You are on page 1of 8

I.Motivatia aparitiei asigurarilor ca forma de protectie ;conceptul de risc si modalitati de evitare a acestora in afacerile economice. 1.

Risc, căi de evitare şi diminuare. Riscul e o categorie ce defineşte un eveniment viitor posibil dar incert, pãgubitor material sau moral şi ale cãrui efecte odatã produse nu mai pot fi înlãturate. Riscurile se pot împãrţi: riscuri previzibile – generate de factori ce pot fi prevãzuti înainte de asumarea obligatiilor contractuale ; riscuri imprevizibile – cele generate de factori necunoscuţi în momentul asumãrii obligatiilor contractuale. În functie de teritoriu - pot fi : riscuri interne –se manifestã în interiorul statului de care aparţine firma ; riscuri externe –au loc pe teritoriul statului partener sau al altor state Cãi de diminuare : a) includerea în contractul comercial a unor clauze care sã faciliteze elasticizarea ieşirii din contract a oricãreia din pãrţi. b) utilizarea clauzelor contractuale asiguratorii – care prevãd modul de platã sau compensare a eventualelor pierderi sau întãrzieri de partea în culpã; c) utilizarea asistenţei bancare – pt.garantarea îndeplinirii unor obligatii ale pãrţilor conform contract.comercial;d)constituirea de rezerve compensatorii – prin alocarea de cãtre firmã a unei pãrţi din preţul produselor cãtre un fond special ce va fi utilizat numai în scopul acoperirii unor pierderi pt care nu existã altã sursã de acoperire; e) utilizarea în relatiile cu partenerii de afaceri în cazul creditãrii acestora a garantãrii prin gaj şi ipotecã; f) alocarea de cãtre stat a unor fonduri în cazul contractelor de interes naţional; g) acoperirea riscurilor asigurabile prin contracte specifice încheiate cu asiguratori. 2. Asigurarea ,coasigurarea,autoasigurarea, reasigurarea, retrocedarea-cauzele aparitiei si functiile acestora: Concept de asigurare, Metode cedare risc.,Esenţă,Funcţii. Asigurarea e un serviciu prestat de companii specializate numite asigurãtori pe baza unor contracte specifice încheiate cu asiguraţii (persoane fizice sau juridice) prin care v-or fi acordate indemnizatii în cazul producerii riscurilor (numite asigurãri) plãtindu-se preţul numit primã de asigurare. Mod.de cedare risc: Autoasigurarea (propria asigurare) – prin care se constituie un fond propriu al asiguratului care va fi utilizat pentru acoperirea unor daune care nu au altã sursã de acoperire (de compensare). Coasigurarea = încheierea de companiile ce doresc sã asigure sume f. importante în acelaşi timp a mai multor contracte de asigurare cu asigurãtori diferiţi, aceştia preluând fiecare o anumitã proportie din totalul sumei asigurate. În aceeaşi proporţie se va plãti cãtre acestia şi prima de asigurare iar plata eventualei despãgubiri va fi suportatã în aceeaşi masurã. Reasigurarea = un serviciu prestat de companii specializate (reasigurãtori) şi cãtre care companiile de asigurãri directe ce devin reasiguraţi cedeazã o parte din riscurile acumulate de la proprii clienţi. Reasiguratul va putea solicita plata de despãgubire din partea reasigurãtorului cf.condiţiilor contract încheiat, dar numai dupã ce face dovada cã a efectuat plãţile de indemnizaţii cãtre proprii asigurati. Retrocedarea = serviciul prin care companiile care au preluat riscuri în reasigurare pot sã cedeze la rândul lor cãtre alte companii din sistem care devin retrocesionari pt contractul respectiv iar compania care cedeazã riscul devine retrocedent. Elementele de esenţã ale asigurãrii: existenţa riscului asigurabil –acel eveniment la producerea cãruia societatea de asigurãri despãgubeşte; existenţa comunitãţii de risc; constituirea fondului de asigurare din primele plãtite de asiguraţi şi utilizarea acestuia potrivit principiului mutualitãţii.

FUNCłIILE ŞI CLASIFICAREA ASIGURĂRILOR Cele mai importante functii ale asigurărilor sunt: 1. Functia de compensare a pagubelor reprezintă principala functie a asigurărilor şi prezintă interes atât pentru asigurat, cât şi pentru economie. 2. Functia de prevenire a producerii pagubelor este a doua functie ca importantă şi se realizează pe două căi 3. Functia financiară asiguratorii investesc fondurile proprii şi pe cele constituite din prime de asigurare pe pieţele de
capital în scopul obţinerii de profituri care contribuie la creşterea capacitãţii financiare proprii în scopul acordãrii de despãgubiri cf.contractelor; 4. -alte funcţii: de diminuare a costurilor statului legate de plata unor despãgubiri; de economisire în cazul asigurãrilor de persoane; susţinerea activitãţii altor servicii (comerţul şi turismul prin produse specifice).

Clasificarea asigurărilor a) După modul de realizare a raporturilor juridice deosebim: - Asigurare obligatorie; - Asigurare facultativă. b) După domeniul asigurării, există: - asigurări de bunuri; - asigurări de persoane; - asigurări de răspundere civilă. c) După obiectul asigurării, deosebim: - asigurări de active fixe (clădiri, maşini, utilaje, instalatii, mijloace de transport); - asigurări de active circulante (materii prime, materiale, combustibil, energie etc.); - asigurări de persoane; - asigurări agricole (culturi şi animale);

Pt.pers. de a verifica modul de îndplinire a obligatiilor asiguratului. interesul tre’ sã fie economic şi evaluabil în bani.asigurări interne. Caractere juridice: consensual – se încheie prin simplul acord de voinţã al pãrţilor farã a fi necesarã o anumitã forma de manifestare a acesteia. . în cazul asigurãrilor de raspunderi –e reprezentat de protecţia patrimoniului asiguratului faţã de diminuãri prin plãţi de despãgubiri în cazul afectãrii unui terţ de cãtre asigurat. durata asigurarii. de a lua mãsuri în consecinţã putând merge pânã la rezilierea . Formarea contractului de asigurare: mecanismul încheierii contractului: completarea cererii de asigurare – care reprezintã un document precontractual tipizat special formulat pentru produsul de asigurare solicitat. iar celelalte 2 destinaţii poarta denumirea de adaosul sau suplimentul primei.asigurări ale bunurilor din gospodăria cetătenilor etc. d) După riscul asigurat. Elementele contract de asig: subiectele contractului – sunt de 2 categorii: principale (asiguratul/asigurãtorul) – asiguratul e persoana care ar putea sã suporte o daunã datorita riscului.asigurări împotriva unor evenimente din viata oamenilor. menţionarea unei eventuale alte asigurari pentru acelasi obiect şi dacã e cazul beneficiarul asigurãrii. orice informaţie referitoare la obiectul asigurãrii ce pot influenţa probabilitatea de producere unui risc solicitat în acoperire (rãspunsurile la chestionar). consimţãmântul pãrţilor – fãra violenţã. drepturile: de a verifica orice date conţinute în cererea de asigurare. rãpunderi. . cutremurului. în cazul asigurãrilor de persoane . aplicându-se pe aceste serii de date legile statistico-matematice.Contract de asigurare. contract de adeziune – deoarece clauzele sale sunt anteformulate de asigurãtor urmând ca asiguratul sã adere la acel conţinut . riscuri financiare. suma asiguratã = limita maximã a indemnizatiei plãtite de asigurãtor. 2. persoane.pãrţilor înainte de producerea unui risc asigurat: Dr. juridice. . probabilitatea de producere sã nu fie f. legislaţia fiecãrui stat conţine norme specifice care exprimã modul în care trebuie sã funcţioneze diferitele tipuri de contracte de asigurare (în România Legea 136/1995).interesul e reprezentat de protecţia economicã a beneficiarului sau asiguratului. e) După teritoriu: . Prima plãtita de asigurat se numeşte prima bruta. în cazul asigurãrilor de persoane şi de raspunderi .asigurări contra grindinei. Forma contractului e cea scrisã.î. identificarea obiectului asigurarii. dol. bunuri de uz casnic. obiectul contractului – poate avea 4 forme: bunuri. în cazul asigurãrilor de riscuri financiare –se stabileşte la nivelul creditului şi a dobânzii aferente. Datele conţinute în cerere: identificarea asiguratului. oneros – ambele pãrţi urmãrind un interes material.. există: . comunicarea cãtre asigurat a oricãrei modificãri faţã de datele menţionate în cererea de asigurare sau în legãturã cu apariţia oricãrei împrejurãri ce cresc probabilitatea de producere a unui risc asigurat. pentru culturi.şi oblig. prima de asigurare – reprezinta preţul asigurarii şi e principala obligaţie a asiguratului. cauza contractului – sã fie licitã. în cazul asigurarilor de bunuri – suma asiguratã se stabileşte la propunerea asiguratului şi cu acordul asiguratorului. pentru constructii. iar pt a fi asigurabil.asigurări externe. interesul asigurat : în cazul asigurarilor de bunuri: interesul e generat de raporturile juridice ale persoanei fatã de bunul respectiv..asigurări împotriva inundatiilor. de a solicita rãscumpãrarea contractului. obiectul contractului – trebuie sã fie determinat sau determinabil. înghetului timpuriu de toamnă şi târziu de primăvară. contractul tre’ încheiat printr-un reprezentant legal numit în acest sens. în cazul asigurãrilor de riscuri financiare – interesul este reprezentat de obţinerea unor compensaţii în cazul unor pierderi bãneşti ale asiguratului. Datele sunt completate pe proprie raspundere şi nu vor avea efect juridic decât dupã intrarea în vigoare a asigurãrii. autovehicule. sã se poatã determina cu o precizie foarte bunã.se stabileşte la propunerea asiguratului avându-se în vedere legãtura directã între aceasta şi nivelul primei de asigurare.>. Observatii: ambii parteneri trebuie sã respecte la încheierea şi pe parcursul derulãrii contractului principiul bunei credinţe. Derularea contractului – dr. Prima de asigurare totalã e determinatã considerându-se întreaga perioadã de asigurare executare suiccesivã – în cazul rezilierii contractului din vina asiguratului acesta nu va primi partea din prima achitatã. . Drepturile şi obligatiile asigurãtorului: obligatiile: de a elibera la cerere duplicatul documentului de asigurare sau certificat privind asigurarea. secundare – pe de o parte beneficiarul asigurãrii iar pe de altã parte contractantul asigurãrii.asigurări împotriva prejudiciilor ce asiguratul le-ar putea aduce tertilor. modificarea sumei asigurate sau chiar modul de platã al primei de asigurare. Condiţiile de validitate : capacitatea parţilor de a contracta. frecvenţa si intensitatea producerii riscului sa poatã fi analizate pe baza datelor statistice din perioadele anterioare a. riscul asigurat – condiţiile pt ca un risc sa fie asigurabil : sã fie posibil dar nu inevitabil. ploilor torentiale. drepturile: de a solicita eventual include în asigurare şi a altor riscuri. avându-se în vedere valoarea realã a bunului din momentul asigurãrii. Partea din totalul primei brute aferentã fondului de asigurare şi de rezervã reprezintã prima netã. riscurile solicitate în acoperire (condiţiile de asigurare). respectiv mãrimea daunelor posibile. şi oblig asiguratului: obligatiile: plata primei de asigurare în cuantumul şi la termenele stabilite.viclenie. alunecărilor de teren. suma asiguratã propusã. care e probabilitatea viitoare de producere. utilizarea obiectului asigurarii numai potrivit normelor specifice. dar lipsa acesteia nu atrage nulitatea contractului ci doar limitarea posibilitãţilor de a cunoaşte în detaliu conţinutul acestuia. unicitatea – contractul va fi valabil în forma iniţialã indiferent de modalitatea de platã a primei de asigurare.

profitul sperat din realizarea mãrfii – se calculeaza de obicei ca un procent de 10% din pretul mãrfii în portul de destinaţie şi se include în valoarea asiguratã a mãrfii). maritimã. blocada. navlul – în cazul navlosirilor pe voiaj (chiria în cazul navlosirilor în time.Determinarea despăgubirii: din dauna constatata se vor deduce partile din prima de asigurare neachitate inca si eventuale penalitatea stabilite de asigurator datorita nerespectării obligaţiilor de către asigurat. grevã). sã-l obtinã sau obligatia patrimonialã pe care doreşte sã o evite. Poliţele au menţionate asigurarea în termeni generali urmând a se stabili elementele specifice prin declaraţii ulterioare. plãtind o primã suplimentarã.sunt acoperite de condiţiile obişnuite de asigurare. riscurile asigurate şi excluderile de la asigurare. Riscuri speciale – reprezintã evenimentul care se asigura numai la cererea expresã a asiguratului care face menţiune specialã în acest sens în cererea de asigurare.maritim. etc. modul în care asiguratul şi-a respectat obligatiile anterioare producerii riscului şi ulterioare. O astfel de clauza se negociază. 3. datele privind nava (numele. Exemplu: riscuri ce ţin de natura bunurlui asigurat (spargerea. Documentul care se emite pentru asigurarea mãrfurilor pe timpul transportului auto este polita de asigurare care poate fi: poliţã CARGO pentru un singur transport sau abonament pentru toate transporturile efectuate de asigurat într-o perioadã de timp. Poliţele CASCO: poliţe de calãtorie – voyage policy – nava e asig pto anumitã cãlãtorie. sã participe alãturi de asigurãtor la determinarea condiţiilor evenimentului punerea la dispoziţia asigurãtorului a oricãrui document în legãturã cu cazul respectiv. şi oblig. sechestrul. poliţa de port.şi oblig. cheltuielile si taxele vamale. neglijenţa şi nerespectarea normelor tehnice. CARGO – se referã la încãrcãturã. contributia la avaria comunã – de obicei se asigurã navlul şi marfa. dacã obiectul contractului respectiv este cel asupra cãruia s-a produs paguba. zgârierea. Obligaţiile pãrţilor în perioada de valabilitate a asigurãrii: înainte de producerea evenimentului asigurat: asiguratul este obligat sã achite primele de asigurare la termenele prevazute în . adresa pãrţilor contractante.Sistemele de acoperire: a primului risc – care in esenţa se refera la faptul ca orice dauna parţiala se despăgubeşte integral indiferent de raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului. trãsnetul.potrivit facturii si.Condiţii de asigCARGO – CASCO(maritimã). poliţa pe timp – time policy – nava easig pe o perioada de timp. suma asigurata . Reprezintã orice accident survenit în timpul tr. naufragiu. încingerea cerealelor etc. Prima de asigurare reprezinta suma de bani pe care o plateste asiguratorul pentru ca acesta sa constituie fondul de asigurare necesar platii indemnizatiilor in cazul procedurii riscului asigurat.Poliţã de asigurare CASCO – acoperirea unor riscuri legate de corpul navei. de a primi indemnizaţia potrivit condiţiilor contractului şi respectându-se termenul de platã menţionat în contract. obiectul asigurãrii si valoarea lui. suma şi prima de asigurare. riscuri cu caracter social – politic (rãzboi. aparitia unei obligatii patrimoniale nedorite. Poliţa CARGO poate fi: de abonament – se stabileşte ca într-un anumit timp pt anumite cãlãtorii toate marfurile expediate vor fi automat asigurate. indiferent dacã ele sunt sau nu rezultatul direct al acţiunii vânturilor sau valurilor.dupã producerea unui risc asigurat: Dr. Formele interesului: pierderea dreptului de proprietate (total sau parţial) asupra navei sau mãrfii. înştiinţarea asigurãtorului despre evenimentul produs în termenul menţionat în contract. drepturile: de a verifica în scopul determinãrii obligatiilor de platã şi a mãrimii indemnizaţiei urmãtoarelor aspecte: va verifica dacã asigurarea era era în vigoare la momentuyl producerii riscului. Riscuri generale . asiguratului: obligatiile: trebuie sã ia orice mãsuri în scopul limitarii pagubei (pentru cazul asigurãrii de bunuri protecţia şi paza bunurilor ramase. sau o rãspundere minimã. 2. celelalte mijloace de tr cu care se va realiza expediţia) cãlãtoria asiguratã cu durata acestuia. supraasigurarea de 10% din valoarea bunului pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevazute la incheierea asigurarii. dacã s-a achitat prima de asigurare şi în ce mãsurã. neobţinerea dreptului de proprietate sperat. Drepturile şi obligatiile asigurãtorului: obligatiile: plata indemnizaţiei potrivit condiţiilor contractului. poliţa de construcţie. Suma asiguratã reprezintã valoarea declaratã a mãrfurilor înscrisã în poliţa de asigurare şi este suma maximã a rãspunderii asigurãtorului ce se poate acorda în caz de daunã. Asigurarea auto CARGO.Riscurile în asig. Elemente obligatorii pe poliţele de asigurare : numele. de abonament şi pe care se stabileşte un plafon valoric numit de acoperire care scade cu fiecare expediţie de mãrfuri pânã la epuizarea valorii asigurate. numele beneficiarului îndreptãţit sã primeascã asigurarea. flotante – sunt variante ale p. p. drepturile: de a solicita eventual include în asigurare şi a altor riscuri. Interesul asigurãrii: expeditorul este titularul asigurãrii iar destinatarul este titularul interesului asigurabil care este şi bebeficiarul asigurãrii. Exista 2 clauze: 1. Scop: obţinerea unei indemnizaţii în cazul în care cãrãuşul nu poartã nici un fel de rãspundere. prohibirea comerţului. Sunt 2 variante de franşiza: absoluta sau deductibila – nu se va plăti de asigurator fiind achitata numai diferenţa dintre dauna si franşiza. Asigurarea maritimã. Sunt evenimente cauzatoare de pagube care ţin de: natura şi caracteristicile fizico-chimice ale bunurilor asigurate. Principalele interese în asigurarea maritimã: navele – purtãtorul interesului este armatorul sau proprietarul şantierului.m.). al asigurarii si alte costuri legate de transportul bunurilor si necuprinse in valoarea facturii. acoperirii limitate sau cu franşiza – franşiza reprezintă o parte din dauna pentru care asiguratorul nu plăteşte despăgubire. stabilita la 100 u. in momentul incheierii contractului.Clauza privind subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului: Pt orice risc asigurat ce reprezintă o posibila paguba datorata sau imputabila unui terţ asiguratorul va plăti despăgubirea numai daca asiguratul ii pune la dispoziţie toate dovezile pt a putea avea o acţiune in regres împotriva terţului vinovat in limita despăgubirii plătite. costul transportului. condiţiile de management al riscului impuse de asigurãtori. durata asigurãrii. cãrãuşul împuternicit sã un elibereze marfa pânã la încasarea drepturilor sale bãneşti şi alte persoane cu drept de gaj asupra marfii. Se vor adăuga eventualele cheltuieli dovedite făcute de asigurat in scopul limitării pagubei. proporţionale – care inseamna ca orice dauna parţiala se va acoperi in aceeaşi proporţie in care se afla suma asigurata fata de valoarea reala a bunului.charter sau plata cãlãtoriei efectuate în baza contractului de transport maritim de pasageri). Ea poate fi menţionata in contract sub mai multe forme (suma absoluta sau procent). in lipsa acesteia valoarea de piata a bunului la locul de expediere. mãrfurile transportate – purtãtorul interesului este navlositorul apoi depozitarul în baza condiţiilor contractului de depozitare ia asupra sa riscul pierderii întâmplãtoare sau al deteriorãrii mãrfii. Se vor aplica clauzele conţinute de contract in legătura cu acordarea despăgubirii. simpla sau atinsa sau nedeductibila – inseamna ca orice dauna care depaseste nivelul franşizei va fi integral acoperita.Asigurarea de transport terestru.contractului. Interesul reprezintã interesul dreptul patrimonial pe care asiguratul doreşte sã-l pãstreze. alterararea alimentelor. 4. anul constructiei. Riscuri excluse – reprezintã evenimente prin care asigurãtorul menţioneazã ca nu va plãti pagubele. dacã dauna se datoreazã unor riscuri asigurate şi în ce proportie (se va plãti numai pentru proportia din pagubã datoratã unor riscuri asigurate). dr.Suma asigurata si prima de asigurare: suma asigurata poate fi formata din: valoarea bunului .pãrţ. Valoarea primei de asigurare se stabileste inmultind suma asigurata cu cota-prima. Principalel riscuri pe mari sunt: furtuna.

sã înştiinţeze asigurãtorul dacã piesele furate sau autovehiculul au fost gãsite. sa înştiinţeze în termen cât mai scurt asigurãtorul despre producerea evenimentului asigurat. eventualele parţi din prima de asigurare neîncasate inca. eventuale contraprestaţii sau despăgubiri aferente unor asigurări sau cauţiuni. va lua masuri pentru limitarea şi micşorarae pagubei. Asigurãtorul este obligat: sã încaseze prima de asigurare şi sã suporte riscurile pentru care s-a încheiat asigurarea. riscurile monetare – se refera la pierderi datorate diferenţelor de curs valutar intre momentul încheierii contractului si cel al efectuării plaţii propriu-zise. Asiguraţii sunt obligati sã comunice în scris asigurãtorului. despăgubirea se va acorda in condiţiile contractului. Caracteristici: Scopul asigurării – pe de o parte acoperirea riscurilor privind pierderi legate de fondurile companiilor in condiţiile creşterii cifrei de afaceri a acestora pe baza creditelor acordate partenerilor. Societãţile de asigurare asigurã persoanele fizice şi juridice în schimbul plãţii primelor de asigurare pentru pagubele produse ca urmare a intervenirii riscurilor asigurate la autovehiculele. Asigurarea de raspundere a carausului pentru marfa transportata (CMR): este o asigurare de raspundere civila. date privind contractul comercial si creditul in legătura cu acesta. carausul este transportatorul marfii. o limita de suma pe fiecare eveniment produs in perioada de valabilitate a contractului. sã limiteze pagubele. va deduce franşiza totdeauna.politã. deoarece fie pe de o parte pot conduce la întreruperea activitatii partenerului si imposibilitatea efectuării de plaţi de către acesta sau pot conduce la imposibilitatea intrării de către partener in posesia bunurilor sau serviciilor respective. Mai sunt incluse si riscurile de neplata din partea unor parteneri de drept public (instituţii ale statului). Riscuri specifice: riscurile comerciale – care se refera la insolvabilitatea partenerului sau incapacitatea acestuia de a rambursa sumele datorate conform eşalonării sau riscul de neplata fara cauza reala. suma solicitata. precum si pierderi datorate modificării ratei dobânzii. de obicei aceeaşi cu cea a creditului. iar urmãtoarele pânã la datele scadente.Asig. de cautiune (de garantie): este o forma de asigurare prin care asiguratorul garanteaza ca debitorul isi va indeplini obligatiile contractuale pe care le are fata de creditor.ce acoperă riscul de neplata aferent unei singure tranzacţii si un singur debitor. Asigurãtorul: va constata şi evalua paguba prin expertul sãu. Asigurarea riscurilor financiare. Despagubirile acordate de fiecare dosar de dauna nu vor putea depasi suma maxima asigurata pe eveniment. date privind modul de garantare a creditului. durata asigurării. Aceasta se achita de obicei integral si anticipat sau pt asigurarea pe perioade lungi la începutul fiecărui an de asigurare. din care prima ratã se plãteşte înainte de intrarea în vigoare a poliţei.creditelor externe: Condiţiile principale ce se regăsesc in orice produs de asigurare: nu se asigura decât tranzacţii încheiate si derulate cu respectarea stricta a reglementarilor specifice din tarile partenere. imediat ce au luat la cunoştinţã despre orice modificare privind riscul asigurat aparut pe perioada de valabilitate a contractului de asigurare. impactul cu animale. riscuri de pierdere datorate modificării costurilor aferente bunurilor tranzacţionate. orice informaţii referitoare la modul de respectare a obligaţiilor de plata de către debitor. impactul autovehiului cu corpuri mobile sau imobile. avarii produse de terţe persoane sau riscul pentru furt. Interesul şi obiectul asigurãrii. Rãspunderea asigurãtorului se referã la acordarea despãgubirilor pentru pagube produse autovehicului asigurat cauzate de: fenomene naturale. plata despăgubirii se va face numai după încheierea unui termen de asteptare menţionat in contract. a altor informaţii deţinute de asigurator in legătura cu probabilitatea de respectare a obligaţiei de plata de către debitor. inundaţii). Asig. riscurile politice – reprezintă riscuri de neplata datorate unor evenimente social-politice sau masuri ale puterii politice din statul de care aparţine partenerul. Se achitã anticipat şi integral pentru întreaga perioada menţionatã în poliţã sau în rate. Dupã producerea evenimentului asigurat: asiguratul: înştiinţeazã în scris compania de asigurãri despre producerea evenimentului. ca o caracteristica generala a acestui tip de asigurare in ceea ce priveste suma asigurata este aceea ca exista doua categorii de limite: o limita de suma pe perioada asigurata. remorcile şi semiremorcile tractate de catre acestea înmatriculate în România faţã de care acestea au un interes. poliţa individuala . iar pe de alta parte diminuarea fondurilor de rezerva constituit pentru acoperirea anumitor categorii de pierderi financiare. sã comunice asigurãtorului orice modificare care apare in contract şi care ar putea duce la modificãri ale elementelor tehnice ale asigurãrii. Principalele date conţinute in cererea de asigurare : date privind activitatea si situaţia financiara a asiguratului. Suma asiguratã : autovehiculele inclusiv remorcile tractate de acestea se asigurã la valoarea realã declaratã de asigurat Prima de asigurare poate fi stabilitã în lei sau valutã. care întocmeşte raportul de expertizã. 5. In cazul producerii de evenimente asiguratii au obligatia de a înştiinţa imediat poliţia sau organele de cercetare de locul producerii accidentului pentru întocmirea de acte cu privire la cauzele şi împrejurãrile producerii accidentului cât şi marimea pagubelor provcate. existând totdeauna o franşiza deductibila ce are valori intre 15-30% din suma asigurata. date privind activitatea si situaţia financiara a debitorului. informaţii referitoare la posibila evoluţie a pieţei pe care se derulează tranzacţia respectiva. Modul de acordare a despăgubirii –se determina avându-se in vedere totalul sumelor nerambursate de debitor pana la momentul constatării încetării plaţilor: eventual se vor deduce fie eventuale plaţi făcute de debitor chiar si in alta forma decât cea stabilita si a căror încasare este posibila. sã prezinte toate documentele de reparaţie în original pentru efectiuarea despãgubirii. vor fi compensate numai pierderile datorate unor riscuri mentionate in contract (riscurile comerciale). Principalele tipuri de poliţe : poliţa generala pe cifra de afaceri pe credit – care acoperă riscurile de neplata pentru toate creditele derulate de asigurat pe perioada respectiva. Suma asig –se stabileşte de obicei in aceeaşi valuta ca si creditul si este formata din valoarea creditului si eventual a dobânzii aferente. pentru salvarea bunului. cãderi ale auto în prãpastie. riscurile catastrofale – pierderi datorate unor fenomene ale naturii (cutremure. Prima de asig–se va stabili pe baza mai intai a informaţiilor din cererea de asigurare. apã sau cãderi de pe pod. sã efectueze ori de câte ori este nevoie inspecţii de risc pentru a se convinge cã asiguratul pãstreazã bunul în condiţii optime. Asigurarea auto CASCO. nu vor fi compensate pierderile generate de litigii intre parţi. Cautiunea este un serviciu similar celui oferit de banci. sa întreţinã bunul asigurat şi sã previnã producerea evenimentului asigurat. Cele mai utilizate forme se refera la : garantii pentru licitatii (se .

dar si protectia bancii care a acxirdat creditul. riscurile privind cumparatorii publici. este un contract oneros. eventual prin cântărirea. având dreptul în afarã de comision şi la preţul transportului. Obligaţiile destinatarului: sa organizeze preluarea mărfii imediat după sosirea mijlocului de transport. este un act de comerţ. existenta unui obiect al contractului care este prestarea serviciului dar si obiectul material care va fi transportat trebuie sa fie determinat sau determinabil si licit. întocmeşte documentele şi formalitãţile de vamuire a marfulior de export şi import. Obligaţiile carausului: sa prezinte pentru încărcare un mijloc de transport conform solicitării beneficiarului. ca urmare a lipsei sau a proastei functionari a sistemuluim legal si juridic din tara respectiva. un grup de angajaţi sau toţi angajaţii asiguratului. măsurarea acesteia. fiind într-o strânsã legãturã cu transportul international. Partile la contractul de transport: carausul – reprezintă întreprinderea sau firma specializata in organizarea si derularea serviciului de transport conform legislatiei specifice. Asig. Riscurile politice cuprind o gama variata de evenimente: nationalizarea investitiilor legata de expansiunea capitalului in tarile in curs de dezvoltare. Suma asigurata o poate constitui. in cazul in care va castiga licitatia). volumul tranzactiilor cu partenerii nominalizati. orice actiune a unor guverne straine care duce la dificultati in respectarea obligatiilor contractuale. Obligaţiile carausului: sa respecte in efectuarea deplasării ordinea sosirii mărfii la încărcare. plata taxei de transport conform negocierii. acordã asistenţã pentru a pregãti mãrfurile în vederea efectuãrii deplasãrii acestora. consimtamantul parţilor este considerat valabil fie prin completarea si semnarea documentului de transport prin care se preda marfa carausului. expediazã mãrfurile în tariful de grupaj în cazul marfurilor în cantitãti mici folosind un sigur document de transport. Caracterele juridice ale contractului de transport: este un contract bilateral intre caraus si expeditor. dificultati in transferul banilor din tara cumparatorului. practicandu-se sistemul despagubirilor limitate prin franchisa. dupa caz: cifra de afaceri a asiguratului in perioada de referinta. respectarea termenului de executare a transportului. destinatarul marii – reprezintă persoana in general nominata căreia i se va preda marfa la destinaţie. Obligatiile . razboi. efectuarea incarcarii daca este cazul. Contractul de expeditie reprezinta un act juridic intre expeditorul internaţional (mandatar) care procedeazã la angajarea cãrãuşului pentru a transporta mãrfurile mandantului în nume propriu şi pe cheltuiala sa. Principalele obligatii ale parţilor în contractul de transport: La încărcarea mărfii: Obligaţiile expeditorului: alegerea mijlocului de transport in funcţie de caracteristicile mărfii si traseul de parcurs. In practica tarii noastre asigurarea de credite interne este redusa. 6. eventual calitatii si ambalajului utilizat. juridic în vederea încheierii contractului de transport.internaţional: acordã consultanţã de specialitate în doemniul economic. efectuarea operaţiunilor de încărcare si aşezare a mărfii in mijlocul de transport conform negocierii cu carausul. verificarea cantitativa si calitativa a mărfii la predare. eliberarea mărfii la locul si data menţionate in documentul de transport. furnizarea de date reale si complete pentru completarea in documentul de transport. Asiguratul suporta pana la 20-25% din pierdere. garantii de restituire a avansului (in situatia in care creditorul prefinanteaza debitorul prin plata unui avans). pierderi rezultate din imposibilitatea de a institui procese legale in tara cumparatorului. fie prin semnarea contractului de transport care stabileşte obligaţiile parţilor pentru o perioada determinata. sa participe la constatarea concordantei dintre datele conţinute in documentul de transport si cantitatea si calitatea mărfii predate. respectându-se de obicei un anumit termen pentru eliberarea mijlocului de transport. Polita de asigurare de credite interne nu acopera integral paguba prin intermediul despagubirilor. eventual recântărirea daca este cazul in prezenta destinatarului. este un contract autonom fata de contractul comercial de vânzare-cumpărare. urmãreşte modul de efectuare a transportului şi informeazã periodic pe cei interesati. eventual pe staţii. carausul trebuie sa detina calitatea de comerciant. Asigurarea de fidelitate – se refera la acoperirea pierderilor financiare mai ales in cazul instituţiilor financiare datorita unor acte necinstite de proprii angajaţi. pierderi datorate fraudelor prin sistemul informatic si răpirile de persoane. verificarea mărfii preluate. da indicatii cu privire la tipul de mijloc de transport ce trebuie ales de catre clientul sãu. este de obicei un contract de adeziune. razboi civil. La destinaţie: Obligaţiile carausului: trebuie sa avizeze destinatarul in legătura cu momentul sosirii.garanteaza faptul ca debitorul va semna contractul si va furniza garantia.Asig. predarea mărfii către caraus la locul si momentul convenite cu verificarea cantitatii. asigurã mãrfurile pe timpul transportului. tehnic. precum şi la prestaţii adiacente expedierii. retragerea sau reinoirea licentelor de export sau impunerea unor restrictii la export. Pe parcursul transportului: Obligaţiile expeditorului: nu are obligaţii decât in cazul mărfii cu caracteristici speciale pentru care este necesar un însoţitor din partea acestuia. Exemplu: pierderi datorate furtului din casieri. conservarea integrităţii mărfii pe timpul transportului. Contractul de transport = contractul pt prestarea serviciului de transport de mărfuri de la locul de încărcare la cel de destinaţie contra plaţii unei taxe specifice (taxa de transport). revolutie care impiedica realizarea obligatiilor contractuale. respectarea rutei stabilite. furtul de valori pe timpul transportului. Pot fi asigurate persoane ce ocupa anumite posturi. constutuind un instrument care faciliteaza protectia vanzatorului fata de riscul de insolvabilitate al debitorului. Condiţiile de validitate ale contractului de transport: capacitatea parţilor de a contracta. deoarece clauzele sale sunt formulate conform solicitării uneia dintre parţi si nu se stabilesc prin negociere. Asigurarea va acoperi numai pierderea propriu-zisa nu si cheltuielile necesare depistării acesteia si nici pierderile de consecinţa. riscurilor politice: desemneaza acoperirea de care dispune o societate comerciala dintr-o tara pentru a sustine activitatea de export. Activitatea expeditorilor internationali si a caselor de expeditie: Expediţia internaţionala este o activitate de comerţ exterior care oferã o serie de activitãţi de prestare servicii. întocmirea si semnarea documentului de transport. folosind mijloace proprii sau ale altora. stabileşte ruta optimã de transport. Obligatiile expedit.creditelor interne: se impune in conditiile unei piete concurentiale. concretizata in contracte de livrare si pentru sustinerea propriilor investitii in strainatate. expeditorul – este persoana care solicita derularea unei operaţiuni de transport.

conditia de livrare (principalele conditii de navlosire sunt: FOB-STIVUIT cand in navlu nu se includ cheltuielile de incarcare si cele de descarcare. are dreptul la alegerea subexecutanţilor. cereale. dacã la destinatie se constatã daune destinatarul sau persoana care receptioneazã marfa va proceda la constatarea daunelor precum si la conservarea dreptului la reclamatii si actiuni de recuperare a unei parti din daune. Booking. respectiv descărcare. time Charter-party: operaţiunile efectuate de nava se afla sub controlul navlositorului. utilizându-se condiţia de navlosire „sotto palanco”. portul de incarcare si descarcare. numele si adresa destinatarului. angajate de casa de expeditii sunt suportate de client. inclusiv efectuarea si plata operaţiunilor de încărcare/descărcare. armatorul se obliga sa transporte marfurile navlositorului sau sa puna la dispozitia acestuia o nava total sau partial pentru transportul marfurilor pe mare in schimbul unei sume de bani numita navlu. cantitatea si modul de prezentare al acesteia la transport. In baza unui astfel de contract. dar navlositorul suporta celelalte cheltuieli de exploatare inclusiv cele specifice traseelor parcurse. Bareboat-charter: reprezintă cedarea navei către navlositor fara echipaj. cheltuieli generale ale firmei de transport. deserveşte anumite porturi aflate pe un traseu fix. eventualele penalitati datorate întârzierii calatoriei sunt suportate de către armator. Oblig. modalitatea si moneda de efectuare a platii navlului. marcatã astfel încãt sã reziste pe timpul transportului). Clientul reprezintã orice persoanã fizicã sau juridicã care are drept de dispozitie asupra unei cantitãti de marfã şi solicitã efectuarea transportului. de regula. preţul pentru transport se numeşte navlu si se determina in funcţie de cantitatea de marfa transportata. contractul de transport pentru aceasta navigaţie are forma de Booking-Note (nota de rezervare a spaţiului). ci pe navlositor. privesc marfa). riscurile generale specifice navei vor reveni armatorului. armatorul suporta cheltuielile cu echipajul si cu reparaţiile uzuale ale navei. iar riscurile specifice calatoriilor efectuate reprezintă interes al navlositorului. cheltuieli indirecte (impozite si taxe aferente calatoriei. sã punã la dispoziţia expeditorului documentele de transport.note (avizul de angajare) este contractul in care se precizeaza conditiile principale in care se executa transportul. FIO-FREE IN OUT. preţul pentru transportul de linie se stabileşte pe baza tarifelor formulate de către compania de linie (armator) in funcţie de tipul mărfii si distanta parcursa. De obicei navlul are valori intre 10-20% din valoarea mărfii. altfel solicitându-se plata navlului pentru întreaga cantitate chiar daca aceasta nu a fost predata (se percepe navlul mort). aşa numite mărfuri de masa (produse petroliere. armatorul suporta cheltuielile cu echipajul si cu reparaţiile uzuale ale navei. Contractul de transport maritim: pt tra de linie-booking-note. operaţiunile de încărcare/descărcare vor fi efectuate conform negocierii intre parţi. acestea fiin in sarcina vanzatorului. Elementele pretului de cost al al transporturilor maritime: cheltuieli legate de achiziţia navei (amortizarea) si cheltuieli de menţinere a navei in stare de navigabilitate. expeditorul internaţional mai efectueazã si alte activitãti conexe: depozitarea mãrfurilor. cheltuieli generale ale armatorului in principal legate de funcţionarea reprezentantelor acestora in porturi. Navlul : elemente si factorii ce influenteaza marimea acestuia: definitie navlu: pretul pe care navlositorul il plateste armatorului pentru deplasarea marfurilor dintr-un port in altul pe ruta cea mai directa. Formele de Charter-party: voyage Charter-party: armatorul are integral controlul asupra navei putând da dispoziţii echipajului. furnizarea acestora cu întârziere. cheltuieli de exploatare. cheltuielile cu încărcarea/descărcarea mărfii sunt incluse in navlu. navele sunt angajate pe baza de contracte de navlosire. inclusiv efectuarea si plata operaţiunilor de încărcare/descărcare. la sfârşitul perioadei de contract nava trebuie predata in aceeaşi stare in care a fost primita mai puţin uzura normala a acesteia. 7. eventualele penalitati datorate întârzierii calatoriei sunt suportate de către armator. orice penalitati datorate întârzierii calatoriilor revin direct navlositorului. a modului de transport şi a mijloacelor adecvate. tarif sau chirie in functie de specificul contractului incheiat intre cele 2 parti.casei de expeditii: organizeazã transportşi operaţiuni conexe. controlul mãrfurilor. pt navigatia neregulata-charter party: Definitie: in transportul de marfuri pe mare. incasarea comisioanelor. conditiile de incaracre descarcare. obligatii vamale. iar riscurile specifice calatoriilor efectuate reprezintă interes al navlositorului. navlositorul este obligat sa prezinte marfa pentru încărcare in timp util. sã plãteascã preţul activitãţilor prestate de expeditor. este clauza in care cheltuielile in incarcare descarcare nu privesc pe amator. la sfârşitul perioadei de contract nava trebuie predata in aceeaşi stare in care a fost primita mai puţin uzura normala a acesteia. Alãturi de transport. prin care navlositorul solicita încărcarea unei anumite cantitati de marfa pentru deplasarea la unul din porturile de pe traseul navei. minereuri). Charter-party incorporeaza conditiile contractului de transport cu nave de curse neregulate (TRAMP) si imbraca 2 forme: Voyage Charter-party: armatorul are integral controlul asupra navei putând da dispoziţii echipajului. preţul pentru transport se numeşte navlu si se determina in funcţie de cantitatea de marfa transportata. orice penalitati datorate întârzierii calatoriilor revin direct navlositorului. daca marfa este refuzatã de destinatar sau nu ajunge la destinatie indiferent din ce motiv. aceste operaţiuni fiind efectuate „cat de repede poate nava”. armatorul isi rezerva dreptul potrivit clauzelor menţionate in contract si/sau pe conosament de a substitui nava iniţial stabilita cu alta sau eventual de a transporta marfa la destinaţie utilizând alte mijloace de transport. franco-incarcat descarcat.Navigaţia neregulata – se transporta de obicei mărfuri grele si voluminoase. Acest tip de contract a aparut in tara noastra dupa 1990. . dar navlositorul suporta celelalte cheltuieli de exploatare inclusiv cele specifice traseelor parcurse. nivelul primelor de asigurare. incomplete sau de neaplicat. preţul poarta denumirea de chirie calculându-se in funcţie de perioada in care funcţionează contractul. suportã consecinţele generate de întocmirea unor documente gresite. chelt. TIME Charter-party: operaţiunile efectuate de nava se afla sub controlul navlositorului. Contractul de transport se numeşte Charterparty care de obicei. adică constituie o clauza specifica. adică constituie o clauza specifica. preţul poarta denumirea de chirie calculându-se in funcţie de perioada in care funcţionează contractul. distanta parcursa si alte caracteristici sale calatoriei. Casa de expediţii reprezintã orice întreprinzãtor care din ordinul şi pe seama unui comitent (client) face sã transporte mãrfuri fãrã sã fie el însuşi transportatorul.Transportul maritim. distanta parcursa si alte caracteristici sale calatoriei. tariful se stabileşte avându-se in vedere preţul mărfi respective in porturile de încărcare. plata altor speze suportate de expeditor. riscurile generale specifice navei vor reveni armatorului. se încheie prin intermediul unor brokeri specializaţi. Nava este utilizata de un singur navlositor. nu exista stabilite norme de încărcare/descărcare a mărfii in si de pe nava. operaţiunile de încărcare/descărcare vor fi efectuate conform negocierii intre parţi. ambalatã. numele si adresa expeditorului. Modalităţi de exploatarea navelor: Navigaţia de linie – are drept caracteristici: se transport mărfuri generale in partizi mici. deci nu sunt incluse in nave. respectiv marfurile care fac obiectul transportului. bareboat charter: reprezintă cedarea navei către navlositor fara echipaj. cherestea. Condiţia de navlosire reprezintă modul de impartire a cheltuielilor. se respecta un orar fix. Obligatiile clientului: sa predea marfa pregãtitã de transport. nivelul navlului.clientului: sã predea mãrfurile expeditorului pentru ca acesta sã le deplaseze pânã la destinatie (marfa trebuie sã fie etichetatã. taxele privind porturile si trecerea prin diferite zone).

con la ordin. Obligaţiile destinatarului: sa organizeze preluarea mărfii imediat după sosirea mijlocului de transport. eventual persoanele ce trebuie sa achite transportul. predarea mărfii către caraus la locul si momentul convenite cu verificarea cantitatii.a avea obligatia deţinerii unei asigurãri. în fcţie de natura raporturilor între pãrţile contractante: asigurarea directã – prin care asiguratul cedeazã . La destinaţie: Obligaţiile carausului: trebuie sa avizeze destinatarul in legătura cu momentul sosirii. fctie de regimul juridic al asigurarilor: obligatorii (prin efectul legii) – care se presteazã potrivit normelor emise de organismul de supraveghere valabilã pt fiecare an de asigurare şi care stabilesc ce condiţii trebuie sã îndeplineascã o persoana pt. facultative (contractuale) – se presteazã potrivit clauzelor stabilite în contractul de asigurare pe care orice persoanã îl poate solicita potrivit propriului interes. semnat in 1957. sa participe la constatarea concordantei dintre datele conţinute in documentul de transport si cantitatea si calitatea mărfii predate. s-a simtit nevoia constituirii unei organizatii a transportatorilor. caraus. furnizarea de date reale si complete pentru completarea in documentul de transport. Tipuri de conosamente: in functie de modul de transmitere a proprietatii: con nominativ. Obligaţiile carausului: sa prezinte pentru încărcare un mijloc de transport conform solicitării beneficiarului. din pdev al momentului incarcarii marfurilor pe nava: con incarcat la bord. Aceasta s-a realizat in 1948 cand a luat fiinta la Geneva Uniunea Internationala a Transportatorilor Rutieri (IRU). semnăturile expeditorului si carausului. Pe parcursul transportului: Obligaţiile expeditorului: nu are obligaţii decât in cazul mărfii cu caracteristici speciale pentru care este necesar un însoţitor din partea acestuia. are funcţia de instrument de credit deoarece băncile accepta acordarea de credite pentru finanţarea operaţiunii de vânzare-cumpărare. reprezentate de scrisoarea de trasura tip CMR. a tarifelor si a conditiilor de tranpsort pentru marfurile perisabile.Acordul european privitor la transportul de marfuri periculoase pe sosele. Functiile conos: face dovada primirii mărfii de către caraus. Principalele obligatii ale parţilor în contractul de transport: La încărcarea mărfii: Obligaţiile expeditorului: alegerea mijlocului de transport in funcţie de caracteristicile mărfii si traseul de parcurs. asigurarea de riscuri financiare – preluarea riscului de neplatã de cãtre asigurãtor în activitãţile ce presupun creditarea partenerilor de afaceri sau acoperirea altor tipuri de pierderi financiare. efectuarea operaţiunilor de încărcare si aşezare a mărfii in mijlocul de transport conform negocierii cu carausul. la ordin daca primul destinatar nomineaza alte persoane având dreptul asupra mărfii la destinaţie. cantitate si elemente privind calitatea mărfii. datele de identificare ale mărfii transportate: felul mărfii. este un titlu reprezentativ al mărfii. perioada de derulare a transportului (momentul incalcarii si cel de destinaţie). Conosamentul poate avea forma de: document nominativ daca destinatarul este menţionat de la momentul completării documentului. elaborarea unor studii pe probleme legate de transportul rutier de marfuri sub temperatura dirijata. face dovada existentei unui contract de transport. fcţie de obiectul asig: asigurãri de bunuri. La aceasta conventie Romania a aderat in 1963 (ROMTRANS indeplineste rolul de Asociatie garantata pentru aplicarea Coventiei TIR). plata taxei de transport conform negocierii.Forma documentului de transport poate fi: nominativa – sa fie numit destinatarul.. Clasificare asigurãri. verificarea mărfii preluate. destinatar. Principalele informaţii obligatorii conţinute in astfel de document: datele de identificare ale parţilor: expeditor. se aplica transporturilor efectuate.prevãd acoperirea pt asigurat a riscului de diminuare a propriului patrimoniu prin plãţi de despãgubiri facute cãtre terţi. altele decât cele de viaţã. portul de incarcare. mentionarea navlului in conosament. acorda transportatorilor avantaje de ordin vamal menite sa faciliteze traficul international de marfuri. respectându-se de obicei un anumit termen pentru eliberarea mijlocului de transport. taxa de transport. tipuri de conosamente:Conos=o adeverinţa semnata de comandantl navei prin care se dovedeşte preluarea mărfii de către caraus conform cantitatii si calitatii menţionate pe document in scopul predării mărfii către destinatar. sunt reglementate conditiile generale in care se incheie si se executa contractul de transport rutier de marfuri. Transportul rutier. 8. con primit spre incarcare. portul de descarcare.altor state. In cadrul ei. Obligaţiile carausului: sa respecte in efectuarea deplasării ordinea sosirii mărfii la încărcare.Elemente privind transportul rutier intern: comanada de transport. data incarcarii efective a marfurilor pe punte. numele incarcatorului. reducerea partiala a taxelor si impozitelor pentru un numar contingentat de calatori). din pdev al rutei si a destinatiei de transport acoperita: con oceanic sau maritim. continutul documentului de transport si obligatiile partilor. semnata la Geneva in 1959. locul si data emiterii conosamentului. destinatarul. locul de încărcare si de destinaţie si eventual ruta. pãgubiţi de catre asigurat. ambalajul. stabilesc care sunt condiţiile în care va funcţiona asigurarea precum şi sancţiunile celor care nu vor deţine asigurarea respectivã. din pdev al continuitatii transportului: con fara transportare. convetia CMR care implica cunoasterea elementelor legate de documentul de transport CMR – semnata la Geneva in 1956. acorduri si conventii bilaterale incheiate intre doua sau mai multe tari – prin care partile contractante isi acorda reciproc o serie de avantaje (necontingentarea numarului de curse. publicarea studiului si coordonarea activitatii in vederea transportului rutier de marfuri perisabile. eventual pe staţii. con direct. asigurãri de persoane: de viaţã. mentiuni pe conosament care pot afecta calitatea sa ca document de plata. functii. Reglementari specifice: pe masura dezvoltarii si modernizarii rutiere. marfa putând fi predata persoanei care la destinaţie prezintă un exemplar original al conosamentului. elemente principale. la purtător. Conventia asupra circulatiei rutiere si protocolul privind semnalizarea rutiera – elaborate la Geneva in 1949 si imbunatatite la Conferinta de la Viena din 1968.naţional. verificarea cantitativa si calitativa a mărfii la predare. conservarea integrităţii mărfii pe timpul transportului. externe – pe terit. la ordin – se prevede posibilitatea de transfer a drepturilor privind marfa către terţi prin gir. efectuarea incarcarii daca este cazul. la purtător – prevede posibilitatea transmiterii drepturilor oricărui detinator al înscrisului. starea aparenta a marfurilor. fcţ de teritoriu de care e oferitã asigurarea: interne – pe terit. chiar si in tranzit. Transportul rutier international. scutirea reciproca de orice fel de taxe si impozite si pentru un numar contingentat de calatori pe baza de autorizatie. eliberarea mărfii la locul si data menţionate in documentul de transport. măsurarea acesteia. con cu transportare. respectarea termenului de executare a transportului.referitoare la transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR. asigurãri de rãspunderi . eventual recântărirea daca este cazul in prezenta destinatarului. numele navei pe care este incarcata marfa. Elemente principale: natura marfurilor. respectarea rutei stabilite. apartine seriei de conventii internationale initiate de Comisia ONU pentru Europa. care sa apere interesele membrilor sai. dupa cel de-al doilea razboi mondial. conventia vamala TIR.Conosamentul: definitie. întocmirea si semnarea documentului de transport. deoarece posesorul acestuia este socotit proprietarul mărfii descrise. pe teritoriul a cel putin 2 tari parti ale Acordului si numai pe teritoriul lor. acordul AETR. con la purtator. numele si sediul principal al carausului. con de serviciu. iar pe aceasta baza revanzarea mărfii poate fi negociata inainte de ajungerea ei la destinaţie. acordul privind marfurile perisabile ATP: semnata in 1955 are urmatoarele obiective: coordonarea si schimbul de experienta cu societatile si gruparile nationale aderente. eventual prin cântărirea. eventual calitatii si ambalajului utilizat.

de momentul predării riscurilor ce privesc marfa pe timpul transportului. el trebuie sã fie abandont. indirectã – prin care o parte din riscurile preluate de asigurãtorul direct sunt cedate printr-un contract specific catre firme specializte numite reasigurãtori. cheltuieli de exploatare (combustibil. tipurile de asigurari obligatorii şi facultative (RCA). acest aviz dovedind încheierea contractului.riscurile numite în contract catre asigurãtorul direct. anul de construcţie şi celelalte mijloace de transport care participă la realizarea expediţiei) . Avaria comunã (generalã) este sacrificiul/cheltuiala extraordinarã fãcutã intenţionat de comandantul navei în scopul de a salva expeditia. L 32/2000 privind societãţile de asigurare şi supravegherea asigurãrilor – aceasta reglementeazã în principal: organizarea şi funcţionarea comisiei de supraveghere a asigurarilor. fie vz. Acest fond este constituit şi gestionat de cãtre biroul asigurãtorilor de autoturisme din România (BAAR) fiind alimentat din cote procentuale aplicate la volumul de prime brute încasate din asigurarea RCA. aprecieri obiective şi subiective ale asigurătorului. pentru reintrarea în posesie sau reparaţiile depãşesc valoarea obiectului respectiv dupã ce s-au efectuat toate aceste operaţiuni.. la prima escalã a navei. Tarifele primelor de asigurare. În contractul de vz. Pagubele vor fi suportate de toţi cei interesaţi.Contractul de asigurare maritimă. numele beneficiarului îndreptăţit să primească asigurare în caz de sinistru. modalitatea de încărcare . taxele privind porturile si trecerea prin diferite zone).cumpărare internaţional se reglementează nu numai condiţiile tranzacţiei cât şi condiţiile expedierii. serviciile de reasigurare – fiind prezentate definitii si caracteristici. călătoria. Întocmirea de către broker aşa numitului aviz de navlosire pe care îl trimite navlositorului. Avaria reprezintã paguba materialã sau vãtãmarea obiectului asigurat care aduce modificãri în integritatea fizicã sau proprietãţile fizico-chimice ale acestuia. cheltuielile de salvare. Legislatia actualã privind asigurarea şi reasigurarea în România. riscurile de asigurare şi excluderile de asigurare (condiţii de asigurare) . Pe baza declaratiei se numeşte un specialist dispaşor (dispaşa reprezintă documentul de lichidare a avariei comune. Ea poate fi: avarie totalã realã – presupune: distrugerea fizicã totalã a obiectului asigurat. fondul de protecţie a victimelor strãzii . În fcţ. Acest fond este constituit şi gestionat de organismul de supraveghere a asigurãrãrilor CSA fiind alimentat din cote procentuale aplicate la volumul de prime brute încasate de asigurãtori. natura mărfurilor. starea conjuncturală a pieţei internaţionale a asigurărilor. transportului şi asigurarea mf în portul de expediţie. Avaria parţialã (particularã) orice pierdere sau vãtãmare care nu este totalã. o declaratie de avarie comunã. Avaria comunã este de fapt o avarie particularã petrecutã în anumite condiţii. distrugerea obiectului întrun asemenea grad încât nu mai face parte din categoria de origine. partea interesantă în asigurarea mărfurilor este fie cumpărătorul. într-un moment în care întreaga expediţie este ameninţatã. anotimpul în care se efectuează transportul pe apă şi ruta. obiectul asigurat (marfă. Avariile navei şi ale marfurilor. de condiţiile de livrare înscrise în contractul comercial.destinate plãţii de indemnizatii în cazul unor accidente rutiere soldate cu vãtãmãri corporale sau decese al cãror autor este necunoscut sau neasigurat. proportional cu valoarea interesului lor. : cheltuieli legate de achiziţia navei (amortizarea) si cheltuieli de menţinere a navei in stare de navigabilitate. alte materiale. . Primirea de oferte si compararea acestora si trimiterea ofertei celei mai corespunzătoare către solicitant pentru confirmare si autorizarea semnării contractului. Tehnica navlosirii: Trimiterea către brokerul navlositor de către solicitant a unei cereri de tonaj. valoarea asigurabilă şi suma asigurată. navă sau alt interes asigurat şi valoarea lui) . . Elemente obligatorii : numele şi adresa părţilor contractante . Uzanţele privind avariile comune au fost codificate sub numele de regulile York – Anvers. prin care se specifica mărfurile ce trebuie transportate si datele specifice contractului respectiv. în fcţ. avaria totalã constructivã – are loc atunci când pierderea obiectului asigurat este aproape inevitabilã. cheltuieli indirecte (impozite si taxe aferente calatoriei. prima de asigurare . nava (numele navei. asig. lipsirea completã şi definitivã de posesia obiectului asigurat. întocmită de un expert numit dispaşor). el fiind insa răspunzător daca solicitările iniţiale din cererea de tonaj nu se regăsesc corespunzător in contract. Întocmirea de către broker a unei cereri de oferta de tonaj care va circula pe piaţa navlului (piaţa specifica pentru marfa si nava respectiva). Brokerul nu intervine in derularea contractului. durata asigurării . Abandonul poate apãrea atunci când: pierderea realã a obiectului apare inevitabilã. Navlul poate include conform condiţiei de navlosire cheltuieli de încărcare respectiv descărcare. Avaria comunã este independentã de orice asigurare. cheltuieli generale ale armatorului in principal legate de funcţionarea reprezentantelor acestora in porturi. suma asigurată . autorizarea asigurarilor functionarea asiguratorilor. stabilirea pierderilor anterioare încheierii asigurării.. salariile). Se depune autoritãţilor portuare. nava cu care se execută transportul. durata călătoriei. L 136/1995– reglementeazã: contractul de asigurare cu elementele specifice şi modul de derulare în funcţie de obiectul contractului. Prin avizul respectiv fiind stabilite numai datele concrete ale respectivului contract. ambalajul mărfurilor asigurate. Regulile York – Anvers pentru reglementarea avariilor comune nu sunt obligatorii decât în mãsura în care s-a fãcut o menţiune expresã în charter-party sau conosamnet. Avaria totalã (loss) este pierederea totalã a bunului asigurat sau vãtãmarea integritãţii fizico-chimice pânã la încetarea de a mai face parte din genul iniţial de bunuri de care aparţinea. organizarea şi funcţionarea intermediarilor în asigurãri. Observaţie : Contractele charter party sunt de obicei standardizate pe tipuri de marfa. douã fonduri de protecţie: fondul de protecţie a asiguratilor – fond din care se pot achita indemnizatii în cazul contractelor de asigurare încheiate cu asigurãtorii aflaţi în situaţie de insolvabilitate sau faliment. La alcătuirea tarifelor se ţine cont de elementele următoare: sfera de cuprindere a asigurărilor .