You are on page 1of 10

1. Salah satu etika kerja ialah menguruskan masa dengan berkesan.

ia boldh dilakukan dengan (A) Memastikan jam berfungsi dengan baik (B) Merancang dan melaksanakan semua tugasan dengan baik (C) Mengagihkan semua tugasan untuk dilaksanakan oleh orang lain (D) Membuat jadual kerja dan senarai semak setiap tugasan 2. Apakah yang dimaksudkan dengan Pensyarikatan Malaysia ? (A) Mana2 perkhdimatan yang boleh dijalankan oleh sector swasta akan diserahkan kepada mereka (B) Kerajaan dan sector swasta akan menubuhkan syarikat kerjasama (C) Kerajaan akan menyerahkan syarikat2 milik kerajaan yang tidak diuruskan dengan cekap kepada sector swasta (D) Malaysia dianggap sebagai sebuah syarikat dimana sector awam dan swasta bekerjasama 3. Dasar penswastaan yang diamalkan oleh Negara kita bermaksud (A) Pemupukan k/sama yang erat antara sector swasta dan awam (B) Memilik Negara sector swasta yang terdapat di Negara ini (C) Menggalakkan penggunaan sains dan teknologi sebagai alat pembangunan negara (D) Pemindahan kepada sector swasta aktiviti dan fungis yang pada tradisinya merupakan tanggung jawab sector awam 4. Nilai2 kepimpinan berikut terkandung dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam (A) Adil, berani dan syura (B) Bersyukur, beriman dan bertakwa (C) Bedididkasi, bersabar dan bersopan santun (D) Keratif, neutral dan jujur 5. Kulit fail yang mengandungi dokumen terperingkat adalah diberi warna tertentu. Kulit fail yang mengandungi dokumen diperingkat sulit adalah berwarna (A) kuning (B) putih (C) hijau (D) merah

manakah di antar berikut konsep komunikasi yang terbaik ? (A) komunikasi Asertif (B) komunikasi Pasif (C) komunikasi agresif (D) komunikasi defensif 7. Dalam konteks perkhidmatan awam .6. moral dan displin . strategi2 yang telah digubal untuk mencapai matlamat DPN seperti berikut kecuali (A) menjadikan Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama (B) mengujudkan system peperiksaan yang sama bagi semua (C) mengadakan kurikulum yang berbeza bagi semua sekolah (D) mempertingkatkan pendidikan kerohanian. teras perkhidmatan awam merangkumi perkara2 berikut kecuali (A) berdedikasi dan beriltizam (B) berpegang teguh kepada ajaran agama (C) berusaha mengikis sikap mementingkan diri (D) bekerja kea rah memajukan pemikiran rakyat 10. seorang pegawai yang diarahkan bertugas di luar ibu pejabat melebehi 8 jam tetapi kurang daripada 24 jam boleh menuntut (A) elaun harian (B) elaun makan (C) elaun tugas luar (D) elaun lebih masa 8. salah satu nilai penting yang perlu dihayati oleh pegawai awam ialah “akauntabiliti”. ia merujuk kepada (A) tanggung jawab dalam melaksanakan tugas (B) kebolehan dan kopetensi pegawai (C) perubahan yang diperkenalkan (D) sikap berkecuali atau tidak memihak 9.

II. nilai yang berteraskan keagamaan seperti yang dijelaskan dalam nilai dan etika dalam perkhidmatan awam ialah (A) cekap (B) teliti (C) tepat (D) bersyukur 12.Prof DiRaja Ungku Aziz. yang manakah bukan merupakan aspek berkaitan dengan penyeliaan. berikut adalah Teras Perkhidmatan yang telah digariskan dalam Etika perkhidmatan awam I. Diantara berikut . (A) (B) (C) (D) berazam meningkatkan mutu perkhdmatan bekerja dengan penuh tanggung jawab berusaha mengikis sikap mementingkan diri mengatasi kelemahan semasa bertugas I dan II sahaja III dan IV sahaja I. III dan IV sahaja 13. III. perancangan dan pengawalan? (A) Kemahiran menetapkan matlamat jangka panjang (B) Kemahiran menyelesaikan masalah . IV. seorang ilmuan yang terkenal merupakan orang yang bertangungjawab dalam merealisasikan penubuhan LUTH dan juga konsep koperasi di Malaysia.II dan III sahaja I .11. II. Nilai2 yang ada pada diri beliau dalam merealisasikan perkara ini ialah (A) Kualiti dan berilmu (B) Intelektual dan tekun (C) Kraetiviti dan inovasi (D) Berilmu dan berdedikasi 14.

