You are on page 1of 13

STATINIO PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŢIŪROS SUTARTIS

[sutarties sudarymo vieta], [sutarties sudarymo data] [vardas, pavardė], asmens kodas [asmens kodas], gyvenantis [gyvenamoji vieta] / [teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Uţsakovas“), ir [vardas, pavardė], asmens kodas [asmens kodas], gyvenantis [gyvenamoji vieta] / [teisinė forma] [pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [nurodomas registras], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-ios) pagal [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau  „Projektuotojas“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, atsižvelgdami į tai, kad: (A) Užsakovas ketina Projektuotojui pavesti atlikti statinio projektavimo darbus jo teisėtai valdomame žemės sklype, esančiame [adresas]; (B) (C) Projektuotojas įsipareigoja vykdyti prisiimtas pareigas atsakingai, su didžiausiu kruopštumu ir laikydamasis profesinių standartų bei Užsakovo reikalavimų; Projektuotojas pareiškia, kad jis, taip pat bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Projektuotojo sutartinių įsipareigojimų dalis;

(D) Šalys maksimaliai kooperuosis, bendradarbiaus ir keisis informacija vykdydamos šią Sutartį ir (arba) jos pagrindu sudarytas sutartis su trečiaisiais asmenimis. Šalys susitaria, kad Sutarties 1.4.–1.6. punktuose nurodytos Projektuotojo pareigos sudaro visų šioje Sutartyje jo nustatytų įsipareigojimų neatsiejamą dalį ir kurių tinkamo vykdymo Užsakovas turi teisę reikalauti bendrąja tvarka; (E) Sutarties tikslas – Statinio techninio ir darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros atlikimas, parengto projekto derinimas, ekspertizių užsakymas ir projektų koregavimas pagal gautas pastabas, statybos leidimo gavimas Užsakovo vardu pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą, Darbų vykdymas pagal Užsakovo ir Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus, Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, kad būtų parengti tinkamam Statinio statybos užtikrinimui reikalingi visi dokumentai ir Užsakovas galėtų efektyviai ir veiksmingai įgyvendinti Statinio statybos darbus nuo projektavimo sąlygų sąvado gavimo iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti

susitarė ir sudarė šią Statinio projektavimo paslaugų sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“. 1. Sutarties dalykas

1.1. Projektuotojas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe pagal Užsakovo pateiktą projektavimo darbų užduotį, kuri pridedama prie šios Sutarties kaip Priedas Nr. 1, ir projektavimo sąlygų sąvadą atlikti [nurodyti, kokios paskirties] statinio, kurio bendras plotas negali būti mažesnis nei [nurodyti] kv. m (toliau – „Statinys“) ir turinčio būti pastatyto [statinio buvimo vietos adresas] suteiktame žemės sklype, projektavimo darbus 1

Šalys susitaria. o Užsakovas įsipareigoja priimti Projektinę dokumentaciją ir tinkamai bei visiškai apmokėti Projektuotojo atliktus darbus. visų brėžinių. kurių sudėtinės dalys detalizuojamos šios Sutarties Priede Nr.6. Šį priedą Projektuotojas įsipareigoja pateikti Užsakovui iki Sutarties pasirašymo dienos. skaičiavimai. kad vykdydamas 1. y.2.4. skaičiavimai. parengimas.6. kokybiškai ir operatyviai vykdyti statybos darbus. kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesais. kituose teisės aktuose. Priedas Nr. reikalingų statinio statybos ir montavimo darbams vykdyti. specifinių ar naujų konstrukcijų.3. reikalingų statybinėms konstrukcijoms.3. 2 . ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti. 2). į kurį įeina statinio bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų pagrindinių sprendinių techninės ir ekonominės charakteristikos visoms statinio projekto dalims. kad ji būtų pakankama techninio projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus. sąmata. Statinių techninio ir darbo projektų projektiniai sprendiniai aprašomi projektavimo darbų užduotyje.1. brėžiniai ir bet kuri kita dokumentacija.4.6. Darbo projekte turi būti nustatyti pakankami projektiniai sprendiniai ir techninės specifikacijos. techniniame projekte pateiktų statybos produktų.6. inžinerinių sistemų bei įrenginių naudojimo nurodymų patikslinimas. nupirkti reikiamus įrenginius. kurioje pateikiami ir detalizuojami Užsakovo planuojamo statyti Statinio sprendiniai (aprašymai.(toliau – „Darbai“). suderina techninį ir darbo projektus normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka.– 1.1.5. 1. kad bus įvykdyti statinio esminiai reikalavimai. 1.4. o detaliai aprašyti Sutarties Priede Nr. punktuose. parengia Statinių darbo projektą. kurį Projektuotojas privalo pateikti Užsakovui ir kurį Šalys privalo raštu suderinti Sutarties pasirašymo dieną. Statinių projekto sudėtis ir Projektuotojo privalomi atlikti darbai nurodyti šios Sutarties 1. kaip Projektuotojas vykdo nustatytas pareigas. brėžiniai) tokios apimties. pagal kurias būtų galima: patikrinti ir įsitikinti. 1.6. 1. Sutarties 1. 2 „Techninio ir darbo projektų sudėtys“. į kurį įeina statybinių konstrukcijų. 3 „Darbų atlikimo grafikas“. jeigu yra projektuojami keli statiniai] Projektuotojas pagal Sutartį teikia Užsakovui statinio projektavimo bei kitas su tuo susijusias statybos darbų paslaugas dėl šių statinių statybos: [nurodyti statinius]. 1. kiti reikalingi projektiniai sprendiniai (aiškinamasis raštas. suderina su Užsakovu būsimo statinio architektūrinių sprendinių koncepciją ir po suderinimo parengia Statinių techninį projektą. inžinerinių sistemų skaičiavimas. pateikia techninį ir darbo projektus kompetentingoms institucijoms tvirtinti. punkte nurodytus įsipareigojimus. 1. todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja. statybos techniniuose reglamentuose nustatytos sudėties ir kokybės projektinės dokumentacijos visumą (techninį ir darbo projektus. punkte nurodytų projektavimo darbų atlikimo terminai turi būti nurodyti Sutarties Priede Nr. t. statybos darbų kiekių žiniaraščiai.1. kurią Užsakovas pateikia sudarydamas šią Sutartį ir kuri yra neatskiriama šios Sutarties sudėtinė dalis (toliau – „Projektavimo darbų užduotis“. Projektuotojas atlieka tokius darbus: 1. [įrašyti. techninės specifikacijos. 1. 1). 1. įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščių patikslinimas.2. juos suderinti su kompetentingomis institucijomis. reikalinga tinkamai pradėti ir vykdyti Statinio statybos darbus). gaminius bei medžiagas. Šalys nurodo ir susitaria. visų brėžinių. parengimas. gaminiams ir dirbiniams gaminti ar montuoti.6. atlikti visas reikalingas ekspertizes arba Užsakovo vardu kreiptis į atitinkamas įstaigas dėl jų atlikimo bei vykdyti statybos laikotarpiu Statinio projekto vykdymo priežiūrą. parengti įstatymuose.

