You are on page 1of 4

Acţiune pentru constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate. Încălcarea de către instanţa de judecată a principiului disponibilităţii.

Cuprins pe materii. Drept procesual civil. Judecata. Acţiune pentru constatarea dobândirii prin uzucapiune a dreptului de proprietate. Încălcarea de către instanţa de judecată a principiului disponibilităţii. Index alfabetic. Drept procesual civil Principiul disponibilităţii; Încălcare. C.pr.civ. art. 129 alin.(6) Faţă de prevederile art. 129 alin. (6) din Codul de procedură civilă este eronată aprecierea instanţei în sensul că reclamantul nu trebuia să-şi întemeieze acţiunea pe dispoziţiile Codului Civil. Această interpretare este dată cu încălcarea legii şi constituie motiv de casare întrucât încalcă principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil. Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 5661 din 27 iunie 2005. La data de 3 februarie 2004, reclamantul S.I. i-a chemat în judecată pe pârâţii B.G. B.D., B.M., B.M., B.I., a solicitat Judecătoriei Harghita să constate că este proprietarul prin uzucapiune a unui imobilul situat în satul Făgeţel, comuna Frumoasă, Judeţul Harghita, compus din teren în suprafaţă de 3100 m2 şi casă de locuit. De asemenea, reclamantul a mai solicitat să se dispună dezmembrarea imobilului şi înscrierea dreptului de proprietate, astfel dobândit. În motivarea acţiunii, întemeiată în drept pe dispoziţiile art.1847 Cod civil, art. 27 şi 28 din DecretulLege nr.115/1938, reclamantul a arătat că terenul mai sus individualizat a fost dobândit de tatăl său, S.P.I., din anul 1950, că, în 1973 acesta din urmă a ridicat o construcţie casă de locuit, nefiind tulburat în posesia sa, fiind întrunite condiţiile pentru a uzucapa, întrucât proprietarii tabulari au decedat. Prin sentinţa civilă nr. B.M., B.M., B.I. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut, în esenţă că, imobilul în litigiu face parte din parcela cu nr.top.2943/1/3 din CF nr.1702 a comunei Frumoasa, iar proprietarii tabulari pe cote-părţi ai acestui teren sunt pârâţii mai sus menţionaţi. Instanţa a constat că nu s-a făcut dovada decesului lui B.M. şi a lui B.I., şi, totodată, a arătat că, în situaţia în care nu toţi coproprietarii tabulari ai imobilului în litigiu sunt decedaţi, nu este îndeplinită condiţia prevăzută de art. 28 alin. 1 din Decretul-Lege nr. 115/1938, care impune, pentru dobândirea dreptului de 567 din 13 aprilie 2004 Judecătoria Harghita a respins acţiunea reclamantului S.I. (decedat) continuată de moştenitorii acestuia S.M., S.A. împotriva pârâţilor B.G. B.D.,

