,...

1.iLO po"-(_';Q:g.rcl~C"im.i~t(l!~a
I

e-Ia tio._tc.SLa.. iO,

o'ld:is.Jl.Ile

J,

~

mru-.os; ~ij:Ili~"r

mj',

!l:].u-~~l]'~ ·it,uyiero'Ji'.iii

bi~

a.p'i!:lIy,t;lr· mi. jfj~Rm

~ron 8'U 'VQit,o~ Y pmle,Il.latii1,e.n'i~ tlJ Jti!;!! :seJl~';"' ,Bi!h1_j1f~z;. F:.e·!~cii!iliCt~"!, te6n iPorn'!] 1j" N'O'V{l. 'riilh admirrar[lo''s, l11iigp,s .01 *'; - ... ';' Y ,~""m ' Q~;,~' ,Ai ~"Le' {~ .l!mO:!lIO 'lJie ,gra.~~n!Jj~~, a'r'II{iu-!I1·v ,eJ 'Vlliy"l~ .. ~ de m~ ilomUQv:tcio .s@'j'@~imj!lif;Lto Ol'. et bo:~Ot que. ,:fte~b!lJ; ,I,d P ''If."er.:~eim:Uv~~Uo.l ,de ,n(nJUUID ~.t:- Ie;~t'.AlCild~rn.iaJ iiierJdol Cl:Ilf[liidi • ~. J ..l)".~'...:I' • -'I" .• .so.:y" l.."lY,t"!i'.lYlw..I, u-e Jl,'LUl;i,e.{-Q oi!~OO ulil: ,It U"otmJ,ent,os. 1
'i!jj',..,.;!. , • ~
I I '. I _. I

I _.

cor. un nm,,~;1h;nt:r.lto. f.'IOS. q.ue en cuanto d.ijere:· ha.br-" :bii~e 61 l'oot;l:ii~dan,caat 't:i~stOi qu.!:! iii n. I~i_st~frQ5~ en J lile.rn·o.Eiin lin ~1JNlrm:m~t,iv,a. d.i:-ser£aci6n whom Romw$o.' de r~J';ro;M1S I~'·d~ [WI' lW···HO' FerM,i1d~J,~~,n,m.QU~O ~1Ij' ~~jCl t(l' .i~S_nltl J - .' d d!\l~
juf,jjo'
€J.,

1'~mb:jj~n I,rfJi ~b.Hg-eibn die. ,hillOO S1.1- ~~logLo. es. de L::S~-nlto;·ta;ij,C~,~ .b.'pcr .e1: IUj!t1tg· y die r~~i,i·des~~pMiD VOl" ,'I;;!~ vi)lu~en' f oaiidad d,~"~ obra.. ilL- .J:W).~~ ~m ~blU'gO!,

e J 970)

n. ~ .. A~.~

i~m!J~~ M~x.i~~Jlim'" L;' ~'~t.1 j'i~fll;'l{,~~. Y ~"

wi

,~

];iOIl:'

:e.ea~ caXgo se Ie
E:~"j

e~po,~

ann:

~r'(l,piO' d~fj, JmU:i!H:i'

:prol.l.tl.l]d6

en ~i!JJli

li.'.5'C::Ori1i.

I~l dl"S.CUIOO

[(6

1'5i(8) [de
'~ni'~Oi

fl,u:::Bde.rE1h; :t~s

,~.tlell'i;g'

emdltos

·~id~mbrede Y' S.'!;ilJ.LOB eshruitos

lae

ql!i~ ~'~,

1i;)9. A Il~ del T.rfI;!i~_ih.!lto ilc '[nv~ti;ttt!;i-..'lnr;s :~~!iit:lDati (v 0:11. :X,, Nurn, l3:, 1 969)., Y una :i!lmj! oompl,:'1:EJ blbJJngrnfITa., CBQh;'ti~ hiblioE;f"Jf.~oo" S~!!'-et~M'Ja;, de .!I::1acii:em)i:la.
en
,;ii.OW~ern'bRrli!;"l'

:N1i:m. 3,,1~ de ] 0 d.e

'I '~65).
~

,1;;Qu~ :~_Qc~r'~[ No,,. [ei$:Ole~l~1 sam del [p8!~ con ,12. ill'ld,i~jJil-d dif!! ~E'~'ff.t'l!:s. c()nlO !f:rLio, el !:,eC!!!h~i~'tiJ!d-o 'ti~ die' ~ "r-, • ,,'CO:ClntL ;;IJ<::ilila; ~ Itlf:~l d. t q,Uf: Jo, d;f':cente y ;0. qu'e.- l,mh!!l' 1].ijb~~~9, ito:~er~dl.1' I ee 0;11]:'0 l,&, :rnodC!ilb ·d~ R0l;J1f:1l? d~ 'TefferD~ ·e_t'@. 'la, C ,deJar ,aqUif ClQFlS'~ai:rlci3i de mi: fld'r.e:siQ.:1!·~, liiJ~ JU:5;oo.5 ,~l>Ci'8iru, y oortii'lc'(i,o]s jlLiwcio~ 'qu~. accrea de su ,~r5-i:;:InJ:l 'y de :)1.'~ c'brt1" eg)lCi>afriii~, i:1g:ue'1:.Io~ diiEc~.u:SLkS :v ll!"5tu1d L\IJIS a '1'U~ ;ail1,'t~s. ldce
.'

.

.... s-

.'

~

.

'!

-

'I'.r

'r

:Lie:~r.-el:e!fjc[a_ De ese modo~, :rri hago trampa,
[[:O(J'ls<!:

bido, que S&g)J.mmen~t) '[10 es ~a,

III abrumo COD ~,o 'tit;Ii~:O mi ~udit-oTio.

p,€!.ro !llolJl '1:f!fFLlmare WI 'p'!lJ!IiIU .aig-o ds mi cl!J~!j:dhfll aJ!.inqul:, sea alg..o ,die'! :iJJl;~u,es,m w;Y':P.I:!l"WI'!!:it. '[)'On ' .J~\~d rue: :i!:.' de: 'nfJ1 f~milli~ :y 'm])y FSiirth;:l;!;l;~:r d,e roJ PrIi'~~ ~ 'Q;!,'Il!'J:iIili ~Ii~, '~ihI' eOJ[J, ~jr,eci2d ~:r'CJ,;:tci, :~ cl ;UtWl1r I!g,l,~e!l::r, oomC~n '!;I\FQfml:Qr.J :lJ!J, ,I!i.ctfi!! ~:Q!L1li1i!l!'1 y ,~ m~, 'C~ri;l~, :in~r~sa's:.~ ~ ' i:l,misto:cl, me J:nr.i~, s' ~i"i;ad-j.1;' i3:~ :tiI0Jil:Oi: d-e:' iOCliI,PWw. tJJ ,!i..i:UaqlJ,!le ru~' esta [filii) &~.d~m~ :~;,'!, de c:o,n ,~~'1~e] ROi'ilter,Q '--:'Ie.rr~~ un liru"'~ de, :n~ te0u~roQ del ,genm [e!!i.t1]o de vida leilI, que se :nu,mo m.l: -mlilfatuia y. doe! ,c..!,l~~ fi!,l;~ a9rn: Manuel esp-.ej'o 't:a!1iI, p'f,e!C1~I(J~: Vj5'~~
:naSi, ll:iim.i~nle.g,

e! d~

ihistr;;

~~l

'(:r:tcdb"

detTiC:Q ,a SlU,r.ec-~tJdo '

..

. ~-

.1

~jbt:ion~s

_!;!tb{£

lit ~'iali;iV_illl

1 'E,:('tra:E1iO. per de""-3gl"l!C ia.. :8 los aTC';!!jJlOO de ~l!,ere-ac!o, i }l 2 (:rfti'eli iUterod!U; 8 los vuel s ~1';J:elko.s " ~ ~os menesteres d ~ Ba fll]oltl"g;i.n y a;. la" r:N q,ui8i~e!L~e-s iB"~ma.ticaies) no fue ,ff. ;:-;1 e]egk e" telVa para '~,~I:U: dis:.e,rh jon t},ue' as' t ~ ~,r el ,u:ia~ l'i!(rrt:c d-~ m[ IU]!Hl5Q dtftnrUvo II. b~ Acadernla :L~l.e!rti~~121 ~ d ,iIU:l,l!'!I,gUk&. 8ohre:nevl;' ,ooaU1i:go! pU~, ';a 'reDPns!.biti~ d de
atfe'i ,b:r.dle:r"l't.a, e] ,en·~vo~:e opUm.i[,mi:Jl ,e Q~LlcncSii €],i'tre u:..t 'd (l!e~, :&e' Ores acad-tmicoi_~ c.reyeooil discernir en :mi '-l!n suJ ,to. M.QI. e para recibI:ii i ill. 5~na];::Idij} honer,