kad Statinį būtų galima pastatyti pigesniais kaštais ir (arba) Statinį eksploatuoti pagal paskirtį. atsižvelgdamas į Užsakovo pastabas ir nurodymus. kad jo pateiktuose dokumentuose yra nustatytos visos reikalingos ir (arba) būtinos priemonės. Projektuotojas įsipareigoja savo sąskaita įvykdyti pakeitimus arba papildymus per atskirai Užsakovo nustatytą terminą. 1. kad kurie nors iš jų nebuvo numatyti Projektuotojo parengtuose dokumentuose ir jie yra reikalingi ir (arba) būtini tam.9. kuriuos sudarys statybos kaštų pabrangimas. kad užmokestis už šiame punkte nurodytų darbų vykdymą yra įskaičiuotas į Darbų kainą ir papildomas užmokestis Projektuotojui nebus mokamas. Projektuotojas.8. . Šalių teisės ir pareigos 2. 2. jeigu ekspertizės išvadose bus pateikti pasiūlymai techninį ar darbo projektą iš dalies pakeisti arba papildyti. nedelsiant.1. 2.1. apmokėti Projektuotojui už atliktus darbus ar jų organizavimą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.1. parengia Statinių vidaus inžinerinius projektus. atlieka kitus darbus.1. kad Projektuotojui suderinus techninį ir darbo projektus ir atlikus kitus pagal normatyvinius statybos dokumentus būtinus veiksmus. 2. 1. taip pat nuostolius. kurie bus Užsakovo patirti jam savo sąskaita ištaisant Projektuotojo parengtos projektinės dokumentacijos ir (arba) jos dalies trūkumus. galinčių trukdyti tinkamai įvykdyti projektavimo darbus.1. Projektuotojas įsipareigoja arba savo lėšomis. jeigu atliekamų statybos darbų metu paaiškės. Šalys konstatuoja. Šiame punkte nurodytos alternatyvios prievolės įvykdymo reikalavimo pasirinkimo teisė priklauso Užsakovui. kartu su Užsakovu / [alternatyva] gauna leidimą statybai.6. nuosavybės dokumentų arba dokumentų.2.8. bet ne vėliau kaip per [terminas] darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento. 1. Tuo atveju.7. kitus techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti reikalingus dokumentus.7. parengia Statinių konstruktyvines dalis. 1. esančio adresu [nurodyti tikslų adresą].3. informuoti Projektuotoją apie aplinkybių. Šalys aiškiai susitaria. jeigu Projektuotojui bus 3 2. Šia Sutartimi Šalys taip pat susitaria. 2 „Techninio ir darbo projektų sudėtys“. būtini Užsakovui siekiant tinkamai ir racionaliai statyti ir naudoti Statinį. Tuo atveju. kopijas. Tuo atveju. kad ši Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo priežiūros sutartis. patvirtina ir garantuoja. detaliai aprašytus Sutarties Priede Nr. sklypo.6. papildyti projektinę dokumentaciją ir suderinti atitinkamus pakeitimus su kompetentingomis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka arba atlyginti Užsakovui nuostolius.1. medžiagos ir (arba) konstrukcijos elementai.6.5.1. Projektuotojas savo sąskaita ir iniciatyva organizuos techninio ir darbo projektų ekspertizės atlikimą bei per [terminas] darbo dienas nuo išvadų gavimo dienos pateiks Užsakovui ekspertizės išvadas. ne vėliau kaip per [terminas] dienas nuo šios Sutarties įsigaliojimo šioje Sutartyje numatyta tvarka dienos pateikti Projektuotojui: 2.3. suteikiančių Užsakovui teisę užsakyti Statinio projektavimo darbus. kuris negali būti ilgesnis nei vienas kalendorinis mėnuo. 1.3. perduodamas pagal šią Sutartį atliktų projektavimo darbų rezultatą.2. 1. atsiradimą. kuriuos pagal įstatymus ir kitus teisės aktus Užsakovas privalo pateikti Projektuotojui.1.6.6. esamų pastatų inventorinių bylų kopijas.1. derinant projektinės dokumentacijos pakeitimus su valstybės arba savivaldybės kompetentingomis institucijomis. Užsakovas privalo: 2.

