You are on page 1of 8

Universitatea din Craiova

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
Str. Decebal, nr. 107, Craiova 200440, judeţul Dolj

Tel. 40.251.438198

fax: 40.251.438198

http://www.ace.ucv.ro

GHID PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PRACTICII DE SPECIALITATE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE LICENŢĂ

Art. 1. Practica de specialitate se organizează în conformitate cu Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor şi a Ordinului nr. 3955/2008 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 12.06.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă si de masterat, în concordanţă cu Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea practicii la Universitatea din Craiova şi prezentul Regulament de practică al Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică. Art. 2. Practica de specialitate a studenţilor de la Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică este prevăzută în curricula universitară în anul doi şi trei de studii, ca un stagiu compact de patru săptămâni. Ea se încheie cu un colocviu. Art. 3. Practica de specialitate este disciplină obligatorie şi are alocate 120 de ore si două puncte credit. Ea are rolul de a familiariza studenţii cu practicile reale din mediul economic-social. Art. 4. Practica de specialitate se desfăşoară la organizaţii din domeniul producţiei, serviciilor, la institute de cercetări de profil, sau în alte organizaţii cu personalitate juridică din ţară sau străinătate, în catedrele şi centrele de cercetare din Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică, care pot asigura desfăşurarea stagiului în corelaţie cu cerinţele programului de licenţă. Art. 5. Conţinutul practicii de specialitate este prevăzut în programele analitice elaborate de catedrele de specialitate şi aprobate de Biroul Consiliului facultăţii la începutul anului universitar. Programa analitică trebuie să precizeze structura pe care trebuie s-o aibă proiectul sau raportul de practică. Art. 6. Practica de specialitate se organizează şi desfăşoară pe baza unei convenţii de colaborare încheiată între organizaţia în care se desfăşoară, facultate şi student. Forma convenţiei de colaborare este prezentată în anexă. Convenţiile de practică pot fi încheiate individual sau cu grupuri de studenţi. Decanul şi prodecanii sunt împuterniciţi să semneze convenţiile de colaborare. Art. 7. Stagiul de practică poate fi echivalat cu perioade de angajare individuală, după cum urmează: şase săptămâni în timpul semestrelor universitare, când

11.studenţii se pot angaja part-time. Art. 16. responsabilul din partea partenerului de practică furnizează practicantului. Art. Aceste stagii sunt aprobate de Birourile catedrelor. facultate. Calculatoare şi Electronică din 05. Angajatorul devine responsabil de practică şi trebuie să emită documentul precizat la articolul 14. dar nu mai târziu de ultima lună a semestrului doi. Drepturile şi obligaţiile partenerului de practică. cu care să încheie convenţiile. 14. Decanul facultăţii aprobă susţinerea colocviului la sfârşitul perioadei şi arhivarea rezultatelor până în anul în care este prevăzută practica. . Art. Catedrele trebuie să asigure evidenţa convenţiilor de practică. calitatea proiectului sau raportului întocmit şi de aprecierea responsabilului din partea partenerului de practică. 13. ale facultăţii şi studentului sunt cuprinse în convenţie. Studenţii pot avea iniţiativa de a-şi găsi partenerii de practică. La sfârşitul stagiului de practică. Art. Art. etc. se ţine seama de cunoştinţele practice dobândite. În acordarea notei.06. Convenţiile sau adeverinţele de angajare se depun la secretariatele facultăţilor. să organizeze întreaga activitate. rezultatul este echivalat conform contractului de studii. Pentru studenţii plecaţi în mobilităţi Erasmus sau în alte programe susţinute de Universitate şi Uniunea Europeană. Art. 8. inclusiv evaluarea prin colocviu. când sunt descărcate în cataloage. universitate.2009 şi intră în vigoare cu această dată. 15. sub semnătură şi ştampilă. 17. Pentru studenţii care se angajează. 9. Stagiul de practică poate fi echivalat cu stagii efectuate anterior. Birourile catedrelor precum şi Biroul Consiliului facultăţii pot sprijini studenţii în găsirea partenerilor de practică. convenţia poate fi înlocuită de o adeverinţă din care să rezulte angajarea şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a activităţii. în semestrul în care este programat stagiul de practică. pe baza punctelor de credit obţinute. disciplina şi gradul de însuşire a cunoştinţelor practice. Art. centre de cercetare. în corelaţie cu programul de licenţă. Art. Activitatea didactică desfăşurată pentru organizarea şi desfăşurarea practicii se normează cîte doua ore fizice şi convenţionale pe săptamâna didactică dintr-un semestru. Art. 12. Un membru al Biroului catedrei este nominalizat ca responsabil al organizării şi desfăşurării practicii de specialitate. Prezentul Regulament a fost aprobat de Consiliul Facultăţii de Automatică. o apreciere din care să rezulte numărul orelor efectuate. punctualitate. prin programe şi contracte de cercetare promovate şi susţinute de catedre. trei săptămâni pe perioadele vacanţelor sau a perioadei de practică din cadrul graficului activităţilor didactice. Colocviul poate fi susţinul şi la organizaţia unde s-a desfăşurat practica. la începutul anului universitar în care este prevăzut stagiul. Art. Proiectul sau raportul de practică este necesar şi în acest caz. 10. inclusiv în alţi ani de studiu. Convenţiile de practică se încheie anticipat desfăşurării activităţii. Activitatea este evaluată prin colocviu în faţa unei comisii formate din două cadre didactice şi va fi notată cu note de la 1 la 10. Nepromovarea disciplinei de practică conduce la refacerea stagiului de practică.