..
CtmdiciDn __ o mj ~sp!r-i"ibu par toda 'lUta vid21 dedica ~ d ,9: ~OB:'i3:'S'tuW.Qs hist6:ricQ'~, malaJm'~'te pad~a, a:tre¥e.lrme aJ tentar fof't!,lilia en oU"@:::t 't~m~oo•• :pe~ R m;[ .(Il¢~eo de QC\1!,P:m:Jflt en 31sfi1nto v in. C-Ul11d 0 de- ~:Ig1ltilmodo a;, ~Q.s.m'te:n:!se,s de ~, 'liEt;9'"aI tura; J (iIO(Fesa in-quidLy(ll dii, en t€,pMar Iq,iLlf ~.~ ciertas I;;"OYUintu.ras hi..:;tcrric8Is el ~ U,rlD d,e :b~, D ,tlas ~;otr,as. co:Iil:D'iI 'iOU!s1lt::da primac( , 'por h. em::om iC:l1lill::J!que' ~ ,I~ lt1:1,eeante determh111ld~s i~e[lcia~ de b, 'rirl~. R~ron1JE Qi,t1!e era ,ISL Of]ge~ de todJO,s: los p'1;,u;:blos .~p.am~ t~llIi,mn;gu'la:r .fenbm, en OJ, y eUo me 1ilI~p.e:rt6 a oo'.n~~je.FlIF !l;Dl!l:e10-8, aeales (lie nuestro _Pas:ll:d@.:.col[)-, lliIi3l .r.eg~s1.ra.r!, ~fill ~',al:'go [pi!1!IJ"i'odo ,de piedolltiiJirn.iIli1ici2 ]tt~rui

.

l

qut bll1!1 P,i!:Jthi~ &er. :gJ!ntom1l. dii! , '1gC.n e..7{tnQrdina.u.~o, Vlll~lco
en

lSI

,~!O

,;:1 ,'" ,~rque .~ pt"rsp,hda 'p:l!J:tlJ !:omp~[:J~r que 'he ~,~!Jdidll..: a nuc:s'lTa e' ad barreea, ClJ.~'>a ea u,d _rf de ,pi)). ;da "i p.ro~ !fr~t-estimQrI ~o a;fli1 ferrer t 'toe mn q!l. e. :lla - 1Ia -h'l1"iZ ~ ..
NOI !p:ECU

hIst6-rl-:!D ;Go~'ohfu~l11J." 'lrcf~;r{m$ es: :5e;Fi'airr]u[":l;;t, '00 mpoflet en rei autJ:itarla la

p.arJJe(: '~tJ.l'~!rnrlo
Uti ~,sec!
~[J

pe.Il~3 ~ ,e~

lar

1[!j(;lJltc

!I.'~o. t:;hri de. alto f!.l:1.i1:Q. hls U-ti,c(,-;]!!~1rQ 10

efi:C~O~ que

clerto

es q,ue., se' b" be':-'~19 ~!:i... por deseu rirln~ Y,tlJque ~:'I ~

iJltel~s. riO aq;tllillli"t ltic21 f:L{IIrn~;fln iiiterml ~ 0 ha h;a~~(jiO:i;} los. 1l1'mit~ ,diS la 'crii j,ca e.s~iaJi2adil,; s:ordra al tl~~50 de {['Il.i: 'en JHlUatwiil, ~!ftIJ.O ~11 to '~o arte, eJ 'esttf aeusa .nc.ctsidildli!li Ylt91,~& }f ,00 es ,1IJ1 .... FO RllcddeJ1t~ '0FI~.s 0 menos llIfQ!['t,Lln~d'lJ.
,:!"p. e9'a.:JS lt~oe :f::Jlt!l lrecof' ~ f" en "'fe - La" la In''c;1 Yitt'~ 'N'pu;gnancia qlJ~ p ro'lI"ocaba e-n Ies l!:Tit~c-as; c'tdt~ranismo ell

.

..

tan dl;;1J(!.rns di; G¢n,gorJl~ s.u ~ ,iiaget itJy;t,elaf~ ,.!',\rop''Uados, criticas t JlLms.todador~!l, en ]:o~ prece;Iu-os det ,i1rIJli!;l-t:i()!.bl~ M il!t.IGa'lii:rro, 'M .. i~n~ sz y Pe~.afo~ dun ,intl.!!pu&.ie:ron 11.;_n1iB, 'pa.llrt~lb que 0010 iP.~:mili~ ver en '011(' tf..i.JJ tRd1~i6t'1i Ibm-rrftic,,- ~oque sbki< es iCap,-al. d(; dl::1lO';~mir ~n ;-'l1 un nai.ope ~tiJl,dontll1sl1J]o.! I~I, nernig'(!! nato de' ;am~e m,i",uto, e o sea th: b eSi;;!l']:d1lJ lsma tI!~1nate qiiJe, s:i ::11&1;)(;is, i;::S fs::'h~-ni!5'1l m eontra ese decide al pan", pan Y' ~l vino, Vifllll, 't:f!Jll, recemendedto po]" ~llle.lti;iS igDClI'2IiiI Lt, su~ma, :mision del agt!sta., V t"'wli 'ilBi COIMO; ~Qf. iii~05! ,afios', 'no '~ P'Uo,o ver en :ElcIl.'iH:'lt~,fl'oltidfilSl mUok\sl:!:!l ¥,tlrb::d d.t'l i.ngernlo. ICno'[lo" 'r>1:n,Q, lexl]Jilr,V~;[!;a.iIiI,·,;:io, die diocionl. ~!5[Wa1o[!ri:o. rr.re.bus:cam.ientc., ~1a;mbici!r(hJ' 'eUr~'milimlil. dli~in.DIt~ 'ru;p'r!!i"bo'~ y ,eru-e-ves::r.dtili, t1eiJ:1_e'boos.idad de la m.edfom. de las 1~tr,1!S tq11le'fkl de
'&pOC1!"

lE_· tan n

.".""diSCll'iimi!!l:a?da '.1,

oonde:riJiii.rCnon

..j.. U,..

i~, W

t'!Il,''''' "iI."""

.. -"' .. ii'!,P"'.LIl1,s,

,s '

,~h 6~ 'pOt ,ory)'"

IUlc:jCFQ

i~taI, 10 ~

-0::],

Ib mOl de ]l!.iI~ • ..1,
1Ie.~ a

In' de ,Is. CI"U.Zver.d'lt,

,110;;;!I.Ta-Uu'l;'C! u.si;1I!1.~e 8

Is ",tr~i.R.pm·

d~ ::.

aqYle,Uo~ '" _J.' O~ 'Y ie1'[uOf':te' q1.1 EI tan to ha MJ1ljM 1';;;[l, Otd05 d:e inUe::s ~s a'b~~los novo'b_isprnos,piLlep, ~celiItra ~ ,att!TI.ciOn y ne poca dlli, ~if!I cia P:;rnJJ, sa. <IV 100 ~:i'l:CiUOS if[I~:l! IOf;Feceti., 'fiO ~:em?re ·tnIilSpare.:nE:"e.s e:!in pm.a'!>US iilU[OOf::L E!

i~m.'be.:rs.o.. es ~l1Iate:Jldib e, JPOi., ,'1111: e1 grado d; . dIDelf,3 C'll Ji3 coo~t:mj!!I.l'lclfrl!!l y ,a" r..:..eilll de :~IlI,obra de ~J'L~ :no ,~, mt,eiilQ' <iiI:t}o para jruzgarl , eomo nc es, til ;;:1 Ml.lnci:ui6 de 'lll] - fom Lum tr:Q!It'~ma.tiG".1!,. el,g;rado d-c S-II.!I, 'lJil:tI~V".L !P._ " a 'tmlJas; 'Y p. fitj'CllIlarmgtllte en c] arte 'l:Iill"tOCO" c pemrm'bra dll to! es:l1a!,:j~ los es :ill'!) [i me ,,'fO;f"~ Y 1~ ~lJmbr-,: ~~ In e.il:pr.e~6n, iiJ'lb~iclJJ. 8OiI"j arbimoo ,iI1dI5J;leil~ ble~ 1!;1i8!r.i la tra.ru;fl,gUFaclon d~ Ia rea' kl::ul S-eMtbIe. S'Il IlIhj:etl,.'a SUi ,"''1i' Y die: ,1::1 .1'I!!~':sJj')~ menc •.1 q,ue a b, oonsre@.e'i6n de' lus fioeL:: D.Q ~.e et· ElI<lJ.:esa,i'o. dese. 'ti:1Jfi:ar el re'~.., Ii!! 13l . a.1f~ " 1 :sim'bi(lm3d,ij! e~ ~(;oses ipitE:s~pi!l.t"e poo« :&bu:ntdort.2!se al O:O:Lrl= do II:lm'bruJo I!l~t mundo so'bm~a..'t~id de l'os ,retl!:liloi,. iaJ- ~,' [, , 0 1]1 ,·Il,e.-ia descl:&mo' ~ ~}tifOli~,3 de ua ~m6n, a ~;:~ll'n ,poema, '~:il.1"1;1i part.idptU' ~ ~ ,OJ,Blil1o' qlD~ [~. ,InspItIlOO 1 all' nr b. l~lih:ncia ,Eifu_ par at 1.1l c.l!udiJ:cl" ~ ~Il e.l-d~le'~te <CI;.:- J 1 q,ilJG namL~ el inm.eJilso fa\'a~ ,guad~l'lJlPrul~,
Ttzyp:!!fO,

