You are on page 1of 24

สร้าง E- Book ด้วยโปรเเกรม FlipAlbum 6.0 Pro.

สื่ อนาเสนอในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนารู ปแบบใหม่ความโด่ดเด่น น่าสนใจด้วยเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
(Multimedia) การนาเสนอข้อความหรื อเนิ้อหาปริ มาณมากๆ ในลักษณะของสิ่ งพิมพ์หรื อ
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ก็มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบจากสิ่ งพิมพ์หรื อหนังสื อที่เป็ นไฟล์เนื้ อหาเพียงอย่างเดียว
ต้องดูดว้ ยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ
ไปเป็ นเทคนิคการนาเสนอที่มีลกั ษณะการเปิ ดหน้าหนังสอแบบเสมือน เนื้อหาที่นาเสนอเป็ นได้ท้ งั ข้อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วิดีทศั น์
และเสี ยง อันเป็ นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมลั ติมีเดียมาผสมผสานกบ eBook ได้อย่างลงตัว เป็ นสื่ อที่ได้รับความนิยมสู งอย่างมากในปั จจุบนั ภายใตชื่ อเรี ยกว่า Multimedia e-Book
การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ ช่วยหลายตัว โดยซอฟต์แวร์ ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum
ซึ่งปัจจุบนั ได้พฒั นามาเป็ น FlipAlbum
6.0 โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทาให้การนาเสนอสื่ อออกมาในรู ปแบบ 3D Page-Flipping interface
และมีชื่อเรี ยกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ได้น้ ีสามารถนาเสนอได้ท้ งั แบบ Offline ด้วยความสามารถ
AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer
คุณสมบัติข้ นั ต่าของคอมพิวเตอร์

• ระบบปฏิบตั ิการ Windows® 98/2000/ME/XP
• คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หนวยประมวลผล Pentium® II
300 MHz
- หน่วยความจาแรมอย่างต่า 128 MB
- พื้นที่วา่ งของฮาร์ ดดิสก์อย่างต่า 100 MB
- การ์ดแสดงผล 16-bit
- จอภาพที่มีความละเอียดไม่นอ้ ยกว่า 800 × 600 pixels
เตรี ยมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book
ข้อมูลที่สามารถใส่ ลงในโปรเเกรม Flip album ได้น้ นั มีรูปเเบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง,
ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วดิ ิโอเเละไฟล์เสี ยง ดังนั้นควรจัดเตรี ยมข้อมูล ตกเเต่งรู ปภาพเเละอื่นๆ
ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อนเเละจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กาหนดขึ้นเช่น C:\my pic เป็ นต้น
ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package
Format (OPF); Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)
การสร้างเอกสาร E – Book
เปิ ดโปรแกรม FlipAlbum จากเมนูคาสั่ง Start, Program, E-Book Systems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum
Pro จะปรากฏจอภาพทางาน โดยส่ วนสาคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็ วนี้ คือจอภาพ
QuickStart
(ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคาสั่ง File, Start Wizard)

จากภาพดังกล่าวมี ขั้นตอนการทางาน 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. จากนั้นคลิกรายการ Page Layout เพื่อเลือกรู ปแบบของสื่ อ ทั้งนี้รูปแบบ Single image per page เป็ นลักษณะการนาเสนอภาพแยกเป็ น 2 หน้ากระดาษ และรู ปแบบ Centerfold page เป็ นลักษณะการนาเสนอภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียว ทั้งนี้เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ Effect สี ขาวฟุ้ งๆ รอบรู ปแบบที่เลือก . คลิกรายการ Open Folder แล้วเลือกโฟลเดอรที่เตรี ยมภาพไว้ก่อนหน้านี้ (ตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Graffiti) 2.

3. เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ ม Finish โปรแกรมจะนาภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมาสร้างเป็ น eBook ให้อตั โนมัติ . จากนั้นคลิกเลือก Themes เพื่อเลือกลักษณะปก และพื้นหนังสื อ 4.

