You are on page 1of 3

Sead Odobai VIII G

ALKOHOLIZAM Ovisnost od alkoholu

Manifestira se kroz snanu elju za piem, gubitkom kontrole prilikom pia, simptomima fizikog odvikavanja i poveanom tolerancijom na alkohol. Ovisnost o alkoholu je teak psihikiporemeaj, jer dolazi do patolokog procesa, koji mijenja nain na koji mozak funkcionira. Alkoholizam na dui rok uzrokuje cijeli niz ozbiljnih zdravstvenih problema kao to su ciroza jetre, trovanje alkoholom, srane bolesti, bubrene bolesti kao i cijeli niz psihikih poremeaja od kojih je najpoznatija Korsakovljeva psihoza . Kod djece majkialkoholiarki je zabiljeen cijeli niz malformacija, u daleko eem sluaju, nego kod djece ije su majke bile ovisne o tekim opojnim drogama. Brojne su i posredne posljedice alkoholizma u obliku prometnih i nesrea na radu, odnosno poveane stope kriminaliteta s obzirom, da je uestala konzumacija alkohola jedan od vanih kriminogenih faktora. Faze alkoholizma : Faza drutvene potronje - Organizam se privikava na alkohol. Ponavljana konzumacija poveava toleranciju organizma na alkohol pa konzument uzima sve vee koliine alkohola za isti uinak. Faza alkoholizma - Ovisnost o alkoholu obiljeena je prisilom za stalnom i ponavljanom konzumacijom alkohola, kako bi se doivio uinak ili izbjegla apstinencijska kriza. Faza nepovratnih oteenja - Organizam ve slabije podnosi alkohol. Dovoljne su i male koliine alkohola, koje dovode do opijenosti.

Nastupaju razna zdravstvena i drutvena oteenja (promjene osobnosti i ponaanja alkoholiara).

KLUB LIJEENIH ALKOHOLIARA


Najpoznatiji pristup lijeenja u Hrvatskoj je Hudolinov kompleksni socijalno-psihijatrijski postupak Zagrebake kole alkohologije. Sastoji se od grupne psihoterapije, obiteljske terapije,edukacije, terapijske zajednice, moguega farmakolokog lijeenja i kluba lijeenih alkoholiara. Postoji i razvijeni obiteljski pristup sastavljen od obiteljske terapije kroz due vrijeme. Alkoholizam se prije lijeenja smatra dugotrajnim poremeajima pa tako i lijeenje mora biti dugotrajno, a najmanje 5 godina. Za sada su najbolje rezultate dali kombinacija raznih obiteljskih terapija koje ukljuuju samu obitelj i "alkoholnu obitelj", edukacija, sustavi samopomoi i uzajamne pomoi kao to je klub lijeenih alkoholiara. Djeletvorne su terapijske zajednice s vie obitelji. Lijeenje je bolniko (stacionarno ili dnevno) i izvan bolniko (odlazak na terapije 2-3 puta tjedno). U lijeenju alkoholizma se zna upotrebljavati i disulfiram. Ako se s disulfiramom uzima alkohol dolazi do tekih nuspojava poput crvenila u licu, guenja, lupanja srca, glavobolja,munina, povraanje, vazodilatacija, pad tlaka, a moe doi i do smrtnih komplikacija. Disulfiram blokira razgradnju alkohola na razini acetaldehida. Disulfiram ne lijei alkoholizam ali pomae u odravanju apstinencije.