You are on page 1of 24

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU U KAZNENO POPRAVNIM ZAVODIMA I OKRUŽNIM ZATVORIMA

I. UVODNE ODREDBE Član 1. Ovim pravilnikom se bliže uređuju način života i rada osuđenih u kazneno- popravnim zavodima, okružnim zatvorima i kazneno-popravnom zavodu za žene (u daljem tekstu: zavod), ako posebnim pravilnikom nije drukčije uređeno. Član 2. Tekst ovog pravilnika
dostupan je osuđenom sve vreme izdržavanja kazne, na jeziku koji je u upotrebi, prema Zakonu o službenoj upotrebi jezika i pisma. Osuđeni koji je nepismen, ne može da čita ili je gluvonem, ili ne poznaje jezik, o pravima i obavezama biće upoznat usmeno ili uz pomoć tumača.

II. PRIJEM OSUĐENOG Identifikacija osuđenog Član 3. Prilikom prijema osuđenog obavezno se utvrđuje njegov identitet i to na osnovu pravnosnažne sudske odluke, naloga za izdržavanje kazne i ličnih isprava (lične karte, putne isprave) ili drugih dokumenata pogodnih za utvrđivanje identiteta izdatih od organa unutrašnjih poslova. U slučaju osnovane sumnje u identitet, službeno lice zadržaće lice koje se javilo ili je dovedeno radi izvršenja kazne, i o tome će odmah obavestiti nadležni organ unutrašnjih poslova, koji će preduzeti mere radi utvrđivanja identiteta. Page 2 2 Pretres osuđenog i pregled tela Član 4. Nakon identifikacije obavlja se lični pretres i pregled tela osuđenog. Lični pretres osuđenog obavljaju službena lica. Pregled tela osuđenog obavljaju najviše dva službena lica istog pola kao i osuđeni, u odvojenoj prostoriji i bez prisustva drugih lica. Ukoliko je potreban, pregled telesnih otvora osuđenog vrši zdravstveni radnik. Lični pretres i pregled tela vrši se na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog i čuvaju lične stvari. Postupanje sa ličnim stvarima osuđenog Član 5.

Prilikom prijema u zavod vrši se pregled ličnih stvari osuđenog. Osuđenom se privremeno oduzimaju novac, dragocenosti, mobilni telefon, oružje kao i druge stvari podobne za ugrožavanje bezbednosti u zavodu. Osuđeni zadržava ortopedska i druga medicinska pomagala, a nužne lekove po odobrenju lekara. Kvarljive stvari se uništavaju, o čemu se sačinjava zapisnik čiji se primerak uručuje osuđenom. Član 6. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se potvrda u tri primerka u koju se upisuje: broj potvrde, ime osuđenog, ime jednog roditelja, prezime osuđenog, vrsta, količina, težina i druga bitna svojstva stvari, datum i čas privremenog oduzimanja i potpis službenog lica. Primerak potvrde uručuje se osuđenom, drugi primerak se ulaže u zavodsku arhivu a treći na depozit osuđenog. Ako se privremeno oduzimaju devizne novčanice, upisuje se vrsta valute, apoeni i serijski brojevi novčanica. Page 3 3 Član 7. Stvari za koje postoji verovatnoća da su u vezi sa nekim krivičnim delom, privremeno se oduzimaju od osuđenog i o tome obaveštava nadležni državni organ. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik. Čuvanje privremeno oduzetih stvari Član 8. Privremeno oduzete stvari od osuđenog se popisuju i stavljaju na polog ili se predaju, odnosno dostavljaju o trošku osuđenog licu koje on odredi. Oduzete stvari koje nisu predate, dostavljene ili uništene čuvaju se u posebnoj prostoriji zavoda, osigurane od oštećenja i nestanka. Devizne novčanice i dragocenosti čuvaju se u kasi ili na drugom sigurnom mestu. Vraćanje privremeno oduzetih stvari Član 9. Prilikom otpuštanja sa izvršenja kazne, osuđenom se vraćaju privremeno oduzete stvari, o čemu se sačinjava zapisnik. Primerak zapisnika uručuje se osuđenom. Osuđeni može i sam preuzeti privremeno oduzete stvari prilikom izlazaka iz zavoda, o čemu se sačinjava zapisnik. Javljanje osuđenog po prijemu Član 10. Po prijemu, osuđenom se odmah omogućava da se javi porodici ili licu koje on odredi, o trošku zavoda. Lekarski pregled i higijenske mere

U prijemnom odeljenju osuđeni se ispituje sa psihološkog. beleži lični opis. rubljem i posteljinom. Prema potrebi.pribavlja i dopunjuje postojeću dokumentaciju o osuđenom u obimu i u postupku koji predviđaju propisi o izvršenju kazne. Za svakog osuđenog obrazuje se lični list u koji se unose matični broj i podaci o osuđenom. Prilikom pregleda i preduzimanja higijenskih mera poštuje se ličnost i dostojanstvo osuđenog. brkove i bradu ima pravo da ih zadrži tokom izdržavanja kazne. meri se telesna težina i visina. lekar vrši zdravstveni pregled osuđenog. .poučava osuđenog o njegovim pravima i obavezama i daje mu potrebna objašnjenja i savete u cilju prilagođavanja na život i rad u zavodu. Član 13. socijalnog. u kojem se može zadržati najduže trideset dana. lekar i radnik službe za obezbeđenje. Osuđeni se fotografiše. zdravstvenog i bezbednosnog stanovišta. ovog člana: . Tokom boravka u prijemnom odeljenju upoznavanje osuđenog vrši stručna grupa koju čine: psiholog. III. Page 4 4 Osuđeni koji prema ličnim dokumentima ima dugu kosu. uzimaju se otisci papilarnih crta sa prstiju. Neposredno nakon prijema u zavod. Na zahtev osuđenog ili zbog uočenih zdravstvenih smetnji tokom prijema. Na osnovu ispitivanja iz stava 1.upoznaje osuđenog s propisima o izvršenju krivičnih sankcija i kućnim redom zavoda. Nakon prijema osuđeni će se okupati i zadužiti sa čistom odećom. pedagoškog. zdravstveni radnik obaviće dezinfekciju i dezinsekciju osuđenog i preduzeti druge neophodne higijenske mere. UPOZNAVANjE LIČNOSTI OSUĐENOG. obućom. osobeni znaci i obeležja ukoliko ih ima. . Upoznavanje osuđenog Član 14. . socijalni radnik.Član 11. Stručna grupa iz stava 1. Nakon prijema u zavod osuđeni se upućuje u prijemno odeljenje. ovog člana utvrđuje se pojedinačni program postupanja prema osuđenom tokom izvršenja kazne. specijalni pedagog. pregled se obavlja bez odlaganja. a najkasnije u roku od 24 časa. PROGRAM POSTUPANjA I RAZVRSTAVANjE Prijemno odeljenje Član 12.

