You are on page 1of 2

!!

ประกาศ

!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สวทช. จัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพ
ITPE (Information Technology Professional Examination)
ผู้ที่สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nstdaacademy.com
โดยหากต้องการสอบที่สนามสอบ มรภ.ภูเก็ต ให้เลือกสนามสอบเป็น
“ศูนย์สอบภาคใต้” ผ่านระบบสมัครสอบ online จากเว็บไซต์ขา้ งต้น
“เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่ วันนี้ – 15 เม.ย. 2555”
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ: นักศึกษา 500 บ./บุคคลทั่วไป 1,000 บ.
——สิทธิพิเศษ—— (สําหรับนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย)
รับส่วนลด นักศึกษา ส่วนลด 40% จ่ายเพียง 300 บาท
บุคลากร ส่วนลด 20% จ่ายเพียง 800 บาท
ชําระเงินได้ที่: อ.สมใจ จิตคํานึงสุข หรือ อ.อุไรรัตน์ มากจันทร์
ม.ราชภัฏภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 2 เบอร์โทรติดต่อ: 076-211959 ต่อ 416
พร้อมหลักฐานการสมัคร (สําเนาบัตรนักศึกษา/สําเนาบัตรประจําตัว)
**มีอาจารย์ผู้มีประสบการณ์มาติวข้อสอบให้**
กําหนดการติว : หลักสูตร IP วันที่ 26-28 เม.ย. 2555 (สถานที่-ม.ราชภัฏภูเก็ต)
หลักสูตร FE วันที่ 23-27 เม.ย. 2555 (สถานที่-มอ.วิทยาเขตภูเก็ต)
กําหนดสอบ (ครั้งที่ 1/2555) : วันที่ 29 เมษายน 2555

อุไรรัตน์ มากจันทร์ E-Mail address: urirat@hotmail.nstdaacademy.จัดสอบมาตรฐานไอที 2 หลักสูตร คือ 1) IP Passport: “TP” เหมาะสําหรับบุคคลสายงาน Non IT เน้นการวัดทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหาร จัดการ และด้านเทคโนโลยี เพื่อวัดความเข้าใจพืน้ ฐานในการใช้ งานไอทีเพื่อสนับสนุนการทํางาน 2) Fundamental Information Technology Engineer Examination : “FE” เหมาะสําหรับบุคลากรสายไอที ซึง่ เน้นทักษะทางเทคนิค ครอบคลุมหัวข้อด้านระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เครือข่าย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคง ปลอดภัย การบริหารจดัการเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.th หรือ โปรแกรมวิทยาการสารสนเทศ อ.com .j@pkru.สมใจ จิตคํานึงสุข E-Mail address: somjai.ac.com เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน ม.) ต่อ 416 (ห้องพักอาจารย์ อาคาร 4 ชั้น 2.3) หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.