การเลื่อนหน้ากระดาษ คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ขอบหนังสื อด้านซ้ายหรื อขวามือเพื่อเลือกหน้าที่จะเปิ ด คลิกปุ่ มขวาของเมาส์บนหน้ากระดาษ เเล้วคลิกคาสั่ง Flip To o Front Cover คือปกหน้า o Back Cover คือปกหลัง o Overview คือหน้าสรุ ปรวมเนื้อหา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails) การทางานของหน้ านี ้ แบ่ งเป็ น >> การคลิกที่รูปภาพเล็ก เพื่อแสดงภาพแบบเต็มจอ กดปุ่ ม Esc เพื่อกลับสู่ สภาวะปกติ >> การคลิกที่ชื่อภาพ เพื่อเปิ ดไปยังหน้านั้นๆ >> ใช้เทคนค Drag & Drop ชื่อไฟล์ภาพ เพื่อสลับตาแหน่ง >> คลิกปุ่ มขวาของเมาส์ที่รูปเพื่อเปิ ดเมนูลดั ในการทางาน .

หน้าเอกสารด้วยภาพที่มีสีสันตาม Themes ที่เลือกเเต่ก็สามารถปรับเเต่งได้เอง โดย 1. คลิกขวาพื้นที่หน้านั้น เเล้วเลือกคาสั่ง Page Properties 3.o Contents คือหน้าสารบัญ โปรแกรมจะนาชื่อไฟล์ภาพหรื อสื่ อมาเป็ นรายการสารบัญ ซึ่ งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ แต่หา้ มใช้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ / การปรับเปลี่ยนอัลบั้มอิสระ FlipAlbum จะกาหนดลักษณะของหน้าปก. เลือกลักษณะของพื้นเอกสาร • Default ตามค่าเริ่ มต้นของระบบ • Color ระบุสีเพื่อเเสดงผลเป็ นสี ของพื้นเอกสาร • Texture ระบุไฟล์กราฟิ กอื่นๆ ที่จะนามาใช้เป็ นพื้นเอกสาร . เลือกหน้าเอกสารที่ตอ้ งการปรับเเก้ไข 2.

คลิกปุ่ ม OK เพื่อยืนยันการปรับเเต่งหน้าเอกสาร ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนหน้าเอกสาร E-book : Graffiti .4.

การเลือกสันปกเเบบต่างๆ เป็ นการเลือกรู ปเเบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ ห่วงสันปกหรื อไม่ ซึ่ งมีหลายเเบบให้เลือก ทาได้โดยคลิกที่คาสั่ง Options >> Book Binder เเละเลือกรู ปเเบบที่ตอ้ งการดังรู ป .

Right by 90 หมุนไปทางขวา 90 องศา .การย่อ/ขยายด้วย Handle . Insert Page.Left by 90 หมุนไปทางซ้าย 90 องศา .การย่อ/ขยายด้วยเมนูคาสั่งทีละภาพ . Left Page หรอ Right Page ก่อน การปรับแต่งรู ปภาพ การย่อ/ขยายรู ปภาพ สามารถทาได้หลากหลายวิธี ได้แก่ .การปรับแต่ง / เพิ่มเติมข้อความ การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน eBook ทาได้โดยการดับเบิ้ลคลืกที่ขอ้ ความเดิม ซึ่งจะปรากฏเป็ นกรอบข้อความ และแถบเครื่ องมือการปรับแต่งข้อความ การเพิ่มข้อความ การเพิ่มข้อความ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะเพิ่มในหน้าซ้าย หรื อหน้าขวาได้หรื อไม่ โดยสังเกตจากปุ่ มเครื่ องมือ Insert Annotation ซึ่ งจะถูกแบ่งครึ่ ง ครึ่ งซ้ายคือการเพิ่มข้อความในกระดาษหน้าซ้าย และคึ่รงขวาคือการเ พิ่มข้อความในกระดาษหน้าขวา หากปุ่ มเครื่ องมือ Insert Annotation ไม่สามารถคลิกได้ แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้ อนข้อความได้ จะต้องเพิ่มหน้า กระดาษที่สามารถป้ อนข้อความได้ดว้ ยคาสั่ง Edit.By 180 หมุน 180 องศา .การย่อ/ขยายแบบ Batch ซึ่ งให้ผลพร้อมกันหลายๆ ภาพ การหมุนภาพ ภาพที่นาเข้ามาบางภาพอาจจะมีแนวการแสดงผลไม่เหมาะสม ซึ่ ง สามารถหมุนภาพให้เหมาะสมได้โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคาสั่ง Rotate จะปรากฏคาสั่งย่อย ดังนี้ .By Other Angles หมุนโดยกาหนดมุมอิสระ การแสดงภาพด้วย Effect พิเศษ .

