You are on page 1of 16

H

Postal Registration No : TN/CH(C)/428/10-12

PIRAI MEDAI
TAMIL FORTNIGHTLY

& 3 & 1

UxK & 1433 H A & 22

& 16 & 31, 2012

M .10/&

& .220/&

VOLUME - 3

HIJRI - 1433 RABIUL AKIR - 22

MARCH - 16 - 31, 2012

PRICE Rs. 10/-

ANNUAL SUBSCRIPTION Rs.220/-

ISSUE - 1

2012 kh 3 njl cjuJbl mnrhfh rhiy `thr


rj mYtyf UJ tjJ
g mia jjJ.
M! mj mYtyf jh a
njj Miza jiyik
l!
a a K
Jbl mYtyf, mj
jiyikafkhd brid `fhbj
y k KftfSF
a jiyik njj Miza
v.x. Fnu, njj Mizaf
bA.v. ukh, .v. rg
Mnah ifbaGL mDa
cju ilf bgwJ.
njj Miza j
cju a a K
65 ML fhy tuyh a
kWkyia VgLsJ.
M!
a a K if
a njj Miza

mfJsJ.
mJl `V d njj
dkhf xJfgLsJ.
``K nfus khy fo
vD bga a tj mua
f, a a K
Fl izfgL lJ.
K nfus khy fo
vD bga njj Miza
mua ff goaUJ
fgLwJ.
xwhs a a
K a njj
Miza mfhuij

bgWwJ. K nfus
khy fo vD mua
fF xJfgoUj `V
d a a K
F xJfgLwJ.
Jjh njj Miza
cju FlgLs
ujhd a.
j cju bjgL
jgLs bdhU a
FHgfSF KW
itgjhf mikJsJ.
M!
jehil nrj jh
ahfh, cju unjr
nguha g mAkJfh
jegf vW a
a K mogil
cWdTl
f g ngRtjF vj
mUfij ilahJ vd
Fl gLsJ.
`jhjh thR ehjh vd

brh a
a K
bgaiu, gs
iw bfhoia
jh ahfh
gagLajh
tHFf, fht
iya fhf vd
FHgf Vgld.
`ghth thR vd
cik bfhlhL ~ghkh
K[g jid a a
K F nja bghJ
brayhs vW, cjuunjr
g mAkJfhid jiyt vW
miHJ bfhL f
bgaiu, bfhoia ga gL
tjjh fht iya fhf
bjhljd.
muaahf a a
K xU iyghil vLJ
mF nghJ tfS nghoF

(C 4 )

&10 F Q vL h 65& G F:

C H P M!
a Ueho tuyh
nwhL, a Kf
thnthL ulw fyJl
ngaf a a K
.
1948 kh 10 brid mud
njhlYs uh#h Ah
faFa fhbj y
mtf a a K
if Jt a eifia
VgLdhf. mj 65-tJ
Wtd djh 2012 kh.10.
j eh ehnl Hh vLJ
kjJ. khtlf njhW
bghJTlf - Cf njhW
gs iwbfho VW ff
elnjd.
Jbl
jiyef Jbl fft

f a a K
nja jiytU, ka btw
kW kj ts nkghL Jiw
iz mikrUkhd .mAkJ
rh gnfwh.
Jbl yh fRu brl
muf kh 10 mW eilbgw
f fhbj y nguit
rtnjr xUizghs v mJ
ukh v.., nja Jiz jiyt
tHfP gh mAkJ, nja
brayhs Fu m ck, c..
khy jiyt bksyhdh f[
Aahfh, bl khy Jiz
jiyt bksyhdh [h mAkJ,
#hf khy jiytira
m[ m cl Vuhskhndh

(C 10 )
& 16 & 31, 2012

& 3

H & 1

UxK & 1433 H A & 22

& 16 & 31, 2012

Q
CL
HK H !
Q Ke
!
; ; F
b ;
; E ; bP
FF F; KF? N ; N
CJ FK OF?
. OF I CKF. ?
C C FJ
K vL h F;
F. F; F.
N G,
F E A i
C.
M. O NJ NA
A. Ly.
E A C
A. Q FP K
CL . F
FA C CO

vL hA KJ C F
F C F. F C
O G F
. P M.
C
A.
P & M
F. F L
I C
F HK AMA.
F MM . vL
hA F
F FI
FK , C F
vL h
MO
FO A
AM .
y L
A b FA.
03.03.2012 FJ OJ
M F Q vL h K
C M F , G
O E C F WK
C , FO PH
vL h H H GJ
PFJ

vL h F G M.
, G, F E
yM F
OA A.
H! FO CI G
A ?
M . ; K,
G b E AM.

. vL h J
; G; F
C ; KFF F C
? . C M
; M K. C
K C y J
L , C .
U FA.
vI KFF HK CP
G ?
y H A.
;
A
? vF MI
F F; F F
I. H .
H! .
vL hA O; ; Y. gF
W PM HAM. Q E M
.
EO C ; C
. Q O y
C C ;
E C Ly.

& 16 & 31, 2012

,
. y, CK.

e lJ

Koj IJ khy
njj gntW ghlfis
mua ffSF fW
jJsJ. kjthj rfSF
goidia bgW jJ
sJ. nja ffSF
mLj ehlhSkw njjiy
nfFahsJ.
cjuunjr, grh,
cjufh, k, nfhth
khyfSfhd njj bgJ
vghfgl cjuunjr
khy fahd rkh{tho C
jj bgU ghikl
Mia ifgsJ. Kyha
ahj kf 38 tajhd mnyZ
ahj Kjtuhwh.
grh bkhjKs 117
bjhF nuhk mfh
js 36 bjhFfY mj
Tl fahd gh.#.f. 12
bjhFfY bt bgWsd.
84 tajhd ufhZ ghj
L Kjtuhwh. fhu
46 bjhFfY, Rnairf
3 bjhFfY bt bgW
sd.
cjufh khy
bkhjKs 70 bjhFf
fhu 32 bjhFfY,
gh.#.f. 31 bjhFfY
bt bgwd. gF# rkh{ 3
lf, cjufh uh
js xU lY, Rnairf
3 lfY btWsd. j
7 ng MjunthL fhu
M mikwJ. # gFFdh
Kjytuhf bghWngwh. Mdh,
Kjt gjia vghj ka
mikr AZ uht gjia
uhdhkh brjnjhL mtuJ
Mjuths 17 ng gj V
HhF bryhjjh gFFdh
M oFkh vd rnjf VgL
lJ.
k bkhjKs 60
lf fhu 42 lf
bt bgW Mia jf
itJsJ.
nfhth bkhjKs
40 bjhFf ghua #djh
21 bjhFf bt bgW
fhulUJ Mia
ifgsJ. fhu 9
lf kwit 10 l
fis ifgsd.
fUJ ffisa
cju unjr Kyha
ahj jiyikyhd rkh{th
f f bgUghik bgW
Mia if gsJ. gF#
rkh{ f khaht Mia
HJsh.
c.. ff ytu
c.. bkhjKs 403
bjhFf rkh{th f 224

mLJ CH, kf
ey lf ftd
brYJtijl ahid
iyfis, j iyfis
Wajh Vgl mU.
fhu wf V?