iš Projektuotojo gavęs pranešimą apie pasirengimą perduoti Užsakovui Sutartyje nurodytus Statinių techninio ir darbo projektus ar vieną iš jų dalių. atliekant Statinių techninio ir darbo projektų darbus ir derinant parengtus techninius dokumentus. raštu nurodydamas konkrečiai kokių dokumentų jam reikia ir kokia forma jie turėtų būti pateikti. Sutartyje nenurodyti dokumentai.1.1. pateikti Projektuotojui projektavimo užduotį iki [data].6. projekto derinimu. kad Projektuotojas savo sąskaita atliktų projektinėje dokumentacijoje pakeitimus. 2. 2.1.3. jeigu 2. Užsakovas turi teisę: 2. nedelsiant pradėti atitinkamai šio Statinių techninio ir darbo projektų ar vienos iš jų dalių priėmimą. 2. 2. esant Projektuotojo darbo bei sutartinių įsipareigojimų vykdymo trūkumams.7.4. 2. neperduoti jo tretiesiems asmenims ir be Projektuotojo sutikimo neskelbti tretiesiems asmenims Statinių techninio ir darbo projektų darbų rezultato duomenų. bendradarbiauti su Projektuotoju ir padėti jam rengiant Statinių techninį ir darbo projektus.2.2. projektavimo sąlygų sąvado ir kitų pradinių duomenų 4 . 2. iš esmės nekeičiančius Statinio projektinių sprendimų.1. kiek vėluojama pateikti reikiamus dokumentus. kontroliuoti ir prižiūrėti Projektuotojo vykdomus projektavimo darbus pagal galiojančiuose normatyviniuose dokumentuose jų kiekiui ir kokybei nustatytus reikalavimus.1. Užsakovas turi teisę reikalauti jų pašalinimo ir (arba) raštu pranešęs perkelti vėlesniam laikui mokėjimo terminus. 2. kuris išrenkamas iš Projektuotojo rekomenduotų subjektų. 2.10. Šiame punkte numatyta nuostata netaikoma ir Užsakovo teisės naudoti priimtus darbus ar jais disponuoti neribojamos. 2.2. bet neapsiribojant projektavimo sąlygų sąvado gavimu.5. per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Projektuotojo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus. sumokėti už topografinių bei geologinių darbų atlikimą Šalių parinktam trečiajam asmeniui.reikalingi kiti. Projektuotojas privalo: 2. 2. Sutartyje ar jos prieduose nustatyti terminai pratęsiami tokiam terminui.3. punkte nurodyti dokumentai nepateikiami Projektuotojui ir be jų Projektuotojas negali pradėti vykdyti šios Sutarties.1. kiek tai susiję su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (įskaitant. ekspertizių atlikimu). projektavimo bei Statinio statybos darbų vykdymo metu reikalauti. įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus.1.1. parengti Statinio techninį ir darbo projektus pagal šios Sutarties. jeigu ši Sutartis nutraukiama dėl Projektuotojo kaltės ir Užsakovas įgyja neužbaigtus Statinių techninį ir darbo projektus.8.4.1.2. iš Projektuotojo gautą Statinių techninio ir darbo projektų darbų rezultatą naudoti tik Sutartyje numatytais tikslais.2. kad Projektuotojas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi. 2.3. reikalauti iš Projektuotojo įvykdyti Sutartyje bei jos prieduose nustatytus reikalavimus. 2. jis įsipareigoja apie tai įspėti Užsakovą ne vėliau kaip prieš [terminas] darbo dienas.9.2.1. nustatytus Sutartyje.3. taip pat pagal Projektavimo darbų užduotį.

atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengtą Statinio techninį ir darbo projektus.05. 2. jis privalo raštu informuoti Užsakovą ir Statybos valdytoją apie numatomus pakeitimus ir gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl numatomų pakeitimų atlikimo. 2. turinčius reikiamą kvalifikaciją ir veikiančius pagal reglamentą STR 1.3. Projektuotojas privalo iš anksto raštu jį suderinti su Užsakovu ir jo vardu veikiančiu Projekto ir (arba) Statybos valdytoju.3.10. Projektuotojas privalo laikytis visų Sutartyje nustatytų terminų.4. 5 . bendradarbiauti su Užsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Statinio techninio ir darbo projektų trūkumus. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus Statinių techninį ir darbo projektus bei 3 (tris) jų kopijas perduoti Užsakovui. kurių atlikimas nereikalauja didelės apimties darbų).5. 2.3. garantuoti. atlikdamas bet kokį techninio ir darbo projektų pakeitimą. kad Sutartyje nustatyti darbų atlikimo terminai yra esminė šios Sutarties sąlyga. paskirti projekto vadovą iki [data]. netikslumus ir išspręsti visus su tuo susijusius klausimus. ir dėl to sudaryti su Projektuotoju papildomą susitarimą.3. Projektuotojas privalo paskirti projekto dalies vadovus. susijusias su konkrečiu pakeitimu. Vykdydamas techninio ir darbų projektų pakeitimus.8. Tuo atveju.nustatytus reikalavimus. projektinius sprendimus. taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medžiagas. kad nebūtų nesutapimų tarp techninio projekto architektūrinės. neiškils jokių nuo Projektuotojo priklausančių arba su netinkamu šios Sutarties vykdymu susijusių kliūčių Statinio pripažinimui tinkamu naudoti pagal Lietuvos Respublikos normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. konstruktyvinės ir kitų techninio bei darbo projektų dalių. Projektuotojas privalo raštiškai apie tai informuoti Užsakovą ir nedelsdamas nurodyti konkrečias priežastis bei nurodyti darbų atlikimo terminų pažeidimo pašalinimo priemones. Projektuotojui Užsakovas tinkamai paaiškino. kaina ir mokėjimo tvarka (išskyrus neesminius techninio ir darbų projektų pakeitimus. parengti ir pateikti Užsakovui Statinio techninį ir darbo projektus Sutarties nustatyta tvarka ir terminais.3. Statybos valdytoją ir derinti su jais šioje Sutartyje numatytus projektinius sprendinius. jeigu vėluoja šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminai. Nuo Projektavimo darbų užduoties Projektuotojas gali nukrypti tik jeigu Užsakovas sutinka ir tai suderina abi šalys raštu. Projektuotojas privalo kontroliuoti ir koordinuoti atskirų projekto dalių tarpusavio suderinamumą.3. vykdydamas projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus.3. jei Statinys bus pastatytas nesant su Užsakovu raštu suderintų nukrypimų nuo pradinių Statinio techninio ir darbų projektų. 2. bendradarbiauti su Užsakovu.7. 2.9. kviesti į šiuos susirinkimus Užsakovo atstovą.06:2005 „Statinio projektavimas“. 2. jis privalo raštu informuoti Projektuotoją apie numatomus ir (arba) norimus pakeitimus. neatlygintinai konsultuoti Užsakovą su šios Sutarties objektu susijusiais klausimais. Projektuotojo paskirtas projekto vadovas privalo užtikrinti.3. 2.3.2. Projektuotojas privalo atitinkamai pakeisti visas jų dalis. 2. jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju.6. Jeigu techninio ir darbų projektų pakeitimo iniciatorius yra Projektuotojas. Projektuotojas privalo raštu suderinti su Užsakovu visus koncepcinius sprendimus. šioje Sutartyje nustatytų projektavimo darbų vykdymo metu [terminas] savo iniciatyva organizuoti susirinkimus. 2. kuriame nurodomi techninio ir darbų projektų pakeitimo darbų terminai.3. kad. Jeigu techninio ir darbo projektų pakeitimo iniciatorius yra Užsakovas.