ทาได้โดยการคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคาสั่ง Effects จะปรากฏ คาสั่งย่อย ดังนี้ .Select Crop Shape เลือกรุ ปทรงพิเศษ ซึ่ งมีตวั เลือก ดังนี้ เมื่อคลิกรู ปแบบที่ตอ้ งการแล้วคลิก OK ภาพดังกล่าวจะแสดงผลด้วยรู ปแบบที่เลือก เช่น .Transparent ทาให้พ้นื ของภาพมีลกั ษณะโปร่ งใส โดยโปรแกรมจะ แสดงหลอดดูดสี (Eye Dropper) ให้คลิก ในตาแหน่งสี ที่ตอ้ งการทาให้ เป็ นสี โปร่ งใส .3D ทาให้ภาพมีลกั ษณะนูนแบบ 3 มิติ .Shadow ทาให้ภาพมีเงา .Add/Edit Frame ใส่ กรอบให้กบั รู ปภาพ โดยมีลกั ษณะ กรอบภาพ ดังนี้ .

การเพิม่ รู ปภาพ การเพิ่มรู ปภาพใน e-Book ทาได้โดยคลิกปุ่ มเครื่ องมือ Insert Multi-media Objects หรื อ คลิกขวาที่หน้าเอกสารที่ตอ้ งการเพิ่มรู ปภาพเลือก Multi-media Objects .

nfe.flipforum.th/UserFiles/File/download/e_book.จากนั้นเลือกไดร์ ฟ และโฟลเดอร์ที่ตอ้ งการเลือกรู ปภาพ กรณี ที่ไม่ปรากฏภาพตัวอย่างให้คลิกที่ปุ่ม จากนั้นเลือกภาพที่ตอ้ งการแล้วลากมาวางในหน้ากระดาษ การใส่ ไฟล์วดิ ีโอ และไฟล์เสี ยงลงในอัลบั้ม นอกจากข้อความและภาพนิ่ง โปรแกรมยังสนับสนุนการนาเสนอสื่ อมัลติมีเดียรู ปแบบต่างๆ เช่น เสี ยง วีดิทศั น์ และภาพเคลื่อนไหว เช่น Gif Animation โดยใช้เทคนิคการนาเข้า เช่นเดียวกับรู ปภาพ คือใช้ปุ่มเครื่ องมือ Insert Multi-media Objects แล้วลากไฟล์สื่อที่ตอ้ งการมาวางบนหน้ากระดาษ การทาจุดเชื่อมโยง (Link) การทาจุดเชื่ อมหรื อลิงก์ (Link) ด้วยข้อความหรื อวัตถุต่างๆ ไปยังตาแหน่งต่างๆ หรื อเรี ยกว่าเว็บไซต์ ก็เป็ นฟังก์ชนั่ หนึ่งที่ขาดไม่ได้ของ e-Book ดังนั้น FlipAlbum จงเตรี ยมคาสั่งเพื่อให้สามารถทางานได้สะดวก โดยเลือกกรอบข้อความ รู ปภาพแล้วคลิกขวา จากนั้นเลือกคาสัง่ Set Link.flipcity.com http://www. อ้างอิงถึง : บุญเลิศ อรุ ณพิบูลย์.stks.pdf . เข้าถึงจาก : http://www.oknation.or.0.net/blog/freeday888/2009/09/08/entry-1 http://kpp.com http://www.go.flipalbum.fliplibrary..php?option=com_docman&task=doc_download&gid=64&Itemid=31 รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www. 5 กุมภาพันธ์ 2550.com http://www.com http://www.th/web/index. Multimedia e-Book ด้วย Flip Album 6.