......................... locul nasterii ........................ univ.. adresa unde se va desfăsura stagiul de practică ........................... tel.................................... Facultatea de Automatică................................... Eugen BOBASU.............. cetăţean ............................. adresa unde va locui pe durata desfăsurării stagiului de practică................. fax: 40......... adresa de domiciliu ....................................... seria .......... str............................................... Student / masterand ...... 40......................................... (denumită în continuare partener de practică)................................................................................................ reprezentată de (numele si calitatea)............ucv.. Convenţie Nr.............251............ email: .............................................. pasaport (dacă este cazul) .. (denumit în continuare practicant) CNP ...... adresa organizatorului de practică: CRAIOVA....................../................ Craiova 200440.email: .................... persoana juridică .................................................................................251.......................438198............. telefon: .. CONVENŢIE CADRU PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ / MASTERAT Prezenta convenţie-cadru se încheie între: Universitatea din Craiova...............ace. reprezentată prin delegare de către decan prof............ grupa ............................................... Calculatoare și Electronică (denumită în continuare organizator de practică)........ instituţia centrală ori locală.........ro Societatea comercială.... adresa partenerului de practică:...................................... .................. Decebal...................................... ....... ing............................................................. dr...................... Facultatea..........ANEXA 1 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea ..................................................438198 http://www..................... nr...... înscris în anul universitar ........................................................................................... permisul de sedere (dacă este cazul) .............................la Universitatea din Craiova....................................ziua nasterii .......................................................... ........................................... judeţul Dolj. telefon: ................................................... 107...............