ovog pravilnika sarađuje sa osuđenim. stručna grupa iz člana 14. odnosa osuđenog prema izvršenom krivičnom delu i kazni. stava 1.utvrđuje nalaz i sačinjava izveštaj na osnovu kojeg upravnik ustanove može predložiti direktoru uprave naknadno raspoređivanje osuđenog. pedagoških. Razvrstavanje osuđenog je deo programa postupanja. kao i njegove izmene i dopune unose se u lični list. S programom postupanja i s njegovim izmenama i dopunama upoznaje se osuđeni. Program postupanja prema osuđenom sadrži podatke o: smeštaju. Prilikom utvrđivanja predloga programa postupanja prema osuđenom. stručnom usavršavanju i obrazovanju. . Program postupanja donosi upravnik zavoda na osnovu predloga stručne grupe. psiholoških.utvrđuje zdravstveno stanje i sposobnost za rad osuđenog. vezama sa osuđenicima u zavodu i licima van zavoda. Razvrstavanje osuđenog Član 18. Program postupanja prema osuđenom utvrđuje se na osnovu vrste krivičnog dela.Page 5 5 . Član 17. na predlog službe za prevaspitanje.utvrđuje činjenice o ličnosti osuđenog kao i druge činjenice i okolnosti neophodne za predlaganje programa postupanja prema osuđenom. Sadržina programa postupanja.predlaže program postupanja prema osuđenom i razvrstavanje. kategoriji. socijalnih. posebnim postupcima (lečenje od zavisnosti. korišćenju slobodnog vremena. Upravnik zavoda preispituje program postupanja najmanje jednom u tri meseca. visine izrečene kazne. postignutim rezultatima i okolnostima koje mogu nastati tokom izvršenja kazne. . Page 6 6 Osuđeni se razvrstava u otvoreno. vaspitnoj grupi. radu. Program postupanja se menja u skladu sa procenom ponašanja osuđenog. U otvoreno odeljenje razvrstava se osuđeni od koga se očekuje uspešna reintegracija u . grupni i pojedinačni rad). posebnim merama bezbednosti i programu pripreme za otpuštanje. zdravstvenih i bezbednosnih osobenosti i potreba osuđenog. stepenom njegove saradnje u realizaciji programa postupanja. Član 16. Program postupanja prema osuđenom Član 15. . psihijatrijska i socijalna pomoć. ranije osuđivanosti. psihološka. poluotvoreno ili zatvoreno odeljenje.

Spavaonica mora biti toliko prostrana da svakom osuđenom pripada najmanje četiri metra kvadratna i osam metara kubnih prostora. Page 7 7 Član 22. IV. drugom krivičnom postupaku. Član 21. POLOŽAJ OSUĐENOG 1. Prostor za dnevni boravak mora imati tehničke uslove za korišćenje radio i televizijskog aparata. dva čaršava i odgovarajućeg broja ćebadi u skladu sa klimatskim prilikama. Prostorije u kojima osuđeni žive i rade moraju biti čiste. Zavod obezbeđuje svakom osuđenom poseban ležaj sa posteljinom. odnosu prema krivičnom delu i kazni. vrsti i težini krivičnog dela. . tako i veštačkim svetlom koje omogućava čitanje i rad bez smetnji za vid. U zatvoreno odeljenje se razvrstava osuđeni od koga se očekuje sporija adaptacija na zavodske uslove i sa kojim je potreban intenzivniji program postupanja u cilju reintegracije u društvenu sredinu.društvenu sredinu. Posteljina se sastoji od: dušeka. jastuka. pedagoškim. higijenskim i prostornim uslovima i mesnim klimatskim prilikama. Osuđeni ima pravo na smeštaj koji odgovara savremenim zdravstvenim. U prostoru za dnevni boravak mora se obezbediti dovoljan broj stolica i odgovarajući broj stolova prema broju osuđenika koji ga koriste. zagrejane i dovoljno osvetljene kako prirodnim. ponašanju tokom ranijeg izdržavanja krivične sankcije institucionalnog karaktera kao i drugim cinjenicima bitnim za razvrstavanje. U poluotvoreno odeljenje razvrstava se osuđeni od koga se očekuje uspešna adaptacija na zavodske uslove i realizacija vaspitno-korektivnog tretmana u cilju reintegracije u društvenu sredinu. Pri razvrstavanju osuđenog vodi se računa o: dužini kazne. psihološkim. ranijoj osuđivanosti. suve. bezbednosnim osobenostima i potrebama osuđenog. PRAVA OSUĐENOG Smeštaj osuđenog Član 19. načinu dolaska na izdržavanje kazne. Prostorije u zavodu moraju imati primerenu sanitarnu opremu koja omogućava obavljanje fizioloških potreba u čistim uslovima kad god to osuđeni žele uz obezbeđenje privatnosti. Član 20. Zavod obezbeđuje prostor za dnevni boravak. socijalnim. provetrene.

oktobra do 30. rublje. kao i druga svojstva od kojih zavisi pozitivan međusobni uticaj i odsustvo opasnosti od međusobnog fizičkog i psihičkog ugrožavanja. shodno pravilniku o odeći. Razvrstavanje osuđenog u prostorije za zajednički boravak i spavaonice sprovešće se uz brižljivu ocenu svih okolnosti i podataka evidentiranih u prijemnom odeljenju. obući i rublju. sopstvenu posteljinu. Odeća se menja po potrebi. .Prostorije u kojima osuđeni borave. pribor za pisanje. zagrevaju se u zimskom periodu. stvari i literaturu za versku upotrebu. Odeća. Za vreme izdržavanja kazne osuđeni može imati kod sebe: pribor za održavanje lične higijene. Osuđeni sa posebnim potrebama ima pravo na smeštaj primeren prirodi njegovih potreba. a najmanje jednom u trideset dana. posebno imajući u vidu uzrast. Page 8 8 Osuđeni je obavezan da bude odgovarajuće odeven u svim prilikama kad se nalazi van spavaonice. venčani ili verenički prsten. lične osobine i sklonosti. Zavod obezbeđuje osuđenom odeću. a od 1. U zavisnosti od klimatskih uslova upravnik zavoda može da odredi odstupanje od rokova iz stava 3. Član 24. Ukoliko vremenski uslovi ili drugi objektivni razlozi to zahtevaju. pribor za brijanje koji ne ugrožava bezbednost. ovog člana. ručni sat. U sportskoj odeći osuđeni može biti za vreme i neposredno pre i posle bavljenja sportom. septembra osuđeni nosi letnju. Rublje se menja najmanje dva puta nedeljno. udobne i odgovarajuće. obuću i rublje. Za vreme rada osuđenom se obezbeđuje radna odeća i obuća. Zagrevanje prostorija zavisi od klimatskih uslova. perorez sa zaobljenim vrhom dužine do šest santimetara. Čuvanje stvari dobijenih na upotrebu Član 26. Odeća i obuća moraju biti pogodne. aprila zimsku odeću i obuću. Stvari za ličnu upotrebu Član 27. rade i hrane se. ortopedska pomagala. rublje i obuća Član 25. oktobra do 15.maja do 30. a po pravilu traje od 15. tokom izvršenja kazne. upravnik zavoda može skratiti ili produžiti grejnu sezonu. Član 23. aprila. Osuđenom se saopštava da je dužan da čuva i održava stvari dobijene na upotrebu i tom prilikom potpisuje listu zaduženja. U periodu od 1. pribor za čišćenje odeće i obuće.