:srn

.,

Cf.etro en ms,' i':i~ :pO;S~~rjo.r" aq,uelb :se1l'teI!Ca, ta: advets.:!l :aI ,bJ :lit,eratura '~!M]"IJCiD, fue :revisa& r (, !ilt!c~i(ta; 'y :J: est'e P,goposHo el ]'~ncJ'cimfulil: I) obJl~B, ,IItrilrutar un nell ~~ do deJ ,&rntMiu-d .!, pam .A1fo.n~o M:~iIldil::z :Plm:lI:.a!1e come ij,trtKnI entre no!rotros;, ,m,as; p!II,g~1 pOii" il:(Rffie,~dar. ,el entuerto ~nsn iben.e:m&iti!!' ,MloiQ8£D de pee '~!5i ,DCIlfQhhp.anoo. Pwo, ~k1,iI Iii, ,rei¥tndfu~cl6IE1J· a la lede~ de l05 "ra:~mes lrflLUmlO:!) flO u ba.stado; :p'am'il s.u:per.ar :JaJ b:lle-Q. la.e qU,e; B-1 CODClI:l,pWma, en :ra NU.e1r\ll, R5!pGftafu.e.'~ple !Ot)'litll"O de '1!Ifi:2! mcda hnpo~tad2 ale' ilJJ ~ttQ,l'IQliJl [liiIiL :ru,cf:S{ll iftIJ~i;iB.me:IiI:~eiil!'l~ 1t;'Q 'I ]ll:lI~j'eoo .

... i

18, 1'1'1balbid·o un o'tlB-hi.Ollilo-, p1;lee.." p,"'J.S11 g~1J¢cl ]l.i~toriadQ.l" d e ~ s ~.deas se prooc·il.pe per r::.lproblema .q'LLe,dE: otro li!il!odo, no

po n2! menc- d~ su~cit:Er 'hm iSQ -r'8~:en'c. in;:;i)nt~i'ilf~tiQ~ Y' asl 1 rr~gu.nJi.a at rca del .papd 'iI U~ de'NO des mJiler~3.1 l:l!i litaratu . arroca eli iIi.11ltJa!':l:ulln d~~ il'roesD hlsttiorieo die 'hl c
B~~'RFu.!l perrnaeece poco menos que

'NUfV!1

Int,::ma.

" 1...,1 ,ompro .iema qu~ Guiero el~"par, P~]!iJ· como es cb ..,]..:! I:! ue 5U sO'hlLd6:n ],~'!,J.jll:re em. ri:~ndl:r U 111 lQ.rgo rodeo , IIlinbusea . .a.a 1,JI 1T{!j ic1.oEI<:L scerca de' 1m. Nl..:cw.' ·~Ij"jB y de su hht w'ia, podr ~ es t:hTL!ttn1~ af 0 1,11 0 .s! ;ie!s-rt I;'Il f;(: kt a iI 11.l"~ I:IJ echa e-ti ~im a~,;;: Ol a. tan fCml;&:Me Iorta' e2: ,. -:l'
i

.

Tan fil!milLiu ncs es el ,noml r.~ (k: NlJew ' . '. 'a, 111m:: [PQCIJS 'S¢riJ11 Q:u~enes a'Ibi',.£u'lnIJ ~h.adtl: '~~i:~ a La Se.&;ll£i.d..:;t d de:1II' 'teo..u- una idea cl HI Y ,fll$r::lfLtaacerca de ella. Pero ene .~Q .. com !:!l 't.ai'lt es o.tro '. IDS :slmw~s1l semos "fctim;]s d.el '!i!qur~Oci[JI iClI1 SU';;"OfL-elf ~rue Ias .idi ess ql!~ tenernos 00 n in"! obJ ato 1;QSO,!] aeerea dre ese G'bjeto en cu' nto tal !:'Cr.tsf.IDO'li, J;I'O'r e.jcmpkii quel NIJAm;:T;!'B. :Esp'aila [1!I.e until CQtoni.i1larB::Hli1:ld~. como '!,I'iw~-eU'l;lt,g; ql!.!l~ if.'t:COI1{!1C'B1 eerno o.:ri.geD 't!ll3 ambicicnca del. irnpe--.d€l,li.!:IUG; s~;;u"iJ.D'I. (I bi~!il. Itl.!ii:i es el ;:)j,n: ecedeu 'e; lamedBato <de UBctOI'll ;[[II(::xlCiirul. ' .. las ideas, es eierte, ltm,pliiC:lliIII all ~r ,1I1i1;).... o'lli!'ls.f.i~O,pero, n f.l.C! pm esc aelaran cual es su ~:iIi:r.il.:!'CtilLn: 'JI
i3"5-i

aa

adve.rtimos

con

SIJ[[~

iIl1,:~e:5tr.:I!19j'[jol;':a:n:ef2.

jj'eSJ)~c-t(l p. 'M ~'~ue:il!IJI ,que tanto 5ab~mo5;.. menos 'io ;Q:~H:: 'C'~ Ve.u[lQ.!i B'~ JiI-oclC=filOIil contfIDllU' 3, d~5~ar :na, IiJln.si't:ada !i~t:o_gIItl~-

~rn)- ~~c oo'-,PG.r III.i!Vtitir qtlli 111 ~liJe~
-e

.

p91a;n0,

mera OO~,' e.Q.~o_ liUJ wn"e'l p~(i'~ r.il'.ElJ ~llllLeesmllo,. '1IlD tr.'Oil'!..l' i3~ :m~-mo'l e 'IUna, e;S'in~nD.. 'un ent~ hll~t6.riCO qt~e' scm,ejil:.:!:::. dd bO'rn'b~~ 5111 creador, '.'ne, 1iItl ser 'fi5iw l,tieil~ '1lI1 ser m (lira l, '~~.I' p1J.ISS~ ente .Q!oU,jo.. a.mo~kil 'un a -j I ~iiil il:iW, rpc 'r de espirirru :f.5I,.I; ~[ ,porto tante, a.t!';e~ en 60':ii ras ~'rnmlt~ difeFeJ!I.cUabl ~!!.~ :!:il, de la ruLt{~~ Y J~ d ~ la Il!_,.-0,ne,., ·f;~;aDue.amoo,,~iJr su ordcn~ ambos aspeetos;

e

.1"1:

,~S'.r..

s, -eC!to eorpcra], ,S clI~C'IT,.~~ .el troze de't ,gl'l ~Q Itit:ITes.~ e 11;J.~,f. s :Ie! i3!ll'UnJ.,y6 com(fJ' ~!J.!yt.'i1 1.11N'l!! 'VI!!, :E.s_pari.l :tl <: ILUIm p,'lU"te rde'~con dnente amcrlcane, Si, ]_XiIir ,Ie Eimtl]~ ~C'~- ramos drmo ['I ut-t f1 ~O,r.:st:ilt1Jul' it'D' Etll Sill E'i\' 'oor.pora.! esa ~i~n~llit~ MtJrrC~1.ilJ5 .adertiido lo 'ml5m1![11'r~"I!~'dol ii] '~;r :1i10v(J is h
5;U
II

:EIi

c.,~-

pp,JIO.