(C) Kemahiran menyediakan bajet (D) Kemahiran kaunseling 15. Selain elaun loging/bayaran sewa hotel. elaun makan dan elaun harian. seseorang anggota perkhidmatan awam yang bertugas di luar ibu pejabat boleh membuat tuntutan (A) Elaun tanggungan keluarga (B) Elaun perjalanan kenderaan (C) Elaun perumahan (D) Elaun keraian 18. En A mengarahkan pegawai bawahannya supaya SDP sebuah fail untuk tempoh selama sebulan. penyimpanan dan penjagaan rekod2 kerajaan (A) Jabatan arkib negara (B) Jabatan audit negara (C) Perpustakaan Negara malaysia (D) Jabatan perkhidmatan awam 19. Berikut adalah jenis2 cuti atas sebab perubatan kecuali (A) Cuti separuh gaji (B) Cuti kecederaan . Apakah yang dimaksudkan dengan SDP ? (A) Simpan dalam pemerhatian (B) Simpan dalam pemeriksaan (C) Simpan dalam penelitian (D) Simpan dalam perhatian 17. Jabatan kerajaan yang dirujuk untuk mendapatkan nasihat tentang pemeliharaan fail. Objektif utama dasar pertanian Negara ialah memaksimumkan pendapatan melalui penggunaan sumber secara optimum melalui strategi2 berikut kecuali (A) Pemesatan pembangunan industeri berasaskan pertanian (B) Pembentukan semula pemasaran (C) Pembangunan industry makanan yang dinamik (D) Penggunaan sumber secara maksimum 16.

bangsa dan Negara. Keberkesanan pemimpin selalu dikaitkan dengan keberkesanannya untuk mengembeleng sumber berdasarkan nilai dan etika iaitu (A) Menggunakan segala kepakaran yang ada semaksimumnya (B) Berjimat dalam perbelanjaan wang kerajaan (C) Menguruskan tenaga kerja dengan cemerlang (D) Berwawasan jelas tentang matlamat yang ingin dicapai . Berikut adalah ciri2 dedikasi kecuali (A) Bekerja tanpa rasa jemu dan bosan serta bersedia menjalankan tugas yang dipertangungjawabkan kepada nya (B) Tidak berputus asa dalam melaksanakan tugas dan sentiasa mengharapkan kejayaan (C) Sentiasa mencari jln untuk tidak melaksanakan tugas dan mengharapkan simpati orang lain (D) Sanggup menghadapi cabaran dan persaingan dalam perubahan semasa demi meningkatkan maruah agama.(C) Cuti sakit lanjutan (D) Cuti kerantina 20. Pengurusan dan pemajuan diri juga adalah merupakan salah satu cirri etika dalam perkhidmatan awam yang merangkumi (A) Pembentukan personality yang bersesuaian dengan keadaan semasa (B) Displin diri yang kuat melawan (C) Semangat mementingkan diri sendiri (D) Penjagaan kesihatan dan kecergasan mental dan fizikal 23. Sebagai langkah sementara beliau perlulah (A) Menyimpan surat itu dalam perhatian (B) Membuka fail baru dan masukkan surat berkenaan (C) Menyerahkan surat it uterus kepada pegawai (D) Membuka sampul kecil dan masukkan surat berkenaan 22. 21. En F seorang PT pekeranian dan operasi Gred N17 yang bertugas di bahagian Pendaftaran Fail telah mendapati fail yang berkaitan dengan sepucuk surat yang perlu diambil tindakan segera tidak dapat dikesan.

24. Sikap tidak bersyukur dapat dilihat melalui tindakan seperti berikut (A) Bekerja dengan penuh tekun tanpa mengeluarkan sebarang rungutan (B) Sanggup mengorbankan masa dan tenaga dalam melaksanakan tugas demi kepentingan bangsa. Pilih kenyataan yang betul mengenai prosedur penyediaan minit bagi sesuatu mesyuarat (A) Drat minit hendaklah dikemukakan kepada pengerusi tidak lewat daripada 5 hari selepas tarikh mesyuarat (B) Draf minit tidak perlu dirujuk kepada pengerusi (C) Minit mesyuarat hendaklah diedarkan tidak lewat seminggu selepas tarikh mesyuarat (D) Minit mesyuarat seboleh2nya dihadkan kepada 15 ms sahaja 28. pengumpulan maklumat dan ramalan kemungkinan serta perkara di luar jangkaan (C) Penentuan risiko. prosedur dan manual kerja pembuatan keputusan 25. hukuman serta pulangan yang bakal diterima oleh pembuat keputusan (D) Garispanduan. Pembuat keputusan yang berkesan perlulah mengandungi unsur2 (A) Kehadiran angota2 yang mashir dan berpengetahuan (B) Penyataan masalah. Manakah antara berikut bukan keanggotaan jk tetap pengaduan awam (A) KSU Awam (B) KP perkhidmatan awam (C) KP BPR (D) KJ . (D) Patuh dan sabar menerima semua arahan yang diberikan 26. Pilih tindakan yang perlu diambil oleh seorang pemungut apabila menerima cek sebagai bayaran wang awam (A) Menolak cek persendirian yang diberi (B) Cek yang tidak dipalang hendaklah dipalang “tidak boleh niaga” apabila diterima (C) Resit dikeluarkan apabila cek telah sempurna ditunaikan (D) Cek dalam mata wang asing tidak sah diperlakukan dan tidak boleh diterima sebagai bayaran 27. agama dan negara (C) Tidak sekali pun menunjukkan sikap dedikasi yang sewajarnya dalam menjalankan tugasnya. ganjaran.