M. întrucât titularii tabulari ai dreptului de proprietate asupra terenului nu au decedat. 28 din Decretul-Lege nr.855/A din 27 octombrie 2004. Mai arată reclamanta. M. Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta S.I. 115/1938.M. dând altă calificare acţiunii. 115/1938. stabilind temeiul juridic ca fiind acela al legii nr.proprietate prin uzucapiune. şi că cererea reclamantului trebuia întemeiată pe prevederile art. 7/1996 şi ca atare. instanţa de fond avea îndatorirea de a stabili corect cadrul procesual pasiv. timp de 20 de ani de la moartea proprietarului înscris în CF. S-a arătat totodată că acţiunea privind dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii nu trebuia întemeiată pe prevederile Codului Civil. întrucât. . Astfel.I.D. cum rezultă din Cartea Funciară. în condiţiile legii. Împotriva acestei hotărâri au declarat apel A.M. conform actelor de deces depuse în dosarul Judecătoriei Miercurea Ciuc decedând B. şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile art...1847 Cod civil. unii fiind în viaţă. în condiţiile legii. B. faţă de decesul unora dintre pârâţi şi de a lămuri cu cine se judecă reclamantul în contradictoriu. era aplicabil Decretul-Lege nr. B. (succesoarea defunctului S. întrucât în sistemul publicităţii imobiliare. timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate înscris în Cartea Funciară. Astfel. ale art.. şi B. ca posesia să fie exercitată. şi anume 8000 m2. Curtea de Apel Târgu Mureş. B. în susţinerea motivului de recurs referitor la aplicarea greşită a legii. în regimul de carte funciară. Prin decizia nr.A) şi S. că decizia cuprinde motive contradictorii şi nu a ţinut cont de expertiza judiciară efectuată care a identificat o suprafaţă mai mare.. B. până la sistarea stării de indiviziune. Pentru a decide ca atare. care erau hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii. din care autorul reclamantului a uzucapat 3100 m2. D. punând în dezbaterea părţilor aceste chestiuni. reclamantul S. instanţa de control judiciar ordinar a reţinut că judecătoria a apreciat corect cadrul procesual pasiv. dreptul de proprietate este indiviz. (2) din Legea nr. 28 alin. Recursul este fondat. 72 alin. s-a arătat în dezvoltarea motivelor de recurs. (1) din Legea nr. poate invoca uzucapiunea şi că aceste condiţii nu sunt întrunite în speţă. uzucapiunea este reglementată potrivit art.. acţiunea soluţionându-se în contradictoriu cu pârâţii B. nu se poate stabili asupra cărei părţi din teren se întinde dreptul de proprietate. că instanţa nu a cercetat fondul cauzei. text ce stipulează că posesorul unui bun imobil care l-a stăpânit.G. că instanţele au încălcat principiul disponibilităţii. secţia Civilă a respins ca nefondate ambele apeluri declarate în cauză. cota-parte din acest drept vizând întregul imobil în materialitatea lui.) criticând sentinţa Judecătoriei Miercurea Ciuc pentru nelegalitate şi netemeinicie. iar reclamantul nu a posedat imobilul timp de cel puţin 20 de ani de la moartea acestora.27 şi ale art.V. (în calitate de reprezentant legal al lui S.M. în esenţă..115/1998 şi că au ignorat rolul activ pe care instanţa trebuia să-l exercite în lămurirea cadrului procesual şi în ceea ce priveşte omisiunea de a se pronunţa asupra tuturor dovezilor administrate în cauză. deşi în cererea de chemare în judecată.I. şi.7/1996.

M. întrucât instanţa a încălcat .V. comuna Frumoasa. fiind lămurită legitimarea procesuală activă.I. (ignorând copia certificatului de deces al acestuia) şi a susţinut că. a apreciat greşit că nu s-a făcut dovada decesului lui B. în sensul art.D. este de precizat că. Frumoasa.G. B. instanţa nu a manifestat rol activ.I. şi B.M.. înainte de prima zi de înfăţişare.. iar împrejurarea că B. deşi nu s-a făcut dovada legitimării procesuale active a acestora.D. de pe urma defunctului S. nr. înscris în Cartea Funciară 1702. aceştia fiind proprietarii tabulari ai imobilului mai sus individualizat. B. pe moştenitorii proprietarilor de carte funciară B..M.I. Totodată după producerea acestor dovezi instanţa trebuia să pună în dezbaterea părţilor necesitatea formulării unei cereri de introducere în cauză a acestora.. urmare decesului reclamantului. (4) care consacră acest principiu.2943/1/3. şi nici cerere de introducere în cauză a acestor moştenitori.. în virtutea rolului activ trebuia să solicite moştenitorilor reclamantului să facă dovada calităţii procesuale în sensul depunerii certificatului de calitate succesorală sau a aceluia de moştenitor de pe urma defunctului S. a decedat pe parcursul procesului.D. la 4 martie 1964. Judeţul Harghita şi dezmembrarea imobilului ce-l deţine reclamantul cu transcrierea dreptului de proprietate al acestuia. şi B. reclamantul S. B.I. reclamantul şi-a modificat acţiunea indicându-i în calitate de pârâţi. certificat de calitate sau certificat de moştenitor. instanţa nedând dovadă de rol activ. a investit Judecătoria Miercurea Ciuc cu o acţiune având ca obiect constatarea dobândirii de către acesta prin uzucapiune a dreptului de proprietate asupra imobilului. decedat la 30 martie 2004.Reclamantul S. nu a fost dovedită. În cauză au fost chemaţi în judecată pârâţii B.D.M. din care să rezulte legitimarea procesuală pasivă a acestora. B. situat în satul Făgeţel..A. respectiv la 30 martie 2004. deci cu mult anterior introducerii acţiunii de către reclamant. nefiind depuse acte de stare civilă. B. la 28 aprilie 1947. Înscrisurile depuse de părţi la judecătorie nu pot constitui o modificare de acţiune în sens procesual. judecătorul. B.V.M. în tot cursul procesului este în drept să pună în dezbaterea părţilor orice împrejurări de fapt şi de drept. copia certificatului de naştere al lui S. numai astfel. B. Nici motivarea dată de Judecătoria Miercurea Ciuc în sensul că reclamantul nu trebuia să-şi întemeieze acţiunea pe dispoziţiile Codului Civil nu este la adăpost de critici.. B. Verificând actele dosarului este de observat că nu există vreo modificare de acţiune. iar instanţa a pronunţat o hotărâre în care a menţionat că acţiunea acestuia a fost continuată de S. B. B...I.G. în cauza dedusă judecăţii. iar pe parcursul procesului au fost produse dovezi din care a rezultat decesul pârâţilor B.I. Potrivit art.I. nefiind depusă vreo cerere.D. ar fi moştenitorii defuncţilor B. privind un teren în suprafaţă de 3100 m2 şi construcţia edificată pe acesta. Nici în stabilirea cadrului procesual pasiv. în sensul de a se depune certificat de calitate succesorală sau de moştenitor. 129 alin. nefiind concludentă cât timp nu s-a făcut dovada că acesta are calitatea de moştenitor al defunctului. şi S.. instanţa. În ceea ce priveşte cadrul procesual activ. după dovedirea calităţii şi a opţiunii de a continua procesul început de defunct. astfel cum o califică instanţa.132 din Codul de procedură civilă.A.M.top. Astfel.G. la 1 mai 1950.

