You are on page 1of 13
ขั้นตอนการตั้งค่า Dynamic DNS และการทํา Contents Filtering อย่างง่ายๆ ด้วย DynDNS เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. การตั้งค่า Dynamic DNS เพื่อให้มีที่อยู่ URL ที่สามารถเข้าถึงได้ 2. การทํา Contents Filtering ทั้ง 2 ส่วนนี้สามารถตั้งค่าอย่างๆ ง่ายๆ โดยใช้บริการฟรีของ DynDns.com แต่อย่างไรก็ตามมีข้อ จํากัดสําหรับฟรีแอคเคานท์ซึ่งหากต้องการความสามารถเพิ่มก็ซื้อเพิ่มภายหลังได้ สิ่งที่จะต้องมีก่อนการติดตั้ง 1. email account สําหรับสมัครบริการ DynDns 2. คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows/Mac/Linux Dynamic IP “ต้องการเข้าถึงเครือข่ายจากที่บ้านหรือสํานักงานส่วนตัว แต่ไม่มีเลข IP จะต้องทําอย่างไร” เชื่อว่าหลายคนนั้นต้องการการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนจากที่ใดใดโดยผ่านทาง อินเตอร์เน็ต แต่ปัญหาสําคัญคือไม่มีเลข IP address (ชุดกลุ่มตัวเลขที่บอกที่อยู่ของเครื่องที่อยู่ใน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต คล้ายๆ กับที่อยู่ทางไปรษณีย์) เนื่องจากเลข IP นั้นมีจํานวนจํากัดและผู้ให้บริการก็ได้รับการจัดสรรชุดเลขมาอีกทอดหนึ่ง สําหรับ ลูกค้าองค์กรที่ใช้งานในระดับธุรกิจและซื้อแพกเกจพิเศษจากผู้ให้บริการมักจะได้รับ “เลขไอพีคงที่ (Static IP)” ส่วนลูกค้าทั่วไปจะได้ “เลขไอพีแบบไดนามิค (Dynamic IP)” ผู้ใช้ตามบ้านหรือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตแบบ ADSL หรือแบบโมเด็มหมุนธรรมดาจะได้รับเลข IP address เป็นเลขสุ่มซึ่งได้รับการแจกจ่ายมาจากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ซึ่งเลขนั้นจะมีการ เปลี่ยนแปลงในทุกครั้งเมื่อทําการเชื่อมต่อใหม่ (Dynamic IP) ทําให้มีสภาพความไม่แน่นอนของที่อยู่ IP แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะตั้งอยู่ที่เดิมก็ตาม เลข IP ที่ได้รับการจัดสรรจากองค์กรกลางทางอินเตอร์เน็ตมีสภาพเป็นชุดตัวเลข 4 กลุ่มแบ่งด้วย เครื่องหมายจุลภาค เช่น 118.174.94.180 ซึ่งเป็นเลข IP ที่เครื่องของผู้เขียนได้รับการจัดสรรจากผู้ให้ บริการ TOT ณ ยังเครื่องใดเครื่องหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง หากมาเปิดคอมพิวเตอร์แล้วเช็คอีกครั้งในวัน ถัดไปตัวเลขก็อาจเปลี่ยนไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในสภาพที่มีเลขไอพีที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดนั้น จําเป็นต้องมีตัวกลางหรือบริการซึ่งคอยอัพเดทให้รู้ว่ามีเครื่องที่ใช้อยู่มีการเปลี่ยนแปลงเลข IP แล้ว และตัวกลางหรือบริการนั้นจะคอยจัดเส้นทางให้มาถึงยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง การตั้งค่า Dynamic DNS เพื่อให้มีที่อยู่ URL ที่สามารถเข้าถึงได้ รู้จักบริการ Dynamic DNS DNS หรือ Domain Name Service เป็นบริการจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ทําหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ โดเมนและ IP โดยเซิร์ฟเวอร์ DNS นั้นจะทําการเก็บชื่อโดเมนต่างๆ และ IP ของโดเมนนั้นๆ และให้ บริการเมื่อมีเครื่องคอมพิวเตอร์สอบถามถึงชื่อโดเมน