IMpr U] es.tudiamo,s :aq,ueRtLl CI.llf:s;Cl'ilfl, '~l U!~. ;[!!C! haJst!'!lrn n~o:rdaL'" que 8] :!i{J) ... et~ks.e-. desP.I1~s, de; ua JA:r -=::J . f~~JeD monJtal" que :na.$ '~e.m!$ halladas PO! Col.6~ 'f 0 'i'{'j:li ~lo.ra.do]"~ II1D pert~enec{:aifi!- nln,su1llB: de l~~ (f·es "~t.el5 .E;W!
... En
(J1[:rQ

liIw;t:llJ (!:nlto!lilc~s: lr.ne~~bOiT!!d mundo, se ~ntm6

i:[u~J

pO·••. 1'i1,J

esas ttl::f.[',!!!~ emil idC:m1H~s a bs dee· ~O:5 oont ~1iI~nes r Miles, oo:r~odd!!iS, ;p~s: .' las d.irel\fne~a ' )/' oo'\redadn !::rD SY rjJUIliIl~ SIiJ nora,! ~s hombres ,'I) dI~m~' part!ct! ~l5ridiJd:e:s de .n:J:f1llft11e:z~~ .trir~ab~" E"1iJi!l;S, $.~niP]~ ," soru:illamll~].'~E!d~ UfII!i Se. pilJ!l'C.ibn, a.En igGmad' ,de 111:11 'nt~mo Y- !U IIi [) i!.l11~v.e.r:so" De esra suerte, t,odo lii1iipecu]iar (CIllO! to. ~{,Iecm] y. ii:1!J.il.delis.~lco die: h. ,pa1ruJrn~~z~ !lm~H:'kani! q~.u~dlQ· .re.le,gildQ! u. l\l oollild\id0 n esenele,

~:e mero m.1;:d;.mente~ 'Y mmo
esas
:rn[
'B!lites ]llBt&r'j£Ci~ qll~

ru!I. OS!

ide:::!i ftJ;~ro]j ~o:nd....P.a.:do~
~iiL

como

13. NUe-~1iIi '!E&p" fl.2" ilJi.Ui~arOlll

en. SII.f-l{li anle.!!L~Q.J1a!i q:uedaroll

oodimloos

su

~i'

die'; e1Jltin!l!lJ;[ 'RIa, F!Ui'ti~d nat~a. ~Ern m!EEl~ en el. ;aspmo fisico\!1 ,~] ~. IIiW ,bI: Nue¥a::E~~~~" 100, lo'I'!.fCf1' :~1lrl.2Q.J].e 10. dli5tirJgiil~ '!l'l!! essacla, del ,de '!ooi:l:~'q.1!rli1:r. ,I[l:l:r-:li. ,~!I]llil:ad:.1iIfuti5rlC8.. ,p,mq,UE!. 8l'Ig, ,~~t~dfu""li '~8pi;}Cr:r.J.C.aG :shD1.5P~ rn !OOl1Gib{lf!! como {mC'jdem~ ~1!!c! iIiL-G' :pu.::d~!Il d~t:=trl\I];. L1 :w,'M, nad:J tigjili.Ol ~~_ g:~!Ufi:a: es 'Ea :mim:J;a, qUi;l iOiiP'l1ccflmo5 ]ij:~,::~ ~I :sef CQ:L"Ji!~'t df: ~~s' 'E'!oirlme:ll'1 i(J:e ittL'll!lll:fm q-.,!It: 51 'lbi.en l!.!nO es !~eU'Oi :Y' 'Olt~' d~riO.r:rn.e., uno etlax1iO 'If '~ib~ gl~J:I~I$,. ,e:g~Illt[iJS: que 00 t:r.:J:~il, de acclrl ~f,]tu€:~ q,ll g. ,BH
de:
:i;1::1le!'do Ol:m, ~

mlliMU

ce!pO,itle ,!':iI,

,lI!I!ilih~,~j;~.~aII, la ~eiil~,

tJodos pratiC<Jpiul, par :~i!D.,

d~ To lti.~no

IlD '!;'l!;ije~ 'se.E¢JiI,se pi~n~~

Otra ~~

;£!IOO!f!:~
I -

~--ij?ii!k~O

a]:

ser

:~.aI

de los

ii::rn:tle4li

bbt61i'oo~
,~
..:11 ,WQu~ '" u

- ,'_' .", -,. ,~ .• ";;- AI; _ _ - -';,~~. !l}~:r.'CI~, i3If ectan 'i~ l'[_~, I!J.~ ~ ":irni[~ !t:1iI CU ~5i~v:r:L~ ". p;o:r.'~ I '!I ,.:;Ii 0; . <t . 'Eli. ~If'. ~;;"'':'iI1ii::;i.a 1trWlfl ...·...... ,': ".,'1 , !!l..~e l' IL2Ji'.I,~tlI, :!ru se.,.. ,!G![j, m.e~,",1Ji',~, P"'"'!:" ,,_.,.. .. .' i;j.O~,!, ~ I§
_ft~ • "..-

..,... ~il. v"" ~er.~ei]; en

:[I~,tJlu-e ~, cbvw

,~,[lie aq~l.1:O& iIlI~id,efljt~ -rr:si~(lIS: .,l'-~ I .=~........ -.,.::-, mw!f1'!.Jllkilies q~!e,~ .,:1 . U~, •.. ,..:g .'~,:i;,.~'1 1!;.J..U;;l!lIQl;J:::!.II)ld'liEi !IiIill:

'~iiifL

mltl!ier :~ 'b~~ G' $;a, td~teaG-0 gro'Sero'll; d!lj;da'bl~mente b :nQI es :to mi5[li1,'C pOiI' 1'0 'qlUe: oea, ill m v1da~,]I' asl vemJl;!is 1~U!e bs t 1i:lh"i:1i'lIlsl:::~i~, ~il1iMes ,al 'iiirni !Cill!t~ :b~~cdco nn ,ph.!We:I1I, ser
'!Il~hl!' iij,W:: ~

~eilltll:S a a ser,

,[0, ,q1!.l1; V,jI,Si9d.'I4! mI SIl, '1fid1l.'

,eol'lsidl~,iltiilIDS:

Simi, lPo.JieE' ,d~' '¥ii$'tar ,~, iI)'LlI~iIl1i;al: '!ih~·t~mmacmn~ !aiIt!'Jm la u,am~~i'rn OO'J'l1IIIIh.u.li, eEl. 'Q.Ii.!I!e1 :liue;

-

--

L

.....

_.I:

orlgitlla.lft:lli:fit'e \!II~ecto

OOii1:S<t];t~,d,~~(iIe'll: 5e.I Ille 1h N"ue-';'I!i Espaii:Ii. l 0'

e~

'S

~om1

:lUiS<t6lioo:

.

...
I

r

.:,

h~ 'Iid,e!l;, IOOuUJ
:&Uf,gje:ron
:gIIGf

eates ic'!!~ CO 1r,il'1'Nue'l,llij .M1IUild'{), :(ii, resnltas
~~iJ":~ (Ce:lill~.s'

eOllqilist3..:irn,\f$
tlitSpI i!nU'

y

'igua] esp~ q u-, de 1a~ ~p~ -0;" '5~, :::i~'

'W~oniii!::aido:!'a'9,

if(1]l'{'f~~~

sa

1IJ(i'":~~!~'

~e. ~ ,!:i[oli:a.::IDn, c;cCi'den'ft:ll p'U'Q a dir~~Jld-

:lliu.ito~~Jl~ CQflr;!~ibu[d'o~ ~: ~ llibe::tt!lld de.d'ea-mo1hIE" ~ ,~&Bftrlo if:!li)'Q,P";O, en fC',i !li~;S Y GUS' lliJ.~ IlJ:Jresali,.e~ll!j:~ ~~::ntl:Wol) ;!:I.:m,b]eflte (1), los ]lW~ilnte'lltl!i:- (~
:mJz

rlle In:; ,dtFlva~G!l1dell ttoill,oo

h~g

,fille'!Q.f!! OO!1i£~Ul!!rd,~

:iii

m, n r..-a

de .oo,piW, i!i

:mryde.!a .rnetro,po:m!WiilCl. QliIl'il:re e:;to Id~l;irij,I!;'; d05d~ SiJ m :~ q las: ICQlonia'S, :mtlil'sas. I1Jll.e]: Nh'~"lfO 1o1tLFt.j,o f'tIieron ,a:Jll~e:.k'.QJ:~~, '[8 OObsf'itlLc16~ a-:: su ser h~t6rlco. p(tr m §!) [l'1:!l1;J estu't.'J. ~~
!

~UUQan;;eni;j ,i1rl:~~ta ~ :;):!a OO\l"'Oill.a, ~!e:8Il; mrentras qu-:: ]. :lmpanku. ,~omo ':~.plil:lIIlS ds E;s~11!, 'iue'~OLl erHjd~~·c,s.;~" - " ..
peas, par :m~;s(r~i(ij ~ru.w,!iMen~o,griHc~ .. i·nr:11lbili
fid~"§:r[Ll,

al

N'Il~

MUlido(.

a, ]h '~hi'~~t.enarm~rkaJll~ leq'l!Iiv~J:e-~ d,e,eu: ,n ue .'i!J~:9fc:lrm1111_ :iP.,ci'3.:S ~ec~r,e~ l~: .iI.'~mt:["hd~, ~\8:1ll!as,;! su 5H. Fe.riD' este, :S%; L'm l'a :mdIcarnos.,. es: uu ;~,'D~l!U;'dQJI' :P-lIIiS:~lo ~,iUe: aii, ser de 'ilJln, e'J!t'2 lllii~tO;rie'o ~s: lo q!;l,e 'Vj !Si!ilrllC:1ll dj'e: acuerdo oo:t'!!.sus '~it'~I!.!,fiit:t!lnt:ias. :$e tf.alt~."'~~i:m~'laseme'Ia e;t,p~~,on, ,die: un f.J!CITti eme 10giro en, "timio, aJ'Ilioo:; y~:F di.~I!I,)ri__m(liS, l~ ~:ibLi'ta 'Pr~ v~t'd:a-'
.. i.. .. .. ~ ~,
_.. 'II .. .. • • ,~

.

