You are on page 1of 16

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNITVA

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA, S KONANIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, travanj 2011. godine

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOENJE ZAKONA DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

IZMJENAMA

Ustavna osnova za donoenje ovoga Zakona sadrana je u lanku 2. stavak 4. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 41/2001 - proieni tekst.) II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREUJU ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE E DONOENJEM ZAKONA PROISTEI a) Ocjena stanja
Od lipnja 2007. godine, kada je stupila na snagu Uredba o poticanju ulaganja i poeo se primjenjivati novi Zakon o poticanju ulaganja (NN 138/06), do veljae 2011. godine zaprimljeno je ukupno 169 Prijava za koritenje poticajnih mjera. Potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera dobila su 73 trgovaka drutva. Planirana visina ulaganja iznosi 3,2 milijarde kuna uz planirano otvaranje 3.736 novog radnog mjesta. Odobreni projekti ulaganja odnose se na metalopreraivaku (13,4%), proizvodnju i servis motornih vozila i dijelova (11,4%), tekstilnu industriju (10,9%), drvno-preraivaku industriju (8,4%) proizvodnju strojeva (5,6%), distribuciju i logistiku i tiskarsku djelatnost (5,5%), te proizvodnju elektrine opreme i transformatora i fotonaponskih solarnih modula s neto vie od po 4%. 21 projekt ulaganja (29%) realizira se od strane trgovakih drutava koja su u potpunom ili djelomino stranom vlasnitvu (FDI). Vrijednost ulaganja trgovakih drutava u stranom vlasnitvu procjenjuje se na 1,4 milijarde kuna uz planirano otvaranje 2.025 novih radnih mjesta. Sukladno Zakonu o poticanju ulaganja, od 39 trgovakih drutava sa statusom nositelja poticajnih mjera koja su imala predviene uvjete za koritenje poticajne mjere porezne povlastice za 2008. godinu, 24 trgovaka drutva koristila su poticajnu mjeru porezne povlastice smanjenja propisane stope poreza na dobit za 2008. godinu u ukupnom iznosu od 51.450.822 kn. Od toga je, prema Zakonu o raunovodstvu, 12 trgovakih drutava svrstano u kategoriju malih poduzetnika, 6 srednjih i 6 velikih poduzetnika. Najvei broj ovih drutava nalazi se u statistikoj regiji (NUTS II razina) Sjeverozapadna Hrvatska, njih 13, zatim slijedi Panonska Hrvatska sa 8 trgovakih drutava korisnika i Jadranska Hrvatska s ukupno 3 trgovaka drutva nositelja poticajne mjere porezne povlastice. Najvei iznos neplaenog poreza na dobit zabiljeen je kod trgovakih drutava u djelatnosti proizvodnje strojeva (udio od 32,2% u ukupnom iznosu neplaenog poreza). Sukladno stjecanju statusa nositelja poticajnih mjera za ulaganje te ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o poticanju ulaganja, 37 trgovakih drutava koristilo je poticajnu mjeru porezne povlastice smanjenja propisane stope poreza na dobit za 2009. godinu u ukupnom iznosu od 80.617.008 kn. Od toga je, prema Zakonu o raunovodstvu, 19 trgovakih drutava svrstano u kategoriju malih poduzetnika, 10 srednjih i 8 velikih poduzetnika. Najvei broj ovih drutava nalazi se u statistikoj regiji (NUTS II razina) Sjeverozapadna Hrvatska, njih 23, zatim slijedi Panonska Hrvatska sa 8 trgovakih drutava korisnika i Jadranska Hrvatska s ukupno 6 trgovakih drutava nositelja poticajne mjere porezne povlastice. U razdoblju 2008-2009. godina, ukupno su dodijeljene bespovratne novane potpore za otvaranje novih radnih mjesta i usavravanje u iznosu od 1.316.058 kn. U 2009. godini, nakon podnoenja zahtjeva, potpore za opravdane trokove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem koristila su 4 trgovaka drutva sa statusom nositelja poticajnih

mjera, u ukupnom iznosu od 850.023 kuna. Isplaene potpore odnose se na 63 nova radna mjesta povezana s ulaganjem, koja su u skladu s lankom 8. Uredbe o poticanju ulaganja. U 2009. godini, nakon podnoenja zahtjeva, potporu za opravdane trokove usavravanja povezanih s ulaganjem koristilo je 1 trgovako drutvo sa statusom nositelja poticajnih mjera, u ukupnom iznosu od 28.764 kuna. U 2010. godini, nakon podnoenja zahtjeva, potporu za opravdane trokove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem koristilo je 6 trgovakih drutava sa statusom nositelja poticajnih mjera, u ukupnom iznosu od 1.062.348 kuna. Isplaene potpore odnose se na 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, koja su u skladu s lankom 8. Uredbe o poticanju ulaganja.

b) Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom Ovim Zakonom se ureuje da se postojea definicija minimalnog iznosa poetnog ulaganja za ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja smanjuje na 100.000 EUR obraunato u HRK, te se postojee definicije propisanog broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektima ulaganja umanjuju za ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja. Nadalje, ovim Zakonom dodatno se detaljnije preciziraju odredbe lanka 12. Zakona u skladu s pravnom steevinom EU u podruju dravnih regionalnih potpora, odnosno u skladu sa Smjernicama za regionalne potpore 2007.-2013.. Isto tako za velike projekte ulaganja i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih trokova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obraunato u HRK odreuje se sukladno Smjernicama za regionalne potpore 2007.-2013. izuzee uveanja maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike. Ujedno, ovim Zakonom dodaje se novi lanak 16., kojim se omoguuje produenje razdoblja realizacije odobrenih projekata ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06), ija je realizacija zapoela 2007., 2008. ili 2009. godine, i to za dvije kalendarske godine, u odnosu na razdoblje realizacije projekta ulaganja navedeno u lanku 4. Zakona o poticanju ulaganja.

c) Posljedice koje e proistei donoenjem Zakona Donoenjem predloenog Zakona omoguit e se smanjenje minimalnih uvjeta za koritenje poticajnih mjera za ulaganje, za ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja, to e rezultirati i procijenjeno veim brojem korisnika Zakona. III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOENJE ZAKONA

Trokovi koji nastaju za proraun RH, predvieni su kao sastavi dio prorauna Ministarstva, gospodarstva, rada i poduzetnitva za naredno proraunsko razdoblje. Obzirom da se poticajne mjere iz ovog zakona realiziraju po izvrenom ulaganju, na osnovu odobrenih zahtjeva za poticajne mjere u tekuoj godini, definira se iznos potrebnih sredstava u proraunu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetnitva za narednu godinu, kada se najranije moe vriti isplata tih sredstava. 3

IV.

PRIJEDLOG ZA DONOENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Temeljem lanka 159. Poslovnika Hrvatskog sabora po hitnom postupku donose se zakoni kada je to nuno radi sprjeavanja ili otklanjanja veih poremeaja u gospodarstvu, ako to zatrai predlagatelj. Predlae se hitni postupak budui da se ovim Zakonom omoguuje produenje razdoblja realizacije odobrenih projekata ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06), ija je realizacija zapoela 2007., 2008. ili 2009. godine, i to za dvije kalendarske godine, u odnosu na razdoblje realizacije projekta ulaganja navedeno u lanku 4. Zakona o poticanju ulaganja. Obzirom da je koritenje poreznih poticaja za ulaganja vezano uz pravovremeno podnoenje Godinjih izvjea za 2010. godinu uz prijavu poreza na dobit, a u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit, nuno je donoenje ovog Zakona po hitnom postupku kako bi nositelji statusa korisnika poticajnih mjera po Zakonu o poticanju ulaganja bili u mogunosti koristiti odobrene poticajne mjere za navedene projekte ulaganja. S tim u vezi predlae se stupanje na snagu ovoga Zakona danom objave u Narodnim novinama. V. VI. TEKST KONANOG PRIJEDLOGA ZAKONA, S OBRAZLOENJEM - prilae se TEKST ODREDBI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU - prilae se

