You are on page 1of 3

2011-2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜROYMAK ĠMKB LĠSESĠ 9/A SINIFI DĠL VE ANLATIM

DERSĠ I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMASI AD_____________SOYAD_____________________ 1. 1. 2. 3. 4. 5. 2. NO___________ ALDIĞI NOT

AĢağıdaki cümlelerde dilin hangi iĢlevlerde kullanıldığını karĢılarına yazınız? (10 P.) Eyvah,babam geldi! Lütfen sessiz olur musunuz? Su yüz derecede kaynamaz. Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir. Sesim geliyor mu? …………………………….. …………………………….. ……………………………... ……………………………… ………………………………

Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz? (10 P.)

Öğretmen: --- Çocuklar konuyu anladınız mı? Çocuklar: --- Evet ,anladık. 3. Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. (15 P.)

4. 1. 2. 3. 4. 5.

AĢağıdaki ifadeler doğru ise karĢılarındaki paranteze “D” yanlıĢsa “Y” yazınız. (10 P.) Türkçe yapısı bakımından Bükünlü diller grubuna girer.( ) Göndericinin mesajına verilen tepki kanaldır.( ) Eklemeli dillerde kelimeler köklere getirilen eklerle türetilir.( ) Bugün konuştuğumuz Türkçe Doğu Türkçesinin bir koludur. ( ) Heceleri doğru sesleri vererek ve atlamadan çıkarmaya vurgu denir.( )

4. Telaffuz. “sıfatlar isimleri niteleyen kelimelerdir” cümlesinde dil_________________________işlevinde kullanılmıştır. Ģive ve ağız kavramlarını örnek vererek açıklayınız. Dünya dilleri arasındaki____________________________________ve ________________________benzerlikleri dil ailelelrini oluşturmuştur. 5. Söz üretirken isim ve fiillerin çekiminde köklerin hiç değişmediği dil grubuna yapı bakımından______________________diller denir.) 1.) 6.5. AĢağıdaki göstergelere ikiĢer örnek veriniz. (15 P. 7. 2. 3. Düya dilleri__________________ve ___________________olmak üzere iki şekilde gruplandırılır. (10 P. (15 P. tonlama. (15 P. Lehçe.) Sosyal gösterge : Dil göstergesi: Doğal gösterge: 8. BAġARILAR… ESRA KÜRÜM TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI ÖĞRETMENĠ . vurgu. AĢağıdaki boĢlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. Her gösterge ____________________ve ________________________________den oluşur.) Not: Sınav Süresi Bir Ders Saatidir. boğumlama ve duraklama kavramlarını açıklayınız.