Član 30. lulu. u uslovima kojima se obezbeđuje njegova privatnost. sto za pregled. Zavod osuđenom licu obezbeđuje poseban orman za odlaganje stvari koje može koristiti u zavodu. Osuđenom se za vreme izdržavanja kazne obezbeđuje mesto za čišćenje i održavanje odeće i obuće. a radno angažovanom svakodnevno. U zavodu se posebnim aktom određuje prostor za pušenje. posteljine i smeštajnog prostora. Posebna prostorija za obavljanje zdravstvenih pregleda mora imati: odgovarajući broj stolova i stolica. ormar za smeštaj lekova . zagrejane i opremljene odgovarajućim sanitarnim uređajima sa hladnom i toplom vodom. obuće. Održavanje lične i opšte higijene Član 29. Zavod obezbeđuje osuđenom sve potrebne uslove za ostvarivanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena zakonom. bradu i brkove dužan je da ih uredno održava. ovog člana. brade i brkova može se ograničiti iz bezbednosnih ili higijenskih razloga. Page 9 9 Ukoliko osuđeni nosi dugu kosu. Pranje. Ukoliko osuđeni nije u stanju da ispunjava obaveze iz stava 1. paravan za obezbeđenje privatnosti osuđenog. odeće. Zavod ima posebnu prostoriju za obavljanje zdravstvenih pregleda i posebnu bolesničku sobu. a zavod je dužan da mu to omogući. Član 31. Osuđenom se omogućava kupanje i topla voda za kupanje najmanje dva puta nedeljno. čiste. Nošenje duge kose. prostorijama za dnevni boravak. trpezariji i u radnim prostorima gde postoji mogućnost izbijanja požara. provetrene. osvetljene prirodnim i veštačkim svetlom. Osuđeni je dužni da bude uredno podšišan i obrijan i da kosu uredno održava. Osuđeni je dužan da održava higijenu tela.obuću. Član 28. Zdravstvena zaštita Član 32. Osuđeni može imati kod sebe stvari u količini kojom se ne narušava bezbednost i red i ne ometaju drugi osuđenici. duvan i cigarete. Posteljina osuđenih menja se dva puta mesečno. a po potrebi i češće. Prostorija i soba moraju biti dovoljno prostrane. sušenje i peglanje posteljine. zavod mu pruža odgovarajuću pomoć. Zabranjeno je pušenje u sobi za spavanje. Prostorija za kupanje mora biti odgovarajuće opremeljena i zagrejana. rublja i odeće obavlja se u zajedničkoj perionici zavoda.

zavojni i drugi potrošni medicinski materijal. Bolesnička soba mora imati odgovarajući broj kreveta i noćnih stočića. termometar. kao i dokumentacija o zdravstvenom stanju koja se formira u zavodu. Medicinska dokumentacija koju je osuđeni doneo sa sobom u zavod.koji se zaključava. ormar za odlaganje zdravstvene dokumentacije. kao i da se pridržava uputstava lekara o sprovođenju lečenja i sprečavanju zaraznih bolesti. pribor za prvu pomoć. Lekar propisuje koje lekove osuđeni može imati kod sebe. osim u slučaju kada je oslobođen čuvanja tajne na osnovu . Podaci do kojih se došlo na osnovu pregleda unose se u protokol i zdravstveni karton osuđenog. Član 36. Osuđeni ima pravo da bude upoznat sa nalazima o njegovom zdravstvenom stanju i sadržinom njegovog zdravstvenog kartona. osim u slučajevima predviđenim opštim medicinskim propisima. ambu masku. Član 38. popravku i vađenje zuba. Na zahtev osuđenog zavod je dužan da mu obezbedi kopiju dokumentacije o njegovom zdravstvenom stanju. pribor i materijal za lečenje. aparat za merenje krvnog pritiska. sterilizator. bocu sa kiseonikom. Osuđeni je dužan da preduzima neophodne mere u cilju zaštite zdravlja i higijene. Zdravstveni radnik je dužan da kao profesionalnu tajnu čuva sve podatke do kojih dođe tokom pregleda i lečenja bolesnika. Član 34. Član 35. dostavlja se drugom zavodu u slučaju premeštaja. stetoskop. Ormar za smeštaj lekova u svakom trenutku mora sadržati dovoljnu količinu odgovarajućih i upotrebljivih lekova. davanja i evidentiranja. Zdravstveni pregled se obavlja pojedinačno i na način kojim se poštuje ličnost i dostojanstvo osuđenog. Zavod koji ima stomatološku ordinaciju obezbeđuje odgovarajuću opremu. spatule. jednokratne testove za dijabetes. Page 10 10 Član 33. način života i rada osuđenih uređuje se uputstvom upravnika zavoda po predlogu lekara. Lekar propisuje terapiju i organizuje način njenog izdavanja. Kada je bolničko lečenje organizovano u zavodu. Član 37. Osuđeni mogu nabavljati lekove i ortopedska pomagala o svom trošku ili ih primati od porodice i drugih lica po odobrenju lekara zavoda.