KONANI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA lanak 1. U Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine 138/06) lanku 1. stavku 1. rijei: domaih i stranih pravnih ili fizikih osoba, koje zamjenjuju se rijeima: u trgovaka drutva registrirana u Republici Hrvatskoj koja. U stavku 4. iza alineje 6. dodaje se nova alineja 7. koja glasi: "ravnotea u gospodarskim odnosima s inozemstvom". Dosadanje alineje 7., 8. i 9. postaju alineje 8., 9. i 10. Iza alineje 10. dodaje se nova alineja 11. koja glasi: "koritenje obnovljivih izvora energije". Dosadanje alineje 10., 11. i 12. postaju alineje 12., 13. i 14. lanak 2. U lanku 2. toka 1. mijenja se i glasi: 1. Ulaganje odnosno poetno ulaganje: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasnitvo nositelja poticajnih mjera, u minimalnom iznosu od 300.000 EUR obraunato u HRK, a odnosi se na osnivanje novoga trgovakog drutva, proirenje postojeeg trgovakog drutva, ili pokretanje aktivnosti koja obiljeava temeljitu promjenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojeega trgovakog drutva (kroz racionalizaciju, diverzifikaciju ili modernizaciju). Za ulaganja iz lanka 11. ovog Zakona, minimalni iznos ulaganja u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasnitvo nositelja poticajnih mjera iznosi 100.000 EUR obraunato u HRK. Zamjensko ulaganje je iskljueno iz pojma odreenog stavkom 1. ove toke, te se ne uraunava u iznos poetnog ulaganja. Regionalne dravne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti trgovakim drutvima u tekoama, kao i trgovakim drutvima u industriji elika i industriji sintetikih vlakana. U toki 5. podtoki B. trea alineja mijenja se i glasi: mora biti kupljena od treih strana po trinim uvjetima, iskljuujui povezana trgovaka drutva. lanak 3. U lanku 4. stavci 1.,2.,3. i 4. mijenjaju se i glase: (1) Za izvrena ulaganja u visini od 300.000 EUR do 1,5 milijuna EUR obraunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope

poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. Za izvrena ulaganja iz lanka 11. u visini protuvrijednosti kuna od 100 tisua do 1,5 milijuna eura, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. (2) Za izvrena ulaganja u visini od 1,5 do 4 milijuna EUR obraunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. Za izvrena ulaganja iz lanka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. (3) Za izvrena ulaganja u visini od 4 do 8 milijuna EUR obraunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. Za izvrena ulaganja iz lanka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. (4) Za izvrena ulaganja u visini preko 8 milijuna EUR obraunato u HRK, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. Za izvrena ulaganja iz lanka 11. stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon poetka ulaganja. lanak 4. U lanku 8. stavak 4. mijenja se i glasi: (4) Opravdani trokovi u svrhu usavravanja jesu: a. trokovi za instruktora, b. putni trokovi instruktora i osoba koje se usavravaju, c. trokovi otpisa ureaja i opreme u skladu s opsegom njihova koritenja u svrhu usavravanja, d. trokovi sudionika usavravanja do visine svih opravdanih trokova iz toaka a. do c. ovoga lanka. U obraun se ukljuuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavravanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.

lanak 5. U lanku 9. prvoj alineji rijei: koritenja statusa nositelja poticajnih mjera zamjenjuju se rijeima: realizacije projekta ulaganja. U drugoj alineji rijei: odnosno od stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera briu se. etvrta alineja mijenja se i glasi: projekt poetnog ulaganja mora voditi prema poveanju broja radnika kod nositelja poticajnih mjera u usporedbi s brojem zaposlenih prije poetka ulaganja, odnosno u usporedbi s prosjekom tijekom prethodnog vremenskog razdoblja u trajanju od 12 mjeseci.

lanak 6. U lanku 12. stavku 4. rijei: iz stavka 2. ovog lanka zamjenjuju se rijeima: u podrujima (upanijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Dravnog zavoda za statistiku za proteklu godinu. U stavku 6. iza rijei: ukupne potpore za velike projekte ulaganja dodaju se rijei: iz stavka 2. ovog lanka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih trokova iznosi vie od 50 milijuna EUR obraunato u HRK. U stavku 6. alinejama 1.,2. i 3. rijei: gornje granice opravdanih trokova utvrenih zamjenjuje se rijeima: maksimalnog intenziteta potpore utvrenog. Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: (7) Za velike projekte ulaganja iz stavka 2. ovog lanka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih trokova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obraunato u HRK ne moe se dodijeliti uveanje maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike.

lanak 7. U lanku 13. stavku 1. rijei: Pravne osobe koje zamjenjuju se rijeima: Trgovaka drutva koja. Stavak 3. mijenja se i glasi: (3) Pravne osobe nadlene za poslove promocije i poticanja ulaganja u jedinicama lokalne i regionalne (podrune) samouprave, na temelju ovoga Zakona, pruaju administrativnu, strunu i tehniku pomo pri izradi prijave iz stavka 1. ovoga lanka, trgovakim drutvima koja namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovog Zakona. Stavak 5. mijenja se i glasi: (5) Nositelji poticajnih mjera, duni su tijekom razdoblja koritenja statusa nositelja poticajnih mjera podnositi godinje pisano izvjee o izvrenim ulaganjima, koritenju poticajnih mjera te ouvanju predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem Ministarstvu i Ministarstvu financija Poreznoj upravi.

