You are on page 1of 7

Set 14

1.

Pengukuran produktiviti membolehkan sesebuah organisasi menikmati faedah2 berikut kecuali (A) (B) (C) (D) Mempermudahkan sistem dan prosedur yang sedia ada Menentukan kos operasi organisasi Meningkatkan daya ubah operasi dari segi penggunaan tenaga manusia dan peralatan Mengenalpasti bidang2 untuk meningkatkan produktiviti

2.

apakah maksud Panel Doktor dalam peraturan kemudahan perubatan ? (A) pegawai perubatan kerajaan yang mempunyai kuasa menentukan tahap kesihatan seseorang pegawai (B) sekumpulan pakar perubatan yang ditubuhkan bagi melakukan pemeriksaan kesihatan ke atas pegawai yang kerap sakit (C) pegawai perubatan swasta yang diluluskan oleh kerajaan untuk mengeluarkan sijil sakit (D) pakar perubatan swasta yang dilantik sebagai perunding bagi membuat pemeriksaan seseorang pegawai yang mengalami penyakit tertentu

3.

mengikut pekeliling mengenai strategi2 peningkatan kualiti dalam perkhidmatan awam , satu daripada tindakan yang perlu diambil bagi mengelakkan pembaziran bahan2 input adalah (A) (B) (C) (D) mengamalkan sistem pemegang stok yang lebih memberi maklumat yang jelas kepada pembekal menjalankan pemeriksaan kualiti pada peringkat awal ke atas bahan2 input menetapkan standard prestasi yang jelas untuk kakitangan

4.

objektif utama dasar pertanian negara ialah

(A) menentukan corak penggunaan sumber serta pertumbuhan output dan perubahan
dalam komposisinya (B) meningkatkan paras guna tenaga pertanian (C) memaksimumkan pendapatan melalui pengembelingan sumber2 secara cekap dan berkesan (D) mengurangkan perbezaan produktiviti dalam sektor pertanian 5. pembelian setiap jenis barangan yang melibatkan jumlah perbelanjaan tahunan melebehi RM 50 000 tetapi tidak melebehi RM 200 000 hendaklah diuruskan secara (A) (B) (C) (D) 6. pembelian secara terus pembelian runcit sebut harga tender

sifat ikhlas amat diperlukan pada seseorang anggota perkhidmatan awam . Di antara ciri2 ikhlas dalam perkhidmatan awam adalah seperti berikut I II III IV tidak menunjuk2 dalam menjalankan tugas tidak memilih satu2 tugas tertentu shj utk dilaksanakan melaksanakan tugas mengikut waktu supaya mencapai matlamatnya melaksanakan tugas tanpa mengharapkan ganjaran atau balasan jangka pendek (A) I,II dan III sahaja (B) I, II dan IV sahaja (C) I,III dan IV sahaja

Set 14
(D) II,III dan IV sahaja 7. salah satu daripada tujuan kerajaan memperkenalkan etika perkhidmatan awam pada thn 1979 adalah untuk (A) menanamkan sifat luhur dan murni di kalangan jerawat awam (B) meningkatkan tahap prestasi kerja di kalangan pejawat awam (C) mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberikan kepada pejawat awam dalam menjalankan tugas yang diserahkan (D) memberikan kesedaran kepada pejawat awam agar bertangung jawab semasa membelanjakan wang awam 8. semua kenyataan berikut mengenai cek adalah salah kecuali (A) cek baru tidak boleh dikeluarkan sebagai ganti cek yang telah hilang (B) cek2 yang tidak ditunaikan pada akhir tempoh 3 bulan dari tarikh ia dikeluarkan adalah terbatal (C) semua cek yang dikeluar atas akaun baru kerajaan tidak perlu dicetak tempoh laku (D) bank pembayar hendaklah membayar semua cek yang dikemukakan kepada mereka untuk ditunaikan 9. fungsi utama pengurusan di peringkat eksekutif ialah (A) menentukan perjalanan organisasi (B) menentukan sistem dan fungsi pengeluaran barangan atau perkhidmatan dengan berkesan (C) bertangungjawab dengan pengurusan manusia (D) bertangungjawab untuk mengeluarkan sesuatu perkhidmatan 10. amalan menaikkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan dlm perhimpunan yg diadakan setiap awal bulan akan memupuk nilai (A) (B) (C) (D) cinta akan negara cinta kepada negara taat setia kepada raja dan negara sanggup berkorban untuk negara