com/ Create and Sell 3D Page-Flipping Digital Albums on CDs* FlipAlbum® 6 Pro offers professional photographers an easier.วิธีใช้ โปรแกรม FlipAlbum Pro ทาอัลบัม๊ ภาพ บันทึกภาพความประทับใจ เก็บไว้ใน FlipAlbum Pro กับบรรยากาศอันสุ ดแสนประทับใจในขณะนี้ คิดว่าหลายๆท่านน่าจะมีรูปภาพอันสุ ดแสนประทับใจอีกเช่นกันอยูเ่ ป็ นจานวนมาก หลากหลายวิธีบนั ทึกที่จะเก็บไว้ในความทรงจา ด้วยโปรแกรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ProShow Gold.50 MB) http://www. and sell their photos. distribute. MemoriesOnTV.0 (26. วิธีใช้งาน FlipAlbum Pro เบื้องต้น ก่อนอื่นอยากให้มาทาความเข้าใจกันก่อนครับ ว่าการสร้างอัลบั้มสไลด์โชว์โดย FlipAlbum Pro ก็เหมือนกับการที่เรากาลังสร้างหนังสื อขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับ จะได้เข้าใจในฟี เจอร์ ต่างๆได้ง่ายยิง่ ขึ้น .flipalbum. Wondershare Flash SlideShow Builder หรื อ ANVSOFT Flash Slide Show Maker รวมถึง PicturesToExe หลากหลายวิธีบนั ทึก แตกต่างในจุดประสงค์ของการนาไปใช้งาน แต่ที่เหมือนกันคือ เป็ นการสร้างอัลบั้มสไลด์โชว์จากรู ปภาพที่เราต้องการ สาหรับกระทูน้ ้ ีขอแนะนาการบันทึกในอีกหนึ่งรู ปแบบ ที่ไม่แตกต่างจากการบันทึกด้วยโปรแกรมที่กล่าวมาตามข้างต้นเท่าใดนัก แต่เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และอยากแนะนา กับ FlipAlbum Pro การบันทึกในรู ปแบบ 3D PageFlipping Digital Albums lipAlbum Professional v6. better way to showcase.

Open Folder คลิกที่ Open Folder > เลือกโฟลเดอร์ รูปภาพที่ตอ้ งการ > เสร็ จแล้วกด Next ในส่ วนนี้ เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ รูปภาพที่ตอ้ งการทา Album รอไว้ก่อนที่จะสร้างงานก็ได้ครับ จะสะดวกและประหยัดเวลาได้พอสมควร โดยที่ไม่ตอ้ งมานัง่ ลบรู ปภาพที่ไม่ตอ้ งการในภายหลัง 2.เมื่อเลือกเสร็ จแล้วกด Next ..เริ่ มแรกเมื่อเปิ ดโปรแกรม FlipAlbum Pro ขึ้นมา ก็จะพบกับหน้าต่าง QuickStart ใช้ตวั นี้แหละครับ เข้าใจง่ายและสบายๆต่อการใช้งานดี เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่งพอที่จะคล่องมือ ค่อยเปลี่ยนวิธีทาเป็ นวิธีอื่น ซึ่ งมีวธิ ี ทา Album อยูห่ ลายวิธีครับ และถ้าเปิ ดโปรแกรมขึ้นมาแล้วไม่พบกับหน้าต่าง Quickstart ให้ไปที่ Files > Start Wizard 1. Page Layout เลือกรู ปแบบการจัดวางรู ปภาพต่อ 1 หน้า ซึ่งมีให้เลือกใช้ 2 แบบ Single Image per page: 1 รู ปภาพ ต่อ 1 หน้า เหมาะสาหรับรู ปภาพขนาดทัว่ ไป Centerfold page: 1 รู ปภาพต่อ 2 หน้า เหมาะสาหรับรู ปภาพขนาดใหญ่ .

Theme เลือก Theme หรื อ Template ให้กบั อัลบั้มที่ตอ้ งการสร้าง เสร็ จแล้วกด Finish เป็ นอันเสร็ จสิ้ นกระบวนการสร้างอัลบั้มในขั้นตอนที่ 1 คราวนี้ก็มาถึงการปรับแต่งในรายละเอียดต่างๆ ซึ่ ง FlipAlbum Pro มีลูกเล่นต่างๆให้ใช้งานมากมายเหลือเกิน ดังนั้นในฟี เจอร์ ที่ยงั ไม่คุน้ เคย แนะนาให้อยูใ่ นค่าปกติก่อนครับ ไปที่แท็บ Options จะพบกับเมนูยอ่ ยตามภาพประกอบด้านบน Book Binder ไม่ทราบว่าภาษาไทยเรี ยกว่าอะไรครับ ผมเรี ยกเป็ นการใส่ ห่วงให้กบั สันปกของหนังสื อแล้วกัน ผิดพลาดยังไงต้องขออภัย .3.