lanak 8. U svim odredbama Zakona u kojima se u odgovarajuim padeima pojavljuju rijei: tehnoloko-inovacijski centri odnosno tehnoloki razvojno-inovacijski centri, te rijei zamjenjuju se rijeima: tehnoloke razvojno-inovacijske aktivnosti u odgovarajuem padeu.

lanak 9. Iza lanka 15. dodaje se novi lanak 16. koji glasi: lanak 16. (1) Nositeljima poticajnih mjera za ulaganja koji su status stekli sukladno Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine, br. 138/2006) , iznimno od lanka 4. Zakona produuje se razdoblje realizacije odobrenih projekata ulaganja ija je realizacija zapoela 2007., 2008. ili 2009. godine i to za dvije kalendarske godine u odnosu na razdoblje realizacije ulaganja propisano lankom 4. Zakona o poticanju ulaganja. (2) Radi ostvarenja prava prema stavku 1. ovog lanka, nositelj poticajnih mjera duan je podnijeti pisani zahtjev Ministarstvu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Produenja realizacije odobrenih projekata ulaganja iz stavka 1. ovoga Zakona, omoguava se uz uvaavanje maksimalnog intenziteta potpore definiranog lankom 2. tokom 8. Zakona o poticanju ulaganja. lanak 10. Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

OBRAZLOENJE Uz lanak 1. Ovim lankom detaljnije se ureuju odredbe lanka 1. stavka 1. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se postojea definicija korisnika poticajnih mjera u Zakonu, zamjenjuje preciznijom definicijom trgovaka drutva registrirana u Republici Hrvatskoj - u skladu s odredbama lanka 2. Zakona o poticanju ulaganja. Takoer, ovim lankom usklauje se izriaj lanka 1. stavka 3. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se poticajne mjere za sve korisnike Zakona, definiraju kroz aktivnosti koje se Zakonom potiu. Isto tako lankom se dodaju nove alineje u lanku 1. stavku 4. Zakona o poticanju ulaganja, kojima se detaljnije pojanjavaju ciljevi poticajnih mjera iz Zakona. Uz lanak 2. Ovim lankom ureuje se odredba lanka 2. toka 1. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se postojea definicija minimalnog iznosa poetnog ulaganja za ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja smanjuje na 100.000 EUR obraunato u HRK. Takoer, ovim lankom nadopunjuje se lanak 2. toka 5. podtoka B. Zakona o poticanju ulaganja na nain da se preciznije definiraju uvjeti koje mora zadovoljiti unos nematerijalne imovine u opravdane trokove ulaganja. Uz lanak 3. Ovim lankom ureuje se odredbe lanka 4. stavaka 1., 2., 3. i 4. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se postojee definicije propisanog broja novootvorenih radnih mjesta povezanih s projektima ulaganja umanjuju za ulaganja iz lanka 11. Zakona o poticanju ulaganja. Uz lanak 4. Ovim lankom ureuju se odredbe lanka 8. stavka 4. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se reduciraju opravdani trokovi u svrhu usavravanja. Uz lanak 5. Ovim lankom ureuje se odredbe lanka 9. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se u prvoj alineji rijei: koritenja statusa nositelja poticajnih mjera zamjenjuju rijeima: realizacije projekta ulaganja. U drugoj alineji rijei: odnosno od stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera briu se, a u etvrtoj alineji mijenja se tekst koji sada glasi: projekt poetnog ulaganja mora voditi prema poveanju broja radnika kod nositelja poticajnih mjera u usporedbi s brojem zaposlenih prije poetka ulaganja, odnosno u usporedbi s prosjekom tijekom prethodnog vremenskog razdoblja u trajanju od 12 mjeseci.