lfis ifgsJ. f
2007 njj 97 lfis kLnk
bgUjJ.
flj njj 206 lfis
bgUj khaht gF# rkh{
f njj 80 lfis
kLnk bgw KojJ.
ghua #djh f flj
njjiyl 4 lf Fiwthf
bgW 47 lfis kLnk ifgw
KojJ.
fhu flj njjiyl
6 lf mf bgW 28
lfis mj Tl
fahd uhZa nyh js 9
lfis btWsJ. Mdh,
mJ flj njj 10 lfis
ifg UjJ.
ugy bjhiyfhf
c.. njj Kof bttJ
bfhoUj nghJ mjfhf
eilbgw thjf mua
mf midtU vLJ
itj fUJ Kf xUKfkhf
thfjjhjh rkh{th
j ms bt bgWsJ
vgJjh.
mijl Kjyikruhf
Uj khaht, j ffhd
njh g brahsfl
bjif uL afis
bj gLdh.
``Kf 70 rjj ng
rkh{th fF xL bkhjkhf
thfjd. Mfnt, mtf
bt bgW ld.
mt brhd ulhtJ
fUJ, ``KfSfhd j
lxJil gh.#.f. fLikahf
vjJ. j _y Kgl kW
gl tFdf Mjuit bgw
KawJ. jdh gh.#.f. MF
tJ Lnkh vW fUa Kf
mij jLgjfhf xUKfkhf
rkh{thF thfjd vd
FlJjh!
khaht brhtij ngh,
ah M l mku ntL
vgijl, ah mkuTlhJ
vg Kf mf mfiu

fho xUKfgld vgJ


KY cikna.
mgoahdh khahtia
V Mjfiy vd nf
vHyh.
flj IjhL M
fhy lxJL cl
cUgoahd af vij
mt KfSfhf brJ
juiy.

cjuunjr Kf
fhu J eif
bfhshjj fhuz mJ m
khy gy HJsJ
vgjh mym khy kf D ghg
k jfig kwfiy.
gh.#.f. fah Kjtuhf
Uj nghJ, rgt elUjh
Y, mjfF t J
g cl JJt
mikf fhuzkhf UjhY
glgf gyhufzfhd
Jiz uhQt ghJfhnghL
elnja mj bfh^u rgtij
th_o bksahf UJ
ntoif ghj ujk ..
eukuh mij Kf

(C 12 )

A...

a a K Wtd dkhd kh 10- nkyghisa eilbgw


kheho jiyt nguha nf.v. fhj bkh
mtfsh btlgl `iwnkil f
UKiw VL 3- Mo mobaLJ itwJ
mAJyh!
fhbj y nguit rtnjr xU
izghs v. mJ ukh v.V., v..
mtfis Mauhf bfhL rKjha
cikFuyhf, jhrig Rluhf bttJ
bfhoUwJ.
l bgW Mff rKjha Fj tuntig
bgWsJ - Cfij jUwJ.
gif elJtbjgJ rthf iwj nrhjidahF; mY
rKjha gif vwh Tlnt ntjidfS ifUF.
MD, flj ulhL fhykhf juY totikY
btehL gif fSF fuhf midtU ghuhL tif
jtwhk `iwnkil bttJ bfhoUwJ.
jF fhuz Kft bgUkf, sgu jJ xJiHF
tjf bgUjiff, rjh brYJ rnfhjuf, thrf
mgf.
midtUF ber iwj e!
`iwnkil jfis KGikahf mgJs nkyhs v.V.
uh k, totikghs ghrhy, vGjhs fha kf
MnahUF, Mff mD jU mP bgUkfSF,
jhfshfnt KtJ sgugLJ jhrig ey cs
fSF e!
bjhlJ xJiHfis, JMit ml ntL
nwh.

& 16 & 31, 2012

ml,
y v.. KAkJ kh
& vL h F .

H
F Q vL hA...
( C)

nj bga vkiwahd
mig Clff
btljh rKjha njit
aw FHgf Vgld.
nghJ njj Miza
f bjthd cju tJ
jF KW itfgL
lJ.
MD, FHg bkhj
cUtkhf jfis dfho
bfhltf, `nfus khyJF
kLkhd njj Miza cjuit
nja msyhdJ vd Twyhkh?
nfus khy f vgo
my a fahf Ko?
nfus khy mffgl
`V kw khyfSF vgo
gagLj Ko vbwyh
nf nff bjhlsd.
nf nfgtfSF g
brhy njit iy. fy
nghdtf s bfhs
nghtJiy.
khybgaf
a a K
1948 kh 10- cUthfgL
a njj Miza g
bgW nja mua fahf
bragL tU a a
K gntW khyf
mjj khy bgafnyna
jahd Rjukhd mik
fshf, a a K
nja iz bgw
mikfshf bragL
tjd.
fhbj y fhy jehL
uh{a K vw bgaY
uh#& y fhy jehL
khy K vW d
jehL khy a a
K vW aaJ.
nfush K nfus
nl fo vw bga g
bragL mj bganyna bra
gL tjJ.
a a K
jiytfshf Uj J
I, kng y wh
Riykh nr, K#hnj y
Fyh k_J gdhthyh rh
cnlhU j bgajh
`V d nghoL
ehlhSkw cWd fshf ty
tjd.
2004- eilbgw bghJ
njj Rju ah xU a
tuyhiw cUthaJ. nk 22-
lhl knkhf jiyik
mika bgw Ia KnghF
Tl mu a a
K l bgwJ. .mAkJ
rh ka btw Jiw
izaikruhf bghWngwh.

a a K
F GA
gdhthyh rh kiwF
2008 brlg 14- nj
PhWHik Jbl
a a K
nja braFG ToaJ. m 17
khyf thf gnf
wd.
a a K F a
thf njbjLfgld.
jiytuhf nfus khF
.mAkJ rh, nja bghJ
brayhsuhf jHf

nguha nf.v. fhj bkh,


bghUshsuhf fehlf
jj uh Mfh Mnah
njbjLfgld. nja Jiz
jiytf, brayhsfshf gntW
khyfis nrjtf nj
bragld.
nja bghJbrayhsuhf
nguha njbjLfglJ
a a K if
vyh khyfY xnu bga
bragLj ntL vg
cWahf Ujh. jF
jiyt .mAkJ rh bgU
Jizjh.