Ishrana Član 40. Osuđeni se za lekarski pregled mogu javiti svakog dana nadležnom radniku službe obezbeđenja koji ih u njihovom prisustvu upisuje u knjigu lekarskih pregleda i sprovodi do lekara shodno radnom vremenu zdravstvene službe. Član 39. Osuđeni mora biti obavešten o redovnom radnom vremenu zdravstvene službe. Lekar ili drugo stručno lice proverava pre deobe obroka kvalitet pripremljene hrane i svoje mišljenje unosi u kontrolnu knjigu ishrane. kašike. Prilikom prijavljivanja. osuđeni nije dužan da navodi razloge za lekarski pregled. Posluženi obroci moraju zadovoljavati higijenske standarde i primereni su dobu. za vreme sprovođenja osuđenog i u drugim opravdanim slučajevima. Osuđenom se obezbeđuju tri obroka dnevno koji se daju u pravilnim razmacima sa odgovarajuće pripremljenom. Član 43. a odobrava ga upravnik zavoda. trpezariji i prostorijama za čuvanje namirnica. a najkasnije prvog narednog radnog dana. Hrana osuđenog po pravilu je kuvana. tanjira. svako službeno lice zavoda je obavezno da obaveštavanjem i traženjem obezbedi pravovremeno pružanje stručne lekarske pomoći osuđenom. Sadržaj ishrane osuđenog utvrđuje se nedeljno jelovnikom. zdravlju i prirodi posla koji osuđenik obavlja. posluženom i raznovrsnom hranom. Član 42. Najmanje dva puta nedeljno osuđenom se obezbeđuje sveže voće i povrće u skladu sa godišnjim dobom. Page 12 . a samo izuzetno suva. s tim što se izmene moraju objaviti dan ranije. Jelovnik se objavljuje najkasnije poslednjeg dana u nedelji za narednu nedelju. Page 11 11 U hitnim slučajevima. Objavljeni jelovnik se može iz opravdanih razloga izmeniti. šolje. viljuške i noža. Član 41. Osuđenom se obezbeđuje ishrana vodeći računa o njegovim verskim uverenjima prema mogućnostima zavoda. Jelovnik sastavlja kuvar uz pribavljeno mišljenje lekara. Redovno radno vreme zdravstvene službe zavoda određuje se shodno uslovima života i rada osuđenih. Suva hrana se može davati najduže tri dana uzastopno i samo u slučajevima većih popravki i tehničkih zastoja u kuhinji. Pribor za jelo osuđenika sastoji se od poslužavnika.posebnog propisa.

Osuđenom se omogućava da radnim danom. Osuđeni se obaveštava o odlaganju pisma. Osuđeni ima pravo da mesečno nabavlja prehrambene i druge stvari za ličnu upotrebu u visini prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodni mesec prema podacima nadležnog organa za poslove statistike. odlažu se u lični list. U slučaju sumnje na slanje i primanje nedozvoljenih stvari putem pisma. otvoriće se u njegovom prisustvu i pregledati. Pismo osuđeni prima i šalje u zatvorenoj koverti. nadležnim organima i međunarodnim organizacijama za zaštitu ljudskih prava. u prodavnici zavoda može o svom trošku nabavljati prehrambene i druge stvari za ličnu upotrebu. Uzorak hrane od svakog obroka čuva se narednih 24 časa. Član 45. Prilikom snabdevanja prodavnice uvažavaju se opravdani zahtevi osuđenika. pribor za jelo. Član 44.12 Dva puta nedeljno lekar pregleda kuhinju. Zavod je obavezan da obezbedi adekvatan broj telefonskih govornica u zavisnosti od broja . stav 3. zavod je dužan da obezbedi nabavku stvari na drugi odgovarajući način. Osuđenim razvrstanim u V kategoriju sadržaj teksta pisma se nadzire. Dopisivanje Član 46. Nedozvoljene stvari će se oduzeti. Osuđeni ima neograničeno pravo na dopisivanje o svom trošku. Pregled sadržaja koverte. uređaje za pripremu hrane. Osuđeni ima pravo na dopisivanje bez nadzora sa braniocem. pismo upućeno osuđenom kao i pismo koje on upućuje. Pismo osuđenog šalje se sa povratnicom. posuđe. Radno vreme prodavnice i cene moraju biti određeni i istaknuti. skladišta i prostorije u kojima se priprema hrana i svoje mišljenje unosi u kontrolnu knjigu ishrane. Page 13 13 Telefoniranje Član 47. Pisma koja su zadržana na osnovu odluke upravnika o uskraćivanju dopisivanja na osnovu člana 75. Radnici zavoda i osuđena lica koja su zadužena za ishranu moraju biti zdrava i podvrgnuta lekarskom pregledu shodno opštim sanitarnim propisima. najmanje četiri sata. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. pregled pisma i uručivanje pisma obavlja isto lice. Ako u zavodu nema prodavnice ili nije moguće u prodavnici zavoda obezbediti odgovarajuće stvari. trpezariju. Prijem i otpremanje pošte vrši se preko zavoda.

osuđenih. Telefoniranje se obavlja na osnovu rasporeda koji se unapred objavljuje. Zavod omogućava polaganje ispita u zavodu i van zavoda. Stručno osposobljavanje . zakona o zaštitniku građana. zakona o izvršenju krivičnih sankcija. osnovno i stručno obrazovanje. Telefonski razgovori traju po pravilu ukupno 10 minuta. Biblioteka obavezno ima tekst ustava. a osuđeni koji je razvrstan u poluotvoreno i otvoreno odeljenje ima pravo na svakodnevno telefoniranje u skladu sa mogućnostima. zakona o pomilovanju. Odsustvo osuđenog zbog potreba obrazovanja ne smatra se posebnim pravom osuđenog u smislu ovog pravilnika. Osuđeni može pribavljati knjige. odnosno proizvedena u zemlji i inostranstvu. Page 14 14 Obrazovanje Član 49. Telefonski razgovor se obavlja na jeziku po izboru i o trošku osuđenog. zavod prema svojim mogućnostima. a obezbeđuje i druga audiovizuelna sredstva javnog obaveštavanja. Obaveštavanje Član 48. prema programu postupanja. na osnovu člana 76. Osuđenom je dozvoljeno da knjige i druga sredstva javnog obaveštavanja iznosi iz biblioteke radi korišćenja u slobodno vreme. Ukoliko se osuđeni obrazuje ili školuje. Troškove obrazovanja koje ne organizuje zavod snosi osuđeni. Osuđeni ima pravo na obrazovanje. zakonika o krivičnom postupku. Telefonski razgovor se može nadzirati po naređenju upravnika. kao i tekstove prihvaćenih međunarodnih akata koji se odnose na izvršenje krivičnih sankcija i zaštitu osnovnih ljudskih prava i sloboda. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. zavod sarađuje sa javnim i privatnim bibliotekama. Zavod organizuje opismenjavanje. Korišćenje i izdavanje knjiga i drugih sredstava javnog obaveštavanja reguliše se uputstvom upravnika zavoda. Zavod ima biblioteku sa dovoljnim brojem knjiga iz različitih područja. časopise i druga sredstva javnog obaveštavanja izdata. pravilnika koji su doneti na osnovu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. obezbeđuje odgovarajuće uslove i vreme za učenje. stav 2. važećeg krivičnog zakonika. Osuđeni koji je razvrstan u zatvoreno odeljenje ima pravo na telefoniranje jedanput nedeljno. Prema potrebi.

u skladu sa svojim mogućnostima. O stručnom osposobljavanju osuđenih odlučuje upravnik zavoda na predlog službe za prevaspitanje i službe za obuku i upošljavanje. U zavodu se organizuju kulturne. Zavod će prema mogućnostima organizovati programe radi sticanja ili proširivanja praktičnih znanja. Rad i prava na osnovu rada uređeni su posebnim pravilnikom. U slobodno vreme osuđeni se prema svojim sklonostima i interesovanjima mogu baviti izradom umetničkih predmeta i drugim vidovima stvaralačkog izražavanja. Zavod mora omogućiti da osuđeni u slobodno vreme. Zavod. prostorije. Program aktivnosti organizuje i sprovodi služba za prevaspitanje. zabavne i sportsko-rekreativne aktivnosti. kulturnih i radno-tehničkih potreba osuđenih. Aktivnosti iz stava 1. Član 53. Page 15 15 Zavod organizuje različite oblike aktivnosti za zadovoljenje telesnih. Verska prava osuđenih Član 55. Zavod. Ovog člana organizuju se tokom celog dana. Ako u zavodu postoji dovoljan broj osuđenih iste veroispovesti. Rad i prava na osnovu rada Član 51. na njihov zahtev upravnik . izvan zatvorenih prostorija provede najmanje dva časa dnevno. omogućuje bavljenje telesnim vežbanjem i sportskim aktivnostima i u tu svrhu obezbeđuje sportske terene. ovog člana je da osuđeni stekne. Radno sposobni osuđeni ima pravo i obavezu da radi. umetničkih. radno-tehničke. radne navike i stručno znanje. sportske rekvizite i teretanu sa pripadajućom opremom. Osuđeni ima pravo da ga jednom mesečno poseti svešteno lice. a prema programu koji je donela služba za prevaspitanje. Član 54. Slobodno vreme Član 52. obezbeđuje prostor i opremu za korišćenje slobodnog vremena osuđenih.Član 50. u skladu sa svojim mogućnostima. Svrha rada iz stava 1. Stručno osposobljavanje osuđenih obavlja se kroz teorijsku pripremu i praktičnu obuku u zavodskim radionicama. održi i poveća svoje radne sposobnosti.

provetrena. 3.00 do 17. sa odgovarajućim sanitarnim uređajima i odgovarajućim brojem stolica i stolova. Prostorija za posete mora biti prostrana. dvaput mesečno – u odeljenju poluotvorenog tipa. Poseta se može obaviti i na pogodnim otvorenim prostorima u zavodu. jedanput mesečno – u zatvorenim odeljenjima. Posete Član 56. Posetiocu se utvrđuje identitet i upisuje se u knjigu poseta. Član 59. Zavod je obavezan da na vidnom mestu istakne podatke o vremenu i uslovima posete. Posetilac se pretresa pre ulaska u prostoriju za posetu. Poseta se obavlja u prostoriji pogodnoj za ostvarivanje prava osuđenog na posetu branioca ili punomoćnika ili lica koje je on pozvao radi davanja punomoći o zastupanju. O privremeno oduzetim stvarima sačinjava se zapisnik. u skladu sa zakonom. Član 57. čista. Ukoliko posetilac ili osuđeni svojom radnjom ili stanjem ugrožava red ili bezbednost. osvetljena. jednom nedeljno – u odeljenjima otvorenog tipa. Stvari pronađene prilikom pretresa za koje postoji verovatoća da su u vezi sa nekim krivičnim delom. zagrejana prema potrebi. može uskratiti ili prekinuti posetu. .zavoda će dozvoliti sveštenom licu te veroispovesti da ih redovno posećuje. Zavod obezbeđuje posebnu prostoriju prikladnu za verske obrede. Page 16 16 Poseta se obavlja subotom ili nedeljom i u dane državnog praznika u vremenu od 9. Ako posetilac ne pristane na pretres. Trajanje posete duže od jednog časa određuje upravnik zavoda. Poseta branioca ili punomoćnika unosi se u odgovarajuću evidenciju poseta. oduzimaju se od posetioca i o tome se odmah obaveštava nadležni organ unutrašnjih poslova. 2. U karton posete osuđenog unose se podaci o licima koja će ga posećivati. Branilac ili punomoćnik posećuje osuđenog u radno vreme.00 časova. Osuđeni ima pravo na posetu u trajanju od najmanje jednog časa i to: 1. upravnik zavoda ili lice koje on ovlasti. ili da u zavodu ima redovnu službu ili nastavu. versku nastavu i posete sveštenih lica različitih veroispovesti. Član 58. Upravnik zavoda može odobriti posete i drugim danima ukoliko za to postoje opravdani razlozi. poseta se neće omogućiti. Lični pretres vrši službeno lice istog pola kao i posetilac na način kojim se poštuje dostojanstvo i čuvaju lične stvari posetioca.

Ukoliko težina paketa sa stvarima koje osuđeni može posedovati prelazi deset kilograma. u opravdanim slučajevima upravnik ili lice koje on ovlasti ima pravo da dozvoli prijem stvari osuđenom preko dozvoljene težine. osuđeni će u prisustvu službenog lica izdvojiti stvari koje prelaze dozvoljenu težinu. Osuđeni ima pravo na neograničeni prijem i slanje novčanih pošiljki. Page 18 18 Prijem novčanih pošiljki Član 62. Izuzetno. najmanje tri časa u posebnim prostorijama zavoda. Upravnik ili lice koje on odredi može odobriti prijem i ostale hrane koja će se upotrebiti u toku dana. 2) dvaput mesečno – u odeljenju poluotvorenog tipa. Page 17 17 Boravak u posebnoj prostoriji Član 60. Stvari će se o trošku osuđenog vratiti pošiljaocu ili predati posetiocu. Prijem paketa Član 61. Lako kvarljive stvari se uništavaju u prisustvu osuđenog. 3) jedanput mesečno – u odeljenju zatvorenog tipa i zavodu zatvorenog tipa sa posebnim obezbeđenjem. mora biti dovoljno prostrana. Novac koji osuđeni prima deponuje se na novčani depozit. Paket se osuđenom može dostaviti poštom ili prilikom posete. Osuđeni ima pravo da jednom u tri meseca boravi s bračnim drugom i decom ili bliskim licima. Posebna prostorija zavoda. Ove stvari vraćaju se o trošku osuđenog pošiljaocu ili se predaju posetiocu. . zagrejana. Pregled svakog paketa se obavlja u prisustvu osuđenog. osvetljena.Ukoliko su podaci koje osuđeni daje o licima koja će ga posećivati netačni. Težina paketa može biti do deset kilograma. one će se izdvojiti. ovog pravilnika i fabrički zapakovane prehrambene proizvode. u smislu ovog člana. Pod bliskim licima podrazumevaju se lica koje je osuđeni naveo kao posetioce. kupatilom i prilagođena za boravak dece. sa potrebnim nameštajem. Osuđeni ima pravo na prijem paketa i to: 1) jednom nedeljno – u odeljenju otvorenog tipa. Paket može sadržati stvari koje osuđeni može posedovati saglasno članu 29. Ukoliko se ustanovi da se u paketu nalaze stvari koje osuđeni ne može posedovati. osuđeni će biti disciplinski kažnjen.