I

~'fL

'~je~,

d~cir qJ1e; ,n~f:roill!,e~lltfd'~des:CiilInpei;:tl"

PIC5i.:

,dern, jm~'¢,1i d~ 13, Nlle,va, !s,~Si ,em S~ w[Jjstj)h~!CiQ.iEll 'p]illEi,ge'g, 'OOJRO iIiIiEa ~~ "Ulb:!iUiilmllllla: 'u:O-kada:, '8J~, 'lim, e[ Nli!llero 'M'ilI~d!ll, ]!Iuo .0.0 :n:td'~~ en I~'].; e, 'llllaJ, E,sp,ti1:tla g;[!j ,%me:rm&~: d

'1

:00, .~

.A.:m!~ri~a, l~ qitli~ mo.· es ... nj, co.n:

:~!.!I.c·It(Il,;, '~Q

.
'

:mbi:';~{l •

~o' s~.esa fl;l'~ la si~_ -iOll n!fi::;ffid OOn$Ht1~ti~'a d~ b :~rlJe'ir"11!ERpanli ler>!.qu~ a(ln~' :.. £'".1 "i.iEor· ? Pfl~ bien. es ·claFoqne, de sa ."istifr e,mcj1!J:lte ,si(tuad6~ est.L!.riamoSi fli,tTIl te :!!I, Iilfi, easo de r.::::..ri isis fuist:6r:jcl;l matflla:d2!
ente 'J! las to::-Cl111'_ andu en iij",;, pue 'I;F f~ilz::l".t .!J.'L!j. ]lO:5JTC'D.d~ ~ :s~,sc :prr:.r;;'i-.e~, ,et"hqUI!! I[lSla ' 1. Vil:ll. ' Q ::1! desarrollar s I ",1dPi.Y ~_'f, f,i absur '0 d ~ _
pOiI'

el exitr:lfi:tllmicntQ

entre., ser ,de lUll

• $itu:::!.don l[",uto'16~~t0. ,oDgl'P..it !!i~ lJ:1l~ ;I":'C I:"~ it' ~bS:Ll,;~O de Ia ~'OJ.;:!o ~i6.il 'h!st6rio::iI, ("'!~In de " \ em~ q~r::.. c ,paz Ii' iT :. sf 'ilido1:.~ ~lE 'tf:.l\\~ ·IIU!I~o.;ii'l.t.'c:1i m~p..az. Ide ten,.;rl;i ,poC' ~13 OOi 1:cffiili d~c:51. ~ r( s etUill;mnd~;s.. EI 'hsurdi , t1'1i suma, del.ptGsrarna
~fi

~.~= '"

~1il;lol

dill!; Pir.e::t.-BtI¥l!:[ I!Z:I. '~j;i-a!~h~ d'iJ' s:P.!ilf'in ua 9.;[!'~~1'i:§llt~. no e:a... de ES;"a1l3_ ~ atl~ pOln.gai"L'DS .fOT carol rom,CI

(]f.ll ern

I;r~~ UR

il!:SQBimill

espes;

f ~ dIE

U"

"I.ivi. ra 1Ia 'ij!'~b.. jle kl,s. esqumla.:!es. :en.l:i!. e'· II tro ical
mI~O'll':'" _.

I6.'Que se:r.i
~ut=
~:;II'l:i!lIJi!:iO?

'a ~srorla nerehlspana,

,u.-:.l I

Po.1T IIf.ECh.EclliroilllJ :IJg ·!ti';S;pue~ta no C1:rleL;e dud2i~GSa.

msrn:Eia no ~, e-tI; !p ,:n.C:ipw. Sino· h~ m!'!ne:t''a e~ que se w e1'0' iJ~:ru![l1 Ia'DS!:lrdiOJ c' rd~hi!l ecnere aJlJiCliIltt:a. scr::.oi un. Pf(tCI1:M ,ro.ediilnta: el c~ GI ncn~;iHro::b..i'w m ras ms C"in;I1I1l!rStg,pe,l8.;i. ,!l~Ii!]'imru:18 con: la OOlit!;:i&1liEElll'te tra:o.:sfQtmaciQlit de ~i.J! S~e mta .. :,u.es de 11.10, proceso dla16t'~co ""de se resuelve rfllfl. la
~r

PHl'gresj.VI3i iIIImeri~a:~il.fi(il):nIdcl ~jr ~~i~bdoQ ifIi~ahnr:n'h::

ttli$;pl~&u:.ado. '
ID1I3mo,s-.

N't);tV(!lI Mumo.

{;iI1t'(Jii!]!ces que

lei me~t~Piorfo..sisj de. 'I!I:Jaa. :Bsr,r.'lLi'lii'll que 86:101 pD.:!!' lllbi.~c:f6:rlJ 8.~o.gIi.ir.~ ,(:t"t!!! !JiI;uev,a, ,ii ltn:B nue.va, Es,J;r.diihl, Qlue 'POI
iCllll.

10!ld!lm-s~.w

la bt.mfu de m.a :N·'I.:i:~'1iIE&pIitii'i

..

j:.

,l'~d~:lC:~~il tQrlCli ~~2W ~nd~l. ais.tufa~ JBttaIls~ril ~ :pillLEf:S; die: ~,~, :~,~a,il ~~Nue.!i!'Ji,];~'ll\ndoir e:.n I!fi~, ~a~' ~'t~~""IJ',}~Wldo.,(3)
....

..· '.

,

Atabf:lmQ<S, de Ic~:ra.:r en ,e] ,ire~' amo de 'In" circi.1.t.iSt:mc-J::t_\ an ~n.c.~'S;, :r.'blI~OiI, menos q,ue Iii GO!l:l,(J.[cf6n de l1C\~hrud.; d (f,- 1.:1 :N:ue'y,j] Esp~:Hl Y' de 'Sill historiil... Y 13JhoroO dr:l~ef.l:tas; ai!::raru en illI;li.I-2! ooMistl5 'hn dec- iv~ 01 eJfae:iOtl.
essl no hace
{!;LUi!. d~ro"

far

obvio

se

trata,

en

prlncip'li'O, de u.n~ 10 r-.:1rado f.I!, m .I]t:a:~ eenslstente en dM;~ u n!!l6~;ole.fItt' - ,a_ .B,ql!leUas eir-cu!ltSbnd1is,. lUI se.nfilo ~U!eJ _,: ~:ell.aSJo :tea::; It:IO'ttb'rirtiern en pl'0f1~as. Perc eome :!:\tll PQ~)1_\iE'n J~ 5.:upi]'f.I.e, i;ltfili; ~ mudanza 'h.~lytii siiikt, grlltlll~b. :m,otlv.a.ifu. ,r.:':'; 0. ,a])g(m. ~ri'O:ro1 :agente ~·U.,'ijil~!o .mas, ;:]H:i ide la hl$~,ori~~ e'l
,pro~'lem!ill, ,c.QliIsist~ ~~~ a"lle.rapu 01 iCo:ml!,l!ru,oo.:su ,im,p1.l!]~.

'~creto.

.((::l(Jtts

IQ_iIJ!i!:

:te

.. Ecllettt"Ci!$; mana d,e 'u.n ej!i!m]li~'o; ~n

iidad
a.e:{]lIO

!;i ediia,

gtral~illl

en

~1Sot

ra Ara'tigiJCdad y e~ kl

'rof'IfI.O

dilr. .105 :p'm!1l taiS IqU!£!~ e:IT-.r1hUlildCti, a :ta .i:mn6'1(iI, Ti.e:rm_ Ahor,fjj~ ese Dm:lO
e.f0:l! i!;II.n,(iI.