...(zi/lună/an) ARTICOLUL 4 Plata si obligaţiile sociale (1) Stagiul de pregătire practică (se bifează situaţia corespunzătoare): ... . conducătorul partenerului de practică îsi rezervă dreptul de a anula convenţia-cadru..... parte integrantă a prezentei convenţiicadru....... perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime în situaţia în care convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă.... a ascultat punctul de vedere al practicantului si al tutorelui si a înstiinţat conducătorul facultăţii unde practicantul este înscris si după primirea confirmării de primire a acestei informaţii (3) Practicantul are obligaţia de a respecta normele de securitate si sănătate în muncă pe care le-a însusit de la reprezentantul partenerului de practică înainte de începerea stagiului de practică.Se efectuează în cadrul proiectului . (2) În cazul angajării ulterioare........Se efectuează în cadrul unui contract de muncă.. (2) Perioada desfăsurării stagiului de practică este de la ... (2) Pe durata stagiului. gratificare. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a studenţilor... .. în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieste practicantul... .......... pe toată durata stagiului de pregătire practică..Se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul Social European.. (4) Partenerul de practică poate totusi acorda practicantului o indemnizaţie... ca pe durata derulării stagiului de practică..... 12. . în prealabil......... (3) Practicantul nu poate pretinde un salariu din partea partenerului de practică.. specificate la Art.......... .... .... primă sau avantaje în natură.Nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă.. cadrul în care se organizează si se desfăsoară stagiul de practică pentru consolidarea cunostinţelor teoretice si pentru formarea abilităţilor practicantului. cu excepţia situaţiei în care practicantul are statut de angajat...... în condiţiile respectării cadrului legal cu privire la volumul si dificultatea acestora........ ... cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr..... ARTICOLUL 5 Responsabilităţile practicantului (1) Practicantul are obligaţia. (2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică........ practicantul respectă regulamentul de ordine interioară al partenerului de practică.ARTICOLUL 1 Obiectul convenţiei-cadru (1) Convenţia-cadru stabileste.. (zi/lună/an) până la .. În cazul nerespectării acestui regulament... ARTICOLUL 3 Durata si perioada desfăsurării stagiului de practică (1) Stagiul de practică va avea durata de ........ ARTICOLUL 2 Statutul practicantului Practicantul rămâne..... (ANEXA 2) (3) Modalităţile de derulare si conţinutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru si în portofoliul de practică cuprins în ANEXA 2... să respecte programul de lucru stabilit si să execute activităţile specificate de tutore în conformitate cu portofoliul de practică...... student/masterand al Universităţii din Craiova...... după ce.......... în vederea aplicării acestora.

Printre responsabilităţile sale......... conducătorul organizatorului de practică poate decide întreruperea stagiului de pregătire practică conform convenţiei-cadru........ (4) Partenerul de practică trebuie să pună la dispoziţia practicantului toate mijloacele necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică...... responsabil cu planificarea.........(4) De asemenea....... Telefon ... selectat dintre salariaţii proprii si ale cărui obligaţii sunt menţionate în portofoliul de practică.. (ANEXA 2) (2) În cazul nerespectării obligaţiilor de către practicant.................. Fax ........ ARTICOLUL 7 Obligaţiile organizatorului de practică (1) Organizatorul de practică desemnează un cadru didactic supervizor......... (3) În urma desfăsurării cu succes a stagiului de practică....... împreună cu reprezentantul facultăţii în Consiliul DFCMESC si cu tutorele desemnat de partenerul de practică stabilesc tematica de practică si competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică...... (5) Partenerul de practică are obligaţia de a asigura practicanţilor accesul liber la serviciul de medicina muncii..... Funcţia ....... decât cu acordul respectivului partener de practică..... ARTICOLUL 8 Persoane desemnate de organizatorul de practică si partenerul de practică (1) Tutorele (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică): Dl/Dna ..... organizarea si supravegherea desfăsurării pregătirii practice................ în conformitate cu legislaţia în vigoare........ chiar după terminarea stagiului........... potrivit reglementărilor Europass (Decizia 2... Email .... (2) Cadrul didactic supervizor / responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică: Dl/Dna . partenerul de practică va lua măsurile necesare pentru securitatea si sănătatea în muncă a practicantului............241/2004/CE a Parlamentului European si a Consiliului)... Email ...... parte integrantă a convenţieicadru.............. Funcţia ......................... informaţiile la care are acces în timpul stagiului despre partenerul de practică sau clienţii săi................ (3) Înainte de începerea stagiului de practică......................... tutorele va contacta cadrul didactic supervizor ...... precum si pentru comunicarea regulilor de prevenire asupra riscurilor profesionale.................... pe durata derulării pregătirii practice.... (2) În cazul în care derularea stagiului de pregătire practică nu este conformă cu angajamentele luate de către partenerul de practică în cadrul prezentei convenţii................. ARTICOLUL 6 Responsabilităţile partenerului de practică (1) Partenerul de practică va stabili un tutore pentru stagiul de practică.. aplicându-se sancţiuni conform regulamentului de organizare si funcţionare al universităţii/facultăţii........responsabil de practică..................... ce vor fi înscrise si în Suplimentul la diplomă............ Fax ........ ............... partenerul are obligaţia de a face practicantului instructajul cu privire la normele de securitate si sănătate în muncă.. după informarea prealabilă a conducătorului partenerului de practică si după primirea confirmării de primire a acestei informaţii. în niciun caz.... practicantul se angajează să nu folosească..... Cadrul didactic supervizor / responsabil de practică.................. organizatorul va acorda practicantului numărul de credite specificate în prezentul contract.... pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica............................................ Telefon .........