Osuđeni su obavezni da se pristojno ponašaju prema zaposlenima u zavodu i licima koja posećuju zavod.00 časova.00 do 8. Na dati znak za ustajanje nisu u obavezi da ustaju osuđeni koji se nalaze na lekarskoj poštedi. Na znak povečerja osuđeni su dužni da ugase svetla i da legnu u krevet. a večeru od 18. Obraćanje i međusobno oslovljavanje Član 63. Upravnik zavoda ili lice koje on za to odredi može dozvoliti praćenje TV programa i posle znaka povečerja. upravnik daje odgovor u pismenoj formi. Ručak osuđeni obavljaju u periodu od 13. prema potrebi radnog angažovanja osuđenih utvrditi drugačiji raspored dnevnih aktivnosti. u organizaciji zavoda.00 časova.00 do 15. obavezni su da se pristojno ponašaju prema osuđenom i da otpozdrave na njegov pozdrav. doručak i priprema za posao obavljaju se kao dnevne aktivnosti u periodu od 7. preko svojih predstavnika. Zavod omogućava da osuđeni. Član 65. podnose pismene predloge i mišljenja upravniku zavoda o pitanjima koja se uređuju ovim pravilnikom.00 časova. ovog člana obavlja se tajnim glasanjem. Svaki osuđeni ima pravo da bude biran i da bira predstavnike iz stava 1. spremanje prostorija. ovog člana. Samoinicijativno učešće osuđenih Član 66.Mesečni iznos novca kojim osuđeni slobodno raspolaže je iznos prosečne zarade u Republici Srbiji za prethodni mesec prema podacima nadležnog organa za poslove statistike.00 do 7. Page 19 19 Upravnik zavoda može. Osuđeni se prilikom obraćanja predstavlja ličnim imenom i zaposlene u zavodu oslovljava zvanjem koje imaju u službi. kada leži bolestan i za vreme jela. Raspored dnevnih aktivnosti Član 64. Povečerje i spavanje traje od 23. lična higijena. Izbor predstavnika iz stava 1. Pri susretu sa zaposlenima u zavodu i drugim licima osuđeni je dužan da u stojećem stavu otpozdravi odgovarajućim pozdravom prema dobu dana. O predlozima i mišljenjima osuđenih. Nedeljom i neradnim danima znak za ustajanje daje se jedan čas kasnije. Osuđeni i zaposleni u zavodu međusobno se oslovljavaju sa “Vi”.00 do 19. Ustajanje. .00 časova. Osuđeni nije dužan da pozdravi kada je u stroju. Zaposleni u zavodu osuđenog oslovljavaju poimenično.

5) nasilje prema drugom licu. Zakona o izvršenju . Page 20 20 6) pravljenje. ovim pravilnikom. ovog člana je disciplinski prestup. 12)proizvodnja.Obaveze osuđenih Član 67. posedovanje ili korišćenje opojnog ili psihoaktivnog sredstva. 13)grubo zanemarivanje lične higijene. 15)namerno ugrožavanje svog zdravlja radi onesposobljavanja za izvršenje obaveze. 16)otpor zdravstvenom pregledu ili merama za sprečavanje opasnosti od zaraze. 8) sprečavanje pristupa u bilo koji deo zavoda službenom licu ili licu koje se ovlašćeno nalazi u zavodu. 3) pripremanje pobune ili bekstva. Osuđeni su obavezni da se za vreme izdržavanja kazne u zavodu ponašaju kako je to određeno Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija. Teži disciplinski prestupi su: 1) bekstvo ili pokušaj bekstva iz zavoda. Nepridržavanje obaveza iz člana 67. 7) izrada ili unošenje u zavod sredstva podobnog za napad. 10)odbijanje izvršenja zakonitog naloga ovlašćenog lica usled čega je nastupila ili mogla nastupiti teža štetna posledica. odnosno ulazi u njega. oštećenje ili uništenje imovine većeg obima. ovog pravilnika može biti teži ili lakši disciplinski prestup. stav 1. 9) ugrožavanje. 18)zanemarivanje radne obaveze koje je izazvalo ili je moglo izazvati težu štetnu posledicu. 19)obučavanje sebe ili drugog o načinu izvršenja krivičnog dela na osnovu ličnog ili tuđeg iskustva. Nepridržavanje obaveza predviđenih stavom 1. Disciplinski prestupi osuđenih Član 68. 14)bavljenje igrama na sreću. stav 2. posedovanje ili korišćenje opasne stvari. 2) podstrekivanje na pobunu ili bekstvo. naredbama i uputstvima upravnika zavoda. 20)teža zloupotreba dobijenih posebnih prava iz člana 115. bekstvo ili vršenje krivičnog dela. 11)namerno ili grubom nepažnjom ugrožavanje tuđeg zdravlja. 4) neovlašćeno napuštanje zavoda. 17)podstrekivanje lica lišenog slobode na teži disciplinski prestup.

obuće. 9) narušavanje izgleda zavoda. 13) nedisciplinovano. U cilju ostvarivanja svojih prava. 20) uvredljivo ponašanje prema drugom licu po bilo kom ličnom svojstvu. Izuzetno. 11) lakša zloupotreba dobijenih posebnih prava. 14) nedozvoljena izrada predmeta. 8) ugrožavanje i oštećenje imovine. pravilnika). upravniku ili licu koje on ovlasti. 2) udaljavanje iz kruga zavoda ili radilišta i radionica zavoda bez odobrenja. Interni podnesci Član 69. 10) neovlašćeno korišće i ulaženje u službene prostorije. lekova i drugih stvari. Lakši disciplinski prestupi su: 1) ugrožavanje i ometanje drugog osuđenog u obavljanju radnih i slobodnih aktivnosti. osuđeni se može pismeno obratiti vaspitaču ili drugom ovlašćenom licu iz odgovarajuće službe zavoda. 6) pripremanje obroka. dužno je da u roku od pet dana od dana predaje. 4) međusobna kupoprodaja odeće.krivičnih sankcija. 7) tetoviranje i telesni pirsing sebe ili drugog u zavodu. osuđeni može pismeno tražiti da se neposredno obrati upravniku bez navođenja razloga. 21)ponavljanje lakših disciplinskih prestupa. 18) neovlašćeno korišćenje stvari. 5) kockanje. Neposredno obraćanje upravniku Član 70. napitaka ili hrane van prostora predviđenog u tu svrhu. 16) zanemarivanje radne obaveze. preko posebnog sandučeta. 3) iznošenje alata i drugih materijalnih sredstava sa radnog mesta. Ovlašćeno lice kome je upućen podnesak. donese odluku ili da pismeno i obrazloženo odgovori na podnesak osuđenog. Page 21 21 Disciplinski postupak i primena disciplinskih mera uređeni su posebnim pravilnikom. 15) pušenje van prostora određenog u tu svrhu. 12) posedovanje stvari koje osuđeni ne sme imati kod sebe (član 5. 17) odbijanje izvršenja zakonitog naloga ovlašćenog lica. nepristojno i agresivno ponašanje koje remeti život i rad u zavodu. 21) davanje netačnih podataka o činjenicama bitnim za ostvarivanje prava. 19) omogućavanje pristupa neovlašćenom licu u prostor zavoda. Pritužba i žalba osuđenog .