11. jika tarikh lahir seseorang pegawai jatuh pada 29 februari apakah tarikh yang ditetapkan bagi
maksud persaraan ? (A) (B) (C) (D) 1 feb 28 feb 29 feb juga 1 mac

12. kegiatan untuk memperolehi perkara terperingkat dengan cara tersembunyi atau salah disisi undang2 bagi tujuan2 yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan 2 malaysia merujuk kepada ancaman (A) (B) (C) (D) subversif espionaj khianat sabotaj

Set 14
13. kelemahan manusia kerapkali mengakibatkan berlakunya pelanggaran keselamatan. Kelemahan2 itu termasuk I II III IV tidak cermat ketika bercakap melalui telefon mengenai perkara terperingkat kecuaian mematuhi arahan2 keselamatan berlebih2 ketagihan minuman keras atau dadah keinginan hendak menunjuk2 mengenai pengetahuan sesuatu perkara terperingkat (A) (B) (C) (D) I, II dan III sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II , III dan IV

14. tindakan 2 berikut perlu diambil oleh seseorang pemungut apabila memasukkan pungutan ke dalam bank kecuali (A) amaun setiap satu masukan bank hendaklah dicatatkan dalam buku tunai pada hari masukan (B) slip bayaran masuk hendaklah disediakan (C) slip bayaran masuk bank hendaklah dihantar kepada perbendaharaan/ perbendaharaan kecil yang berkenaan pada akhir tempoh akaun bulanan (D) jika masukkan itu mempunyai cek, butiran2 nya tidak perlu ditunjukan pada kaunterfoil slip berkenaan 15. antara berikut, elemen2 yang terlibat dalam MS ISO 19001 ialah I II III IV Latihan kawalan rekabentuk kawalan proses kawalan audit (A) (B) (C) (D) I dan II sahaja I, II dan III sahaja Ii,III dan IV sahaja I,II,III dan IV

16. matlamat terakhir Wawasan 2020 ialah pembentukan sebuah negara Malaysia yang maju menjelang tahun 2020. ini bermaksud (A) wawasan 2020 bertujuan mewujudkan negara ala Malaysia yang maju dengan caranya tersendiri (B) malaysia akan mempunyai ciri2 sebuah negara maju menjelang tahun 2020 (C) pada tahun 2020 malaysia akan mencapai hasratnya mewujudkan satu masyarakat yang sempurna sepertimana yang ditakrifkan oleh negara2 maju yang lainnya (D) menjelang tahun 2020 pembangunan ekonomi malaysia akan berkembang ke arah pembentukan negara perindusterian yang mementingkan kualiti dan daya pengeluaran semata2. 17. En. X, Pegawai Daerah Y, Melaka telah dilantik sebagai Pengerusi JAWATANKUASA Kebajikan daerah. Sebagai pengerusi jawatankuasa tersebut beliau sering menerima wang daripada orang ramai untuk tujuan derma bagi aktiviti jawatankuasa tersebut. Wang ini hendaklah (A) (B) (C) (D) Disimpan dalam akaun bank yang dibka atas nama beliau Diperaku dalam akaun amanah disatukan Disimpan dalam akaun bank atas nama jawatankuasa Diperakukan dalam akaun kumpulan wang simpanan disatukan

Set 14

18. gaji bulanan bagi pegawai2 awam boleh dibayar terdahulu dalam bulan dimana hari perayaan jatuh selepas 15 hb . nyatakan kuasa yang meluluskannya (A) (B) (C) (D) menteri kewangan ksu perbendaharaan akauntan negara PM

19. mengikut peraturan, surat yang dihantar kepada jabatan kerajaan hendaklah dialamatkan kepada ketua jabatannya mengikut gelaran rasminya. (A) Surat itu perlu ditujukan kepada pegawai tertentu , ia hendaklah dialamatkan untuk perhatiannya (B) Surat untuk tindakan pegawai tertentu . surat itu hendaklah ditulis atas nama pegawai berkenaan (C) Surat2 yang mempunyai pengelasan keselamatan SULIT dan TERHAD (D) Surat-surat yang dihantar menggunakan perkhidmatan courier 20. cadangan Q bermaksud cadangan2 yang datang daripada mereka yang dinyatakan dibawah ini kecuali (A) (B) (C) (D) YB Menteri Operatotr telefon Pembantu tadbir (perkeranian & operasi) Pembantu tadbir rendah sambilan

21. En. K, seorang pembantu tadbir (P/O) telah diarah menangung kerja jawatan Pembantu Tadbir yang
pernah ditanggung kerja bagi kali kedua. Berapa harikah tempoh yang diperlukan bagi melayakkan beliau dibayar elaun tanggung kerja ? (A) (B) (C) (D) 28 hari berturut2 14 hari berturut2 21 hari hari berturut2 30 hari hari berturut2

22. menghargai masa merupakan salah satu nilai di bawah Tonggak 12. amalan2 positif yang mencerminkan bahawa seseorang itu menghayati nilai ini adalah seperti (A) (B) (C) (D) menyegerakan tugas tahan menerima cabaran menetapkan target date untuk menyiapkan kerja menumpukan masa pada kerja yang produktif

23. dalam tuntutan lebih masa , takrif kerja malam bermaksud giliran bertugas tambahan yang dibuat
antara jam (A) (B) (C) (D) 10.00 malam hingga 6.00 pagi 8.00 malam hingga 4.00 pagi 6.00 petang hingga 8.00 malam 6.00 petang hingga 10.00 malam

24. jumlah cuti tanpa gaji yang boleh diliuluskan oleh KJ kepada pegawai2nya atas sebab2 persendirian yang mustahak ialah sebanyak

Set 14

(A) (B) (C) (D)

60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebehi 150 hari 60 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebehi 180 hari 30 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebehi 240 hari 30 hari bagi setiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebehi 360 hari

25. KJ adalah bertangungjawab bagi mengemaskini senarai tugas kakitangan di jabatannya apabila berlaku I II III IV penyusunan semula cawangan atau unit perubahan pembahagian tugas pertukaran KJ pembekalan alat2 pejabat yang sesuai (A) (B) (C) (D) I, II dan III sahaja I, II dan IV sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan IV

26. kawalan stok bermaksud (A) proses menetap paras2 barang yang disimpan dlm stor (B) mengawal stok secara fizikal supaya tidak merosot semasa dalam simpanan (C) proses mengawal pergerakan semua barang ke dalam dan keluar dari sesebuah stor dan menyelenggara paras2 stok yg dibenarkan (D) mengawal paras2 stok yang berlebihan 27. pegawai berkursus diluar negara layak dibayar elaun pakaian panas sekiranya memenuhi syarat berikut I II III IV bertugas di kawasan beriklim sederhana layak menuntut sebanyak RM 1 500 sahaja layak menuntut elaun tersebut sekali dalam tempoh 3 tahun layak dituntut setiap kali diarah berkursus

(A) I, dan II sahaja


(B) I, II dan IV sahaja (C) I, II dan III sahaja (D) I, II, III dan IV 28. panjar seperduabelas/ panjar tiga perduabelas adalah (A) pendahuluan bagi membayar gaji (B) peruntukan wang tunai dalam kumpulan wang disatukan yang digunakan untuk memudahkan perbelanjaan berkala (C) pendahuluan khas kepada pegawai penjaga sesuatu kumpulan pasukan tentera (D) sejumlah wang yang diberikan kepada pegawai perakaunan untuk membolehkannya membuat pembayaran kecil yang segera 29. pilih satu daripada kenyataan berikut mengenai fail yang salah (A) fail2 yang dibuka hendaklah diberi tajuk ringkas yang dapat membayangkan isi kandungannya (B) fail2 terperingkat SULIT hendaklah mempunyai pendaftaran yang berasingan dari fail2 terbuka.

Set 14
(C) Apabila had muatan di dalam sesebuah fail itu dicapai satu kulit fail baru yang mempunyai tajuk dan nombor yang sama hendaklah dibuka dan ditanda sebagai Jilid 1 (D) Tiap2 fail yang telah dibuka akan dimasukkan kertas minit yang dijadikan sebahagian daripada kandungan fail.

30. selaras dengan strategi mengutamakan pembangunan sains dan teknologi , kerajaan telah
mengumumkan Dasar Sains dan Teknologi Negara pada April 1986 yg memberi fokus kpd (A) penggunaan teknologi canggih dengan cara mengimportnya daripada negara2 barat (B) usaha2 meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang saintifik dan teknologi dengan cara mengwujudkan suasana yang baik untuk menggalakkan penciptaan saintifik (C) penggunaan teknologi moden disektor awam dan swasta (D) usaha dan keupayaan untuk mengujudkan sektor perindusterian yang menekankan kerja2 pemasangan dan prosesan pengeluaran 31. dasar penswastaan yang diamalkan oleh negara kita adalah bermaksud (A) pemupukan kerjasama yang erat antara sektor swasta dan awam (B) memilik negara sektor swasta yang terdapat di dalam negara ini (C) menggalakkan penggunaan sains & teknologi sebagai alat pembangunan negara (D) pemindahan kepada sektor swasta, aktiviti dan fungsi yg pada tradisinya merupakan t/j sektor awam 32. antara perlakuan berikut yang dapat memperlihatkan sikap bertangung jawab seseorang anggota perkhidmatan awam ialah (A) (B) (C) (D) tidak mengharapkan orang lain menyempurnakan tugasnya sentiasa menunjukkan muka yang manis sentiasa menjaga imej dan maruah diri memilih kerja dan waktu yang sesuai untuk melaksanakan kerja tersebut

33. agensi kerajaan hendaklah menubuhkan jawatankuasa khas bagi mentadbir perjalanan sistem Cadangan Q. Fungsi jawatankuasa khas ini ialah seperti berikut kecuali (A) menilai semua cadangan yang dikemukakan oleh kakitangan (B) merancang pelaksanaan cadangan yang diterima serta melakukan follow trough (C) menilai semua cadangan yang dikemukakan oleh Kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) (D) menentukan bentuk pengiktirafan kepada kakitangan yang memberikan cadangan

34. En. Alif, seorang pembantu Tadbir (P/O) Gred N17 di jabatan P telah dihadapkan di mahkamah atas
tuduhan rasuah. Laporan berkenaan dengan prosiding jenayah tersebut telah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Tatatertib oleh KJ beliau. Pihak Berkuasa Tatatertib setelah menimbangkan laporan dan syor KJ berkenaan (A) (B) (C) (D) Boleh mengambil tindakan menggantung kerja Encik Alif Hendaklah mengambil tindakan menggantung kerja En Alif Boleh menggambil tindakan menahan kerja En. alif Hendaklah mengambil tindakan menahan kerja En. Alif

35. integriti merupakan satu nilai penting yg perlu ada pada setiap pegawai awam. Di antara bkt yg manakah nilai2 yg dikaitkan dgn integriti

Set 14
I II III IV amanah jujur boleh dipercayai memlihara kepentingan awam (A) (B) (C) (D) I, dan II sahaja II dan IV sahaja I, II dan III sahaja I, II, III dan IV

36. En. D seorang pembantu tadbir baru melapor diri bertugas di JPN. Bagi memudahkan beliau utk keluar dan masuk pejabat utk bertugas. Keytua keselamatan jabatan telah mengeluarkan pas berikut kepada beliau iaitu (A) (B) (C) (D) Pas keselamatan tetap Pas keselamatan pelawat Pas keselamatan sementara Pas keselamatan harian

37. Mengikut Maslow (dalam teorinya mengenai Motivasi) manusia mempunyai kehendak mengikut
peringkat2 ttu . Peringkat pertama, kehendak manusia mengikut Maslow ialah kehendak (A) (B) (C) (D) Sosial keselamatan fisiologi self-Actualization

38. pihak pengurusan hendaklah memperkukuhkan faktor2 berikut untuk meningkatkan produktiviti kecuali (A) (B) (C) (D) kelengkapan modal struktur organisasi persekitaran kerja gaji dan elaun

39. cik A, KPP di JPN telah menerima sepucuk surat aduan daripada orang awam yang tidak berpuas
hati terhadap sistem pengeluaran Sijil Warganegara. Tindakan segera yang perlu diambil oleh Cik A ialah (A) mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh dua minggu dari tarikh menerima surat (B) memanjangkan surat tersebut kepada biro pengaduan awam untuk siasatan dan tindakan lanjut (C) mengeluarkan surat sementara yang mengandungi penjelasan bahawa jawapan tidak dapat diberi dengan cepat (D) mengeluarkan surat akuan terima dalam tempoh 21 hari dari tarikh surat diterima 40. Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan produktiviti merupakan struktur pengurusan kualiti dan produktiviti yang tertinggi di peringkat jabatan. Ia berfungsi untuk (A) Memberi bimbingan dan latihan kepada kakitangan (B) Menyelaras dan mengesan usaha peningkatan kualiti (C) Membantu dalam penyelesaian masalah (D) Mengamal pelaksanaan usaha2 peningkatan kualiti