เลือกหรื อไม่เลือกก็ได้ครับ ตามความพอใจและสไตล์ของเรา Enable Background Music สาหรับเปิ ด-ปิ ดเพลงประกอบอัลบั้ม และสามารถใส่ เพลงประกอบอัลบั้มได้ในฟี เจอร์ น้ ี Set Flipping Speed การตั้งค่าความเร็ วในการเปิ ดอัลบั้มในแต่ละหน้า พร้อมค่าอื่นๆ ฟี เจอร์ น้ ีปล่อยให้เป็ นค่าปกติได้ครับ Set Auto Flipping การตั้งค่าความเร็ วในการเปิ ดอัลบั้มแบบอัตโนมัติ Set Slide Show การตั้งค่าต่างๆของสไลด์โชว์ Set Theme การเลือก Theme ให้กบั อัลบั้ม Set Preferences อันนี้จะเป็ นตัวเดียวกันกับ Set Flipping Speed Set Book Options การตั้งค่าต่างๆของอัลบั้ม ที่ไม่อยากให้ขา้ มไปครับ จึงขอขยายความต่อสาหรับฟี เจอร์ น้ ี สาหรับฟี เจอร์ น้ ี หากเราเลือกที่จะไม่ปรับแต่งใดๆ ก็จะแสดงเป็ นค่ามาตรฐานของ Theme ที่เราเลือกใช้ตามขั้นตอนที่ 1 • Book Cover เลือกหน้าปก และหลังปกให้กบั อัลบั้ม โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3แบบ 1. Texture เลือกรู ปภาพจาก Theme ของโปรแกรม FlipAlbum Pro โดยกดปุ่ ม Browse To Theme . Texture เลือกเป็ นรู ปภาพจากเครื่ องของเรา โดยกดปุ่ ม Browse 3. Color เลือกเป็ นสี พ้นื สี เดียว 2.

.• Book Background เลือกฉากหลังให้กบั อัลบั้ม ลองกดเลือกดูนะครับจะได้เข้าใจยิง่ ขึ้น อธิ บายไม่ค่อยถูกครับอันนี้ (.วิธีเลือกเหมือนกับ Book Cover) • Page Margins เลือกรู ปแบบการจัดวางภาพในแต่ละหน้าของอัลบั้ม • Display เลือกรู ปแบบการแสดงรายละเอียดหรื อชื่ อของไฟล์ภาพในแต่ละหน้า และรู ปแบบการจัดวาง • Audio เลือกใส่ เพลงประกอบอัลบั้ม หลังจากปรับแต่งจนได้ที่แล้ว ก็เป็ นอันจบกระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 2 จากกระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 2 ฟี เจอร์ ต่างๆที่เราได้ปรับแต่งลงไป จะมีผลต่อหน้าหนังสื อในทุกๆหน้าของหนังสื อหรื ออัลบั้มที่เรากาลังสร้าง เข้าสู่ กระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 3 คราวนี้ลงลึกไปถึงรายละเอียดกันแบบหน้าต่อหน้ากันเลย ฟี เจอร์ ท้ งั หมดตามรายการแสดงด้านล่าง จะมีผลต่อหน้าหนังสื อที่เราต้องการปรับแต่งเพียงหน้าเดียวเท่านั้นนะครับ และขอให้เข้าใจว่า ขณะที่เรากาลังใช้งานในฟี เจอร์ ดงั กล่าวอยู่ หมายถึงเรากาลังปรับแต่งในรายละเอียดของหนังสื อเฉพาะหน้าที่เรากาลังเปิ ด อยูเ่ ท่านั้น และไม่มีผลต่อหน้าอื่นๆ แต่อย่างใด ..วิธีเลือกเหมือนกับ Book Cover) • Page Background เลือกพื้นหลังให้กบั แต่ละหน้าซ้าย-ขวาของอัลบั้ม (.

คลิกขวาบริ เวณขอบๆ ด้านนอกของรู ปภาพ จะปรากฏเมนูยอ่ ยให้เราใช้งานดังนี้ Zoom Page การดูภาพแบบขยาย Information รายละเอียดของไฟล์ภาพ Bookmarks การใส่ Bookmarks Markers คล้ายๆกับการใส่ ที่คนั่ หนังสื อครับ Flip To การเปิ ดหนังสื อข้ามหน้าไปยังหน้าต่างๆ Copy Page การก็อปปี้ หน้าหนังสื อหน้าต่างๆ แล้วนาไป Past ในหน้าใหม่ Cut Page การตัดหน้าหนังสื อหน้าต่างๆ เฉพาะส่ วนที่ตอ้ งการ แล้วนาไป Past ในหน้าใหม่ Past Special การ Past จาก Copy Page หรื อ Cut Page ที่มีให้เลือกใช้งาน 2แบบ (EBookSys Page: Past ภาพเหมือนต้นฉบับ) (Bitmap: Past ในแบบไฟล์บิทแม็พ) Insert Page การเพิ่มหน้าใหม่ให้กบั หนังสื อ .