....... practicantul beneficiază de legislaţia privitoare la accidentele de muncă pe toată durata efectuării pregătirii practice.. (3) Practicantului i se asigură protecţie socială conform legislaţiei în vigoare.......... ARTICOLUL 11 Sănătatea si securitatea în muncă............ partenerul de practică se angajează să înstiinţeze asiguratorul cu privire la accidentul care a avut loc.. fie în cursul lucrului..)... (2) La finalul stagiului de practică.. pe baza unei fise de observaţie/evaluare.. .......... ARTICOLUL 13 Prevederi finale Alcătuit în triplu exemplar la data: .. (4) În cazul unui accident suportat de practicant....... practicantul va prezenta un caiet de practică care va cuprinde: ▪ denumirea modulului de pregătire..... conform dispoziţiilor Legii nr................. pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant......... ARTICOLUL 12 Condiţii facultative de desfăsurare a stagiului de pregătire practică (1) Indemnizaţie............. (3) Periodic si după încheierea stagiului de practică.. (3) Alte precizări: ...):....... tutorele elaborează un raport... Ca urmare.ARTICOLUL 9 Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăsurării stagiului de practică este de .... ARTICOLUL 10 Raportul privind stagiul de pregătire practică (1) În timpul derulării stagiului de practică..... 346/2002 privind asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale...................... tichete de masă.. cât si comportamentul si modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică (disciplină........ cu modificările si completările ulterioare......... (2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea si securitatea în muncă a practicatului pe durata stagiului de practică.... ▪ activităţi desfăsurate pe perioada stagiului de practică....... ▪ observaţii personale privitoare la activitatea depusă......... gratificări sau prime acordate practicantului: . Protecţia socială a practicantului (1) Practicantul anexează prezentului contract dovada asigurării medicale valabilă în perioada si pe teritoriul statului unde se desfăsoară stagiul de practică...... tutorele împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă..... fie în timpul deplasării la lucru............. respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii/instituţiei publice etc.... (2) Avantaje eventuale (plata transportului de la si la locul desfăsurării stagiului de practică..... Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale............... responsabilitate în rezolvarea sarcinilor... ▪ competenţe exersate.. punctualitate..... Rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării practicantului de către cadrul didactic supervizor / responsabil de practică.................. acces la cantina partenerului de practică etc.....

Nume si prenume Cadru didactic supervizor Tutore Data Funcţie Semnătura . Calculatoare și Electronică BOBAȘU Eugen Reprezentant – Societate comercială. instituţie centrală/locală. persoană juridică (Partener de practică) Student / masterand (Practicant) Numele si prenumele Data Semnătura Stampila Am luat cunostinţă.DECAN Facultatea de Automatică.

pe perioada stagiului de practică: 10.ANEXA 2 PORTOFOLIU DE PRACTICĂ la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă / masterat 1.. Durata totală a pregătirii practice: 2... Calendarul pregătirii: 3. 1. Condiţii de primire a studentului / masterandului în stagiul de practică 7.. Competenţa Modulul de pregătire Locul de muncă Activităţi planificate Observaţii 13. Drepturi si responsabilităţi ale cadrului didactic din Universitatea din Craiova – Facultatea ... Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de student/masterand în Universitatea din Craiova si în cadrul stagiului de practică: 8... Numele si prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică : 9. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de pregătire practică Nume si prenume Cadru didactic supervizor Tutore Practicant Data Funcţie Semnătura . Perioada stagiului.. Numele si prenumele tutorelui desemnat de întreprindere care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire si dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică: 11...... (organizator al practicii)... Adresa unde se va derula stagiul de pregătire practică: 5... timpul de lucru si orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial): 4. 2. Drepturi si responsabilităţi ale tutorelui de practică desemnat de partenerul de practică: 12. crt. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică Nr.. 3.. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele locaţii: 6.