หลักการคล้ายกับสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่ มีชื่อ (โดเมน) และเบอร์โทรศัพท์ (IP) โดยชื่อหนึ่งๆ อาจมีหลายเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ เมื่อต้องการทราบ ว่าชื่อนี้จะติดต่อไปได้อย่างไรก็ต้องหาจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเป็นต้น DNS Server จะทําการอัพเดทข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอย่างสม่ําเสมอ หากมีเครื่องที่เรียกชื่อ โดเมนที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูล DNS ของตนก็จะทําการไล่เลียงจากเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ สําหรับหลักการ ทํางานเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นสามารถหาศึกษาโดยตรงได้จากเอกสารหรือแหล่งความรู้อื่น แต่ต้องทราบว่า DNS Server นั้นจะไม่สามารถหาที่อยู่ของเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอย่าง Dynamic IP ด้วยเหตุนี้จึงมีบริการ Dynamic DNS เป็นตัวกลางบริการสําหรับเลข Dynamic IP โดยผู้เข้ารับ บริการจะต้องมีชื่อโดเมนหรือโฮสท์เป็นของตนและทําการผูกกับเลข Dynamic IP ส่วนหน้าที่การ อัพเดทและแจ้งให้ DNS Server อื่นๆ ทราบนั้นเป็นหน้าที่ของ Dynamic DNS Server เองแทน การ อัพเดทนั้นก็อาศัยซอฟท์แวร์ที่ทาง Dynamic DNS Server ให้เราใช้เมื่อเราขอรับบริการ ผู้ให้บริการ Dynamic DNS Server มีหลายเจ้า แต่ที่จะใช้ในนี้คือ DynDns.com ซึ่งมีส่วนที่ให้บริการ ฟรีและไม่จํากัดการใช้บริการมากเหมือนบางเจ้า แอคเคานท์ฟรีสามารถใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป ครอบคลุมโดยไม่จําเป็นต้องอัพเกรดในระดับเสียเงิน การสมัครบริการ DynDNS วิธีเข้าลงทะเบียน 1. ไปที่ www.dyndns.com แล้วเลือก Sign In จากนั้นเลือก Create an Account ตามภาพ 2. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับแอคเคานท์ ชื่อ username, password, email, security code (ระบบจะ ทําการสุ่ม ให้กรอกตามที่เห็น) และติ๊กถูกตรง I agree with the acceptable use policy (AUP) จา กนั้นคลิ๊กปุ่ม Create Account 3. DynDNS จะส่ง email มาเพื่อยืนยันการสมัคร ให้คลิ๊กที่ลิงก์ซึ่งมากับ email และล็อคอินเข้าเพื่อ ทําการยืนยันในขั้นตอนสุดท้าย 4. เมื่อทําการยืนยันแล้ว จะเข้าสู่หน้า Add New Hostname อัตโนมัติ ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นการกําหนดชื่อ โฮสท์เนมที่อยู่ภายใต้ “โดเมนฟรี” ของ DynDNS (หากต้องการใช้โดเมนของตนเอง ต้องทําการ สมัคร DynDNS Pro แอคเคานท์ฟรีให้โฮสต์เนมเพียง 1 ชื่อเท่านั้น) ให้เราใส่ชื่อที่ต้องการแล้วเลือก Domain จากตัวเลือกที่ให้มา สําหรับช่อง IP Address ให้คลิ๊กที่ลิงก์ Your current locationʼs IP และเลือกประเภทการใช้งานของโฮสท์ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เลือก Add to Cart เพื่อไปยังขั้นตอนถัด ไป (หากลืม Add New Hostname สามารถทําการเพิ่มได้ภายหลังที่เมนู Host Services) 5. ในหน้า Shopping Cart ให้ตรวจอีกทีว่าเราได้ซื้ออะไรนอกเหนือจากบริการฟรีหรือไม่ แล้วกด Next จากนั้นให้เลือก