You are on page 1of 3

Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ

   

 

Tài liệu đã được đăng kí bản quyền! ******** WWW.EDUCATIONPVA.TK

2011 

Cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh
Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong những nǎm 1930-1931 tuân theo một quy luật chung là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đế quốc Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế lên vai giai cấp công nhân, nhân dân lao động Pháp và các thuộc địa của Pháp. Đối với nước ta vào những nǎm 1924-1929, đế quốc Pháp tǎng cường đầu tư, khai thác và bóc lột. Nên kinh tế Việt Nam vốn đã kiệt quệ do chính sách bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp, nay lại càng kiệt quệ. Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta đều bị đe doạ, trong đó công nhân và nông dân chịu nhiều tai hoạ nhất. Để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và bọn vua quan phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, Đảng chủ trương phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng". Nhiệm vụ của Đảng là "phải lấy những sự nhu yếu hàng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng... để dự bị họ về phía võ trang bạo động sau này" Theo phương hướng đấu tranh đó, phong trào công nông được dấy lên từ cuối nǎm 1929 đến nǎm 1930. Tiếp theo cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền Phú Riềng (Nam Bộ) tháng 2-1930, cuộc bãi công của 4.000 công nhân nhà máy sợi Nam Định kéo dài ba tuần lễ, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 do Tỉnh uỷ Nam Định và Đảng uỷ nhà máy tổ chức. Ngay sau đó ngày 19 tháng 4, 400 công nhân nhà máy diêm Bến Thuỷ, thành phố Vinh đình công đòi tǎng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Ngoài những cuộc đấu tranh của công nhân, còn có những cuộc đấu tranh của nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác như: cuộc biểu tình của nông dân Hà Nam, Thái Bình, đòi giảm sưu thuế nổ ra trong tháng 4-1930. Những cuộc đấu tranh lớn nói trên của công nhân và nông dân là những "pháo hiệu" mở đầu cao trào cách mạng mới ở Việt Nam, chứng tỏ vai trò dẫn đầu cao trào là giai cấp công nhân và tiếp theo là giai cấp nông dân. Trên cơ sở phong trào công nông bước đầu phát triển và thắng lợi, Đảng kêu gọi quần chúng tiếp tục đấu tranh đòi tǎng lương, giảm giờ làm cho công nhân, giảm sưu, hoãn thuế cho nông dân để thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế lao 1  động 15-1930. Cuộc đấu tranh ngày 1-5-1930 là một bước ngoặt đánh dấu phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển thành cao trào cách mạng. Ngày đó, từ thành thị đến nông thôn ở nhiều nơi trong cả nước treo cờ Đảng, rải truyền đơn, tổ chức mít tinh, biểu tình,

Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng
 

http://www.hoc360.vn 

phá nhà giam. Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng   http://www. giải phóng những người bị bắt. mong muốn quốc gia độc lập. khẩu hiệu đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế đã kết hợp với khẩu hiệu chính trị. một hình thức chính quyền đâu tiên của công nông trong lịch sử cách mạng Việt Nam xuất hiện.vn  . Đó là nhận thức mới. địa chủ có đầu óc oán ghét đế quốc Pháp. Xây dựng được đội quân chủ lực của cách mạng.000 nông dân huyện Can Lộc ngày 7-9. gắn nhiệm vụ chống đế quốc với nhiệm vụ chống phong kiến. công nông thể hiện một nghị lực cách mạng Phi thường và sức mạnh to lớn. của 8. 2  thiếu một tổ chức thật quảng đại quần chúng để lôi cuốn các tầng lớp trí thức dân tộc. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cuộc bãi công của công nhân các nhà máy với các cuộc biểu tình của nông dân ở làng xã.hoc360. lo sợ. bọn thực dân. trong cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh. ở Nghệ An.Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ 2011        tuần hành thị uy. thực hiện được liên minh công nông là một thành tích nổi bật của Đảng ta trong cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh.000 nông dân Thanh Chương ngày 1-9. sự đoàn kết đấu tranh giữa công nhân và nông dân làm cho đế quốc Pháp lúng túng. Hà Tĩnh từ cuối tháng 8 đến đâu tháng 9-1930 là thời kỳ "đấu tranh kịch liệt". đốt giấy tờ. đáp ứng nguyện vọng thiết tha của công nông. Phần lớn những cuộc biểu tình này là những cuộc đấu tranh chính trị có vũ trang tự vệ. của 20. nhiều tên tri huyện. Những cuộc đấu tranh tiêu biểu như cuộc biểu tình của 3. của 3. Trong tình hình đó. thực hiện giải phóng dân tộc và ruộng đất cho dân cày. bị động. cách nhìn mới. hàng vạn dân chúng tham gia. phong kiến hoảng sợ. Thường vụ Trung ương Đảng đã phân tích.000 nông dân huyện Hưng Nguyên ngày 12-9-1930. lý trưởng nộp lại ấn tín hoặc chạy trốn. Thực tế lịch sử cho thấy. Nhiều cuộc bãi công. hạn chế việc mở rộng lực lượng cách mạng. Trong chỉ thị thành lập Hội Phản đế đồng minh Đông Dương ra ngày 1811-1930. Đó là nhờ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đúng. phong kiến. thấy lực lượng cách mạng có hai giai cấp công nhân và nông dân thì sẽ dẫn đến cô độc. biểu tình đã liên tiếp nổ ra từ các xí nghiệp công nghiệp ở thành thị đến các vùng nông thôn ở nhiều tỉnh trong cả nước. phá xiềng gông. Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng. Tháng 9-1930. Hàng triệu nông dân đã đứng lên cùng với giai cấp công nhân phối hợp đấu tranh chống đế quốc. đánh giá đúng các tầng lớp. Những khẩu hiệu chính trị được kết hợp chặt chẽ với các yêu sách về kinh tế trong hàng loạt các cuộc đấu tranh ở khắp cả nước.000 nông dân huyện Nam Đàn ngày 30-8. giai cấp trong dân tộc của Đảng. hẹp hòi. cao trào tiếp tục phát triển lên đỉnh cao. tư sản dân tộc. Nhưng nếu chỉ. nhiều nơi chính quyền địch tan rã. Quần chúng phá huyện đường. Xô viết Nghệ Tĩnh. diễn ra nhiều cuộc đấu tranh quy mô huyện và liên huyện với hàng nghìn. chỉ rõ tính "biệt phái" của phong trào.

aspx?co_id=30061&cn_id=210417) 3  Biên tập viên : Hoàng Thị Hằng   Tài liệu đã được đăng kí bản quyền! http://www.hoc360.org.EDUCATIONPVA.Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Giáo dục IDJ 2011        Chỉ có như vậy mới tập hợp được lực lượng của cả dân tộc. đội quân chính trị ấy không thể chỉ có công nông. mà phải bao gồm hết thảy các giai cấp và tầng lớp có khả nǎng chống đế quốc và phong kiến (Nguồn: www. nhưng muốn đánh đổ kẻ thù lớn mạnh.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.TK . đạt tới thắng lợi nhanh nhất và giảm bớt tổn thất cho cách mạng. thật kín thì cuộc cách mạng cũng khó thành công".vn  ******** WWW.cpv. Đội quân chính trị quần chúng có tính quyết định là công nông. Vì "Cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương mà không tổ chức được toàn dân lại thành một lực lượng thật rộng.