Uz lanak 6. Ovim lankom ureuju se odredbe lanka 12. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se u stavku 4. rijei: iz stavka 2. ovog lanka zamjenjuju rijeima: u podrujima (upanijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Dravnog zavoda za statistiku za proteklu godinu. Nadalje, ovim lankom usklauju se odredbe lanka 12. Zakona s pravnom steevinom EU u podruju dravnih regionalnih potpora, odnosno sa Smjernicama za regionalne potpore 2007.-2013., na nain da se u stavku 6. iza rijei: ukupne potpore za velike projekte ulaganja dodaju rijei: iz stavka 2. ovog lanka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih trokova iznosi vie od 50 milijuna EUR obraunato u HRK. U istom stavku rijei: gornje granice opravdanih trokova utvrenih zamjenjuje se rijeima: maksimalnog intenziteta potpore utvrenog, a iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: (7) Za velike projekte ulaganja iz stavka 2. ovog lanka i projekte ulaganja kojima ukupna vrijednost opravdanih trokova iznosi najmanje 50 milijuna EUR obraunato u HRK ne moe se dodijeliti uveanje maksimalnog intenziteta potpore za male i srednje poduzetnike. Uz lanak 7. Ovim lankom ureuje se odredba lanka 13. stavka 1. Zakona o poticanju ulaganja, na nain da se rijei: Pravne osobe koje zamjenjuju rijeima: Trgovaka drutva koja. Takoer, ovim lankom mijenja se stavak 3. iz razloga prestanka rada Agencije za promicanje izvoza i ulaganja. Isto tako, ovim lankom mijenja se stavak 5. na nain da se detaljnije propisuje obveza podnoenja godinjih pisanih izvjea od strane korisnika poticajnih mjera na temelju Zakona. Uz lanak 8. Ovim lankom propisuje se da se u svim odredbama Zakona u kojima se u odgovarajuim padeima pojavljuju rijei: tehnoloko-inovacijski centri odnosno tehnoloki razvojno-inovacijski centri, te rijei zamjenjuju rijeima: tehnoloke razvojnoinovacijske aktivnosti u odgovarajuem padeu. Uz lanak 9. Ovim lankom omoguuje se produenje razdoblja realizacije odobrenih projekata ulaganja na temelju Zakona o poticanju ulaganja (NN 138/06), ija je realizacija zapoela 2007., 2008. ili 2009. godine, i to za dvije kalendarske godine, u odnosu na razdoblje realizacije projekta ulaganja navedeno u lanku 4. Zakona o poticanju ulaganja. Uz lanak 10. Ovim lankom propisuje se datum stupanja na snagu ovog Zakona.

10

TEKST ODREDBI ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA (Narodne novine br. 138/2006) KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU lanak 1. (1) Ovim se Zakonom ureuje poticanje ulaganja domaih i stranih pravnih ili fizikih osoba, koje obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu roba i usluga, a u cilju poticanja gospodarskog rasta, razvitka i ostvarenja gospodarske politike Republike Hrvatske, njezinog ukljuivanja u tokove meunarodne razmjene i jaanja konkurentne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva. (2) Poticanje ulaganja u smislu ovoga Zakona predstavlja sustav poticajnih mjera za ulaganja u gospodarske aktivnosti na podruju Republike Hrvatske i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjima. (3) Poticajne mjere ureene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja u: A. proizvodno-preraivake gospodarske aktivnosti, B. tehnoloke razvojno-inovacijske centre, C. strateke aktivnosti poslovne podrke. (4) Poticajne mjere ureene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja kojima se osigurava ekoloki sigurna gospodarska aktivnost i jedan ili vie od sljedeih ciljeva: unos nove opreme i suvremenih tehnologija, uvoenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda, vea zaposlenost i izobrazba zaposlenika, modernizacija i unapreenje poslovanja, razvoj proizvodnji s viim stupnjem prerade, poveanje meunarodnih gospodarskih aktivnosti, poveanje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast i zaposlenost zaostaju za dravnim prosjekom, a u skladu s kartom regionalnih dravnih potpora, razvoj nove ponude usluga, uteda energije, jaanje informatike djelatnosti, suradnja s financijskim institucijama izvan zemlje, prilagodba hrvatskoga gospodarstva europskim standardima. lanak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedea znaenja: 1. Ulaganje odnosno poetno ulaganje: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasnitvo nositelja poticajnih mjera, u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 300.000 eura, a odnosi se na osnivanje novoga trgovakog drutva, proirenje postojeega trgovakog drutva, ili pokretanje aktivnosti koja obiljeava temeljitu promjenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojeega trgovakog drutva (kroz racionalizaciju, diverzifikaciju ili modernizaciju). Zamjensko ulaganje je iskljueno iz ove definicije, te se ne uraunava u iznos poetnog ulaganja. Regionalne dravne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti trgovakim drutvima u tekoama, kao i trgovakim drutvima u industriji elika i industriji sintetikih vlakana. 2. Dugotrajna imovina materijalna i nematerijalna imovina unesena u vlasnitvo nositelja poticajnih mjera, iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera.