Standard kualiti keluaran dan perkhidmatan jabatan seperti yang dinyatakan dalam piagam pelanggan adalah diasaskan kepada (A) Standard ISO 9000. tiada kesilapan serta tidak membebankan pelanggan (D) Membolehkan pelanggan menikmati segala kemudahan yang disediakan oleh kerajaan 32.2000 (B) Kehendak pelanggan (C) Kehendak jabatan (D) Kehendak stake Holders 30. Tahun 1990 menandakan berkhirnya RRJP1 dan DEB. cepat.29.Kenyataan yang tepat mengenai perkhidmatan kaunter yang berkualiti ialah (A) Menyediakan tempat bertugas yang selesa (B) Memuaskan hati pihak pengurusan (C) Mudah diperolehi. Pengaduan awam yang dikemukakan kepada BPA adalah meliputi semua aspek dalam pentadbiran kerajaan kecuali (A) Penyelewengan yang berlaku diagensi kerajaan (B) Perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan (C) Salah guna kuasa oleh penjawat awam di dalam mengendalikan urusan (D) Tidak mematuhi undang2 peraturan mengenai pentadbiran awam 33. Berikut merupakan kebaikan MPK dan FM kecuali (A) Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi (B) Mengujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja (C) Menentukan jenis latihan yang bersesuaian bagi pekerja baru (D) Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas 31. Apakah nama dasar itu dan tempohnya ? (A) Dasar perindusterian Negara (1991-2000) . satu dasar telah dilancarkan menandakan bermulanya RRJP2. Pada 17 Jun 1991.

jabatan2 perlu mengambil tindakan2 berikut kecuali (A) Melaksanakan pemeriksaan kualiti (B) Menetapkan tempoh masa pencapaian (C) Mengamalkan perancangan output (D) Mengadakan latihan kakitangan 37. Prinsip2 berikut perlu dipatuhi oleh sesebuah agensi kerajaan sekiranya agensi berkenaan ingin merangka dan melaksanakan jenis2 pemulihan perkhidmatan. Di bawah system cadangan Q anggota perkhidmatan awam di sesebuah agensi kerajaan (A) Bebas mengemukakan cadangan untuk mengatasi punca masalah kualiti yang timbul di jabatannya (B) Boleh berusaha dan membuat keputusan sendiri bagi meningkatkan kualiti kerja di jabatannya (C) Yang tidak berupaya meningkatkan kualiti kerjanya perlu ditukarkan kejabatan lain (D) Bebas menegur dan menasihati rakan2 sejawat agar terus berusaha meningkatkan kualiti kerjanya. 36. Pilih satu kenyataan yang benar mengenai fungsi dasar kualiti dalam pengurusan kualiti menyeluruh (A) Ia disebarkan secara lisan kepada semua pekerja (B) Ia dirangka sebegitu rupa dengan bahasa yang berbunga2 dan indah (C) Ia merupakan satu penyataan yang dibuat oleh semua pekerja (D) Ia merupakan rujukan dan panduan untuk merangka dan melaksanakan usaha2 kualiti 35. kecuali (A) Tidak mengakibatkan kehilangan hasil kerajaan dan perbelanjaan tambahan (B) Tidak telus kepada saranan pelanggan untuk member cadangan kea rah pembaikan agensi (C) Sangat bersesuaian dengan kemampuan agensi (D) Tidak mendedahkan kerajaan kepada risiko tindakan undang2 .(B) Dasar sains dan teknologi (1991-2000) (C) Dasar pertanian Negara (1991-2000) (D) Dasar pembangunan Negara (1991-2000) 34. Bagi mencapai matlamat kepastian kualiti di bawah pengurusan TQM.

kelengkapan modal dan tenaga manusia 39.38. peralatan dan pengurusan (B) Sejauhmana keluaran dan perkhidmatan mempunyai kualiti (C) Sejauhmana jabatan dapat menyempurnakan proses transformasi input2 dengan cekap (D) Persekitaran. Keupayaan sesebuah jabatan kerajaan mempertingkatkan produktivitinya adalah bergantung kepada (A) Input tenaga manusia. struktur organisasi. Salah satu kebaikan yang boleh diperolehi hasil daripada penggunaan fail meja adalah (A) Mengurangkan kesilapan2 operasi semasa menjalankan tugas (B) Mengurangkan beban tugas yang perlu ditanggung oleh seseorang pegawai dan kakitangan (C) Menimbulkan rasa kepuasan dalam bekerja di kalangan pegawai dan kakitangan (D) Memudahkan orang ramai mengetahui proses kerja yang terlibat dalam mengambil sesuatu tindakan . Percambahan fikiran merupakan satu proses dimana ahli2 KMK (A) Mempersembahkan data (B) Digalakkan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan secara bebas (C) Menganalisis sebab akibat sesuatu masalah (D) Merancang pelaksanaan program tindakan 40.