You are on page 1of 1

ADISUNK EURTPA

Volt egyszer egy ország, a}rol együtt élt a magyar, a Kárpátok védték, ha jött a zivatar, Az idők fo,lyamrírr ráéhezt.ekmások széjjeldarabolták Nagymagyarországot. Ki akart tehetünk Felelős .rri a vén Etr'ró Széttéptéko'rságtrnk' és sok millió szivet, l kisebbség nemzgtüink I öt országban így lett. Ki kérdez mes m jó nektek így élni? Kinek van jogában sziveinket tépni? Trianont sí hat ország aki így akarja. Fel is so'r,o1ha.tonÍ a szép Kárpátal lakossága magát ősmagyarnak val És így van ma Bánát, Baranya és Bácska hetven év óta lenn Jugosz|éwiáb,a,. Ezétt ro;mán Erdély, szlovák a Felvidék, Nagymagyaro'rsz ekképpen tépték És Szlováki.á rneg elvárnák e n ÍtőI. váljon me )KI€ a múlt em tő|. A szlov fáj
a) az ts

Nézem így sorjába mi maradt még hátra? Sok-sok széjjeLíizött magyar a vil.ágba. Fontosnak tart'om, hogy még Bácskáról meséljek, szü]p,tésemtől

{.

d

élek.

porában rttám mint gyerek, .qtta belém, hogy I magyar legyek!

("#
q
múltat, jövcírt,jelent. It.t van a Kárpá,tok lánca a szívben b.ent; ..!. ej, ha érezhetnék:'.. ne$ink ez mit jelent. . . nem a re - egy hogy bea étlenség azértha

rk

köztük

ker szere'tnek.'éreznek. ]

ott vasvillákkal, bottal erőltetnék rájuk, hogy a magyarokból legyenek románo'k. Ebből kifolyólag békótlensérr*ailik,

A

kérrmást, fel, ket!

ott nvílt
aKá az á|d

szamun

t Verecke. múltat ított nekiink, a múltra büszkék

ne

k efrogát.

b

mt

sm

De me
CS CS

brszásu_n-Kat daíábokra vás,ta.

míg é|ia A,uszt mirrdenkinéli ha jól megy is sd

,w 'effPfi"'1,;l?ffiY;,,"
.Éesz€ÍffMnye
aleggazdagabb múltra. tetszik, Együvé tart,ozunk, de büntgtnek azóta. . . e hét évtizedért a vádlott Európa! Andróczky Lász|óné

a magya,r keze-|ába, alattvaló hazái,ába,

Ekkor szlovák, végül ororsz lett Verecke, ez a magyarságnak mindenkorra lecke. De m.indegy ki, hogy számol összead, vagy szoroz, ha magyar a magyar nem lesz abból orosz!

mégsem cserél szivgt.

Van, ki nem feledi honnan jön, hova tart, ,nem hagyja kiölni magából a magy.a.rt!

r99r. 04. 21.

vJ,J'-'.'ÍCo&,Topolya