11

3. Nositelj poticajnih mjera: trgovako drutvo registrirano na podruju Republike Hrvatske koje koristi poticajne mjere, odnosno kojem se odobravaju potpore za poetna ulaganja. Trgovako drutvo koje namjerava koristiti potporu za poetno ulaganje, zahtjev za dodjelu poticajnih mjera podnosi Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetnitva prije poetka projekta ulaganja. 4. Potpora za poetna ulaganja: ukupno dodijeljene poticajne mjere koje se izraunavaju kao postotak vrijednosti ulaganja. Ta se vrijednost utvruje na temelju opravdanih trokova ulaganja. 5. Opravdani trokovi ulaganja: A. Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica). U sektoru prometa trokovi kupnje transportne opreme (pokretna imovina) ne mogu biti ukljueni u opravdane trokove ulaganja (standardnu osnovicu). B. Opravdani trokovi ulaganja mogu ukljuivati odreene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how) do graninog iznosa od 50% standardne osnovice u sluaju velikih poduzetnika. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane trokove ulaganja mora zadovoljavati sljedee uvjete: mora se koristiti iskljuivo u nositelju poticajnih mjera, mora se smatrati imovinom s mogunou otpisa (amortizirajua imovina), mora biti kupljena od treih strana po trinim uvjetima, mora biti ukljuena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje pet godina. C. Opravdani trokovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izraunavaju se kao postotak bruto plae u dvogodinjem razdoblju. 6. Intenzitet potpore: iznos opsega potpore izraen kao postotak opravdanih trokova ulaganja, odnosno kao postotak opravdanih trokova za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Minimalno 25% visine opravdanih trokova ulaganja mora biti osigurano od strane nositelja poticajnih mjera i ne smije sadravati nikakvu dravnu potporu u smislu Zakona o dravnim potporama. 7. Bruto ekvivalent potpore (BEP): svi intenziteti potpore moraju se izraunavati kao bruto ekvivalent potpore (BEP) u smislu iznosa krajnje koristi koju ostvaruje nositelj poticajnih mjera od potpore prije odbitka poreza na dobit. 8. Maksimalni intenzitet potpore: predstavlja bruto ekvivalent do 50% opravdanih trokova ulaganja, uvean za 10 bruto postotnih bodova u sluajevima poticanja ulaganja srednjih poduzetnika, odnosno uvean za 20 bruto postotnih bodova u sluajevima poticanja malih poduzetnika, a sukladno karti regionalnih dravnih potpora, te predstavlja gornji prag ukupnih, kumulativnih potpora, odnosno zbroj opravdanih poticajnih mjera iz lanka 4., 6., 7., 8., 11. i 12. ovoga Zakona, ukljuujui i potpore iz drugih izvora. Maksimalni intenzitet potpore ne smije prelaziti iznos gornje granice doputenog intenziteta utvrenog kartom regionalnih dravnih potpora. 9. Ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetnitva kao nadleno ministarstvo za poslove poticanja ulaganja. lanak 4. (1) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna do 1,5 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno poetka ulaganja.

12

(2) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno poetka ulaganja. (3) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno poetka ulaganja. (4) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine poetka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno poetka ulaganja. (5) Ukupan iznos porezne povlastice koju nositelj poticajnih mjera moe iskoristiti tijekom razdoblja koritenja porezne povlastice, odreuje se u apsolutnom iznosu razlike obrauna dunog iznosa poreza na dobit izraunatog na temelju Zakona o porezu na dobit i iznosa izraunatog na temelju ovoga Zakona, a uzimajui u izraun maksimalni doputeni iznos ukupnih poticaja navedenih u lanku 2. toki 8. ovoga Zakona. (6) Ako nositelj poticajnih mjera ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta, odreen odredbama ovoga lanka, odnosno smanji broj novih radnih mjesta utvrenih odredbama ovoga lanka prestaje mu pravo koritenja poreznih povlastica za itavo razdoblje za koja su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih koritenjem odobrenih povlastica uveanih za iznos zakonske zatezne kamate. (7) Minimalno razdoblje trajanja nositelja poticajnih mjera, odnosno ouvanja predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem iznosi 5 godina, ali ne krae od razdoblja koritenja poticajnih mjera. lanak 8. (1) Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem odobrit e se bespovratna novana potpora za usavravanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s ulaganjem. (2) Potpora za opravdane trokove usavravanja povezane s ulaganjem moe biti dodijeljena u obliku: a. potpore u sluaju opeg usavravanja: ope usavravanje namijenjeno je stjecanju opega znanja koje se koristi na sadanjem, odnosno buduem radnom mjestu kod nositelja poticajnih mjera koji je korisnik dravne potpore, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i koje znatno poboljava mogunost zapoljavanja radnika. Usavravanje se smatra opim usavravanjem: ako je zajedniki organizirano od strane vie neovisnih razliitih poduzetnika ili se radnici razliitih poduzetnika mogu koristiti tim usavravanjem ako je priznato, ovlateno te certificirano od strane tijela dravne uprave ili drugih ovlatenih tijela i institucija Republike Hrvatske, b. potpore u sluaju posebnog usavravanja: posebno usavravanje namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktinog znanja upotrebljivog na sadanjem, odnosno buduem radnom mjestu kod nositelja poticajnih mjera koji je korisnik dravne potpore, koje je neprenosivo ili ogranieno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti. (3) Potpora za opravdane trokove usavravanja ne moe prelaziti maksimalne intenzitete