į visą projektinę dokumentaciją ir (arba) jos pavienes dalis. Projektuotojas privalo būti lojalus Užsakovui ir Statybos valdytojui.11. dėl kurių Statinys nebūtų pripažintas tinkamu naudoti ir (arba) kurie būtų nurodyti Statinio pripažinimo tinkamu naudoti akte. Projektuotojas nurodo ir patvirtina. ne vėliau kaip per [terminas] darbo dienas po šios Sutarties pasirašymo Projektuotojas įsipareigoja pateikti Užsakovui projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį (polisą). atlikdamas ir organizuodamas Darbus Projektuotojas turi užtikrinti reikiamos kvalifikacijos darbuotojų naudojimą. duomenų. kurios priklauso nuo jo valios.3. dokumentų trūkumą.3. 2. 2. Šiame punkte nurodytų asmeninių turtinių teisių perleidimas Užsakovui suteikia pastarajam teisę savo iniciatyva keisti projektinę dokumentaciją ir (arba) kitus su ja susijusius ir Projektuotojo parengtus dokumentus be atskiro Projektuotojo ir (arba) kūrinių autorių sutikimo. kad šiame punkte nurodytos autoriaus turtinės teisės bus laikomos perleistomis Užsakovui. Užsakydamas Darbus pas trečiuosius juridinius ir (arba) fizinius asmenis. suteikiant teisę Užsakovui disponuoti kūriniais jo nuožiūra ir (arba) kitaip realizuoti turtines teises. perleisti visas autoriaus asmenines turtines teises. kurį apimtų Užsakovo bei trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl Projektuotojo klaidų Statinių techniniame ir darbo projektuose statybos laikotarpiu ir 5 (penkerius) metus nuo Statinių pripažinimo tinkamais naudoti dienos. Projektuotojas visiškai atsako už juos Užsakovui. 2. ir apie jų kvalifikaciją. Neatlikęs šios pareigos nustatytais terminais praranda teisę remtis 6 . apie realią tikimybę.3. apibrėžtas Sutartyje. pareikalavus Užsakovui. 2. tam.3.2.3. jeigu juos nulėmė netinkamas ir (arba) neišsamus Projektuotojo parengtas projektas arba jo priedai.3. jų atlikimo terminams).14. bet ne vėliau kaip per [terminas] darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Užsakovą apie atsiradimą aplinkybių. susijusią su šios Sutarties vykdymu. Projektuotojas privalo nedelsiant. kad Užsakovo nurodymai kelia grėsmę Darbų kokybei. aktyviai dalyvauti gaunant leidimą statybai ir pripažįstant Statinį tinkamu naudoti. taip pat teikti Užsakovui duomenis apie asmenis. saugoti Užsakovo komercines paslaptis bei kitą konfidencialią informaciją. vykdyti ir (arba) baigti Darbus (įskaitant ir Užsakovo pateiktos informacijos. 2. galinčių trukdyti pradėti. numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.12. teikti nemokamas konsultacijas ir sprendinius. draudimo suma negali būti mažesnė nei [suma skaitmenimis] [suma ţodţiais] [procentai] nuo Statinių statybos darbų vertės.15. atlikti ir (arba) organizuoti Darbų atlikimą pagal tvarką ir sąlygas. tiesiogiai vykdančius darbus.17. Šiame punkte nurodytas asmeninių turtinių teisių perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos teritorija. kas [terminas] pateikia Užsakovui raštišką ataskaitą apie pagal šią Sutartį atliktus darbus. Šalys nurodo ir susitaria.13. įgytas šios Sutarties pagrindu.18. imtis visų priemonių.3. kad būtų pašalinti bet kokie esami ir (arba) potencialūs trūkumai. kurių pagrindu būtų šalinami bet kokie projekto defektai ir (arba) Statinio statybos trūkumai. Vykdydamas šiame punkte numatytas prievoles. valstybinės komisijos protokoluose ir (arba) kituose su šiuo procesu susijusiuose dokumentuose. kai atitinkama projektinė dokumentacija arba jos dalis bus perduota Projektuotojo Užsakovui šioje Sutartyje nustatyta tvarka.16.3. kad Užsakovas neprivalo sumokėti Projektuotojui papildomai už šiame punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises į kūrinius (projektinę dokumentacija ir pavienes jos dalis). 2. 2.