~di;;:~.e, se

l~

tUn:ID:gm:'.1i!i1o.

lap,

lem",llai!" pero

no :p0,r

-,

ita,bet p!!!ii.te.d:dio. i3ifl:tf=~,iiLciQ{~qJlle ,jwtif:ique tanno'~iil~ carabio .. ~ifiQ ~tl:1i m'IDld~ '.~ i;;1IIi ~I 5e!lltt[rl)o qill~,:ilnh::..:se' le mnced!a To,i!kIs 'Si13ibe1l1Oci ~~.~ esa o.'p~~,a(iibn.:5ii de'I:ii&, a b, irli)COmo;f.m£dad. ;respect!1) ,II. l-os[pctSil:lUl,,(1o-s; iIlI!ltl:~ :lllI'UpO s.m.sle:m:a 1;eo~J1'~k:o . ,d.e.l 1[I~~iJi '1 ad ~~r~jmOS; 'iijUie' Idetro.s: lliIi:e IilSOI 'cam.'ll!Iics

:inJt:ri!~~m .. ~da 1D G~)t;aib~~ci13;'IJ';· 'P'tr'o, ,eski ta..IITlI.'biili:rn.¥,a'~c ~~ la erl"~~.:3. Iil,,~lN:'I.II!lidroi m!Jitth~ rj) h.i5~Qfloo~ I sOW !!=f!!le ThL mto'ie.Il',ancin m[il S~ :1il1![ll'Wie5!~.cf;i, l~.'fu;il:sg,!1ea.1: ~t:. ,~~lk;aciDn~' m~.:s, sa'lisfti:c'toms; d,~ ~D5: f¢,J:Ii~II!~~q,.~s; n~:tm.'~l'e:rJ,. ~sae~~
IYJ1!Il

aJieiil!t:a

Mn'IJ
'Q}Li:~

'iiiln

.1L!i'P. ~1/;;i)t!.ll"

,q;!.1C: iJi'.V(!I,@!Q~a 'hit .i!,'\~t:.~td!1a OOn-w. uea
Si~,
qil,l!ei~10!l: it!E,cIllMlr

:sitUl1{:WI1I imp~,~te., ..

~m:i.Jou,'l~ ;iI
~t:':i.~!'

il~liIQ]i..Thp~ij(!!2.

'I!.i~~
.
'"

cl motlv{li

oo~toed~

ml :nii.tWO

~5
mlO~

~U:,J;!~I)]l~ia:!;

a.me[-ic~s

:p'ua: ·!I.P'ro:pwse

,tie

sentidlO a
dtt'J~.-

,~[Ij~St-

:por ~ii!I,r!l~' Je

lr'est!]~l!i~

"'lt1t~.3ibl~' ;RY, '5iti;Jlac!UJii

onsl1ill!:ria.
.. r,e1\O'

.no. bien
2rH:10

aC!i!!h;ernQ5, 'If!l

de :p']<.'I.ntJ!:~f 00

CS~S'

~eml:i:[~crJ. ~'~

iPFQThi~ef'Jta, u c

".gr!l.or::e:JIj:l)~

qrllte Ie mt'O'ie.f.ab1~ 'Sill :a"\li.Uie"& dO' en ~n[1j ~~tr~ ;SCI' !l] no 'i~£ ~OJl ,ru:' ~ h"~k:a dJ>1YJi1:''1.tlv'lll Hamle t. S:~lI~6 .!!!:il'lla 'r.e'bdd fill" Y' De :~"~,II.'d, d,esc1Ji'bi~rto;

:ra, 'r~lliit'ilta,pu~:s es ci'll1'O ~~~!!.S~ d;frb ,ev'~.;1. d.iJ~~l'.!Q.", ftLiPt!fl;:!.. ~

,d'e

:3:~

~J

:1':eooJ.t~ w:tp'l1ls.or

;;;1;1:1;

]a

'Msto.m m:i1tO'~p2J!ftJa.

.peT~d~~ d~'ba:'in~"~p~I:!t;do el ser de Ia Nue"n!! Et;,;~, elmi 'IJI mQ~i:e:m:to' dt~:l'be'U~:o ~ 'iilistnria" '!I df; 'y,~ ~:$ tJem,ijJ.o ,d,e' dr:::~der de :las: ~~mciQl!:tes teio·ricas: ':p.ma
QUr::«ltlOS,

"

.
~iJ.S ~Gcho5.

"'\

'ye:'Ij,~Ofiil(J' e<Elicam~ i!l'lli~~ltm:~; kl!eas e:![jJ,

h'J}$, Men, VUi1:sto 'i!Ii'U~ se Eta de 'wruil tlIoc]6n ;1lU;U:~ ab1t;!j:~ ie[ :m~c:_miS_[ID;I'de .111 ltist0rm nQvolili~n.a en, ~ i!m~iegrid)!ld. ~eJitdJ.i ,~.!i.le '!l:8{P'~~: ~n ~D lWD;mte@ni.e~,l~.,n~ :

s;6]QI :lp.f:etetrlte!:;3I: 10'

-

:~Qi
-

~'

'YI~

,e$a bj~t'arui!i shtu

-

q'Ilii"t iltil~~tf:er

~ :re·he1dl:a!

'il::tru ,qlll~

hf~m

COJUI]s-lli'

el 'ftiIJt!imr de :Sill. 'impul~ y

[~

. ]!I01'ece;r'-p..xol 'menos gw .mipm::;'~.~ ., eill~iDiL'Ii"!rM''M aelj)n~~~~j~to q11.e, Uen~ til:!!]' siDgu~ar.e:s, .r.EI[]jIJ:~-'

-.

A prim~nf·v.istil

to~! pitta ~f;:n:as, :imr"t!l} d:a l::u:. bMsq'l!u~&~ ~lw de ~.Ol:tt'!' a, tilUu 'ba. eteIl!c!.61l1, IDJ. ~£;~ que 't:ab~]'n1e1'ih~: ~ tCumpt : ~I . sueese d;;: .m:'!jJyor pfes.tan'Ci··e, y PIMf!l.ij.!'.l.-cnda. ~'liI ~@S ,i;irlillto ".;:5

.nG'Vo:wspano que, ~omo un anoyoi prec.i~j'J',eI:l!te de 're- ~'i~ If:! (.:li:lj sa hlzo :sentct ';no bien oo.n~u:ru~dla.la C.('I!l"Q.wsla.. pi:;'~;).
l

h'iuEld!L.lo '00do ~1 paso en Q. I~ SJG. com.vir,}!6 en ca~tj aloso F.·h. 'Y ,e:S(I saceso, ya se l'tlbra ·adivhlad.'!JI: no es, 'cl:::uo It..hi.. iSino til ctiol~~ 0 n9,;",ohi~'illilJJ!, . ~

EI cr[onii~1l1i!lJ. ~
M

pUlE!~ ,el heciK1t

(lirl!II1(:!['·~tOl

ea q'u.

El:F.u::a:J~ 3.

nuesUii jd,efj.d:ef~l' de.l'ill. Nu.e\;'~ t:=.'30pafta l''' Iii.,; m :m~t\.irl~:.:~f) F dondc:Ellarlo" m tampoce OOJCliQ I!,lJI!ili ',;f~.Gmab.m&s,le.nni;. otros ..11 ..., I .-..~,..;i; ,~.... I'... ..'lIl..'" ..:11 ,ii, .1iU8t-w~~ tCOrui.il'l)O.t, :sL."lO como .~ f:or.rnoe YlS:1.ui!lt .ee sa : ~., .• ~." .. _, • ]-' 'j l' 'Y ~ mt!eno:lt Ull:a!l.Elcti.c.af .~. clave· AI Iii n.'. '1'11.0' de su A! y.1e;~ U'~eo. ace. '. [rI1i~ se dd:!l~a, 'l\ii, iim(p~u{lcism, .pmYmbm. de 10' atis'IJm Que 501Q han sa:ohlo .,..~ ell e'l: SOf~o. y se.C1J~ roruJiet.o entre iliilgacitj,[prJr. 'Y d e.ricfUo. 'l!LI1l Fle~to de' ':ombict'llt5 .frustnl;~S, de Qt'gul1o Ihgr;jd.o 'I d,c :f.lG.SIilIJ:lit:nm:i:e.n!iOS, ,S.~ ,rev.iS"~ cefl ~'ambjo'!Jo die .I~ pDiflm~a ·S'ignif:iauitO-m 't'lu,'Ii:! r~u'ilOi!i choque enlre dos. m~~l~~~ oo~tta1'i3li! det com::oo,ir .ra. vid~ tl!l!}.vo.l"tisptm:o. t ilil~:ll'll.1illfa. dJefmi·liv.O! de Una, d,e el!Iu •.,iUlm dts,PU!'-'"S .me ~.ograiliala; mdepclild'n~ ~ (4),. ,Em. e1. a,io1ti~lQ' len~c.s, ,d..a,poca~fS.m. 0 la: :::llie;,,':a n
m'~ u

~,r.a e:ttI.bi:nd;ido

iCOmO

'~1>i!:i'.(i!. IC(!l.'~eE.orrl1 ['.ac'.il2!~ 0

d:;;: :a:r~-:,!j';(J'

'1IJ)I;:;l

:8SJ?3,~1L
J
.",

I". ,......... I

....I.

..;E:D'JlFOlliDO' Q;G'Q,:~!'IJ'!I'

..

.-

,Ajiu::lld'a, as! ;[ilUle~ciJ :id~~i:n II1Jl~j~R"liI; ~rrnle, d~ ~UTt ·:fe;~~~1ilo. de. :lfI. :r~'lijdli!d ecnerete, '" ,[Jo(!ll:)mo-s 'VO~~f :ttl tern.::! :i1n:II~~:] e' ests, dJs:cr~aci;oJJ. . d _. ..