Activate Services ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอน 6. เตรียมอุปกรณ์ให้รองรับ DynDNS จะต้องมีการเซ็ตเราท์เตอร์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อให้ใช้บริการ DynDNS สําหรับอุปกรณ์นั้น อาทิ คอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นโฮสท์ เราท์เตอร์ เป็นต้น ในขั้นตอนนี้มี ความซับซ้อนเพราะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือการตั้งค่า NIC (Network Interface Card) แต่โดยหลักการแล้วคือให้ระบุ DNS ของ DynDNS ซึ่งมีเลขชุด 2 ชุด คือ 216.146.35.35 และ 216.146.36.36 ให้กับตัวแปร primary DNS และ secondary DNS ให้กับอุปกรณ์ ตัวอย่างการตั้งค่า primary DNS และ secondary DNS ให้กับ Router Billion BIPAC 5200G R4 ตัวอย่างการตั้งค่า Router Thomson 585 V7 ซึ่งต้องเข้า telnet เพื่อเปลี่ยนค่าให้ใส่คําสั่งต่อไปนี้ telnet 192.168.1.1 < 192.168.1.1 คือ router IP> dns server route list <จะแสดง list ของ DNS> dns server route flush dns server route add dns=216.146.35.35 metric=1 intf=Internet dns server route add dns=216.146.36.36 metric=1 intf=Internet dns server route list <จะแสดง list ใหม่> saveall exit 7. ติดตั้ง client สําหรับอัพเดท IP ให้ทาง DyDNS ทราบขั้นตอนนี้เป็นการติดตั้งซอฟท์แวร์ที่จะเป็นตัว อัพเดทเลข IP ให้ทาง DyDNS ทราบเมื่อเลข IP เรามีการเปลี่ยนแปลงไป สําหรับ client นั้น สําหรับ Windows/Mac ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ http://www.dyndns.com/support ส่วน Linux Ubuntu ให้ติดตั้งแพกเกจชื่อ ddclient ให้ติดตั้งโดยคําสั่ง sudo apt-get update && sudo apt-get install ddclient เมื่อทําการติดตั้งจะมีหน้าต่างขึ้นมาเพื่อให้กําหนดค่า Dynamic DNS service provider: www.dyndns.com Username for dynamic DNS service: Password for dynamic DNS service: Find public IP using checkip.dyndns.com? ตอบ Selection method for updated names: เลือก แล้วใส่ชื่อโฮสท์ที่สมัครไว้ เช่น w2tsikhiu.dyndns.org ทดสอบรัน ddclient ว่ามี error อะไรหรือไม่ด้วยคําสั่ง sudo ddclient -daemon=0 -debug -verbose -noquiet 8. ทํา Port Forward เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องหรือบริการที่อยู่โฮสท์ได้ ขั้นตอนนี้ต้องมีความรู้ในเรื่อง port อย่างน้อยว่าบริการ (services) แต่ละตัวใช้พอร์ตอะไร เช่น HTTP ใช้พอร์ต 80 หรือ FTP ใช้พอร์ต 21 เป็นต้น ข้อมูลการทํา Port Forward ของเราท์เตอร์แต่ละรุ่นศึกษา เทียบรุ่นได้จาก http://portforward.com/ เมื่อทํา Port Forward แล้วก็ลองใช้เว็บตัวแทน (Proxy Web) หรือ TOR+Firefox พิมพ์ชื่อโฮสท์และ โดเมนที่ลงทะเบียนไว้กับ DynDNS ดู หากติดปัญหาอะไรให้ลองตรวจสอบขั้นตอน การทํา Contents Filtering เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงโลกทั้งโลกเข้าด้วยกันด้วยโปรโตคอล WWW. (World Wide Web) แหล่งความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิงถูกเผยแผ่อย่างแพร่หลายโดยไร้ขอบเขตพรมแดน เรา สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อกับคนอีกฝั่งของโลกได้อย่างง่ายดายด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ใน เมื่อมีเนื้อหาข้อมูลอยู่มากมาย ก็ย่อมจะมีคนที่ตั้งใจจงใจเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ดี ผิดศีลธรรม หรือนําไปสู่ การกระทําผิดได้ เพราะความเปิดกว้างของอินเตอร์เน็ตที่ไร้ขอบเขต อาจนําเด็ก เยาวชน หรือคนทั่วไป เข้าสู่เนื้อหาเหล่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลระบบควรมีเครื่องมือหรือมาตรการป้องกันเนื้อหาที่ไม่ เหมาะสม สําหรับผู้ปกครองที่ต้องดูแลเด็กๆ มาตรการป้องกันนี้เรียกว่า Parental Control เป็นการ ดูแลสอดส่องไม่ให้เขาเข้าสู่เนื้อหาที่มีความเสี่ยง หรือจัดสภาพแวดล้อมไม่ให้เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยง การ ทํา Parental Control ก็เช่น การตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนั่งเล่นเพื่อผู้ปกครองจะเห็นว่าเด็กๆ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร หรือการควบคุมเวลาการใช้อินเตอร์เน็ตก็ช่วยให้เด็กรู้จักใช้ในขอบเขตอย่าง เพียงพอ การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยกรองเนื้อหา เช่น Dans Guardian หรือ Net Nanny ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ผู้ ปกครองควรมีไว้ สําหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ได้รับนโยบายด้านความปลอดภัยและกําหนดสิทธิอนุญาตการเข้าถึงของคนใน องค์กร หรือในหน่วยงาน ผู้ดูแลระบบจะได้รับนโยบายด้านการเข้าถึงเนื้อหาหรือการใช้งานจากผู้ บริหาร ตัวอย่างนโยบายที่ผู้ดูแลระบบได้รับและงานที่เขาต้องทําเพื่อต้องนํามาใช้กับระบบ ตัวอย่าง: บริษัท ABC ไม่ต้องการให้พนักงานเล่น Facebook และ MSN ในเวลางาน รวมถึงการโหลด เว็บบิต ทั้งให้มีการรายงานการใช้งานอินเตอร์เน็ตของยูสเซอร์ และการป้องกันเว็บที่ไม่เหมาะสมต่างๆ สิ่งที่ผู้ดูแลระบบคนนี้ต้องทํานั้นจะเป็นการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ให้สกัดกั้นการเรียกใช้พอร์ตต่างๆ ที่ใช้ใน การเล่น MSN หรือดาวน์โหลดบิต ทั้งการป้องกันยูสเซอร์ใช้เว็บตัวแทน (Proxy Web) และบริการ Web Instant Messenger เช่น Meebo หรือ imo.im รวมถึงเว็บประเภทนี้ ทั้งยังต้องทําตัวกรอง เนื้อหาป้องกันเว็บไม่เหมาะสม และ Facebook ด้วย จะเห็นว่าไม่ใช่งานง่ายเลยสําหรับผู้ดูแลระบบ เพราะยูสเซอร์นั้นมักจะหาวิธีใหม่ๆ เพื่อแหกกฏเสมอๆ (อันเป็นธรรมชาติของมนุษย์) สําหรับในที่จะกล่าวถึงเนื้อหาเฉพาะการทํา Contents Filtering ด้วยบริการของ DynDNS ส่วนเนื้อหา การทํา Content Filtering ขั้นสูง ให้ศึกษาจากหนังสือหรือบทความเฉพาะทาง Internet Guide Internet Guide เป็นบริการหนึ่งของ DynDNS มีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน โดยแบบฟรีนั้นมีข้อจํากัดคือ สามารถสร้างแผนป้องกัน (Internet Guild Plan) ได้เพียง 1 แผน และจํากัด Blacklist กับ Whitelist ไว้อย่างละที่ 30 รายชื่อ แม้ว่าจะมีความจํากัดแต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะคงไม่สะดวกนักที่ จะเพิ่ม(หรือซื้อรายชื่อ)เป็นล้านๆ รายชื่อเอง อาจใช้ Internet Guide กับบริการเซิร์ฟเวอร์ที่ตัวเองมีอยู่ เช่น Squid ร่วมด้วยก็ได้  ประโยชน์ของ Internet Guide Internet Guide ไม่เพียงใช้กั้นเว็บที่ไม่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังทําหน้าที่หลักๆ 4 อย่าง 1. ป้องกันเนื้อหาไม่เหมาะสมและเว็บไซต์ลวง (Block phishing & bad content) เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 30 หมวด สามารถเลือกแผนตามความเหมาะสมในการใช้งาน ทั้งยังมีระบบ ป้องกันเว็บไซต์ลวงหรือเว็บที่ซอฟท์แวร์แฝงที่จะเป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเรา 2. แก้ไขพิมพ์ผิด แก้ไขคําง่ายๆ ที่มักจะถูกเข้าใจผิดหรือพิมพ์ผิด แต่สื่อความหมายว่าจะไปยังเว็บไซต์นั้นๆ เช่นคําว่า google.com มักจะพิมพ์ผิดเป็น goggle.com เป็นต้น 3. ช่วยให้หาเว็บไซต์เร็วขึ้น เพราะ DyDNS ให้บริการ DNS สืบค้นชื่อโดเมนอยู่แล้วทําให้การเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ เร็วขึ้น 4. บริการอื่นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เช่นชื่อย่อ หรือการรีไดเร็คเว็บไซต์ เป็นต้น การเพิ่ม Internet Guild ให้กับ DynDNS 1. เพิ่มบริการ Internet Guild ในแถบเมนูจะมีตัวเลือก Internet Guide ซึ่งเรายังไม่ได้เปิดใช้บริการ แต่อย่างใด ให้คลิ๊ก Add Internet Guide Service แล้วเลือก Sign up FREE 2. หน้า Shopping Cart ให้ตรวจเช็คอีกที แล้วกด Next >> แล้วกด Activate Servcies >> 3. เพิ่ม Internet Guide Plan โดยการกดปุ่ม + Add New 4. เลือก DNS Host ที่เราสร้างไว้และ Create a new Defense Plan จากนั้นกดปุ่ม Add 5. หน้าตั้งค่าของ Internet Guild Plan มี 3 แทป คือ 1) Defense Strategy กําหนดชื่อ (Plan Name) และแผนว่าจะเป็นการบล็อคระดับไหน ตั้งแต่ไม่ บล็อค -> ระดับสูง 2) Blocked Categories หมวดหมู่เนื้อหาแยกประเภทการบล็อค 3) Advanced Settings ปรับแต่งขั้นสูง สามารถเพิ่ม Blacklist (ห้าม) และ Whitelist (อนุญาต) Defense Strategy Blocked Categories Advanced Settings 6. การเพิ่ม Blacklist และ Whitelist ให้กับรายชื่อ แม้ว่า Internet Guide จะสามารถป้องกันเว็บได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็อาจยังมีเว็บไซต์อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก การป้องกัน หรือบางที Internet Guide กลับป้องกันบางเว็บที่เรารู้จักหรือไม่ต้องการบล็อค เรา สามารถทําการเพิ่มรายชื่อเว็บต้องห้าม (Blacklist) หรือรายชื่อเว็บที่อนุญาต (Whitelist) ให้กับ Internet Guide ของเราได้ โดย เลือกที่แทป Advanced Settings จะมีตัวเลือก Always Block (Blacklist) กับ Always Allow (Whitelist) ให้พิมพ์ URL ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Add Site และกด Save Changes ตัวอย่างหน้าเว็บเพื่อถูกกรองเนื้อหาแล้ว เมื่อใช้บริการ DynDNS แบบฟรีแล้ว ทุกเดือนจะมีเมล์เพื่อเตือนว่าแอคเคานท์เราจะหมดอายุ ให้ทํา การแอคทิเวตทุกครั้งโดยคลิ๊กที่ลิงก์ที่เขาให้มา ไม่งั้นแอคเคานท์เราจะใช้ไม่ได้อีก แต่ถ้าไม่อยากให้ เตือนหมดอายุก็สมัครแบบเสียเงิน ซึ่งมีบริการอื่นๆ เสริมอีกด้วย