115/1938. aplicabil deja în Bucovina potrivit Decretului-Lege nr. urmând ca instanţa de trimitere să stabilească cu respectarea principiului disponibilităţii cadrul procesual activ şi pasiv în limita obiectului dedus judecăţii. Este de observat că organizarea publicităţii imobiliare sub forma cărţilor funciare.312 şi ale art. în temeiul Legii nr. prin Legea nr. constituind astfel un efect al posesiei „tabulare” şi cea de-a doua. dând eficienţă prevederilor art. în procesul civil. Decretul-Lege nr. este de arătat că. Noua reglementare prevede două situaţii diferite de aplicare a uzucapiunii. prin stăpânirea de fapt asupra imobilului timp de 20 de ani de la decesul titularului înscris în cartea funciară. 7/1996 nu mai cuprinde o reglementare specială a uzucapiunii. . După o scurtă perioadă în care. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare. a impus un mod diferit de reglementare a uzucapiunii. în privinţa uzucapiunii. potrivit cu care reclamantul a folosit mijlocul procesual ales de acesta pentru a-şi exercita în instanţă dreptul material la acţiune. interpretare dată cu încălcarea legii care constituie motiv de casare. 313 din acelaşi cod. fiind înscris nelegitim în cartea funciară. conform temeiului de drept indicat de reclamant şi cu manifestarea rolului activ. a casat ambele hotărâri şi a trimis cauza judecătoriei spre rejudecare. concluzionând. 241/1947 a fost pus în aplicare în Transilvania. 389/1943 au fost în vigoare şi în regiunile cu carte funciară dispoziţiile Codului civil român. după principiul înscrierii. fiind de esenţa investirii.principiul disponibilităţii. astfel cum prevăd dispoziţiile art. modalitatea juridică de sesizare a instanţei şi stabilirea cadrului procesual. referindu-se la aceasta. noua Lege a cadastrului funciar şi a publicităţii imobiliare nr. 27 din Decretul-Lege nr. împotriva cărţii funciare. l-a posedat timp de 10 ani. 27 şi ale art. Înalta Curte a admis recursul. revenindu-i exclusiv reclamantului. este eronată aprecierea instanţei în sensul că reclamantul nu trebuia să-şi întemeieze acţiunea pe dispoziţiile Codului Civil. doar pentru a-i recunoaşte efectul şi faţă de terţi. Pentru considerentele expuse. 28 din Decretul-Lege nr. 129 din Codul de procedură civilă. ori de la înscrierea declaraţiei acestuia de renunţare la drept. care permite dobândirea dreptului de către cel care. prima reglementată de art. 115/1938.115/1938. însă cu modificări esenţiale. în această interpretare. potrivit căruia asemenea drepturi nu pot fi dobândite decât prin efectul legii şi din momentul înscrierii în cartea funciară. Menţinând instituţia cărţilor funciare. Cu acest înţeles se răspunde motivului de recurs referitor la aplicarea greşită a legii de către instanţe şi. prin care se încalcă principiul disponibilităţii ce guvernează procesul civil. independent de înscrierea dreptului dobândit aşa încât proceselor în curs le rămân aplicabile vechile prevederi ale art. delimitarea obiectului şi precizarea temeiul juridic. 28 care reglementează uzucapiunea „extratabulară”. de natură a-i transforma fundamental configuraţia juridică. de art.