jHf cl gy
khyf a a
K bgauh cWd
gotf
Kiwgo
cWdf nrfgL
iukf mikfgL
khtl khy njjfS
eljgL thf
njbjLfgld.
nfush kiwj jiyt
ghdfhL braJ KAkJ m
Ah j Mjul 2 v..
f, 4 mikrf cl
20 v.v.V.f 14 khtl

fof Mufzfhd
iuk Lf Kiwgo
khd iwnt ``K
nfus nl fo jf
jhrigahd a a
K iztJ vW
mjJ. a a
K nja braFG
mjid tuntW khd
iwnt aJ.
jF jh ahfh,
~ghkh K[g FGit
nrj g mAkJfh M
nrg bjjd. j M
nrgizfis bjhlJ njj
Miza gy sffis,

Mtzfis nflJ. mjid


Kiwgo rkf gld.
tsF wFjh a
njj Miza a a
K if mfgjhf
mJsJ.
_wiu MLf KaF
bt iljJ! ra btY;
mra m. mra
mnj U vw mUkiw
FM trdf csf
CLUaJ.
j kahd bria
kh 5- nj nja jiyt
khF .mAkJ Jbl
brahs TlY, 6- nj
nja bghJ brayhs khdF
nguha brid gif ahs
rY gJ bfhld.
``a a K F
a njj Miza mfhu
V d vw br ehL
KGtJ midJ ClffY
KaJtJl bttjJ.
ij bghWJ bfhs
Koahkjh, ``a a
K a njj
Miza mfhuij
bgWwJ; nfus khy `V
d tHfgLwJ vwh
xL bkhj ahF mJ
vgo bghUJ vd nfwhf.
cjuunjr gF# rkh{
f, kuhoa njathj
fhu, fehlf kjrhgw
#djh js, Muh bjYF
njr ff df kw
khyf brYgoahF
nghJ nfush a a
K `V d kL
brYgoahfhjh?
1991-nyna K
v I K `V
d jHf a
a K d 18 rl
kw bjhFfY, 4 ehlhSkw
bjhFY nghol tuyhW
d ghghfSF, ngu
isfSF bjahk
UUfyh. P
Q F
Q vL h K
E CF J
A.
ts
dU a a K
bgaiu, gs
iwbfhoia ehf
gagLJnth vd mtf
wdh, mjbfuhf
ah gy khyf
Wfzfhd kwf
d tHFf a a
Kduh bjhLfglh
miytjFTl neuUfhJ
vgij mtf J bfhlh
r!
bghWikF x viy
clyth?

`& G

& 16 & 31, 2012

xUgh cw d Fw

MfhJ vW bl ca kw
mj ig vJ crk
w jhf bragl
nkKiwpL kD thj
brj _j tHfP mAkJ,
`xUgh cw v gJ UFM,
ig, mj rh u, kDU
nghw kjfSF vuhdJ
vW, mJ a ifF KuzhdJ
vW thlh.
Xdnrif bfhtJ Fw
vW a jl idrl
377 TWtJl, j
FwJF mfgr M
jlid f tif brag
LsJ. Mdh J bjhlghd
xU tHif bl ca kw
rhJ, flj 2009- ML
tH aJ.
mj , `mjuf khd
xU l UtU rkJ
Xdnrif bfhtJ Fw
MfhJ. ij Fw vd fUJw
a jlid rl Uj
glntL vd TwgLsJ.
crkw m
j mua, kj,
r_f mikfilna bgU
riria VgLaJ. mij
bjhlJ j F vuhf
ghua #djh f _j jiy
t v..fh kW gntW
jud crkw m
brjd.
j m tHFfis
gf .v., v.n#.
Knfhghah M nah rhJ
tUwd. Vfdnt rhuiz
eilbgwnghJ gf, v
bjj ehLf Xdnr ifF
rlt mDk UwJ
vw nfia Xdnrif
vghs fl vGd.
Xdnrif a
khtU r_fNHYF Vg
khwfis Vw kndhiy
ntL, Ukz brahk
MQ, bgQ izJ th
tJ, thlif jh mk FHij
bgWbfhtJ, jh myJ
jij vW xiwbgnwhuh
FHij tsfgL iy

Mad xU fhy Vfglhk


UJ, W VfgLw iy
tJlJ. j iy
Xdnrifia mthnw
ghfgl ntL vW gf
fUJ bjjd.
j nkKiwpL kD jhd
rhuiz nghJ cJiw
mikrf rh M#uh
thl TLj brhl b#du
.. knAhuh, Xd nrifF
vuhf fUJ bjjh.
ka Rfhjhu Jiw mikr
f rh thl kbwhU
TLj brhl b#du nkhf
b# Xd nrif Fwky
vW thlh.
go ka mu uL
tHfPf UntWgl
fUJfis KitjjF
gf .v. , v.n#.
Knfhghah Mnah fld
bjjd.
K jeg rl tha
j tH my a
Kf j eg rl tha
rh M#uh thl _j
tHfP A[h mAkJ Tajh
tJmjuf vgJ mJ jiy
nyna xU mogil cikahfhJ.
mjuf y mrfjh
mua rl 19(1)(V) myJ
21- mogil cikahF.
uL xnu ghd egf
jfsJ Uggo gha
<LgLtJ j gl mjuf
cik vW fUjglhY mJ
r_f fut, ebyhGf,
aif, Mnuha twh
mffgoUf ntL.
ah filofgL
gntW kjnfhghLfSF,
r_f edlij fSF cgl
mju fij jh VW bfhs
Ko.
cy 76 ehLf xUgh cw
jlid Fa FwkhfgoU
gij j neu eh fU
bfhs ntL. ahit
bghWjtiu nf cs
kfsh filofgL tU
kj ntjfshd UFM,

cF M!

ig, mjrhu kW
kDU Mait xUgh cwit
fo wd.
xU rl bry jf jik
FJ ghFnghJ
mj rlF r_f ebyhGf
mfhu Uwjh vW
ghf ntL.
j tHif bl ca
kw rhuiz brjnghJ, j
eho Dila fyhrhu kW
eilKiw cs rlf
MSikia fU bfhshk
nkiy ehL kwf
w Js fis g
cjuoUwJ.

& 16 & 31, 2012

a jlid rl
377 xUgh czit
mffiy.
2 ng
rkwhf vgj fhf xU
rlitnah myJ aif
Kiw fisnah khwTlhJ.
vdnt, bl ca kw
ig uJ bra ntL.
thW tHfP mAkJ
thlh.
j mik gntW Jt
njthyaf rh . vw
_j tHfP M#uh th
lh.
aifF Kuzhd xUgh
cw, FG cw nghwit
rgjglt filna
zfnjhL eljhY mJ
a jlid rl
377-F KuzhdJ. aifF
nuhjkhd gha cwf
midJ rl nuhkhditjh.
mit r_fjh VW
bfhsgL mff glhjit
vW Tdh.

