dan persekutuan atau di antara negeri2 biasanya tidak dikenakan bayaran. (B) Ia tidak boleh dijual kepada orang ramai termasuk pegawai kerajaan tanpa kebenaran KSU perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri (C) Pembayaran secara kredit boleh dibenarkan hanya atas kebenaran bertulis daripada KSU perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri dengan syarat tempohnya ditetapkan (D) Semua penjualan barangan kepada orang awam mestilah berasaskan kepada pembayaran tunai terlebih dahulu. 25. Penyataan yang berikut adalah benar mengenai pelan Integriti Nasional (PIN) kecuali (A) Satu perancangan yang menyeluruh bagi meningkatkan etika dan integriti (B) Satu usaha peningkatan etika dan integrity yang bergerak secara bersendirian bagi sector awam, swasta, badan bukan kerajaan (NGO) dan badan profesional (C) Satu rancangan yang member focus kepada pemantapan etika dan integriti (D) Satu rancangan yang melibatkan sector awam, swasta, badan bukan kerajaan (NGO) dan badan profesional 26. Nyatakan tindakan yang perlu diambil terhadap surat yang diterima melalui faks I. Serahkan kepada pegawai pada hari yang diterima II. Masukkan surat tersebut di dalam fail berkenaan III. Membuka sampul kecil sebagai tindakan sementara sekiranya fail berkenaan tidak dapat dikesan IV. Mengambil tindakan setelah surat asal diterima melalui pos (A) (B) (C) (D) III dan IV sahaja I dan II sahaja I, II dan III sahaja I,II, III dan IV sahaja 27. En D, telah berkhidmat di JKR Cawangan Perak selama 10 tahun. Pegawainya mendapati bahawa beliau sudah terlalu lama bertugas di cawangan tersebut . untuk mengelakkan En D merasa bosan, Pegawai tadbirnya boleh (A) Mengadakan pusingan kerja (B) Menghantar beliau mengikuti kursus (C) Menukarkan beliau ke jabatan lain (D) Menukarkan senarai tugasnya. 28. Salah satu daripada kenyataan2 di bawah ini mengenai isi kandungan sebuah fail adalah salah (A) Draf surat boleh dimasukkan ke dalam fail (B) Hanya kertas2 minit sahaja digunakan untuk merekodkan isi kandungan fail (C) Minit2 bebas tidak boleh menjadi isi kandungan fail (D) Surat yang diterima dan salinan surat keluar hendaklah direkodkan di kertas minit fail dengan warna dakwat yang berlainan 29. Apakah maksud akauntabiliti ? (A) Melaksanakan tugas dengan bersungguh2 (B) Melaksanakan tugas dengan tanggungjawab (C) Melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diberi (D) Melaksanakan tugas dalam masa yang ditetapkan 30. Penilaian yang dijalankan ke atas sesuatu output untuk menentukan sama ada output berkenaan telah menepati standard kualiti yang ditetapkan adalah merujuk kepada sistem (A) Semakan Q (B) Penilaian Q (C) Pemeriksaan Q (D) Proses Q 31. Bagi memudahkan pengesanan, surat2 rasmi jabatan hendaklah dinyatakan (A) Alamat penuh jabatan yang menghantar surat (B) Nama penerima surat (C) No rujukan fail (D) No telefon pegawai berkenaan 32. Perkara berikut terkandung di dalam MPK kecuali (A) Aktiviti tugas semua pegawai (B) Latarbelakang jabatan (C) Objektif jabatan (D) Aktiviti dan fungsi utama jabatan 33. Setelah mendapat surat tawaran lantikan, En B dari Pahang telah melaporkan diri di satu jabatan di KL. Bagi penempatan pertama, beliau layak menuntut (A) Elaun makan dan hotel (B) Pemberian perpindahan (C) Tambang gantian perjalanan (D) Tambang perjalanan kenderaan 34. Di bawah Sistem Cadangan Q tugas menilai semua cadangan yang dikemukakan oleh kakitangan dan memilih cadangan yang sesuai untuk dilaksanakan adalah dikendalikan oleh (A) JK khas yang ditubuhkan (B) KJ (C) Bahagian kualiti dan produktiviti (D) Bahagian Pengurusan Sumber manusia 35. Dalam rutin pejabat, pembukaan fail baru adalah tindakan yang kerap dilakukan. apabila fail baru dibuka, perkara yang paling mustahak diawasi dalam member tajuk fail ialah (A) Setiap fail yang dibuka diberi tajuk ringkas yang sesuai (B) Setiap fail dikhaskan bagi satu perkara sahaja (C) Fail baru tidak dibuka tanpa pengetahuan pegawai atau tanpa siasatan terlebih dahulu (D) Satu2 tajuk tidak patut mempunyai dua atau tiga fail induk yang dibuka untuk nya 36. Dasar pertanian Negara (DPN) yang baru bagi tempoh 1992-2010 memberi perhatian ke arah mengatasi kelemahan 2 utama DPN. DPN yang terdahulu tidak member perhatian yang secukupnya kepada masalah (A) Mengatasi halangan2 permintaan (B) Jurang perbezaan produktiviti sector pertanian dan pembuatan (C) Jurang perbezaan penempatan antara kaum (D) Mengatasi halangan2 tenaga manusia 37. Perbadanan2 awam adalah ditubuhkan oleh kerajaan dengan tujuan (A) Membolehkan kerajaan melibatkan diri secara langsung di dalam pembangunan sosio wkonomi negara (B) Membolehkan kerajaan mengawal pembangunan negara (C) Membuka peluang2 pekerjaan yang lebih banyak kepada rakyat (D) Meningkatkan pertumbuhan industerian di luar negara 38. Antara berikut, yang manakah dasar yang telah digunakan oleh Malaysia untuk strategi penggantian import ? (A) Dasar pensyarikatan malaysia (B) Dasar penswastaan (C) Dasar perindusteriaan negara (D) Dasar sogoshosha malaysia 39. Semasa menyediakan baucer bayaran, anda hendaklah menentukan antara lain bahawa bayaran mestilah I. II. III. IV. (A) (B) (C) (D) Mempunyai peruntukan yang mencukupi Diluluskan oleh pegawai yang diberi kuasa Disokong dengan dokumen yang lengkap Dibuat atas nama penuntut bayaran I dan II sahaja I , III dan IV sahaja II , III dan IV sahaja I,II, III dan IV sahaja 40. Selaras dengan strategi mengutamakan pembangunan Sains dan Teknologi, kerajaan telah mengumumkan Dasar S&T Negara pada April 1986 yang member focus kepada (A) Penggunaan teknologi canggih dengan cara mengimportnya daripada negara2 barat (B) Usaha2 meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi dengan cara mengujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan saintifik (C) Penggunaan teknologi moden disektor awam dan swasta (D) Usaha dan keupayaan untuk mewujudkan sector perindusterian yang menekankan kepada kepada kerja2 pemasangan dan pemprosesan pengeluaran