13

kako slijedi: a. za potporu u sluaju posebnog usavravanja, intenzitet potpore ne moe prelaziti 35% za velike poduzetnike, odnosno 45% za male i srednje poduzetnike, b. za potporu u sluaju opeg usavravanja, intenzitet potpore ne moe prelaziti 60% za velika poduzea, odnosno 80% za mala i srednja poduzea, c. u sluajevima gdje potpora ukljuuje oba oblika usavravanja; posebno i ope a koji ne mogu biti ralanjeni u smislu izrauna intenziteta potpore, odnosno u sluajevima gdje se ne moe posebno ustvrditi i razdvojiti poseban ili opi karakter usavravanja, tada primjenjujemo obraun maksimalnog intenziteta za posebno usavravanje. (4) Opravdani trokovi u svrhu usavravanja jesu: a. trokovi za instruktora, b. putni trokovi instruktora i osoba koje se usavravaju, c. ostali tekui trokovi, d. trokovi otpisa ureaja i opreme u skladu s opsegom njihova koritenja u svrhu usavravanja, e. trokovi savjetovanja u vezi s projektom usavravanja, f. trokovi sudionika usavravanja do visine svih opravdanih trokova iz prethodnih podstavaka naznaenih od a) do e). U obraun se ukljuuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavravanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta. lanak 9. Pri utvrivanju opravdanosti potpora iz lanka 7. i lanka 8. ovoga Zakona, posebno se uzimaju u obzir sljedei uvjeti: novo radno mjesto, kao i usavravanje mora biti povezano s provedbom projekta poetnog ulaganja, odnosno radno mjesto mora biti otvoreno kao posljedica poveane uinkovitosti kapaciteta stvorenih ulaganjem, te mora biti otvoreno tijekom razdoblja koritenja statusa nositelja poticajnih mjera, i sauvano pet godina nakon njegova otvaranja, potpora za nova radna mjesta i usavravanje povezano s poetnim ulaganjem odobrava se za nova radna mjesta otvorena u razdoblju od tri godine od poetka ulaganja, odnosno od stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, ako nositelj poticajnih mjera ne zadri nova radna mjesta utvrena odredbama ovoga lanka najmanje pet godina od njihovog otvaranja, prestaje mu pravo koritenja potpora za novo radno mjesto, kao i usavravanje uz obvezu povrata sredstava ostvarenih koritenjem odobrenih potpora uveanih za iznos zakonske zatezne kamate, projekt poetnog ulaganja mora voditi prema poveanju broja radnika kod nositelja poticajnih mjera u usporedbi s prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci, odnosno od bruto otvorenih radnih mjesta odreenog razdoblja, treba oduzeti broj izgubljenih radnih mjesta u istom razdoblju. lanak 12. (1) U sluaju velikih projekata ulaganja od znaajnoga gospodarskog interesa, uzima se u obzir: visina i znaaj ulaganja za ukupan gospodarski razvoj i zapoljavanje, ravnomjerni regionalni razvoj, razvoj podruja u kojima registrirana stopa nezaposlenosti prelazi nacionalni prosjek, razvoj same gospodarske grane u koju se ulae. (2) Velikim projektom ulaganja, odnosno projektom ulaganja od znaajnoga gospodarskog

14

interesa smatraju se projekti ulaganja koji predstavljaju veliku gospodarsku aktivnost, kao to je izgradnja nove tvornice ili industrijskog postrojenja, pokretanje nove gospodarske djelatnosti, kao i razvoj novih tehnologija, te kojima vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera iznosi u protuvrijednosti kuna najmanje 15 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, otpoevi od isteka prve godine ulaganja. (3) Za velike projekte ulaganja u podrujima (upanijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Dravnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, uz predviene poticajne mjere iz ovoga Zakona nositelju poticajnih mjera odobrit e se bespovratna novana potpora u iznosu do 5% stvarnih opravdanih trokova ulaganja u dugotrajnu imovinu i to za: trokove izgradnje nove tvornice ili industrijskog postrojenja, trokove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme, u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do1 milijun eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme mora biti visoke tehnologije. (4) Za velike projekte ulaganja iz stavka 2. ovoga lanka, ija realizacija pretpostavlja izgradnju novih, dogradnju ili proirenje postojeih infrastrukturnih objekata i prikljuaka, povezanih s ulaganjem, odobrit e se bespovratna novana potpora i to u iznosu do 5% stvarnih trokova izgradnje novih, dogradnje ili proirenja postojeih infrastrukturnih objekata i prikljuaka u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura. (5) Bespovratne novane potpore iz stavaka 3. i 4. ovoga lanka osiguravaju se u dravnom proraunu na poziciji Ministarstva. (6) Maksimalni intenziteti ukupne potpore za velike projekte ulaganja, ovisno o visini ulaganja iznose: za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna do 50 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 100% gornje granice opravdanih trokova utvrenih kartom regionalnih dravnih potpora, za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 50 do 100 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 50% gornje granice opravdanih trokova utvrenih kartom regionalnih dravnih potpora, za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna iznad 100 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 34% gornje granice opravdanih trokova utvrenih kartom regionalnih dravnih potpora.

lanak 13. (1) Pravne osobe koje namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovoga Zakona podnose prijavu za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno prijavu za koritenje poticajnih mjera. Predmetnu prijavu podnose Ministarstvu i to prije poetka ulaganja. (2) Na temelju podnesene prijave Ministarstvo e, u suradnji s Ministarstvom financija, drugim nadlenim ministarstvima u iji djelokrug spada predvieno ulaganje i drugim tijelima nadlenim za poslove poticanja ulaganja, utvrditi je li podnesena prijava sukladna s odredbama ovoga Zakona, te e o tome izvijestiti podnositelja prijave, odnosno izdati mu potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera najkasnije u roku od 60 dana od primitka prijave. (3) Agencija za promicanje izvoza i ulaganja u okvirima svojih nadlenosti, kao i druge pravne osobe nadlene za poslove promocije i poticanja ulaganja u jedinicama lokalne samouprave, na temelju ovoga Zakona, pruaju administrativnu, strunu i tehniku pomo pri 15

izradi prijave iz toke 1. ovoga lanka, pravnim osobama koje namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovoga Zakona. (4) U cilju praenja i utvrivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora Ministarstvo je ovlateno traiti od nadlenih ministarstava i drugih tijela nadlenih za odobravanje potpora, podatke o svim dodijeljenim dravnim potporama u smislu Zakona o dravnim potporama. (5) Nositelji poticajnih mjera, duni su tijekom razdoblja koritenja poticajnih mjera podnositi godinje pisano izvjee o koritenju poticajnih mjera, Ministarstvu i Ministarstvu financija Poreznoj upravi. (6) Godinja izvjea iz stavka 5. ovoga lanka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit. (7) Ako nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne podnese izvjee u roku iz stavka 6. ovoga lanka prestaje mu pravo koritenja odobrenih poticajnih mjera te gubi status nositelja poticajnih mjera. (8) Obvezni sadraj prijave za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera, s pripadajuim standardiziranim obrascima, proceduru prijave, odobravanja i koritenja poticajnih mjera iz ovoga Zakona, kao i sadraj izvjea o koritenju poticajnih mjera, iz stavaka 1. i 5. ovoga lanka uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva. (9) Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom financija i ostalim nadlenim ministarstvima, provodi nadzor nad koritenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti. (10) Ministarstvo je nadleno za nadzor koritenja poticajnih mjera iz lanaka 7., 8., 11. i 12. ovoga Zakona, a za nadzor koritenja poticajnih mjera iz lanka 4. i lanka 6. ovoga Zakona nadleno je Ministarstvo financija.

16