& v. .

ed
auf
tUifah
kj
ehffK
cagghLfS
ehSFeh
brJbfhoUwd. m
a Kndw kjFyij
sKoahj
Jauf
MgL tUwJ. xU gf,
kj neuij ciHig
rgLJt
btfl
ma
fLof,
bdhU
gf
kjid
jayhj
aukhf
khtUwd
vgJjh
cik.
f t tsU fU
Mzh, bgzh vgij, FHij
wgjF Kng fLow
Ea fUf tJld.
fUfsh R ghdij
mJbfhL,
bgRthf
U
mij
fUnyna
fiyJLw
bfhLik
cyfbkF ahUwJ.
jtwhd
cwth
clhF
fUit fiygJ kbwhU w
munftUwJ.
jdh cyf ms, Fghf
Ma ehLf M-bg
jhrhu mghafukhd msF
ahrgLwJ.
iy
ojh, bgf vif
btFthf FiwJ, Ukz
thnt nfFahlyh.
MfSF bgf ilfhj
fhyfl, grhu, xUgh
cw, Rag nghw gha
Fwf
jiyjhl
bjhlL.
J
kj
dnf bgU nflhf Ko.
mRWJ M
lUJ
bttU
Lancet
kUJt
jG
mbkfh Guttmacher vD
kf RfhjhuJiw mfhl
izJ
btLs
tuf eik ffyf
brwd.
cyf
KGtY
MLF 4 nfhona 20 yr
fUfiyf elwdth!
mjhtJ ehbshWF 1.15 yr
fUf fiyfgLwd.
cyf
Rfhjhu
ika,
ghJfhghw
fU
fiyfis jLf KaW,
MLF
21.6
a
fUfisl mfkhdit
fiyfgLwd - vW mj
ika mjJ. Ug Ug
fUfiy
brJbfhS

74Mu bgf MLnjhW


cHwd.
Ma ehLf kL a
bjhEg EiHj ML
xWF 160 a fUf
fiyfgLwdth!
j tuf brhY
br vd? kjf nghF
jiyHhf khlJ; aif
ahd gf, rka f Ma
tUJ
kj
rKjha
btFu
ybrWlJ.
jdh, kj cf j
kfglhk
fgLwJvgijjhnd j Mf
czJwd!
mbkfh
nghw
nkiy
ehLf elF fUfiyf
_ U gF kzkhfhj
ffSnf
elwJ.
Mah, Fghf ahY
dhY elgit, gFjit
khfij
wjld;

btna vLJ gnrhjh


15 Kj 20 thutiuyhd
fU ghd bjJL.
Mdh, Jtiu Mahit
vlhj a fLof
_y jh ujij
fU
cuQfis
gnrhgj_y
VGthu
fU ghdij fla
Kokh.
jh Wiu gnrhJ
ghJ 10 thu fU ghd
ij brhy Kokh!
j
Phd
fUf gaghL, W
kjFyF
nguit
jJbfhoUwJ;
Mah kL 16 nfho
fUfiy Fwfis bra
itUwJ.
a
FLgf
M FHijfSF cs
kR D Fiwaiy.

& M
fshfnt xU FHij kLnk
bgWbfhs mDk cL.
Kj
FHij
bgzhf
U, ulhtJ FHij
bgWbfhs
uhkw
jgfSF
kL
mDk
cL.
xU FHij mua fhuz
jhY M FHijfisna U
bgnwh fhuzjhY dh
bgfisl Mf
vifna mf. bgR
vwl mfkhndh fU
fiynf brwd.
W dh iyik vd
btwh, 121 M FHijf
wF l 100 bg
FHijfns wwd.
s 21 M FHijf tsJ
Mshd
Ukz
bra
bgfSF vnf nghthf?
Hif mF nkF

aif fSF gyd gil


KiwF ntLitwd.
gnrhjid brJghif
bg Rjh vgJ bjj
lndna
fUit
fiyJ
Rit
bfhWLwd.
J
Kija
mahikfhy
fyhrhuij ekF idLwJ.
mahikfhy
kjf
bgFHijfis
cUl
k ijjhf; iwa
Jf kjf tnyna rkh
vGLwd.
mtdhtJ,
FHij
ghto Kfij ghJL
ijjh; tndh Kf fhzhj
Rit ujkh fl
fiuJbfhoUwh. <u
f yhlhY ijg xU
brKiw cL; Mdh, fiy
g mj ehffK iy.
fiy fyhrhu
xaiyF (Sound Wave) 12
thu fUit d fL, Mzh,
bgzh vW fhL w cL.
jh t fUit Rs
gFl (Amnion) utij

jdh, bg FHij vwh


bgw jhTl Kf Rwh.
j
vbuhahf,
fil
50
MLf
bgf
vif
Fiwnj
tUwJ. j btWF
fhuzf gy. r_f kW
bghUshjhu
dfns
Ka fhuz khF
R ghd gnrhjid
F rlgo jil UjhY,
gzJfhf j ghtij
br
kUJtfSF
ah
griy.
nrhjidF
ilF
tUth, wF bgR vW
bjjh fUit fiy g
ilF
tUth
Mad
mtf kdij fyh
Lwd.
thW
ahit
dhit
MLj
fUfiy, nghJ Mah,
#hah, mghah, aeh
nghw
ju
ehLfSF
gutUwJ.
dhit
bghWjtiu,
flj _W mua gUt

& 16 & 31, 2012

Ma
ehLf
gu
nghs
fUfiy
ghtfSF
nkfa
ehLf CfkJtUwd.
vGgJf bjhlfUJ
elJtU j bfhiyF
Mah kL 160 a
Rf gahsd vwh,
ah ugy bg vGjhs
khuh.
xU gf FLg fLghL;
bdhU
gf
wj
bgR bfhiy; _whtjhf
fUfiy.
nkFy
gz
jfhf
juh
brytfgLwJ. tsJ tU
kf bjhifia FiwgjF
1969M
ML
mbkfh
Kitj 12 lf xwhf
R dij fLoJ
mF Kiwia nrjJ.
kf bjhif bgUfij
fLgLj
fUfiyng
wj thF vd mbkfh
mjJ.
cyf
t
a
muRF
beUFj
bfhLjJ. uh~y, ~nghL
nghw Wtdf gzij
thiwjd.
ah
AIIMS vD kUJt Phd
fHf lhlfSF g
mfglJ.
jh t tsU fU
ghdij
fLoF
MKiwia a kUJtf
fwhf. W mj isit
ah mDgwJ vwh
khuh.
mnj kUJt fHf lhlf
kL xU yr bgfUfis
fiyJ rhjid gilJsd
vwh
ghJbfhSf.
W ah 112 M
FHijfSF f 100 bg