odmah će ispitati osnovanost pritužbe i preduzeti mere za sprečavanje daljeg nastupanja štetnih posledica. Ukoliko se pritužba odnosi na ugrožavanje ili povredu tela ili zdravlja osuđenog. Osuđeni ima pravo pritužbe upravniku zavoda zbog povrede prava ili drugih nepravilnosti koje su u zavodu učinjene prema njemu. U žalbi se navodi broj odluke na koju se osuđeni žali i u kom pogledu je nezadovoljan donetim rešenjem. Podnesci. Page 22 22 Uz žalbu osuđenog. posebno nekorektan odnos organa uprave prema podnosiocu pritužbe. Direktor Uprave će o žalbi odlučiti u roku od 15 dana. Izuzetno. Ukoliko se predmet pritužbe odnosi na jedan ili više zahteva iz člana. Podnošenje pritužbe Zaštitniku građana Član 73. upravnik će narediti da osuđenog odmah pregleda lekar i da o tome sačini izveštaj. zavod dostavlja direktoru Uprave kompletan spis prvostepenog postupka. Ukoliko se pritužba odnosi na težu povredu radnih obaveza i dužnosti od strane zaposlenog lica. Osuđeni koji ne dobije odgovor na pritužbu ili nije zadovoljan donetim rešenjem ima pravo da podnese žalbu direktoru Uprave u roku od 15 dana. i 70. pritužbi i žalbi Član 72. 69. ovog pravilnika na koji osuđeni nije dobio ili je nezadovoljan odlukom ili odgovorom. pišu se u tri primerka. neblagovremen rad ili druga kršenja pravila etičkog ponašanja zaposlenih u organima . od kojih se jedan upućuje naslovu. Pre podnošenja pritužbe osuđeni je dužan da pokuša da zaštiti svoja prava u odgovarajućem pravnom postupku. Evidencija podnesaka. Upravnik zavoda ili lice koje on na to ovlasti. pritužbe i žalbe zavode se u posebnu knjigu evidencije prema odredbama propisa o evidencijama i načinu vođenja evidencija lica lišenih slobode. a jedan se odlaže u lični list osuđenog. Svi podnesci. osuđeni će to navesti u obrazloženju pritužbe. a po potrebi i drugu dokumentaciju. pritužbe i žalbe osuđenih iz člana 69. jedan ostaje kod osuđenog. Osuđeni ima pravo podošenja pritužbe Zaštitniku građana.Član 71. Zaštitnik građana može pokrenuti postupak i pre nego što su iscrpljena sva pravna sredstva. Sadržina pritužbe i žalbe predstavlja tajnu. dužan je da pažljivo ispita pritužbu i da o njoj donese rešenje u roku od 15 dana. ako bi podnosiocu pritužbe bila naneta nenadoknadiva šteta ili ako se pritužba odnosi na povredu principa dobre uprave. upravnik ili lice koje on odredi.

odlukom dodeliti posebna prava u skladu sa zakonom i to: Posebna prava u okviru zavoda 1. Član 74. Podnošenje podnesaka. dužine kazne. Zavod obezbeđuje dovoljan broj koverata za osuđene. 2. pravo na korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda. 5. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama. Page 23 23 Posebna prava osuđenih Član 76. ostvarenom nivou . pravo na prijem poseta izan zavoda. 2. pravo na nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. 3. 4. Osuđeni ima pravo da se bez prisustva zaposlenih i postavljenih lica u zavodu prituži ovlašćenom licu koje nadzire rad zavoda. ne povlači odgovornost osuđenog i on zbog toga ne može biti izložen bilo kakvom kažnjavanju. prošireno pravo na prijem poseta i proširivanje kruga lica koji posećuju osuđenog. maltretiranju ili uznemiravanju. razvrstava se osuđeni koji po osobinama ličnosti. Prituživanje nadzoru Član 75. Kategorije Član 77. 5. pritužbi i žalbi. U kategoriju A. Osuđeni podnosi pritužbu u zapečaćenoj koverti. bez prisustva ostalih osuđenih. 3. Pisana pritužba upućuje se u zatvorenoj koverti sa povratnicom. Posebna prava izvan okvira zavoda 1. vrsti i težini učinjenog krivičnog dela. sportskim i drugim korisnim aktivnostima u zavodu.uprave. upravnik može osuđenom. 6. koja sadrži podkategorije A1 i A2. 4. na predlog stručnih službi i u okviru programa postupanja. prošireno pravo na prijem paketa. krivičnog dela. aktivnog učešća u kulturno-prosvetnom radu. ponašanja. pravo na vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. Osuđeni može da se pismeno prituži nadzoru. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete. ranijem načinu života. zalaganja i rezultata u radnom i obrazovnom procesu. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima. pogodniji smeštaj. pravo na slobodni izlazak u grad. U zavisnosti od postignutog stepena prevaspitanja.

nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. vrste i težine učinjenog krivičnog dela. odlukom upravnika. i ostvarenog nivoa prevaspitanja. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati – dva puta mesečno. uspešna reintegracija u društvenu sredinu. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda. 6. Osuđeni koji je programom postupanja raspoređen u B kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne petine kazne. ranijeg načina života. ranijeg načina života. koja sadrži podkategorije B1 i B2. na predlog stručnih službi. Osuđeni koji je programom postupanja raspoređen u V kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne četvrtine kazne. 5. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju A1.prevaspitanja i radnom angažovanju u zavodu. koja sadrži podkategorije V1 i V2. razvrstava se osuđeni kod koga se. 4. očekuje otežana adaptacija na zavodske uslove i sa kojim je potreban intenzivniji vaspitno-korektivni rad. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 120 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 144 sata. Podkategorija A2 . Podkategorija A1 Član 80. Osuđeni koji je zbog disciplinskog prestupa ili drugih razloga rekategorizovan iz A ili B u V kategoriju. 2. vrste i težine učinjenog krivičnog dela. može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne četvrtine ostatka kazne. predstavlja pozitivan primer i od koga se očekuje uspešna reintegracija u društvenu sredinu. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. očekuje uspešna adaptacija na zavodske uslove i po realizaciji vaspitno-korektivnog tretmana. Član 79. Član 78. kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda i to: 1. razvrstava se osuđeni kod koga se na osnovu osobina ličnosti. U kategoriju V. Page 24 24 Osuđeni koji je zbog disciplinskog prestupa ili drugih razloga rekategorizovan iz A u B kategoriju može biti raspoređen u višu kategoriju po isteku jedne petine ostatka kazne. na osnovu osobina ličnosti. ostvarenog nivoa prevaspitanja i radnog angažovanja u zavodu. 3. pravo na slobodan izlazak u grad jedan put mesečno. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. U kategoriju B. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda.

