You are on page 1of 3

ANEXA 8 Lista ACTE NORMATIVE utile specifice Masurii 313

1.

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1051/ 03.03.2011 pentru aprobarea normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism; Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii

2.

intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3.

Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu

modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta

26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si

completarile ulterioare;
4.

Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 1296 din 15 aprilie 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice;

5. Hotarare nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor, a licentelor si brevetelor de turism;
6.

Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 28/ 2011

privind constituirea Comitetului de Selectie si al Comisiei de Contestatii, pentru proiectele aferente masurilor din PNDR 2007-2013, precum si

85/2006 privind procedura insolventei. Ordinul 567/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii economiei rurale . precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii. 8. cu modificarile si 13. Legea 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania. cu modificarile si completarile ulterioare. 9. republicata. 11. HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR. 12. Legea 31/1990. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate. modificat si completat. 7. Ordonanta de urgenta 92/2003 privind codul de procedura fiscala. Legea completarile ulterioare. republicata – legea societatilor comerciale. Hotararea nr. Ordonanta de urgenta nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului- cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice. intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. 10. 14.aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a acestora.

*** . cu modificarile si completarile ulterioare.si a cresterii calitatii vietii in spatial rural”.