ekJ lhlf fodciH rghJ
i t U F
ey bgaU, fod
E-mail: himanasyed@yahoo.com
ciH,
egf
F. D mjid uJ
jik jh!
j
khztf
W bfhs Koahk gy lhlf
Mjf
gL
VgLUw fsf mj jfSF
bfhwd.
egf jik GJl
Vfdnt kUJt Jiw
fWahF.
brydf
mfJld
j khztfSF cjajhf
X nguhaU rgjgoUwh vw Fw rhLf tJ bfh
vw jft D maila Lsd. kfS ClffS
itUwJ! tN uh#h vw mJ g mofo brf
xU eifRit iugl j btLwd.
j iy f bgw
nkhro J vW Cl
ff
brhwd.
nghJ nl kUJt f
J
GJs
tU iuglf vj msF khztf
kf kdf eir ts FwrhL %f gLkhdh,
wd vgjF ijl xU wj mJ f bga fsfkhf
ghfgL.
cjhuzij ekh juKoahJ.
kUJt khztf vGJ
LfY btY elF
nj
kL
vGJtiy,
m^afSF, gy iuglf
neuoahf
cjhuzfsh cs rtf nehahfis
nrhJ
brKiwnj,
mfkf. UL rgtf,
bfhiybtf, bgU t Ka nehf ghfgl
bfhisf, M khwhlf, clYWfis ghJ M
Lfis
L
XonghF br njfis rjhf
fhjyf, vd vyh iyfY ntL. j q^ fh
ghf Kow ajhjij btW Kiwia mtf V? vgo
vw
guf
bghGJ nghfhf ghJL, brjhf?
KGikahf
magL
kf
y ehof kwJL jf
gf _ nghwtf kw itf gLtJl,
mfhf Ufyh. V y gogl ed cf khz
gy d rgtf fht tf Maf jtiHF
Jiwdnu neuo bjhlghsfshf braf vfhy fHhk
jLF flik kUJt
UUF tHFfS csd.
mfhfSF
lhl ufhZ nghwtf fJiw
UwJ.
kdtuf kUJtJiw
J Gj f bgU kuz moah

jHfij

ehil
cYF rgtf mtnghJ
elF. mtiw
Clff
gugunggLJ. y ehf
mJ g kfgL; wF
KGikahf kwfgL. Mdh
mJ rgjgl egiu myJ
egfis
theh
KGf
tijF khf khL! J
ekF gHnghd rank!
mjifa xU rgt jHf

jiyef
jiyaha
ff xwhd - gyhu
fzfhd kUJt nkijfis
cUtha nl kUJt
f
fJ
eik
ciwJnghf itUwJ.
v...v.
W
tUl
khztf 9 ng ed - a
fLoghd q^ cia
gagL, W nj fh
moJ nkhro brUwhf.
jF
jf
bghdhd
neuij
brytJ
bkd
bfoUwhf.
j
jftiy
kUJt

f aFe btlnghJ
eh midtUnk m
thailJ nghndh. D
2 MLf lhlfsh
ekF iraf jah
uh Uj j jf
gobahU
mfij
munf jfis jf
bgnwhfis
Ma
fis jiyFa itj
rgt fLikahd rhuidF
cgLjgoUwJ.
kUJt Jiw jehL
#hgthfshd
V.v.
Kjah rnfhjuf bjhl
iwa gJiw zJt
nguhaf tiu jhf goj
ffSF, jehLF,
ehLF cyfs bgUik
njojj tuyhW cL. W
bridF
jHf
ujhd
w
efufSF
Mufzfhd
nehahf
eho
wgFfUJ,
btehLfUJ
tJ
Fwhf. j mogil,

FHijfns wwd.

mk)

khf vd brhwJ?
UFM
canjh
myh TWwh:
myhnf
thdf
kW murh caJ.
mt, jh ehLtij gil
wh. jh ehLnthUF
bg
FHijfis
mt
tHFwh; jh ehLnth
UF M FHijfis tHF
wh; myJ Mfis
bgfis
fyJ
tHF
wh.
rakhf
mt
(midij)
efjt;
Mwft.
(42:49,50)
myh
j
([)
mtf Tdhf: ahUF
_W bgFijfnsh _W
rnfhjfnsh, myJ uL
bgFHijfnsh
uL
rnfhjfnsh UJ, mtf
a mt myhit
m
elJ,
mtfSF
eik jh, mt brhf
bryhkUgiy. (KdJ

iwa yha mPf


mJs ghtJ:

ntoaUF.
J
nehfSF bghUJ.

fU clhd Kj 40 eh
fSF jFj fhuzUjh
fUit fiygJ jtwhfhJ.
ij y Auh vwd.
40 ehfSF fiygJ
Auh MF.
120 ehf flJlhnyh
fUfiy
fLikahd
Auhkh L. jh cUF
MgJ
vw
beUfo
kLnk yF cL.
uhjJ My yh
~gth mJs
:
R ghdij ma
vj gnrhjid brtJ
TlhJ. RF Vgl y neh
fSfhd irfhf kLnk
gnrhjid mDkfgL.
Vbd, M Rthf Ujh
mjF xU jkhd ir
bgRthf Ujh mjF
xU jkhd ir mf
& 16 & 31, 2012

kut

Mfnt, Kf j
ghtij bra TlhJ.

& 1 & 15, 2012

Hajee M.K.M. Mohamed Shafi


Managing Director
Shifa Hospitals

& 1 & 15, 2012

10

H
mF Kf 18 rjj
csd. rlkw cW df
vif 16 rj j msF
ilU wJ. khw VgoU

& 10, F Q vL h...


( C)

gnfwd.
Hh czkakhd
ciuaha nja jiyt
.mAkJ rh TajhtJa a K jdJ
bjhlf fhybjhL ah
xWik, xUikghLF
ghLgL tUwJ. mnjhL, r_f
ezf eho XFtjF
ciHJ tUwJ. a a
K nehffis,
Fnfhfis af
rl f
bjthf
TUnwh.
mj bfhiffis fa
Fa fhbj y v. KAkJ
kh rh mtf
fhy Kj bfhL bghGJ
tiu mQ rfhk g
tUnwh. vf bfhif
f UJ ehf xUnghJ
jl khaiy.
iwF a a
K if vgjbfnw y
YUf KisUwd.
ahuhtJ ehf bfhif kh
nlh vW brhy Kokh?
eh miw Tt L nfnw.
bfhif onghL gaJ
tU a a K if
vnyhU nrJ gygLJtij
L, gydgLJ ntiy
wf ntlh vW nfL
bfhnw.
a Wghik kf kW
gLj gLs r_ff
cikfis ghJfhF mua
nfla a a K
vgij vnyhU czU fhy

iuJ tJ bfhoUwJ
thW .mAkJ rh
ngdh.
brid...
jHf jiy ef brid
_bjU kzo r eil
bgw f a a
K nja bghJ brayhsU, jehL khy jiytUkhd
nguha nf.v. fhj bkh
gnfW wiuahdh.
mnghJ mt TajhtJa a K `65
ML Jtf Hhit KL
2000JF nkgl Cf
eru bghUa gs iw
bfhoia V itJ Hhf
elJsd.
cuunjr rl kw
njj KoJsJ. mF 403
rlkw cW df gntW
ffis nrJ 67ngf
Kf rlkw cWdfshf
njbjLfgLshf.