.

1

-

I

I

r:[e,g:ll.fitilm~s', se ,r,OO!ltd!.u,u,:
~ ,Ili~e'f,fj.t!ll!l':a,barroca .. y :!!ih0ttl ..

'r!!et:::it.!~e;nar .en ii:il- diwl),mn :his:~'6rk:Gi"- -;dle 1m IN''iU~¥.a

,m

'.
_'I;,~ -

'p~pel',~~,~ d~'bi6
~JiilIiJ:rj

B:~,~lfIl)1t'i!lleta'e la

rnc6,g~tutll :S.Ql:ljj'f,

i!

d.llio:r~oDt(j d;; nuestras m,cdHa~'LQiI1't;;i:f; ~. 're~pl!.!e:;t!l.e:ae !COm,O una tr!i.i·~,3i madura Basta, ·,I~i:i,S; pai"et:~J' :ii;\OOf~-<ilf ,b. '~em~'~~'~, iP~do\t1i1]tl!~h~ de ;pQ,U!etLllr. i1Hl:cH'atut.l:!!, :p~ d'rec:e~nir la I~'ua,rn:a iiJ,~ 'Un p;r~.ees~ 1iij,'L.I$. '~I'ii1':id!(!l y w:rif~~:~(1:ictQ.riQJI (5)1 ,micib l~ ap61o,:gii d,'e' cuantc ela 'p¢¢!I.IlfuJ'tiiJj~J;1~~ iLm~ri~no' en J'§:m'bil)Q __ -~_.___-- ..... -~ (I,el r.eitteJ ,die ~'~ N~l.e~:I:~...:.:;,~i1@ ~__fi:t:l,e" en ~ mi~i,ifa"iil 't]I,u~':.e deW["-oU6 _ sa rue Ci,)1lI!virt]eMO en p~eQ{iIil·~a.t:i)ro:n (lib0ie~iv.w, ~~I_:_ . _' r ~ta ''lUfLUTJUll[ie. e;n...§I.!fI~l![i''f:"r!!q,.de :ra ~OCi1i, lilfl.fJ'Qc,wo

...~

:::::z!

.-

J

..

"III


I '" • ~

-

~

I

I

-'

:E$iH!,Iit'l<(ts; l~fiLJ~J_i<:"""~"n:JJlIi:miih; ' 1I...'_±:..:f.!!..~ J<.

nl!l'li!' ~~_._

~e,s
~j"

:fuJJ.

ro:~:Qre:s:,,_~,a.i.lli.E]@'ll!!l. '!]l!!ldlgl1e:t ofuUa! 'pa]"~ce:n. iOO.!iln'~i!ltr0i5, :~t.er,na ill: iEn,~o,ntlffil't!bll!i; ~'IiIi'jl!l,;!ts:rmd: d(l' po.lIld~L":air lej _ ~ __

l~xtr.e,mQ'Si oLe '~o k1,vef,Gidnli1~' ~!;)do<~;wairl'~l~
,[F...............

,pe:d!e!iI1eCi;l1

a.1.la ;pa.tu,-,
..,

1" ~ :~ 'ctLlhJlw,::I die: l.\a ~IJ~~ dil)'t~~1I! ~'e: '~'11. Jila:srlida; C:~$i$(!l :~!@i.Q" ti;ih~ ~:wm~-PJi.!r9.., ~] ,e~g[Q' (l~mei;l"ido es 'o~mQ ~l Q:I)I!!! 'fh:i~ 'ilt~I::il;d(!j ,~')]e '~e itiin h~Jj,f,!!lfl'~iilC! ,Il. u'Rr:t'Ili.!l:ndiIJ
:raEil.
,rn;;;!!Wlil,.
'-~l ;'.;-~ -~ • .A ..,.:i,.. a~(U;,l!l1ilUJO,

d'~ mge:J1:liD\!; Ine;l!.l!a!.JI~, •. . . - '.... . .•.~~ AI .:..;;

:sm

'Ijl.:u;O.!r.

. nl··

'-,,f

,,,",-:~ ·'i.'A'

llim!£luua

'd'-

.:mcr@ni,parab£es;, :Ilrmi~~{!! dl~ ,:liA:[llIeZ\lS
OOD.

sin tasa 'Y' eng~:a<h;ll ei.u.dla;de~ de W! Iti~ (li:p-IIJ!,en~, 'Y :be]l'.m.&sll~,~.;dill' Uflj ,~uttd!l):.
'bajo la sC!:n:rl!i~~t.de Il.n~ c;feJo· 'ti!!e!["Jjig~o~ J:',i,vi3!litzaJ'll
,l(
,~jj
'~

dome!

.limmlanOl2id

la ,~i~~~~

~&S !jIiieillcla~ J [aSi tites:

d.Qiilidc:

~-'

-'_:~~~~<;~~:--~:' ME~I;ACIbNES~-'S()BRE'E~'CRIOLLlSMO '
'tr~ns~urie vid~ at ~~paf()rtrtfb~o~o'de la
de una~betaria'doncella
......
" ~.

,'

27

--..~-';". '.-' ~

.,.;~;.:. "'>:.

..,

~:'<~.-..~,-

'~ divina protecc'cn criolla.(7) Un paraiso, iquie,l 10
~'"
"

duda! ' pero;'y esto;'es:Io dccisivcjunparatsoamerlcano.
;'"'ci~~. ' '

<

.I ,i

"~/::,,,,; .. -....... \(..: ,,~...

.:).j<"~:;:_:;.'~-:.':::_~ -::-.

r:.",~'~-': .r~ ..

«-.>:

.-,!

,._ ..

«: ""Pero, estarnostambien en una ,epocaen J~ queel arro be d~ :-u~a ~onja,ja .milagrosa c~raci6n; d~'un .agonizante, e: ,', rrepe~t~ientode~,n a penitenciadoo los vaticinios de '!n,: beata.son mas, noticia que el alza enel precio de los-oficios 0 l~ imposicion de un~ alcabala; de unaepo~a en que son 4( mas memento los viajesal interior ~t!l alma quelas expediciones a las Californias 0 a, Filipinas; de una epoca, en f1;-I, ..... para 1a eual el paso del regimen de la encornienda al 0';1 Iatifundio, resulta preocupacion accidental frente a1 des-vela Q.U1QlQ&!£9"de conquistar. ut1 s~-r EE9.£~o en la . historia.
,
'.

-'.

.'

'

.

~.:'

..:~:~~'-

'.

-.': Todo .estc explica pqt-que el doblar de las campar.as que .marca .el pausado ritmo de una vida interior volcada hacia la .febrllactIvidad de, tejer un glorioso suefio, haya ,," apagado el estruendo.ide las gestas yde 'los quehaceres pragmaticos; y e(hlsto~iador queignore.esa jerarqufa en los . valores vitale~'_de podra pfrecernos,un relate documentado Y. exhaustive, si se qui ere, de los sucesos que la llenan," pero '-penet~anl:' en .'la '-~~m~a secreta de su acontecer mas significative. ' . .,
.,
,,.' ..

ia-:~po~~,

~b

.. i.

¥si; atonitos, inquirimos poi>fa raz6n de serde un espectaculo que at sentidocomun arbitrario, ya sabemosquefue manera que el novohispano suacircunstancias un altfsimo parece ahora tan artificioso y obligada resultante de la unica podia .afirmarse, at otorgar a valor que s610 podfan, tener para el, cuandonosubsistiera su condici6n original de ajenas.

en

~--

'i

'

,

~ :; ~~':';_;~~:~'
;:.--:.").

..

:', .::.

28

EDMU;:"DO

O'GORMAN

-"i.

,~

",.-:-

",

:,'

,"".,.'

