You are on page 1of 2

Садржај предмета: Појам, значај, настанак и извори облигационог права;

Облигација и облигациони однос, врсте обавеза и извори облигационих односа;
Уговорно право; Одговорност за штету и накнада штете; Стицање без основа;
Суштина дејства облигационог односа, осигурање испуњења обавеза и доцња страна
у облигационом односу; Гашење облигационих односа; Замена субјеката
облигационог односа; Начела европског уговорног права; Право потрошача.
ПРЕПОРУЧЕНА ЛИТЕРАТУРА
1. Јаков Радишић, Облигационо право, Општи део, Номос, Београд, 2004
2. Слободан Перовић, Облигационо право, Књига прва, Привредна штампа,
Београд, 1980 и каснија издања
3. Богдан Лоза, Облигационо право, Општи дио, Службени гласник, Београд, 2000
4. Живомир Ђорђевић-Владан Станковић, Облигационо право, Општи део,
Савремена администрација, Београд, 1980 и каснија издања
5. Оливер Антић, Облигационо право, Правни факултет Универзитета у БеоградуСлужбени гласник, Београд, 2007
5. Мирса Мијачић, Облигациони уговори, Савремена администрација, Београд, 1990
6. Богдан Лоза, Облигационо право II, Посебни дио, Српско Сарајево, 2000
7. Миодраг Орлић, Закључење уговора, Институт за упоредно право, Београд, 1993
8. Обрен Станковић, Накнада штете, Номос, Београд, 1998
9. Ивица Јанковец, Уговорна одговорност, Пословна Политика, Београд, 1993
10. Драгољуб Стојановић, Савесност и поштење у промету, Савремена
администрација, Београд, 1973
11. Јаков Радишић, Гаранција за трајан квалитет и одговорност за штету од ствари са
недостатком, Институт за упоредно право, Београд, 1972
12. Јелена Вилус, Коментар Конвенције Уједињених нација о међународној продаји
робе, Информатор, Загреб, 1981
13. Начела европског уговорног права, Европски центар за мир и развој Универзитета
за мир Уједињених нација, Београд, 2003
14. Јелена Вилус, Правна заштита потрошача I, Институт за упоредно право БеоградECO-TECH Сремска Митровица, 1996
15. Коментар закона о облигационим односима, редактори: Борислав БлагојевићВрлета Круљ, Савремена администрација, Београд, 1980
16. Коментар Закона о облигационим односима, главни редактор: Слободан Перовић,
Савремена администрација, Београд, 1995
17. Жил Дитертр, Изводи из најзначајнијих одлука Европског суда за људска права,
Службени гласник, Београд, 2006
ОДАБРАНЕ ТЕМЕ
1. Појам, значај, настанак и извори облигационог права
2. Облигација и облигациони однос
3. Врсте обавеза
4. Извори облигационих односа
7. Појам уговора и принцип слободе уговарања
8. Закључивање облигационих уговора
9. Форма и тумачење уговора
10. Предуговори и коначни уговори

Значај и примена начела европског уговорног права . Одговорност за штету коју узрокује ствар са недостатком 22. Неосновано обогаћење 27. Начело једнаке вредности узајамних давања 12. Одговорност за другог 20. Уговорна и неуговорна одговорност 17. Уговорна казна. Одговорност за штету узроковану терористичким актима. Надокнада нематеријалне штете 25. Застаревање тражбина 32. Доцња дужника 30. Обавеза гаранције за правна и материјална својства ствари 13. Утицај промењених околности на уговор 15. Преузимање дуга 35. Уступање потраживања (цесија) 33. Надокнада материјалне штете 24. Пребијање или компензација 31. Надокнада штете због повреде права чичности 26. Основи одговорности за проузроковану штету 18. Престанак уговора 16. Право потрошача и сродни институти 36. јавним демонстрацијама и манифестацијама 23. Одговорност за опасне ствари и опасне делатности 21. Услови одговорности за проузроковану штету 19. капара и одустаница 29.11. Прекомерно оштећење и зеленашки уговор 14. Суштина дејства облигационог односа 28.