wJ. Kf 70 rjj
thFf rkh{ th fF
iljjhjh c.., M
khw VgoUwJ vW
khaht bjUwh.
yha rKjha xWglh
vd MF vgjF Jnt
vLJ fhlhF. nj iy jH
fY VgL. j iyia
cUthf K mua
iyghoF midtU
xJiHf ntL.
eik ghJ Vsd brjhf
fF mfhu iljjh?
d bgw Kojjh? vW nfl
d. mJnghW ahuhY
brhy KoahJ.
jHf 10 rjj Kf
cnsh 234 rlkw bjhFf
csd. 10 rjj vwh 23
bjhFf Kf v.v.
V thf tuntL. j iy
cUthf a a K
vLF mua KofSF

jHf Kf Mju tHf


ntL
thW jiyt nguha
Flh.
tlbrid khtl Jiz
jiyt ugh mJ F
jiyik khtl brayhs
V.v.v. kh Kiy
eilbgw f khtl
jiyt v. b#D M
Jtfiuahdh. JiwKf
gFbrayhs v.V. uh
tuntiuahdh.
khy Jiz jiyt
tlFnfhilah t.K. braJ
mAkJ, .K.f. v.. m.m.
dh, v.o.. khy mikghs
nf.v. #hK, bjbrid
khtl jiyt it v.v.
Kjgh, brayhs iAj
mfh cl tlbrid,
bjbrid khtlf
th f fyJ bfhld.
khy thf:
khy bghJ brayhs nf.V.v.
KAkJ mgf JFo
khtlY, khy bghUshs
v.v.V. h#Ah uhkehju
khtlY,
khy Jiz jiytf v..
fhj A&ir - UZz,
jsg v. F ukh kg<
- Gu v.v.. eU,
jrh khtlfY,
khy brayhsf beiy
mJ k - nj, nfhit,
fha kf - y, fK g,
U wef, nry, U v.V.
rjh - Jnr, v. mJ
gh - nt HF - nkF,
MLJiw h#Ah - jrh
khtlf ff fyJ
bfhld.
jHf
midJ
khtlfY eilbgw
ff af Kndhof
gnfwd. nfush, Muh,
fehlf khyfY 65tJ
Wtd d f wghf
bfhlhlglJ.
j bfhonaW ff
ilj f bga bgUik
mjid CfY #khmjh
- mj thf KW
ffis elaJjh!
gthriy ikakhf bfhL
aF kAyh #khmJf
bgUik fLghL
iyehlgl ntL vg
a a K vW
cWl UF ngaf.
mjdhjh gthr kAyh
#khm - K f Koahj
-ulw fyJ litahf
a bfhoUwd.
&

& 16 & 31, 2012

`Kv

<

uh mQr ciy tfhu


FJ mbkf #dhg
xghkhl, nu ujk
bgr nejahA] Ka
Mnyhrid eldh. <uh
J KTona jhFjiy elj
nu YF cik Ugjhf
tWdh.
<uh ehL kiygF ghjhs
miw mQr ciyfis
mikJsJ. F ufakhf
mQFL jahF Ka
<LgL tUtjhf mbk fh,
nu ehLf rnjfij
vG tU wd. <uh mQ
FL jahjh mJ jfsJ
eho ghJfhF m
RWjyhf UF vW nu
fUJwJ.
iy nu ujk
bgr nejahA] mbkfh
brwh. mt btis khif
mbk f #dhg xghkhit
rJ Ka Mnyhrid
eldh. j r nghJ
<uh mQr l, ka
HF ehLf uid Mait
l bgwjhf bjwJ.

nkY <uh mQ ciyf


J nu KTona
jhFj bjhLgJ g
Ka khf ngrglJ. nu
ujk bjif, <uh
eltoiff VW bfhs
KoahjJ. vf ehil ghJfhf
<uh J KTona jhFj
elj vfSF cik U wJ
vW tW T Uwh. vj
uliy rf, kfis
ghJ fhF bghW ujkuhd
jdF Ugjhf mt bjJ
Uwh.
vdnt <uh J jhFj elJ

l nu Kidghf
UgJ bjatUwJ.
j rF Kd jhf
xghkh TWif, <uh mQ
FL jah gij jLf R_
fkhd ngRthij, bghUshjhu
jilf cl gy m rf
thj U wd
vwh.
nkY mt TWnghJ,
mbkfhit bghWjt iu
<uh mQ Mj jahgij
jLgJ, mit uthf
iffSF brW lTlhJ
v gij ftdJl mQF

& 16 & 31, 2012

11
tjhf bjjh. nuYl
uhQt, ydh Jiw xJiH
kL vyh eltoiffY
bjhlU vW xghkh cW
mjh.
jil <uh guh
uhQt tshfij I.eh.rig
mQr M FGd
ghitl <uh mDk tHaJ.
J g <uh btl m
if, Ka uhQt js
vgjh mofo M elj
ayhJ. UD nkY xU
Kiw M bra mDknwh
vd bjJsJ.
iy <uh J vjbjhU
jhFjY eljTlhJ vW
ghjh k vrif
LJsh. mFs grh
khy Kjh eilbgw
xU f ghjh
btwJiw k dh
ugh fh fyJ bfhlh.
mF mt Ugfl
TWif, mQr l
tfhu <uh J jhFj
eljglh mjfhd fL v
is fis rf neL.
j uha vj eho
uhQt Muig mDkf
khnlh vW bjjh. <uh
ehLl nrJ ghjh ah
FHh mikF lF
mbkfh v bjJ
tUtJ FljfJ.

12

c [hkh nyl mbkf

uhQtJF k brhgdkhf
fjt.
ghjh mbkf gil
duh RL bfh ygljhf
TwgL nylid g
iugl jahfgL tUwJ.
j gloF t J
g v bjUj
iy, jnghJ # a
cykhna J fL v
bjJsJ.
ghjh mnghjh
gh ef flj ML nk
2- nj mbkf gil duh
nyl RL bfhygljhf
mf glJ.
Jg, Mf UJ bgw
bg aFd nf nyh,
xU kh vLJ tUwh.
grh khy rofh wef
j glo eilbgwJ.
mnghjhgh ef nghy njhw

mg jfhf, ghjh bfho


fS, filf cUJ bga
gyiffS itfgld.
ij ghj Rt J g
mikd, glo elj
lJF FJ fyhlh
<Lgld.
nfkuhnkfis oJ

j ld. ghjh
njabfhofis, c bga
gyiffis mfd. jdh
gloig uJ brJ L,
glFGd fiyJ brwd.

cjuunjr fj... (3 C)
kf jahuhf iy.
mU cs ka
unjr ghua #djh f
M eilbgWwJ. mF
KfSF nuhjkhf
eilbgW mynfhyf
- kjrh f, flha Na
ekfhu kL gRtij jil
rl!
j bfh^ukhd gRtij
jil rlF flj ML
org 22- nj a cJiw
mikrf gJiugo
a #dhg ugh ghO
xj tHaJ, mjid
bjhlJ gy mghf
ifJ, c.. bgU jhfij
VgL lJ. fhu J c..