Projektuotojas pagal savo profesines žinias ir patirtį turi teisę teikti Užsakovui pasiūlymus dėl Statinio projektavimo darbų principinių sprendimų tiek. Projektuotojas per įmanomai trumpiausius terminus privalo ištaisyti visas savo atlikto Darbo projekto ekspertizės atlikimo metu pareikštas pastabas ir ištaisytą projektą kuo skubiau pateikti Užsakovui. 2. Projektuotojas turi teisę.1. statybos ir projektuotojų susirinkimuose. 3. Projektuotojas privalo užtikrinti ir savo jėgomis bei sąskaita. vystyti būtiną ir kitą įstatuose nustatytą ūkinę veiklą. Projektuotojas turi teisę: 2. 3.4.3.3. statybos leidimo klausimus Projektuotojas privalo išspręsti savarankiškai jam Užsakovo suteikiamų įgaliojimų ribose. Užsakovas susipažįsta su pasiūlymais per [terminas] kalendorines dienas po Projektuotojo atitinkamo pasiūlymo gavimo momento ir informuoja Projektuotoją apie savo sprendimą. imtis visų įmanomų priemonių.3.23.3.3. skaitmeniniais PDF ir TIF formato brėžiniais. kitais asmenimis. kuri Projektuotojui netrukdo vykdyti savo įsipareigojimų.24. pirmojo etapo – iki [nurodyti]. Projektuotojui kilus abejonių dėl projektavimo užduoties privalo kreiptis į Užsakovą dėl jos patikslinimo.2. 3 nurodytais terminais.3. Šalys aiškiai susitaria. privalo išsiaiškinti Užsakovo pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus. atlikti visus Darbų suderinimus su valstybės ir (ar) savivaldos institucijomis.1.19. 2. kad visus Darbų derinimo. Informacijos pateikimo terminai nustatomi abipusiu susitarimu. reikalingą statybos leidimui gauti. kylančių iš Sutarties. Projektuotojas turi teisę gauti Užsakovo apmokėjimą už įvykdytus projektavimo darbus pagal Sutartyje nustatytas sąlygas ir tvarką. vadovaujantis galiojančiomis normomis. kad būtų projektuojama pagal Užsakovo pageidavimus. Darbų atlikimo metu vykdyti Lietuvos Respublikoje galiojančių statybos ir projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimus. trečiojo etapo – iki [nurodyti].21. nepriklausomai nuo vykdomų projektavimo darbų.minėtomis aplinkybėmis norėdamas pagrįsto Sutarties termino pratęsimo ir (ar) nuostolių atlyginimo. visas privalomas projekto ekspertizes. Projektuotojas įsipareigoja atlikti visus Darbus ir perduoti jų rezultatus Užsakovui Priede Nr. Nustatyti terminai protokoluojami.1. paruošti visą dokumentaciją. 2. 2. Ši sutarties sąlyga yra esminė.2.3. galėtų pasitarnauti techniškai ir būtų ekonomiškai optimalūs bei naudingi Statinio statybos sąlygoms sudaryti.1. Projektuotojas pirmiau paminėtus pasiūlymus dėl pakeitimų bei pakankamus jų pagrįstumo įrodymus pateikia Užsakovui raštu. 2. Projektuotojas.4. ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas Užsakovui statybos leidimą gauti. Projektuotojas privalo jį aprūpinti su projektavimo darbų vykdymu susijusia informacija. 2.20.4. 7 . Užsakovui reikalaujant. 2. kiek siūlomi pakeitimai. gavęs iš Užsakovo atitinkamus leidimus ir (ar) įgaliojimus. pagal Užsakovo išduotas technines specifikacijas.4. 2. pradėdamas ir vykdydamas Darbus.1.22. 3. bet ne vėliau kaip: 3. Darbų atlikimo terminai ir kaina 3. antrojo etapo – iki [nurodyti]. Projektuotojo nuomone. 2.1.3.

jeigu Užsakovas pasinaudoja savo teise vienašališkai nutraukti Sutartį po pirmojo Darbų etapo atlikimo. kaip nurodyta Sutartyje. Šalys aiškiai susitaria.1. 3.2. antrojo etapo – [nurodyti]. kad kiekvieno etapo kaina nurodyta Priede Nr. Į Sutarties kainą įtrauktas visas už Sutarties atlikimą numatytas užmokestis ir Projektuotojas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų. jeigu Projektuotojas.3. 3. 3. 3 nustatytais terminais ir tvarka. [nurodyti] ir yra: 3. taip pat pareigą vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. taip pat lauko inžinerinių tinklų. kurie būtini tam. infrastruktūros ir kitus sprendinius. jeigu dėl to nebuvo atskiro susitarimo. 3 nustatytais terminais ir tvarka. Nurodyta suma Projektuotojui bus sumokėta tik tuo atveju. 3. kad Užsakovas turi teisę vienašališkai [suma skaitmenimis] ([suma ţodţiais]) [valiuta] suma sumažinti Sutarties kainą tuo atveju.2. kuriame Užsakovas planuoja statyti Statinį. Šalys susitaria. pirmojo etapo – [nurodyti].20. 4.5. Atsisakius priimti darbus.3.[nurodyti].3. o Užsakovas priėmė atitinkamą atliktų Darbų dalį (pateikiant galutinę sąskaitą – kad priėmė visus Darbus). Sutarties kaina yra [suma skaitmenimis] ([suma ţodţiais]) [valiuta] plius (papildomai) pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). 3.4.6. toliau vadinama „Kaina“. Tuo atveju. Užsakovas per pirmiau nurodytą terminą privalo 8 . Apmokėjimo diena laikoma apmokėjimo operacijos įvykdymo diena Užsakovo banke. 3. viršijančių Sutarties kainą. gavęs iš Užsakovo visus būtinus leidimus ir (ar) sutikimus be Užsakovo pagalbos ir dalyvavimo suderins visus Darbus. jeigu Užsakovas nurodyta teise nepasinaudoja. kai Darbų apimtis padidėja Užsakovui pageidaujant arba sumažėja.8. Darbų apmokėjimas vykdomas Priede Nr. Užsakovas šį perdavimopriėmimo aktą per [terminas] darbo dienas privalo pasirašyti ir grąžinti Projektuotojui. 4. statybos leidimą bei atliks visus kitus darbus. kad Užsakovas galėtų pradėti ir užbaigti Statinio statybos darbus. palyginti su pirmiau nustatyta apimtimi.3. Apmokėjimas atliekamas Užsakovui pasirašius atliktų darbų perdavimopriėmimo aktą pagal Projektuotojo pateiktą sąskaitą per [terminas] kalendorines dienas po sąskaitos gavimo dienos. kad Užsakovas už pirmojo etapo Darbus sumoka ne vėliau kaip per [nurodyti] nuo jų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos tuo atveju. 3 nustatytais terminais ir tvarka.2. už pirmojo etapo Darbus Projektuotojui mokama Priede Nr. kad Sutarties kaina negali būti keičiama ir tais atvejais. 3. Užsakovas apmoka už Darbų atlikimą. jeigu po Sutarties pasirašymo kompetentingos institucijos pakeistų žemės sklypo. Sutarties kaina negali būti keičiama. Ši suma bus sumokėta Projektuotojui Priede Nr. Šalys susitaria. jeigu Projektuotojas pažeidžia bet kurį Sutarties 2.2. skaičiuoti Užsakovui [delspinigių dydis skaitmenimis] ([delspinigių dydis ţodţiais]) [valiuta] dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.2.1. Užsakovui vėluojant sumokėti Sutartyje nustatytais terminais Projektuotojui už pagal Sutartį suteiktas paslaugas. Darbų perdavimas ir priėmimas 4. Projektavimo darbų (jų dalies) bei projektinės dokumentacijos perdavimui įforminti Projektuotojas pateikia Užsakovui pasirašyti perdavimopriėmimo aktą. 3. kad Projektuotojas iki Sutartyje nustatyto termino perdavė. išskyrus atvejį. punkte nustatytą įsipareigojimą (iki statybos leidimo gavimo dienos).7. trečiojo etapo . projektavimo sąlygų sąvade nustatytas technines sąlygas.2. Šalys taip pat susitaria. Projektuotojas turi teisę. gaus projektavimo sąlygų sąvadą. su sąlyga. Darbų bei projektinės dokumentacijos perdavimas vykdomas Šalims pasirašant perdavimo– priėmimo aktą.