na predlog stručnih službi. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. 3. kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda i to: 1. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 48 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 72 sata. kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda i to: 1. 5. 2. kao i posebna prava koja se koriste izvan zavoda i to: 1. 6. kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju B2. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda. pravo na slobodan izlazak u grad jedan put mesečno. 6. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 72 sata mesečno a u mesecu u kom je praznik do 96 sati. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. Podkategorija B2 Član 83. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati – jedan put mesečno. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. odlukom upravnika. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. pravo na slobodan izlazak u grad jednom u dva meseca. na predlog stručnih službi.Član 81. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati – dva puta mesečno. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju A2. odlukom upravnika. odlukom upravnika. . 5. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. pravo na slobodan izlazak u grad jednom u dva meseca. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda. Podkategorija B1 Član 82. 2. na predlog stručnih službi. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju B1. kao posebna prava može dobiti sva posebna prava u okviru zavoda. 3. 4. pravo na posetu porodici i srodnicima o vikendu i praznicima u ukupnom trajanju do 96 sati mesečno a u mesecu u kom je praznik do 120 sati. 2. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. Page 25 25 4. pravo na prijem poseta izvan zavoda u trajanju od 8 sati – jedan put mesečno. 3.

na predlog stručnih službi. korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda. pogodniji smeštaj. nagradno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. Posebna prava osuđenog koja obuhvataju izlaske i odsustva iz zavoda u jednom mesecu. može dobiti posebna prava u okviru zavoda i to: 1. Posebna prava osuđenog koja obuhvataju odsustva iz zavoda. bez prisustva ostalih osuđenih jednom mesečno. odlukom upravnika. . srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama. prošireno pravo na prijem paketa dva puta mesečno. Član 86. srazmerno vremenu provedenom na izdržavanju kazne. vanredno odsustvo iz zavoda do sedam dana u toku godine. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju V2. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. nakon 30 dana od razvrstavanja u ovu podkategoriju. Osuđeni koji je razvrstan u podkategoriju V1. pogodniji smeštaj. bez prisustva ostalih osuđenih jednom u dva meseca. mogu se koristiti najviše onoliko puta koliko ima vikenda i praznika u toku meseca i najmanje u trajanju od 24 sata. na predlog stručnih službi. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete. Podkategorija V2 Član 85. 2. prošireno pravo na prijem poseta i proširenje kruga lica koja posećuju osuđenog. Page 26 26 Podkategorija V1 Član 84. prošireno pravo na prijem poseta u posebnim prostorijama. prošireno pravo na prijem paketa dva puta mesečno. 3. 3. 2.4. odlukom upravnika. Posebna prava osuđenog koja obuhvataju izlaske i odsustva iz zavoda ne mogu se spajati sa posebnim pravom na korišćenje godišnjeg odmora izvan zavoda ili otpuštanjem iz zavoda. 4. 5. jednom mesečno. ne mogu se prenositi u drugi mesec. 5. prošireno pravo na prijem poseta i proširenje kruga lica koja posećuju osuđenog. 6. prošireno pravo na prijem poseta bez nadzora u prostorijama za posete jednom u dva meseca. 5. 4. može dobiti posebna prava u okviru zavoda i to: 1.

U slučaju premeštaja u zavod i odeljenje istog ili otvorenijeg tipa. Podnošenje molbe za uslovni otpust Član 90. Zavod osuđenom pruža pravnu pomoć u vezi ostvarivanja svih prava koja mu po zakonu pripadaju. Vanredni izlazak ili odsustvo iz zavoda upravnik može. radi obilaska teže oboleleog lica iz uže porodice. uzeće se u obzir broj dana provedenih na izdržavanju kazne u tom mesecu i srazmerno utvrditi trajanje odsustva. datum izdavanja. u slučaju rođenja deteta i zaključenja braka. Molbu za uslovni otpust osuđeni upućuje sudu koji je doneo presudu u prvostepenom postupku. potpis ovlašćenog lica i pečat zavoda. osuđenom se izdaje pisana dozvola za izlazak koja sadrži matični broj. ili mu se prekida izvršenje kazne.00 časova . odobriti osuđenom: 1. ime osuđenog. Page 28 28 Prevremeno otpuštanje Član 91. osuđeni zadržava vrstu i obim dodeljenih posebnih prava 30 dana po izvršenom premeštaju. 2. Upravnik izuzetno može odobriti vanredni izlazak ili odsustvo i u drugim vanrednim slučajevima. dan i čas izlaska i povratka u zavod. prezime. bez obzira na kategoriju i iskorišćena posebna prava.Vreme izlaska i povratka osuđenog u zavod ne može biti određeno u vremenu od 20. Ukoliko postoje bezbednosni razlozi zavod će diskretno i efikasno obezbediti vanredni izlazak i prisustvo osuđenog u slučajevima predviđenim stavom 1. odnosno u kom koristi godišnji odmor izvan zavoda. ovog člana. Prilikom korišćenja posebnih prava koja podrazumevaju izlazak i odsustvo iz zavoda. . u slučaju smrti člana uže porodice. Pravna pomoć Član 89.00 do 08. Vanredni izlazak i odsustvo Član 88. Molba se upućuje preko zavoda. 3. Član 87. Page 27 27 U slučaju korišćenja posebnih prava izlaska i odsustva iz zavoda u mesecu u kom se osuđeni otpušta sa izdržavanja kazne. adresu prebivališta. ime jednog roditelja.

Položaj prekršajno kažnjenih lica Član 93. Molba se upućuje preko zavoda. 4. Odredbe ovog pravilnika shodno se primenjuju prema prekršajno kažnjenim licima. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u ''Službenom glasniku Republike Srbije''. broj 5/01). Pravilnik o kućnom redu kazneno popravnog zavoda za žene («Službeni glasnik RS». Pravilnik o kućnom redu u zavodima zatvorenog i strogo zatvorenog tipa («Službeni glasnik RS». Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe: 1. 2. MINISTAR Zoran Stojković . Pravilnik o kućnom redu okružnih zatvora («Službeni glasnik RS». upravnik zavoda dostavlja predlog za prevremeno otpuštanje osuđenog direktoru Uprave. Molbu za premeštaj i prekid izvršenja kazne osuđeni podnosi direktoru Uprave. broj 24/00). Član 95. V. broj 24/00).Na osnovu mišljenja svih stručnih službi zavoda. Podnošenje molbi za premeštaj i prekid izvršenja kazne Član 92. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA Član 94. broj 55/99). 3. ako posebnim pravilnikom nije drukčije određeno. Pravilnik o kućnom redu kazneno popravnog zavoda otvorenog tipa («Službeni glasnik RS».