sorncomputer.0 .com/index.Delete Page การลบหน้าหนังสื อที่ไม่ตอ้ งการ Print Page การสั่งพิมพ์รูปภาพ Annotate การใส่ ขอ้ ความให้กบั รู ปภาพ Multi Media Object การใส่ Clip Art ให้กบั รู ปภาพ Page Properties การปรับเปลี่ยนพื้นหลังให้กบั หน้าหนังสื อ การจัดวางตาแหน่งของรู ปภาพ และการใส่ เพลงประกอบซึ่ งจะมีผลต่อหน้านี้เพียงหน้าเดียว เป็ นอันจบกระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 3 มาถึงกระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 4 หวังว่าคงยังไม่เหนื่ อยจนเกินไปนะครับ แม้อาจจะงงๆอยูบ่ า้ งกับภาษาในการอธิบายของผม http://www.php?topic=1125.

เมื่อคลิกขวาที่รูปภาพ ก็จะปรากฏเมนูยอ่ ยให้เราได้ใช้งานกันอีกแล้ว ซึ่ งจะเน้นไปที่รูปภาพ ว่าเราต้องการให้แสดงหรื อปรากฏในแบบไหน แต่คงจะไม่กล่าวถึงทั้งหมด เอาเฉพาะที่สาคัญๆ และที่ผมพอรู ้ก็พอนะครับ .

การซ้อนภาพด้วย "Copy Selection" คลิกขวาที่รูปภาพ > Copy Selection > คลิกขวาที่รูปภาพอีกครั้ง > Past จะได้รูปภาพใหม่ที่เราสั่ง Copy > ใช้เมาส์ลากขยายขนาด และปรับตาแหน่งของรู ปภาพตามต้องการ กรณี ที่ตอ้ งการภาพอื่นที่ไม่ใช่ภาพเดียวกัน แต่ตอ้ งเป็ นภาพที่อยูใ่ นอัลบั้มที่เรากาลังสร้างอยูน่ ะครับ ก็ใช้วธิ ี เดียวกัน คือเลือก Copy Selection ภาพที่ตอ้ งการในหน้าไหนก็ได้ แล้วนามา Past ในหน้าไหนก็ได้อีกเช่นกัน .

" ไปที่แท็บเครื่ องมือด้านบนครับ เลือก > Copy File From > เลือกตาแหน่งที่เก็บภาพจากเครื่ องของเรา > Open ภาพที่สั่ง Copy จะปรากฏในหน้าหนังสื อหน้าใหม่ > คลิกขวาที่ภาพ > Cut Selection > นาไป Past ในหน้าที่ตอ้ งการ ใส่ เอฟเฟ็ คให้กบั รู ปภาพด้วย "Effects" คลิกขวาที่รูปภาพ > Effects > กรอบรู ปภาพแบบ3D.การซ้อนภาพด้วย "Copy File From.. สร้างขอบเงาให้กบั รู ปภาพ หรื อแบบปกติ Tranparent .

. เป็ นอันจบกระบวนการสร้างในขั้นตอนที่ 4 ผ่านมา 4กระบวนการสร้าง ก็มาถึงขั้นตอนสุ ดท้ายครับ การไรท์ลงแผ่นเก็บไว้ ซึ่ งจะขออนุ ญาตไม่อธิ บายนะครับ เพราะของคุน้ ๆ มือกันอยูแ่ ล้ว ด้วยคาสัง่ ที่แท็บบาร์ ดา้ นบน CD Maker เลือกไรท์ตามความต้องการงานสร้าง และหากต้องการผูช้ ่วยเหลือ ก็ใช้ปุ่ม How to Burn CD .รวมถึงการใส่ Shape ให้กบั รู ปภาพ ดังภาพประกอบด้านบน นอกจากนี้ก็ยงั มีฟีเจอร์ Edit ที่เราสามารถปรับแต่งรู ปภาพในเรื่ องความคมชัดได้อีก รวมถึงฟี เจอร์ อื่นๆที่ท่านต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิม่ เติม ..

ท้ายนี้ ขอรบกวนท่านสมาชิกทุกๆท่าน กรุ ณาอย่าโพสต์ลิงก์ใดๆที่จะนาพาไปสู่ โปรแกรมนี้นะครับ ด้วยเหตุผลที่วา่ FlipAlbum มีตวั แทนจาหน่ายอยูใ่ นเมืองไทย ใช้กเู กิ้ลค้นหาเอานะครับ ไม่น่าจะไม่พบ ... ที่มา justuser .