6. Projektuotojas apie tai privalo pareikšti susirinkimo metu. Užsakovas turi teisę pareikšti Projektuotojui pretenzijas dėl jau priimtų projektavimo darbų ar veiksmų ne vėliau kaip per trisdešimt (30) darbo dienų po perduotų duomenų neatitikimo pastebėjimo momento. Projektuotojas patvirtina. 5. 4. 6. kad šių kūrinių autoriaus teisės yra išimtinė Projektuotojo teisė. kurį pasirašo Šalys ar Šalių įgaliotieji atstovai.pateikti Projektuotojui motyvuotą atsisakymą priimti darbus. taip pat jų tarpinių etapų. Jei per šį terminą Užsakovas nepateikia jokių pastabų ir nenurodo.1. Jei nutarimas (-ai) prieštarauja Sutarties sąlygoms.3. Tuo atveju. Defektų nustatymo akte nurodytus trūkumus Projektuotojas pašalina savo jėgomis ir sąskaita. ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet privalomas. Susirinkimai 5.3. laikoma. 5. įpareigojančius Sutarties šalis.6. reklamuodamas savo darbus ir kt. kuriame nurodomi Darbų trūkumai ir terminai jiems pašalinti. susirinkimo metu priima Užsakovas. Šalys surašo Defektų nustatymo aktą. 6. kurie apsaugoti autoriaus teisėmis ir kuriuos Projektuotojas sukuria šios Sutarties pagrindu bei privalo perduoti Užsakovui be jokio papildomo apmokėjimo. kad jam būtinas papildomas susipažinimo su pateiktais dokumentais terminas. t. patentai 6.3. 5.4. Šalys surašo susirinkimo protokolą. Projektavimo metu vyksta eiliniai šalių susirinkimai. kurių metu sprendžiami einamieji klausimai. kad neeilinis susirinkimas įvyktų nedelsiant. Projektuotojas maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai perleidžia Užsakovui (įskaitant. Projektuotojas privalo atlyginti Užsakovui visą žalą. kurios jis nesidalija su bendraautoriais. Be to. skelbdamas apie atliktus darbus visuomenės informavimo priemonėse. Neeilinį susirinkimą sušaukia Užsakovas ir Projektuotojo dalyvavimas jame privalomas. perleisti tretiesiems asmenims). y. Užsakovu atsisakius priimti Darbus (jų dalį) ir nepasirašius perdavimo–priėmimo akto. Galutinius nutarimus. jeigu dėl pirmiau paminėtų nuostatų klaidingumo ir (ar) neteisėtumo Užsakovas sudarys sandorius arba pažeis susitarimus su trečiaisiais asmenimis. Prireikus Užsakovas turi teisę reikalauti.2. ir Projektuotojui priklausančių nuosavybės teisių jis neperleido bei nesuteikė teisės naudotis licencijos pagrindu trečiajam asmeniui. susiję su projektavimu ir statyba.2. Projektinės dokumentacijos pagal šią Sutartį dokumentų kopijas Projektuotojas įsipareigoja saugoti 5 (penkerius) metus nuo šios Sutarties įvykdymo dienos. kad su šia projekto dalimi Užsakovas sutinka. jeigu jie neprieštarauja statybos techniniams reglamentams bei kitiems privalomiems dokumentams. Neeiliniai susirinkimai vyksta pareikalavus vienai iš šalių.4. Projektuotojas patvirtina. kad jam priklauso autoriaus teisės  architektūrinės grafikos ir kitų kūrinių.4. Projektuotojas be atskiro rašytinio Užsakovo leidimo ir (ar) sutikimo neturi teisės naudoti projekto ar atskirų jo dalių projektuodamas kitus objektus. 9 . 4. Projektuotojas neturi teisės be atskiro rašytinio Užsakovo sutikimo perleisti projektą bet kuriam trečiajam asmeniui. užprotokoluoti ir pasirašyti sprendimai. ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas po atitinkamo rašytinio pranešimo pateikimo kitai šaliai. 6. ir jų vykdymas yra privalomas Projektuotojui. bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro Projektuotojo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra. Statinio projektą.5. 5. 6. Visas turtines teises į pagal šią Sutartį sukurtą kūrinį. Šalims yra privalomi susirinkimų metu priimti.1. Autorių teisės. 6. kopijuoti.