No faltara, porque nunca falta, quien le escatime realidad .. un mundo ideal como el que nos regala nuestro arte a barroco y- en especial sus letras, y tendra PO! insensate suponerque aquellos hombres, aceptaran como verdad el cumulo de sus hiperbolicos elegies. Pero a la lastima que inspira semeiante reparo, por 10 que revels de inexperiencla personal respecto a la potencia transfiguradora ge- las exigencies vitales, debe afiadirse que, por extravagante que sea el mundo que se forie el hombre, para ,~era verdad verdadera, -mientras esten vigentes los motives: que 10 obligaron a darle vida, Y puesto que, en el case, Ia exigencia fue la de ser 0 no sersf mismo, la veracidad alucinante del mundo que invento el criollo como el S1.1YO, debi6 imponersele con 1a misma arrolladora certeza que se le impone al creyente 1a infinite bond ad de Dios, pese a: los injustos y adversos embates que afligen su vida a a los mas insidiosos argumentos del esceptico. Se cree en 10 que se quiere creer, pero can mayor firrneza en 10 que se necesita creer, y asf, otomamos en serio 'como realidad vivida y crefda aquel parafso americana 0 nos elude 'basta Ia noticia de la aventura mas sen era de nuestro pasado, porque tambien incluye, en potencia, la posibilidad del ser nacional.

e1

Ciertamente, la manera en que el criollo pudo realizar su gran faena historica no estuvo desvmculada de 1118 corrientes culturales predorninantes en IaEuropa yen la Espana de fa epoca. Pudo beneficiarse de la primacia concedida entonces a Ia conciencia que a1 trastrocar su antigua servidumbre en senorfo, redujo 1a maciza materialidad del cosmos a fragil tela de tenues pensamientos, y asi, de pasiva receptora de un

'"":' -----r.---~

I

iiH-""'i"':7"'"--&" ,

.,

~1 ,

I"
,

~~~"'·eJ.SO ~

1;

II

'

]os

otros, :se. m;ri"stl:o. Idfe'I ,poder U'eimtnd',o,;. :rese:r.v~d,o '3~ ~st-;
J,,::rk.

!hec:ho en que liI:ltJ;o.mbr~DO, era mID un e.'at,!:!' atre

M 'QJ'J,(:~ l.a I";~! ,~injcl:ad. de: Irn'l;l\(itttar ~n!ln(kf'a su sallilll.ejaIiJZ~, ')13 Ia medlida d;::; :BU:;;: nece::iida,di2&

- - :','e$o. M, ;£1JJ~ ~:ro
,~~] ~ujetCi' sljbr'l;::

a.v~m_q die: ~,'!'nldlOmman::;I' el objeto" qiJ[l~ hiz.oQ :suen'll de 'lB, '¥'id~, 'Il
toOJc'I;'..:.~

'".

~ies, de los molinos, 'tuvQ, eil 5pafiia im ,m,is ,d;f3star"dl Uurac[6n 'en las letras, perc SObrei'todD" e.~ el oon,ce~pa~lle rlO,;ser :su r.,cp1'e.iien~an:te: formal : . iili ~"Ul!lie-~ 81111i q,ue 'p8[,C:';-::JI t :pS'raJlt!Qj~j, dte cargas ll1!oot'O,gk~ilo5i; CC'[['tFcadj!j, tod : la a;t,enct6 r; e';,j, :I~, poS'~bru;.rt,!ii,{lcsill Ia p.allibrn;, ,~~,m.il!:~ifm,~ liL'h:lutzo, 'SUi .1.1 1~ d a~u ,pobt~c4a ,I.lrj.ca ;aI h~~r JiJaI~i~E'i~rrLMabJ~ ~J ,acd~e.r~t;: y '~~ ~S'end£a, ~:o ilLdJed'!.to Y ~:o~,~ ~u:ati,'I;i'~~ e' ,r,eirtaur:) ;Dsf, 'Ili;i'li el .... S tljl"'

I:
!I

'de] 'leDS~~e", el 8:ntiq:lh:Jm.o ;idjofi'lil d~ i"JS! mltQSi efie:ctli;f!.r g, tj[',a:F'Ji!i~,'hs 's_ncia.ci6n die [Io~ ~ibe~,~'

;f!j,p~(i

~r;i
8~

Sf:

fue

I
I

,msfru.mento ,pteclw q,Uc. J~e.rl~ Y' de.l tJ;l!1eSf: a;p@d"'..0 ccn SiV£d~.z."~~ crio.llo., psr-a ll'eaJ~:s.e ell su rustcria.

..
'

1

,aq~~F!D '~t.'ef.iIlIt~,Uill, r; ~l P'It,eejY; Ib"o,z Bftn;'o~U!J! 0], b'llen ,gIIstio:, qu:1oi 'miiil ta:rdll :f!l.! f~~t3~£'oom~ VaU~~ c~trilui jQJ] a \ili g,~lel"O :rU:t;B!["O d:;
I.

~, dm:pai~ ;j,i.a~

rm~]~,J't1;c6gnita:

altos q~!I~.t,C1'~ :st DOS ,mIllb:"ega,UiOO:fl ,eQ,mQ' el ,JiIl.'e!;Up 'y 'e'l fin Ie'D ef P'XiO(;~~ en, '!\rYi!t It fb:tjo. d :n~"iO.ru~RQ.' "I que" ~l b;a,ce;1!'lo,.
j~¥eI'J:,~8 'U113 ,m,odalirla..d de] ho~,br,~
q;~", "\f,WQa emkILt¢(:!.i=· el

dG.5.empt.i'it3!ro:J] . Ia8 le.tms b~i:;:ioC~ c:le ,Mt~~no.:s,OOnOi;.r.Qs, erie:u~, 'n:1!I.e!51~l'1O;S 'if((!'JiRg~:o;s! J!'. 'es~E~rlm;ilf'f:;s, ilLlbl!Jl,elOi~" .
II ,_L " _"
L. '"

esce.na:riic' ,de ]a 'ltisto& lUli'M'e:r~~. 'fall II;!:,ll1lIPie.,-ma func16n qru a.

...

~

I"

_:,_!

•~

I

:__

_

'r

_

- ..

.... ~.

-;

I

I

;

k.a

-'[Edm:dRdo

OIJ!Gof;m~D.

- -:"" ~"=-::-=-

'.

.......

-

....,._

1'1"

:

-~''''''''T"'

vs=>:

.-

I

;10

- - ~ ~. -_ ..,;~- .....~
.,.r ,.... ~
I•• ,., •

,~

-"'~,
~_

~,J

ml ;~ tnv6E.ciOIfj ifle .Am~"M:~()!l. 'tl.ln. MI)D.omica'l '19'.:58., '.
~~

s

...

:Fo·liIdLa. del ~.~ ~ :C ......
,.., -'

2. C[' La WVef.Ilciliiml I~,e Ammea, ~ ~. ·Q],pmi]ilota t, ~o , 'iD'U~jO:I~ Fa. es~ aSluif;fiJ1Is. 'mdllarl'On ,in,g1'e~. 'Thf:. &V~
" 'iitimIJ
,

1196:1.., :So~i;:; ~]: tal'tcte:r

-

,of' Amm'ca;" Bi'Oo:rni~!1i" -

:hiH!l'1m'!iSJ U'JiJrter.:sit,y P.r,.essj i'"' !~am..e~CMlii:l';'!· de; las oo~ol:illlk~
• ..J •

~e~s,

CK· D., J',. loorst'm, ''Ib;e ,.

Arrtileri~:tl~,.

U'~.s8)

.

:3.. . ~~mm

M--.t;....i'......., ~n'ro _ _. dJ~ Bist,mie. ,de, 'M'~xicct~Co~ro;e~ 1 96Sl.,
., . '- ......"'~.: , "". .'VIetU~_laPlfiI.l!!I!~,!"~' , . - -.'k~;"..... -.' ,lil,ilJi!JiO~]]ja:.
~. ,..

de .~. :lll5to:ria :ooi()his})~. es ~li.da ~ ,tiQQaS ~aJ; ,~ti.'ti~~d!i$hi~~t1iQ~m~c:ul~s de :fa Uamado. fipoCa: ,rotG!T~. ~'Si ~_m'te. lEl~rtn:" ~Oi.' ,an .- .iSJ1tw~ q,ue eil pm~oo de Mi1Ie:~~~i6f\ '~e k'mQ~ descrlto no:.:lie d:eti~De ;aw:~. sin,o· qwe ~. :prol.o~cWn (rpm l'a. segllndl~ m~am.:o.td'gsis q.~e oon¥.i.rli~ aq:IlroU6'S ,t:jl,M'~es, I~, tnaciOaes mrl~pel1diGlll.~I3S.,tl~ La ~~'mill
!ii;~!l .if"I.;o._,;' -

q,ue est);]]

Woo

'!O,!,!,€, .__:__!:!i~II.l,_:_W:_'

.

.ii'

,B...-h-.'(H
I

-g

~

~.., _,

H

"

.

-.

-=, ....
,!!!!.

_

~

:

L

.r
I

II

-

0'

...... _,_

1ii-- . ~ -;i.d

--=----==-- - _.

" ..':
"."

.,..,-<,

Concretamentealudo a la apropiacion por parte del crionode laantigua cultura mexicana convertida per el en " su propio y peculiar pasado clasico. Un elocuente testimc nio de ello -es, por ejemplo, el Theatro de virtudes poIH~:_ cas (1680) de Carlos Sigiienza y Gongora. 7. Laalusi6n a Ia Virgen de Guadalupe es tan obvia que 8610 llamamos _la atencicn a ella para aprcvechar 190 oportunidad de aclarar queel terna guadalupano no s{1o tiene una predorninancia particular en el proceso q'J.!~ hernos descrito, sino una primacfa especial, porque €s culminacion "y al misrno tiempo apoyo de su segunila etapa, 0 sea la de la formacion de la conciencia naciona', No se olvide: el novohispano ya no es espanol, pe.» todavfa no es rnexicano .

. :~

....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful