You are on page 1of 16

Chæång 2

CAC SÅ ÂÄ THIÃT B Ë - DUNG CU SAN XUÁT CAC SAN PHÁM TÄNG HÅP TÆ PHÆ ÅNG PHAP VI SINH VÁT
Cac så âä cäng nghã âã san xuát bàng phæång phap vi sinh gäm mät sä lån cäng âoan. Co thã chia ra nhæng cäng âoan quan trong, tai âo xay ra sæ biãn âäi nguyãn liãu hay la sæ biãn âäi cac san phám trung gian. Toan bä cac thiãt bë, dung cu âæåc æng dung âã thæc hiãn cac cäng âoan cå ban va cac cäng âoan phu âæåc goi la så âä thiãt bë dung cu. Sau âáy chung ta se khao sat cu thã cäng nghã san xuát axit xitric âã lam ro ván âã trãn. 2.1. SAN XUÁT AXIT XITRIC Axit xitric la mät axit hæu cå rát phä biãn trong thæc vát. No co nhiãu trong næåc chanh (6 %), næåc læu (9 %), trong qua cam, quyt, dæa, dáu táy,... axit xitric âæåc dung nhiãu trong thæc phám lam næåc giai khat, banh keo, âä häp, trong y dæåc, dãt, nhuäm, nghã anh, nghã in,... Træåc kia axit xitric chè âæåc san xuát tæ chanh, nhæng gia thanh cao va hiãu suát thu häi rát tháp. Hiãn nay dung oxy hoa gluxit âã tao thanh axit xitric do nám mäc, hån 90 % axit xitric âa âæåc san xuát theo phæång phap lãn men. 2.1.1. Cac loai vi sinh vát âã san xuát axit xitric Aspergillus (Asp.) niger, Asp. clavarus, Penicillium luteum, Penicillium citrinum, Mucor piriformis va nhæng loai Mucor khac. Nhæng chung cua Asp. niger cho kãt qua cao nhát. 2.1.2. Cå chã hçnh thanh axit xitric Phæång trçnh chung cua qua trçnh chuyãn hoa âæång thanh axit xitric la: 2C 6 H12 O 6 + 3O 2 → 2C 6 H 8 O 7 + 4H 2 O Cå chã cua sæ chuyãn hoa nay co thã âæåc biãu diãn nhæ sau: Âæång C6H12O6 thuy phán thanh axit pyruvic (CH3COCOOH) CH 3 COCOOH + CO 2 → HOOCCH 2 COCOOH 27

NH4NO3 −2. * Âã âiãu chènh pH thæång dung HCl.4 ÷ 3. Âã tao ra nhiãu axit cán duy trç nhiãt âä 31 ÷ 32oC. . Sinh khäi nám mäc phat triãn manh å 34 ÷ 37oC.Thåi gian nuäi cáy tæ 7 âãn 10 ngay.23. . Cac yãu tä quyãt âënh âãn qua trçnh san xuát axit xitric . .1.1. MgSO4⋅7H2O − 0. Trong san xuát co thã thæc hiãn âæåc bàng quat gio vä trung vao phong lãn men hoàc thäi khê vä trung vao dëch lãn men.3.Mäi træång thæc àn: Bao gäm âæång.Sæ thoang khê: Tát ca mixen cua nám mäc la loai hiãu khê âiãn hçnh. Cäng nghã san xuát axit xitric San xuát axit xitric co thã thæc hiãn theo phæång phap bã màt hoàc cáy chçm. KH2PO4 −1.Anh hæång cua nhiãt âä: Nhiãt âä thêch håp khoang 31 ÷ 37oC. Trong phæång phap chçm (cáy sáu) mäc tao thanh såi nàm trong toan bä mäi træång long.5. Nhiãt âä tháp hån thç têch luy nhiãu axit gluconic.9 g va bä sung ZnSO4 lam tàng kha nàng têch luy axit xitric. vä cå. cho phep tàng nàng suát.(axit oxaloaxetic) HOOCCH 2 COCOOH + CH 3 COOH → CH 2 COOHCOHCOOHCH 2 COOH (axit axetic) (axit xitric) 2. cac håp chát hæu cå. Âã nuäi cáy Asp. Hiãn nay nuäi cáy chu yãu bàng phæång phap chçm vç cac cäng âoan âãu âæåc 28 .pH cua mäi træång: * Âã nám mäc phat triãn tät giæ pH = 6. Trong phæång phap näi (bã màt) mäc tao thanh mang näi trãn mäi træång thæc àn. rát cán oxy tæ do. sau âo âiãu chènh mäi træång thêch håp âã lãn men xitric. * Âã lãn men tät giæ pH = 3. Vç âiãu kiãn mäi træång âã nám phat triãn va âã thu axit xitric la khac nhau nãn trong san xuát phai chuán bë mäi træång cho nám phat triãn âáy âu. Phæång phap chçm co nhiãu æu viãc hån phæång phap näi.Mäi træång lãn men: Næåc 1000 ml + âæång 150 g + NH4Cl 1. Niger sæ dung mäi træång co thanh phán (g/l): Saccaroza 140.4.23. . 2. Nhiãt âä cao hån thç viãc tao axit xitric bë kçm ham. .

Rè âæång âæåc pha thanh hai loai näng âä: näng âä 3 ÷ 4% âã nuäi cáy mäc giäng va lãn men ban âáu. Mäi træång 3 ÷ 4 % âæåc pha chã trong thiãt bë lãn men. to = 34 ÷ 35oC va thåi gian 28 ÷ 36 h. Sau âo må canh khuáy va cung cáp khäng khê vä trung (nap khäng khê va âao trän suät qua trçnh nhán giäng). phu thuäc vao hoat læc cua nám mäc. 4. âã bu lai dung dung dëch rè co näng âä 25 ÷ 28 % âã bä sung gian âoan vao thiãt bë lãn men. Tach nám mäc Kãt thuc qua trçnh lãn men bàng cach kiãm tra máu. Lãn men Trong qua trçnh lãn men.thanh trung. rut ngàn âæåc thåi gian lãn men. Khi kãt thuc qua trçnh lãn men thç âun nong dëch lãn men 60 ÷ 65oC va chuyãn vao thung trung gian âã tach nám mäc. Bä sung dung dëch cac chát dinh dæång vao thung nuäi cáy. 3. Chuán bë dëch lãn men Træåc hãt phai dung håi cao ap âã tiãt trung thiãt bë va âæång äng. Thåi ky cuäi 800 ÷1000 m3/h.2 at. Nãu hai máu kiãm tra cach nhau 4 ÷ 6 h ma co âä axit nhæ nhau thç coi nhæ kãt thuc qua trçnh lãn men. Nám mäc âæåc tach trãn may loc chán khäng. tao âæåc chã âä cäng nghã bãn væng. dã tæ âäng hoa. 2. Nuäi cáy nám mäc (nuäi cáy trong phong thê nghiãm va nhán giäng trong san xuát) Chuán bë dung dëch rè âæång 3 ÷ 4% trong thung nuäi cáy å nhiãt âä 35 ÷ 38oC. Chuyãn men giäng tæ phong thê nghiãm vao theo ty lã 3 gam bao tæ khä /2 ÷ 3 lêt dung dëch rè âæång. Thåi ky âáu cung cáp 100 m3/h (thã têch thiãt bë 50 m3).1 ÷ 0. * Cäng nghã san xuát cu thã bao gäm cac cäng âoan sau: 1. læång âæång giam nhanh . thåi ky cuäi (24 ÷ 30 h) la 90 ÷100 m3/h. Thåi ky âáu cho oxy vao våi læång 9 ÷10 m3/h. Âã pha chã dëch lãn men. Thåi ky âáu giæ å 33 ÷ 34oC. 29 . Sau âo cho mäc giäng tæ thiãt bë nuäi cáy vao va tiãp tuc khuáy trän trong 30 phut. Näng âä 25 ÷ 28% âã bä sung trong qua trçnh lãn men. dung næåc vä trung trän våi dung dëch cac muäi dinh dæång va rè âæång räi khuáy âãu. Duy trç ap suát trong thung 0. Thåi gian lãn men co thã keo dai 5 ÷ 10 ngay. khi tao axit manh thç giæ å nhiãt âä 31 ÷ 32oC. giam âæåc lao âäng nàng nhoc.

Kãt tinh va sáy khä axit xitric Khi nhiãt âä cua dung dëch 35 ÷ 37oC thç cho mám kãt tinh (tinh thã axit xitric) 30 . Tach canxi xitrat Dung H2SO4 âã tach canxi xitrat (trong thiãt bë tach co canh khuáy.8 ÷ 7. Qua trçnh trung hoa âæåc kãt thuc khi pH = 6. Âã lam trong axit xitric dung than hoat tênh våi læång 2% so våi læång axit xitric trong xitrat.84 vao (0. Sau âo âem âun nong lãn 60oC va cho H2SO4 co ty trong 1.425 lêt H2SO4/ 1kg axit xitric co trong xitrat). Dung dëch âa lãn men cho vao thiãt bë trung hoa va âun säi. than. 6. Tao canxi xitrat Dung dëch âa lãn men la hän håp gäm: axit xitric.32 ÷ 1. Ca 3 (C 6 H 5 O 7 ) 2 + 3H 2 SO 4 = 2C 6 H 8 O 7 + 3CaSO 4 Âã tach canxi oxalat khi co màt axit xitric. Âáu tiãn cho næåc vao thiãt bë 0. khi âo canxi oxalat se kãt tua cung våi thach cao âæåc tao thanh va luc âo trong dung dëch chè con axit xitric. Tach axit xitric bàng cach cho liãn kãt våi cation canxi âã tao muäi êt tan canxi xitrat.8 ÷1. cac håp chát sunfua cua kim loai nàng. dung dëch sau khi loc âem sáy. axit gluconic. 7. âæång khäng lãn men va cac håp chát khoang. 8.24 ÷ 1. Khuáy âãu räi âun säi 10 ÷ 15 phut. sæ dung 1 læång dæ axit sunfuric. canxi oxalat.5.36 tæång æng våi näng âä 80 %. Chuyãn hän håp vao loc chán khäng. Khi trung hoa tao thanh: C 6 H 8 O 7 + 3Ca(OH) 2 = Ca 3 (C 6 H 5 O 7 ) 2 ↓ +6H 2 O axit xitric canxi xitrat 2C 6 H12 O 7 + Ca (OH) 2 = Ca (C 6 H11O 7 ) 2 + 2H 2 O axit gluconic canxi gluconat C 2 H 2 O 4 + Ca(OH) 2 = CaC 2 O 4 ↓ +2H 2 O axit oxalic canxi oxalat Dung thiãt bë loc chán khäng tach cac chát kãt tua canxi xitrat va canxi oxalat räi âem sáy khä. må canh khuáy va cho chát kãt tua vao.25 ÷ 0.5. axit oxalic. Sáy dung dëch axit xitric trong thiãt bë sáy chán khäng Giai âoan âáu sáy âãn ty trong 1.26 Giai âoan hai sáy âãn ty trong 1. Âã tach dung dëch axit xitric khoi kãt tua co chæa thach cao.5 m3/ 1 tán axit xitric chæa trong xitrat. Sau âo må canh khuáy va cho sæa väi vao âã trung hoa. äng phun håi va thoat håi).

Bä loc vi khuán.Thung âã bao quan rè âæång. 4.Chuán bë mäi træång dinh dæång r è âæång âã lam canh træång .Näi lãn men cäng nghiãp sä 11 .vao âã kãt tinh va tiãp tuc lam nguäi 8 ÷10oC va cho khuáy liãn tuc trong 30 phut.Loc chán khäng âã tach va ræa mixen bàng næåc nong. Bang 2.Bä giæ nhiãt.Loc va ræa mixen Thiãt bë tæång æng (hçnh 2.Thanh trung mäi træång . Så âä thu nhán axit xitric bàng phæång phap lãn men chçm trong cac dung dëch rè âæång 1.Thap thanh trung.Lãn men cäng nghiã p . Toan bä quy trçnh cäng nghã bao gäm cac cäng âoan cå ban va thiãt bë æng dung tæång æng âæåc trçnh bay trong bang sau 2.Näi nuäi cáy sä 10 . 9.1. 8. 16.Näi náu.Cán .1 Cäng âoan cå ban . bä trao âä i nhiãt sä 8 .Thung chæa rè âæång.Thung trung gian âã chæa mäi træång dinh âæång. 12. 17Thung chán khäng chæa mixen. 7. 3. 10. thiãt bë thanh trung . 18.Båm dung dëch.1. 5.14. tac nhán sáy la khäng khê våi nhiãt âä khäng qua 35oC).Thiãt bë náu. thung chán khäng sä 17 Khäng khê Khäng khê neïn Khäng khê Khäng khê Thai mixen Gia cäng chát loc Hçnh 2. 13.Nuäi cáy (suc khê liãn tuc va âao trän) .Loc chán khäng sä 15.Chuán bë va thanh trung mäi træång âã san xuá t lån dang cäng nghiã p .Thung chæa chát loc âã tach axit xitric 31 . 2.Thiãt bë cáy.Bä trao âäi nhiãt.11.Näi lãn men cäng nghiãp.Thap thanh trung sä 6. 6. bä giæ nhiãt sä 7.Thiãt bë náu sä 4 .Näi nuäi cáy.Thung chæa mixen âa âæåc ræa. 15.1) .Thung chæa dung dëch lãn men. Sau âo cho qua thiãt bë ly tám âã tach tinh thã räi âæa âi sáy khä (dung thiãt bë sáy kiãu bàng tai.

Cä lán 2 dung dëch axit xitric . 19.2.Näi cä chán khäng lán 1 va lán 2.Sáy 32 Næåïc ngæng .May ly tám.Näi trung hoa. Så âä tach axit xitric khoi dung dëch lãn men: 1.Bä ngæng tu cua thiãt bë cä âàc.Näi tinh thã.Tach axit xitric khoi càn .14.Bang 2. 21.11.Näi chán khäng 13 .Sáy thung quay 24 .Näi phan æng âã tach axit xitric khoi càn. bä sung than hoat tênh.Tach càn axit xitric .Thung âæng dung dëch axit xitric .Ly tám 20 . 4. 24.Näi trung hoa sä 3 .2) .15.Gio ap kã. 10Båm chán khäng. 13. 16. H2SO 4 .Chuyãn axit xitric vao trang tha i tæ do. 18. 3. 5.Loc bàng tai chán khäng sä 8 .Bä loc tach càn.Thung chán khäng.May nen cua thiãt bë cä. 22.May loc sä 4 . 20.Phán ly cac tinh thã axit xitric . 2.Bä loc chán khäng dang bàng tai.Làng axit xitric bàng väi .Näi tinh thã 19 .Thung chæa than hoat tênh.Thung âæng dung dëch axit xitric. 23.2. 7.Thung âæng sæa väi.Näi phan æng sä 5 .Sáy tinh thã axit xitric .17.Thung trung gian.Tinh thã hoa axit xitric bàng cach âao va lam lanh liãn tuc . 6.May âong bç tæ âäng 26 Næåc lanh Håi Dung dëch axit xitric Næåc nong Thai càn thach cao Phãú thaíi håi Khäng khê nen Håi Hçnh 2. loc ep 18 .Tach càn thach cao (CaSO4) khoi dung dëch axit xitric . Thu nhán axit xitric tæ chát loc Cäng âoan cå ban . 12. 8.Thung chæa dung dëch. 9.Cä dung dëch axit xitric . Loc ep tach dung dëch khoi thach cao.Hut chán khäng.Thung trung gian.Båm.Näi cä chán khäng 20 .Goi axit xitric Thiãt bë tæång æng (hçnh 2.Båm 17.

Cä dëch metylic .Thung phan æng âã än âënh vitamin B12 trong dëch 33 .Bä gan ba.Hã bàng tai khê nen. 2. 4.Näi lãn men metanol.May sáy phun 22 .Cac bä âun nong 21 .Sáy phán cä âàc . Så âä thu nhán chát cä cua vitamin B12: 1. 2. Lãn men metylic yãm khê liãn tuc . 26.6H2O. 25.Thiãt bë cä chán khäng 16 .May lanh âã lam lanh chát gan. 3. xyclon 23.Tach san phám va khäng khê o Thiãt bë cå ban (hçnh 2. 9. 6.Âun nong dëch lãn men metylic âa âæåc än âënh træåc khi cä .Bä âo HCl.10.Nap ba axeton-butylic tæ thung chæa vao bä gan. 12.Bä âo dung dëch Na2SO3.Än âënh vitamin B12 khi gia cäng nhiãt bàng con âæång khuáy trän våi natri sunfit va HCl . 8.Thung chæa ba âàc. thiãt bë lanh 5 .3) .Bä gan 2.Thung chæa ba.2.Thung lãn men (bã täng cät sàt) 8 co thã têch 4200 m . 11May trän dëch lãn men metanol.Nap chát gan lanh (55 ÷ 57 C) vao thiãt bë lãn men. thiãt bë loc khê 26 3 Ba Gan CH3OH CoCl2-6H2O Lãn men Cháút gaûn Än âënh Khê HCl Sáy Hoa âàc håi Næåc Næåc Âæa vã cä âàc Håi næåc træc tiãp Hçnh 2.Cac bä âun nong 15 . 7.May goi tæ âäng Cac så âä dæåi âáy cho phep thu nhán âæåc cac san phám quan trong nhát bàng phæång phap täng håp vi sinh hoc.Thung chæa chát âæåc gan trong ba.thung quay. Lam lanh chát ga n .Sang rung.3.Bä âo dung dëch CoCl2.Âun nong phán cä âàc cua dung dëch lãn men metylic træåc khi sá y .Bä âo metanol. 5. SAN XUÁT VITAMIN B12 Cäng âoa n .Näi phan æng 12 .

lãn men metanol.May khuáy trän 10 Thiãt bë tæång æng (hçnh 2. thiãt bë nhu hoa 20.Tao bot .4 Cäng âoan cå ban . 40 .Sáy nám men . 25.Båm chán khäng.Bä âun nong dung dëch lãn men âa âæåc cä âàc. 14.3.Cac may phán ly bác 2 sä 33 . 17.18. 24.Bä thiãt bë âät khê âæåc tach ra khi axit hoa va âun nong dëch lãn men. 21.May tao nhu tæång 5 . .4) .May goi tæ âäng vao bao. may phán ly mæc 1 sä 34.Cä huyãn phu nám men .May lanh âã tach næåc ra khoi khê lãn men.Bän thiãt bë cä chán khäng.Bçnh ngæng tu.Tach men khoi dung dëch lãn men . 29.Thiãt bë lãn men lán 2 sä 16 Tach bot.Cac thiãt bë 39.Phãu chæa chát cä dang khä. 27.Lãn men cäng nghiãp (giai âoan 2) .Bä âun nong âã än âënh dëch lãn men.rè âæång Bang 2.Thiãt bë lãn men âáu 14.Chuán bë dung dëch cua cac muä i lam mäi træång dinh dæång . 19. tach bot 18 va cå cá u dáp bot 17 .May sáy phun.Phä i trän r è âæång âa âæåc lam lanh våi dung dëch mu äi .Thung chæa men loai nho 41.Bçnh chæa khê lãn men. 15.Thu nhán chung nám men nuäi cáy . xyclon thu häi 27.Phán ly mæc 2 .Cac thiãt bë phán ly bác 2 sä 33 va 34 . 20.Thiãt bë loc khê âã lam sach khê thai tæ may sáy. thung chæa 26 .Xyclon cua may sáy phun.May loc 35.Thiãt bë gan 7 34 .Bãp håi dung cho may sáy phun 2. 30.Phán ly huyãn phu nám men phán ly bác 1 co bä sung dung dëch cac muä i dinh dæång .Thiãt bë cä. 28.Thung trung gian chæa dung dëch lãn men âa âæåc cä âàc. SAN XUÁT NÁM MEN GIA SUC TÆ CAC PHÃ LIÃU TRONG CÄNG NGHIÃP THÆCPHÁM Nguyãn liãu sæ dung chu yãu la cac phã liãu trong san xuát âæång .Âun nong dung dëch lãn men âa âæåc än âënh. . 22.Lãn men cäng nghiãp (giai âoan âá u) . nguä n men 15 . 13. trao nhiãt 37.Sáy phun 22.Thung chæa dung dëch lãn men âa âæåc cä âàc. 16.Loc khê thai ra tæ dëch lãn men. dáp bot 18 .May trän 11 . 23. loai lån 42. thung tiãt trung 8 .Häi læu dung dëch canh træång sau khi . 26.Khæ trung r è âæång .Bä loc 38.Thu nhán chung nám men thuán khiãt .

37.Loc næåc.G i ná m m rè rè Håi ï ú o en Næåc Âãn cäng âoan cä Cac muäi dinh dæång Thai Vao khê quyãn Ba ræåu càn Khäng khê á -C tæ âä ng n û ü 25. 21. 16.Van loc. 10. 25.26. 30. 6. 31.Bä âënh læång dung dëch cac muäi dinh dæång.4.Cac thiãt bë chæa cac chung tinh khiãt 35 . 27. 22.Quat gio. 11.Nhu hoa huyãn phu.Thiãt bë sinh khäi.Xyclon thu.Xyclon tach bui.4. Trao âäi nhiãt kiãu khung ban. 14. 8. 5. 33.Bä tach bot. 13.Äng gop.Sáy phun.Cac thiãt bë loc huyãn phu men. Quat.Cac thiãt bë lãn men.Cán. 38. 29. 36. 40.Bä tao nhu tæång.May khuáy trän.Thiãt bë khæ trung.Båm hut bui. 34.Näi tiãt trung. 20. thiãút bë goïi Hçnh 2. 35. 17. 19. Cå cáu dáp bot.Cac may loc bác 1 va bác 2.Dáp bot. 28.Bä gan. 24.18. 9. 7. 15. 2. 32.Nguän nhiãt. 39. 3. Så âä thu nhán nám men gia suc tæ rè âæång: 1-Thung dáp bot.Thung chæa axit. 12.Phãu chæa. 23.

7.Thanh trung mäi træång dinh dæång. 9.Näi lãn men. 4.Bao goi Thiãt bë tæång æng (hçnh 2. 5.Thung chæa âã bao quan amoniac.5.5.May khuáy trän sä 1.5 Cäng âoan cå ban . 3. 10.Sáy chát cä âàc .Thung chæa âã bao quan mäi træång dinh dæång. .Näi lãn men sä 5 .Cä âàc . Så âä thu nhán cac chã phám protein tæ nguän metan: 1. 6.May nen.Tiãt trung mäi træång dinh dæång .Nuäi cáy .Nap khê hydrocacbon hoàc hän håp khê tai sinh. SAN XUÁT NÁM MEN GIA SUC TÆ NGUÄN KHÊ HYDROCACBON Bang 2.May trän âã chuán bë mäi træång dinh dæång.Kho nguyãn liãu va thanh phám 2.Thung chæa næåc ræa.May loc.Näi cä âàc sä 6 .2.May trän. 11. 8.Näi tiãt trung sä 2 . dung dëch cac muä i dinh dæång.May sáy.Thiãt bë bao goi Næåc Huyãn phu Mäi træång dinh dæång Næåc Chát loc Mäi træång dinh dæång Hçnh 2. 2. .Sáy phun sä 8 . 12. SAN XUÁT CAC CHÃ PHÁM ENZIM 36 .Thiãt bë loc.5) .4.

23.May goi tæ âäng 37 .May loc âã lam sach khäng khê. 24. 21.Calorife. 27. San xuát cac chã phám enzim bàng phæång phap bã màt trãn mäi træång dinh dæång ràn Næåc Vao khê quyãn Vao khê quyãn Khäng khê Vao kho Vao khê quyãn Chán khäng Næåc Vát liãu cáy Cáy Nguyãn liãu Chát bä sung Khäng khê Khäng khê Vao kho Hçnh 2.Näi thanh trung næåc. 11.Thung chæa chã phám âa âæåc tiãu chuán hoa .Thiãt bë nuäi cáy. 7. 10.26.Näi thanh trung mäi træång. 9Thiãt bë âã san xuát dung dëch cac muäi dinh dæång.Nap liãu. 20. 3. 8. 2.6.Thiãt bë âã sáy va nghiãn nho.Lam ám khäng khê. 5.Loc thä. Xyclon.Cac chã phám enzim vi sinh âæåc san xuát theo hai så âä thiãt bë sau: phæång phap nuäi cáy bã màt trãn mäi træång dinh dæång ràn va phæång phap nuäi cáy chçm trong mäi træång dung dëch. 2.Näi thanh trung nguyãn liãu. 18.Thung chæa canh træång nám. 17.Âënh læång. Så âä san xuát cac chã phám enzim trãn mäi træång ràn: 1.Loc vi khuán. 19.Thung chæa canh træång nám khä.5.Båm chán khäng.Cå cáu ván chuyãn. 4.Thiãt bë âäng hoa. 25.Bä tæ âäng phán chia.1. 16. 14. 12.May nghiãn trän .Thung nhán nguyãn liãu.Thung chæa chát bä sung. 6. 22. 13.Thiãt bë tan nho.Loc. 15.

Xyclon 1. may trän 64 . xyclon 3.Chuán bë mäi træång dinh dæång.Chuán bë vát liãu cáy .Kãt tua enzim bàng etanol .Ván chuyãn bàng khê nen. bä tæ chay 5.San xuát mäi træång âã nuäi cáy .Nuäi cáy dang cäng nghiã p Thiãt bë tæång æng (hçnh 2.San xuát va thanh trung mäi træång dinh dæång å mæc âä cäng nghi ãp .Sáy thung quay . loc chán khäng kiãu bàng tai 12.Sáy sinh khä i .Thiãt bë tan nho 13 2.May tæ âäng âã chia va goi .Sáy chát âa âæåc cä âàc .Bao goi ba tha i .2.Tach chát loc ra khoi dung dëch canh træång .5. bä trêch ly 4.Bä cáy 22 . näi tiãt trung næåc va mäi træång 4 va 5 .Nuäi cáy .7) .Thiãt bë nuäi cáy 6 .Tiãu chuán hoa chã phá m 38 .Näi tiãt trung 11. li tám 57 . näi pha n æng âã san xuát dung dëch cac muä i dinh dæång 9 . Thiãt bë tæång æng (hçnh 2. xyclon 3.6 Cäng âoan cå ban . sáy chã phá m 56.Ván tai bàng khê nen.Nuäi cáy . San xuát cac chã phám enzim bàng phæång phap cáy chçm trong mäi træång dinh dæång long Bang 2.7 Cäng âoa n .Thanh trung va lam lanh mäi træång dinh dæång . 26 .Tiãt trung va cáy mäi træång dinh dæång å dang cäng nghiã p .Sáy enzim kãt tua. bä trao âä i nhiãt 25. ma y nen kiãu truc vêt 6. giæ nhiãt 24. may trän 20 .Bä ep loc tæ âäng 36 .Thiãt bë rung kiãu âéa 60.Cä chát âa âæåc li tám .Näi lãn men 33 .Thap âun 23.Thiãt bë kãt tua liãn tuc 52.Li tám 50 .6) . thiãt bë âäng hoa 10 .Tach sinh khä i khoi dung dëch canh træång .Sáy chán khäng kiãu thung quay 58 .Thiãt bë cä chán khäng 42 .Bang 2.Sáy phun 45 . .

Thiãt 39 Tåïi båm chán khäng 44 43 Âãn 45 .Vêt tai.Bä âo may dáp bot.7.Loc tui.Thung thu nhán. 47.Bçnh âã lam làng. 17.Thiãt bë trao âäi nhiãt kiãu bang mong. 13. 7.Thung chæa sinh khäi. 44. 53.Cac thiãt bë goi tæ âäng 65.Thung chæa chát trêch ly. 49. 60. 26.May loc âã lam sach khäng khê khi nap. 50. 36. 32. 48.Xyclon då tai ba cu cai. Näi lãn men. 24. 59.Thung chæa chát cä.May ep vêt tai. 31. 28.Thiãt bë âã lam khä chát kãt tua enzim bàng ræåu. 21Thung âæng mäi træång dinh dæång âã cáy.Bä ngæng tu. 16.Cac cán tæ âäng.Thung chæa næåc ngæng. 30.. 38.Loc khäng khê.Bä giæ nhiãt âä cho mäi træång dinh âæång (to =130 oC).Thung chæa chát loc (mach nha âa âæåc trêch ly). 14. 46. 22. 56. 41. 25.Thanh trung thiãt bë khæ bot. 58.Voi phun. Trao nhiãt âã lam lanh chát long canh træång va sinh khäi. 15. 45.Bä ngæng tu. 2. 66 Tæ Næåïc muäúi Muäi Ba cu cai 40 Mach nha Sinh khäúi âem sáúy Chát âän Chát bä sung goi Næåïc ngæng Næåïc muäúi Mach nha va ba âem sáy va âong Mám Khäng khê Håi Âãn thiãt bë 51 Khäng khê tæ calorife Vao kho Hçnh 2.Cac may phán ly. 42.Xyclon thao då. 51.Näi cä chán khäng. 5.Xyclon lam sach khäng khê.Thiãt bë trao âäi nhiãt âã lam lanh ræåu.May ep loc tæ âäng.Sáy phun. Så âä san xuát cac chã phám enzim trong cac mäi træång dinh dæång long bàng phæång phap cáy chçm: 1. 55. 3. 12. 18.Thung chæa cac chã phám khä. 4.Bä trao âäi nhiãt âã lam lanh chát cä.Tæ chay. 19.Thung chæa næåc ræa.Bä âo ræåu.Loc chán khäng kiãu bàng tai. Thanh trung. 8.Goi chã phám .Thung chæa mach nha.May trän âã chuán bë mäi træång dinh dæång. 6. 29.Trêch ly mach nha.Thiãt bë âã chuán bë vát liãu âã cáy.May náng. 34.Gio ap kã. 35. 20.Cán tæ âäng. 52. 27.Trao âäi nhiãt âã lam lanh mäi træång âãn 40 oC. 40.May loc âã lam sach khäng khê thai. 23Näi thanh trung. 33.Näi trêch ly ba cu cai.Thiãt bë lam làng liãn tuc. 9. 54. 37.Thiãt bë tuyãn näi.Sáy chán khäng kiãu thung quay. 10.Ly tám. 11.Thung chæa chát long canh træång. 57. 39.Thung chæa chã phám thä. 43.

bä giæ nhiãt kiãu äng 16.5 kg 2.6. 10.May loc.Cán tæ âäng 32.Thiãt bë trao âäi nhiãt kiãu äng läng 40 . 64.Cac may loc khäng khê.Cac bä âënh læång.Thiãt bë tach ám.May trän âã chuán bë mäi træång dinh dæång. 8. Cán tæ âäng. 3.Tiãu chuán hoa .Lo hçnh non co sæc chæa 3 lêt.Thiãt bë Bobårova.Thap âun.Tach bao tæ va cac dang tinh thã .Thiãt bë lãn men 19 .8 Cäng âoan cå ban . 9.Nuäi cáy giäng san xuá t . 2.Thiãt bë giæ nhiãt kiãu äng .8) .Chuán bë mäi træång dinh dæång . 16.Thung chæa chát bä sung.8.Thiãt bë âun nong khäng khê. 6Loc âã lam sach khäng khê. nghiãn rung 36 .May goi tæ âäng theo lä 0.Thiãt bë goi Næåc Vao khê quyãn Nguyãn liãu 3 Vát liãu cáy Næåc Cáy Vao khê quyãn Vao kho Vao khê quyãn Khäng khê Chán khäng Chát bä sung Khäng khê Khäng khê Vao kho Hçnh 2. 13.May nen khäng khê âãn 0.bë rung kiãu âéa. 65. thiãt bë trao âä i nhiãt dang äng läng äng 17 . SAN XUÁT CAC CHÃ PHÁM VI KHUÁN Bang 2.4. 61. 7.Thiãt bë khuáy trän 14 . thiãt bë Baborova.May sáy phun 26. 66.Thung chæa chã phám nghiãn.Ly tám 21 .Goi Thiãt bë tæång æng (hçnh 2. 62. 5.Chuán bë vát liãu cáy . 14. vêt trän 33. thiãt bë nuäi cáy 18 . 63.Cät âun 15.Thung chæa.3 MPa va âun nong dãn 180 ÷ 2400C. 15.Sáy khä i bät nha o. May trän.Thanh trung mäi træång dinh dæång . .May lam lanh.Thiãt bë tiãt trung. 11. May goi tæ âäng theo lä 17 kg. 12. 17. xyclon 28 . Så âä san xuát chã phám chàn nuäi entobacterin: 1.

Quat * Tát ca cac thiãt bë cäng nghã trong cäng nghiãp vi . Âã tach sinh khäi khoi dung dëch canh træång. Âã hoa tan cac chát ràn trong dung dëch (thiãt bë phan æng).Calorife håi. Âã tiãt trung næåc. 21May tach dang ly tám. 17. 25. 23. 13. Âã tiãt trung cac mäi træång råi.äng. 21. Âã cä dung dëch chæa cac chát hoat hoa sinh hoc bàng phæång phap siãu loc. 3. 9. 15. Âã tiãt trung cac mäi træång dinh dæång long.19. 6. 2. Âã chuán bë vát liãu cáy trãn mäi træång ràn. Âã chuán bë vát liãu cáy trong mäi træång dinh dæång long bàng phæång phap cáy chçm. 41 . Âã bao quan cac nguyãn liãu dang hat. 19. 22. 7. 18. 27. Âã cáy vi sinh vát trãn mäi træång dinh dæång ràn. Âã cä cac chát hoat hoa sinh hoc bàng phæång phap tuyãn näi. Âã sáy dung dëch chæa cac chát hoat hoa sinh hoc bàng sáy phun. Âã cáy vi sinh vát trãn mäi træång dinh dæång long. Âã tach cac chát kãt tua chæa cac chát hoat hoa sinh hoc tæ cac dung dëch. Âã tiãu huyãt tæång.Thiãt bë lãn men. 11. 20. 16. Âã kãt tua enzim tæ cac dung dëch bàng dung mäi hæu cå va muäi trung hoa. Âã trêch ly nguyãn liãu ra cac cáu tæ cán thiãt cho mäi træång dinh dæång. 25. 20. 24Loc khäng khê.Näi chæa. 26. 10. Âã lam trong dung dëch canh træång.Thiãt bë cáy. 23. Âã bao quan nguyãn liãu long. 14.Thung chæa chã phám dang bät nhao . 26. 24. Âã loc tiãt trung dung dëch canh træång. 8. 12.sinh hoc co thã kãt håp lai thanh nhæng nhom sau: 1. Âã cä dung dëch chæa cac chát hoat hoa sinh hoc bàng phæång phap cä chán khäng 22. 4. 27. Chuán bë vát liãu cáy trong mäi træång long bàng phæång phap bã màt. 18.Thung chæa chát long canh træång. 5. Âã loc. Âã cä cac chát hoat hoa sinh hoc bàng con âæång háp thu va nha trong nhæa trao âäi ion. Âã trêch ly cac enzim tæ canh træång.May sáy phun. Âã sáy bät nhao va chát kãt tua chæa cac chát hoat hoa sinh hoc. Âã nghiãn cac dang nguyãn liãu khac nhau.

28.9). Co thã sæ dung cac dang thiãt bë nay trong san xuát cac chát hoat hoa sinh hoc khac nhau (bang 2. Âã kãt tinh cac chát hoat hoa sinh hoc.9 42 . Bang ngang B 2.