) su klaidomis.3. privalo sumokėti Projektuotojui už kiekvieną uždelstą dieną delspinigius [delspinigių dydis skaitmenimis] ([baudos dydis ţodţiais]) [valiuta] % dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos.7.8.3. kol padaryti pažeidimai bus pašalinti arba bus nustatytos aplinkybių. Užsakovui laiku nevykdant savo finansinių įsipareigojimų.1.1. laiku nesumokėjęs Projektuotojui Sutartyje nurodytos kainos. bet ne daugiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos. 7. kai Projektuotojas pakartotinai pateikia Užsakovui projektavimo dokumentus (Techninio ir darbo projektų sudėtines dalis ir kt.1. priežastys.2. punkte nustatyto dydžio baudą minėtame punkte nustatyta tvarka. Tuo atveju. punkte nustatytą įsipareigojimą. 7. 7.8. 7. Projektuotojas privalo sumokėti Užsakovui 0. 7.1. kad Projektuotojas nesilaikė reikiamų profesinio atidumo ir rūpestingumo standartų. jeigu Projektuotojo paskirtas projekto vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo šios Sutarties 2.7.4.1.. analogiškomis toms.10. Projektuotojas privalo sumokėti Užsakovui [baudos dydis skaitmenimis] ([baudos dydis ţodţiais]) [valiuta] nuo Sutarties kainos baudą. arba pataiso ne visas Techninio ir darbo projektų dalis. punkte minėtus projektavimo dokumentus su klaidomis. skaičiuojant nuo šioje Sutartyje nustatytos atskiro darbų etapo pabaigos.6. Projektuotojas įgyja teisę vienašališkai sustabdyti Sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų vykdymą ir pratęsti jų vykdymą tik po to. 7. pažeidęs vieną iš Sutarties 2. 2. Šiuo atveju Projektuotojas per [terminas] dienas po Sutarties nutraukimo turi sumokėti Užsakovui [baudos dydis skaitmenimis] ([baudos dydis ţodţiais]) [valiuta] baudą nuo Sutarties kainos. jis privalo sumokėti Užsakovui 1% (vieno procento) nuo Sutarties kainos dydžio baudą.8. 7. 2. ilgiau nei [terminas] kalendorines dienas. nurodytus Sutarties 4 skyriuje. punkte nustatytas pareigas. bet ne daugiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos. Jeigu Projektuotojas uždelsia atlikti bent kuriuos darbus. skaičiuojamus nuo pavėluotai perduotų Užsakovui šioje Sutartyje nustatytų projektavimo darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną. bauda yra didinama [baudos dydis skaitmenimis] ([baudos dydis ţodţiais]) [valiuta]. Projektuotojas įstatymų nustatyta tvarka atsako Užsakovui už pastarajam padarytus nuostolius dėl Projektuotojo parengtame Statinių techniniame ir darbo projektuose atsiradusių klaidų.02% (dvi šimtąsias procento) delspinigius.9. įeinančius į šios Sutarties objektą. kai Užsakovas sumoka sutartą sumą pagal šioje Sutartyje nustatytą mokėjimo tvarką.1. Tuo atveju.7. jis privalo atlyginti Projektuotojui be šio sutikimo panaudotų projektinių sprendinių ar atskirų Statinių techninio ir darbo projektų dalių vertę. privalo sumokėti Projektuotojui [suma skaitmenimis] ([suma ţodţiais]) [valiuta] baudą už kiekvieną atskirai padarytą Sutarties sąlygų pažeidimą. kurias sąlygojo tai.2.10. kuriomis remiantis buvo sulaikyti mokėjimai. jeigu netinkamai vykdo arba nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. jis turi teisę sulaikyti Projektuotojui mokamų sumų ar jų dalies mokėjimą. Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį raštu pranešdamas apie tai Projektuotojui. 7. Šalių atsakomybė 7. Tuo atveju. Kiekvieną kitą kartą.7. kurios jau buvo anksčiau nustatytos Užsakovo. punktuose nurodytų įsipareigojimų. Užsakovas. jeigu Užsakovas pažeidžia Sutarties 2. Užsakovas. Tuo atveju. atitinkamai nukeliant Statinių Techninio ir darbo projektų darbų atlikimo terminus. 10 . 7. kurioms klaida turėjo įtakos. jeigu Užsakovas turi pagrindą remtis šios Sutarties pažeidimu ar netinkamu jos vykdymu. jeigu Projektuotojas pakartotinai pateikia Užsakovui Sutarties 1. Užsakovas turi teisę paskirti jam Sutarties 7.5.

8. Piniginių lėšų neturėjimas nelaikomas nenugalimos jėgos aplinkybe. Nenugalimos jėgos aplinkybės 9. 8. Jei yra neatitikimų tarp šios Sutarties ir jos priedų arba sutarties priedai negalioja.4. Šalys per Sutarties 1. išskyrus tas Sutarties nuostatas. 9.2. Jei Sutartis nutraukiama anksčiau laiko.1. pranešusi raštu apie tai kitai Šaliai.1. kol galioja nenugalimos jėgos aplinkybės. ginčų sprendimo. Šalis.2. Šalys turi teisę nutraukti šią Sutartį tik joje nustatytais atvejais ir pagrindais. bet kuri Šalis.4. 8.1. 8.7 ar 1. Visi šios Sutarties ir jos priedų pakeitimai ir papildymai galioja. atsižvelgiant į įsipareigojimų nevykdančios Šalies gebėjimą atnaujinti veiklą. Šalys susitaria.7.2. 8. toks ginčas ar pretenzijos perduodamos ir galutinai 11 . neatlikęs kurio nors iš Sutarties 1. kad Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu abiejų Šalių susitarimu. Bendrosios nuostatos 10.1. 8. atleidžiama nuo netesybų. Projektuotojas. kol egzistuoja pagrindas atleisti nuo atsakomybės. Visi tarp Šalių iškylantys ginčai ar pretenzijos dėl šios Sutarties pirmiausia sprendžiami geranoriškai derybų būdu.9. nebent Šalys raštu susitartų kitaip. nuostolių atlyginimo. nevykdanti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių poveikio. išlieka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius. iki [terminas]). turi teisę nutraukti Sutartį.5. kliudančios vykdyti įsipareigojimus. visi kiti Šalių įsipareigojimai pagal Sutartį netenka galios.2. kol Šalys visiškai bei tinkamai įvykdys visus savo įsipareigojimus. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis vadinamos nepaprastos aplinkybės.3.2. Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalies iniciatyva vienašališkai ir nesikreipiant į teismą esant esminiam Sutarties pažeidimui bei šiais atvejais: 8. 1. nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Jei ši Sutartis nutraukiama remiantis joje nustatytais pagrindais. baudų ar kitų Sutartyje nustatytų sankcijų tol. Negalint išspręsti ginčo geranoriškai. punkte numatytas taisykles. pakeitimo ir nutraukimo sąlygos 8. bet ne daugiau kaip 10% (dešimt procentų) nuo Sutarties kainos.1. jei ji nebus nutraukta anksčiau termino. kurių negalima nei numatyti arba išvengti. punkte nustatytą terminą nesuderina darbų atlikimo grafiko ir terminų.6. Įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas atidedamas. vadovaujamasi šios Sutarties nuostatomis. prisiimtus pagal šią Sutartį (t. Projektuotojui tik iš dalies įvykdžius Statinio Techninio projekto darbus. arba kol realiai tampa įmanoma vykdyti įsipareigojimus. punkte nustatytų darbų ir tuo pažeidęs vieną iš Sutartyje nurodytų įsipareigojimų. vadovaujantis sąžiningumo. įskaitant nuostatas dėl atsiskaitymo. Sutarties galiojimo. kurios pagal savo esmę lieka galioti ir po jos nutraukimo.11. taikant šios Sutarties 7. privalo sumokėti Užsakovui [suma skaitmenimis] ([suma ţodţiais]) [valiuta] baudą už kiekvieną atskirai padarytą Sutarties sąlygų pažeidimą. Užsakovas ir Projektuotojas įsipareigoja sudaryti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pagal Sutarties nutraukimo dienai padarytų darbų faktinę padėtį ir įvykdyti atitinkamą tarpusavio atsiskaitymą. jeigu jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių ar jų įgaliotų atstovų. protingumo ir teisingumo principais. Projektuotojas ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja atlikti darbų atlikimo grafike nustatytus darbus ir (arba) pavienes šių darbų dalis. y. 9. trukdančios vykdyti įsipareigojimus. 10. ir dėl kurių Šalys negali visiškai ar iš dalies vykdyti savo įsipareigojimų.

pavardes] tel.2. 10. Darbo projekto vadovas: 10. 2 10. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis. statybos techniniai reglamentai ir kiti norminiai teisės aktai. pakeičiantis bet kokius ankstesnius raštiškus ir (ar) žodinius Šalių susitarimus.3.2.3.4. 10.1. [nurodyti]. Techninio projekto vadovas: [nurodyti vardą.1.6. Ši Sutartis yra galutinis Šalių susitarimas. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta. pavardes] tel.2.2. 10.4.4. prašymai. raštu informuoja kitą Šalį. Darbų atlikimo grafikas  Priedas Nr. Techninio projekto architektūrinės dalies tikrintojas [nurodyti vardus. 12 . 10.1. tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šioje Sutartyje minimais Šalių įsipareigojimais. kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu.3.4. 10. pavardę] tel.4. Projektavimo darbų užduotis – Priedas Nr. 3 10. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties [nurodyti] punkte. Lietuvos Respublikos įstatymai taikomi visiems ginčams dėl Sutarties. pavardes] tel.5.2. 10. elektroniniu paštu.2.4.4.4.2.1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas. pavardes] tel.2.1.4.6.6.3.4. 10.išsprendžiamos kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. ankstesniu adresu pristatyti laiškai ir (ar) pranešimai yra laikomi gautais esant normaliai įvykių eigai.3. Visi su Sutartimi susiję pranešimai. Prie šios Sutarties yra pridėti šie priedai: 10.1. Susirinkimų protokolai. Priedas Nr. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama.1. jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovo ir (ar) Projektuotojo atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. 10. 10. Projektuotojas: 10. pakeitimai bei papildymai. jos priedai. Pasirašius Sutartį nuo projektavimo darbų pradžios iki jų pabaigos darbui organizuoti bei Sutarties vykdymo kontrolei Šalys skiria šiuos atsakingus darbuotojus: 10.4. Sutartis. Techninio projekto dalių vadovai ir autoriai [nurodyti vardus. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas. [nurodyti]. Sutarties dokumentai.1.4. 10. Užsakovas  [nurodyti vardus. 1 10. Darbo projekto dalių vadovai: 10. Sutarties priedai ir aktai yra laikomi neatskiriamomis ir (ar) sudedamosiomis šios Sutarties dalimis.4. 10. tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo minėto pasikeitimo dienos. 10. nurodyti pagal jų galiojimo viršenybę vienas kito atžvilgiu: 10.2. pavardes] tel. Techninio ir darbo projekto sudėtys – Priedas Nr. Priedas Nr. Projektavimo dokumentai. Techninio projekto konstruktyvinės dalies tikrintojas [nurodyti vardus.5.5.2. 10.6. Techninio projekto kitų dalių tikrintojas [nurodyti vardus.

2. gyvenamosios vietos adresas [gyvenamoji vieta]/ [pavadinimas] Kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A. 10. 10.8.8. turi visus teisės aktų ir Šalių nustatyta tvarka tam tikslui išduotus reikalingus įgaliojimus ir patvirtinimus. 13 . kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. visa informacija. Sutarties Šalys turi po vieną šios Sutarties egzempliorių.8. jos nepažeidžia jokių sutarčių ar kitokių įsipareigojimų trečiųjų asmenų atžvilgiu. s. sudarydamos Sutartį.] tel.3. yra teisėtai priimti tam teises ir įgalinimus turinčių Šalių valdymo organų. [įrašyti. jeigu abi Sutarties šalys yra juridiniai asmenys] Šalys yra įmonės. šiai Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų. el. paštas: ____________________ A. kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Šalys dės maksimalias pastangas Sutarčiai įvykdyti. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.7. s. 10. nepažeisdami teisės aktų ir Šalių registracijos dokumentų. pavardė.] tel. pasirašantys šią Sutartį. Šios Sutarties Šalys Sutartį perskaitė. Šalys pareiškia ir garantuoja viena kitai. paštas: ____________________________ (vardas. el. tinkamai įregistruotos ir teisėtai veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. V. gyvenamosios vietos adresas [gyvenamoji vieta]/ [pavadinimas] Kodas [kodas] PVM mokėtojo kodas [kodas] Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras [adresas korespondencijai] A. V. Šalių rekvizitai ir parašai: Uţsakovas [vardas.10. Atskiri Sutarties dokumentai laikomi vienas kitą paaiškinančiais. 10. kitai Šaliai yra išsami ir teisinga. juos išaiškina Užsakovas.8.9. asmens kodas [asmens kodas]. 10. suprato jos turinį. kurios turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka neapribotas teises disponuoti savo turtu. (vardas.4. kad: 10. faks. parašas) A. ši Sutartis buvo tinkamai patvirtinta visų reikalingų kiekvienos iš Šalies valdymo organų. pavardė. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus. faks. kurie buvo sušaukti ir sprendimus priėmė.1. pavardė]. kiekviena Šalis esant reikalui privalės imtis tokių pastangų. asmenys. asmens kodas [asmens kodas]. kurią viena iš Šalių pateikė ir (ar) pateikia. 10. vykdant šią Sutartį. Šalių valdymo organų sprendimai atitinka tikrovę. pasekmes ir tai paliudydamos bei niekieno neverčiamos pasirašė šią Sutartį pirmiau nurodytą dieną [2] ([dviem]) egzemplioriais lietuvių kalba.10. t.8. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr. pavardė]. parašas) Projektuotojas [vardas. nustatytos tvarkos. Nr. y. bet esant neaiškumų ir (ar) prieštaravimų. kurie yra galiojantys. Nr.