You are on page 1of 1

1. Nêu khái niệm mô hình và mô hình hóa môi trường 2. Mike 11 có thể mô phỏng những gì? 3.

Tại sao cần phân tích độ nhạy của những thông số khi hiệu chỉnh mô hình? 4. Khi hiệu chỉnh mô hình thủy động lực học (HD) thì cần hiệu chỉnh những thông số nào? 5. Tại sao cần kiểm nghiệm mô hình (verification)? 6. Lấy ví dụ về mô hình giải tích và mô hình khái niệm có liên hệ với nhau. 7. Mô hình AD và Ecolab được sử dụng để làm gì? 8. Các bước ứng dụng MIKE11 9. Vẽ sơ đồ tiến trình vận hành mô hình 10. Tại sao cần phải có bước hiệu chỉnh (calibration) mô hình? 11. Vẽ sơ đồ các bước trong tiến trình hiệu chỉnh 12. Trình bày các vấn đề thường gặp khi thành lập các thông số 13. Trình bày các vấn đề thường gặp khi kiểm nghiệm mô hình 14. Một nhóm các chuyên gia tiến hành xây dựng một mô hình dự báo dịch rầy nâu cho một địa phương. Dữ liệu vào là số con/bẩy đèn, dữ liệu ra là mật số con/diện tích ruộng lúa và số diện tích bị nhiểm rầy trong phạm vi bán kính 1,5km tính từ bẩy đèn. Cho biết dữ liệu bẩy đèn trung bình nhiều năm như sau: Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000Con/ 5 4,2 3,6 5,4 15 16,9 14,7 3,5 4,7 4,2 6,1 3,8 bẩy đèn Chọn khoảng thời gian nào để hiệu chỉnh mô hình? 15. Một nhóm sinh viên tiến hành xây dựng một mô hình dựa vào dữ liệu từ các phiếu phỏng vấn. Với đầu vào của mô hình là: thu nhập bình quân/đầu người của gia đình, số tiền điện hàng tháng, số tiền chi để đổ xăng hàng tháng, trình độ văn hóa cao nhất của thành viên trong gia đình. Số liệu đầu ra: khối lượng rác phát sinh hàng ngày. Các sinh viên tiến hành khảo sát ở Phường A và áp dụng mô hình để mô phỏng cho tất cả các phường của thành phố. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009. Khi tiến hành hiệu chỉnh mô hình thì không thể đạt tiêu chuẩn đã đặt ra (số liệu mô phỏng và đo đạc thực tế phải có hệ số tương quan R > 0,6) Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc mô phỏng không đạt yêu cầu của mô hình. 16. Mục tiêu của việc thành lập mô hình? 17. Việc chọn lựa mô hình theo vấn đề thực tế cần cân nhắc các yếu tố nào? 18. Việc chọn lựa mô hình theo theo cấu trúc và giá trị vào/ra cần cân nhắc các yếu tố nào? Đây không phải là toàn bộ các câu hỏi, các câu hỏi này chỉ là những câu hỏi mẫu