Kf eif Hjd.
thFfis xUKfkhf rkh{th
fF mjd.
ah eilbgw gy
bghJ njjf gyjkhd
nfhf.
`tWikna btnaW `u
lhtJ Rju ngh `klyh
kuh `uhuh{akh nuh uh{akh
nghwit xbthU njjY
K itfgld.
c.. njj vbuhjJ
`KfS fhd lJLjh.
M
jiyia
zjJ mJjh.
c... njj m fgLtjF
XU ehfSF Kjh
WghikdUfhd 4.5

H P FF F
ijaLJ, gl FGdUF
vuhf fh bra Rt J g
mik d ngh iyaJF
brwd.
ghjh bfhoia gagLj
khnlh vW glFGd cW
m jjh Rt J g
mikd fiyJ br wd.
rgt bjhlghf tHF VJ
g bra gliy.
jnghJ #a cykhna
J mik tl a bghJ
brayhs bksyhdh mAkJ
fh fL v bj
Jsh.
mt rof efu fht Jiw
Jiz fZdl mj kD
TsjhtJ:
RL bfhygl x[hkh
nylid ika khf itJ ``nuh
lh jo vw bga jah
rjj lxJil
ka muR mjJ.
J Kfilna
tuntig bgwiy.
khwhf Vkhwij
btgLaJ.
fhu
rh
c.. K
iygLjgl ka
rl mikr rkh
F, iyik
gjij J bfhL
fhu MF tjh
9 rjj xJil K
fSF tHFnth
vd mjh.
`KfSF j
lxJL tHf
mua rhrdij Uj
ntL vd mJtiu
T tj khaht d

fgL tU iuglF
rofh ef jnghJ glo
eljgL tUwJ.
Kfsha ehf kj
rhgw ah xWikl
thJ tU jUz
khahd glo
eltoiffSF l bfhLf
TlhJ. fhu z, j gl
K f jtwhf jfgo
Uwd.
glo FGd V
ghjh gloig eljhk
ahF tJ gloig
elj ntL. j gl
Kfis gafuthfshf
fhLwd. ij VW
bfhs KoahJ. vdnt, glo
FGF cl doahf jil f
ntL.
F PH
.

15 rjj jUnth vwh. Kf


J uil egiy.
f ntiyth 18 rjj
KfSF tHFnth vw Kyha
ahjit edhf. xLbkhj
Mjuit mjd.
ehf MF tjh KfS
fhd j lxJil uJ brnth
vd jdJ njj mifnyna
.n#.. FlJ. vdnt, .n#..ia
j ntoa mta KfSF
Vgljh xUKfgL wd.
69 K v.v.V.f
2007- eilbgw njj 56
Kf v.v.Vfshf gj
Ujd. Kiw 13 ng mfJ 69
Kf v.v.Vfshf csd.
rkh{th 75 Kfis W 43
ngiu bt bgw itJsJ. gF#
rkh{ f 84 ngiu W 16 ngiu
bt bgw itJsJ. 64 K
ntghsfis Wa fhu 4 ngiu
bt bgw itJsJ.
Jju f _t, Vjh
js fia nrj Ut, Ahnj
y xUt Mf 69 Kf
rlkw cWd fshf csd.
Mf c.. khy njj ghlij
kL fW bfhLfiy. gntW
vghfis VgL lJ.
tunghF a FoauR jiyt
njj, ehlhSkw bghJ njj
f muaahf gy Ugfis
VgLJ.
muaahf Kf xWglh
ilF eikfSF nfush rha
mJ bfhoUwJ. nghJ c..
ghl fW bfhLwJ.
1937 bghJ njj mW Ia
khfhz vd tfgl iwa
c... K nfhL fhu
TL krig mikf neU x
bfhoUjh a tuyhnw
khUF. mj ghlij mua
ff kwf TlhJ. Kfis
Hf TlhJ.

&

& 16 & 31, 2012

13

k j

ma, Ph
d, bghUshjhu vd g
ntW Jiwf Knd
bfhoUwh. cz, cil
nghw mwhl njitfY Tl
kj gntW Kndwfis
bgWsh.
kj Milfjh vts
Kndw fLsh vgij
ghF nghJ e ffis ekh
Tl eg Koahj msF j j
totf bfhl Milfis
mJ mfk wh. ffhy
kj Milyhk iy
fis bfhL jid kiwjJ
bfhlh.
thkiw thW TWwJ.
(Mj-Ath(miy)`mUtU
(jL fia) rhl, mtf
khd btglJ. Mifdh
mUtU Rtd
iyfis bfhL jfsJ
khdfis kiwJ bfhlh
f
(mFM20:121)
Mdh, W Mil
msyh Kndw f.
Mfhy kj rhl
vJ ilfhjjh gir
fhffis jh,
myh TWwh.
``Mjnk! f UtU
nf U l
Uatiwjhuhskhf
f.
(mFM 2:35)
Mdh, nwh kj cz
tiff gntW tifahd
- Ritahd czfis cL
kw msF msga
Kndw.
thW gy JiwfY
Knda kj kjnea,
kj cfis kg,
kwt f czfSF
kgg, njhW ngh
lh vW TWtijl
Jnghw af kHJ
fhzgLwh vWjh Tw
ntL.
eatf ifg jf
gilia mD nghJ atf,
Katf, bgf, fol
F gJUgtf, ku,

bro, bfhof vd ahiu jh


l ntlh. ah cfl j
bra tUwhfnsh, mtfl
kL j brf vd
T, taD itjhf. j
iyYTl kjneanjhL
elJ bfhs ntL vwhf
eatf.
Mdh, nwh mj kj
neaij vF fhz Koaiy.
mjdhjh kj cf
kyhk nghld vgij
rg brid el
Kofgl vfl ekF
czJwd.
`brid elnja uL
t bfhisf vj msF
mia mjnjh, mijl
mfkhf m mgjhf
UwJ eu eljgl
fht Jiw muo eltoif.
fht Jiwd, bfhisafis
oJ rl WUjh
mtf jiyik, rhjid
vdghuho Ufyh. IJ
ngiu Fwthf vW fht

Jiwna khJ mtfis


RL bfhW oUgij,
flikia brUwJ fht
Jiw vW mff KoahJ.
bfhiylfSF, fht
JiwdUF ilna bga
msyhd nghuhl eljjfhd
milahsnk iy.
Fwthfshf fUjgL
It xUtiuahtJ cnuhL
oJ kw Kdh

vI F
G :
C I ... v

.1000/&

WUjh fht Jiw


jfhFjh JghNo
waJ vd eh VW
bfhs yh. fhtJiw rl
xGif iyeh ,
r_f nuhfis xL,
gy ilWfis vbfhs
neLwJ vgJ cikjh.
mjfhf gghydij fht
Jiwna vLJ bfhtjh?
Fwa rl
Ah v.v. Ah#h K ig,
mogil jJtnk, W
filae
Fwtf jjhY
T l j t y . x U u g u h fl jf unlhod. mj
jofgL lTlhJ vgJ btia btgLJ Kfkhf
jhnd ju, W uguhf xU Kf `myhA& mg
Fwthia jo gjfhf vW Td. ijbrkLj
bfhiy braglyh vW kiy c ML nkJ
brhy iy. rlij kf bfhoUj jh mnj ngh
vgoif vLJ bfhs T, kiyUJ nH
Koahnjh mJnghy, fhtJiw w K gil ufl
g g h y d i j , d h tjh. mtfis flJ jh
Fwth, dh uguh vW VW bfhl id btgLJ
gJ mtfSF jlid Kfkhf `fkh brhdh.
t jid jfhJ bfh
w gij jdJ if vLJ
bfhtij mDkf KoahJ. sjh `fkh brhUwh
Fwthf vW fUJnthiu v d j t w h f m J b f h L
vj rhuiz yhk mtiu bfhW Lwh.
FU RLtJ ngh RL jStJ br el brhygl nghJ,
r_f Fwfis jLgjfhd m n j h H i u m i H J g u
my. fhf if nflnghJ, mt fhuzij
`y Ugij ngh kj brhdJ, `mt jfhfhf
cik w vW rtnjr kj jh fkh brhdh vgij
cik Miza TW nghJ, m t c s i j s J
fht Jiwd Jgh ghuh vd foJ bfhlhf
tHFtij vgo VWbfhs eatf.
fekFczJbr.
Ko.
x U m u r h f K m j F ehnk xU KoF tJ mahakhd
cWJizahf cst fS Kiw xU ciu khJ
vthW elJ bfhs ntL lTlhJ vgJjh kfis
vgij W eatf thW k f n t o a m u r h f K ,
tfhLwhf. ifg eho m j F c W J i z a h f c s
`gj vw C KfSF fht Jiw kfis mJ
vuhf jf bfhLik wd bfhzoUjh vdaha?
vw br nfL, mtfis g f i s g h J f h f j h
jLf c[hkh (u) jiyik ntia miknwh. ntia
xUW gilia mD itjhf. gfis nkjh...
kfSF flikahWtj
eatf, jh eA&F
f
h
fjh murhf K,
vgt yhij VU jhY,
mij btgLjhk jf fhtJiw, mtfns kfis
mJ bfhoUjh kj
xUtuhf Ujh,
Kf W gilia c vd kthdjh?


P !

I O

6 .500/&

3 .250/&

CK :
CK .. Ab

QHF .3/&

K : J I R, 36, , & 600 001 C : 044 & 2521 7890 : 044 2521 7786 E-mail : manichudar786@yahoo.com
& 16 & 31, 2012

14

& 16 & 31, 2012

15

2012 - A{ j gaz
nk bfhtjfhd z
gfis j ehL khy A{ FG
bgW bfhsUwJ.
1. 2012-fhd zg
gotfis brid-34, a
v.13 (giHa v.7), kfhkh
fh rhiy (Efghf beL
rhiy), nuh lt, _wh
js a tU j ehL khy
A{ FG thf mYtyl
UJ bgW bfhsyh myJ
zgfis www.
hajcommittee.com vw
iza js _ykhf kW
zg gotij eff
vLJ cgnahfgLjyh.
2. ghngho kLnk
(Passport) A{ gaz fhd
rh tHfgL vd r mnua
muR mJsjh, A{
2012- gdhL gh nghLfis
itUgtf kLnk A{
gazF zf
mDkfgLt.
A{ 2012fhd kDjhuf ghnghL
f 31.03.2013 tiu br

yjfjhf Ufnt L.
A{ 2012 gaz bjhl ghd
KGik ahd tu fSF, A{
2012-fhd tKiwf kW
ifna il goJ myJ
a A{ FG izajs

www.hajcommittee.com

_ykhf bjJbfhs yh.


3. bragl
zgfis, ga xUtUF
%.200/- (%gh UW kL)I U juglhj gyid
flzkhf ( P r o c e s s i n g fe e )
ghuj nl t, ka
A{ FGfhd el fzF
v.32175017712- brY
mjfhd t u ef kW
Ra ifbahgl gdhL fl
o efid izJ j
ehL khy A{ FGF 16-042012-F rkfntL.
w tif
zf U gaf
mtiffhd midJ
tKiwfis jtwhk gP
MH x
nfL bfh.

nu O bryjf fhyij 2012 tiu nkY


XuhLF of I cjuLsJ. mjgo
Hf cs nu milf ML Flhk
cs TLj jh nkgF 2012 vW KiuL
bryjfjh bfhsyh vd mfgLsJ. ut
28 Jgjfhd fil nj fhybfL Ko tilj iy,
jHf xU nfhona 86 yrJ 58 MuJ 768 nu
milf kLnk JfgLsd. bkhj xU nfhona 97
yrJ 70 MuJ 682 milf csd.
vdnt, milfis Jf nkY fhy o tHf
. ijaLJ nkY xU khjJF mjhtJ kh
31- njF milfis JJ bfhsyh.
izajs _y: Ul Mjhukhf tHfgLs btis
milf, kr w jf nu mil itUngh kW
m, rfiu Ug nu milf itJs cl ey
ayhnjh, taJ K fhuzkhf nu filF tu ayhnjh,
j gaz kW kj rhj cU uj bfhoUngh
kW Jj eilbgw fhy bt brwtf
Mnah jfsJ nu milfis izajs tr _y
JJ bfhsyh.
mjgo, http: 210. 121.62.90.8080 newfcpcardvalidity.do vw
iza js KftF brW JJ bfhsyh. m
nu bghU ntLnth 2012 MLfhd fhy o jh
uL effis vLJ bfhL xU efiy nu mil
xo bfhs ntL. kbwhU efiy ca fil fhul
mJ nu bghUfis bjhlJ bgW bfhsyh.
nu bghU ntlhj tf kW Ul rhwhf kLnk
itJstf xU efiy mtfSila nu mil xo
dh nghJ. j iza js tr kh 31- nj tiu
eilKiw UF.

& 16 & 31, 2012

16

Postal Registration No : TN/CH(C)/428/10-12

PIRAI MEDAI - TAMIL FORTNIGHTLY

PIRAIMEDAI Registered with the Registrar of Newspapers for India Under No. TNTAM/2010/33049

Printed owned and published by M. Abdul Rahman Published, from No. 6 Scheme Road, Mahalingapuram, Chennai - 600 034 and printed at Madras Media Press
No, 36, Maraikayar Lebbai Street, Chennai - 600 001.
Editor : M. Abdul Rahman
Administrative Office : Quaid-e-millath Manzil, 36, Maraikayar Lebbai Street, Chennai - 1. Phone : 044 2524 7863 / 2521 8786 / Fax : 044 - 2521 7786, E-mail : piraimedai@gmail.com

& 16 & 31, 2012